Skip to main content

Full text of "Etymologikon tomega"

See other formats


Ε τ γ Μ ο Ι. ο ο Ι ο ο Ν Μ Α Ο Ν V Μ 

^/^ΟII^οIX^ ρ κ ο 5 τ Α τ 

ΑΜδΤΕΙ,ΟΌΑΜΙ Α Ρ ν η ρ. ο Ε Ν II Ε Ν ο δ τ ε γ Ρ Ι Ε. Ι Α-^ΙΟΓνΑΐΛ. Χ . 

1ν^ Ν.ΥΟΚΚ. . 
Ι^νΟϋΥΝΙ ΒΑΤΑΥΟΚΥΜ \ __-Χ 

Α Ρ ν ο 8. Ετ Ι. Ε V Ο Η Τ Μ Α Ν 8 

Κ Ο Μ Α Ε 

Α ρ ν ο Μ Α κ Ι Λ Ν ν Μ Ο Ε ' Κ Ο Μ Α Ν Ι 8 

ΡΙ.ΟΗΕΝΤΙΑΕ 

Α ρ ν ο Ο V Ι Ε Ι Ε Ε Μ. Ρ Ι Α Τ Τ Ι 

ΗΑΜΒνΚΟΙ 

ΑΡνΟ ΡΕΚΤΗΕ5 ετ ΒΕ58ΕΕ 

V Ι Ε Ν Ν Α Ε 

ΑΡνΟΓ. δΟΗΑΥΜΒνΚΟΕτδΟΟ. 
— Ι. 80ΗΑΕΒΑ0ΗΕΚ 

Ρ Α Κ Ι 5 Ι Ι δ 

ΑΡΥ ο ΠΕ ΒνΚΕ ΓΚΑΤΚΕ8 

— Α. Α. Κ Ε Ν Ο V Α Κ Ο 

— ΤΚΕΥΤΤΕΕ ΕΤ νν ϋ Κ Τ Ζ. 

— Γ Ο V Κ ί([ Ι Ε Κ Ν Α Τ V Μ Ι Ν. 

ι. Ο Ν Ό Ι Ν Ι 

ΑΡΥϋ Ι. ΒΕΑΟΚ ΕΤ ΓΙΕ. 
— ΤΗ. ΒΟΟδΕΥ (: ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ Η Γ ο ϊ Ν - "^ 

( 

Ή ΜΕΓΑΛΗ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ηρ|^]; 

V Ν.ΥΟΚΜ, 

ΕΤΥΜΟΙ.ΟΟΙ0ΟΝ ΜΑΟΝΥΜ 

δ Ε ν 
Μ Α Ο Ν V Μ Ο Κ Α Μ ΐνΐ Α Τ Ι Ο Α Ε Ρ Ε Ν V 

Ι Ν ^ V Ο 

ΕΤ ΟΚΙΟΙΝΛΤ^Ι ΕΤ ΑΝΑΕΟΟΙΑΕ ϋΟΟΤΚΙΝΑ ΕΧ ΥΕΤΕΚΥΜ δΕΝΤΕΝΤΙΑ ΟΟΡΙΟ- 
δΙδδΙΜΕ ΡΚΟΡΟΜΤνΚ ΗΙδΤΟΚΙΑΕ ΙΤΕΜ ΕΤ ΑΝΤΙΩΛΊΤΑΤΙδ ΜΟΝΥΜΕΝΤΑ 

ΡΛδδΙΜ ΑΤΤΙΝΟΥΝΤνΚ 

δνΡΕηίΟηνΜ ΕΠΙΤΙΟΝΛ^ΛΙ VΑI\IΟΚVΛI^VΕ ΑνΟΤΟΚνΜ ΟΟΙ.Ι.ΑΤΙΟΝΕ Α ΜνίΤΙδ ΑΟ ΓΟΕΟΙ5 ΜΕΝΟΙ5 

ΚΕΡνΚΟΑΤνΛΙ ΡΕΚΡΕΤνίδ ΝΟΤΙ5 ΙΕΕΥδΤΗΑΤΥΜ νΤΙΕΙδδΙΛΠδρΥΕ ΙΝΟΙΟΙΒΥδ ΥΕΚΒΟΚΥΜ ΚΕΕΥΜ ΑΤ- 

^^Έ ΑΥϋΤΟΚΥΜ Κ\•ιΜΕΙ\0 ΡΕΝΕ ΙΝΡΙΝΠΌΚΥΜ ΙίΥΝΟ ΚΕΟΕΝδ ΑΟΑΥΟΤΥΜ 

Ο Ρ Ε Κ Α 

Ρ Κ Ι Β Ε Κ Ι Ο Ι 8 Υ Ε Β V Κ Ο Ι Ι 

ν Ε τ Ε κ Α Ν Ι ΕϋΙΤΙΟ ΝΟΥ Α ΟΟΚΚΕΟΤΙΟΚ Ι. Ι Ρ δ Ι Α Ε 

Λ Ρ V Ο ΙΟ. Α V Ο. Ο Ο Τ Τ Ι.. \ν Ε Ι Ο Ε Ι. 

Μ Ο Γ, ε α Χ Υ Ι 

1 ϊ 1 ρ η 1 5 Γ κ. ο Η κ. η ϋ κ κ Ι Ι ΡΑ 

53ι3 1 


1^1^"ύ^ Ι Ι. Ε ν δ τ κ Ι 5 
ΑΟΑΒΕΜΙΑΕ ΗΕΙΒΕΙ.ΒΕΙΙΟΕΝδΙδ ΚΕΟΤΟΚΙ 

ΌΟΟΤΟΚΙΒΥδ ΜλΟΙδΤΚΙδ ΕΤ ΡΗΟΡΕδδΟΚΙΒ Υδ 

νίΚΙδ ΜΑΟΜΓΙΟΙδ ϋΜΜΟνΓ, ηΟΓΤΒΙΝΑΕ ΛΟ ΜΠΙΛΤΙδ ΟΕΝΕΚΕ ΓΗΑΕΟΕίΙΕΛΤΙΒΥδ 
ΓΛΠΙΟιΜδ δΥΜΜΟ δΤΥϋΙΟ ΟΟίΕΙνϋΙδ 

ΡΚΙϋΕΚΙΟνδ δΥΕΒνκαΐΥδ 

δ. κ (^ ρ. ρ. 

Εινιηοίοι^ϊοαο (ΙϊΓίΐρΙίπΛΟ Γ[ηΛηΐιιηι οηιηϋχΐδ ιοηιροιϊΐίπδ α ςΙοοίϊίΓιηιΪ!; φπ!»η3φΐ6 νίΓΐδ Ιπΐηιΐηηι Γιιογϊγ, 
ίΐοοίαιαυΐ ηηιΐΐη ρπΙΗηα .ιρηιΐ Ροοίηηιιη ριϊιιοϊ|ΐθΝ Ηοηιοηιηι ηΐ(|ΐιο ΙΙρΓιο(1ιιηι, ίΐοιιι<|πο ηρηιΐ Ιιαι^ιοοϋ, 
εοιηΐϋθ8 , Ιγρΐοοκ οΐ οοίοιοβ Ιοοα ίΠαΓίΓΐη. Ιυιηιο οι Γαηιιηοδ ΡΙιΐΙυΓορΗοδ ία αΓβυιηοηΐιιηι ηοη (Ιοϋ- 
ςηαΐοδ οίΓο, οΠοηάΙΐ Ρΐαΐοηί» ΟΓαΙνΙπδ: ΐη ([πο Οιηΐνίπδ πίρΐ της τώ^ ονομάτων ορ&ότητος άϊΠοιειίδ 
ίΐϊι, ονόματος ορθότητα ίΐναι, ίχάΰτω των όντων </ύαίΐ ττίφυκνιαν: οΐ, ορθότητα τίνα των ονο- 
μάτων ηίψνκΐναι καΐΈλλ>ιαι καΙ βαρβάροις την αύτί,ν α:τααι. ΙΐκΙοηκριο ΟίΓνϋρρηπι, οΙαιΙίΓι- 
3ηϋηι ρΙιΙΙυΓορΙιιιπι, ^ Στυ μολογικών ιιηιΐροϊηι 111)ιό5 ηιΐ ϋΐοοίοηι ΓιιΐρίΙΩο, ία είιΐ5 νΐΐ» ιοΓοιΐ ϋιοι;εηΰ8 
Γ,αοιίΐπδ. Ει ϋεηιοΐιίί \\\ο\ϊ\%^Ετυμολογονμίνων\ΛίΥ\ίΐΆ&2^&χ\\.\\^ΐ αΐί Αιΐιεηίΐεο ία ϋίρηοΓορΙιίΓΐίοί^: 
ιιΐϊ α 5πί(1α φΐοΓ|ΐιε εΐ Ιιοο ηοΓίΐΌ αιιείοιε Ιηιιάηηΐτιι* Οιίοηΐδ 1ϊ1)ΐ•Ι .τίρί ΐτνμολογίας. δεεί εΐ Τΐιεο- 
1θ2;ο8 ϊηΠί^ηε» Ιιοε ΙϊΐίειαίιίΓαβ ί^εηυβ ίΐΐιί{5ΐίΓε, ^ο^ει; Ρΐιίΐοηΐδ ϋΐ^ει• ηίρΐ των μίτονο μαζο μίνων , εΐ 
Τ)\ο\\\[\\ ^ηού)\\.%γΊ \.ι•Άα:ιΐ\\5 περί των ϋίίων ονομάτων: ιιΐ Ιαοβαηι ει•ε1)ΐα5 ΐάεηΐϊάειη εΐ)ηιο1θί;1;ΐ5 ία- 
Γ|>6Γΐ^ί εΐΐαηι η ΒαΓιΙΙο, Ογοι^ογΪο α1ϋ;ίΓ[ΐιο ριαεοΐριιαε ηοΐαε Ρηΐιίΐιιΐδ. Νεο νβιο α Οιαεοίδ Ιαηΐιιιη Ηοο 
ίΐιιάίιιηι εχοηΐίαιη εΠ, νειυηι εΐΐαηι α ίαιίηϊε: ΐπίβρ τριοβ Μ. ΤεΓεηΙϊιΐδ ναηο, λΪγ (ίρίΐαδ εΐίαιιι ΟίοείΌ- 
1115 ιεΛΙηιοπίο) οηιηϋ)ΐΐ8 τεί^νιβ οηιαίϊΠιηααδ, ει ο|ΐιΐ οηιηίιιηι (Ιΐνΐηαιαιη I1αIηαηα1αι1Β^^ιxε ΓβΓυηι ηοιηίαα, 
εεηεΓΠ, οίΕοΐα, εαυΠιβ ηρειιιίΐ, ρΓΪοΐ"ίΙ>ιΐ5 ΙιΐΒαδ άβ 1ίϋ§ηα Ι^αΐϊηα ϋΙ^Ηδ Ιιααο ίρΓαηι ίτνμολογικην 
ίΙϊΓείρΙηιαιη ρειίΓαοίηνϊΐ, ηι Οεΐΐϊαβ, Νοηΐαδ εΐ ηΐη, ΐηιπιο ίρΓεηιεί Υαιτο ίη εοιτιηι ΙΙΙίΓοηΛίιι Γε1κ|αϋ5 
άε Γε Λΐί(|ΐίοαε5 ιεΓίαΐηι•. Ει ιιΐ ΙίΐοΙοηιιιι ΐαεεαιη, ψιϊ Οηί,'ϊαιιιη ίΐνε Είγιιιο1οί;ί3Γΐιηι νΐξίοΐΐ ΙΐΙίΐΌ» ρο- 
Γΐεάΐίΐή ι•οΙκ|υ1ι, Ιηΐίαβ δοηΐί^ει•, αΐιει• Γεοιιΐί υοΓίπ Λ^ίπό , εΐ ϊρΓε (1ε Ιϊϋςαηε Εαΐϊηαβ εανιΒδ ειυάίίίΐΤι- 
ηΐ08 1ΐ1>ΐΌ5 είΐΐίϋΐ. Ακριε αάεο εαηι ΐααο άειηιιιη ϋο1)ί5 νβΓε Γοϊιε νϊύοαηιπι•, επυι εηιιΓαδ τειπηι εοςηΐ- 
Ιαδ ει ρεΓΓρεοίπδ Ιιαίιεηιαδ , νοευοα ηυοοριε ηαΐίναδ ίϊι^υϊίίοααοηεδ ΐυηο (Ιεηιιχιιι τεοίε ϊηΐε11ϊ§εηιπ5 , οιιιη 
εεηιιίηαβ εαηηιι οιϊ|^ίηε5 ηε £οηΐε5 ΐοηιιει•πηιΐ8. ^1)ηη1ο1^ΓεIη πΐ ία Εηΐΐηη , ίϊε εΐϊαηι ίη Οτηεεα 1ΐη§πα, 
είη5 ςεηειΊδ 1ϊΙ)ΐΌ5 αά ροΓίειΙίαΐεηι ΓΐυιΙΙοΓε ρτορη^ηη, ρΐυιϊιιιαηι Γεηΐ])εΓ ίπίετίαΐΐ. Αε (1ο1εη(1πιη φχΐ- 
άεηα, ί^ηαε α 01ΐΓ)βρρο, ϋειηείΓΪο Ιχϊοηε, Οιίοΐίβ, ;(1ιΪΛΓριε ηιηι^ηί ηοηιϊηίχ 11οη1^π^1^ιι5 ίιαο άε ιε εοα- 
ΓοΓίρΙη 1'ηεηιηΐ, ΐειηροΓίπιι ει Ιιοηιϊηιιηι ϊηϊιπία ίπίει-ΐίΤε. ΕίΙ ΐαηιεα εΐίαυι (]ΐιοοΙ ιιοΐίϊϋ §Γηΐιι1ειηηΓ, ϋεο- 
ψιε ορί. ιη&χ. §ι•αΐϊα5 α^αηιακ, Γ]πί ε Γαενϊδ 1)αΓΐ)αΐΌΓΐιηι ιυαιπ]>η8 Ιιαδ Ιηΐιεηι ηοΒΐβ Είγηιοίοςΐοηβ (ΙϊΓείρΙί- 
ηαε Γε1ίΓ]ηϊα5 οοηΓεΓναιίΐ: ΐίΐΓ|αε εο ιπα^^ΐδ, οραοιΐ ϊΠαε εχ ορΐίηιΪ8 φΐ11)ΐΐ5Γ]ΐιε ΐη εο ι;εηειε Γενί])ίοιί1)ΐι$ 
οοΠεείαε Ιΐηΐ. ^αα11ιη1 βποΙοι• (}ηί Γαεηΐ, ηοηύπιιι εοι,'ποΓοί α ιυε ροΐαϊΐ: Ιιοα ΐαηΐυηι άε Γε ΐεΓίίΐΐιιι•, 
(]ΐιοι1 ρ1οιί5Γ]ΐιε οηιηίΐ^ηβ Ιιοηιτα ΓΙαίΙΙοΓπηι Γεεΐ3ΐοπ1)ΐΐ5 ίηΓεϋεΐ €ριθ(1αηι ίαίο ίΐεεΐάίΐ, Γε πολλαΐς καΐ 
άνίΐκάοτοις ουμφοραΐς, και τη των αναγκαίων :ϊΐί:ζόμ!:νον θ.τάνα , αλλά τω των λύγιον άνΟίλκό- 
μινον 'ίοωτι, ονδ' όλως τοΐς όφθαλ^μοΐς νπνον δίδωκίναι , ωςτε και αντύς ώφεληθηναι τά μΙγιΟτα, 
καΐ τοΐς μετ αντον κατα/.ιπείν μνήμης άξιον. Ε ηιυΐΐίδ Γαηε νείβιαιη Γοιίρΐίδ ηιιι1ΐοί]ίΐε Ιηΐιοιε 
ορηκΙιοοεοηοϊυϋαΐηηιεΠε, ειιιιιϊρΓα εϊαβ Ιεοΐίο οίοοεί, ΐηιη ααοΐΟΓηΓα θ|ΐιί ϊη εο εΐίαπίαι* οαΐαΐο^^νΐδ αΓςαϊι. 
Νεο νείΌ Είνηιοΐοί^ϊαε (Ιαηιίαχηΐ, Γειΐ ει Αηαίοί,Ίαε ρ-,ηεοερία, ίηιηιο εΐ 1ιίΓΐοιίαεαεΓα]3ΐι1;ιε ραίΓιηι α1ι εο 
ϊαΓρει§ιηιΙαΓ: υΐ ηοη ;ιΙ)8Γβ ςεηιίηαβ ΐϊΐηΐιΐδαηοΐίϊϋ 11ί)ΐΌ ΓιίριαεΓεηρία», οΐΜΣΙ\Ι ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ 
Γεϊΐϊεεί, α])1ΕΙ'^ΕΙΙΙ ΕΡΑΜ])Έ4ΤΙΚΙΙ; ευιη εΐ Ηεηιϊεϊ διε])1ιαηϊ εούεχ ηιαανχΓθΓΪ| ΐιΐ5, ηιαλϊηιαιη επηι Ιιηο Γι1)Γο ηίΤϊηΐΐηίοηι Ιιηΐιρπϊ, ρρηιίηηηι ϊιιΓ<Ίί])ΐΐοιΐΡΐηρΓηοΓθΓί>ί, ^Ετν/ιολογικον τον μίγάλοτ γ^αμμα' 
τικοϋ, οι ηιοχ ΐη ορριϊκ ρΓΐηιϊρίο, ^^ίρχητ^,ς αιγάλη; γραυματιχϊ^ζ. ΪΝοο ίηΙΠηη βίΐο ϊΐίαπι :>ιλονλ)- 
Γ,-ΐΛ-νίΜΑΤίΟΛί: ρυΙΙίοϊΐαΐίοπΓΐη, ΓΟΪρΓη οοπιροιϊοΐ, οιιΐ ί.ηΐϊηιιηι1ηύί<εηι α ηο1ιΪ5 οοαΓοοίηηι ροηοΙπίίΐΓβ Η- 
Ιίΐιοιϊΐ: (]ΐιΐρρο Γ]ηο οοηιηι, ({ΐιαο )ιογΓοοιο (τΓαηιηιαίΐοοηεοεΠαΓΪα Γαηΐ, ιιΙίβΓΓΐηι» Γβ^βδ οχΙιϊΙιβΛίηΓ. Ροηο 
πιπί 1)15 Ιιηίηβ ορΡΓΪδοορίηηι οπκίαίβ Πίοοπίπΐ οίϋοΐηηο Υοηοίηο •, ρι•ϊπιαηιααηο ι4()9; άείαάο 1 549 ; εχεο 
ηιιίεηι ΐοιπροΓΟ άΐ.^ΐΓ3εΐί»εχοηιρΙηΓΪΙ)ηϋ, ίηηι ρρηε νΐοεηοίπηι ΓΡ5ρ. ΐαηι ιιΐϊΐΐ Ιπαοίαΐα οαρυεΓίΐ, αηΐεηιηΐΐοδ 
αηηο5 οιΐΐΐϊοιήί ΐϋΠηιίΓΛίκΙαε ιΙεϋιΐΓΊπιιιι πιο ϊηοοίΠΐ. Ε;κριο ηΐ ηΐΓΠίαΐϊοΓ εΐ ααοΐϊοΓ η ιηε Λ.ίγοιιιγ, Ϊ3ΐη- 
ρι•υοιη α1ι Ποηιίου 8ΐορ1ιηηο ηιηιινιΓοιίρΐυιιι εχοηιρίαι• οηιηϊ1)υ5 ιηηύϊβ ίηιρρίιαιε ίίικίηί. Ταικίοηι οιηιι 
Γειπρεπ ηοναε Γε ηιοιαε ΐηΓιηιιηιεηΐ, ηεε ηιη^ηα ο^ΐίηοπ(ΐΓΓ])ε5 ηίΤιιΙςερει, οάΓΓίά» ίΠίβ φΐαβ ιεπιρυβ 1ο- 
οιΐ5Γριε Γοΐα Γιιρροιίΐΐαίιαΐ ηάίιιηιοηΐϊδ, ηιοιίϊοοιεπι εάϊΐΐοηειη ίη ιεπιροπε, φΐηηι ο1ηΙ)θΓαΐίοι•ειη ίυίΐο 
ΓεΓΠΐκ άαιε, οοπΓαΙιϊιΐδ εχΙΓίίιιιπνΐ: ]>ι•αεΓεΓΐίιη οαιυ Ηΐειοηνηπίδ ΟοηιιιιοΠιιηδ, αΐ ϊη .ιΐϋβ, Πο εΐίαιη ία 
Ιιοο ορειε Γίΐηηι ορειαηι ΓοΊρ. 1ΐ1)ειΐ5 ηο νοίοηβ οΠοηοί. Οηΐπί ούΐΐΐοηίδ ηοΓίιηε ιιΐ οΙίΓίη.-^'-.ι Ιιίο Γαΐίο- 
ηε^η νοπΚΙαιη, ρι-ίπιπιπ ί"π])ΐ•ηιΙΐοΐη» ειΗιίοηεδ Υριιείπί; ίαΐεπ Γε οοηΐιιΐΐ: (Ιείικίε, Ιΐοηΐίΐ ΙιηΡΓειεί αο[ηη, 
οοΐεΓΟδ Οι•αηιηιηιϊ(Ό5, ΗεΓνοΙιΐιπη, δη1(1ηΓα, ΕιιΓίαίΙιίιηη, οι νείιιΓίίοΓεβ Ιιίβ Ροΐΐιιορπι, ΙΙαΓροηηΐΐο- 
ηειη ηΐίοίϋριο Λΐΐϋ: ηουηηηκριηηι οιίαηι διΓκΙηε ΕηΊηο1υ{;ίουηι, ΜΙΛαοϋδ ΑροΓίοΙϋ ηΐδηα ϊα Οιεία 
άιο η(>οηοτν:του^ζη'ν δίίφϋ^αρμίνον (αΐ ίρΓε ΙοίΙαίιιι) εχίοηρίιιηι, εχ ΐΙΙιιίίηίΠιηί Εΐεοΐοήβ ϋοΛπΐ 
1ιίΙ)!Ι<(ΐ1ιοο.ι ιηίΐπ οοιηιηαηίοηΐιιηι, οοηΓυΙπί. Εΐ φΐοηίαηι αιιοΐοηιιαι Ιοοα γ^ππο οίίαπίπι-, Γηερε (Ιερι-ανα- 
Ια εταπί, ηιεικίη, τροαϋ. είπ» ϋπί ρηίαϊϋ, Γιιίΐιιΐϊ, ϊρΐΐ» ηιιοΐοηηιι Γοηΐ11>ιι.•ί, Γι αΐϊφίο ίηΗίεΐο ϊανεΙΙΙςηΓΪ 
ροΠοπί, ίηΓ])εοΐΪ5. Αο ίΐ ίρικίεηι Γο ηιαηϊΓοΠιιηι οΙΓοΓίεΐ νίΐίηηι, ρηιοηΛητε ηΐΐιίΐ ρΐαηε (^ι1]^^ιην^: Π 
νοΓΟ .ιηοερβ αιιΐ ^εΓρεΓ3ιυ5 ιιοι1ιΐ5 ΟΓο.ιιιτεΓεί , ειιιη ία ΐνοίαιηπι 1ί1)ε11ο ΓεοιΤιιηι, ριο ιιαεαβ ιειιιιΐΐαΐϊβ 
ιυοίΐυΐο, εχρίίειιί. Ια ^^υο §οηεΓβ οιιηι υεπΐϊ(1εηι ϊηοΐίΙεΓβηΙ ί^υαε ηοα υηΐ Ιοοο ρΓοριΙα, Γε(1 ρΙιΐΓΐΒαδ 
οΓΓεηΐ οοηιηιππΐ,'», εα ΐη ΝοΐΪ5 ριηείειηήίΐ'α, Ιηύίοΐ νεί Οιαεοο νεί Ι^3ΐίηο, ριοιχΐ €θΐηπ\ο(1ϊιΐ5 νίάεΐιαίηι•, 
ΐϋΓεηιί. Αοΐΐιαοε, Γ|ΐιοηίαιη ί» ίρΠι Εινηιοΐοί,'ϊαηιηι Ιΐίΐεΐαΐϊοηο ηοη αά αηιιιΠηυ α οοΐΐεοίοιε οΙ)ΓθΓν;ηα είΐ 
η1ρ1ιη1)εΓι ΓοΓίεδ, εΐ εοηιιη (^ηαε οΜιογ αΐ(]ηο εχΐια οιάϊπεπι αΙρΙιαΚι ΐϊ εχροηηηΐηι•, ηιηχϊηιιι;» είΐ ηιιιηε- 
Γυ5, ^επειαίε Ιανειιΐηιίηηι ΟΓαοουηι οοϋίοχιιί, γ|ιιο(1 οηιηία, εΐ τριαο ίη η1ρ1ιηΙ)εΐ1 Γειίε, εΐ ίριαε εχΐη 
ίΐΐηηι οΙιΓβΓΥαίη (1ί§ηα Γυηΐ , ΓεριαεΓεηΐηΓΟί. Ιη Γ|υο ίά εΐίαηι ορεΓαπι ύεΠί, πι, 1ί τρή» ηρη<1 Ιιηηε ηο- 
Πιηηι ηηοΙΟΓεηι Γε οι;ι;ει•εΓει Γοπιρηία», ευηι αΐίοιυηι αηοΐοηιηι ορεΓΠ εχίηιειεηι, ηιε.ι φΐοφίε Γοηΐεηΐίϊ 
ηοηηη^ίριαηι ίηΐεΓ|)θΙίΐα. Βοηκριο, ιιΐ υηο νει1)θ ιεηι οηιηεηι εουιρίεοίηπ, Γ|ΐιυ(ρηΛ α ηιεαβ οοηιΐϊΐίο- 
ηίδ Ιιοηιΐηε ίη ορεΓΡ (ΙΐίΗοϊΙί ει ριηΐο €{υοΐί(1ίαηο ρΓηείΙηιί (ΐοΐεΠ, ίιΐ οηηιε οηηιί Γίικίίο ριπεΓίΛίτ α11η!>ο- 
Γηνί. ΥοΒίδ ηηΐεηι, ηηιρίίίΐίηιί (•1;ηίΠίιηίίριε ηε ΛοοίίίΤηηί νΪΓί, Ιιηηε 1αI^ΟΓ^α1 ηιεηπι ια (ΙίοηηίΙηιηεεη- 
Γοιεηι, ίηΐΐαε Γαεπιηΐ οαηΐ'αε. Γιιιη εηίηι ίαηι ίριηάΓίεηηίαιη ίη εΐίεηΐεΐα νείΐτα, ίί^ριε ρΓίνίΙθ55ίί5 (]αίϋυί 
οιηηΐίίΐίπιηδ ΓΐηάίοΓοιιιηί οοείηβ, ιείρ. ίηΓεινΙειίηι, ηεφίυηι ειαΐ, υΐ §Γαιίηΐ(1ίηί3 αΐ(]\ιε οΙιΓεηαηΐίαο εΓ55α 
νο» ηιεηε Ιηεηΐεηΐηηι η1ίΓ[ηο<1 (Ιοεηπιεηΐιπη βχ1ιί1)εΓεηι. ϋείαάο οηηι ίη Ιιαε οε1ε1)εΐΊ•ίαια Αεαάεηιία, υΐ 
οείεΓ.ιπιηι οΙίΓ(:ϊ[•Γπιηιιιηι, ίΐ;ι οι ϋτορεαε Ιίπ^^η.ιε ΛοΓίιίΤίηιί Ιΐηΐ ρ1•οΓ^Πυ1•ρ•^, 1ίΐΙ)ΰΐιπη ηιεοιηηι ει ί^οηεο5 
ϊιΐ(3ίοε5, ει, Ιΐ ορπϋ ΓηεΓίΐ, 1)θηΐ^;ηο8 ραίιοηοδ ηιΙνειΤηβ οΙ>ΐιεεΐ3ΐοηηη ίηΐηιϊηί! Ικιΐνϊΐηιηηι ηιο ευηΐυο. 
Ε(]ηίύεηι «ι ίΐΐί νίνη νοεε ίη ρυΐ^ϋεο, ίίο εςο οπίαηιο ίηΐιηρπνηίοδραιίείεί, εΐε^ηηΐίΐΐΐηηιηι Ιία^ιιαεΟι-ηε- 
οηε Γΐηιΐίαηι, (]ηηι1 ηεΓείο (]ΐιο ιοί ΙΐΐΐΟΓηΓΐαε ηιαίο Γηΐο ίηΐΡΓ ΓΐηοϋοΓο* Γιϊ^^εΓεειε οοερίΐ, ριο ηιεα νίιίΐί 
οχοίΐίπε ηΐ<(ηε αίΙϊαναΓβ οοηίοηϋΐ. ^ιιοί1 ΓηροιεΠ. ίι,'ίΐηΓ, ιηη^;η11ί(•ί οηΐϋίιηε ιίοπιίηηε αο νίιΐηΐίί ροηε- 
Γε ρι•ηοΓθ11οηΐε5 υίγΙ , ογο, ηΐ Γ[ΐι.Ίηΐο αηίηΓι Γιπ^^ο νοί^ί."• Ιιοι- ορη» οΟΊτο, ίηηΐο Γ.ΐλοιε ΐιΐ ν<>5 ίκΐι'ρίειϊί», 
ηιειριε ίη Ιχιηίί» αίΓΪπΝΓρκ• 11ιΐί;ηηο ;ηιοΐιιιί1)ΐΐ'< αά ρηΐίΐίιηηι ηΐΐΐίΐηΐεπι ρΓι)ρ.^^;αη^^ί^, ριο ίηΐί^ηί ΛοίΙι.ιει-^Λ 
Γ.ηκΙΪΜουίδ ρϊειηΐίδΓριε ουίίοιεκ ΙιηιηηηΪΓηΐε, Γονειε ρεΓ^αΐί.•». δϊηηιΙΟεηιη ορί. ηιη\. ρνεοοΐ", ηΐ νοί οία- 
ηΠΙιηαίΠφίο Α<•αι1ειηίηηι, οηηι ϊΙΙηίΙπΙΠιηο είηβ ραίιοηο, οΙεηιεηΐίΙΠηιο Ριίικϊρε ηοΙΙιΐ), ίυ ΠαΙ)ΐΙί 
νΟΓ.ΐο ΓοΓιείΐηΐίί ςι-ηΛη εΙεπιεηΐΐΠΐηιε ίη |»οι•ρΓΐπηηι Ιηεαίηι•. 

1Ιοί(1ε11>εΓ}^;>ο ία €υΙ1<'ί^ί<) ΙΜηΓΪ])ϊ.>> ιιι. Νοη. ΑριΐΙ. Μοχυν. VII ΚΚ1ΟΕΚΙ0ν8 δΥΙ,ΒνΚΟΐνδ 

ΛΕρνΟ Ι.Ε0ΤΟΚΙ δΑίΥΤΕΜ. \^αί(.1 ϊη Ιιηο ΕΐνϋΚ)1ο;^Ιοΐ οίΐίΐΐοηο Πι ριαρΓίίίυηι , ηιαίοιί εχ ρ3Γΐο Ιαιη δχροΠίαιιι εΠ. 8ιΐ|>0ΓείΙ 
ΐΗ (Ιο Γ|)ϋοΐ;ι1ϊ1)ΐΐ5 Γ|υί1)ΐΐ8ύαιη 16 οοΒ)ηιοποΓα(ϊηιη,' ηηιΐοε Ιεείοιν ΡΓΪηεϊρ1ο ΐ{^ίΗιι•, οηηι ΓπρειϊοΓυηι 
€ΐ1ίΐϊοηυηι οι-άίαεηι ηιυΐΐϊ» (Ιε εαιιίϊί ΓείϊπιΐΡΓΪιπ, ορειαηι Ιαηιεη ί1ε<ϋ, ΐΗ εχροΠάοποδ Ιοεο ιηοΐαε 
ίη Γεάεηι Γυαιη ΓΟροηειεηΐιΐΓ : οαιϊυ5ΐιιοι1ΐ ιεΠΙΐπΐϊοηεί ουηι αΙΛΙ ηοΐαΐαε, ΐυηι -25 ^, 6: 5ΐ2, 9> 
\•2: 522, 55: 591» 5-ί. ϋείαύο Ιΐ φΐα 1η εοΐΐαΐίοΐϊε ηηοΐοΓίιηι νοί αρηά Ιιυηο ιιοΓίιιηη νεί αρνιά 
ηΐΐοδ αυΐ α1>ο1ΓεηΙ αιη ιεύυϋάαιεηΐ, εα ιιηοίδ υΐΐΊΐκ|υε Ιιαοΐιιίΐ. Αιιοΐοηιηι Ιοοη τ^ιιαε οϊΐαηΐιΐΓ, ϋΐι 
ΐηϊιϊο ηι;Μΐι1οιι1;ι Ιίιιεια ίοίΐβηΐνϊ: ϊα βηε οοΐΌηϊάΙδ Ιοεο είβ 3ρροΓαϊ ηοΐιιΙαίΏ Κήπε: — , υΐ ιό ηιε- 
Ιϊη» αϊ) Ειγηιοίοςΐεΐ νεΛΐδ «ϋδοεηιεΓεηΐυΓ. Οχ)ΐοηα, Ιϊ η1)Γο1ιι16, ίηΐεΓρΓείαιϊοηϊκ ηιιΐ εχειυρϋ ςρα- 
ΐϊα, ροίιία εΠεηΐ , αειαο ρΙεηιιπΓριε , ηοη ^ιανϊ ιοηο ίηβ^ηΐνί. Λίρΐιαίιείίείβ εΐεηιεηΐίϊ, βνε Ιΐηι- 
ρΗείδ Ιΐαειαε, Πνε ππηιει-ηϋδ ηοίηε νίεεηι ί,'ειειεηΐ, ΐιι ΓιιρεΓΪΟΓΪΙ^ιΐδ ε(1ϊιίοη11)ΐΐ5 ΓυρειίηιροΠία είΐ 
ΐϊηεοΐα, ηΐ ά, ΐ: ε^;ο ία ηυηιεΓαΙϊ β^ηίβοαίϊοηε αειιΐΐ ηεεουΐαδ ηοΐαηι ϊΐΐΐδ ίπΓειΛεΐ'ε ηιαίιιϊ: ηβα 
αιεΓείηίΐ Ιαηιεη , είΤε ιιΚϊ οΙιοιιηιΙΙεχιιιχι Γεί{ηΐΓαηΐ. ΑΓίΟΓίΧεο α Γιοηΐε ρι•αεποΐαΐ.ι ϊη ροΓίειΙοιϊ εάί- 
ΐίοηβ Υοαεία ΓαηΙ αάιΐίΐα: Γριοηιηι ηοη ραηεα εχϊ{^ηΐ ΓιιηΙ ροαάειίδ , εΐ Γυρειίΐιιβ Γαερε ιερείϊΐα, 
πι ϊηΐεΓ αΐία ρ&ΐεΐ εχ 7^9> ^7• 7'^ϊ) ^• Οποεάαηι εΐΪ3ΐι1 ιιιεηάχ5 τείειιώ ιερεάΐ» Γηηΐ, αΐ 292, 
2 5. Ιη ηοηηιιΐΐίδ ρι-αείεΓ ΐηιιΐοΐοξΐαηι εΐ ίίΐΐβίαχ ϊηείί, ιιΐ ίη β^κβ^νταί 2 ίο, 53: ονϋιΐδ βηοειΐοΓ 
οχροβίϊο 11)ίάειη ν. ι8. Ραππιπ αοευιαίηηι Γαηε ίιιΐίΐε αάάίΐϊοηιχηι ϊΛαιηηι &ιιεΙθΓεηι, ίηΐεΓ εείεΓ» 
(ΙεεΙαίΛΐ ανόμοιο μίρί^ ι ίο, 49. δεά βιηΐ ^|ηα6 ίη ίρβ» εΐίαηι Εΐ^ ιηοΐοί^ίεί εοηοίηη3ΐθΓ6 εεηΤιΐΓβηι 
ηιεΓεηΐιΐΓ; ηΐ. ηια/ίυίϊηιιτη μέλανας οοτηιηιιηΐ §βη6ΐ•β υβυψαίαηι 55 1, 4ι: ίΐειη(]η6 ίντονώτίρος 
719» 38: ει ραηίείρ. ί8ων ηίερβ άνίλ^ων 276, 093 ^^• 'Ε^'ϊ^ Γπηΐ ειίαιη ρβΓΪΙΙοβ^ΙΙαΙα ϊ/ο/ν/Ια• 
1)6 βΰχα. Αι]μΊ]τρα, κίρατον , μΐλανοζ : εΐ οοηΐια, 'όϋτρακος ριο όοτράκον 5ι5, ^ο\"Ιβνκι 
ψο^Ιβΰκω 270, 2 -ι. δίε ϊη νβΓΐ>Ϊ3 /αβρβ αυ^πιαιίατη φ υηιψηηι: \\\ άθ:ια1ΐίνϋ^ψ• 1 56, δ-ϊ : 
έράοδην 435, ι: ίραηβμίνοζ ^79 ? 56: ίλιγμίιη 029, 2: ϊμίΰί: 534, 2ΐ: 'ϊρν^α 078, 17: οί- 
κοδομήΰαμίν 68ο, ίο: οικοδομή μίνα 6ο ι, \η : ϋκίνοΊρΐιται, 287, 2 8. ίΐεηι ίη εοπιροβίίδ, δία'- 
μηοε 268, 52: άπαιωρημίιος 1193 ^2 : έπαιωρημίνη 170, 5ο: μίτίωριαμίνα 7^0, ι5: άπεμ- 
πολημίνος 648, 56: ΰνηλκυομίνο; ηοβ, 47, 5ι: κα&ίρπύο&ΐ] 553, 49. Ιη (^ιιΛιι&άατη γΐΓα(:ί6Γ 
αηβτηβηίί υηήβϋΠΰτη ΙαΙεί βΐϊαηι αΐϊιαϊ νίίίητη, πι ίη άφροντικότα ι5α, 5ο: ίη βαρνμίνη 8οδ, 42. 
ΟουίΓα ίη ά:τ{κατ6ΰτ?;6£ 5^2, 4ο, ρΓΪιι^ €αι§ηιβηΙαηι ββ /αρβΓναοαιιηι. Εβ (ίΐ ιώΊ οΙιαΓαοΙεΓίβί- 
οα ρ€Γ}'€θΐί υαί/ινΐ υιηίβα (-β, υΐ ίη πίπλάτυται 559, '^^'• τίΟαρονμίνο^ 222, 55: ί'ξηραμίνο^ ντιι Γ Β. δ Υ Ι Β V β Ο Ι Ι Ρ Κ Α Ε Γ Λ Τ Ι Ο. 

228, 3θ. φΐοηιηα Γ0£;υ1α Ιιαύίΐυι• 559 > 5"*• ίΐ'^ 2(υο δΐίΐλκνμίνη ο5ι, 5, α1)5φΐθ β, φΐθ(1 οχ- 
ρΓοΟαιη ΐϋ ΓιιρΓοάίοΐο ϋννίλχνΰμίΐ'ος 70^» '^7> 5^5 ΐίβηΐφίο ϊη ίλίίΐ/(?^ί/«, ίλχνβτ/χό^, οΐ βιιι11ϊΙ)η5. 
Ι'βιηροΙα βΐϊίίπι ιΐυΐηιιιβίΐυαιη αοΓΪ/ΐα ϊηιιβίαΐα, πΙ μίϋΐιΟαι όγΰ, ι8: ^ώοτι 79^5 '^*^'• εοιιΐια γο- 
ςηίαιη 777 > 55. δϊηιιΗιεΓ ϊη β'Πίαχί ουιη πΐϊα ιπίπυ.-» ηΐΐΐαΐα οοοηιηηη, ΐυηι χοηο&αι αιηι αοαι• 
βιΐϊνο, &\. ηοτηϊηαΐΐνΐ αύ/υΐυΐβ ροβίϊ: (\\\Άα 1^α1^)αΓ^Γπ1^ Γροοϊεδ άκΐΐΠΓ 722, 5. Ιΐα ηΐ ΓαΓρΐοΐο ία» 
νεί 111)ΓαΓίοηαιη νϊΐΐο ηηιΐΐα Ιιηϊυδ Γηι-ίπαο ίηερίϊίΐο, νοί αηοΐΟΓΟηι Ιιιιΐυβ ορειϊδ νϊχίΠ'β ϋβ ΐοπιροΓί- 
1)115, φΐϊΐίΐΐδ Οτηοεα 1^η{^υα €0ΓΓΐιηΐ|)ΐ οοορίΐ. ευΐιιβ ;4εη<^"5 ηΐϊφίαιιαηιυΐΐα , ηοιιιίϋαΐϊιη αιι^ίπιοιηΐϊ 
οηήίΏο, αοΓΐίΙοΓίιηι ΐηυβίαΐοηιηι οΐ ιιοιυΐοαάνοηιηι α1)Γο1αΐ0Γαηι ιιΓυιραΐίο, ηοΐαΐα οΐίαιη ία Τΐιοο- 
ρΐιαηίβ 0ΗΐΌηο2;Γ,Ίρ1ιία είιοα ΟΙιιίίΙΊ .ιηηατη 8οο. Εΐ ιιΐ ϊΐΐΐπδ ΐβιηρΟΓΪί Γιιΐρίοιχδ τηιιΐΐα /αΰυπίβ 
α Ζ,αΙϊηί^ ηιαΙιιαΰαηΙυΓ , βε ηρικί Ιιυηε υοΠιαιη 1ο§Ηπν κίνΰος, φίΰχος, ττραιδα, φαΰκία, γΐβλα, 
Γιοΰί^λα, παννίον , πίζίτιον , λίντιον , μανΒίλιον , Οαγομάντιον , λονρίκιον , καηίοτριον, (^ονρ- 
χίον , 7.ί(ρδΐον, καρβώηον: ΐίβηι ττραιδινίΐρ , τα,βλί^ίΐΐ', ίπακονμ,βίζίπ; εΐ βιυίΐϊη. δεά ει Ιιοο 
ηοΐη άϊ|^ΐ)ΐιιιι, φΐο(1 ϋιβιηα βΐ βχρο/ιΐίυ ραβΐιη άϊνβτβα βοηηα ρνυροηιιηίαι• : υΐ ίω το ενδύομαι, 
'ίω το καθίζομαι , ίώ το κάϋ^ημαι, 'ϊζο) το καΟ-'ίζομαι , 'ϊζοί το κα&ίζομαι , ηδω το ευφραίνο- 
μαι, ΐ((ϊνω το ίύφραίνομαι , μαίνω το οργίζομαι , 6&ω το έτίίΟτρίφομαι, ορω το δαγίίρομαΐ-, 
όδννω το καταπονούμαι, αΐ ϊη απτω το ϋΐγω, εΐ όρίγω το ί.ιιιθί'μώ, οηάαη <ιηΐάαα αΐΓθ1)ΪΓ[ΐιβ 
ίοπιΐΛ εΠ, Γεά ποη εαείεηι ρ1;ιηε β^ηίίΐεαίίο: Γ[ηϊρρε φΐοά ίπ εχροΠίίοηε β;^υί£οαΐίο Ιΐΐ ηεηίΓα, ία 
ΐΗεπιηΐε ηεΐϊνα. ΡοηιιηΙιιι• βΐίατη α/^^^υαη^ίο ΐ/ιαηιαία ρα/•αηι ιι^ορβαΓία , \ιΐ τρη'/κοντος 290, 5ι: 
βλίΛτω 562, 4: λεΛτω 5<οο, 42: χρνβδο} 78, 54: νφάζω εΐ λνμάζω '^^5, 26. Εΐβ εοίιη Γογ- 
ηααάοηΐβ ςιαίΐ» Γαερε βαΐυεηάα Γιιηΐ ιβειηαΐα ίηαβίαΐα, ηΐ ουιη αΗ1)ϊ €ΐοεεΐιΐΓ, Ιιιηι 1 12, 49: ι48, 
ι6: ηιοιίηδ ΐηιηεη ία Ιιίδ ΓερναηεΙαδ εΠ, ηεο Ιειηει-ε Γ[αί(1 βο^εαάηηι εοαίΓα νείβΓΟίη Γεςαΐαηι; ρπαβ- 
Γειίΐηι ηηη Ιιΐο ϊρΓε ααοΐΟΓ εεπα, ηοη ατταΐ^ϊ^^ϋα Λεηιηία β.πιιειε ίυΐεαΐ 176, 47- Ε(γτηα άί]ρεη'. 
ίαπΰα ίη ούΰία 642, 4ι: ίξονοία 5•ΐ9, 54: έννίΰή,ϋι 34-*:, ίο: ^μβολος ο54, ι8: χαλλιίρημα 
487, ι4: ηντίτο 453, 5: ένώμα 345, ι5: ίπ&νήνίον 554, 58: άν/,νηται 107, 24. ΒϊηιρϋνίΙιαί 
ΙηΙυΙα νιΐΐ'ΐώιιη οοηιροβία ονΐ^ο , ηΐ ηοιηίηΐ γορβίΐά, βά:ττιΰμα, βαητιΟτι',ριον, ■&ν6ιαατιΊριον, 
-ψαλτι',ηιον , εΐ Ιίππίίΐιυδ: βοαΐ ει ηρικί Ιβάοιαπι Κ<'§β3 α' νοοίβ α^βηώ) άιοΐϊ; αριιϋ. ΙπΓεοοιιΑιΙΐοβ 
Τϋβαιηβηίαιη , (]. Ιοβαύο τηβηΐϊε. δϊε ϊη πια/Ιίί παρι/^ηΰις νοπαβ (ΐαατη βίγηιοΐοξϊα εβ : Γριηΐϊα 
ηιπίΐα ΐη Ρΐηίοηίδ Οπαΐνίο; εΐ ίΐίικί ΡΗϊΙοηίβ, αϊο&ηΰιν εΠε ί]ΐιηα(1.•ιηι ίϊ;&ίΰιν , φΐία τα φανΐντα 
ί:τΗςφίρα τψ νω: εαϊιΐδηιούί οιϊ^;1η3ΐίθϋε5 ία ΡβίΙοΓορΙιΟΓηιη ηια^Ϊ5 (ριαιη ΟΓηηιηιαίΐεοιιιηι β:1ιο1ί5 
Ιοεαπι Ιιαίιεηΐ. ίη ηιιιΐΐί^ φ ψιΉΙί^ιη αΐίηαα νβκί βιηϊ/ϋιιάο , ^^^ι ηί/ηία Ιυη^ο' ρι^ίίία ώνη'αΐϊο : ιιΐ 
ονηανός ίραβ ονρο; των ανω, ([αοά οβη Πΐτιβε βυρω-ίοκα άίδίί'πηυΐϋΐ αΰ ϊη/οΓΪυΓΪΰιΐ8 : μητηρ , 
ηαρα το μη τηρίϊΰ&αι, ([αϊα ηοη ατηρΙία$βιώ ραι-οηΐηηι αιβοά'ια ΙοηβαΙιικ ^ ββά τηατιΐο βτηαηοί- 
ραΐαβί: γάλα, παρά το ΐίγαν λίνκόν, οϋ βχιηιίο οατηΐυνβ: γήρας, παρά το γης ΐράν , η γην 
όράν , ηΐί εΐ &'ί/ίν(?ι•ηίαηι , (ριοιΐ βΐϊεεκ αο ΐειτηηι Γ])εεΐεΐ: ειρήνη , παρά το ίΐρίΐν ιίς 'ίν , φιοιΐ ϊη 
νηηηι οηρηίαΐ αηίηιοί. ΕνϊίΙαιύοΓα, ογθ-αλμός, 6 την οπτικην δνναμιν εις τά ορατά ηοιων 
ίχλλίοί^αι 1 ηαοιΐ νίβοΐ-ϊα νΐχ υαιίί ορο :η οΰίβοΐα ΐΓαηβΙΊαΙ: νηπιον , εχ ρι•η;ιΐίνο τη ει είαιν. νω- 
δο'.', παπά το νω δτίρητικύν καΐ τον οδόντα, Ά[\ηά Ληπιιοπϊαιη: νώκαρ , παρά το νιο οτ-'-ρηΠ" 
κον καΐ το κηρ'- Γεοιχπίΐαηι Νίε.ιαοΐιί β:1αο1ίηβεη, παρά την του νον χάρωΰιν: εΐ (ιόδον , παρά 
το ι^άτΓΟν άπορριίν, β;^ι1η^ηη1 Τβεο^π^^ Γεβυΐϊ.ιίίρα : νεί, ιιΐ εχ Ρΐηΐηιχίιο τείειΐ Οίειηεακ, διυτί 
πιίκπολν τ//," οδωδης άφ'ηιΟι (ΐίνμα: οι μοΰϋαι «ιρικί ϋϊοάοπιηι βίηιΐιηη 1 5ο, άπύ τον μιηΐν 
αοΐ'.' άνί^ρώπονς, τοντίΰτι διδάΰκίΐν τά υπο των απαίδευτων άγνοονμίνα: νοί Γοευηϋιαη αΐϊοί, 
παρά το μάν το ζητίΐν: ηαιιι ιιϊηικΝ Ιυιι^^ο «ριαεβίαυι ίΐΐυά .ηριιύ Ρΐυίακίι. ηίρΐ φιλαδελγϊας. Γ κ. δ Υ Ι. Β V β α Ι Ι ρ κ Α Ε Γ Λ τ Ι ο. IX ψιαΠ δμον ονααι. ηύ βιίηηι οχιά οι βχότος ηγ.ηά Απίπιοιπιπη, παρά το ύ/έ&ίιν κα\ ίπί/ίιν τηρ 
'όρααιν, ^αοά ΓΗΊηβαηΙ Ιβιι ϊηΐιώβαηΐ νί/κηι. Οπο ρηϊηι πιβ^ίβ αά βΓ0ΐηιιΐ3ΐίο3τη ηοΓπιηιη .Ί<•οο(1ιιηΐ 
(Ίνηιο1ο§1αο, οο ηια^;!ϊ Γιηη οοιιΓοηΐ5πιε.•ιο ; αΐ τυφλό; φιηΐϊ τνψηλός, ηαρά το τύψ^ο^αι , νβίαΐ 
δ έτϊΐχίχαυμίνας ϊχων τάς οφης: α φ&ύνος 8 ψ&ίίνω ίοη φι%νω, Γ|ΐπ|)ρο (|»ή αΐΐοίιυ ιτΊ^ιι, ηια- 
αοίΐηΐ ορίιηϊδ; τάμιβος, παρά το ταμαΐν. νβΐ παρά το &αμΙζΐΐν χαΐ πυκνονν το γάλα αι €ΐ 
οοα^αίητη α οοαοΐΐοηο Ιηοάδ, αο Ιίπιϋία. 0ιιηηιο1)Γ0ΐΗ ει ^α^ηιίι^αηϋ8 ΙίΙ. ι, ο. 9, ταβπίο 0θ5 Γορ,ί.. 
Ιιβηάίΐ, (ΐαϊ ηίιηίηιη ίη^εαίο ία Ι3ΐί1)υ5 ΐΐΗΐιι1^;ριηϋ8, αά Γοοιία ιιϊγιιιο ΙυάϊΙίΐία ΙοΙ,ιιπΙπγ; ιιι- 7?<?//α/7ζ 
άϊοϊ (|ααΓι Ιαηπηίκ ίΐϋίαιη: ρίΐαίΐαηι, ψΛΆ ροΐαΐ νΐΐαηι: βι α§ηιηί ναΓΓοηϊ οχ οο οΠε, φΐοά ίη εο 
βί,'αίιη• οΐϊιριϊίΐ: ^Γοαα/οε, φΐία {,Μ•ο§;ιάηα νοίοηΐ-, ουηι ηιααϊΓοίίαιη Ηι, Πίπα οχ Όιαοοο, Ηοο βχ 
3\'ΐιπη νοοϊ1ιιΐ5 ιΐιχοΐ. Ρβνρ§ΓΪηί8 ψίοφίβ Οναβοα <ιιιαοβία άα-ιναϋο, ιιΐ Εαΐΐαίχ, Ρηικοίδ, ΡοιΠοίβ 
ΗοΙιαΐοϊ^: ΙϊΐΚΊαηιηι ίίοπι ί)ρρ^11αΐΐυη'-1)ΐΐ5; ο]ααί οχ Ηοΐ^ιοίςο ίάίοπιηΐο ιιΐίΐιιαίΤο ηοηιΐηί εΓΐ ^πΐ^ίυπι• 
ηοη ο1)Γβηαΐα Γ0§η1;ι, (|παβ άο ίιίϊοο ΐιααίΐιΐΓ 828, 5; οΐ 66, 2θ. υαάβ ποα ίώδ ιβ ΓιιΓρίοαΗ Ιίαει 
ηοη ιιπίνΐί ααοίοιΐί Ιιοο ορηδ εΐΐο, Γεά, αΐ ΐη Ιοχΐοΐβ Βορί αΙΓοΙεί, αΐίαδ αΐία ροι- αΐΐοδ ίαίοπα οΠβ 
Ιάοιη ίοΓίαίΙο οοιυροηα οΐΐηιη ΐη ϊΐΐαδ Γοπηυΐαβ, ίγώ άνίγνων 710, 36: έγώ ε:ΐίΐό>ιΰα 66ι 2• 
ΐνρον ίγώ 789, ΐ2: τοντο ίγώ ίίρον 711, 56: όντως ίνρον έγώ 454, 28: 664, 5ι: 727 η- 
όντως ίγώ 785, 3. ίιοιη ώς έγωμαι 785, 44: ως εγώ φημι 55, 5: εΐ ΓυιΓιιιη, ώς οΐμαί δ^ 5οο 
35: οΊμαι 3* εγώ 8ι5, ι4:-6>ώ δ* οΐμαί η^ί, 26: έγώ 8έ φ>]μι 584, ι4. υααι ει Η35 ιιηίαδ οίαδ- 
€ΐεηΐ(|ΐιο αυοίοιϊδ οίΤο ηείιΐο αη ηήΐιί ρειΤαηάειε (1ε1)εαηι: οαπι ^Iπαε^α1η οαηιηα υοα Γαΐ)ί3ηι 03ηι 
ιηοάοΐΐϊαηι, (|ΐιαιη αηοίοι• ρΓοβίεΐιΐΓ 4ΐ7, ίο. 3Η]αε αάοο ροϋιοπια ΐ1ΐ3, εγώ δε φημι, οοο 4ο 
ιιΐ οαιη ΐΙίΓαΓοηΐο» <]η3άαηι ηπΌςβηΐί,ι οοηϊιιηοΐα είί, ίΐα οΐΐβηι α ιεείηβ Γ3ΐϊοπί5 ιε§ιιΐ3 (Ιείΐεοιίι• 
ηΐϊ ει 435, 5. δυηΐ νεΓΟ οι αΐία, ε ^νιΐ1)υ8 οοΙΙϊ^Ίΐιη•, ροΓΐ ρΓίιιΐ3ηι ατιοίοιΐδ ηιαηυηι ιηηΐΐη ραΠίιη 
3ΐί αΐϋί, οι Γαορο αΐ) 3ΐΐ(ΐ3οη1ί5, χηου1θ3ΐ3 είΐε. Νοη οίΐ Ι3ΐηεη 0£νιο(1 ρΐΌρΐ0Γ03 νεί οιηιιΪ3 
ΐειηηαηιυδ, νεί ρΓΐιιιο αυοίΟΓΪ (1εΓθ§βηιπ8: ουηι εχίτα οιηηεηι οοηΐΐΌνοιβαηι βι, εαηι βχ νείυΤΓΩ" 
ιηϊϊ ει ορίΐηιϊδ (ΐηΐΐιιΐδφΐβ αιιοΐθΓΪ1>ιΐ8 Ιιοο ρεηηαΓΪαηι εοηΠιαχίΠε. Βε οπϊιΐδ 3εΐ3ΐβ αηηηκτιι 
ηϊΐιίΐνΐιιηι οεπϊ οο§ηοΓεοΓθ ροΐαϊ, Ιαηιεη ευηι ηοιι ηιιιΐΐο ροΓΐ Ρΐαοιϋ ρ3ΐι•Ϊ3Γο1ιαε ΐειυροΓβ νϊχ'ίΤ» 
ΟΓοάϊίΙοΓίιη , €ΪΓ03 ΟΙΐΓΪΓΐϊ 3111111111 οοαςο. Ευίίαιίιϊιΐδ Γβπο Ιιοο 3Π€ΐοΓε νίάεΐητ Γεεειιιϊοι•: πιπηηρ 
ευπι ία ΓαΪ5 3(1 Ιΐϊαάεηι ΗοηιθΓίθ3ηι παρεκβολαΐς 3ΐ1ε§8ΐ, 268, 42: το δ& μέγα ετνΐίολθ'' ' 
(ίικμιΐΐ) ονγκροτοΰν εις την δαβίΐαν της άρχοι 6ης, λέγει τταραχ&ηναι την Άλίαοτον ά. " 
άλι'εων καΐ άρτου. Γ[α3ε είνηιοίοςία εχΓΐ3ΐ 3ριΐ(1 Ηιιηο 3ΐιοΐθΓοηι 63, 55. ει ηυ3θ βχ ΑηβίΙαβο *?' 
ϋαΐΐα ΐη οβίοε Ιιιιΐυδ Είνηιοΐο^ΐοϊ αάΐοοία Γααΐ, ρΓοοιιΙ (ΙιΛϊο εΐ ίρία βχ Ηοο ηοίίΓο <ΙεΓυιηρΐ3 Γ 
νεί οενίε εχ εΐκάεπι ίοηΐΐΐιπδ ροιΐΐ3. Εΐονυιΐ αιιΐοηι ΕιιΓίαίΙιίιΐδ ΓιιΒ ΑικΙγομΪοο ΟοηΓίηηιΐηοηοΙίι 
ΐΓαρεΓ3ΐοι•ε οίΓοα ΟΗγϊΓιϊ αηηαιη μοι,χχχ: άε ΑηαίΙαβο ηοικίαηι οειίΐ φπζΐ οοιηρεΓί. Αηηοι 
Γαιαΐ α πιο αΐΐαε (|ηο(]ΐΐ6 ιιοιιηιι1ΐ3ε ηιΐηιηϊαε αΙ> εχ(}ΐιίβΐ3 ΟΓΒηιπιηιΐοοηηιι ηοΓίΐια <ϋ50Γεη3ηΐε5 • 
άε (^ηοιτιηείβηι αοοεπίη, ΓρΪΓΐΙα, ε[υ3ηΐΐΐαιε; άε Ποχΐοηυηι ει Γ^ηίαχεωβ αυοηΐ3ΐ1α, άε άΐαΐοείο 
ρΓαεοερίίοηΐΙιιΐδ, εΐ 3ΐία εϊυδοεπιοάΐ : Γεά ηεο ΐειηρυδ ηεο Ιοοπδ Ιβΐΐα ηυηο ιηΐηιιΐβιΐηι ρειΤεααί βππ ΐί 
Ιΐ30|ΐιο ΐΐΐϊδ ΐη ρναοΓβηδ οηιΐίΕδ, εχ "ν3ηΌηε εΐ 3ΐϋ5 Ιιίο Γιιΐίϋεΐαιη φΐαε βιιίπδ οιιοηδ 3Γ£ΐιιηεηΐο Ιιιΐ- 
οοηι 3ΐΐ(|α3ηι βΰεπιηΐ. Υβγγο ΐ^;ΐΐυι• ΐηΐεΓ 3ΐΪ3 ίηΐιϊο Ιΐΐιιΐ ο|Π3Γΐΐ άε 1ΐη§αα Ε3ΐίυ3 ΐΓ3άίι νΊΓαδ- 
οιιΐυδοριε νειίιΐ ηαΐυιαδ εΠε άυαδ; α <|ΐΐ3 τε, εΐ ΐη (}ΐΐ3 γο νοθ3ΐ)ΐι1αηι βι ΐηιροβίαηι. ΡγΪογοπι ΐΙΐ3ΐη 
ραΓίοηι, υΐίΐ, οιιγ, ει ηηάε βηΐ νοΛ», Οιαεοοδ ετνμολογΐαν νοο3ΐ•ε: ΐΐΐβιη 3ΐ[ει•3ηι, πέοΐ ΰηηαινο- 
μένων. <^\ιλ& ίάεο εΛε οΒίουια, (μιοά ηεοριε οηιηΐδ ΐηιροβιΐο νοιβοΓχιπι εχΛει, πηοά νείαΠαβ 
(^ααδάαηι άείεάΐ; ηεο (]υαε εχβ»!, βηο ηιεηάο οπιηΐδ ίηιροβΐ3: ηεο (]ΐιαε ιεοίε εβ ΐηιροβία οαηοΐ» 
ηιαηεαί. ηιυΐια οηΐηι νειΒα ΙΐΐΙειΐδ οοηιιηυΐ3ΐΪ5 οΠο ΐπίειροΐαΐη: ηειφίο οηιαεηι οιΐΰϊιιεηι εΠε ΕηιίπΛΟ ΕΤΥΜΟΙ-ΟΟΙΟΟΝ. Ι, χ ΡΚ. δΥΙ,ΒνΚ&ΙΙΡΙΙΑΕΓΛΤΙΟ. 

Ιίη^^ιιαο β νοΓηαοιαΓιβ νεΓΐ)Ϊ5: οι ιηιιΐια νοιίί.ι .ιΐΐιηΐ ηιιηο οΠοαοΙβΓβ, αΐίαά ααΐβ Β^ιΙΗοηίΤβ; υΐ- Ηοβϊβ. 
ααιη ΐιιηι οο νοΛο ιΐίοΐαηι οΙΓο ])0Γί•^Γΐηαηι , φΐϊ ΓιΓυ Ιο^ίΒιΐδ χιΐβΓβΐιχΓ: ηηηο ύίοί οιιηι , (|ΐιοαι ηιπι 
(1^^^1)ηηι ροιάιιοΐίειη. Ιη οο νβιΙιΟΓίιηι {^βηοιβ οηΙ'αιη οηΓα ϊΙΙπΠηοιοιη οΠ'θ αά οΠοηάοικΙαιη οιί^- 
ηοηι. ηαηι ί|υιιιιι ποοίο οηΓιι άϊοίιηιΐδ Ιιηρο^, οΙιΓοιιιϊαδ βίΐ οΒ'ε .ι ])θΐ6ΐιΐία, <]ΐιαπι ^^ιη1Iα άϊοϊηιηβ 
ϊ/ηρυΐαη: ει «ο οΙιΓυνιιίιιβ Πι, ίΐ (Ιϊοαδ ί\>« ({ΐιαιη Ι/ηρυ^. νυβίιη• βηίηι Ρυ3 ΠςιήίΐςαΓε ροΐΐαβ ροη- 
ΐοη» Γ|πηηι ροΐοηίοηι. |ρ νβΐιιβα^ (ϊιΐΓ}ΐιίΐ) ηοη ρααια ά^ρταναί, ιηιιΐΐα ίυΙΙίΐ. ψιοηι ραιταιη νιάι- 
βί βυηηοβιιη^ ηαηο νΗΐ€$ (1β/υηηβηι ιη βαποΰΐα. ΙβΓίϊηιη βιβαιιίιιηι ηοη νίάί^Ι εηηι Ηοηύηβηι , (ΐυ^σι 
νιάιΐ ρΓΪιηυπι. ^ι^α^β ϊΐία ([ΐιαβ ϊατη ηιαϊοιίϋαί ηυβηα αΔατηιΙ υϋΙΊνίο βι^ίΐίνα^ βί^αιία ^^■ώ^ι^ια8 
βΐί/οίί βΐ ΒηιΐΊ ΓθίΓαΊιοιβ ηβ(μιίΙ. Νοη,β ηυη ροΙιατο ίηιία^αηβ, βο βι•υ ΙαπϋοΓ ; βί'(1 νβΐυΰϊυ/• ίί/ίΌ, 
β ψιΊνύΓο. Νοη ιηοίΙίοοΓβίΐ οηηη ΙοηοΰΓ<ιβ ϊη βίνα^ ιιΰι /ιαοο οαρίαηάα: η^ίριβ βυ, ψιυ ρίΊ•ν(:ηίι•€ 
νυΐιιηιαβ, ββτηίΐαβ ΙπΙαΰ : τιβίΐαβ ηυη ίη Ι/α/ηίίίύιι^ (/οίΚίίίατη οΰίβοΐα, φιαβ βηηίοτη Γ€ίϊηβΓβ ροβιηΐ. 
1Ρ ^ιιοη^αηι νβΓΰοΓα/η ηονοηιιη οΐ νβΙϋΐ•αηι άΐΛουί-άία ο/ηηϊβ ϊη οοη/ηοΛιάίηβ εοηιηιαηϊ , ^αυΐ ηιο^ 
ίΐί» /ίΙΙβ/αηιηι εο/ηηιυΐαΐϊυβί βηνία, φιΐ αηϊηια(Ιν(ΐ•(βΓΪί ^βορυΙαΓί βαοίϋιιβ 0ΓΪ§ίη€3 ρυίενίί νΰτύο- 
ηιηι. Κρρ<Ί•Ϊ€ΐ βηίηι β^ο οοηιηιαίαΐα ηιαχίηιβ ρΓυρΙν/• ΰϊα ψκιίβρηα^ οααβαα. Σ,ίΐίβΓαηιτη βιύιη βΐ 
άβιηρύυηβ ^ αιιΐ αιΙάΗΊοηο : βΐ ρνορΗτ βαηιηι αι-Ιαίΐυηβιη αιιΐ ουηινιιιίαΐϊοηί'ηι ; ίίαιη ^γίια!)αι•α^ιι 
ρΓοώίοΙΐυηβηι. ^ Ναην, ηΐ βη§α/υηηη νν/ΰυπιπι θΓΪ§υιβ8 βχρβάία/η, (//ιαίαυη ΰυηιηι βχρίκαηά* 
βιη{ ζΐαίΐίΐϋ. Ρ/ϊηιια, ίη ψιο ροραίιια οΐϊαηι νί^ηίΐ. (^υί,ι βηίη ηυη νίίΐαί, ηηάβ ΑθΓΪίο(1ίΐ)3θ €ΐ Υίο* 
0X11118;* 8ί'0ΐιη<1ιΐ6, ([αο Οι•<ινιηιαΙί€α (ΙίΊ'αβηίΙίΐ αηίιιιαα; ψιαβ οββτιάίΐ, <μΐ(ίΐηαάηι<η1αηι ψιοάψιε νβτ' 
1)ΐηη ρυβία οοηβηχβΓίί; (μιοά (ΙϋοΙίηανίΙ. Ιιίιιο Ραοί/ί^ΐΜβ ταίΙβηΐϊίΊΙίϊΙϋδ ; Μηο , ϊαοιίΓνίοοΓνϊοιιπι ροοαβ: Ι 
Λ//2ϋ, οΗΙαηχ^άο οίχιροαΐ ΙίΓαοΙήιιιη. Τί'Γΐίίΐ$ ^Γαάηβ , α Γ/αο ΡΙιίΙιβψΙύα αβϋβη(ίί'/ΐ8 ρνηβηί/ , αΐί/ηβ 
«•α. ί/ιιαβ ίη ουη/'ΐίείικίίηΰ αηηηηίηί ββΐ'ηΐ^ αρο.νίί-β οορρίΐ ; αί α «/«ο άίοίυηι ^ββί ορρίάυηι , νίοαβ, 
νια. ^ιια^ιι^^, ηΰί ββ αάίΐηβ βί ίηίΐία Γ€§ίϋ: (μιο β ηυη ρβρνβηίαηι, βνίβηΐίαηι αά ορίηίυηβτη ααοα- 
ραΒΰί: ίίαυά βΐίαηι ηοηηηιηψιαιη ίη βαίαΐβ ηυβΓα βαοίΐ , οατη αρ§ΓθΙαιηιι$ , τηβάίαΐδ. ^αοά βί βαηι- 
νηιηι ξΓαάητη ηοη αΙΙϊ§ΡΓυ , Ιαηιβη /βοαηύιηιι ηοη ρΓαβίοΓίΰο: ηηοά ηοη βοΗιτη αά ΑΓίβορΙιαηίε 
Ιιΐΰβηιαηι^ ]'βά βίίαηι αά Οΐί^αηϋιι^ Ιιιαώι•ανί, Νυίιιί ρναϋΙεΓίΓβ βοί, ψά ροβίαηιτη τηοίΐο νίτία, ηΐ 
βηΐ βνία, οχρβάίηηΐ. Νυη βηίηι νίάβίκιίαν ουηββηίαηοηιη ηηαβτβΓβ ηΐ€ βο ίη νβιΰο, (^αοά βηχίβ'βΐ 
Ειιηίιι.'! ^ οαιιβαηι^ ηβρ1ί§βΓε φηχ! αηΐβ Γβχ Ζ^αΐίηη^ βηχίβ[βΙ : ψιιιιη ροβίίοίδ τηιιΐΐί» νβΓΒί3 ηιαρίβ 
ίΙΰ'ροΙβΓ (μιαιη ηίαν, αηΐίί^αία ιηη^ία ηΐαη ψιαηι ί1βΙβ€ΐ6ΐ\ Αηηοη ροΙίιΐ8 τηβα νβ/Ι'α ϊ//α, ηηαα Ηβιβ• 
άίίαίβ α ΚοηιηΙο ΐι'^β νβηιτηιιί , ψιαηι φιαβ α ροβία ί,ίνίο νβΐίοΐα 7 Ι^ίΐιΐΓ ψιοηίαηι Ιιαβΰ βιιηΐ 
Ιηραιίίΐα νεΛα; ψκιβ βιηί αιιΐ ηοίΐιη, αιιί ηΐίοιια, αιιΐ <)1)1ίν1α: (Ιβ ηυβηίΒ ίΐίοαιη^ οιιρβηΐ: άβ αΐίβ- Ι 
η/,5, αηάβ βηΐι άβ οΙ>Γινύ8, ΓβΙίηψιαηι : </«<;/•«/« ραιίβιη οηιη ίΐα ίηνίΐιβκίηι, ιιΐ ορίηοΓ, βο-ίΰαιη: — 
Ηαοο 11)1 Υαιτο, φΐ11ιΐΐ5 ])αιι1ο ροίΐ ΓηΙ>ϊϋΐΐ{^1ΐ , ΙπίΐϊοΓϋΐη Γ|υηϋΓΪ^η5 οΙΓε, Ιοοιιη οι οοιρυ», ΐεηιρηβ 
βΐ αοΐΐοηεηι: (]νιοΛ ΛαΙ αυΐ η§ϊΐαΙιΐΓ, εορριυ οΠΌ: ιιΙ>1 Γΐ{;ίΐαΐιΐΓ, Ιοηιηι : άιιιη η^ϊΐαίιΐΓ, (εηιρυβ: αιιοίΐ 
γΛ ίη ηςϊΐ.Ίΐυ,ηοιίοηοιη. φίαπε ηιιηΐΙιιΟΓ οΠε ςοηοΓ» ρΓΪπια ιβηιιιι; Ιοίίάειυ, νορΙίΟΓίιιι». Ιβάοιιιβ 
(]ηο(]ϋθ Οη§ϊιιαΐ)ΐ 11Ι)ιό ι, οαρ. 28, ΐΓηιϋι, ηοη οηιηϊα ηοηιΐπα Γ^^υη^ηη1 παίπιαπι α νείοιίϋιΐδ ϊιιι- 
])θϋΐίΐ οΙΓο, Γοιΐ Γ{ααο(ΐΛΠλ Γ^■^ηη^ιιι11 ρΐαοίΐηηι, ΙΊοηΐ οι ηο3 ΓβΓνίκ οΐ ροΠνΠΐοΐ)ίΙ)Π5 ίηίοιιΐηιυ, Γεοηη- 
(Ιιΐϋΐ Γ]ηυ<1 ρΐαοεί ιιοίΐιαε νο1ιιπΐ•Ίΐϊ, ηοιυΐηα ϋαηχυ». ΙιΙπε εΠο, φΐοά οηιυΐηηι ηυηιίπιιπι οίνηιοΐο- 
^196 ηοη π'ρεηαηΐυΓ; ^{υία Γ{υαβ(1αιη ηυη Γοοηηάηηι (|υ.')ιίι^ιεη1,'^|υα ςεηίΐα Γηυΐ, Γεά ίηχΐ.Ί Ιιηηιαηαο 
νοίαηΐίΐΐϊί αι-1>ΐΐηπιη, νο<;η1)η1η .ιεοοροΓίηΐ. ΕΟ'γ ηυ^^π1 εινηκ>1<){;ϊα5 ηοηιΐηηηι ηηΐ βχ ναι/βα (1αιη$; 
υΐ ί-βίζέΊί, Λ ΓΓ(ΐο ;ιι;οη(1ο : αιιΐ < .ν οιί^ίηο; \\1 Ιιοηιο ^ Γριίη Ιίΐ οχ Ιηηηο; «ηΐ €χ νοηΐιαιίο, πΐ ίίΐ-^ 
Ιιιιη α 1^ί\.^ι1^(»; ίΐιιιιι Ιιιιηχιι η(ΐη Ιϊΐ πιιηιιΐιιηι; οΐ /ιιιί/μ, «]ιιι.» ιπηΙίΓα ορηοιι»; ρπιπη» 1ηΓε;ιΐ. πηηη- 
'^ηηι ςίκαιι αχ ηνίηιηαιη άνιίναΐίυικ' βα^ια ί'β'β ; "Ι λ |>ι η ^ϋΐιΐία ρηαΐ€ΐΐα. ιριαοϋ;ιη• <•.ν /υουηιτη , Γ κ. δ γ Ι Β ν κ ο Ι Ι Ρ η Λ Ε Γ Λ Τ Ι Ο. χ, 

ιιΜιιπι βαηιίηιυηνβ ηυιηϊηϊΙηΐ3 ΐΓηχίΙΓο νθοα1)ΐι1<ι. Γ[ΐΐ30ί1ηΐΜ οχ νοοί1)ΐΐ8, ιιΐ οχ ςαΓπιΙΙίαιο ξαη•ηΙικ. 

ί]ηηο(1ηπι ί^.ν Οιαβοο ϊη Ι,ηΐϊηπιη (1οο1ΐηηΐ;ι οΠο; ηΐβ/να, ^!ο^ηι^3, βχ Οιηοοίδ νλη, δόι/ος. ηηι1ΐ3 

ί-ιϊαηι βχ ίίήψΓ/αηιυι βιΊΐΙίυιη β,ττηοηΰ νοοηΓΪ: ηιιϋο οι οιϊμΐιιοηι οοηιιη γίχ οοηιΐ, Γριοά )(1θΓα(|ΐκ• 

Ηηιΐ);!!•» ηοηιϊπα ίηΐΐηΐί οι Οιαοοίχ Γιηι ίηοο•^ηίΐα. Εΐ}'ηιο1θ{;ίηο νοιο οοςηΐΐίοηοηι Γαορο αοοοΙΙα- 

ηυιη 1ιη1)θΐ•ο υΓιιηι ϊη ίηΐβΓρΓβΙβίΐοηο: ιιαιιι οπιη νίάοΓίδ ιηκίβ οιίαιη οβ ηοηιοη, οϊΐηιβ οϊπδ νΐηι ίο- 

Ιο11ί^;ί•, οι οοςηίΐη οίνηιοΐο^ΐα, οιηηίδ γρϊ ϊηΓρβοΐίοηοηι οίΤο ρΐαηίοιοηι. Iι^^^ηα οι ΓαΜηβ Ουίηΐί- 

1ίηηιΐ8 111). 1, ο. ρ ι ίοΐΟ" ^Ιΐα Γ(:ιϊ1}ϊΐ, £ΐ)Ίηο1ο§ίαιιι ΙιαΙίΟΓΟ 3Ηί|ΐιαυάο υΓιιηι ηβοοίΤιπιιηι, (}ΐιοΐίθ5 

ίηίΟΓριείαΐίοηο Γ08 (1β <|ΐια φΐαβηΐιΐΓ β§βΐ: υι ηιηι Μ. ΟαοΗιι» Γβ βίΤο Ιιοηιίηβτη ^^«^'ί νηΐι ριο- 

1)αΓβ, Γ[ηϊα υΐϊΐϊβ Ιΐΐ ιιιυΚίχ, ΐιΐ βΠ ΓαιοΐιιοΓιυ; ϊάοοί^υο ϊη άεβυΐΐΐοηΐΒιιβ ηΠί^"»•! Είγηιοΐο^ΐαβ Ιο- 

οηιη. Νοηηιιηΐ(|ηαιη βΐ ^αιΐίηια α1> βηιεικίααδ άϊβοοιηβιβ•, ιιΐ ουιη Γ[ΐιηθΓίΐιΐΓ, ΤΓΉμκΊΓαηι <^^^^ 8ίοί- 

Ιΐηιη ηη ΤΓΪηιιΐΗΐηατη, βΐιτήΐϊβτη ηα 3Τ(ί€!ί(Ιϊβτη οροηοηΐ, πΗαφίο (|ηηο οοιιΓιιοΐιιιΙϊοί ΓοΐΛΪαπι. Οοη- 

ΐϊηΟΓβ αηίοηι ϊη Γο ηιαίΐηηι εηιάίΐϊυηοιπ , Πνο ϊΐΐα οχ Οιαοοΐδ οΠα ΐΓαοΐοηιπδ, ίρι.ιο Γυηΐ ρΐυιίηια, 

ρΓαοοίριιβίριβ ΑεοΗοίΐ Γοΐίοηβ, οτιΐ είΐ Γεηηο ηοΛεπ Ιίηηΐΐϊιηιΐδ, (Ιβοΐϊηαΐα : ίΐνβ βχ Ιιίίΐοήηηιιη νείε- 

ηιιη ηοΐίΐία ηοηιϊπα Ιιοηιίηυηα, Ιοοοηυη, {^οηΐίυηι, ηι•1)ίυηι Γε(|υίΓ3πηΐ5 ; υηύβ Βηιΐϊ, ΡυΜοοΙαβ , 

ΡαΗ: ^\\\• ί,ιΐίίίπη, ΙίαΙία, ΒοηβνβτιΙητη : ηηοΐο 0.ψϊΐοΙϊυτη οι Αι-ξϋαϊιιυι αρροΐΐαΐ.ι. Ιίοπι ΪΠ» ηαΐηο- 

ι•α, ϊα ^{η^1)αδ ηιαχΓπιβ ΠυάΙοΠ οίαβ ιοί ίαΐΐ§αηΐυΓ, ο^υΐ νοΛα ραυίΐηηι άβοΐϊπαΐα , νατΐε εΐ πιυΙιίρΗοΐ- 

ΐεΓ ίΐιΐ θΓΪ^ϊηοηι τείίποαηΐ, αυΐ οοιτορίϊχ ηηΐ ροηεοΐίδ, αηΐ αάίεοΐΐδ ααΐ (.Ιοίιηοΐίβ , αηΐ ρονηιηΐαΐΪ5 

ΙΐΐΐΟΓΪί Γνΐΐαΐίϊδγο; ηΐ Οαβ8 α οαίαπίΐο: ί,βριια, (][ηαίί Ιβηίροδ: Ρ^υΙρο/>, φκιΠ νο1ΐρο•ί: Μβηιία, ί]παίΐ 

ηιεια ει ΓοΙα νοίαηβ. ^ηο5(1αηI ηοα (ΙηΙίΐΐαίΙο οιηηοηι ηοηιίηϊϋ οαιιίαηι £ινηιο1οι;ίαε Γαΐ^ϋοοιε : ιιΐ 

εχ 1ιαΙ»ίΐη Σιοη§ο$ ει Καβυε: εχ Γοηο, 6ΐ/•ορβ/•β, Μιιηηιη'αΓβ : οΐΐαηι άοιϊναΐη, ηΐ α νείοοίΐαΐβ άΐοϊ- 

Ιηι• ^•^/ο.^.• ει οοηιροίΐΐα ρίειαο^ηε Ιιΐ» Ιίπιϊΐϊα, οριαβ Γιηε άαΐίίο αΐΐυηάε οιϊι,'ϊηεηι ιΐαοηηΐ, εΐ αιΐε 

ηοη ε^εηΐ. δϊουΐ νείΌ α Γοηο 1ιί6 Ραίιϊαδ εΐ Ιίϊίίοιιΐδ Ιιαοΐα νοοαίηιία (ΙοεεηΙ, ΐΐα εΐ ΗοηιεΓυηι 3ΐ1 

εΐ)ηια ραΓΠηι αΙΙαΠΠε ιηαηϊΓείΙαηι είΐ, ιιΙ εηηι άίοΐΐ είπίΐν έπος, ί.το,* ίίπας, εΐ ϋιηΐΐϊα. ίίειη II. γ 

ν. ^^ , ει 129, '^^τη η πάΐ'τας άάται: II. ΰ• , Τ{ΐ8' ατκ/ ηαοας: ϊΐΐϊο ρΐΌρρίε, Ηίο βρροΐΐαΐϊνε αε- 

οερίο ατηζ νοοαΙ)η1ο. δΐο II. β , Αντάρ ο κηρνκίβΟί Ιιγνψϋ^όγγοιΟι κέλίυε Κηρύΰΰίΐν άγορ/,νδί 

καρηκομόωντας ^Αχαιούς. Οι μεν , έκήρυοοον τοι δ' , ηγείρορτο μάΧ ώκα: ΓαΙΪ8 ενϊιΙεαίβΓ άε- 

οίαιαηδ κήρυκας παρά το κηρύοΟίΐν , εΐ άγοράν παρά το άγεΐριιν ηρρεΙΙαίΗΐη. βΐ ηΐΓίααι 0(1. τ 

τί&ίΟ& ονομ οττι κεν ει'πω• ΙΊολλοΐΰίν γάρ εγωγε όδυοϋάμενος τό^ ικανοί. Τφδ"" ΟδΐΌίν: ονοιΐ 

εβτω επώνυμον: β^^ηϊβοβπδ τον 'Οδνβαέα 'ηιάα ηουιϊη.ιΐηηι, φΐθ(ί .ΐλΐΐ8 ΐρίΐη8 Αιιΐοΐνοιίδ πολλοίς 

ώδνοατο^ ει ηιυΐΐϊ νΐοΐίΐιηι ΐρίΐ, ο1ι Ιηΐϊί^αεδ είιΐ8 νοιΓηΐίαδ, ΓαοοεηΓηειηηι. Αά Υαηουεηι ροηο 

ιιΐ Γοάεαηι, ίδ, ΐηβίΐηΐίδ Γεχ Ιϋϊΐ'ϊδ, ^|π^Π1α^ιη10(1αη1 ιεΐίπδ Ι,αΐϊηα ηοηιϊπα εΠβηΐ ϊηιροΠία, ριϊοΓΟδ άβ 

άϊΓοϊρΙίηα οιϊξϊπϊδ νοΛοιηηι Γοοϊΐ; ροΓίοιϊοΓεδ άβ νοιί^οιαϋΐ οπ^ϊηϊΐιηδ: αο ριϊιηο αηϋεηι νοίαιηϊ- 

αιβ εχροΓαϊΐ <^11αβ οοηΐια εΐ)ηιο1ο§ϊοαιη (ΙϊΓοϊρΓιηαηι άϊεηηΐπΓ, ουι- ηοοριε βι, ποφίβ ηΐϊΚ» βι: ΐη 

ΓεοιιπίΙο, Γΐιιαε ριο εα ιΙϊοιιηΐηΓ, {|ααε Γη, εΐ οιιι- εα βΐ: ϊη ΐΟΓίϊο, θ[ΐιαε άο εα άϊοαηΐηι-, Γεα «ααβ 

βι εΐ)'ηιο1θ{^ϊαε Γοι-ηια; ηΐ ϊρίβηιεί Υαιτο ϊη ίραιίΐ ριϊηοϊρϊο εΐ Γεχίϊ £ηε ΙεΛαΐηρ. ^υαε νβΓΟ ίΐ 

Οι-αεοϊδ Ιιαοΐίΐ βηΐ νοοαβυΐα, ϊηίΟΓ αΗοδ Οίοαίϊαδ εΐ Ηνρβοιαίεδ οχροΓαεηιηΐ, υΐ Α. ΟοΙΙ. Ιπαάϊι 1. 

ι6, ε. 12. ηαηι εΐ Εα]ιϊηδ ^η^ηι^Ηί)ηιι5 Ιϊΐί. ι, ο. 9) ίΙϊΓειίο Γοιϊβϊΐ, Κοηιαηιιηι Γεπυοηεηι ε Οιαεεο 

ιηαχϊηια εχ ραιίε οοηνοΓΓηηι εΠε, ει ποδ ευπΓοΙΤίδ Γ]ηθ(;ριβ Οναεοϊδ υΐϊ νοιβϊδ, η]3ί ηοΓίτα άεΓαηΐ; 

βοηΐ ϊΠϊ α η(.ι1)1δ ηοηηηηλίριηπι ηιηΐηαηΐηι•. ΙΙαοο ϊρΓα ΕίντηοΙο§ϊα , ψιαβ νοι-ΰοηιιη υι-ί^ίηεηι ///- 

(^ΐίίηίί, (ϊη(}υϊΐ ϊ])1ι.1εηι ΐάειη Ραβϊαδ) α ΟοβΓοηβ άίαΐα φ ΓΝυΐαΐϊο: (^ιιία ηυιιΐϋη ρίαα αριιά Ανίβο- 

ΙαΙειη ϊηνβηϊίαν ϋνμβολον , (ΐυυά ββ ^ο\.ά: ηαηι νβΛιιηι βχ νβνΐυ άιιοηιηι ^ ιά φ νοΓΪΙοπηίιηη, 

ϊρβϋ θ€βι•υ, €ΐαϊ βηχϊΐ, ηβυηηίάαί. ίϊιιηΐ ([αϊ νϊηι ρυίϊι/6 ίηίαίίΐ, Οιϊ^^ϊυαίϊοηεκι νυνι,ιιΐ. ΙΙηεο 

Ιί 2 XII Γ κ. δ Υ Ι Β V Κ Ο Ι Ι Ρ Κ Α Ε Γ Α Τ Ι Ο. ίΐΐβ. Γ,οοπδ ηυΐεηα Οίοοιοοίδ, φΐΐ α Γα1)ίυ Ϊ1»ΐ αΐίοςηίηι•, ο.νίΐαΐ ία Τοΐ)ΪΓί8, 1ιΪ5 νοιίιϊί: ΕβαιιΙί'ΐη 

Νοίηΐίο, Οίΐιη αχ νί ηοιηίηϊβ αΓβΐυηαιΙητη αίιεϊίαΓ ; ψκιηι Οι'ανοί έτνμολογίαν αρρβΙΙαηΙ^ ίιΐ <?/? 

νβΓύαιη €Χ νβΓίο νοιίίοιιιιΐιυη. /ιοϊ αιιΐβπι, ηονίΐαίαιη νοΓΰϊ ηοη ^αι^ι^ ιιρίί /υ^ίύπΐ^β, §(>ηιια /ιοο 

Νοίαΐΐουεηι αρρβί/αηιια : ^υία ]ιιηΙ νοι-ΰα ι•βηιτη ηοΐαβ. Ίίαιμιβ }ιυο ϊάαη Αι-ίΙίοΙίΙ^β ούμβολον αρ* 

ρεΙΙαΙ, (^αοΗ ΐΜΐΊιιβ φ ΝοΙα. χύΑ £οεΐ1ιϊα5, ΝοΙαίίο ς/Ζ, ϊη^αίΐ, φιυΙίο8 οχ ηοΐα αϋηηα Γβί^ ψιαβ 

άιώ'ια (β^ οαρίΐιΐΓ αΓβΐιηΐΐ-ηΐΗΐη. Νοία νβΓο ρβ ^ ψιαβ ηιη ψκιπκιιιβ ιΐοβ^ηαΐ. φιο βιΐ^ ιιΐ υιηηβ 

ηυηΐΰτι ιιυΐαβί; ^ίι^^^^υ ί^ιιοίΐ ηυίαιη /αοϊαΐ Γϋπι, ίΙ*; (^αα ρηαοίΐΐοίΐΐιιη : — Ει ηιοχ, Ιιιίοτριρίαίιο 

^Ί'ΓΟ /ιοτηϊηίβ, ετυμολογία θηαεοο., ΣιαΙιηβ \α'ΛοψχΊ\\ιη ηαιιααραίηΐ'. 'ίτνμον οηίιη νοΓατη β§ηί- 

βοαΐ; λόγος οΓαίίυία/η. 8α(1 (μιία ϊιΐ νοΓϋοΓράπηι ηιϊηηβ ϊη ιι/ά ί,ιιΐίιή ββΓ/ηοηϊϋ ΙιαΙ)βΙ>α1ακ , ίη- 

ί€ΓρΐίΊαίί()ΐΐ€ΐη ηο/ηίηίό Νοίβαοιαεπι Τα //«« αρρνί/οΐ. ΙΙαεε ϋ^ϊ Βοοίΐιίπί. Γ-ίγιηί ηιιίεηι νοοηΙ»α1ο 

τιΐΙΐυΓ ίρΓε «^ηοφίε ΟϊεεΓΟ, ιιΐ ι6 αά ίαιηΐΐ. Γρΐίΐ. ίο, άοΰαί /ρ, 1*"ΐύε$ βίγηιοη ψιυά ΙαώβΓβΙ: ει 

Υηγγο Κοί ΓϋίΙ. 1. 1,0. 48, (Ιο ^Ιιιηια, Ι^ϊύαΙηι• νοοαίηύατη βίγηιυη Ηαύβηί α ξΐιιΐχηάο; ψιυά βο 

βοΐίϊαιίυ ίΙο§Ιιιί)ίΐαι• §ιαιιαηι. ΕΛ αηίοιι Εΐ)Ίηυίυ§ϊα €ϊοεΐΌηϊ Λοαάειη. Γ]ΐιαείΙ. ΙϊΙ). ι , ναι-ΰοπιπι 

€χρ/ΐοαΙϊ(), φια άβ οαιι]ά ίΐιιαί.'(μιβ ίΐα ηοηιϊηαΐα βηΐ : ΕιιΙΙαίΗϊο ι4ο8, 1 3. λυγοζ έηαλη&ιζομίΐ'ΐιν 

8ίίχννς τίιν λίξιν τ// φύΰίΐ του :ϊράγματος. Λ'^αίο, ηιηϊοο ΙοΰΐοΓ, εΐ ΐηΐο• οοίοιυδ Ιιηϊπί οάϊιϊοηΐί 

3ΐϋιιΐηΓε$ οΐίαπι ΜηιΙιιιι^εηΙΐ Λεαιίειυίαε Ιίοηε ρΓοοατε, (|ααο ιηίΐιί »<! |>Γϋΐιιονειιάαηι ϊα ΐΛΐίΙ)ΐΐ5 ΓΟΟί 

ϋαεΓαιΐαηι »αυαααχ ΙιουοιαΓίαηλ 1ϋ)ειι$ νοίεηδφΐε οουίειχ. XIII ΜΑΡΙίΟΣ Ό ΜΟΤΣΟϊΡΟΣ 

ΤΟΙΣ ΕΝ ΠΑΤΛΒΙΩ/ ΣΧΟΔΛΣΤΙΚΟΙΣ ΕΤ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. 

0/ μΒΡ ελλ7]ίΊ\ως έντυκοΰν έγχ^ειρψ<χντες έκτον έτος η^η τουτ) ούχ άτίειχοτως ηύ^οχιμψ 
χχσιν. οκου γχρ οΐ τους ανω χρόνους εν τι των ττρος τψ χοινψ ταυτηνι τροφην ευρηχοτες 
εις ϋεούς τελείν ένομίσϋηΰαν, ητίου μείζονος αν, εΊτίερ εφιχτον, άξιοι τιμής έττιτυχ^εΊν, οίς 
έξεγενετο φανηναι τΐορι^τχΊς της ως άΧη^ως χχ\ μαΧίΰτχ τίροαηχουβης ανϋρωτΐω τροφής, 
της εν μαΟημχσι χα) βιβλίοις. ων τχ γε σεμνότερα χα) της στΐουΒαιοτερας Όντα μερί^ος 
η^η τοΙς τΓχσιν εκ τίροχ^είρου λαβείν, ύττο των έννοησαντων τουτ) τουργον ενταύθα, τέως 
ούχ ον , . έχ^ο3ε}ΎΧ. των ίε γε νυν εις ταύτο τοΰτο χχ^εντων έχυτονς ου μάλλον τίροτΐε- 
τειχν καταγνωστεον ως έτι) τοΙς ττρεαβυτέροις ευ εχ^ουσιν έττιβεβληχοτων, η μεγαλοφυίας 
άγαΰτεον ως ου ^υααντίβλετΐτον ηγηΰαμένων είναι το φ9άααν, άλλα μη^αμως άττο^υςττε- 
τησχντων εις το μη μόνον βνατενίσαι τοΊς άρχιτεκτοαιν, άλλα χα) το χαριεν χα) ευρυ^μον 
τ?ι καινούργια τίρος^εΊναι. τούτων ^ε, των δευτέρων φημι, τα κυριωτατα τυγ'χμνει μέρη 
"Νικόλεως τε ό Βλαατός, χα) Ζαχαρίας ο Ι^χλλιεργης, άμφω Κρητε χα) τΐολίτα έμω. 
ων ό μεν, ούτως εναργή χα) •θαυμαστά σημεία της ι^ίας έζηνεγκεν ελευθερίας , ως ττε- 
οιττον είναι ταίιτην εύφημείν, οφει χρίνεσθαι ^υναμένην' ό Βε, φιλοτΐονως τα τίερι την 
τεχνην, εϊττερ τις άλλος, έκμελετησας, οΰτω τρχχείαν τίνα και μεστην Ί^ρωτος ώ^οιτίορη- 
σεν, ως τίολλους νττάρζχι τΐοτε τους ελτίίσαντας εκ μέσης αύτον άναστρεφειν χαμοντχ. 
«λλ' όμως ηννσε, χα) τίρος το τέρμα γαίρων άφΊχται, χαι μονονου τταρα τοΙς τΐλείοσιν 
νμων άνηγόρενται στεφανίτης' λέγω ίε ^ι ους έζετΐονησε τυτΐους, μηδενός κατ ίχνη χω- 
ρησχι τολμησας, ^έει της τίαρανόμων γραφής, ετϊι Ιη τούτοις ου χατερραθυμησεν' άλ- 
λα χρυσέας ύτίοστησας χατά Πίν^αρον ευτυχεί θαλαμφ κίονας τους χαρακτήρας , ηττείχθη 
χα) 9εητον τΐηζαι τάχιστα μέγαρον. άρχην ^ε τΐα-^ων εττιχαιροτατην ετίοίησε, και -προς ην 
τα εκάστοτε τυτΐωδησομενα καθιστάμενος ηχιστα αν άμαρτοί εκείνης γαρ της βίβλου 
ίΐατηρζατο•) ί^τις τίαρχ τα ιίροΊίύλαια της αληθινής έστωσχ τζαιίείας. Ίνα τι χαι χεβητίσω, 
τοΙς μαθητιωσι τω χείρε Φιλοφρόνως -προτείνει εις ΰττο^οχην. ους έτΐει^αν ευ μαλχ στιαρ- 
γχνωστ;! χα) ^ιαττλάση, τΐλάσιν, ω θεοί, την άρίστην τε και χαθαρωτχτην , ασφαλώς όμιλείν 
έττιτρέ-χει, μάλιστα μεν άτίασι τοις τΐοιηταϊς, ούχ ηχιστα ^ε των τίαντων Όμηρω, τω τας 
αρχάς χα) τα στίέρματα τίαρχσχόντι τοΙς έτι) τη άκροτΐολει σοφοΊς. ουδεμία γαρ, η κομι- 
^;^ όλ'γχι των τίχρ εχείνω τραχειών άμα χχ) σκληρών λέξεων, ■ ας ετνμολογικωτερον ούχ 
άνατίτΰσσει κα) σαφηνίξει, ού ^υςευρέτως, άλλα κατά το εφεξής των στοιχείων τα ζητού- 
μενα τοίς ^ιεξιούσιν εύμνημονευτως έκτΐοριζομενος' ουτ<ν γε μην νουνεχόντως χαι χαριέντως, 
ωςτε μηΐένα τω της αναγνώσεως άτΐοχναίειν όμοιοτροττω' άλλ' οτε μεν μυθοις•) ότε ^ Ιστο- 
ξίχις ού χατημαζευμέναις, άλλα στΐανίως εύρισκομέναις•> εκ ττχραορομης τον μετιοντα §ια- 
νατίχύειν. ττρός ^ε τούτοις άτΐο^είκνυσιν ούχ ολίγα ^ΐ ών εκτίθεται κανόνων, αρχαίοις και 
Ιιχτιρειιέσιν άνορασι τΐαρχ^οθέντων- ους εΐ'ίοτε μέν τισι ^οχονντας ού μαλα 6μοφωνε7ν> χιν/ Μ. Λ1 V 5 Υ β Ι Ρ Κ Λ Ε Ρ Λ Τ Ι Ο. ^ιάλλχττεΓ 'εϋτι ί* οτε τ^ 'ιίχ§ εαυτοΰ ροτη] ετεραλί<εχ τψ ν'χήν ετΐοίη'ϊε. ' τω τοίνυν 
ΈΧΚ,ψιχης α^υΰοία^αι τΐηγης έψίεμενω τταρεστιν άφ^ονως έμττληα^ηνχι τον τΐοτοΰ, χχ) 
χνΐην έττιρρεοιτι τω χρουνω τψ χεψαΧην ντΓο^εΙναι. 6 γχρ εν τοντο χεχτημενος, είτε 
τις χέρας Άαχλ^είχς χύτο βονλοιτο χχλε7ι> τΐχιτοίοις χχρττοΊς ύτίερβρΰον, εϊτε χηρίον, 
είτε χητίους Ά^ΜΐΊ^ος, τψ> ετΐΐτοματχτψ έβχ^ισε. ττχσχν γχρ εχ^ειν εν έχυτω τψ Έλλαί- 
ζχ νομιζετω' χχι μηχετι τΤορ^ιον χλλο ττχτΐτχη-ετχ , είτίοι χν ί) Θηβχίχ λνρχ. χχ) ττερι 
μεν τούτων ττολλ' αν είγον εΐττεΊν, ε! μι), μεταζυ τχΰτχ γρά^χν, ι^σϋομην έμχυτον ττε- 
ρχιτέρω η χχτχ μέτροι• έτΐίττοΧης εζοχείλαντος. ή ίέ Βιόρ^ωας, τΐερ) ης ου χείρον ου^^ 
τοϋ λογον ττχρεργον είτΐείν, έργά:Βης ύτΐΐίρζε κχ) χχΧεττη ^ιειεγκεΊν, χχτ' εν^ειχν νγιως 
έφ' ατΐΧΊΐν έχοντος αντιγρχφου' ων γχρ τ/ν ευπορίχ, τχντ ει χχΐ χλλως ττχλχια χχι 
άζιοτίι^τχ , αλλ ούν ασαψτ/ χα) γρίφων άνχμεατα , χα) ί/οκ τούτο τίνος εικαστοϋ ΟΙΙίτίο^ι 
ΊίχρχτΐληαΙου Ιεομενα. ου μην ταύτη γε την όρμην άνηχεν ό τούργον έτίιτρχτΐείς' άλλοί 
τα μεν έχ των τχύτχ ζυντυχίχ τη) ττρχγμχτευσχμένων έτι ιλεζχ μένος, τα ίε τοΙς όλίγο) 
ηίροτερον ειρημενοις ύττοαημαίνεσ^αι τΐερ) των έφεζης συνε)ς•, έτελε^ιουργησε μεν εκείνος 
άγα^η χχ) λχμττρχ τη τνχη' ει έε μικρ χττχ τίνες έκφχυλίσονίιν , αύτο) μεν τοϋ τίονηροΰ 
χόμμχτος είναι χχ) του Μωμου ^όζου:ίΐ μιμηταί' ος τα μεν αλλχ της Άψρο^ίτης ούχ είχε 
χατηγορείν 1 εν έε μόνον αττοστέργειν ελεγεν, οτι τρύφν αύτης το σαν^χλιον οχληρον ε'ιη 
τοΙς άτταντωσι τω φοψω. τοΊς ίε νεωςτ) τουτοισ) γρχικοτΰτΐοις ού^εν ήττον χαϋ' ό^ον 7Τρ(τ 
χωρηαει τα, της ευδοκιμήσεως" οϊς αττόχρη μόνων ύμων, ω φιλέλληνες, ετίιτυχε'ίν ευμενών, 
ως εν τϊχι^εία •ηολνφηφοτχτων χχ) την λευκην χε) χχ) νιχωσχν χχριφμενων τοίς ύτίερ της 
νμετέρχς χ:ιχολονμενοις αχολης. ευτυχείτε. Ι Ν Ε Τ Υ >Ι Ο Ε Ο Ο Ι Ο Ο Ν Ε Ρ Ι Ο Κ Α Μ Μ Α Τ Α. ΜΑΡΚΟΤ ΜΟΤΣΟΤΡΟΤ 
ΤΟΤ ΚΡΗΤΟΣ. 

"Εχ τβ-^βν οϊφρχίττοιο φχνΐΐς, φϋγχί' ίτρχτεν αφνί) 

«>'£ΓΟ; οΐανϋν ΰ^ιχίτηί χ•γίλψ. 
Τΐ-^ί'τνχν ίτί3χζ, σίλχζ ημχλίυνιν όμχίμου 

ηλιο{, ήί' χίτρίιΐν φρονίον ε•^ηχε φχος, 
Τ»{ ίί χχρχ^'^'^ίρι»"•/ άηχχ<ττχτο τάϊνίε τχ πρόν&Βν 

γρχμμχτχ, Μχΐ ^ίνηζ ίκγονχ χχΐ ίονχκιβν. 
Θ);ε•}μΛί γλυφχνηζ 1Τ£Ϊ{ τις σμίλης Κ0ΎιίΒ<τσι 

ξέΐ7ί ιτΐριτλίχτων ίρχχτον ωίε τύτνν' 
Π»» ίβ μίτχζίί τόνους -γρχμμιίύν στν,ριζίν χχΧΤΟΌζ 

Ι^υτχτων , φ^ό•^γοις νχντχς έ-η-Λρΐμχίχς. 
Ά'/.)λ τ! -^χυμχί'νΛΐ Κ(9);τ*ν φρίνχς, ους τογ' ίφίΤμχΤς 

ΙΙχτρος 'Α-^ηνχΙ)] ίχίίχλχ ηολλχ όχεα. Κριμ γαρ ο τορνεύαχς' τχ ίέ χχλχίχ Κρης β συνε'ρχς 

Κρ7ί ό κ*3τ' εν στι'ζχς, Κρης ο μολυβίοχύτης' 
Κρης ίχττχνχ , νίκης ο φιροίνυμος' χύτος ο χλείχν 

Κρης τχίβ' Κρησΐν ό Κρης ηττιος χί-γίοχος, 
ΎοΙ '/χρ χμ ενχάμεσ-'ίχ' ττέλοι ■γει/ετ};ρχ χορηγού 

μη ϋχχ μχντο7ν>ης ουνομχ τχιίί ^εμεν' 
Ν/κάί ί χντητχλονς. νεΰβε Ζευς. οι γχρ χφ' ι'ρης 

Έλλχίος Έλλάναν χχισι ττρέχονσι τϋνβι. 

1ΟΑΝΝ0Τ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΤΟΤ ΚΡΗΤΟΣ. 
Αν^'εχ γρχμμχτιχης ίρί-φχι νο^έΐιΐν, ζέ•,β , τχνίε 

Κχζευ χφβίίήσχς βνβλον ΐτχφιίλιμον. 
Τχν ττχιτ', οι;χ άλ^γΛίν δχττχ-,ινς , τρονάηχεν ίτιι'ι(>;ν 
ϋΐΗΟλε»ις ο' Κρης* ΒκΛ7τός ίχΛίννμίην. ΡΕΟΕΚίΟΥδ ΤνΚΚΙδΑΝΥδ 

δ τ ν Β Ι ο δ Ι δ δ. Ό. 

ι^ϊ, Γ[ΐιη5 αηο5 ιηηι ,1(1 ιχίυιη νϊΐηο, ΐηιη α(1 ηπίΓηοιπηι οταΐΐιιπι ηιαίοΓΟδ οΐίιη ηοΓίιϊ βχοο§;ίΐ3Πΐηί, 
εαϊ ϊηΛαίΙιΙα Γαα ροΛειΐ ηοιι αηχϊίΐ'οϋΐ, Γαιιο ρβιοχί^πη ίιιίίΤοί οχ ϋκ αΐίΐϊΐαβ οοηΓοουΐα: ρΐ'ορΙβΓβ» 
Γ]ΐιθ(1, ο]υί ριΐηιΐ οα8 ίηνεηοαιηΐ, ΐηΓοπιιαίΓβ ροΐϊιΐδ φΐαηι α1)Γο1νίΠο νυοιϊ ροίΓιηΐ. Νοο Γεοπδ 
ίη ϋί ϊρίΐί αΓΐϊ1)ΐΐ5 ηυοί ύίίΤοί , αο Γοΐβΐ ίη ,ί§γ15 ίοιΐϊ1ίί»η5 ενοηΐιο; φΐί , 1ΐ πθ^,Ίί^,'ηηΐην, (Ιοηιΐηοδ ρα• 
ΠΙΠΙ ηηΐ ηϊΐιϊΐ ΐιΐΛίΐηΐ: ϋύβιη ιυιΤιΐίί, Π βχοοΙηπίαΓ, ίηιοΐιΐδ Γειτε ιι1)θηίιτιο5 οοηΓαβνεηιηΐ: ιιΐ 
ρΐιΐδ ία οιιΐΐιι ιριαιιι ία ΐρΓο ίαπάο ροβίιιηι οίΤο οοηιαίιιι•. ^ηαη1(^1>Γ^η1 Γ^ηί <3αιιΙ ορβΓΗΐιι, η[ ηιαϊο• 
Γυηι ίηνεηΐϊδ 3(1(1αηΐ, 1ιϊ, ίι ηιο(Ιο ί^)οεΐβΐιΐΓ ιιΐίΐίΐαδ, ηοη ηιϊηπ» ^]α.^η1 ίηνεηίοιβδ, Ιιοηήηιπη 
ςεπειί ριοΓιιϊίΤβ εχΐίΐίηιαηύΐ Γιιηΐ. Οιιαά ε§Ό ϊ(α είΤβ οιιηι ΓειηροΓ ίυάΐοΗίΤεηι, οιιηΐ(|ΐιε Αΐίΐϊηοδ^ 
1ί1)Γθ8, αΐίοκφΐε εοπιρίπιε» ιιιιΓιΐί 1_ν])Ϊ8 ιεάιίειε ίίηΙυίΠειη: ΐαηιείΗ ροίειαιη εα <3ί1ί§εηηα οοηΐεα- 
1115 είΙΌ, θ]ΐιη Γιιηιιαα αΛΚϋίίΐη, ])ίΐΐεΓ ηιειιβ Αη^Γοαδ ΤιιηίΓαηιΐδ , οϊα8Γ|υβ £;εηεΓ ΑΜη» ίΐΐοδ, 
άιηιι νίνειεηΐ, ϊπιριεΠεΓίιηΐ : ιιΐ ΐηιηεη Γίικϋοίϊ», τριοαιΐ ροίΤεπι, ηίΐ ΙιοηεΓίββ άϊΓοϊρΙΐηπδ οαρεΓ- 
Γ^η^1ηί^ αάίιιιηεηΐο εΠβηι, (Ιεοιενΐ οηιηε ΙΙιιάίαηι ίπ εο ροηειο, ιιΐ εηιεαύ3ΐΙθΓε5 1οοπρ1εΐϊθΓε5ί}υβ 
ροίΙΗαο εχεααΐ. Οπΐυκ ιοί νείαΐΐ Γρεοϊηιεη είΐε ροίειϊι ιηαςηιηιι Ιιοο ετυμοι-οοιο\γμ Οπαεοαε Ηη- 
§ιιαε. Ιυ τρίο ηιυΐΐα (ΙοΓκΙεΓαιί ειιηι αηϊπιαιΙνειίίΠεπι, Ιοί (Ιίειίοηΐίοιίδ, εΐ ϋδ εχΓ|αί1ιΐίίΒηιί5, ηη- 
§εη(1αηι ευΓ3νϊ, ηΐ (]αϊ ΙϊΒει• αηίοα ει, νΐάειΐ ])θΐεΓ3ΐ, εΐ οειίε επαΐ ΐηιρειΓεοΐιΐδ, 15 (Ιεΐηοερδ ΐα• 
^ιχΛι-ία ίαηιρΐιΐΓ|υε ηοΓίΐΌ εΐ α1>Γο1αΐ1ΠιηΗΐ5 ει (ΙϊΓοεηίΛυδ ηΐίΙΙΓΒηιιΐδ Γΐ(, ίαίιιηίδ. Αίοριβ ιιΙ. εαε ίρ- 
Γαβ άϊοΐϊοηεδ, ("|ΐια5 Γιιϊδ ειιιη είγηιηίοι^ϋδ Ιιηϊο Η1>ιό αάιΐϊεΐϊηιηδ, £αεί1ϊιΐ5 οο•^ηοΓοαηΐηΓ, 1ΐη§π1Ϊ5 
ηΓίεΓίΓοαηι αρροΓιιίηινίδ. ΟείεΓΟβ 1ϊ1)Γ05, τροδ ρΓηοραιηνίιηπδ: ρναερηιανίιχιηδ Ηπίειη ρΐιιηηιοδ: 
ηοη ηιηΐΐο ροίΐ οηιαίίΐηιηδ ίηιρΓΪηιεικΙοδ, Ώε οριϊΒηδ οιηηϋιηδ αΐ 1)εηε η1ί<{ηααι1ο ηιεΓεπεηηΐΓ', ριϊ- 
ηιηηι νοΓίια εαηΤ» αάίΐαοΐί Γηηιπδ: ηαηι νεί οΙι Ιιοε ηΐΐΐίίαδ νείίια ηοΐ^ίδ οπΓηε εΠε ίη ρτίπηδ άε- 
1)εΐ, Γ|πο£ΐ α ίαηιίΐία ηοίίΓα ροιεΠίδ ίαηι ρπο ΐηπε νείΐΐΌ 1ί1>ΐΌ5 εηιεηΛαΐίίΠπιΟδ εχΓ[)εοΐ3ΐε•. (Ιείηάβ 
ειίηηι ηοαηϊΗίΙ ηοΛπα: υΐ, ο^αοηίαηι ηιαίοΓΟδ ηοίΐιί 1αη(1εηι ίη Ιιοο ^επερε ηιαχίιηαιη οοηΓεοηίί 
Γηηΐ, νίάεπΓριε ροίΓιιηΐ ε»πι υοΐιΐδ φΐαβ ρεν ιηαιιπδ ΐΓα(1ίΐ3ηι εΐ 1ιαεΓεάίΐαη3πι ι-β1ίί|ϊΐίίΓε, αά 
εαηι ηοδ δοεεΠϊοηεω ροΐίηδ αΙίΓ^νιαιη αΙΙηΙίΠ'ε, (|ΐιαπι άε ε» ηιίαηίίΤβ ο]ηί^ρίαπι λϊςίεαηαηι•. ΥΛίείε. ΑΥΟΤΟΚΕδ Α Β ΕΤΥΜ0Ι.000 ΟΙΤΑΝΤΥΚ Η1. Αΐ3Γ'> ?Γ• 

Λ^ίΓιο^οπιί 
ΑουίϊΐΊΐι* 
ΑβΓ^Ιιιηε» 
Α<?ΙοΗ\1υί 

Αι'ΐΗΙία» 

Ας3ΐ1ιοε1β4 

αΓο.»-•ιι< 

Α1οϊ[-1ιιθ 

Αίοηυη 

ΑΙρχΗπάβΓ ΙΠ 

Αί•-χρ» ξΐ• 

Α Ι ΟΧΙ» ςοπι. 

Αιη.ΐΓΛηιΐί» ζΤ' 

ΛαιΙίΓο 5Γ• 

ΑπίΓΐί•" 

ΑιιτίρΓιΜ 

Απιιηοηϊϋ» 

Αη.ΐ'^Γεοη 

Αηαχ.(θ<ίίϊ<'β» 

Αη.ιχϊΙ»» 

Λη<1οεί(Ιεΐ 

ΑηίίΓΟ 

ΑπιΙγοΜΟ 

Αητίπυοίιω* 

ΑηιίραΐΕΓ 

ΑηιΊρίΜΠΡί 

ΑπΓΪρΙιο 

ΑρΗιΙιοηίυΐ 

Λρίο 

Αρο11ο<1οπι» III 

Λροΐΐοηίηί 111 

ΛροΙΙορΙιαηεί 

ΑΓΛίυ» 

Ατ'Ηίρρ"» 
ΑπΓυΓ.Ιιϋί ζΐ• 
ΑπΠογΙρ» 
ΛηΑοιΙρΓπαί 

Λ^^Γιοηνη1υί 

ΑπΓιορΙϋηίί II 

ΛγΙΓιοιρΙρ» 

ΑηΠοχεηϋ• 

Αγγι»""» 

ΧηίνηιάοΓα» 

Αηί"5 

ΑΓο1»?ραι» 1>.•ΐί Α- 

ΓΓΐΐ'ρίχιΙοι 
ΑίΙιίπιΜ 
ΑιΗεηϊβυ» 
ΑιΗϋ"» ίβ" Αε 

ιΐιΐιϋ» 
ΑιιλΙοϊ βτ. 
Αύοηϊαι» Βί'-Λνΐίίβ» 
ΒαΠI^^^1, 
Βΐί11ίυ5 γΗ. 
ΒίΓαπίίηυι ΓεαΒί- 

Γβηϋαυ• 
ΟιΙΙίαι 

0<ΐΙϋΐΤ14θ1ΐΙΙ9 

ΟρρΙιιΙο Ιιιίί. 
ί^κρίυΐικ ΟΓ. 

0>ίΓ1Χ 11 

ΟιίΓΟη 
ΟΙισβΓο'ϋοΓοιιι 
Οΐιηίΐρριυ 
ΟΙ^ιιιΙίυ: ρΐιίΐ• 

ϋίρο ρ1<^§• 
Οϋ<1εηιυί Γοα Οΐί- 
ΙΟΓίΐΠΐυι 

Οίιοι1βιηα5 

ΟΟΓΠΙΙΙΙΙί 

Ογμο II 

0Γ3(ίη113 II 

€η(οΐ3υ9 
ϋ.ινίιΐ ρΓ. 
Οϋοΐϊο Γοΐι. 
Ρβηιειτίυί II 
Βοιηο 
ΟοπιοΓΓίιυϊ 
Πειηοηίευι 
ϋειηορίιο 
ϋβιηοΗΐιεηει 

ϋβχίρρυ» 

Ι>ϊ<Κπιϋ» 

ΠΙηαΓεΙίϋ» 

ϋίο 

ΠΊοΗοηι» 

Πίορεηίβηιιί 
Γ)1οΐ)\Γιιιί ΐνι. 
Ρ1οιι'νΠυ5 ρ- Π 
Ο,οηνΓηΐί ΙιιΛ. II 
Ρίοΐιηιυί 
Οιρ^ίΐαί 
ΠοΓΟίΙιευΐ 

. ΟΐΙΓίί 

ΕπιρεΛοοΙε» 

Εηοπιι(1»'ί 

ΕρϋρΙίΓοΊ'"" 

ΕιιίίνιίΓΠΐιιβ 

ΕίϋίοΠΙιο/κ"» π 

ΕΓΓεπίϋΐ Ρΐιϋο 

ΕαΙ>ιι1υ9 ΕιιιΙ.ιεηιοη 
ΕιΐίΙοχιυ 
ΕιιβιηεΓυβ 
£ιι1οςίιΐ9 8γ)ι. 
ΕιιηοηιΐΜί \ΐίεΓ. 
Εηρίιοιϊο 
ΕυρΙιοΓϋί Γ«ϋ Ε- 

ρΐιοπίί ■ 
ΕυρΙίΓΟηϊο 
£υρ1ΐΓοηίυ( ρ• 

Εΐ1|)θ1ΐ5 

ΕατίρίιΙει 

Ι.ΛτοΓίηιϋ 

ΟεοΓ^. ΟΗοοΓοΙ). 

Ηατηυΐίυι 

ΗεοϊΜευ* 

Ηε<1)1ιιι 

Ηε^εΠρριι» 

ΗεΙΙϊηΙου* 

ΗεΓ.ιοΙεο 

ΗεΓΛοΙιϋεί III 

ΗβΜεΙΊιυι II 

ΗργοιιΙοϊ βΓ. 

ΗοΓετιηίυί ΡΗ. 

Ηρηιΐ3ρί.ΐ3 

Ηεηηίρριυ 

ΗβΓΟι1ΐ3ηΙΙ9 

ΗίΓοΗοιυϊ 1ι. 
ΗεΓοΗοΐιιί βΓ. Γεϋ 

ΗοΓΟίΙοηυ 
ΗεΓΟίΙιευ» 
Ηί•Ποι1ιΐ5 
ΗίοΓθοΙε9 
ΗίρροοΓ3ΐε9 
Ηίρροπαχ 
ΗοαίΓπιί 
ΗνρεΓί(1ο» 
ΙλΙοπ £Γ. 
ΙΙηου,^ 
ΙίΓυΙΐΓϋ Γ. ξτ. 
Ιοιηηε* 111 
1οΙ> 
Ιοη 

ΙοΓερυ» 
ΐΓοηηευι 
ΙΓίΐεϋ9 
Ι(οοΓ3ΐε9 
ΐίΙεΓ 
Ιυΐ.ί 

Ιυ1ίυ9 θ3ΐΐ(Ι!ΐ]5 
1,«3ηι1θΓ 
Ι^εοοΓίηβ9 ζτ, 
υΐιαηίυ9 

Ι.1ΙΓΐθπυ9 

Ι.νοορΙΐ'ΟΠ Ι νΓ.ιιιία9 §Γ. 

1-νΙΪ.15 ΟΓ. 

Λί.Ίπεύιο 

ΜλγΓ)•.!» Ιιΐίΐ. 
ΜιΊβηΐΙιίυ» 

ΜρΙρ.ίρβΓ 

Μί•ηαη(1βΓ Π 
Μ«ηεη1Ρ9 
Μ("ΐιρ•-Γ.ιιε9 
Μεΐ1ιο(1ίυ9 ζτ, 
Μίιηη>!ΐ'ηιιΐ9 
Ι^ΙπβΙειι 
ΜοΓίί 
ΜυγΟποϊ ει Μ/- 

ϊΐπιϋΐυ!, Γ. 

Μ,τΓιΙαί 

ΝρΛηϋΐ89 

Κεοριοίειηιιί 

Νίς,κΐίυι 

ΚίοΛΓκΙεΓ 

ΙΝίοαπΟΓ 

ΝίΓοεΙιατίβ 

Νίςοο1ε9 

ΝιοοΙλοι 

ΝίΓΟΙ'ΙΐΟΠ 

ΝίοοΙίΓΛίυι 

Κνιιιρίΐ'ί 

Ορρϊαηυβ 

θΓηίοίιΐ9 

θΓΐβΡπΡ5 ςτ. 

Ογιοιι §γ. 

ΟτρΗουϊ 

ϋΓυδ βΓ. 

Ραΐ3ΐηεύεί 

Γαηιρ1ιί1υ5 ξτ. 

ΡΛην.ι(ΐ9 

Ρΐΐιηεηίυ9 

Ρ.ίΓΓηεηίΓςυι ζτ. 

Ρίυι1ιεηϊυ9 

Ρίΐιΐιιβ .ιροίΐ. 

ΡιΊΓΟΙίίυί £Γ. 

Ρΐι.ιΐηυί ξτ. 

Γ)ιΐηί.ΐ9 

Ρ1ιιηούειη(ΐ9 

ΠιεΓΡΟΓαιε» 

ΓΙιεΓεονάεϊ 

Γΐιίΐατείαιυ 

Ρ1μΙ(•Λ5 

ΡΙιΙΙοηιο 

ΓΜΙ.-ΙΛ9 

Γ1.ιΙ1ΐ9 

Ρΐιΐΐο 

ΓΙιίΙοοΙιΟΓυϊ 

ΡΙιίΙοΓίί-ρΙίΛηα» 

ΡΙιίΙοχΓηαι 

Ρΐιοΐίυ» Ρ1ιη'ηίο1ια9 II 
ΡΙηιΐΛΓυ9 
ΡιΐΛΐΐίΙεΓ 
Ρίυ» 

ρΐιιο υ 

ΡΙιι(ίΐΓεΙιυ3 Π 

ΡοΙβΓπο 

ΡοΙνΙ)ίηί 

Γ.)!νζε1ιΐ5 

ΡοΓρ1ινΓΪυ9 

Ροΐκΐίρραβ 

ΡοΟ(1οηίυ$ 

Ρίοοίιιί 

ΡγοΙο,μ 

Ρ[ο!ι ιηίοΐιΐιί 

Γ(ο1ϋ(ΐια«υ5 

Ρν(1ι,ΐ(>0Γε1Γ««Ρ}•- 

ιΙια^οπά 
Ρ)-[Ιιο 
ΗΙιί^ηυι 
5ίΐ]ιιΓήη9 ξΓ, 
ί)3ηρ]ιο 
5ε1ειιοϋ9 §Γ• 
δρΓεπϋβ 
δεΓίίυϊ ετ. 
8ίΙ>>ΙΙΐ 
δΙ<Ιοηίιΐ9 
βίιηοηίϋει 
δίπιΐυ Γεα δε- 

ιηυβ 
6ο^^.^Iεί ζτ. 
δορίιοοίει 
δορΙίΓοη 
δοτβηιυ 
διριι)ι.ιιΐϋί 
δίεΙΙίΙιΟΓυ» 
διεΓιηιΐ3Γοιυί 
δΐΓαΙ>ο 

δΐΓ.1[ΐί9 

δ>•ηιπιαο1ια9 ςΓ. 

ΤΛΓαηιίηυ» 

Τοίεοΐίίίει 

ΤβυοεΓ II 

'Πιείβεηε9 ζΓ. 

ΤΙιεπιίΓΐίΐ^οΐί» 

ΤΗεο 

ΤΙιεοίΙιοΓείϋί 

ΤΗεοεΙε» 

ΤΙΐροΓΓίΐυϊ 

ΤΙιεοϋοΓειυι 

ΤΙιεοϋοηΐί 

Τ1ιεο(]οιιι$ 

Τ1ιεοι;ιΓι9 

Τ ΙΐΟΟίμΙΟΙΜΪ 

Τΐιοοροπιρυί Π ΤΙιεορΙίΓαΠϋ» 

ΤΙΐΒίβΙΙί 

'1'1^11^V^^^εί 
•ΐΊ))Ίΐ1υ9 ίβϋ Οί)•1 

Τίηΐ£ΐο1ιί(ΐ4ί 

Τίηΐ3«η9 

Τ)ΐηοιΗεϋ9 

ΤΓαη(]ϋί11ϋ9 

Τπρίιο 

ΤνΜηηίο 

Χΐηιΐΐϋβ 

Χεη3ξθ(<ιι 

Χεηίο 

Χεηοοϋΐεί 

ΧεηορΙΐΐΐιε• 

Χβηορίιοη 

Ζέπο )»Γ. 

ΖεηοΙίΐυ» 

Ζρηοι!οΐυ9 

Ζοί1υ9 

ίαηι α ραίτία 
άοιοηιίηαιί, 
Αε[ο1ιΐ8 
ΑΙεχβηιΙίίηυι 
Βίι!ι>-ηυ! 
€)•Γεη3ευ9 ρ• 
ΜϋεΩϋί 1. 
δοΓΛηυί 
ΤΛΓεηιίηυϊ 

ΤίΓΓίΟϋϊ 

ΤΗγοχ. 

/'^ 
Γ-Ιΐ3ΐ(1ίβϊ 
Οπορεβ Γειι Οιυϊ- 

η3Ρ 
^ί β,ιιάίο α ρνο- 

ΓΙιΙΙοΓορΙιί 
Κΐ!εΐ0Γε3 ΓειιΟΓ»• 
ΙΟίβ» 

ΡοεΜε: κι /ρ'- 
οίαιϊηι 
Ηετοίοί 
Ερίεϊ 
Ονοΐΐςί 
Εΐε^ίο^Γ. 
ΕρίβΓαηιιπ. 
ΕρίιΙυΙαιπ• 
Ιβηιΐϊΐοϊ 
ΤΓβ£;|οί 
Οοηιίτί 

ΟτΛπιηιηιία »£- 

ουΓηιί 
οϊ τιχ•»ιη.αΙ οΐ νΓ.ουί•ί>ιμ3ΤΟ- 

οΊ γΧααογζά- 

φ». 
Εΐ)ΐηο1ο§ί. 

Ρ1ιί1οΓορίιυ9 

Ρορία 
Οοιηίουί 
Ρΐ.ιΙηιθ8ΐ!ιΐ9 
Τ1ιεο1θ3ϋ9 

ΟΙιοεΓθ1>οΓοιΐ9, 
υι ΓΙ1Ι0. 
8ί-α « ΙϊΙΐΓΪ, 

ΑΓ"0ΐΐ3υιίε4 

^ΟΓΐηΐΗΙιοα 

Οίνίιι* 

Ειιΐα^εϋ* 

ΙβιιιΒι 

Ηνιηηί νβε. 

Ι^ευε3(]ί3 

Νβχία ΙιίΩ. 

Ρΐιίΐίρρίεα να 

ΟΓίευΙ» 

Ρ1ιθΓθΐυ5 

Ρο1ν•ο1ι»ηΐ 

Ρ).ι1ηιϊ 

ΡιιηίΓα \>\Ά. 

ΊΊιεϋαΪ!. Οί /υ)ύ- 

ΙΙα. βο 
Αΐ1ΓβΙΙ9 ΙιΙιεΓ 
Οπιηίξεηί ηιΚο- 

η3 
Ι,εχίοί 
Ει_νηιοΙο§ί€» 
ΑήίοίΓιηί 
τ» {ξΐί'/ΐίτηά 

όοηιιηειιίατί• 
δοΐιοΐία 
Οοιηιηυηϊι ορί• 

πιο 
Οοπιιτιιιηί9 ςοη- 

Γιι>!ΐιΐ(1υ 
Τι.ιι1αίο νοίε- 

ηιηι 
ΟίαίΓΟίΙ 
Οοιηιιιιιηί* 
Ιοπί^Λ 
Αιιίειι Αεοΐΐοβ 

ϋοηοβ; ί( /ρ»' 

οίαιίιη 
ΑΙεχβη^Γΐηί 

Αΐ)ΐΙ)Γ3ι;ίθΙ3ί 

ΑροΠυιηιϋβ 

Λγο3<1«* 

ϋίΛγηϊ 

Βοβοΐϊ 

Οΐιιί 

ΟηϊιΓιί 

Οοηηιΐιϊΐ 

ΟΓβίρηΓβϊ 

€)7>ηι 

ϋ^Λπί Γβα 0)ΤΓί« 

η αεί 
Ερίιεβϊ 
ΕιειήεηΓε•• 
ΟθΕΐ)ηϋ 
ΗεηηίοηβηΓβ* 
Ι,3οοηί5 
Ι.)•εϋ 

]\ίαΓε(1οηβ• 

ΜεεβΓεαίί• 

ΜρίΛρϋ 

ΜεΓεηϋ 

ΝίοΛεαΓεβ 

ΟΓορϋ 

Ρβηιρίιϊϋ 

ΡβΓ^ϊεί 

Ρ1ΐΓ)•^Μ 

Ροηιιοί 

ΒΗοβΐηΐ 

ηΐιοοίϋ 

δ3ΐηϋ 

δίουΐϊ 

δΛΤ3ουΓ«πί 

ΤΙιι-ίΓ3ΐϊ 

ΤΙΐΓϊεεβ 

ΤΓοείβηϊί. Λ Τί• 

τηοιϊοΓπ 
Ιΐαΐϊ, 9»< <τι ίιιί- 

ηί α ΚοΒίΑηί 
ΙηΗί 
ΡίΓΓίΡ 
Ρ^101;η^^ϊ» Γη» 

Ροεαί 

δνΗ 

ΤϋΓα 


ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΚΑΤΑ Α Λ Φ Α Β Η ']■ Ο Ν. ΤΟ ΑΛΦΑ ΜΕΘ' ΕΑΤΤΟΤ. 

'" Ιχλφχ το στοιχεΐόν, ιτχρχ το αλφω το ίυρισκ::.•• νρχ- 
τον γχρ των άλλων στοιχα'Μν εϋρί9•η. η άπο τον κα- 
τχ χμαιβχς ττολιτΒυεσδ'χΐ' χ/.φειν γχρ το άμειβα-^. 
Αχχτο;, αντι τον χχτο^, ττλεζνχσμφ τον ένοζ χ. 
Αίχ•^ί•ΛΤθζ, αΐ/τι τον ά-λχΓΟί, ο άχτττος , ταρχ το -^ι'γχ 
το χττύ), χχΐ α στερτρ-ιχίν , χα.ι ττ'/.εονΛσμι^ τίΰ όεντί- 
ρον «. 
Αχτος ., χνευ α,τηζ' ο έστιν αβλχβηζ. ίΰνχτχί ϋ χκι ο 
χχλετος χα; ο βλχβερος άκοϋετ^χι. ίσχζ χχ! χύτο χχ- 
ρχ την χτην , ετιτχσει του χ?.φχ. οντά Με•^όίιοζ. η 

30 κ-ζό τον χίΰ το βλχτττί», ά-χ χτοί κχΐ χχτος' Άγρει 
έη μοί ομοτσον χχχτον στυγος υίοαρ: — 7} το χβ}.χβεζ, 
η τίολνβλαβέζ. αβλχβες μεν , τοΐ'ζ ΐνορχοι{ ' νολυβλχ- 
βεί ό'-- . τοΓί έτΓΐίρχοα. 
^Αχ'τχζ, ίβλχψας ' έττιτχσει του α. κχ'ι χχσχαην, έβλχβην. 
ατο τοϋ ΧΙΟ το βλχτττω , ο μΐλλαν , χτ:•: ' ο χ^^ιστοζ, 
ίσχ, κχι έττιτχσει του χ. χχσχ, αντ; του εβλχ•<^χ, 
"Άσέ με ίχι'αονος χϊτχ χχχη , κχι χ3•ί<τφχτος οΤνο; : — 
ο μέσος, χαχμην , ηχϊ ττλεονχσμω του 6εντέρον χ, χχ- 
σχμΥιν• 

3° 'Αχσχετον] Μητροζ τοι μένος χΐεν χχσγ^ετον ουκ ίττιεί- 
χτίν : χντί τον χχατχσχετ'^ν , χχχτχχρχτητον , με'γχ. 
άχο τον σχί!, σχημι, ίσχηζχ, εσχεαχι. ίσχεσχι, εσχε- 
ΤΧ1 ' σχετος, χχι ίαχετος ' χχί ττλεονχσμψ τον χ , χχ- 
σχετος. ^^ _ - 

'ΆχττοςΙ οτε κέν τοι χχτττονς χεΐρχς έφε;Μ•. — νχρχ το 
χτΓτα , χντους, χχι χχττονς , ηγονν τχς χ-/χν χτττομέ- 
νχζ' >Ι ίίν ουχ XV τις χ-^χιτο, οιονεί αιτρουίτονς, χ- 
ττροςτε).χ7τονς- το όε . ν.χ-^χ-ζτος ίν ττεν/.^σι Ώχρνχτοΰ, 
■κχρ Ε,νρινίό^ • — έχ τον κχ^χτττω 'γίγονε χχδ'χτττός. 

^ο βντ» Φιλόξενος" ο 6ε Ηρίύίιχνος, τχς μη όννχμίνχς 
Φ-^χρηνχι λέγει σημχίνειν το ονομχ , χχτχ7κενχζχν 
οντχς. εστίν ΐ-ψ '^'^'ον έσ-^ίον τχ ξνλχ , κχΐ χλίνετχι 
Ίτός. έχ τούτου γί'νετχι ^ημχ . ΐχτΤΜ. εξ ον ρημχτι- 
χίν Ό•/θμχ, ίχτττονς' χχι κχτχ στέρησιν , χΊ'χττονς' χχι 
χχτ' ελλει-^ιν τοϋ ι , χχτζτους• οι μεν ονν όχσΰνονσι 
την ίευτέραν , χττοόι&οντες χττροςπελχστονς ' οι ίί '<Ρι- 
λονσιν , χ-ττοΐ}τονς• ενιοι δε, χνεΟίχτους, η χχλετχς' 
Τν' ^ το μεν ττρχτον , έχτετχμένον' το 6ε 6ευτερον, 
σννεστχλμένον, < 

* ' Αχ-τίφοί-ος , ο την άτην φίρων. 

ίο Αχ'ί'ες , χ-^ρχυστον , ατί> του χγώ το χλχνια , αγι/ί' χχι 
μετχ του έ-τιτχηχοΰ χλΦα , αχ-/ής' το ονίέτερον , χκ- 
'/ές. η το χ^ρχνστον χατχ στέρησιν, η Τ3 τηλν^ρχυστον. 
ΕτνΜοι,οοιαοΐί. ^ ΤΟ ΑΛΦΑ ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΒΗΤΑ. 

Αβχλ , ΐνι'ρρημχ. ττχρχ το βχλλύΐ , κΛτα. άφχίρεσΐ)/ Τον 
λ χχι τον 0! , κχΐ μετχ του ένιτχτιχοϋ χλφχ , ίβχλ 
χχϊ άβελ, τχρχ το άβχλε έτ/ρρημχ, ως το, Άβχλε 
σοι ΣτέΦχνε ' είίχλολχτρησχς. 2 

Αβχξ, χυρίϋΐς ο μη εχιον βχτιν' χχτχχρηστιχως 6ε, χχΙ ιο 
έΐΓΐ ο.'χςδητΓοτε σχνίόος. οΰτχς 'Ώ.ρίΜΐ'. γίνεται όέ ιτχ- 
^χ το βύο το βχι'νω. 

Αβχρνίίχ• οίον, ΐίερκώτην 6' ϊπΐ τγ χχΐ Άβχρνίίχ ημα- 
Άοεσσχν: — Υ[ερ•Α.χτη 6έ ίστι τόλις Ύρο,'χς' Άβχρνΐς 
6ε , ΤΓολις Λχμι^χκον. ωνομχσ-'^η 6ε α'το τοιχΰτης χίτ.'χς. 
Λίοννσον έρχσ•^εΐσχ Αφροδίτη , έμ.'γη χντχ. χνχχαρη- 
σχντος 6ί τούτου εις την Μηδιχην , έγχμή-3'η Άδών^δι. 
ως 6ε ■ηλ^'εν ο Α-ονύσος, στέφχνον ττοιησχσχ, χττήντη- 
σεν χυτχ'. ηδ&'.'το 6ε χκολου&ησ:α χντψ , 6ιχ το γεγχ- 
μησ-7χι ' εις 6ε Αχα•φχηον χνχχωρήσασχ , τον έξ χντον 2θ 
κνοφορουμενον έβούλετο χνελεΐν. η 6ε "Η/!* ζηλοτυπή- 
σΛ^Λ, μεμχγενμένη τν χειρι έφή-^χτο της γχστρος 
Οί,ντης' χχι έττοίησεν χντην τεχεΐν ττχΐδχ• ον ΤΙοίηττον 
ονομχσ^ηνχι, άσχημον, χχι βχ^'νχιδοΐον' χχι τοντον 
χττχρνησχσ-^Χί αντην την Άφροδ/την ' χχι χττο τούτου, 
Αχχρνι'δην χλη3•ηνχι' χχτχ 6ί ένχλλχγην του στοιχείον, 
Αβχρν'δην. ούτως ' Ώ,ρος 6 ΘτβχΤος έτυμολόγος, το έ^νι- 
κον , Αβχρνχΐ'ος χχι• το άηλνχον , 'Αβχο--'ΧΩ;. 
Αβχχ^ιμων, ο χλχλος, 6 έστερημένος τον βχξειν. 

Αβχκησχν , χντι τον ή-γνόησχν. εστί άε ή λέξις ρητορική ■ Ζ" 
θΐ(.ν, Ύω ό' ΐχελος , χχτέδν Ύρώων ττόλιν'οΐ 6\ χβχ- 
χησχν: — σημχίνει δε. χχι το ήσυνέτησχν νχρ' χλλοις 
6ε το^ ησνχχσχν. εστί βχζω το λέγω' οττερ χχο τοϋ 
β,οχι^ω χχτχ σνγκοτην γ/νετχι. ό τνχ^ττίχος τχρχκε.'- 
μενος . βέβχχτχι' ο'.ον . έτος 6 ' εϊττερ τι βέβχχ,τχι : — 
χχι ωςτερ ττχρχ το φνλχσσω ττεφύλχχτχι φνλχχτος, 
χχι τέτχχΤχι τχΗτος, ες ου χχι το ίτχχτος ίτχν.τω, 
ούτω χχι βίβχχτχι βχν.τός• χχι ρημχ έξ χύτοΰ άβχχτω, 
ως χτχκτος χτχχτω- κχ'ι χφχιρέσει του τ, χβχχω'^ο 
ο&εν χχι το χβχχησχν ' σημχίνει όε το ηγνόησχν. οί 
•γχρ χγνοονντες, ονκ έχονσιυ ο τι λέγειν, ίστιν ουν, το 
τοιούτον , ΟΤΙ χφωνοι 6ι χγνοιχν έγένοντο, 
* Αβχκί<^ω , ησυχχ^ω , χττο τον χβχχω. 
'Αβχχης, χττο του βχζω το λέγω• οΤον , ΟΓτ' εν μεν 3χ- 
ςονσι , κακώς 6' ο~ι-^εν φρονέονσιν : — κέχρητχι οβ 
χύτω "Σχττφω ' ο'ον , Άλλχ τις οΰχ εμμεν ττχλιγχό• 
των Οργάνων χλλ' χβχχην τχν φρένχ εχω: — άντΙ 
του ήσυχιον χχι ττρχον. ττχρχ το χβχκής ουν γΐνετχι 
χβχχω , ωςτερ ευσεβής ενσεβω, έχ τούτου 6ε γ.'νετχι 
Λ Α Β Ε Τ ϊ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Γ £ο άι^χκι'^ω. φτιτΐν Άνxxο^ιιι!•^ ' Έγύ δ^ αισίΜ τχντχ; , ο' 
χ-^ΌνΛι;^ ^ου7> ρυ-^ιανζ χλι χχλίτού; ι•.ίιιχ3•ψ'.χ7ίν, 
α!,- μΗγίττη Τίΐ'ν χ3χχι^ομίι^ίΰν , χντί τοϋ , τάν η-τυχίχν 
κχ'ι ιιη •'^ορυβχ^,χν. 

* Α,3*λΛ< . ίτί'ρίτΐίίχ σχΐτλιχσηχϊν , τχρχ το βχλλκ, 
χχΐ αίτχ τοΰ ίτίτχτιχον χ. 

Αβχ* αα , έτι'^όηαχ • Άβχκί'χς ιυί'^ντι : — ά•:τΙ του τιτύ- 
5 χ*'ί" γ/νβτΛί (}= κ'το ηίτα,?»κι^,•, ι,Βχ-ίΛβί ,■ β,-τίο ίκ'τβ 
του ίί-7ΐβη«, ίυηβ^'Μί. οίτνς 'Ηρχίιχ»>(, ίΐς τονζ μΐ- 
7Λ'λοιΐι; έη•Λ(ρισμοϊ;. 

* 'λβχλεν , χντι τοϋ χν^βχλίν. 

* ΑβχσχΗΠίί; , ο έση ίν^βχτχχτχζ ' χχΐ χβχιχνισνα τχ 
ανίζίτβ,ιτα' κχ! χβχσχνιττοζ , ο χίοχιαχΐτο:. ί^ρητχί 
«το τον βχτχ-^ου τ^; χρνσ^χ9Ί'χΐ}ζ λι'^ον , έν ^ ίοκιμχ- 
^ουσι το χριιτίον. 

Αβίιχ χχΐ Ά,3{ηοχ, 7} ■^χλχσίχ' "Ερ'ίί; ιτίΐ το ΐίίΐρχκιον 
ό Κχλλ/χζ, Μ Πρχτχ'/ίρχ' χχΐ τ^τρχγΐ -,ιχκχ:, ^πίιόή 
"> β•Λ< Τ!>ι/ τχχι'ττην χβίήίχίε α-^ήντή-^ίν χνχτ^τλίνχχζ : 
— ΐττι χχΐ ίνομχ χολί»-;• το έ-^νιχον Άβίηρίτης. 
Αβί}.τίρος, άνόητοί , ο το βϊΧηον μη Ύΐνάηχαν. "/ίνίτχί 
ίβ ί'χ τον βι-'λτίροζ • χχΐ μΐτχ τοϋ στίρητιχοϋ χλφχ, 
Λβί7.τ(ρ»ς. το «ίί βύ.τιροζ , ατο τον βχλλα: , τύτον 
ατλοϋ, ονχΐ ίί ννγχρ'.Τίχον. ωζτερ -/χρ τχρχ το (Ρίρα) 
(Ρί'ρτΐρος, ούτω τχρχ το βάλλω βίλτιρος, , 
Άβ^λτερίχ . ΚΛΕΐ' τροττ^ του β αϊζ η «βαλτηρ/χ , ανοηιΐχ, 
μχρΪΛ . 71 το βι-ληον μή γιναχτχονβ'α , ατο τον αβέλτίρο^. 
-'>'Αβί3!ν, ήτοι βίοις μίί χρχμίναν , ο ίττι νό-χοίζ χχΐ ιτο- 
λίΤί/Λ.,• ■ η βιο~ί μτ; χρχμένχν , ο ϊίτι τόξοιζ ' η Ύχρχ 
Τί ϊτίΓΧΤίχόν α, !'ν' η τολνβίίον. ζήτα εΐζ το Γχλχχτο- 
(^χγος. η χβιοι , ου βίχιοι , οΰχ χίιχοι. η μχχρόβιοι, 
μΐγχ}.οτοξθί. 
Άβλεμΐχί , άφροντίατωζ. τχρα το μέλειν , αμελίωί , κχΐ 
ντερ'^'-'το χλεμίας' ν.χΐ νλεονχσμω του βητ») χβλε- 
αίχζ. ητίχς 'Ώ,ρίωΐ'. 
Ά3\Γχοον] βλ7]χρον , το Χ79ενί;• κχΐ χχτχ έ-κίτχτιν του 
άλΧχ , χΙλι•χρόν. '/.χμβχνετχι ίε χχΐ ΐτΐ του Ιτχυρου ' 
3ο νχοχ το βχλλειν' ο τότε μεν το χχτχβχλλαν εΐί ιψ, 
κχι όύνχσ^χι άνχιρεΤν ιημχίνει , τοτί ί'α το χχτχβχλλε- 
ιτΛχί ει; -^ην. ονται; 'Άρίχν. (ατι ίί ρητοριχή ή λίξιζ. 

* 'Αβίβτ^λχ , τχ τοί'ς βεβήλοΐζ μη βχσιμχ χωρίχ χχ&α^χ, 
ά-τό τοϋ βχι'νειν , χχι κ στερητικού. 

'Αρ?.!/γ*, τον χχχόβλητον , ττχρχ το βφλητχι' η τον 
χχινον χχΐ μήχαι β(3ληιι^νον , χλλχ νεοτχ•/η χχΐ χ::ί- 
ρχιον τόν /ον ίν χΰτχ εχοντχ. χλ/νετχι 6^• ίιχ του 
τοί" ο'ον, χβλη;, άβλητοζ. τχ γχρ εΐζ ζ λη-γοντχ οξύ- 
ίο τνν* ονν^ίτα ατο ^ημχτων γι>»μεν« , μι'χν τυλλαβην 
φυλχττοντχ τοϋ ιτχ&ητιχοΰ ΤΓχρχ-Αίιμ^νου, ίίχ χχ^χροΰ 
τοϋ ΓΟΐ χ).ί•/ΐ>ντχι , ί.τί ει; ω; ω7ΐ , ε"τε (Η ηζ, «."τί 
ί/ς α;" ο\ν , χ^χρχτχι , ^χλχοαρχζ χχλχοχράτος , ο' 
χχ>Λγ χίχρχίΐ^νος' νεοχρχί, νεοχρχτοζ, ο νοιχϊτϊ χε- 
»ρχαίνθ4' βι'βλητχι, χβληζ χβλητος. ο μη βλη&είς' 
τίτρχται , οίτρ:^( «τρχτΟζ , ο μη τριβ-^ε^ς ' ιτίχΤΜτχι, 
«ττχί ΛΤΓίίτο; , ο ίχη χε•}!χν • ίγ^χστχι • χγνοτζ αγ^x• 
το;, ο* χ-/νχ'7Το;' τ^^νηΧχ , ημι^νήζ ημι-^νήτος , ο ημι- 
^χνή:. οΰ-.χί β X9ιροβ'^^κο; , */< τον τέτχρτον χβνόνχ 
τχ:/ χοΐ7ΐ-νιχχν οομχταιν. 
5• '.Α.ί-'.ίΤΓ ν. ί>τΐυΐα, χτχντηης. 

Ά,'' ύλητον, βΗ'.ύτιον, η ού βουλοαενον' η ίυςβοΰλεντοι/. 

Άβοίτης, χχτήιιαη. άνορο;" χπο του βοτον. 

Άβ'Λοί, ο μηίι^τΛ ίφίβλ^*-χ( τχ,νς οϋντχί Ττττος, ήγουν 

6 τ»λ5». ΧΛ,' •ι•^Μ•χχ> 9 οίοκ'ί" οτί βτο τούτου η ηλίΛ.'χ 

γ/:•!ρ.'^ΐτχι Τ.ν> -τχ^.χ•/ τε ν.χι μότχίν. ηιχχοντχ -γχρ 

^ μηναίίν -,'κ/ό'ΐι ν'.ι , ίχΐίχΚΚουη τους χροατουί όόονΓΧ(• εΤτχ ενιχυτοϋ τχρελ-^οντος , του; ίευτι^ρίυζ' χχΐ μετ 
άλλιν ενιχυτον τίλειοι είτίν , οι' τεττχραν ηαίΊΐΧν ίΤΛ'ν- 
χφ' ον χχΐ λί/τογνϊ)'ϋονίί χχλοϋντχι , οϊ μηχίτι 6ιχ 
τχν οίοντχν γνΐϋ7•^χνχι ίυνχμε-^οι. 

ΆβολήτχρΊ βολχ χχι χντιβολχ • πχρ' ο το χβολητχο. ό 
μή τχρχχχλχν. Άντί'ίχχο; 'Ιχχ'ν)/" — τοί ί χρ ο/ 
χβ'Λήτορε; χ'^ίρεζ εχ-ιν: — αντί τοϋ ιιχρτυρ^-^ σννηλ- 
λχχΐτα χχΐ συντνχίντ&ζ. οντΜ Φ/Καιν εις τχ ρημχτιχχ 
αύτοϋ- ' ^ '<• 

Άβρί;^ βορχ βοροί χχΐ χβρό;' ο κοΰ'^Λ); βχίναν , χχτχ 
στι^ρητιν τοϋ /3αρο:/ί. τχρχ το βχροί χχΐ το στερητιχον 
άλφα. χβχρο(. χχΐ χχτχ συγχοτην χβρο^. το ίέ βχ- 
ρο: , χχρχ το βΐχ χΊρει^χι. 

Άβροεί'ίίΟνεζ] άβροείιχονίς τε χχΐ χχτηγλχΊ^α^νοι' λχμ- 
ΐΓραφόροι , χτχλοφόροι. άβρον γχρ• το λχμχρον, χχΐ 
χοϋφον . χ:ι1 τρυΐερόι/. χβρο; ούν ο χτχλοί , τχρχ το 
χττχ , ό εϋχφήζ' η κατ» (Ττερησιν Γ«ί /Βοίροκί, ό χοϋ- 
φο^ χχΐ ελχΧροζ. 

* λβροκόμηί. 6 τολϋ-^ρίξ , ο τψ χόμην φχιίρχν ίχκν. *ο 
τχρχ το χβροζ χχΐ χόαη. 

"Αβρχ, ούτε η χτλχς -^ίρχ—χινχ, ούτε η εναορφοί λ/γί- 
τχι' αλλ' >/ ο<'κότ(9<•ψ, χχΐ τχρχ χεί'ρχ, ήγουν η σύν- 
τροφο: ^ερχτχίνχ. 

Άβρότχν , χοχ).ίχν εΤίο^' οι ίί , χ-,ιρϋχν' αί'τινεζ τολλχι 
γενόμενχι . τοι/ί χχρτουζ $ίχΦ^εϊρον7ΐν. οι ίε , μελιτ• 
τ»ν ■ ο/ όί άτρότχν φχσΐν , ο έσην χντί τοϋ ληστών. 

* Άβοόμιος , ο" χοινος , χχρίί οίνου, βρόμος γχρ 6 Δίο- 
νυσοζ. 3<• 

Άβρίτη < χχτχ τχρχλει-φιν τοϋ μ• άμβρότη γχρ ην, 
οΤον χ•3'χνχτη' ε/'ί ο χεν ίλ^ρ νυζ χβρότη' ατρότη τΙς 
ου7χ< τχρχ το μη τροΐίνχι έν χύτν. η έν η βροτίί ού 
φχινίτχι' η χμβροτη , χχ9 ην ββοτοί ου φοιτωσιν- 

Άβοοί>χ\θαεν] μήτχζ χβροτχζοαεν χλληλοιϊν. — χυρ/χί 
έτΙ ταν τοζοτύϋν . το βροτοϋ χτοτυχε.Ί/ . αιι; έν τολ/υα»* 
λ-'γίταί <)ί χχΐ το χτλχί χτοτυχε^^' ο τίνες διχνχφο- 
ίή7χι φχσι'ν' Ηιιβροτες οι'ί' ίτυχεζ: — το όε .?*'- 
μχ , χβροτχζω' οϋτχο 'Ώ,ριΧν' ο αελλων . χβροτχζοι. 4• 

"Άβροίίοι , ο! αγχν βρομοϋντεζ , ο έίτιν ηχοϋντες. τχρχ 
το βρόμοζ . ό σημχ,'νει τον ηχον , μετχ τοϋ έτηχτιχοΰ 
«. ίστι χχΐ 7τερητ;χον τοϋτο, τχρχ το βρέμχ. 
Αβυ7σοί] ϋχ το ύτεισίρχομχί' χχι χχτχ τροτην , βυιιΐ, 
βύτχ βι^βυκχ βέβυσμχι β•^βνσχι . βυσο: , κχ! α^^ι/β-β-ο;. 
ίν η ούίιΐί είσ^ρχετχι όιχ τ» βχ-^ος. ζήτα β/( το 
Άχρόβυττο;. 

"ΑβρίΗτον . χγρυτνον• 

Ά•ίρ1ξ. χγρηγόρχζ. 

Ά'ίροτησχί » χτχντηαχι νυχτοζ. 5β 

Ά3;ιτ;;:. άτχλοτης , τρυφεροτης. 

Άβί οβητον , τολυ , μχτχιον. 

Άβχβχ;, ό 'λόανις ^το Ώεργχι'χν. 

'Α3χ; , άφχντος. 

Άβχτος, χηόήί;. 

'Αβοτοι ί«. «<■ μή χχτχνίμόμενχι , η βοτά•,ην φ^ρονσΛΐ 
άχχρτον- 

Άβνρτχχη , βχρβχριχόν τ» ίίβσμχ έχ ίριιιί'χν χχτχσχενχ- Β 
ζομ^νον , χχβίχακν, χχΐ σχορϋχν . χχΐ σι-.χτεχς. χχΐ 
αβυρταχοτοιοζ, 

ΤΟ Α ΜΕΤχλ ΤΰΤ Γ. 

Άν^'^'Μ] ί» τοί αγω Λγν<Λ>. .ι',• σχι-όΜ σχεϋζοι' «κ ϋ 
τοϋ ΛγχζΜ τν «γΦίσχμε•^. η»! ίη ηϋ «ϊγχ τ*ρ«γχγον, 
ίγη,Μ• Α Γ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓ.Λ. Α Γ "Άγχί'.χι^ το ιτχ3ητι)ΐον. άγχαχι κντον' χα/' τοί/το μοΐλλον 
οι/τα•,• σΐ'ΐ/τΛσσοι/ί•/ ' χα/ το ■^χνμχ.^βιν νολλάκις ' άνο- 
ια γ^Μνχι 6ε αυτόν και αυτόν, όμο/ω•; χχ! το κρατΐΐσχι 
αυτοΰ , κχί το α^^ίλέτ^χι , κ:.1 το χφχιρεΐσ^χι, έττιλχ- 
^'άα-ίχι , τοθ'ίΓ:/. σ:<•.ιχ/νίΐ χχί το ^7ΐλονν , ώ^ έν Όΐνσ- 
σα'ας ε' Λ< ό' χύ νυν μοι *γχτ•^£ •9'ίοί. — ουπας 
'Ώ,ρίαν. 
Άγα/ίΤΛί] Ύω 6 ήτοι Ζ,ΐύζ αυτός άγχ/ετχι — Ιίχτκχίνα, 
όρ^ίζετχι,' χολουτχι. τίθεται ϋ η' λ^'*;ί νολλχχι; κχϊ 
έττί του Φ9ονεΐν κχϊ επί του ■^χυμχ•^ειν. 
'Αν^£■^β^ . χχρχ το άγχν ^(-'ί/ν ήμα; ετ' χυτόν ■ ;/ εκ τοΰ 
αγχι^Μ το δ^χυμχζ^ω. ο μιίλΚχν , χγχιτίΐ' ο τχίχ-Λείμί- 
10 νοί , ν^χκχ • ο ττχ-^ττί'Λο; , χνν^ιικί ηγχιχ: ή•/χστχί, 
αγΛίΤΟί" κχΊ χτοβολη του ο•, κχΐ τρο-η] του τ εις -^, 
αγχ•'}θί; • ως χρεμ.χ•χτρχ χρεμχ•^ρχ. ν έκ τοΰ χγΐίμχι- 
ονγΛρΐ'ίίν ίϊ" ού τοιεΐ, ούτε ΰνίρ&εση , νις έγκειμέ•.'θυ 
ϊητχτιχοΰ μορίου , ίνα μη •γενχ'ντχί ίύο ένιτάσεις ομοΰ, 
αλλχ , μάλλον χγχ•3^ος οόε τοίΟί. 
* Άγχ-^οε'ργειχ , η ά'γΧ'^οΰ έργου νρο3'νιυχ. 
Άγχ^ον , το αγχν ^εΓζν • ?; το χ-/χ-τχν τον •3'ίον. 
"ΆγΛ , Φ•%νος κχϊ βχτκχνίχ. 
Άγ.•<3,''-<" • με-γχλό^ϊΐλοι' ο! ίι , ιίθΌνίοοΛ 
3ο Ά•γχ<^ει , άγχνχχτεϊ", και βαρέι>:ς Φ/ίρει. κχΐ έτι τοΰ σέβε- 
σ3•χί κχΐ (Ρ•^ονε7ν τναρ 'Ομηρω, χχΊ λυιτεΐ'σ•^χι. 
Ά'/χ^Ίζομένη , συνεχίί'ς- άγχ^χ λε^ουσχ. 
Ά'ί'χ^ις . ίέσμη ' κχΙ εΤόος τι γράμιιχτας η στήμονας. 
Ά'γχ^'οιτμον , πηλινον. 

"Αγχλμχ, άγαλλίχμχ, χχλλωνισμχ' νχν έφ φ χγχλλετχί 
Τις χαΐ χαίρει, χχν τε Ιμχτιον ^, χχν τε είχων οι ϋ 
με& Ομηρον ττοιτιταί χγχλμα ε'ιχον το ξοχνον. το 6ε 
χ•γχλμχ τχρχ το χγχλλα. 
■4» Άν^λλ/Λ) , ττχρχ το χγλχον. τοΰτο τχρχ την αΐγλ^^ν το 
όε τχρχ το χγχν κχϊ το χλλω, το ττηάίϋ. 
'ΑΎχλχκτες , οι χόελΦοί' οιονεί όμογχλακτες τίνες οντες, 

η οι το χυτό γχλχ σχάτχντες. οΰτως Αρίων. 
Ά^Χ-έμν^ν , τΐχρχ το άγαν χχΐ τ» μένω. χηχν , το γαν 
μχχρόν. τα εις αν λήγοντα έ-ητιρίήαατχ μχχρον 'έχουαι 
το α' οίον Λ ττέρχν , λίαν, εϋχν τιλην τοΰ οτχν κχϊ 
ΐΓχμνχν. το 6ε χγχν, συντι^έμενον μετά άλλου, συστέλ- 
λει το 6ευτερον χ , κχι μονην τηιεϊ τοΰ ν , χχΐ τροττη^', 
χα'ι άτοβολήν μονήν μεν ούν ττοιεΐ', έν τω Αγχννι- 
Φος• τροττην 6ε, έν τω Άγήνωρ' άττοβολην 6ε, έν τω 
ζα Άγχχλυτός, Άγχσ^ενής. Ανχμέμνων. εστί 6 οτε χχτχ 
τους ττοημχς χχι το κχτ' αρχήν α τρίττει , ως έν τχ, 
χχτ' ψ/χ^εον Ιί^νσήίον : — τοΰτο 6ε ττχ-^ος ττοιητικον. 
* Άγαμος, ος έστι άνευ τοΰ γχμον' ναρα το α στερητι- 

χον , χχΐ γάμος. 

Αγχνοΐς] ΣοΓς 6' χγανοΐς έζέεσσιν: — ■χροσψέσι , κχϊ 

■ζρχέσιν. άτΓΟ τοΰ άγχζω το θαυμάζω , γίνεται αγανος' 

οτερ α-πο τοΰ άγαν γίνεται , χχι τοΰ αΐνεΐσ^^χι. ο&εν 

6 Ηχί χγανή , V άγχ&ή' και αγχν^σι, τάς σετττικχς και 

αγχ-3'χς ευχχς λέγει. 

'Αγχνη, ττχρα το χγειν το τταν , ήτοι ένουν κχϊ συνχ- 

■κτειν νρος ομόνοιχν " η ττχρχ το αγχν ττοιοτητχ εχειν. 

'Αγαττώψ , ρήμα εύχτικον. άγχτταω άγχνω' αγχτταοντος 

αγχτίωντος• χγαταοιμι χγατωμι' το τρίτον, αγχττχοι 

αγχ-πω. χχΐ οι Ίωνες έν τοΐς τρίτοις Ίτροσωττοις των 

ΙΟ ευκτικών εΐώ.^ασιν έτεντι^έναι το η' χχΐ χνχλογως 

ητχ}.ιν το ττρωτον γίνετχι αγχ-η.ρ^ν. κχνων γαρ έστιν 

ο λέγχν , -παν τρίτον τρόσωττον ί/,• /? λήγον τρος-^ήκη 

τοί ς ν(αεΐ το 6εότερον , χχΐ τροτη; τοΰ ς εις ν το 

"κρωτον- 

'Αγχτήνί•:ρ, ο γενναίος καΐ άν6ρεΐΌς, 6 άγχτων τήν ψνορέην, Ό ίστι τψν ανόρίαν. ίστι ν.χΐ ο αγχτωμενος ιίττο τ:Γ> 
- ανέρωτων, 

* Αγκστονος, ο του χγχν στ'^νου αζιος, ο νολνστονοα. 
'Αγχσάίίενοι , &χυίΐχσχντες' ττχρχ το χγχ^ιο το ■^^αυμχ^ω. 
'Αγχτιόρων , των όμογχστρων , των ά6ελφων. Αυχόφρων, αβ 

Ύχν φιλτχτων σου των άγχστορων τρο^ιν : — σημαίνε* 
6ε τον τροφόν ή τον εύτρχφή• χαϊ κλίν67ΐ» τρόφις 
τρόφιίος- 

'Αγαυος, ο λαμττρος χαϊ ενίοξ^,ς. έχ τοΰ άγν τό .^Λΐμά^Μ 
γίνεται αγνμι, αγαμαι , άγχσχι , :^','χτχι, άγχβς , χχι 
τλεονχσμω τοΰ υ αγχυίς , Αϊολικ.ν;, ως νοίος νχνός- 
ή ττχρχ το γχίω το γχυριω γίνετχι ν;;;"^^ • χαϊ τρίχί 
τοΰ ι εις υ, ως 6ίφρος , 6ϋφρος• ι.•.":! μετχ τοΰ έτιτχ- 
τιχοΰ α χγχνο:. 

'Αγχυρος , κο ϋτ^ο; , ο εν6οςΛς ' ιτχρχ το άνο τνς γής «Ί'- ϊ'^ 
ρεσ•^αί' ή ττχρχ το γαίω το γανριω γίνεται γχΐος. η 
ιτχρχ το άγη , ο σημαίνει τήν ίκττλτιξιν , άγηρος, κχί 
χγχνρος. σημχίνει 6ε κχϊ τον υτίοήφχνον' ΰττο 6ε Ίΐ'- 
νων , τον ανορον • ι'το 6έ ' Αττικών , τον ΗοΰΦον. 

ΆγχυρίχμχΊ τταρχ το γχίω το γχνριω γίνεται γχψος , ν.»ι 
τροττη τοΰ ι εις υ γχΰρος , οις xλxί^) κλχύσω , κχίχ 
γ.αΰσω• χχΐ έν έττιτχσει τοΰ α αγαυρος• χαΙ χγχυριχν, 
το μεγχλως γχυριχν και έττχίρεσ^χι. οΰτω Με•5•ό6ιος. 

Άγαι/ν; ' "'Ο'-' 'Ανόλλωνος άγχυγή' ττχρχ το αυγή. 4'' 

'Αγχυότχτον , μέγιστον , έν6οξοτχτον. 

Άγγωνες, 6ορχτίχ ου λίαν σμικρχ, χλλ οΰίε μεγχλχ, 
ά/.λ' όσον άν.οντί•ζεσ<^χι , εΐττου 6εήσοι. 

"Αγγχροι , ο! έχ 6ιχ6οχής γρχμμχττΦοροι. οι 6' χυτοί χχΐ 
αστάν6αι. λέγεται 6ε. χαϊ χγγχροφορεϊν, έττί τοΰ (φορτία 
φέρειν χχτά 6ίχ6οχήν. οΰτως 'Ώ,ρίων. 

* 'Αγγεί6ιον, μικρόν άγγος , ύττ:ιχοριστικως, χττο τοΰ χγγος. 
'Αγγριχς , τους Ά'&ρισμους' οι 6ε τχς ανίας' οι 6ε συνή•^ως 

άττο τοΰ χγγρίφσ&χί- οΰτως ΊΣρίων. ς^ 

'Α'ί'γει'ον, άττο τον 6ΐ χύτοΰ τι χγειν καΐ φέρειν. οΰτως 

'Άρίων. 
'Αγγεΐλαι , χνρίως το 6ιχ λόγων χελευειν. ττχρχ το λέγω 
ανλέγω , κχϊ κχ-^ υττερβιβχσμον χγγέλλω, τροττϋ τον 
ν εϊς γ- 
'Αγγελλόντων , αντί του αγγελλέτίΐσαν οι Αττικοί Φχτ'. 
ούτοι γαρ έττί των ττροςτακτικων των άττο οριστικών γι- 
νομένων , των μή εχόντων το μ χλιηκον , το τρίτον 
Ίτροσωττον των ττλη•3'υντικων ομοφώνως ττοιουσι τη γένι- " 
7•.^ των ττληΆυντίκων των 16ίων μετοχων' τύτττετε, 
τυτττοντων , αντί του τυτττέτωσαν. έττί 6'ε των εχόντων 
το μ κλιτίκον , το τρίτον τρόσωττον των ττλη&υντικων 
ομοφώνως ττοιουι τω τρίτω των ϋυϊκων ' τύ}ττεσ3'ε 
τυτττέσ-^ων , αντί τον τυτττέσ•3'ωσχν. 
'Αγαλίος , λοι6ορίχ • :;λϊ το χγχλίζεσ-^κι , λοι6ορεΊ'σ3'χι ' 

Ύχρχντΐνοι. 
'Αγχννιφον, χγχν χιονώίη , ττΰλΰνιφον , αγχν βχλ,λόμε• 'ο 
νον νιφετω' ή ττολννέφελον. 'ΑγχννιΦον , τον ττχνν 
κατχνιφομενον , ή τον ούτε Όλως νιφόμενον • άμφω ττχ- 
ρχ, τα νείφχ. τίνες 6ε έττί τοΰ οΰρχνοΰ. 
'Αγχναχτεΐίι , αντί τοΰ στένειν ττχρχ Υίλατωνι. 
'Αγγχρευω , το έργχτχς εγείρω, χττο τοΰ αγγχρος, ο σημαί- 
νει τον έργατην. αγγχρους ϊ.έ'/ουσιν , οι μεν τους ττρές- 
βεις, ή τους αττρχκτους και νω^ε7ς. 'ελεγον 6'ε χχί 
τους σταθμούς άγγχρα, κχι τους έττί τω κΛ•3^ο67;γε;'ν 
ττχρχλχμβχνομένους ίν.οντχς. Αισχύλος οίν έν ' Αγχ- 
μέμνονι , τον έκ 6ίχ6οχής ττυρσον , άττ' αγγχρου ττυρος 
. ^Φ'7- • ■ , 

'Αγγχρους, ή λεγομένη Τίερσική ίατι' σνμχίνει 6^ χαϊ τοΐις 2ο 
έκ 6ιχ6οχή; βασιλικούς γρχααχτοφόρους, 'ό^εν χχΐ το 

Α 2 Α Γ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Γ χ»ϊ Άγγχρα'χ . ί'.ιλί.'χ' κ:ίί Άγγχρια. ίοϊλοί , ^ άγν*- 
ΛΟ». χγγΛ^( '^.^^ίτ:^^ χχ! τβ εΐί ^^•^x6^\6ρ:^ ζνλον. 
ΑγΛί-ον. κ*λοΐί , «7*^ον . ίΚχρόν' οι δϊ χ^χνχτον. χχι 
Άγχνό•φρκ9, τρχοί [κΛ/'] Ύρί'Τψηίς τχϊς Κρίσιν. 

;ο " Αννβλβί] (ί'ζπρ νχρχ τβ (ίχ» τό όαοιάί γίνεται ε'^ΗΒλοζ, 
Ο^τ» χα/' τ-ν^.-ί το άγ^) γ/νίΤΛΐ x•^^λο^ χχΐ £•γγελο:. 
*αι τχ χχρ Χίτον σν,'χα'μενχ ίιχ τοΟ ε ■ψ/λοϋ γρ*- 
(Γίντβί ■ ο.'β;» , χρχχγγίλίζ , εΐχ•/γε?Λ^ , χχρχγγελοζ. 

Αγγίλ;'»τχ ί'/.&ό>τχ, χντι ηϋ χγγεΚον. ίΰο τηααίνει η λι'- 
ζίζ Ύχρχ τχ ταητ^, την ττρεα^είχν , «Ιζ έν τω, Αγγί- 
λί'ϊ^ν ίΓτίί.ίΐ/ τί^/ι^ιοίν/ Πι^νΐλοτβ/^ : — χχΐ τον χγγ-'/.ον 
7•τοι ■τρί-'73ιν, «^ έ>τχν&χ , Αγ•)•ε}ίΐ'}ΐν έλ^όντχ: — χχΐ 
χγ','ίλίχφόρον , νρεσ,Βτντ^ν. 

'Αγελείιι , η 'Α^>;*α, >^ χι/ουσχ λα'χν χνο τοΰ -τολί'αου, ο 
4β•• ί'ττιν λ^ίι,'ρΛγΛ'γΛίΐ^• ^τοι ί^ λ4ί?υρ.•'.γι«ν9ΐ Ά^ηνχ• η 
ΟΤΙ ψμΐτχί λχίΐν. 

ΆνίλαΛί. Ίίιιίτηί, (,εαβχίτ^' ταρχ το άιέΚη. το Ο. χγί'λη, 
βττό τον χγχ • ^ΐ9 κα< νρονερισχχτχι • τχ γχρ λ'τ» ταν 
ίι'ί « ΧΛί ί/'ί 1) &η).υχων γινομενχ τροτί^ίτταίντ*/ * 
Οί'ον . Τχι^χ Τλ^χ^ο^. το ίί Άν*'λΛ/9ί , ό:/οαα χόρίον, 
χροχχροξύνε,ταί' ?.έγ^τχι όί η»» β ΐ<'x^^^ν- χχι εντελή•;. 

Ά•/ίρύύχο^ , ρι^οριχη ή λίςις " σΐ(μχ/νει £β τον χυάχί}]• 
■ζαρχ τ» χγχν χυχεΆ/' η ο εντίμ,ος χχι κνίρεΐοζ , νχρχ 
τ» χγχν "γίρουχε'.'ν. οΰτα.% 'Ώ,ρϊχν. η μϊν ο^ν σι/ΐΊ^-^ί'Λ 
30 τγν 'λ,ίζιν ίτ; -ψ^γο./ τχσιτει, τοΰ; χύ-^χίεΐί χχΐ χττχι- 
ίεΰτου.; χγβρωχον; }^γον^χ' ό όϊ Ό'-ΐηρο.; τονί χγχν 
έντ/ίίονζ . «7Γ0 τοΰ χγχν ^.τ! το "/έρχζ οχίΐσ-'^χι • Ύρχί'ΐν 
ά•/εϋχχχν: — ο'•.ίθ/ιΛ•,• Ο. χχΐ έν τ^ Βο/λ,•τ<':; . Ροόι'χ'ν 
βγίρα'χίΐν: — ενίοι όε. τόϋν γΚαισσογρχφίιΐν ίόίωζ τού- 
τους ί6οζχν «■γερώχους λίγειν, έκεΐ ^ησικτχι έιτεινχ- 
ν.τχ τροϊν χρωι/τχι' χτο τοΰ χγείρειν οχ>;ν , τοντίτη 
8 τρ',^ην , Όμηρου ιινόι-'-τοτε την τροφψ οχ•ην ίΐρτιχοτίς' 
ίτατχ χχ} τονί 'Τρ^^x^, μηόχμχ•; όντχς νησιώτχζ, χγε- 
ρχχουί λέ'γίΐ. 

*Αγ»ρΛβ•τβί, ο'ί μεν, «νο τοΰ γέρχς , χνευ γερχν χχ* τι- 
μής- χχρχ το γίρχ; ή τιμή' ο! ί)ί, χχο τοΰ γερ*ζω 
γεραβΌ; , γε'γίρχχχ γεγέρχτμχι Ύεγί'ρχσχι γεγ^ρχστχι. 
γερχττοι; χχΐ χ•γίρχττος. 

Ά-^ίρ-.ίΟί • ούχ χγυρμός. ΓΙλ*Γ«ν ϋ xγ^ρμον εΐρηχε τον 
σννχάροινμον. 
το 'Αγίρ?(;:ν,3ϊ;λ;ν] χνβηλις λ^γετχι ό χέλεχυί ο μχντιχο;. 
οι ίε > τον έφ' ΐχι/τον χγει'ροντχ τον Τίλεχυν, ^ Άι/την, 
χχρχ την άγερτίν τον χ•μρμον η χ-^ροισμον , Κρχτΐνοζ 
ίν Λρχνίτχις. 

Αγείρ-•- Ι τό 75; ί.'•Ρ•^ογγον ' ά'/^^ρω γχρ λέγοναιν οι Α!ο- 

λί'ί' »; Στ; χχΐ χγίρω ό μέλλνν , ΐη τοΰ ^,•,^^1 γίνετχι, 
\•,•ίιρί'9ί'ΐ'] εΗ τοΰ χ'/ίΐ'ρχ Τ5 σιινχ•ίροι\ω γίνετΛΐ α'γειρί- 
•^αι, χα» ουχί *γέιρά-)ω• εΎειίή τχ εις ω λή^Όντχ ίημ'χ-^ 
τχ βχρύτονα, ΐΐ μί-ν μχχρχ νχρχλψ/οντχι , ίι* τοί 
χ9» ττοιοΰσι την τχρχλι/γουίχν οίον, χι'ια, χιχ•9ω' ε1• 
κχ• , είχά•^ί•}' ίΐργ», $ίρτγχ•^>ΰ' χμννα , χμυνχ^Μ. β/ ίβ 
•" βρχχε,'χ ΧΛύχλ/;•,ιτχι , Λβΐ τοΰ ε-^ω ■χοαϊ' την ττχρχλή- 
γονναν' ο7ν/ , φλέγο φλίγ*•^.;)• νέμΛ νεαί^Μ' "^{ρ.•! 
γίοιί^' β•?βν χχΐ το χηειρί-^Λ' χχι χε/ρχ «{ΙΡ^•9λ•, 
γενόμινχ χχτχ Χίρχγαιγην Άττιχήν. άγειρι-'^^} χχΐ «ν^- 
ρε'^α:, άτ^βχλ'/.ον το ι, ΐνχ,μη εΰρε^η ίιχ τοΰ Λ•3α; 
'^ινόα-'νον , μαχρχι; ονσηί τηί τχρχληγοΰσ)<(,. 

ΑγίιοΛτον] γΛ'(9Λ< ή τιιιή' χγε'ρατον , χχΐ χλεονχσμΜ τοΰ 
ι, «γι/ίΛΓον. οΰτχ; ν\ο:•;1•χνθί χερΙ ν»^0)ν. (η/μχ/νει 
χ»1 το χτιαον κχΐ ιτολύτιμον. 'ΑΎηρχτον, Χγ&αρτον, χ-^χνχτον , μη γι^ρχσχοντα• ταρ* 3• 
το -/ηρχί.. 

Άγίτ/λΛο:. έχχνυμον τον χίον. Κχλλ/μχχος, Φοιτίί^^ 
με•γχ}.ίκ χγεσΛχιι ■ — είρητχι ίϊ χχρχ το χγειν τους 
}.Μθύ{' ίρχει γχρ τνν ^χνόντιον. οντΜ Με-^όδιος. 
"Αγη', χγη μ (χει ορχχυ,ε λχαν : — σηίΐχίνει ί* την εκ- 
τλτ,^ίν χχΐ το •'^χΰυ.χ • γ^'γονε ίΙ χχρχ το χ^ω η x■^^^ 
τβ '^χνμχ':•). οι γχρ έχτληττόαενοι . ε'( τι ύχερέχαν 
χ'/οντχι. εττι ίί χχλιτον' εχειίγ τχ εις γη Ιχμβ»χχ 
οι,'ί/τοτβ «το φαινήεντοζ χρχοντχι' οίον. στ^γη , τ»•/ή, 
φι/γ» ■ χρόζχειτχι ίχιφικχ , όιχ το χγη , ό σηοΛίνει 4ο 
την ατβχλαην τοί χυμχτοζ. τοΰτο •γχρ χχο φωνήεντος 
άρχετχι , «'λλ ονκ εττιν ϊχμ3ίχον. χΚλχ σχονίειχχον' 
το -/χα χ ιιχχρον ^χει. εχεί ούν το χγη ίττίν ΐχιιβιχον 
χχΐ χχο φχνήε>τος χρχετχι , εΐχότχζ, ως μη έχον τι 
μιμήσχα-^χι , χχλιτον εμεινεν. η χγη, ατο τοί αχη' 
έ•Λ της χχρεχομίνης χφωνίχς τη εχχλήζει• το ίί αγ», 
χχ» τοΰ χΛ χχ^-ζϋ), χχτχ ϊχίτχσιν τοΰ χ- ηαβχ,\ει 
γχρ τοΓ!; έχπληττομίί/οις χχι'νειν. 

Άγχΐ, ηϊόνες, χχΙ τροΜμχτχ χχΐ τρίχτεις. λίγοντχι 6ί χχΐ 
χι' ζηλώσεις. κχι Άγχΐον, έτιφΆονον η ^χνμχστόν. 5ο 

'λγείτης . υβριστές. 

'Α•ίχχητ'-•Λ;, Χ',•χχ^ΐ7ΐζ. 

"Άγχχητον , χεχχρΐ7μ^•^ον , μονογενή. 

'Αγχ7το:Όν , μΐ•/χλο•ψόφητον , η αεγχλοττε'νχχτον. 

Άγεισιτώτον , χ-^ριγγωτον , χστεγχττον. 

Άγι-'λη, βοτ:•.η:Μτων χλη-^ος χυρίχς, ηίη ίί χοτε χχι χ:- 
ίρ^ν. Αγεληίον . χμχ. 

"Αγη . -^χΰμχ, χχρχ, χχιστίχ, <^λος• χχρχ Ήρχόίχνω, ^ 
βχΊκχνί*• χχρχ Ομηρω, εχχ\ηξ>ς , χληγή , ^ρχΰ<ϊις, 
χχώλειχ , χλχΐΐς • ενιοι , ίίρειχ. 

Άίον] 6« τοΰ Λϊί•.ν το χλχ^ν. 6 μΛλων . αζω' β χορι., 
στο;, ηζχ' χχι το χοοςτχχτιχον . χχον, όιχτι χερυχχ- 
τχι; ίιχ την ιη,νέμχτΜτιν ί^στι γχρ χζαν .χχο τοΰ χγω 
το χρμί•ζω. ο δεύτερος άόρυτος , ηγον ' το χα&ητιχον, 
ήγην. χχΐ το χοιητίχον , άγειν- 

Άγή , η χλχσις τοΰ χύμχτος' χχο τοΰ χγ» το χλχνω, 
χγή' η χχο τβί χίττϊΰ χχι κχτχτσω , το χλω. χχΐ ΐχγος, ιβ 
το «χτεχγος χχΐ χεχλχσμίνον. ούτω ^ε^οόιος. 

Αγψ,'ίρχτο , αυνη^ροίτμϊνοι ήιχν. έχ τοΰ χγείρω β μ^\• 
Χχν , χγ^ρίά• ό χαρχχει'μίνος , ηγι-ρχχ' ό χχ•^ητιχθς, 
ήγεριΐΛΐ' το τρίτον, ήγερτχι' χ.χ1 χττιχως , χγη^^ερτχι' 
χχΐ Ιωνική χροσϋα τοΰ χ , χγηγίρχτχι , ως έβχχρχτχι. 
ό νχερ7ΐ/νΓίλιχος , ηγέραην ' χχΐ χττιχωζ , χγηγίρμην ' 
ηγερυο κχι χγήγερςο' ηγερτο χχι χγήγερτο' χχΙ Ιωνι- 
χως, χγηγερχτο. Ιστίνν άί , οτι χχΐ το ρ στοίχε Λν (ν 
ί7τι τχν χμετχβίλ.•:ν. λέγει ίί ο' χχνων, οτι χχ* τρί- 
τον ΐνιχΜν ίχον χρο τοΰ' τ 'ψίλον> τροχ^ τοΰ -ψιλοΰ ίο 
(Ις όχτν , χχΐ χροζ-ίήχη τοΰ *, χοιοΰση οϊ "Ίωνες το 
τρίτον των χλη^νντιχχν. κχι φήτειέ τι; διχ τον χλ- 
νόνχ μη δννχσ^χ* χγηγέρχτο γενέυ^χι ' ον γχρ ίιιτί τρο 
τοΰ τ, ρ ■^ίλον μχν-ίχνε'τω, ώς χχνχν ίττιν ΐτερος ο 
λί'γων , τβ ρ μετχ των δχσ^ων άχιυ εστί ■ χχΐ μίτχ 
των ^Ι^ιλων ■ψιλόν έντιν. *ι'χογλι<; οίν χγ>ίγερχτ» γεγο- 
νιν , κς ,ντΛΟΛΤο. ίά_ε.'χ3^ γχρ το ρ \^ιΚόν. 

Άγήοχχ] χγω , χ (ω, ηχχ, β «ττίκοί ίγηχχ- χχΐ ΐχειίη 
ί'ιιίλλίν *ν τη ίευτι^οχ χχι το'ττ σνλλχβη εχειν το Λυ- 
τό σύμφ.ύνον , ίχλεονχσεν ή γο συλλχίή, χχι «γή/ΐτο 3ο 
χ'ι'^γοχχ' ωςχερ χχο του ίδω το έσ&ίχ , ίίω, ^κχ ο 
χαρχχβίμενο;• χχΐ χττιχως , ίίηχχ' χχΐ χΚεονΛσμω' της 
ίο συλλχβης , ϋήίίχχ • χλ *τβ,.3ολ^ τοΰ γ » ϊγήοχχ. το 
μ/ντοι χγΐιίοχχ, \ί(ίΐωτων ίατι , τροχη τοΰ η εις την 
II ίι'φ•&ογγον. Α Γ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Γ Άγήνωρ] ίκ τοϋ χγχν ηχΙ του χνηρ <γΐνετ^ίΐ χγχνιορ' Ηχι 
τροτ^ τον χ ί.'ΐ η χγι^ν:ύρ. Αποροΰσι Γίνΐί. λέγοντες. 
Ότι τροττην εΎχ^ίν , η 'ίάιον σχημχτίσμόν. κχί Κέγοαεν, 
'ότί ίδιον σχηίίχτίίαόν' όιοτέ το χνηρ μετχ άλλης λέ- 
-Ί" ξεαις πχτχρχχ^ σνντι-^ι'μίνον , τρίπΐ:! το η εις η. Ηχι 
το η εΐζ ω' οίον, ευηνΜρ τ χντην^ρ' το άε νιχχνΜρ, 
Μχτχ τροτην Βοιχτχν τοΰ η ί/,• χ, κχΐ Ότε μεν έττι 
έιτχίνου λχμβχνετχι , τημχίνει τον ΧΜ^ρειΌν έχυμολο- 
γειτχι ίί «το του χ•γχν τζ ήνορίτ'ν ο έττι τη ά-Αρίχ) 
χρητ3'χι. Ομηρος , Ενό'χόε μοι μχλχ ττολλον ϊττε^ιιι- 
το ά'υμος χγηναρ : — οτε ίϊ έτι ^ογον , τον χυ&χί);, 
άς έντχΰ&χ , — ο 6 χγηνχρ έ^τι χχι χλλ^ος , ό χ-γχν 
νβριττης, κχ! ίιχ της χνάρ/χς ύ-τητετΓτωιιως εις ΰβριν. 
αντω Μεά'όόιος. εστί κχί πύριον. 
0° Αγηνορι'χις . χυ•^χ6ι'χις, ύτερηί^χνίχις. Ατολλίάνιος, ^ΰν 
χύ μιν ΤΓολ;^ μχλλον χγηνορ/νσιν ένηκχς. 

Αγηλχι , «νχ^ΐΛ>χι, •Λθτμη<τχι , α'ς χγχσιν χγχγει'ν Υ.χΙ 
χχρχν , τιμηΊχι, ^εον χγλχίτχι. )£,ϋ•τολις. Κι:/ ■7τρθ7:ί- 
γήλιαμ' χχελ•^όντχς•. — κχΐ Άριστο(^χνης "ϋε^ίλχις, 
Κα/ 'Τί Άυαίχις τΓροιο$οις τε μεγχλχις χγε?.οϋ{ΐεν : — 
οι ίε , τροσειτεΐν ' οτε 6ε όΐΜ^χι. ααι χ-^ηλϋ, κο>ιν.ή<ίί•ι. 
^0 ΑΎηλχτω] Αυκο^ρι-ίν , Α-^ηλχτ^ μχστί'^ι συν^λχσχς χχ- 
ρχ: —~ λέγει 6ό τψ αερχν^ίν. έχν μϊν $χσέ:•}ς , τω τους 
χσεβΐΐς έλx^^•^οντ^ ' £Λν ίί' -ψιλως, τω χγχν έλχυνομίνχ. 

* ΆγήξΙχον, μη γηρχσκον , νχρχ το Ύηρχς κχί χ στερη- 
τιχόν. 

Αγητοί, ^Λυμχστοί. χττο του άγ;? το ■^χνμχι^ίύ , χγος 
ατγητος , ευίχ/μΜν , χμεμτττος , τηρφλεττος ' χχΐ ού6ί- 
τερον , χγητόν. 
ιοΆννί, έχ τοΰ χγί) το φέρω γίνετχι , ττλεονχτμω τον ν. 
Χί^νΐ'.ε "/χρ ττλίονχζίΐν το ν έν τοις ρήμχσι' κχΐ ει 
μεν εύρε-^^ φί-^νηΐν χλλεττχλληλον , φυλχττετχι η βχ- 
ρεΐχ τχ7ΐς . οίον , ά'υ^ι , 3'ύνΜ ' άύχ , ίΰνω. έττχν <$ε μη 
ίύρε•^ χλλεττάλλτιλον Φ:•ηηεν, άλλχ ονμφιανον ττρο τοΰ 
ν, τερισπχτχι• οίον, ίκ-α, ίκνα• οϊχω , οίχνϊί. οΰτΜς 
χγα χγνχ', κχί χγινω, χλεονχσμω τοΰ ι. η εκ τοΰ χγ^ι, 
ο σημχίνει το έχτλήττομαι- το ι μχκρόν' — -ιτερί ί' 
ουρχνος αυτόν χγινεί\ φησίν Άρχτος. 
">' Αγιος] χχρχ τ» ά^ά; το σίβομχι, χζιος κχί άγιος, εϋκτος, 
τίίίίος, κχ&χρος, ευσεβής, ότε ίε μιχοοί , χγιοι- 

Αγχίον, χττο το\ί έγ:ίεϊ'σ&χι έτέρω. οστεΊν το έτερον, έγχχν 
κχί χγκΜν. η ττχρχ το εχω το έξέχια , ο έξίχΛίν. α'το 
6έ τοΰ χγκων , χχί Άγκοι'νη. 

Αγχοντΐόες , αϊ ννηρίτιόες. ειρητχι όε ττχρχ το Έγκονεΐ'ν, 
ο έστι μετχ σνουάης ένεργεΐν. 

Αγιστί'χ] χγιχ<^ω χγιχσω, ηγ/χκχ, ■ηγι'χτμχι , νγίχτχι, 
ήγίχστχι " χγιχττας , χγιχτη'χ , ή άγαιαύνη , χχί χχτχ 
συγχοττην ίγιιτϊχ. 

Αγκύλη , άίχ το χνω χι/τής κοΓλον. 
3ο Αγχυρχ, η μίν ττολις , ττροττχροξυνετχί' η όε τοΰ ■ΐΓ}^)ιΌυ, 
νχροξυνετχι. 

Αγηλομένη , χγχλλομίνη , χχ.Όουαχ. 

Άγηλχζειν , σίίζΐΐν. 

Αγηλχτίζειν , όιωχειν , φυγχίεύειν , έττιτχσσειν' οι ίε, χτ• 
τιχίζειν. 

Αγημχ, το νροϊον τοΰ βχσιλέίύς Ύχι^μα" οι 6ε, το άρι- 
στον^ της Μχκεόονιζης συντχξεχς. 

Αγισμ-,ς, χτρχττος, χχί άγιστίχ, κχ•3'χρευσις. 

Αγιχόχι, τότος έν Αχκεόχιμον.'χ' κχί οϊ βχσιλείς χττο 
-Ίο "^Αγιόος. 

Άγί^ειν, το τχ ι'ερχ έσδ^/ειν , ^η κχρνοΰν' ενιοι το χχτχ- 
τίμνειν το χνχτ.^έμενον δέρμα,. 

Αγχας, τχς χγχχλχς. χττο τοΰ χγκωνος γΐνετχι χγχχς' ίξ ου το χγχχλί^Μ. »/ ατ9 τοΰ χγχί^ν , χγχχζια **ι 
οΙγχχλί•/Λ)' ο χχί βέλτιον. 
Αγκη , τχ τοΰ ορών κοιλωμχτχ' ατο τοΰ πυγκεχλεΤα^χι 
κχί συνχγεσ^χι εν χυτούς τχ ζύ).χ. ττχρχ το ^ν-"* " 
φέρϋιΐ , χγη' χχί ττλεονχ^μω τοΰ χ. χγχη. η ττχρα ~ο 
«ίίο κω , το όηλοΰν το κεΐ'ν^^χι, γί'γονί:/ χγχος , ϊν ιο 
εστί (τυνχγεσ-'^χΐ τε κχί χεΐσ^χι. /;« 

Αγχυτρον"] ιτχρχ το άγω χχιστρον , :ιχί χγ:;;7τρ'^ν. 

Άγχύλον , ιττρεβλον. 

Άγχιστρίϋμε'νος , κχτεχόμενος' χττο μετχφορχς τ.^^ 
ίχ-ίυων , τύϋν κχτεχομίνων ΐν τλ' χγχι'στρχ. 

Άγχύλον] ττχρχ το χγω γΐνετχι χγηυλος. 6ίΐ 6ε. γινωσκειν. 
ΟΤΙ το χγχύ)^ον σημχ,'νει τρ,'χ ' τό τε σχολιον χχί χχ- 
νοΰργον , «< το , 'Οίυσσε'ος άγχυλομήτεω : — χχί το ι ι 
χεριφερίς κχτχ σχημχ, ως ΐν τω, άγκύλχ τΐξχ: — 
κχί το ίσχυρον, οις έν τω, χγκυλχ ό ίρματ εδυνεν. — 
ως εύρον έν υττομνήμχτιν Ιλιχ6ος. το χυ, -^ιλον. διχτί; 
τχ 6ιχ τοΰ νλος ονομχτχ 6ιχ τοΰ υ ■ψιλοΰ γρχφοντχι' 
οίον χρωβύλος, {σημχίνει ίί τον νορνοβοσχόν) Αισχύ- 
λος , χγχΰλος ' ττλην τοΰ χοΐλος ο βχ•%ς τόττος. 

Άγχυλομήτεω] γΐνετχι χττο τοΰ χγκύλον , ο σημχΐνει το 
(Πίολιον , κχί τοΰ μητις' οττερ χττο τοΰ μήδω το βου- 
λεύομχί '^έγονεν. χλΐνετχι 6ε ουτως' χγχυλομήτης, χγκν- ιβ 
λομήτου κοινως' Λωρι/.ως χγκυ}.οαήτχ• ΰοιωτιχϊΐς ί'α 
χχί ΑΙολίκως άγχυλομήτχο • Ίώνικως χγκυλομήτεω ' οίον 
Μχχοή•3Όυς , χχκοτέχνου , σχολιοβούλον. οι 6ϊ , τον 6υνχ• 
μενον ττερί των χγχυλων κχί σ-Λολιων ευ βονλεύεσ-ίχι. 

Άγ'Μλοχεΐλης'] Τίνες φχσίν. οτι χττο τοΰ χηλή, Ό σημχΐνει 
τον ονυχχ, γΐνετχι κχτχ τροττην Βοιωτών τοΰ η εις ει 
6ΐφ-ίογγον. χχκκς 6ε λεγουιιν ' ει γχρ ην οΰτως , μέλ- 
λει αημχΐνειν κχί χυτό τους 'έχοντχς εττιχε-.ιχμίίϊνους 
ονυχχς' ως το, — χίγυττιοί •/χμ-ψώνυχες χγχυ?.οχείλ:'.ι : 3η 
— κχί εύρΐσχετχι εχ ττχρχλλήλου το χύτο σημχίνον ' 
οττερ εστίν άτοττον αλλχ ττχρχ τα χείλος χχί το χγκύ- 
λον γΐνετχι. σεσημεΐωτχι το χγχυλόχειλος. χχχχς 6ε σε- 
σημεΐωτχι. ου γχρ εστί σύνάετον, άλλχ ττχρχσύν3'ετον. 

Άγλχχ , τχ λχμττρχ' ττχρχ την χΐγλην , ο έστι την λχμ- 
ττρότητχ, έφ η τις χγχλλετχι' ή ττχρχ το χγχν χλλε- 
σ3'χι , άγχλχχ , κχί κχτχ συγκοττήν χγλχχ. ή εΰ^είχ 
τχν ενικών το χγλχον' κχί χγλχη, χχλως χεκΟσμημέντ. 

* Άγλχομητΐχ , ή μεγάλη βουλή• ττχρχ το χγλχον , χχί Ζο 
μήτις , ή βουλή. 

Άγλχί'χ , ττχρχ το χγλχος' το 6ί χγλχος , ττχρχ την χ1- 
γλην ' λχμττροτης , χχλλος. χχί Άγλχϊεΐσ-^χι το χαλλω- 
ττΐσεσ^χι: χγλχί<^ω, χγλχίσω, χγλχϊχ, κχί άγλχΐει'σ-3'χι. 

Άγλευχής] ττχρχ το γλεύκος χγλεικής• χγλευκίστχτον, 
χντί του χηόέστχτον. η ττχρχ τα γλυκύς ττλεονχσμ^ 
τοΰ ε, χγλευχης, χη6ης, άκχλος , χχάριστος, χχχλής. 

'Αγλιδες, . έξ ών ή χεφχ'κη τοΰ σχορϋου σύγχΐΐτχι' ^ '•° 
σχοροόων κεφχλχΐ. χγλί6ιχ, σκορο6χ. 

Αγχχλιχγωγοί , οι χγκχλΐόχς χγο-,,τες έν ττλαΐοις' η έτι 
^ρεμμΛτων. χγχχλιόοφοροι μεν, αυτοί οϊ φίβοντες' 
άγχχλιάοττωλχι 6ε , οϊ ττητράσκοντες. 

Άγλΐτης, οίκέτης. 

Αγ,αουί, τους ορεινούς κχί κρημνώδεις τοττονς' η ρχχΐχ:,• 
ττερι^'ρχυσεις, αττορρωγες. χχί άγμχ, σύντριμμχ- οι 6ϊ, 
'ττχγος. 
Αγνός] ττχρχ το χζω το σέβομχι, χ,ζω , άγος, χγχνο:. 
χχί χγνος' χχί κλίνεται χγνοΰ. ήγονν ο κ^^•5■α^ο.,• κχί 5ο 
σεβχσμιος. τον γχρ αγνον ττχντες σεβόμενα. 
Άγνως, ττχρχ το γνόω γνώσω γνχς' χχί μετά τοΰ στερη- 
κοΰ χ χγνως ' οιονεί ο άγνωστος κχί αμχ&ης • κχί χλΐ- 
νετχι χγνωτος. Α Γ ΕΤΪΜΟ ΛΟΓΙΚΟ Ν ΜΕΓΑ- Α Γ Άγνβς, το φ^•^τόν' τχρχ το του^ ίν^ίονταζ χγίνοίΐζ τη- 
ρί'ι'ν , άγονβν τ< ον, η νχρχ το ΐΐί χγνείχν σιιντ-ίλί'ί'ν, 
ί-^ιό'Χίνον χαΐ χινομεΐ/ον. (τι ίέ χχί ι/τθ5Τ/?α.'ννι.'αενον' 
•^ β XXI λνγον χχλοΰσι' το τίς 5•;ϊ^ρο7ΐ'^^ί όηλαιτίχον, 
χχΊ ?/ί9ν>7ι; σΒϊΡΓίχο;/. <ΐχσ> γχρ χντο έσ^ιομίνον σ3εν- 
νννχι την (Ρ?.ίγχ τκ» τίονϋν. αγνός 6'ί '/.ί'γίτχι ο κχ- 
•^χρίς ΐζντί-.χ;. Ίτχρχ το άγχ•^χ χ-γχνος , κχΐ χχτχ 
(Τίγκ'ίχι'ν Λγνόί, ίί'4 χχΐζΐΛ χχιίνό:. οΐιτχζ Ώ.ρίχν. 
λ'/νοχ , χχρχ το ίθΛ•, •ΑχΙ τλί^νχ^μψ τοΰ γ γνοχ , κχΊ 
μίτχ ΤίΖ ντερητιχίΰ χ άγνοϋ. — οΐόέ μιν'Ήρη ήγνο/η- 
αιν: — οίιτα'ί 'Λρ/α'ν. 
'Λγι,νμι, '-/ΐον . — -τχτχγοζ ίέ τε «γννμενχχν : — συντρι- 
•^ βοαί'.χν- '^ΐνετχι ανο τον αγννϋ. Ιτην βγ» το χλΜ ' 
χ»1 χγ,:ϋ , «γνΰ* . χχϊ χγννμι. χχϊ τεριχγννμενοζ , σΐ]- 
μχί>εί το ηριτριβομενοί, τερικλΐομίας. 
ΑγΕ*λίίίζ< ΛΪ τιϋν φρνγχνων δϊσμχί' χαι ΑγκΛλαί, οι 
βρχχίονεζ• χχϊ Άγχχλΐί, χχ&ος• χχΐ Άγχχλι'^ιιν, 
άγχειν , ν άνχβχττχζειν. 
λγ.'ΛΤΤροφχγοι;, ((ιλχργνρος. Άγχιττρενετχι , ■θηρεύει. 
Άγχόνύΐί, ίιχχονονί, ντη^χοουί, όουλονς. 
Άγχτί'ρ. όετμόί' χχϊ χ'/χτηρες, ο! εν τρχχ^^λγ τοιηι, ίι 
ιίν άγχεσ^χι σνιιβχι'νει. 
^" Άγχνλτ;, τοϋ χγκάϊνος ή χχμνή' χχι οΐ χχοντίΐτχΐ, Άγχν- 

/.Ι7ΤΧΪ. 

Άγν^μοήνη , χνχισ•^}ΐτι'χ, αγνοιχ, ολι•/Μρίχ' χχΐ χγνχ- 

μίί•ν , χνχί'ΐ^'ητία;, χνόητοζ , αλόγιστος, χμχρτχνκν. 
Άγος, ^γιμκν' τχρχ το αγειν τονς υττοτετχγμένονς' 

Άμ^ΡΪ ίί μιν Κρ'ητων χγοί ήγερί•9οντο. 
Άγος, σιιμχίνει όυο' το τί χχάχρον, οχερ χυρι'ως' χχι 

το ρυτΓχρον , χχτχ χντίφρασιν. 
Άγχιϊν , 6 χγχν οττα.'ίλ'ί τόνος• η 6ιχ το έπχγευ^χι την 

•νιΤοχ, οίον αγνυτ^χΐ' κςνερ γχρ νχρχ το πολλος γΐ- 
3ο νετχι τολλβστο; . ουτια χχρχ το αγαι χγας κχΐ χγοστος. 

ουτα; 'Ώ,ρίκν ο ετναολόγος. η το έκτος τον χγχωνος, 

ττχρχ ττν αυνχγαγην χχϊ την έχίχχμ^ιν της χειρός" η 
■ ΊΓχρχ ΤΟ όίινχτ-ίχι τοι/το) τινχ χγχειν. 
Άγονοί , ίνοΐίχ' Ίτχρχ το γόνος, βχρννετχι μεν ο Ύ^ννη- 

θ'ίί'ί, όξϋνετχι ίί ό γεννήτίΐρ' έξ ου , ΐΓλεανχαμω του 

ν, γοιινοί , ο γεννητικός χχϊ χχρτιμος τοχος• ΤουνΜ 

χλαης. 
"Αγχ'-ίος] το Ο- — χγχαός τ άχολέτ^χι: — ο τβ συν!ε- 

σιιος άντΐ τοΰ η όιχι^ευχτιχον -τχρχλχμβχνετχι , ήτοι, 

η χχι γίννη3'ε1ς ιτρο γχμαν χχολίσ^χι. 
4ο*Άγον. '\ιανΐΥ.οίς χντί τοϋ ι;γΐ)ν' ρημχ οριστιχον , χρόνου 
' ητχρχτχτικοΰ. χοιητιχόν γχρ εστί χχι εστ,ν χνχνζητον, 

βρχχν ίχον το χ. χχϊ χγον άίί'ριχχς το χυτό , χχτχ 

τροχην τοί η εΙς « μχχαόν, το γχρ αχολον&ον εστίν 

^^\' . , > ,. , . , . - 

Άγορι| » *χϊ χντο το ά-^ροΐΰτμχ , χχϊ ο τόνος, χχϊ ο λο- 

γ'.ς ' χχρχ το ίγεΐρχ το χ^ροίζιχ χχϊ έχχϊ.τ'ίΐχζαι , γί- 

νετχι χγορη' ο ητ'χχ',να έχχ'κησίχν , συνέοριον. το όε 

χγίι'ρίύ , τχρχ το χγω. 

Άγορι^Λ' , χχρχ το άγορχ' τοντο ϋ. τχρα το χγε/ρν. 

τοΰτο χχρχ το χγω χχϊ το είραι το λίγοι , έν ί^ νρος 

50 Τ) λίγαν αννχ•^ροί\θντχι. 

Άγοο**σ•)χι, βχ τοΟ άγορχ. χχϊ χερισχχτχι. τχ γαρ εις 

ρχ λήγο'.'τχ όϊΊίχτχ τ.ι ο χχρχληγοαενχ χερισχχτχι" 

οίον, ίημηγορίΐ) , αλληγορώ, ίγρηγορχ. ούτοι χαϊ χγορι». 

ίττι ί* της β' τκν χερισχ:•:μίνχν. εξ ον — χχισϊν ίοι- 

χότες χγορχχν&β: — όημηγοριϊ'τε. 

ΆγοβΛ^». τοτί μ^ν έχϊ τοϋ έν αγορχ εμβάλλω χχϊ ίιχ- 

τρι'βω' ε'ρτίτχί ϋ χχϊ ίχϊ τοΰ αγορχζειν. 

ι5 '.\γορηνίε, τοντίιτιν εΙς την χγορχν. ίχι^ρημΛΤίχη ή σΰίτχ^ις,- ϋΐςχερ ο'.χχίε, εις τον οΓχ9>• χχϊ Α•3^ηνχ<^ε, 
εις Α•3ί;νχς. - 
'Αγορη•^εν , ίιχτϊ χεριτχκτχι•, εχειίη τχ άχο όξντόνχν η 
χερισναμένων χχοχγόμενχ εις •'}εν έχι§ρήμχτχ τρο 
μιας εχουνι τόν τόνον' γη^εν , χρχη-^εν, χγορν-'^εν. 
'Αγίρχνίμοι , οί τχ χχτχ την χγορχ,ι ίίοιχοΖντες άρχοντες. 
'Αγορχ, Β^Όρείχ, ^ σΰνοία: ή χρος τοΓ; χοινοΐς οροις γι- ιο 
νίαίνη τχν χστυγειτόναιν ■ ού οί όμοροι συνιοντες, χερϊ 
τχν χον^Ι'ν έβουλευοντο. 
' Αγρχ . Αήμητρος ιερόν λέγεται, γ.χϊ η •'^ήρχ- λέγοντχι ίϊ 

χλη^νντί•ΛΪ:ς χχι οί τόποι. 
Άγρχ<(ίου , εΤίος ίι'κης , χχτχ των οΐειλοντχν τϊ τω οημο- 
σΐω , χχϊ χχογεγρχμμένων μεν . ατολειφάίντων <5έ χρϊν 
χχ'>ίοΰνχι' ενίοτε 6έ χχϊ χχτχ των έγγρχφόντχν τούί 
μτ. όφείλοντχς. 
'Αγρει , χντϊ τοΰ άγε ' η }^χβε χχϊ φε'ρε. 
'Αγρεύς, ό ηρως- είρηται χχρχ το έν χγργ γεγενησ.^χι• ίο 

χχο γχρ Κυρήν>•ς χχϊ Αχόλλωνος ην. 
"Αγο'Οί, ό χνήίίερος. χροτχροζννετχι, χχϊ ίιχ του ι γρχ- 
φετχι, ατο τοΰ χγρός. χρός χντιί^χστολην τον χγρείος, 
ό έν χγρω ίιχιτώμενος , τοΰ ίιχ της ει ίιφ^ογγου γρχ- 
φοκ^^ίΐ! χχϊ χερισχωμενου. ^ ,« 

'Αγρυχνίχ^ χχρχ το ίϋχνος χΰχνία,' χχϊ ν.χτχ χλβονασμβν 

τοί γρ άγρυχνίχ. 
'Αγρόμενοι. χγειρόμενοι. χγείρω. χχϊ χχτχ συγχοχ^ν χγρω' 

ωςχερ χχρχ το ΐγείρα έγρω. 
'Αγρό; . χχρχ ττν χγρχν , _ έν ω γίνετχι • η χχρχ το χρω '^'* 

το χροτριω , χρός χχϊ χγρος. 
'Αγρητέρη, ονχ χχο τοί άγριος" χγριώτερος γχρ ην χν' 
αλλχ χχρχ τον άγρόν Λγρότερος χεχοίηται. χχχρχ- 
ΐ7χνιιχτΐ7Τον γχρ. ούτω φβ.ων. 
'Αγροτε'ρχς έλχΦους , χγνροτέρχς ' κκϊ χχτχ σνγχοχτν, 
άγροτίρχς ' όιχ το χολύχρονον τον ζώου . ως ο χρησμός 
ίηλοΐ' Ίίννέχ γχρ ζώει γενεάς λχχέριζχ χορώνη ,\ν• 
ίρχν γηρώντων' ελχφος ίέ τε τετρχχόρωνος: — ηί χ- • 
γριωτίρχς, χχϊ χχτχ σνγχοχην χγροπτ'ρχς. 
'Αγροιώτηςβ ο άγροϊχος. ίττιν χγρος χγροτνς. ι»ς ίημος 4* 
όημότης' χχϊ χχτχ χλεονχτμόν του ι χγροίτης' οντωί 
'Ώ,οίαν ■ χχϊ χχτ έχέν^εσιν τοΰ ω χγροιώττις. 
' Αγρίφη\ σηαχίνει την σχχφην. η νχοίοχη, άωτ. σχχφίον. 
'Αγζ,ός , χχρχ το χρην, ο σημαίνει τον αίίηρον ο τα σι- 

όήρψ τεμνόμενος. 
'Αγρ.οι. οί χχίίίοχστχΓ ήτοι οτι χγριόν εστί το χχ^ος η 
χχιοε 6 χττί.-ί, η οτι ό Ώχν ίνοχός έστι το',ς τοιούτοις' 
όιχ τ'.Ζτο γηϋν χχΐ το χϋοΊ'ον χνχτεταιιένον ίχει. ίστι 
α ό Τΐχν άγριος •'^εος. 'Αγρηοι άε χχϊ οί χγροΤχοι. 5• 
'Αγόρευσις , λόγοί χγορήτχτος , λαγιχτχτος ' χχϊ Άγορη- 
τχί , τους εν τν αγορχ αναστρεφομε'νονς' χχϊ 'Αγορη• 
γους ολχάόχς , τχς ώνιχ έχχγομένχς. 
'Αγρχνλοι , οί έν χγρω χνλιφμενοι 'νχχι.'^ροι, έρημοι, χζε. 

νοι , χοιμενες' χχϊ .\γρχνλίχ , ^υρχυλίχ χχϊ έρημίχ. 
' Αγρεμκν , .^νρευτιχος. 

Άγρευμα , εΐύ'-αχ' χχϊ το εϊλημμενον σηα,χίνει' χχϊ χτή- 
μχτά, σχΟλ.χ. χχϊ 'Αγρεΰσχι τό λχβεϊν. Ήγροιχεΰσοι, ΐ4 
■ηγροιχνίης. 
'Αγρηνόν, χοιχίλον , έρεοϋν , όιχτνοειόίς• χχΙ ίνίυμ* ϋ 

χοιόν. 
"Αγρός , ο (ζω της χολεως χώρος. 

'Αγρώσσω'] χχρχγχγος ό χχρχχτήρ. αχό τοΰ χγρος άγρώσ- 
σω. τχ γχρ όνο σσ τχ εζ λχμβχνονσι φωνήεντχ' τϊ 
όί ο ον λχμβανουσιν ' ο/βν τό χ , χχρχ τό άλΛο< , α'λ- 
λασσω' το ε, χχρχ το χνρ η/ρο;, χνρε'σιηι' χτήσσω, 
το η• όειάί:σω, το γ άφύσσω, τό χχχντΧ^Ι , τό ν ι3 Α Γ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Ι\ΙΕΓΑ. Α Δ Η 10 ο•/ίΐ^(Τ7θ) , αγνοίτβ'Λ) . το αι. ωίτε #χίί< μ^ν δοΰνχι το 
ο , οώί ί'ν τΓχρχ-γωγ^ 6ί. το γχρ οασΜ αττο του οιτται 
γί•/οΐ/ίν. 

Άγρκ-'ττίΐίί 1 ο/' Ηυνηγί'τχι , αιτο τον Λ-γοώσσω. 

"Αγραιτηί, ίΐ6ος βοτχ</η;. ίστιν ίόω το έτ^ίν' ο κΛλαι:/. 
ίσ«" ο ■παρα.κίίμίνοζ , ηκχ' ο -πχ^ητικοί , ήσμχι' το 
β' , ησχι • το γ' , ήστχι • χχΙ εξ χντον ήττις, χχι «Τί(- 
(η τχ χτο τοϋ νχ•^ητιχον νχρχκ(ΐμί-':/ον 'γίνομενχ ονο- 
μχτχ σννχρχεσ^χι •θΆονσ; τοί'ζ ίάιΌις ϊ^/ευτϋσι , γ/νίτα/ 
ίστίί" κχΐ μετχ του άγρος, χγροίστι^' αχ! συνχιρε'σει 
τοϋ 6 κχι ο , χγροΰ7τΐ( ' κχι τροτη] Α^.'ρικ)] τ>/( ου 
50 6ιφ•ίόγγου εϊί ω μ^γχ , χγραστι;. 

Αγυιχ , η οίοί; ■ νχρχ το χγαι το ττορευομχι. τχ ίιχ του 
νια ^ηλυχχ ονομχτχ ΰπερ β συλλχβχί τροτχαοξυνομε• 
ν* , τά; ι 3Ί:'λει τχρχλήγεσ^χι • οίον , χρττυιχ , χΊ^υιχ, 
άγυ:χ , 'Άρεί^υιχ, )ίιϊλίί•^υίχ. σεσημεΐίύτχι το μητρυιχ, 
Ηχι όρ•/υιχ , και χγυια η οίί,- , τχρχληγόμε•^χ τμ ι κχι 
οζν^όμενχ' χνχλο•^ι>:τερθ!/ όί έστι το xγ^ιx. — μί^ην ΐ•; 
αγυιχν ίουσχι. 

"Αγ^ρίζί ττχρχ το ότ/είρίύ' εζ ου κχι άγορχ -/ί'νετχι , καΙ 
άγορω ρημα' έζ ου ονομχ θηλυκό ν , χ^ορα' κχι τροττη 
3ο του ο ε'α υ , τ) χ^ροιτις. 

Άτ-^ρτχι ί λχ-τοάύτχι , έττχΤτχι , φιλοχερίεΐ'ς. κχΐ χγυρ7)ΐζ, 
εΚο4 βίόλου, XXI ό χλχι^Μν , κχι ο χττχτεαίν' πχρχ το 
αγί/ρΛ) γ το 'περύε-/χι χχι νερινοττεΐν έτι νή'.τ) , τ] ίτέ- 
ρχ τινϊ τοιούτα:. λί\οντχι όί Αγνρηκχ κχι τχ χνόχϊ'χ 
•^ευσμχτα. 

Άγχ.'χί.οζ , η μεν χολις, αξυνετχι' ο 6ε ττχρχ-^χλχσιτιος 
τότοι; , ττροτΓχροζυ-^ετχι. 

Άγχ^χνοόν ' ο'ον , ΗμΟζ ί χνίρες υττνον «τ οφ&χΧμχν 
ία έβχλοντο 'Α•/αότχι• οί'τε χύνεσαι ττεττοι^ότεί; , οΰνοτε 
νύ'ιίτχ ' Α'/χχυρον χνχσσουσιν , αλευχμε•.,οι Φχος ηοΰι;: 
— σημχί'νει όε τα κχλοϋμενον λυκόφως, το όρ•3'ρινον, 
το' ττλησι'ον της αύρχ^' χ-/χ/χυρο; , κχΐ χ^χχν^όζ. ανρχ 
α >) -ημέρχ. οΰτως ευρον εις τχ σχόλια τχν Άργονχυ• 
τιχχν του ' λτολλωνίου. 

Άγχιστηνη' χτο τον χ-^χιστος χγχιστηνοζ κχί άγχιστίνη. 
το όε χγχιστοζ, εστίν υτερ&ετικόν' γίνετχι άί. χτο του 
αγχοϋ χγχοτερος , χγχίχν ά-γχιστοζ. κχ} Αγχιστίνί}]ν, 
το χχτχ Χ)%ιστιχν. 

"Αγχι] ταρχ το χγχοΰ α-γχο^Ί , άγ%< χχτχ συγιονήν. ση- 
βο μχί)/ίί το τλησίον. τχ ττχρχ το χγχ' . κχι ερι κχι χρι, 
κχι την χμφι χχι χντι χχι έτι τροάί'σεις , άιχ τον < 
γρχφετχι ' χριόηλοζ , έριβρεμίτηζ , χμφιρρυτος , χντι'- 
^εος, χγχι'^^εος, χγχ:'σης, χ-^χιμαχίζ. το γχρ χγχίμχ- 
χος έτρχτη όι ενφωνίχν , το ι εϊζ. ε. τχ όϊ χχρχ το 
άγχι σν.'^ετχ εΐσι, χί-^ρίζ τον Άγχ/τηζ. κτο -/χρ του 
αγχι τχρ>ιχ•^η τ κχ! ^στιν χτλουν. χλλχς. τα διχ του 
ίσης όιχ του ι •/ρχφετχι, Αντϊσηζ, --μφίσηί;, 'γχι'- 
ΐ5 '^ν^ ' ^Ρ'''^ν•^ ονομχ κύριον , Κύρωση; τοτχαο^ Κελτικη^' 
Ύιτενίσηζ, έά-^ικον. λγχινεφηί ην χχκύς. 

Άγχηστίνχι , τλησίον χλλη}.χν κχι τυχνχι , τχρχ το 
άγχοΰ. 

Άγχίσηζ, τχρχ. το αγχί {το β'γγι/ί ιενέσ^χι τηζ Άφρο- 
ίίτης^ 

Αγχίμολον , έγγ.'ζ' τχρχ το χγχι κχί το μολχ. 

* Λγχιτίρμων, ο γει'τχν, τχρχ το χγχι, ο σημχι'νει τλη- 
σίον . χχι τέρμχν , ορο4. 
ΙΟ Αγχιμχχητ}]ς , σνστχόην χχι έχ. του σννεγγυζ μχχομενοζ. 

Αγχοι , τΓΛ^ίί το ά^α. τλεονχσμχ τον χ. ονάίν γχρ έστιν 
άλλο το χ•/χω , χλλ' η χγΜ , το την φχρυγ•/χ συνάί/α, 
τνίγΜ. Αγχε 6έ μιν κεστος ίμχζ. 

Αγχχμχλον , τχρχ μικρόν Ίσχ έγγυζ του όμχλοΰ , ατά τοί χΎχι . ό σημχίνει το ίγγ•** » **' '''0^ οα^λοϊ^ γίγανε. 
τχ &ζ τχρχ το ομαλός συντι^ίμενχ 6ιχ τοϋ ω «ίγα- 
λου γροίφΐτχι• ο/ον άνίάμαλοζ, χχτωμαλος, κχι «γχ^'- 
^αλοί. 

Α-/χλχσχς . χνχχχλχσχί, χνχκουΦίσχς, ανχβχστχσχι:. 2ο 

"Άγΐϋ σημχίνει 6' ' το τορεΰομχι , ωζ το, Αχοίίκην έσχ- 
γουσχ ■^υ•)'χτρχ•ν είίος άρίίτην : — κχί το χλχνω ' α\) 
το, Λζον δη Ιγχίί Αιομήδου: — χχι το φίρχ, ι»ζ το, 
Εί'ί Άγχμέμνονχ δίον χγον χεχχρηοτχ νίκη: — χαΐ 
άγω τιριστχμένως το έκτληττομχι , συζυγίας β ' "γίνε- 
ται ί'- έκ του χγη, ο σημχίνει την ίχτληζιν. τα '/χρ τηί 
β' συζυγίας τιϋν τεριστχμίν^ιν αις έτι το τλεΊ'στον 
άτο ΤΜν εις η •'^ηλυκϋίν γίνετχι. 

Άγυιεύς , ο τρο τιϋν ■^υρων ίστχμενος ίν σχημχτι κίονος, 3ο 
κχι βίύμός. 

Άγυιήτχι , χχμητχι , γείτονες. 

Άγνρις , σύνοδος , συναγωγή στρχτου, 

Άγχιβαάής , η μη ίχονσχ κλύσαχ ^χλχσσχ > αλλ ευ- 
^ύς βυ^όν' η έγγυς της γης βα•^ει«. 

'Αγχίβιον , μεγχ έγγϋς. 

ΆγχίβλΜς, χρτι τχριάν. 

Άγχίστροφος , εϋμετάβολος. 

Άγύΰνισμος , χντιλογίχ , άγωνίχ' κχι η χ&λησις• 

Άγιάμενος , ^αυμχζων , έ^τληττόμενος • .ο'.ον , Ηνομΐην 4>' 
ύτίροτλον άγώμενος : — έχ του χγχω χγω το ^χνμχζ'χ. 

Άγοινίχ ■ έτι τύύ εις άγχνχ μέλλοντος κχτιένχι ' χχ-τχ- 
χρηστικίας δε χχι έτι τον χτ'ί.ύς φόβου, ουτχς ίΧρίχν. 

Άγων^ ούχ εΰρον αντον έτυμολογίχν ' έγχ δέ φημι, τχρχ 
το άγ» γίνετχι άγων , ο φέρων τολλ;;ν όχ/.ησιν κχι 
άδημονίαν. σημχίνει έ' άγων, ό τοτος' Αείηνχν δε χο- 
ρδν , χχλον δ ευρυνχν αγωνχ: — άγαν και τ> τλη- 
ϋΌς των 3'εχτων ' Αύτο δ αγών : — αγχν κχί το 5» 
α•&ροισμχ• 'ϋρη μεν μετ^ χγωνα νέων, κχι Τίχλλχς 
Ά-^ήνη: — α.'ων κχι το ά-^λον , κχι ο νχος' -^είον δύ- 
σονται άγωνα. όντως εΰρον σχό).ιχ έν ύτομνημασιν \).ιχ- 
δος. έγω δε εΰρον τον χγωνχ έτνμολογο-^μενον ούτως. 
άγ»ν λέγεται 6 κυκλοτερης κχ• γωνίχν ουκ εχχν το- 
τος. οι δέ , «το του συν^ί/εσ^χι. 

Αγωνΐ7-ηριον , τότος έν ω χγωνί^οντχι' χχι Αγωνίσμχ- 

ΤΛ, ίτΧ^λχ, 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Δ. ι6 

Άδχημων , ατειρος , χνετιστημων. ατο του δχίΐύ το μχν 
&άνω , δχω δχησω δαήμων , και άδχημων. δχίίϋ δαω, 
συστολή του ι, χχι μετχ-^εσει του τόνου. 

Άδχξητχι, σηΐίχίνει το κνησχι' χχι Άδχγμος, ο κνησμός. 

Άδεες, χ^οβον. χτο τον δέος, ό σημαίνει τον φοβον,- γί- 
νετχι δεής , κχι χδεής' τδ ■^ηλυκον, χδ^ης• το ουδίτε- 
ρον , χδείς, κχι τλεονχσμω ετέρου δ, αδδεές. 

Αδελφός] δελφύς λέγεται η μήτρα• κχι μετχ του α του 
σηαχίνοντας τα ομού, γίνετχι αδελφός, οιονεί ομοδελ- ίο 
φός τις ων, ίκ της αϋτης δε?^φύος, ψ,Όυν μήτρας, κχι 
Άδελφίζΐΐν , τδ χδελφον κχλειν• 'ίστέον, 'ότι τχ εί'ς 
δ:,υς λήγοντχ εις ου έχει την γενικην , ο'.ον αδελΦι- 
δονς χδελφιδίν , δ'υγχτριδούς ί9'υ•;χτριδού. γέγον& δε χτο 
τον χάελφίδεος και ■^υγχτρίδεος χχτχ συ^.κοτην ' ουχ, 
ως τίνες λέ••οναι, το ένχντίον , άτο του xδ^λφιδο^: , 
άδελφίόΐος, οϋδέτοτε γαρ ευάεί!» διχλνετχι. το γαρ ε'ς, 
. ίεις τλεονχσμω ί'χει το ε. τρδς δέ τους λέγοντας, 
'ότι, ει γέ\ονε το χ'ίελφιδους κχι ■3^'τχτριόονς ατο τον ϊο 
άδελφίδεος και ^υγατρίδεος, έδεί όξύνεα-^αι , λέγε. ι5 Α Δ ΕΤΪΜ0Λ0Γ1Κ0Ν ,ΜΕΓΑ," Λ Α 16 ότι χρι; τον '/^χρχΗτηρΛ Τίν ί.ί ονί «τ/.ίαν Χίριστν• 

ίε-τμχι ίίκχστίί' κλι οίάίχχστύι; , ό μη 6ίχίμενο( τρί;- 
α,'τον τ ίίϊ'ΰχ. 
Αίίΐ/κ'Τν . β άγ•/α•9Τ0ί κχϊ άχροζϋχψη;. τχρχ το ^«/χν 
το 4«ιχνν«ι . ίίΐν.τΐί αχί ϋίίΐχι;.;" καΐ ΐ'^^τ^ τον ι (!( υ 

άίίΙΚΡζ. βνΤΛ'ί ίΩ,ρίΛν. ΟίΟν, ο ί , ί^; ■φχ'ΛΧ'^ΟΙΙΤίν έ/.ν- 

3ο σ^κ',- , Μβϊίαί' ανρτΛ!;σ£" τ>|ν γαρ -^ί'ίϋ; οί-τοτ' χΚΰίχι 
@•.ητοΪ7ί' ταντΓ ί= Τίρί μίγα ■ζίττατχι 'έρΑΟί. 'Λ; 
τϊν ό.'όιΐίνον α<1ίΐ/Χί'ίί *ΧΓθ3•ι βτί;; . «τεοίκυ/Λ,• . ^ -Τί- 
κοί». ίί-ίχοί γ«ρ το γλυχΰ" ό^ίν και Πολι/ίίΐ/χ);^ ίχλ)/- 
θ•»;. κ.ίί' γοίρ ^χ•ν ίνίβγίτ/χΐι,'Γχτοί ην χχι άχχ^χνχτι- 

Αίί•ψ);τον . άμον, αν/ργαβΓΟ. αττο τοί έίψ», όει^ήσω' 

ατο τίί' ί•ψΛ'. ...» , « , < . 

Άίβίν , τβ χρί<τχ» ' χτο τον «'ϋ το χρίακα. τ ανο τ»υ 

ίί/Λί. ό ιχΛλίυν ^σ*. ό /3 άίριατοζ χίον. έξ ου — λΛ* ί 

"Κχτϊοί ΐίί-ίοι;: — ό μέλλων β' ά,ϋα' κχι το αττχρία- 

\'> Φχτον χόίιν . οίον το είζ ήόΰνην χιι/βϊν. λίγίτχι 6ί κχί 

το χίνίϊν. κχϊ η όιΤν». 

Άίτν το χΒχορΐ'τμίνωί , χ«( €/'; τλήρωσιν βγον. ί<ττιν «λι 

Τ6 δτλοϋν τό χορίνι/ΰατ. »» το, ^τί/ % ίωμίν ττολέ- 

μ^ιο : — ίξ ον Ύχοάτ/οιγον ίίώ' «χ1^ ϊ}6'χ' ΗχΙ χίην έξ 

αύτοϋ. 6τ,)λΪ α κχΐ τψ ηίονήν , ΟΛν — ησχτο 6' αΐνόΐζ, 

άντΐ τοϋ ΐτέρφ•^η. λχμβχνεται όί χχί το τίρφ^ψ.^χι 

ί•π! ην χορΐΰ-^ΊΪνχι' οΤον , Αντχρ ίΤί/' σ/τοιο τ^ρφ^^ΐν. 

τ χχο τον χα) Λ' . άίΐί «;, χίΐ α, το ίηλοΰν το αυτο' 

οΓον. "Ανΐΐν ίν Ύροίη τχχ^'χζ κύνχς: — 'τ/νετχι ρηιχχ- 

-'" ^ιxο•^ όνομχ ^3ος , χχί άόος. χχί άίην έζ χντοϋ. όντως 

'Ρ^^.-χν. ' , , . . , « , 

Άίχΐίχζ' άτονος, άΐΓΛ•?7ί•, λ*γΕΓΛ< ίϊ χχ! το ίν τω χρι- 

νίί• ίΤίρβΟΤΛΤΟν ΧχΙ ο νοςχύχμοί ΤΤΧρΧ Τ17Ι , χχί 0/)0{. 

Άίϊιί• μϊτρον τΐτρχχοί'νίχον. 

ΆίαΧ' αιί>ί3<'*• 6νί''χ' **' Άίί/;;. άνχι'όειχ , χίΡοβι'χ. 
χχί ΆίίίίΤ•;. χφοβοζ, «τρεχτος• χχί Άόανίχ, άφοβίχ. 
'Λίί?.ίϊ. ομοικ. 

' .\ίε).φί<^6ίν . το ημχν κ( χόελφόν. Άίελφον , το κοι- 
17 νόν χαΐ Άίίλφίί/Λ. χοινκνί». Άίελφιόοΐ", οι χ6ε).- 
φιϋν υιοί.• 
Άίί.>ίζ . ιυστροφχΐ σχρκ^ίεΐζ ιηρ' τον τρχχηλον χα/' βον- 

βχνχς. . . •? ^ 

',Κίεντ,τον. χαλί-τόν. η ον *ν Πζ επίβη^ίί}/. 
Άίειχι^'• χτεοιχότ». η άίενεΐ", η χΊσχρκ. χίενχεζ, χμορ- 
■ Φον , άγνοομον, ονχ ίοιχος, χχλειτόν , άνόμοιον , άνοί- 

Άίϊ^αονεΤν, χΚΰίίν χχ! χχορεΐν , Λμιιχχνεΐν. 
'Αί);ιϋ>νί'7• •'^Λνμχ. _ , _ , 
10 ' \^^••^ίαί^, ϋ'^'/Λϋ χχΊ βτλί?ν• η χνρίς βουλής. 
Άίνν^ς* χ-.'.χχον, χτρο-.όητον. 
"Άίΐψ-' ' ■τ*3« ■>■* ^"ί^ ■''' *■''' '^'λΐ'• χχί μετχ τοϋ α-^ρο;• 

στιχον χ χϋψ . ν'κεί-^χσιιψ τον ό. 
'/^ί};φχ•/α] τχρχ το «ίνν το όχ•\^ίλιίί•ς , χχί το φηγο) η 

φχγεΛι . οϋνφχγοί, ο ίΛ•ψ/λίϊ•ί ίσ^ι'ί'ν. 
"/ 'ί?» • Χ'>-''>^^ν χφεγ-γ^•:» σχότους χία.νίον χ•/" ^φον ^ί- 

τλίΌΛΊίίνον. χχΛχ ΤΟ ίΗ;ιϊ το ^^'κ^Ύι/: , ε'.όη^' κ^ι' μ^τχ 

τον ττερητ.κοΰ χ, χει'ίης , ίν ώ οΰό'ν βλέτομίν. άίίϋ 

>/χρ ί'7τιν ϊ} σΗ0Τίι•/η Οιχίχ. χχί χρχσει τον χλφχ χχί 
30 • «'< *λφ* μχχρ^ν , χίηί' χχί μένει το ι τροίγίγρβα- 

μίνον. 
Ά^η'^^τκ, x*xμ^^x^^^^. ^xμxτ■^^'ντίζ, χίιιιιονοΰντίς, ΤΟί/τΑ 

στιν νχο χοτοι/ χι;ίΜί όιχχ^ι'αΓνο;. χϊΐίν ονν χίΐίητα). 
Ά^νίΊΤΟν, βτ»ρ•^);Γθν• χχρχ τό όη^, ο αηα,Χέ^α το ιτορΟΛ•. Τίντο χχρχ Τ4 οα.'» το χοττ» , τροτν τον χ είς η μ$- 
τχ χερίΤΧΛ^μίνον τ^νον Αηχ. 

Άί.νοί] χχρχ Τ) άί;;ν ΐχΐ§ρτ;μχ ι/.'νετχι χίι-.οί , άί.χ- 
λίίΤΓβ,•. τό σνίχρίτιΜν αόι,ιατεροί. χχρχ το χίην εχίρ- 3° 
ρ>;μχ, ο σημχΙνεΛ το χίιχλείττΛ; κχί χληρες, γί•^εται 
χίίνΒί' ΤΟ -^ηλνχον χίινη' κχί χίινίν , χχί α,ίινάαν. 
τχ άέ (ίί νος ο|^υτον« χχο /χι^ρταχτΜν γινόμε-,χ ίιχ 

. τοϋ ι γρχφίτχι' οϋην , χόι-^ος' χυχχ, χνκίνοε. χχί »*.ι- 
}/^' μυ^^Λ•, ΤΛΐ ο'.κτρ^ , χχρχ το χϊην , ι} χρίην. κχί ϋί- 
αύύτίρ^ν , τ» «•?ρ6»ί , ^; ο/κτρΟΓίοβχ. — μίλισσχαιν »ίι- 
νχιον • 7ί>ν οιιοίϊ χχί Λ-^ίΟΧί χίτο-ΐίνίΐν. χΜνχ μψ.χ, 
τχ μη μετ/χλχ. σημχίνει 6ΐι ή λες,^ χχί έλεεινον , οΐ• 
κτρον , χχχλον. 

Άάήριτο.;, χωρίς μχχης χχί άφιλό-^εικος. έ-Λ του ίηρις ίη- 4• 
ρίίΐ:" ο χχ^ητιχος χχρχχείμΐ)>ος ίίόηριμχι• το γ , 6βόη- 
ριτχι • χχί £ζ αντον οηριτη.; , χχι χίτριτος. τ« ία όιχ 
τον ιτος χχαττρΐφοντχι τνν ί< όιφ•^ο•,γον'. ■)^^ίρίς εΙ 
μη (Αίσι σνν&ετ^. χχρχ το κλείτός. 
Αί-'ί/χον , χνχρχον χχί χφνλχκταν. 

'.Αί^*^» μέτρόν τι οΐμχι τετρχχ•ίίνιχον. 
Αόιχίον , Ο'^ομα όι'-/.7μ κχτχ τΣν οχαινονν χίιχον.των. τ?; 
α όίχης το τίμημχ »ρ\νριόν εΊΤίν χχοτ.ννύμανον 
χ-λίΖν. 
Αιίαίλό;] χχρχ το ε'ϋία το ιινωτχαι. 'ίμχ'ν '^ίμονα' ιί"θ- 5" 
ΐί'χ, χχί Χίόμονι'χ' χχί σνγχοχ^ χχί τροχ^ *6μο}^η , ή 

ί'^ν-ίΧ. 

Άίίί^ην , χόχμχ7τον , νίχν , χ^^ενχτον. χχρχ τό ία», ό 

μί'/./Μν ύμησαι, όέίιιηχχ. ϋί'α,ημχι' όμητης , χχί .-ίίμή- 

τη4- ή χχρά^ι/ον αζν/ον , η χρωτόζενχτον. χχί ϋμψ 

Τέί , χόχμχαηι , χζβυχτοι. 

Άίολεσχι'χ] αό'Λε^χιχν έκχλονν μεν τίνες χχί την φΧχ;χ- 

ρίχν' έτχττετο 6ά τοΐΐΜΟμχ έχί τών τχ μετίωρχ '/Λσχη- ΐ8 

νενοντω./ ■ ονΛ χχο της χηίίχς χχί της 'Κίιτχηί ανγχει- 

μενης. ω; τίνες έξείίςχντο' ουίε τον χίτ.ν εν χοιήν-χτι 

χολ'/Λνς φοσίο/Λ•,{ί<7χι' αλλ χχο τον χίεϊ'ν τον σιιαχι- 

νοντύζ το αρκτΛΛ η ονν τον χρεσχοντχν χχΐ χντοΐ^ οο- 

' κούντΜν ό,χΚεζις χίολετχι'χ εκχλετο• ίιχ το μη έχ 

χοινης όρμχα^χι όόξης την τοιχντην όμιλίχν , αλλ' έξ 

ϋίχς ^ΐΛΚέζενς χχί χρεσχονΐης ντ^Λη-ψι-ίος. ί.ό χχί άδο- 

}.ειχ^:, τονς φν7ΐκον; έχχ'/.ονν. λέγει ό' Ώ.ριχν χχΐ 

'Σίί'χρχτην χτωχον αίολέτχην ίφη ΐ,νχολις' χαϊ εν ιβ 

xΚλο^^, Αίολεσχεΐν χντον έχίίίχίον, ω σοφιιτχ: — η 

χχρχ το ηίω το ενΧρχίνχ' ού ο β χοριστο^ χίον' χχί 

έζ χντον χίος η ίνφροσύ-^η' χχί εστί λέίτχη η φλνχ- 

ρίχ' κχί -Λχτχ ήν-^εσιν χίολεσχος, ο εν τ^ φλναρίχ 

ενφρχινόμενος. η έχ τον χίχ το χρ/^σχω. χχί τοϋ λ^σχη. 

τούτο ϋί χχρχ τό λ^σχος, ό σπιχ-νει την χοίτην' έχει- 

όη το χχλχ.ον ίίο; ^ν. χχί τχ χ^μωνι τόχον ΐίχον 

άχοχεχβίρισμένον , εν αι χυρχχΊ.χς χοιονντες, έν *ντά 

ΧΛβ^.'^όμενοι (ιηαερενον χίολεϋχουντες χχί φλιχρονν- 

τες. ϋολέΊχη^ χΐιολίσχον. ό χχν^ν ' Ύχ χχο τχν εις ΐι» 

9; ^ηλν.ιιΐ'ν εις ης γινόμΛνχ άρΐίΐΊχ* • μη ίχβιτ* ο«- 

ίέτερον εις ες, εις ου (χει τήν γενιχην. το ϋ *ίβλε- 

σχιϋ (τημχίνει ί' ' το φΑοίτβι^ί•* .Ό 4ί ίοΖλός Φβν ηί»- 

λέτχει έν τοϊς ίιχχιχμχσί σον: — το χχι'^Μ Εζηλ&εν 

'1χκχ\•ί χ6ολεσχ^;'7χι εις τ» χεό,'ον. — τό φλνχρύ' Τι 

άίίλετχε.'α, άνάρχχε; χ»1 το όλιγνρ^' Ηίολέαχην» χχΐ 

ώΚιγο-ί^νχίΐτε το χνεύμχ μον. Αόο'κέσχνί, μχχρολ» (ος. 

Αόον, χρέσχίΐχν σηίΐχ^νει, χχί -γννμην' η χορον, ^ ηοχον. 

ΆβιΌχον , χν::ρκτον χχί ιίφύλχΗΤΟν. ίιΌτοι γχρ λέγοντχι 

οι' της νεχς φνλχχες. 
Άί.'στονο'.' . οίκτρον -ατένοντχ. Ζ* 

Άίμεύειν , ϋγιχ^ίΐν. >7 Α Δ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ε Άίιΐνίίε;, όοϋλχι. 

Άίιια'λίίν, «γαοείν, η χγχνχΗτεΤι/' οίγνοίμΛνβΛ χλι φι• 

τείν. 
Άίρ*φχζν( , λχχχν>ν Τι αγριον. 
'Α^ρ^!|^'ί^ ίαΑια'ν τ/'ΐ νερί την Αημητρχν , άττο τηί τω» 

κχρχίϋν όϋρννσεωζ. 
' Μρχκτίί , 6 τυφλός. 

Άϋροΐζ , χντιμχχχίζ. — εν 6 αίοροιτι χίειν ευβ.χτον 

4" αλι^; : — ίορν γχρ λέγετχι χχρχ το ίχόί-.όχρ-'ί'χι όορος' 

και όοροι , κχτχ ιτλεονχτμον άίοροι. ϊ) χντί τον κχί'Λ- 

δοροι. οΖτΐί'; Ήρωόιχι^ό;. λ^'γοντχι 6ε κχΐ κχρνκοι , -^υ- 

Κχΐίοι, οϊσκοί' οίον οΰ ίείχρ^ιένοι. 

Άίροζ , ο χονίρόζ • νχρα, το ηίω το εΰφρχίνοι. ήίόμε^χ 

γχρ τοιΊ; μεγχ'/.οις χχ! χονίροΐ'ς. 
Αίρχιττειίύύν] ' Μρχατο•; κύρ:ον' Αόρχττίίης, Αίρχ<ΠΊ- 

6^'ν • κχι ιτλεονχτμΜ του ε , Άορχττειάχν 3'χλοζ. 
Αίρύνϋ), Λ αϊζχνΜ' Τι^ν μΐν 0& χίρϋνητχι' Κίχχνίρος. 
5° Αί,0Λ:/?;4 . ο χνι'σχιιροζ, κχι μη νρχζχι' τι ίυ-^χμενοί' ο^εν 
κχΐ χίρχνειχ , ή χσ^'ένειχ. ίρχίνω το -κρχττω " Ομηρος, 
Ε' τι ίρχί'νεις : — όρχν^ΐ * ο β' αόριττος , είρχνον. έζ 
χυτον όρχνης ' κχΙ μετχ τον (ττερητιχον χ . χόρχνης. 
Αίρι'χς , το τίλχγος. Αιονύσιος Σικελι'χς τΰρχννοί, , ος 
τρίτερον έτι τν ολνμτιχίι ττόλιν επησεν Αίρ'Χν έν τα' 
Ιοι/;χύ? χολτΛ', χφ ης ηχ! το ττίλχγος Αόρίχς χχλεΐ'- 
' 9 ταί. Κυόοξος 6ί εν τί~> ■^ τίόν ίστοριχ'ν , το κέλχ'/ος 
κχι την τόλίν ό./ομχτ-^ηνχί Άόρι'χν φητίν , χτο Αγρίου 
τοί Μί(ΓΛΤ7Γ/9ΐ/ Υ\.χυσί»;νος. 
Ά^ΰτ^£ , τ:ν ένδοτχτίϋ κχι •^ειοτχτχ μέρει του νχοΰ. χ&ι,τ» 
Ύχρ ν.χλονντχι οϊ τοτοι των ίερ^ν. ους ουχ ίζεστιν ε.ς- 
ιίνχι ουόε εΐςόυνχι νχσιν. χτο του ίι/αι το εισίρχομχι, 
όΰμι ίύτϋΐ ίι-όυχχ όϋυμχι όίόυτχι. ίυτος χχ! ίϋυτος' 
κχί το ουίίτερον χίυτον. άόυτχ οίν τχ χφχνη χχ! μυ• 
χιχ του ί'ερχν , ο'ον οροφχ!, οΐχοι ννογειοι σκοτεινοί. 
'ο'Αόίύνις, τχρχ το ί$Μ το -ψχλλω' η χχρχ το ηίω το ευ- 
φρχίνο!. το 6ω , μέ-)'χ. ίιχτί; τχ χπο ένεστίάτων η μέλ- 
λονταν χχτχ ττρόςλη^ιν συλλχβης γινομενχ ονομχτχ, 
ίιχ τοϋ 0) μεγάλου ■ ρχφνντχι' ο.Όν ^ω , ζ^-'η' Φ^' 
^ωνη' χά(•} ,'Λόωνις χύριον. ίννατχι χχ: 6 χχρττος εινχι 
όίόωνις' ο'ον χόαινειος χχρχος , χρίσν.ων. 
Άίαινιίς, χελιόχν, χχ! η ■ΐ'ρίό'χξ. 
Άόίανίχσιιος , ο έτι τψ 'λόΐΰνιίι θρήνος. Άί.ιΐνίΐχ, ίορτη χ-^ομένη Λφροοίττ^ 
* '.νόίνροί , ο όχ'ροις μη εφ-3'χρμένθι μένος' ττχρχ το ίωρον κχ! κ στερητιχον. ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Ε. 

"Αβ'θ'λον , «το του έ-^'λω , ί•%λόν τι ον " κχι αετχ του 
ένηχηχοϋ χ Χί-ίελον, το νχνυ ^ελητον" χχ! σ^ ,χο~-^, 
£ε3^λον ■ χχ! χρχ7ει τοϋ χ κχ! ε (χ&}.ον. χχ! το χρσε- 
νιχον » χ•^?.ος λέγετχι κχ! αε3^λος. η ττχρχ το τλίο το 
κχρτερχ , τλον κ»! χτλον' κχ! τροτ^ χ•^λον. το 6ϊ 
άε-^λον χρτενικ'Λς μεν λε•/όμίνον , τον τοττον χχ! το 
αγανισμχ ίηλοΐ'" ο'ον, Ο^^τος μ'ν όη χείλος χχτος- — 
οΰόετέρΛίς όε, το έν! χ-γχνος όιόομενον' — νηχν 6 Εχ- 
30 φέρετχι τχ άε-ίλα, λϊβητχς τε , τρίχοοχς τε : — κχ! 
«το τούτον γινετχι Λε-^λεύίΐν το χ/0ι)νίφσ3'χι. 
Αέχητι, αβουλίας, εστί ρψ^.χ χεκχ^χ. έξ χυτού έν.'ρρημκ 
άίχχυτ! , ως Αωρι<^ω Α.νριστ/' κχ! κχτχ χττοβολην του 
α, χεχχτί' κχ! τροττ^ Ιονική, χχ! χνχβιβχσει του τό- 
νου , χίκητι. ή, γχρ άτοβολη ιτολλχκις άνχβιβχζει 
τους τόνους. 
Άεχήλ.χ εργχ, κχτχ οίτόφχσίν ΤΟ» έχηλον' έφ οις ουχ ο'.όντε ητυχά^ειν , Οίον ονχ ήτυχχ οΰί ε!ρηνχΤχ, Λλ* 
τχρχχωόη' η χκούσιχ, χ ουχ χν τις ίκαιν ίγλ&οι. 

ΑίχαΊ/] χτο του εκω το ■^(}.μ . η μετοχή έχων . ιτχρχλό- 4'' 
γχς , κχΐ σεσημείωτχι' έν ίί τ» σνν&ετει, χ•^χ3ίβχ<ει 
τον τόνον' χχ! μετχ του στερητικού χ, χέκων' κλ! 
κρχαει του χ ε, ίκων , μη Θελων. 

Αελλχ, σνστροφη χνεμου ή χγχν είλουσχ, χτο του χειν 
κχ! ε!λεΐν' η ττχρχ το αχ το τνεω , ο μέλλων, χη-ω, 
κχ! χέσω' κχ! έξ χ•ΐτον χ(/.λχ κχτχ ττλεονχσμον έτε- 
ρου λ, ινς το •^ι/βλλα. εστί ί^ όνοαχ νροτηγορικίν κχι 
ρηαχτ.κόν κχ! ττροτχροξΰνίτχί. κχνων γχρ έττιν ο ).ε- 
γχν. Ότι τχ (/? λα ΰπΐ-ρ β' συλλχβχς, εχοντχ την τρο 5<^ 
τέλους συλλχβην ε!ς λ κχτχληγοντχν , χτχντχ τροτχ- 
ροζΰνετΰΐι' οίον, ί/χελλχ, μχχελλχ , Υ,ίβυλλχ , ΥΙρί- 
σχυλλχ , Φχλχ'χνελλχ. κχ! αελλχι , φχνχ! , ττχρχ Σο- 
φοκλεΐ έν Φχίίρχ. 

Άελ}.ήςλ — κονίσχλος ίίνυτ' άελλής: — χελ'/.ωίης , κο- 
νιορτωίης' χχρχ το 'έλλ».•, η ττχρχ το είλχ το σαστρί- 
φω , χττοβολη του ι , γίνετχι έλλης ' κχ! μετχ του έτη- 
τχτιχοΰ χ, ωςττερ χτερττης. έζ ου κχ! το Άολλί•ζ(ο , τβ 
συνχ-^ροίζω. 

Άελλχάων, τχχέων. Άέλλετχι , ττνεΤ. 2(• 

Άελλχς , χνεΐίους , κχ! χτχκτχ ττνεύμχτχ , κχι αίγίίχς ' 
οι όε , τχς μεγχλχς είλήσεις χα! συστροφχς. 

Άελλ>ς , χ-^ρόον κχ! όμότε. 

Άεχχζόμενοι , χχοντες αρνούμενοι , χνιωμενοι. 

Άελλόττοίες, έλχφρο! , χονΖοι, τχχεΐς, όξε!'ς, χνεμοττο- 
ίες. άελλον γχρ το τχχύ. 

Αενχον , ττολλον, χείρντον. τολυχρονιον' κχ! χενχων, χεΙ 
ύτΓχρχόντων. Άερτχ^ειν . βχστχζειν. 

Αετμχ, φλοξ' οι ίέ . το ττνεΰμχ. ίο 

Αέσσχμεν; κχτεκοιμη^'ηαεν' κχ! κεσκοντχς, κοιμωιιε- 
νους ' κχ! χεσχοντο , χνεττχυοντο. 

Άετωσιον, λνττη μεμιγμένον' οϊ όί , οΰ κχτχ ττροχίρετιν. 

ΆελλοτΓος. Ιστεον Ότι τχ ττχρχ το νους συντι-^έμενα, 
την του χττλοΰ φυλχττει κλϊσιν , κχ! 6ιχ του 6ος κλί- 
νετχί' ο'ον, τΓονς νοόος, Οϋίττους Οίο/ποίος, τχ γχρ 
κχτχ χττοβολην του ς νοιοϋνβτχ την γενιχην , Άττικχ 
είσιν ■ οΊον ο τρ/ττους του τρίττου , χχ! ο Οϋίχους -.οΰ 
ΟίόΐτΓου. Ιστεον οτι τχ ττχρχ το ττους , άττοβχλλει το 
υ χχτχ την εν&εΐίχν' 'Ώ,ρτο ό χελλόττος: — η τρίττος, 20 
5/ί γυνί} : — όντως ο Χοιροβοτκός. 

Ά&λντέοντες . άνελττιστον^,τες, οΰκ έϊττίζοντες. χτο του 
ελπω , αελττω• χχ! Αελτττον , χττροςϋκητον έχ^ρον. 

Αεντες\ εστίν χ» ττερισττώμενον ηχ! όηλον εκ του χησις 
κχ! χημι. κχ! οι ΑιΌλεΤς την χων μετοχην , κχό'χ ττοιων 
κχ! φι'/.ων , χεΙς έροΰσιν , ως φι?.ε!ς κχ! τοιείς. κχ! η 
εύ-^ει'χ τχν ττλν^υντιχων , χέντος' η γενική, χεντων, 
ως ττοιίντων ' οίον — χχ! χνέμχν μένος ύγρον χέντων : 
— ίί όί ην βχρυτονον , χ^ντες χν έά•1η&η. οντω Φί/.ων 
ε!ς τχ ρημχτιχχ χυτού, ΐίνοι^σι λιγυρησι όιχσκϋχσ^εν 3ί« 
χεντες. 

Άένχοςΐ νχω το νεω, νχος' έν συνδέσει χενχος, ο χεΙ 
ρέων. 

Άέζει\ Άνίρ! κεχμηωτι μένος μίγχ οίνος χεξει: — χυ- 
ξει. χχ! χεζετο, χΰξησιν έλχμβχνεν , ^ρετο , ν^οντο ο 
ήλιος, χττο του ίχω του στιμχίνοντος το έλχννχ , ό μέλ- 
λων, εζω , κχι χεξω. 

* Άερ^ιλό^ος, ο χ'ρων ε!ς ίψος τους λόφους, ττχρχ το 
άείρω , κχ! λόΦος ή τρυφχλειχ. 

"Άερ-ίεν, ΐιρ^ησχν. χτο του χείρω , χερω, χερκχ, χερμχι, 4ο 
άέρ-^ην , χέρ-'^ητχν κχ! χερ&εν , ως το χοσμη^εν , αντί 
του χνίττησχν , ωρμησχν. 
β ί9 Α £ Ε Τ ϊ ΛΙ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ζ Αίρσ/τοόίί ηττοί , β< Λ'ρονπζ εΐζ ν-ψος τους χϋα; , τχ- 
χί^ί. βτο τοί αβ/ρ* α'ίρ» , α'ίρ/τοίίί • χα? ττλεονχίτμψ 
τοϋ σ, α'ί^Λνβίίί.^^ αί/ρ» « κβνφ/ς,Ίο. ό μΐλλχν, 
^ αίρΜ- Αϊολιχάϊί, άίρ<τω• χχΐ ίχ αύτον άίρτίχον;. 
^(ρίί'ζρίύν , έ\(ΐρό$ραν , ^τα/ο^ι-ν τά; φρί\/χ;. 

οίύφραιν , χρι^όνονί , χαι κχχίφρων. χχι άείΐ^ροσυνχ- 
50 μίνί'ί. 

Αΐσί,Ρρύύα , ο μη ^^^•γ^γ^ραεν»^^χιί'ν τχς φρενχί. α'οϊ το 

.χοιμαμαι• « μίλλνν , άίΐω• 6•?ί> χχΐ χ&σσίτχι το χοι- 
μχτχι. ουτιας 'Λρι'ων. 

Αίτ6(, χχρχ το α'<ΐ7ύ} το όρμω , άϊτος. χχΐ χετός. η 
■χαρχ το Λΐ'ί ίΓίϊ,• εϊνχι. \ε•/(τχι •γΛο, βτ/ ο χετος έ—Ι 
αλν^οϋς ιτημείπυ άεϊ χαρχ τοϋ Διθ( χέμχετχι. άετο; 
XXI βοτχ•^η τι;, χχι τα;- χνΤαχν τον τροχού ϊκχττον 
2 1 σιότιριον' χκί στϊγχσμ* τι των ο'ίχύΐν, έμ^ερΐζ τ^ χτή- 
σει του ζώου. 
■ ΑειΟϋ , το ει Α'φθ^ονγβν • άνηχχοχχειτχι γχρ χϋτω το 
αοιίη. ε',ίαι το έτίστχαχι• χχΐ μετχ τον έητχτιχου ίλ- 
φβ, άεϋϋ, το χάνυ έχίττχμχι. το όε ε'ίαι σνντε-^ν 
εις ίνβίία . άχοβχλλει το ε ' νη'ι'ς . ο' χχειρο; • χχί το- 
Χυ'ίίοί ' χα! χαρχ•/όμενον . οιον ίόμων , ίττχρ. 'Ιστΐον 
ΟΤΙ χχτχ τψ^ χοινην όιχ'/.εχτον . τχ χχχ-'^τ! οί λεγετχι, 
ο'ίν τό χχτέρος χα! ατ-τίρο: χχ' α,νέροζ . χλλχ τχ χε- 
Τ6ν-?0ΓΛ . ο/ον το χχτίό;,. ο'υται χχΙ το χείί:α αία'. εις 
'ο β μχχρον, χρχτει του ί χχΊ α. χχΙ συνχιρέ^ει τοΰ χι 
ί.'ί την ^ ΑΊί•3•077βν. 6ιχτί βχρύνετχι ; τχ ε!ζ ίχ νχίρ 
όνο σνλλχβχζ , εχοντχ την χρο τελονς συλλαβήν ΐΐζ 
<Ρβ)»»^ίν λήγουσχν, χερισχατχι• εΙ μη τΰχοι η ει Αίφ-^ο^- 
γο<• ο'ον χηίβ , αοιίχ , λνρψδω , χ»1 τχ ομοιχ. έζέ(^υ- 
"γεν χρχ τό χείίιο χχι έρει'ίω. 

Αειίέμενχι] χχρχγωχη χοιητιχή , οϋ Αχψικη ίιχλειιτοζ. 
το χ τούτο, συνεστχλμενον έστΐ χχρχ τφ χοιητγ' αχχξ Οί εχτετχμενον , εν τα• , Αίι'όελον σηΐίχίνει τον χόρχτον. ίττιν εΐίω το ■^ιν^υκω 
> Λ• χντιχχρχχειτχι το οΐίχ. γίνεται εί( Αε/ίει όεόχίΰς. 

εη 

'ίίλος. α;; χεμχω 
χεμτί'/.οί' χχΐ συν^ίσει άίϋίλος, ο μη 3•(χροναενο:. 
χχρχ όε Κιχχνίργ ίχι του αεί φανερού χεΤται. χέρι ού 
ίατιν εΙχεΛ , οτι αχο του αε/όηλον γεγονε χατ^ σνστο- 
λην του η εις β " Τον ϋ τΐρχζ ■ χερ,'σημον χειίελον 
ίστηριχτο ' αίχ»νόρος. έχί 6έ τοϋ αοράτου ίχοήτατο τν 
λίξίΐ Ητ.'οίοί χερΙ του Αϋτολύκου. φησί "ίχρ, "Οττι 
χε χίρ7/ λχβετχεν , :'.ίίάίλχ χίντχ τΐ-'^εσχεν: — κα] 
γχρ ο χΰτοί, χλέχτης ων, ίχλ.'.Ύτε τοι/ί Ί'χχους, χχΐ 
ίϊλ).οιο^χνεϊ'ς χύτούζ χ-ετΐλει • ένήλλχσσε ϋ τχς χροιχζ 
3β Λυτών, ^ήτει εις τι άίόηλον. 

Κεύ.χ > τ* χολυσχιχ χωρίχ . χχτχ στερητιν ττ)ς ίλης. 

Αειλο-/ι'χ , το χει λογούς χα! ευ•^ϋνχς νχεχειν. 

Άί'ίίλίον, χχχον , χρυψχιΌν, άόηλον. Άί/ίίλλίΟί, χκτχ- 
ρχτο;. 

Άί.'ίίλβν, ου ίηλον , ααοοφον, φοΒερον , χονηρόν. 

Άακέλιίν, ίεινον , χΐσχρον, οίχτρον , ευτελές. 

Ά«ΐ5<''ί)''"»,*'''^''*'» Φ•^α'ρ«'' οί α, αιχίζετΛί. χαΐ Άει- 
χιον . τη.1 αίχ/χν. 

Αίιλχ, χίί,'χ χνηλιχ, εΐλη γΧρ η του ήλιου χΰ•{ή. 
4» Αε'κλειν, •^(βχενειν χχΐ χι'χχ?.λ(ιν. 

Αί<νίΐ?/,•» τνΦλωσις. 

Αειτον, 'χχΰ. 

Αίιρον, ί(Ιρητον , αχχρχίτητον , χ^ώχευτον. 

Άίΐτχίο:, χειχίος, 

Α'ί'Ζρονρος , άίι ίιχμενων' ομοίως τί^ίτχι χχΐ ίχΐ τοΰ 
ίιτ••,'-::ους. 

Α»,^•.;ς. ο σχλ>!ρο(, ο μη ε'χοιν. ίχ τίϋ ϊ/"χμ τβ ΰχοχω- ρ•2 . -/Ινετχι είχηΐ' χχΐ μετχ τοΰ στερητικού α> χειχη;, 
ό μη ΰτο^ρων χχΐ υχε/χων τινί. χφ' ου τβ — χειχέχ 
λοιγόν ■■ — χχΐ χΐχίχ • το ■3'ηλνχον , η άαχής. εατι ί• 5* 
τριγενες , ωςτερ ο ειφυης , η βι,.?:,;^; , το εϋφυ^'ς. χχι 
χίΐ-,ι'τϋΐ , β ΰτ χοιητιχω;. λχμβχνετχι βΐ 1x1 τίϊ/ χχρε- 
χονς' Σον γ^νος ου οί χειχές χνχττίμεν αν^ρί)χοιην: 
— ουτχς Λρ.'ων. 

Άειχ^λιος , χχρεχης, σχληρος, ανόΐίοιος. είχα το ομοιω' 
έζ οΰ είχων το ομο.'ωμχ' είχελος , εϊχ^λιος , ω; χέμχω 
χίμχελος • χχΐ χχτχ ττέρητιν τοΐί χ , άακΆίος. το Αε 
ε'.-.'.ελος, εΐ μεν ίττι σύν-^ίτον, χχ;τοτε ίιχ της ει 
6,'^^ό'/•(θυ Ύρχφίτχι' ει ίϊάτλοΰν, ίιχ του ι. 23 

Άειχ^λιον, το χχίο^κΐς χχΐ σχληρόν τάρα το είχω «Γ- 
χίλον , χ^Ι χειχίλιίν. 

Αειχ/σβ-χσιν'] — άειχι'σΐωτι ίε νεχρόν : — ά;χερ χχο του 
εΰ•γενης γίνεται εύγενί<^ω , χχι άχο τοϋ ευτελής ευτελί- 
^χ . ούτω χχΐ αχο τοϋ αειχής , άειχίζω. ή χχρχ το χ1- 
χΐζω άίΐχίζω. χλεονχτμχ τοϋ ε' χειχίπΛ. 

Αειχίχς , τχς ύβρεις, χχΐ υβρι^τικχς αΐτχυνχς' αχο του 
χΐχίχς, χχΐ χλεονχτίΐω τοϋ ε, άειχ/χς. 

Άεκτιν'] αχ το χνέω' χχρχγχγον των εις ιιι, αημι' το γ, ία 
άησι' το ίν'ιχον , ίετον χετον , χχΐ χχτ' ΐχτχτιν Λ:;τον. 
οίον . — τώ τε Άρήχη^εν χητον : -ζ- το •ί των χλη- 
9υντιχχν, άί.ΐΐν, αίολιχχτερον ίχρην γαρ χεΓσιν , χς- 
χερ ίεΪ7ΐν ' άλλοτε ί χλλ^ χευιν. 

'Αειρομίνη~\ χχο τοϋ αηρ αέρος, αίρω, χχΐ χλεονχίμω 
τοϋ ι, χείρω• ή μετοχή άειρόμενος άειρομίνη , χουφι- 
^οιιίνη, έτχίρομίνη. χχΐ αεΤραι το βχτταζαι. σημαίνει 
χχΐ το χροςφερε ' ως το , Μη μοι οίνον αειρε μελι'φρο- 
νχ- — χντί τοϋ φέρε' χχΐ έχΐ τοϋ εταίρε. 

Άείζωτος] χζχστος νχϋς εστίν ή άννχήλιφος ' χ^ώτο\.ς ίο 
■■- τχς ανχσεσυρμένχς γυνχίχχς , η χνετο/μονς, η ανχι- 6ε σχυντους. ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Ζ. 

Α^ω , σημχί'.'ει ίι/ο • το σέβομχΓ οτερ ώ.'το ταϋ χχζω το 
ύχοχωρω γίνετχι' ον γχρ σεβόμε&α , τούτον χχΐ υχο- 
χχροϋμεν. όχσννεται ' χναχχρήσχντος οιν τοϋ χ, 
ίιιΐίνεν χνχλογοϋσχ τω χ ή δχσεΐ'χ. χχΐ το ζηρχίνχ, 
οχερ ι\ιιλοϋτχι• άχο τοϋ ζω, χχτχ στίρησιν χζω' τχ 
γαρ ζηρχ , ου (^ν. το 6ε ζων , χχΐ ΰγρόν έστιν. οϋτχς 
'^Ιρίων- ο α Ηρωίιχ'.'Ος έν τω χερΙ χχ^χν λέγει, ότι 
χχράγωγον εστίν ' αχο τοϋ χγος, χγίζχ• χχΐ κχτλ συγχο- 
χήν άζω , ως σχέκος σχελίζω , τείχος τε.χίζω. χό^εν 
άε όήλον; ίχ τοϋ τον Αλχμχνχ ί/τί."ν αγίσόεο , αντί 
τοί άζεο. 

"Αζη , λέγεται ή ξηρχσίχ , οτι τοϋ ζην χα! ■3'χλλ,ειν έστε- 
οητχι. Οντως 'Ώ,οίων. 

Άν,ί/ν . ση-χχίνει τον χώγωνχ χχτχ Φρύγχς, χχί χλι'νετχι 
χζενος. ί•Λ τούτον λέγεται χχΐ το αίζηος γίνεσ9χι' χχΐ 
ωφίίλε χ}^νίσ•^χι ίιχ τοϋ η οίς μή ίχον τβ μ ίχ' εϋ- 
^είχς • αλλχ σεσημείχτΛΐ , ώς το χίήν χίένος ' σημαίνει 
ίΐ τον βουβωνχ. χχΐ εστίν ί/τίΛ» , ότι τχ εΙς ην οξύ- 
τονχ , ί-χοντχ έν τρ χαρχλτγούη/ το α , χχΐ μέρος σχ. 
μχτος σημχίνοντ», η χά^ος , τρέχει το ι» εΙς «• οΓον 
ανχΐ:νος, άίένος, χζίνος. το γχρ λε,χην οΰχ ίχει 
το χ. 

* Άζηλοι, οί χτιμοι , οί χμίμητοι' χχρχ το ζηλόω , το 
μιαουμχι. 

Αζηχές] χαρχ το αίτν , ο σημαίνει τ» ά^ιχλείχτως , ϋη- 
χές• χχΐ τροχη τοϋ ί εις ζ, Αχριχχς χ^ηχές- άόην ίί 
έστι το αόιχλειχτον. η μεγχλίηχον' οΓον, Αζι^^ς με• 5ο 4" Α Ζ ΕΤΤηίΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΛ. Α <ά μχΗυΐ^ί! — σημχι'νει ϋ χλι το (τχληρον, ατο τηί ««,ϊ/ί» 
^ο ό σημΛί'νει την ^νρχσι'χν. ουτ.-.-ί 'ϊίρίΐύν. 
" Ά.<^χλ•^ην . ζηραν , η σπληρχν ' πχρα. το χζω το ξηρκινια. 
Αζ'^ιν, το στομχ χ&ροΜι; χροζχΐ'ΐΐν. 

ΆζΒ'ίχο] ίόα(ί< "Α-.ιτοροί Α'^ίίίχο: — ί/ί την Βοΐ!ιύτ>'χ.ν 
ίίρον έν ύτΓομνήμχσι σχολ,ον' Άζεύ^, 'Αζειόιΐι; το ττχ• 
τρ,ϋννίίίχον. 
Άφιρον, χττο/κίλτον ^ε^ρον γχρ το τακ/λον. ο'ι ίί , τ> 
χχρωντον. 
'ίΟ Άπειρου, χ•ζ<ά•7Του η χολνζωατου' άττο τον •^ειρχ. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Η. 

"Αηΐ κζΎερ ΊΤχρχ το φιλά) γΛίΤικί έφ,'}.ει &ιχ τηί ει ίι- 
(^■^όγ•)θυ, κχι Αίολικον ΐ^ίλη όιχ τ:ν η' οντω κχΐ τχ- 
ρχ το χω χει , κχι ν.χτχ ΑίολειΊ; ίη- "Ομηρος , Μηνχ 
ίΑ τ-'^ντ χληχτος χη νότος. 

Αί/ρ] ττχρχ το χΊρΜ το ηουΙ^ίζχ, αήρ. κονφ/^οντχι ■>'■*? ^'-' 
χ^τΜ χχΐ χ'ιροντχι τινχ ζωχ. η ό χούμος, ττχρχ το χ'ί- 
ρίύ. η Ίτχρχ το ΧΛ το ιτνέί) , χήρ ■ ή γχρ κίνησις χντοΰ 
ΙΟ ■ποιεί τον χνεμον. 

"Αητον. ωςτερ γχρ ίτχρχ το φιλώ 'γΐνετχι φιλεΐτον , ουτι-ι 
XXI ίτχρχ το χω χεΐτον το ίνϊκον ' χχΊ ττΆρχ Αϊολεΰ- 
σιν , χητον , ωζ τοιητον. εϊ γχρ ην βχρότονον , χετον 
ωφειλεν εΐνχι , »ί τύ-χτετον. εις το χεισιν. 

Άητο , ^'ραητο. κχι άητχι, ιτορεύετχι , -/.χΙ x^τχ■^^ά<ζει. 

χητχι γχρ , ττνενμχτχ. 
Αητον , ίεινον , ενρν , μέγα ' εζ ου άττλϊ/οτον , χηορητον, 
χχΐ χετκ ομοιον. χχΐ χησις, ννοή , ανρχ, 'κχΐ ίίητοι, 
χχόαΒ7τοι. 
*ο Άήσυρον , χ7^ενες, ',ιενον , α;ίοσ/40!/, μχτχιον, ακολχστον' 
ίνιοι χουφον , υπ χυρχς φερομενον. 

Άήννλον , χλχμττίς , χχκον , χνόμοιον. 

*Αη . ετνει' κχϊ χήμενχι , ■ζνεΰσχι' κχι χημενοι , ■κνέον- 
τεζ' XXI χημχτχ , ττνενμχτχ. 

Άη-^ί'•ν, λχν^χνειν , χνεττκττηαονεΆ/. 

Άϊ/ίίί'ν . όνςχερχι'νειν , χεκμηχένχ!• κχϊ χηίησχι, κχμεΐν, 
χοτιχ•:χι , οχληΆηνχι. 

Άηϋνχ, ^'όην χχΐ γΚασσί'δχ' οι $ε , χελι$ονχ. 
3ο Άητης , ό όίνεαος. ττχρχ το χχ η ττνέα , ο μέλλιαν χηίΐα• 
όνομχ ρημχτίχον χήτης. ο 6ϊ τονοζ ημχρτητχι. κχι το 
•3^ηλνχον , χηη}, τ;^ ττνο^. 

Άησνλοζ] χτο του χτμ μ.ίλλοντος , του ίηλονντος το 
βλχττω , γίνετχί ίίνοιιχ ρηίίκτιχαν χ^υλος' κχι νλεονχ- 
σμω του η, χή^νλος . ο 'ιμχρτη'ΐίνοζ χχΐ χΓονος. ούτως 
'Λρ/οον. η χτο τον ηόω ηαω η-υλα, χχΐ αητνλχ, τχ 
μη τίρίΓΟντχ, χτχΗΤΧ , μχρχ ' η χίιχχ κχ! χα:ίρτι»ιλχ. 

Άλί^αιν] ναρχ το χίΐ'ίω , άειόων " κχι τροτ^ Αιολική της 
ει 6ίφ•^ο•γγου εις η, χηδων. όντως 'Άρι'ων. άλλο; &ί τρο- 
.\ο χ»/ μόνον του ε εις η' το £ε ι ττροςγεγρχμμένον. 

Αήδ'εσσον^ Ίστεον Οτι τχ χττο φωνήεντος χ^χόμ^νχ ρψ 
μχτχ χρονικώς χϋςοντχι έν τω ττχρχτχτκω ■ ο',ον όίγω 
ψ/ον , αίρω ^ρον, χίτω ^τονν. $εΐ $ε νρος^'εΓνκι, χωρίς 
των ιωνικών, κχι των χοιητικων. οι γχρ ττοιητχι κχι οι 
"Ιωνες ■νυνχρχεσ^χι ττολλχχις -ττοιονσι τους ττχρωχηιχ,έ- 
νονς τοις ιόίαις ενεατωσιν' οίον άγω χγον' — χγε $έ ε 
μο^ρχ βχρεΐχ : — κχϊ το , Α'^χτο & ημιονων : — χντι 
του η-^Ι^χτο. χχΐ χωρίς των χττο τροδέσεως αρχομένων ' 
5» ο'ον χνχγινωσχ'ω. χνε ίνωσκον' χνέρχομαι, χνηρχόμην. 
έτΙ τούτων γχρ ή χρχη του ένεσιωτος έφνλχχ.^η κχϊ έν 
τω τΓχρχτχτιχω. χχΐ χωρίς τον ενχρεστω ενηρέστον.', 
6νορ->ιω ίυωοχονν' έττΐ τοντων γχρ εσω•^εν έγένετο ή 
κΚΙαις. άει' ττρος^εΐνχι , χωρίς του χη^έσσω , άή^εααον ' σημχινει ίε το χή-ίης ΰτάρχω. κχϊ χωρίς τοϋ ίν τ^ 
συνη^ΐ/χ λεγομένου χηίί<^θμχι αηίιζ^όμην. τχύτχ μεν β 
\οιροβθ(ηιος λέγει χχΐ ο Ζ,ηνόβιος εΙς το ρητον του 
Ανολλωνι'ου. λέγετχι 6ϊ οτι κχϊ το χίω το χ-Λούω , κχϊ 2 1 
το χω το ττνέω . ου τρέττει το χ εις η έν τω ττχρχτχ- 
ηκω. κχϊ έτΙ μεν του χίω , ίιχ τούτο οΰ τρέττει το χ 
εΙς η , ί'νχ μη συνεμττέσγ το ηε το σημχινον το ύτηρχε, 
γϊνετχι χττο του εω. το ϋ χη3'είΤΐτον κχϊ χηίιζόΐίΊίν, 
ΐνχ μη ευρεΆ^ χλλεττχλ'/.ηλον το η. άή^εστον 6ε , ση- 
μχινει το ήίηΐίόνονν , κ<τυνή^ως εΤχον. κχϊ άη•9'έσσΐΐν, 
χγνοεΐν , χττείρως εχειν. 
* Αητι, τΓχρχ το χημι , το ττνέω' χο τρίτον, αησι. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Θ. 

Α9χΐίχνΤίθν'\ Κα/ μιν ίων μ.ηλων .^έσχν ηρχνον, Ότί' ένέ- ι•-• 
μοντο Αμττείίον Φδ'ίης Α&χμχντιον : — ί'στι ίέ ιτείιχς 
έν θεστχλί'χ χχληιμένη Ά^ΧΛχντΙχ, $ιχ το έκεΐ'σε τοίί 
Αδ'χμχντχ ττλχνχϋδχι μετχ το φονευσχι τον Ί'ίίον 
νίον Υ^-έί^ρχον , χόλω της ΐίρχς , Ότι άνέ&ρε^ε τον 
ΑίΟνυσον. έφονευ^ε όε χύτον εις •3'ήρχν μχνείς οόοχτι, 
ΐ'ομίσχς ελχφον είνχι' Ό-^'εν κχϊ της βχσιΚε/χς έζέττεσε, 
κχϊ της Ινοΰς της γννχικος έστερή•^η, κχΐ τοϋ ίό/ου 
υίον Μ.ελί•,'.έρτου , χμφοτέρων εις &χλχσσχν έιινεσόν- 
των , κχϊ οίκησχντων ττρονοίχ Ί\θ(τει$ων»ς έν χύτν. όν- 
τως ΐύρον σχολιον εις τχ Αργονχντιχχ Αττολλωνίου. αε 
'Α•3'έμιτος , ϋίχος , χνομος ' χττο τον ^έμις δέμιτος , 3-έ- 

μιστος . κχϊ χ-3'έαιτος. 
\\δέσφχτος , ττολυς ' έκ τοϋ 3'εος κχ! φχτός. τοϋτο έκ 
τον φημί το λέγα' 3'εόφχντός τις ών' χχΐ κχτχ τυγ- 
κοττήν, κχϊ ττλεονχσμψ του σ, •β'ένφχτος, κχϊ μετχ τοϋ 
έτΓίτχτικου χ. α3'έσφχτος. έζ χντον χ3'έσφχτον , το χο- 
λν κχι ίχ•^ιλές , ό οι/ίέ .^εος ερμηνεύει όιχ το νλή•%ς, 
οίον •'^εόφχντον κχι χχειρον. 
' Α^έριζον , χττ5$οκίμχζον. μεταφορική ή λέξις έττι τοϋ 
έχριχτειν κχϊ χχοβχλλειν. χχο μεταφορχς των χ&έρχν, 3ο 
οιονεί των χστχχύων , ή τ.ον μη 6υνχμένων Ά^ερίζεσδχι 
ν,χρττων , χων έκ της χλια χχορριχτουμένων , κχϊ μη 
συνχγομένίΰν ττρος χρείχν. οι γχρ λικμωντες έκρίτττουσι 
τους χ3'έρχς , τουτέστι τ» χχυρχ. κχϊ γϊνετχι έκ τοϋ 
^έρονς •'^ερίζω ' κχϊ ιιετχ τον στερητικού χ , ά^'ερίΐ'ω ' 
Ονχοτί μοι Χ'3'έριζΌν: — αντί τον άχέρριχτον. το δε 
3'έρος , χχρχ το .^έρω το ■^ερμχι'νω. ό μέλλων -^ερω, 
ν.χΐ ■^'έρσω αίθλικί••ς. κφ' ον Θερσ/της κχϊ ■3'ερμός. 
"Α^ίτοί, ήτοι άσχετος. 

Αό'ετεΤν , ττχρχ τοις Ιωσι το μη ττοιεΐσ3'χι λογον' οίον 4^ 
αετεΐν κχϊ χτΐζειν. όντως '-Ω,ρίων. αντί τοϋ χτιμχζειν, 
άτει-^εΐν. κχϊ χ&έτως κχϊ χ-^έσμκς. 

Α.^ηνχ, οίον&Ι χ-^ρηνχ τις ούσχ, τταρχ το τον νουν χ•}ρεϊν. 
η χχρχ τ-ο •3'ω το ■'τηλχζω, ο" μέλλων ^ήσω' οΤον , γν- 
νχ?κχ τε&ησχτο μ.χστον : — γέγονεν ονομχ ρημχτικον 
•^ην , η •'^ηλαζουσχ" κχϊ μετχ τοϋ στερητικού χ, Ά^ή- 
νη' χμήτωρ -γχρ ή ■ίεός. έκ γ.χρ της τοϋ Αιος κεφαλής 
φχσΐν χντην γεγενήσ•^χι. Ά•^ήνη Ά-'^ηνχίχ , ως δίκη 
δίκχίχ. κχϊ ωςχερ Νχνσικχχ κχτχ κρασιν των όνο χα 
εις χ μχκρον γϊνετχι Νχυσιχχ, οντω κχϊ άχο τοϋ βο 
Α&ηνχίχ χχοβολ^ τοϋ ι γίνεται Α-^ηνχχ' κχι κρχσει 
των δυο αχ εις χ μακρόν , Α^ηνχ ' κχϊ χερισχχτχι. 
λέγετχι δ•- χΆ'ηνχ καΐ είδος ανλοϋ. 

Ά-^ηναίχ , ή δ^εος ' ή δε γννη , Αττική. 

Α^χλχττωτος, χχειρος ■3'χλχσσης κχϊ χλοϋ. 

Α-3'αιρις , χκριβης , ■3'ανιιχστος " νχεροχτης , χν^χδης, 

Α•3ηναις, η ε/Ι*/*" χ^/ χ-ίηνχίχ . ή χγριελχίχ, 
Β 2 25 Α Θ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ι *4 Α•^ΐφίι>};, αχρφύΰ(' χχϊ χ-^αοίί , το χχριβ^ς. χχΐ λ^(• 
9.5 (^^> * *7*'•' ^ίρκτηκίί' η ο λχμτρος, ή ο μη φαοντ- 
ζων τινοί, χα/' ύβριττης' η ο ό,χ λχμτρότητχ οιάρού- 
μενος. 

Ά-^ίί/ν,'ίίν, αγειν , χχτχφρονίΐν , άφροντιντβΐ^/ , μ-'μφε- 
σ^χι. α&ίρί7χι , χα•^ιηΓ>χ(ΤΛ/ η όλιγχρησχι. 

Α^ίμιτον , άίιχον , χοντρον , άνχρ)^ον , ασ^βη , η νομοις 
οιί χρίιΐμ(•^ον. XXI Α^ίμΐ7τη(ίχι , νχρχνομησχι. 

Α^ίαμίχ ι ττχρχ•^ομιχ. 

Ά^ίχτον , μιχρον , αχά•9χρτον. κχι ή •κχρ9ίνίς ϋ ουτωί 
10 ίλ/γίΓΟ. χ** Α^ι'ατορχζ , ανίταίφοιις χχρ^ένουζ , αναν- 
ϋρονς. 

Α•^ονρον , χτληστον. 

Ά^ν^^^' *«' Θ'7,•3ϊ''''] ''■•■< τοιχντα έχιίρήαχτχ σι^ν τα• ι 
γρχφίτχι. μΐ) ωφίΐλεν' ϊχειίη τα ί/; Άεν ίχι^ρημχτχ 
Ηχί τχ ί/'ί •5ί ττν αιττ-,ν -τχρχλήγοηχ'^ φυλχτχα χχΐ 
τβν αντον τόναι' ο^'^ν , οΓκο3'ίν, ο'•,ιο-^ι' λίσ35•3'ίν, 
λίββί^Ί' όλυμτ.'χ^εν, όλνμχ/χ&ι' 9νρ«•%ι> , &νρχ-'^ι. 
«/ ουν το Α^ι^-^'Ί-^εί -/.χι &ίΐ3η-^εν χίί'ρϊ; 7θΰ ι γρχφε- 
τ«<, ίηλον χχί το Α-^ι/ν);»•/ χχΐ Θή3ητι Χ^'Ρ'ί ωφει^-ε 
γρχ•φε7•^χι. χλλχ γρχφετχι (τι'ν τ» < ίιχ το σ•^νεμχε- 
3ο σεϊ'ν τχ^( τοιχύτχΐί Ίιινιχχϊ'ζ ^'^τι•ΛxΤ1;. ίστι "γχρ ή 6ο-ι• 
χι/ τ2ν τλη-ίνντιχί^'^ , Θτι3χίζ• χχ! χχτ ίχτχαιν γίνετχι 
Θήβχιτι' χχΐ χχτχ τροτην Ίαίν.•;;!;ν τοϋ χ εΐζ 7] , Θη- 
β^7ΐ ■ χχΐ μένει το ι -τροίγεγρχμίίένον. 

Ά•^);ΰαλοΐ'/ον , το ττυον το το^ί χ•^έρχζ ίιχλ^γον χχι 
ίιχχνρί^ον ■ χχΐ χ•}ερί).όγον , το χντο. γίνετχι ίέ χχτχ 
ητλεο-^χσΐίίν του ι, ι/ν^' ϊν όε χχι όξυτόνίΰί ανχγνΜ7τέ.ν. 
οντα-'ζ Ώ,ρ/αιν. 

Ά•^ι'γγ^νοί . ο' μη ^έλαν τι•Α κροτεγ^ίαχι ' χχο τοϋ -?/γ». 
0/ γ«ρ τψ χΐρετιν τχΰτψ έχοντες ούϋν -ιτχρ χλλον 
3» λχμβχνονσιν. 

^Α3•λον, ί'χ τοϋ τλ»• το τω χαρτερονντι χχί νιχωντι ίι• 
όόμί'^01/. η ατο του ί'-^Λα), ^^■ελον χχΐ μετχ τοί έτι- 
τχτιχο^ α, άέ^ελον, το τχνν ζητούμειιον χχΐ χχτχ 
Ηρχ7ΐν τον χ χαΐ ε, χ^}.ον' χχΐ *•?λο? το αρσενιχον' 
ίιο χχί χερκτηονται. 

'Α^λησχι , χοχιχτχι. οτι μετχ τον χχτχχλυσμον ίξηργη- 
χότ^:ν }•ίη τκν χ'/ιί'.χν, ωί χχ'. τχν άλλί)/ χχντων τα•!/ 
*ν Έ^^.^ίί χχλχν , ύστερον Άέ•^λιος ο Ένόυμ/ωνος τχ- 
40 -^ηρ ίχιμέλειχν έτοιήσχτο 'τηί τον ολυμχιχκον χγχνζζ 
συατχιεα:. χ~ο τούτου ονν γίνετχι α3').ίο' έχ 6ε του 
Μ•9λω ) χ-ίλχ χχΐ χ-^λίίτ.-'.ί χχληΰντχι. ο'υτίύζ Ώ.ρ.'χν. 
— χ*/' τ9?.λΛ χερ χ-^λήτχντχ, χντί τοϋ χοΎίχυχντχ, 
χχχοχχ-^ήτχντχ. 

* Ά•?•λ/ο< , ό τχλχίχΜροα• χχρχ το Λ^λίιί/, ΤΟ χ^ωνίξε- 

«9X1 . ο ίίΤΤΙ το ΧΧΛΟΧΧ'^εϊν. 

Ά^ρ-β^ι^' χόλκ Αίγύχτοϋ' ■γρχφετΛΐ ίή χχι'Α^λιβηί'^ 
η( ο χολ/της ' Α-'^λιβΙτηζ. ^ιχχν^ορ ίε όιχ τον ρ. το 
Αίλτχ τη{ νησευο•^έ./:;ς ΑΙ•/ύχτου ίιτί χεφχλη , χχτχ 
χχρόι'χί τχημχ των χεριεχομέναιν Νί.'λχ με&υσχομενον, 
ϊο β-^ίν τϊν νομον Ά-^ριβην χροσηγίρευσχν. οτϊρ είτις 
ελληνιστί βούλοίτο φράφ^ν, οΰχ άλλως ίχοι λέξχι, 
χλτ.ν χχοϋχν άχχίίΛν. ούτως Λρ/χν. 

'Α^ροοι] ά-^ρόος χροχχροξϋνίτχι• σημχίνει τον αΚΡν/ίΐον. 
χχροζννι^ι 6^ τον συνη•9ροισμε•^ον χαΐ όχτυνιι Οαηρος' 
'ΗΪΐίΓί 6 χ-^ρόοι Ζίε: — το χ-^ροιττιχον χ δχσύνετχι. 
^ρ'^ύς \ϊ•μτχί το αΐφνι'ίι'>ν' χχι χλι'νετχι ■^'ροος' χαΐ 
μετχ τοϋ ϊχιΤΛΤίχοϋ χ, ιχ•9ρόοι, άνίυ 9ρόου χλι ήχου, 
ά-^όφητοι. ^ 

•ί6 Ά-^ρβ/ν*». ίΧ τοϋ 9 ρους, ο σημχίνει τον Άόρυβον {Ον γχρ 
χχντνν ηαν ομος ■'ίρόος) γίνεται •'^ροί^ω' χχΐ ηλτλ συν- 
Λ/οισιν μετΛ τοϋ έχηχΤ'Χοϋ χ , χ3ροι^3). "Ά&ηλον , το ιιη ΤΒ•^ηλχχος χχιίίον. 

Ά-^Λίετχί, ίιη^εΤτχι. κχι ' •* .^ί'λγί/ν , το χμέλ•/εη/. 

Ά^ϋρ, ο μήν. χχΐ την ' λφροί/την Α/γ-^ττίΟί κχλοντιν 
'λ-^χρ- χχΐ μη:• χ γε τον τρίτον τοϋ Ιτους, εχύνυμον 
τχϋτν χεχοιψ'.χτιν. ουταις 'Ώ.ρί:•^ν. 

Ά'^νρ'-'-^τχ , χχίγ^ιχ' χχρχ το χ-^ρεΐ'ν ^εχμχτχ. η χχρχ 
το •3•ι/« το ορίίω , 9υρίϊ χχΐ ιΙίύρΛΐ , χλΙ κ^υρμχ. «:«' ίο 
χ-^ϋρει, χ::1•ζει χχΐ χγκνί•ζΐτ»ι. 

Ά^ρεΐν, Τ7 μετ ίχιτχσεχς ^ίΧοεΤν. ■?ί•.νοϊ; γ/νετΛ/ ,_χλ/ 
χχτχ σνγ:ιοχην χχΐ εχίτχσιν χ•^ρό5. η «το του δρα το 
βλ^χα ίίετχ το-' έχιτχτιχοϋ χ, αίρω, κλΙ τροχη του 
ί εΙς 9. ^ 

Ά-Ϊ-Κν. άχρωτήριον Θρχχη:. Σοφοχλη;, "Α^ως βχιχ^ε^ 
νϋίτχ Αημνίχς βοός: — ίν γχρ τζ Α^ίίνω βονς χχ)Λη 
ΐίρυτχι, ίφ' ην τοϋ Ά•9'χ η σχιχ Φ-9χνει. 

Ά^'ψος'] ωςχερ ατ5 τοϋ ζϋ ^χη. ϊ.ϋ 1ί>)7; , η ΐχχεμχομένη 
βοή ή φχ'νή' οΐ/Γ^,' χχρχ το 9χ το χχτχβχ'/.λω χχΐ ζτ- ίο 
μιΰ , 9ΐϋή , ή ζημίχ- Ο γχρ ζη•χιοΰι:ενος , χχτχβχλλετχί 
τι. έξ αντοϋ γίνετχι ■^'αό;• χχΐ μετχ τοϋ στερητιχοϋ χ< 
χ^ί^ος, ο χ^ήμίος. 'χει ϋ το ι έχ χχρχίοσεας' έχειίη 
εϋρηται ^αιΊ'ή , ώς χχρχ ' <^- ρχι^>Χ'•;' > '-Ω.ί ^ '*>' <τε 9ωίη^ 
λχβοί: — ιίφειλε 6ε χροτχροξύνετ-9-χι. τχ γχρ χχο 
των εις « χχί εις η &;-}.υχω') ίιχ τοϋ ο; γινόμενχ ονο- 
μχτχ, χροχχρο^ίνοντχι' κεφ'.-'.λη, χκίφχλος• >^νχη, 
Λ'^υχος' ιχ•ρχ , άωρος, χρόζχειτχι έν τψ «χνονι , ε1 μη 
χχρχχτνρ χίί'λΰαει• ίιχ το χχρη , χχχρος. οξύνεται γχρ 
ιΐς Γ5 μχίχρός. αλλ' έτερος χχνών εστίν, 6 λέγβν , οτι 3» 
τ« ίί* τον κο^ ίχοντχ το ι ύχερ β συλλχβχς , χροχε- 
ρισχωντχι' χωρίς τοϋ χολ((θς , ο σηαχίνει τον ■^ορυβον' 
οίον , χχελωος , αϊόχος . η-ϊ^'ος. ούτω χχι χ.^ωος. χρος- 
χειτχι εχοντχ το ι, Λα το λχγωος χχΐ χχτρωός' ση- 
μχίνει όε τον λεγομενον χχτραόν. χροςχειται , υχερ ίυο 
συλλχβχς, ίιχ τα χλαος" σϊ;υ.χίνει ίί τα σίίηρχ, χ 
φορονσιν οι χχτχίιχοι' χ λε'γοντχι χλ.οιχ. 

'Α•9ωος, σηιχχίνει τον ίν τχ'Α&ω όρει τιμωμενον. χχτχ 
την χχρίβειχν όε , αφειλεν ίχε^ν το ι χχΐ χερισχχσ-^^χι' 
ίχειίη χχο του Α9ως τοϋ ορούς ίγένετο. τχ ίε χχο τοϋ Αο 
ί/'ί ως ίιχ τοϋ ωος χχρχ•/ωγχ, συν τω ι γρχφετχι χχι 
χερισχχτχι' ο.'ον. Μ/να•; Μινά-ος' χχτρως νχτρωος' 
μήτρας μητρώος" ηρως ήρωος. ούτω χχΐ Ά^ως Ά^ωος 
ωφειλεν εΤνχι ' «λλ^ χρος χντιίιχττολην τοϋ χ•^^ος το» 
εχΐ τοϋ χ^^ημίαυ, χχΐ το ι χχοβχλλει , χχΐ χροχχροζυ- 
νετχι. ούτως ο Χοιροβοσχός. 

\\•9ώου Διός] Λιο; ίερον εν χχρω Α9» τω ορει, α^ωου 
χχλουμίνου. ζήτει εξ Ά'^όα ίΐ• ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Ι. 

ΑΙ, έχί^^ηΐίχ ευχής σημχντιχον' χχΐ σχαχίνει το εί9ε' 5* 
οίον, Αι γχρ ίή ούτως ίϊη φίλος, ω Μενέλ.χε : — γ^- 
γονβ α ίχ τοΰ εΐ , σημχίνοντος το ίΓ-^ί. του • τρα- 
χέντος εΙς χ' ως το, Ε? μοι γένοιτο φ-^όνγος εν βρχ- 
χίοσι Κα/' χερσι χχΐ χόμχισι χχΐ χοίων βχσει: — χβ.'. 
Κι γχρ ωφελεν : — αντί τοϋ »ΐ•9ε. χαΐ, Εί μοι γένοιτο 
χχρ•9ένος . χχλή τε χχΐ τέρεινχ : — 

Αΐχζω^ χχρχ το α? σχετλιχστιχον ίχί^ρημχ , γίνεται χΐχ- 27 
ζίο το •9ρηνω , ως λ/χν λ.Χ'^ω. 

Αΐχίη, ή Μήίειχ, οίς το. Αΐχίην ίολόιτσχν: — ίϊρηται 
όε χχο Αϊχίης χόλβως Αχολλχύνίχς. λέγετχι ϋ χα! ή 
της Κίρχης νήσοζ Αϊχίη , ή χλησίον τοί βίου ονσχ * άχο 
των στε^χγμχτΜν τόίν ίν αντω' χχρχ το αΐ χί 9ρηνη- 
τιχον ίχί^^ημα. 25 Α Ι Ε Τ Τ Ι\Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ι 26 ΑΓ;^ . η Ύη ' τχρχ το γαΓα . χτοβολ^ τον γ. η χτο του 

Λυΐύ το ξηρκί'νω , χύχ' και τροτ^ του υ (1ζ ι, «Γα. 
Α^Ύΐνα . ονομχ τΓολΒϋς. το γι , Ίμτλ • τχ &ιχ του ινχ , λα 
10 του ι γράφετχι' χωρίζ του ττϋΐνχ' οίον, γί'ρινχ το χνχ- 
λόν' ]ίί':•βριν:6 , Καμχρινχ, ΒΛινχ , ονομχ ττόλεχ^' 
"Αρνί'^χ•, ονομχ ΐτΓΧου, οττερ Τίν'-ς ίιχ ίύο ■γρχ\Ρουσιν' 
Κχμχρινχ . λίμν-)] ίυτ^όηζ , ωί χχι ?/ χρητις όηλοΤ- Μη 
πίνα «αμχρινχν: — οί/ΓΛ κ.χ/' Αί^'"*- 
Αϊχί , ο μίν Αοχροζ , ττχρχ το χί'σσω το όραω ' ο μίτ'λλα'ν 
άιξίι) , η'ι'ζχ ήίςχι; ' η μετοχή , άιξχι; * κχΐ άτοβο'/.ν του 
ξ , κχΐ συνχιρ^σει . Α'ίχι;. ετυμολ^ίγεΐ'τχι ίε τταρχ το 
•^χρσχλέωι; «χ1 σφοόρχ χυτον χίσσειν χχι ορμχν έν τοις 
τολίν.οις- ο ίϊ ΤίλΛ.«Λ';/<ο<,•, τΓχρχ το αί α? χΐχζίιΐ• 3'ρ'η• 
ίΟ νητιχον 6έ έστιν ετ/^ίρημχ • αν φησι Έοφοκλης , Αϊ χΐ' 
τ/ς «ν ΤΓΟΤ κε& άό' έττωνυμον Ύουμον ξινοι'σειν ο:/ο;;2 
τοίί εμοί'ι; κχχοί'ς. Κνν γχρ ττχρεατι ηχί Αις χΐχιζειν 
έμοί , Κχι τρ/ί' τοιούτοι^ γχρ κχχοΤς έντυγχχν:•!. 
Αΐχ) ΰπο Κνρννχι'ων τη•3'ϊζ κχΐ μχΐχ, χχι χίελφη Κρητ^;;. 
χχλει'τχι όε χχι «ρήνη έν Τίχιονιχ, χχϊ φυτόν τι. εστί 
άε ο χχρνοί αντω ομχνυμοζ. 
Α/γ'ί ' '"'' ■'"'''' ^"ί» '>]<Ρχ"^τοτευκτον οχλον οΰχ, ως τίνες 
φχτίν , οΐττο της Άμχλ-^είχς'χϊγίς , της τον άι'χ χνχ- 
^ρε•^χσης, Λ/.λ' άνο του τχς συστροφχς των :ίν^μΜν 
3" ττοιεϊ'ν κινεΐσ&χί. χΐψ'ίες , κχτχιγι'ίες , ο! χνεμοι. το όε 
χΐ'/ις , πχρχ το χΊτα-ι το ορμώ. 
Αΐγ'οχος , ττχρχ το οχη , ο σημχίνει την τροφήν , και το 
«ΐζ χΊ^ος. λέ^ουσι ■γχρ χυτον τε^ηλχκίνχι 'Αμχ}Λειχν 
την χΐγχ. 01 όε , οτι σχενχστηριον ην χυτω χΐγϊς , χττο 
Κρητκ'.ης χϊγος λη'Ρ&εισχ. η οΐιτο του χχτχιγι'ζειν τοις 
α,νέμοις χχι ττνευμασι " χαλεΐτχι -γχρ αίγίς ό χνεμος. 
οι 6ε, χκο του ΑΓγα ττρωτψν γί/αχι την του ΥΙχνος 
3^υγχτ^ρχ. 
«1° Αΐγιχλος , έτυμολογεΐτΛΐ τχρχ το την χ7χν γει'τονχ εΤνχι 
της χλος' η χττο του γχι'ω' η χτο του όι'χην χί-/ος 
χλλεσ^^χι. 
Α/γίόχο/οΙ χι ίιχ του οιο , Θεττχλικχι γενικχί. 
Αϊγίλιψ , ίνςβχτος χχι ορεινός τόττος• "Ητε κχτ χΐ^ίλιτος 
τη'τρης δνοφΐρον χίεν Ιοωρ ; — γέγονε όε ττχρχ τον 
λί/'ψίο μέλλοντχ , λί/'ν/' ■ χχΐ χτοβολγ τον ε, λ/ψ. η 
χχι έν συν•^ίσει μετχ της αΐξ γ/νετχι χΐγ/λί•ψ , εις ην 
XXI χΐξ ου όύνχ-χι χνχβηνκι. ούτως Ωαρίων, εστί ά& 
ρημχτιχη η λέξις. 
5° Αίγ'λουρος'] χ'Ιλουρος , χχι πλεονκσμω της γι συλλχβης, 
αΐγ,'λονρος. ■ 
Αΐγοφχγος, ο Ζ,ευς, ως ττχρχ Ιίιχχνόρω έν Θηριχν.οϊ'ς. 
Αίγιχλειχ , ονομχ χυριον' Άόρχστου μίν ^υγχτηρ , Αιομη- 

όους όε γυνή. 
Α'ίγίσ^ος~\ ττχρχ το ^ω το ^ηλχζω, και το χ'/ξ, Α'ίγι^Ός• 
χχι ττλεονχσμω τον σ , Α'ίγισ•3Ός. ίστοροΰσι γαρ χντην 
αίγει'ω γχλχχτι τροφ^ χρησχσ^αι. οΰτΛίί 'ίΐρίων. 
Αίγχς^ Έλι'χην τε χχί Αίγχς : — Αίγχς όέ χχλοϋσι τχς 
2 8 έν Πελοττοννησω πόλεις Έ,υβοίχς. το έ^νιχον , Αίγχ'.'ος. 
Αϊγχίων , ο ήλιος, χχζ.χ το χίγλη αιγλχίων , χχι χττοβολ^ 
του λ , ως ταρωνυμον. η χτο του τχΐς αχτΐσιν χ'.σσειν. 
η χτΓΟ τον γιο το γχυριία , γχί\!:ν ' χχι μετχ του έττιτχ- 
τιχοΰ χ , χγχι'ων ' χχϊ ττ'/ι^ονχσμω του ι , χΊγχίων. 
Αϊχνον, όεινον. χχλεττίν. 
Αίβετος , χϊετος ΐΙεργχΐΌι. 
Α'ιβοΐ. ως ο'ίμοι ' τίάετχι χχι ετί 3'αυμχσμοΰ. 
'" ΑίγινχΓχ , τχ ρ^οτίχχ φορτϊχ' χχι οι τηπρχσχοντες , χΐγι- 
νχιοτωλχι. έλέγετο όέ κχΐ τχ μεηχλχ χΊ•γινχΐα , χττο 
του νομίσματος, χχι γχρ το Αιγινχΐον τχλχντον τλεΐον 
ηόΰνχτο του Άττιχοϋ. έλεγε όέ τους μεν τίολίτχς , ΑΙ- γινήτχς ' τχ όε έχ της νήσου , ΑϊγιναΤχ ' χχ! ΑϊγινχΐΌι; 
άβολος. 

Αϊγιχλεια, ή νυν Άχχ'χ' χχι Αίγιχλεΐ'ς. 

Αίγιχόίς , υμένες έν τοις οφ-^χλμοΐς- χχι τχς έν τοΤς 
όφ^χλμοΤς ύττολεύχους ονλχς, χίγιχόχς λέγει. 

Αϊγι'λ:ύ\Ρ , νοχ τις , χχΊ ττχ'^ος. 

Αίγ•'νο•ψ , χετος ύχο Μχχεόόνων. 

Αϊγις , ή χχτχϊξ, ηχΙ ή όξεΤ» πνοή, χχί χι αποστίλ-^Ι/εις λο 
τχν οφθαλμών- 

Αίγο^ης, ό αι'γο^ηλας. 

Αίγυλις , λύγος. _ _ ^ 

Αιγχί , πόλις Κϋβο/χς• η νήσος έστι όυςχίίιιερος' χφ^ής 
XXI το πέλαγος ΑίγχΤον έχλψ^η. οι όε , χπο ΪΙοσειόωνος 
ούτως ονομχσ&ηνχι • οι όέ, χπ' ΑΙγέως, του πατρίς Θη- 
σέως , κχτχκρημνίσχντος ίχυτον χττο της χχροτολεως εις 
την Άχλχσσχν. ού πολύ γχρ απέχει ή χχροπολις της 
■θαλάσσης, περιπλέοντι την νησον. 

Αίγανέα, αχ-ίνηόν τι μικρόν ' χπο του χγαν ΐεσ3^αι ,^ ο έστι 3ο 
χορεΰεσ^^χι χχι πέμπεσ&χι , η νεΐσ•3'χι , η όιχ το χγχν- 
λην την έζ αίγείου όέρμχτος γεγενημένην. η όιχ τχς 
ζίΤγχς • έπ' αϋτχς γχρ μάλιστα Ί'εντχι. η ίιχ το ευ^ε- 
τεΐν αυτχς εις χϊγων χγρχς. 

Α'όίίος] το γει, όίφ-^Όγγον , ως μέλος σώματος, το Αωρι• 
χον αϊγχΤος. οι γαρ Αωριεΐς το ει , αι λέγουσι. το γχα 
χ,νπειρον χυπχιρον λέγουσι' χχι το χιγειον χιγαΐΌν πέ• 
}.χγος. 

Α'Ιγειρος , όιχ της ει όιφ^όγγου. εΰρηται γαρ χχι χιαρίς 
του ι , ως το , Κλ/ χ'ιγέρων ίφυσχν ευγενέστερχι ■ — 4° 
ήτοι ευ^χλέστερχι χχι εύάρεπτότεραι. χχι Ότι τα εις 
ρος ρηματιηχ, τ^ ει όιφδ-όγγω πχραλήγεται ■ ο/ον, μασ- 
σω, μάγειρος• πέπτω , πέπειρος' άνω, Όνειρος' σημαί- 
νει όέ το άνω, το ώφελω' πολλοί γαρ έχ των ΐόίων 
ονείρων ωφελη-3'ησχν. όντως ούν χχ! χι'σσια , αίγειρος, 
η πχρα το χ'ΐρω , τουτέστιν ε'ις 'ν^ος χίρεσ-^αι χχι χν- 
ξχνεσ^αι' έπι πολύ γχρ ΰ-\^ος πρόεισι χχι αυξετχι το 
φντον. ' Ομηρος , μχκεόνης αιγείροιο : — της μηκεόχ- 
νης κχι ύ-^ηλης ' πχρχ το μηχος. η πχρχ το έχ της ερχς 
χίσσειν χχι κινεισ&χι. η παρά το χχτάγννσ^αι υπο των 5ο 
ανέμων, το όέ Κάμιρος, ουχ εστί ρηματιχον , αλλ όνο- 
μα κυριον. όει" όέ γινώσκειν , οτι και το πχρχ Θεοκρί- 
τω — χπ αιγίρω ισχάόα τραίγοις : — όιχ του ι γρχ- 
φετχι , απο του α'/γιρον. εστί όέ το 'Άγιρον , ονομχ 
πόλεως, τινές όέ , ως χχί 6 Χοιροβοσκος ει'ς το αχτίνα, 
όια της ει όιφ•^ογγου γράφουσιν αυτό, 

Ά.'γλη , πχρα το α'/σσω το ορμώ, χαι το λίχν. πάνυ γαρ 
ορμητικής εστίν η αίγλη, σημαίνει όέ την λχμχηόόνα- 
ούτως εΰρον έν έπιμερισμω του "ψαλτηρίου, 2 Γ) 

ΑΊγλήντχ] χπο του χίγλη, αίγλήεις χίγλήεντχ, χαΐ χΊγλην- 
τα χχτά χρασιν. 

Αΐγυπιος , οι μέν, εΐόος χετοΰ' οι όέ, τον γύχχ έξείεξχν- 
το. εστί όέ χχρχ το χίσσω. 

Αί-^υπτος , χπο Αιγύπτου βασιλέως , του υίου ^ηλου. η 
χπο Αιγύπτου του Νείλου, ο γχρ ΝίΓλος , πρότερον Αί- 
γυπτος έ:ίχλεΐτο. η αΐγίποτος χχι χίγιπτος . πχρα τον 
τρχγον , όν Αιγύπτιοι σέβουσιν' έξχιρέτως όέ τοΤς Μεν- 
όησίοις. η όιχ η χΐγχς πίονχς εχειν. η έγγύποτος κχι ίο 
αίγυπτος, ως έγγίζονσα τω ποτω , η τω ποτχμω. ούτως 
'<Ω.ρος ο ΘηβαΤος. ή πχρχ το χί&ω το καίω. οί γαρ έν 
Αϊγύπτω χν^ρωποι κεκανμένοι είσιν έκ της σφοόρχς 
του ηλίου φορχς. σημχίνει όέ τρίχ' την χωρχν . ως το, 
Α'ίγυπτον όέ με ■3'υμος άνωγε : — τον ποτχμόν τον Νβ;"- 
λον , ως το, Έ,τησχς ό Αιγνπτω ποτχμω νηας: — χχί, 
Αίγυτίτοιο όιίπετέος ττοταμοϋ : — τοί ό'ιχφχνοϋς χαι *7 Α Ι ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Ι 2δ μΐγχλου. χχΐ τβρα τγ θίολόγω η/κ ιίμχρτ,'χν , ωζ ίν- 
τεν-^εν , Αίγκττον την σχν-^ραττην χλΙ ίιαίΗτ^ιχν α•ΛχατίΧζ. * Α<γνττ;οί, ■τλΓ/•9'ύφ9ρθζ. χχροιμι'χ έστιν , οτι Α/γυτηο/ 
&ιχ^χλ\οντχι »< β,χσο^όξ,οί. 

Αίγν^ττιοίζειν , το xx•^ονρ'/(ύ^1ν , κχϊ σχν-^ρκτευετ-^χι. 

Λι'ίοΓον , «ι'ίοϋί και τΐ"?; άζιοζ' οίον, Λ/ίο<ΐίί τέ μ,Οί ίασί, 
φίλε ι'κνοέ . ίί<ν04 Γί -■ - Λτο τοί/ α/3ιΐ){ γίνετχι χ1- 
οίΤοί, ί\χερ ^^ϊΟί χχ» >•()ϊ?5ί' «*' κ'^τλ τροτ)}ν Βοίατ/- 
χ);ν τ^; α.• ίίι?3•όγγο;/ «/; οι . ϊ^οΛί ^ιΐί' αίίίοΓο;. ^χει ίε 
το αϋοίο; . το ι χρο^γιγρχμαίνον' οτι τχ χτο τίϋν ίί'ί 
6,'ί ί/Λ τβί α'ϋ νχρχγαγα , ο•:/^ τ•ί? ι γρχφοντχι χχΐ 
3ο χερισχϋντχί' Μίνα•,•. Μίνίο;• ί/ρο;.; . ήρ'^οζ• χχτραζ, 
χχτΰίίος ■ 7'"^ί • ^'ί"*» " "*' *''^'''ν • Λ<'4α•»;. οντκί β Χοί- 
ρβ,θβτχοί ίί'ί το χερΊ τοί-ότϊ/ΓΟί. ίίτ; ίέ εϊίους τϋν χχ- 
βΛγίίγ*ν χτι^τιχον. χοσοι τυχοι τα>ν χτ;;^»»:/; ίΐΌ' ο 
η εϊί χοί. χχ/ ο εις ος. χα/ αλλ»;• χ07Χί κχτχλήξεα 
έχιίέχονται τχ εις ος χτηηκχ , χχι χόσχς χχρχλήξεις; 
χχϊ τίνα ε'ισ! τχ οντχ κχΐ τύχΆ χχί σηαχινομίνφ κτ)/- 
Τίχα ; τίνχ ιΐί» τύχψ χττ.τιν.χ. , σημΛίνομέν^ ίέ ονxέ^ι^ 
χχτχί.-ήίεις μίν . ίι/ο ' τήν τ'β ί/; χοί , χχϊ την «/; οί 
χχ^^'Λβο'-,' ■ ώί χν-^ρχχιιος, χρνειοε. Αρίστχρχειοζ' Πλα- 
,3 τιβνιχό^ . Ατμοσ-3'εΐΊχθί;. χχρχληζεις ϋ, ου.τμ' των £ι'ν 
χος, τ*σσ•αοΛί' χλϊ τίν ίι'ί βί > τέησχρχζ. χχι των μεν 
ε!ς χος, χνταί είσιν. η "γχρ τψ ι χχρχλη'/ετχι , ωί το 
'ΐ.λλψ.•ιχόί: , 'ΡϋϋΛΓχο'ί • η τω χ).(^χ, ω; το 'ΡοίιχκΟί " )/ 
τω υ , ως το Λ(3:/χ5;. αλυχοί" χχΐ χλεονχ^μω ηυ ρ. 
βλ•^xρός. ^ η7 ίί ίίφ^^όγγ^•, λί: το Κερχ'^-ειχόί. Αχρει- 
κό;. των ίϊ «; ο» »Λ•?Ό:ροί'. λι/γλ; " ;; τ^ £ί ο/φθΌγγΛ.•. 
α; τό Ό«);ρ6ΐθί, Έ«ΓΟρ£<θί. :? τ^^ χι άιφ^όγγω. ως 
το τχλχνηχϊΌς. τ} τ^ οι όιφ^ογγω , ως το χχντοΤος, 
άλλοΐος. ί) ΤΛ' κ, ώς το χχτρωος, ηρχος. ο3'εν το α/- 
50 3οΓοί. ίχ του αί^ψος κτητιχοΰ ι/ίνετχι , χχτχ τροχην 
Αίολιχην της φ 6ιφ3'όγγου εις οι. εχεΐνχ 6έ έστι τω 
τύχω χχΐ τω σημαινομενω χτητιχχ , οσ* εις την γενιχην 
τον χρωτοτύχου άνχλύοντχΐ' οιοκ, γρχααχτιχος λογοί, 
« τοϋ •νρχΐί'αΛΤΐχ6ΰ ' Άοιστχρχειος βίβλος, ή τοϋ Αρι- 
στχρχου. Οτχ ίε ούχ χνχλνοντχι εΙς την χρωτοτυχον 
•γενι*ην , τχΰτχτχ μεν τύχω ίι-Τί χτηηχχ' κχ^οτι τχ 
εΙς χοί χη:τιχχ , τω ι χχρχλήγετχι ' χλην του Κερχ- 
.ΐο μεικός. Υ.ίβο'-ίχός, Αχρειχός, χχΐ λεχελεικός. τω ί'α 
ση-χχινοαένχ '^'Μ ίση χτητιχχ• οφ-}χλμιχον γχρ ΐχτρον, 
ΟΧΙ τΐν το-ϊ ίχτρ'^ν όφ&χλίίον λ^γομεν , αλλ» τον τον 
6ΐ)-}χλ•χόν Ιχτοεύοντχ. ομοίως ίέ χχι ήχχτιχον χ^ρωττον, 
^•^ τον τον ηχχτος λ/γοαίν, χλλχ τον το ηχχρ αλ- 
γο{/•/Γ«. ε'ίίη ί'ε του χτητιχοϋ , τρίχ' οίχειωμχτιχον μίν, 
το οίχείωσιν έχον χρος τίχον ' οίον, οΰρχνιος , έχίγειος, 
.'^χλίστιος. Κύχριος, "Ρβί^ί;, -(ήινος. ηνεχφχντιχον 6ε, 
το συν/'χΦχΤνον τι με•^' ίχντο-^'^ ο.ον , ',ψ.ί'χμχτιχος^• 
ΙΟ βννίχφχίνει γχρ την γρχμμα,τικην χχΊ χστρονοΐίίχος 
όαίί^:ς χ^': όήτίΰο χχι φιλΐιτοφος. μετοντιχστι-,'.ον ίέΐστι, 
τ» μετί'χον ουσίας τι-^ός' οΤον , κε'ορινος ν-^όρ^φος, 0- 
μηρος' ίερμχτινος, χχλχειος , χρύσειος στχνρός. βρο- 
τι ης χε•'ρ• ίιχΦ^ρ^νσι ϋ τχ μετουσιχστιχχ των μερχν 
τοΖ σχ'.ιχτος' Ζτι τχ μίν μετοί,ιιχιτιχχ, χχο ά-^ύχων' 
τχ α ίηλοΰντχ μ^ρος σώμχτος, χχί ϊμ-^νχων χχρχ- 

ιγοντχΐ. 

ΑΊ-,-υχτωσ»!, με^Λνχι και ϊχίχχνσχι. 
Αί'ίι/λβ;, •}ρχίύς. 
5ο Αϋ'-^νιχ , ^χνίσιμχ, 

Α''ί;>«ί • *'*''• ί'όλοΜ. _^ 

Αίηνχ, τχ μιχρχ τάϊν όενίρων , κχΐ αχχρτχ' οι ϋ, τχ 
ίηχ. άλλοι, χϊην'ίς, χΐωνιον , χχΙ το βλχβερόν. Αίητον, ίχϊ τβί ΉΡχίστου , χνενττον , η χνρνίες' οΐ ίε 
μίγ*' άλλο< , το με^ οραης' ο! ί'• , ως αϊετος. ' 

ΑΙίως . τιμή, φόβος, χΐτχύνη , όνειίος. χό^^εν χΐίως; 
χχρ* το α'.ί2 το έντρέχΟίίχι' η χχοχ το ε'έω το ι3λ^- 
χω' χχί μετχ τον στερητιχοΰ χ, χείίω το ον βλα'χω' 
χχΐ χτοβολϊ) τοΰ ε , χχι σννχιρίτει τον χ χχ! < 6<Ί: την 
XI 6ίφ^ογγον. η ίχ της χ.'ς εύ^^είχς. η ϊχ της αίου γε- 5» 
νιχης χχτχ μετχχλχτμόν. 

Αϋομίνω , χ',ίεσ-^ίντε • Ύω μεν τάρϋητχν Τΐ . χλ< α1$οα{- 
νω βχσιληχ 'λνστητην: — χΊί.'ω χΐίω , το έντρϊχομχι' 
έζ ον χχι χΐόημι. τοντο , χχρχ το χϊόώς' το ί:,χχοχ 
το εϊίω το βλίχω " χχΐ αετχ τον οτίρτττίχοϋ χ . χει^ως 
χχ! χϋχ'ς. οι γχρ έντρενοιιενοι , σνστίλλονσι τχ ομυ-χ- 
τχ. ο χχίητιγ.ος ίνεστω:. χ'ΛέομΛΐ χϊίουμχι' η μετοχή. 
αϋεόμενος χίίονμενος' τ» δν'ι'κον , χιίεομίν») αΟοΊμίϋω' 
χχ! χχοβολ^ τίν υ , χίόομι^νω 

Α (ία)] 'Ιστίον οτι το χΐέώ , οτε μίν εστίν εΰ9ειχ , οξ^- \ο 
νετΜΐ , α'ί Λ^τ» χ*' Σατφβί • οτε ίε χίτιατιχη , χερι- 
σχχτχΐί ως το, — τατ* χίίω χμφιχαλϋχτει ■ — ον γχρ 
χτωτίχόν έστι το ω , αλλ' α'το χρχσεως. χχο γχρ τον 
αίόόχ , γίνετχι χίάω. 

Α;'ίο/οι;ίί τβ^£ οϊχετχς λ^γει, διχ το χζίονς εΐνχι χΐίονς, 
(ίς εν τω, Ύουνεχ' εγώ σ' χίόήσομχι — ου όιχ Το ■ψίυ- 
ίεσ^χί σε χέρι Όίυσσίίίς, ίιχ τοντο χροσήτομχί σε ως 
οΐκίτην. Αΐίεΐσ^χί ^' ίερηχ: — χχ! , Αΐίαΐος μεν τ 
έστι χχι^χ^χνχτος: — χροςίίχτούς μετά χϋοϋς. έξη- 
γεΐτχι οΰν, τι νοτέ έστιν χΙίοΤος , έχενεγχων , — σον 
τε νόον , σχ τε γοννχ•^' ίχχνω: — χντ! τον, ίχετευω. 5• 

Α^ίωΐ χχο τοΰ είίω γίνετχι χείίω' χ«< κρ*«ι , χ'.ίω. 
χζιον δέ έστι ζητησχι, όια. τί το χ, μαχρον ον , τρί- 
■τΤίΓαι έν τω χχρχτατιχω \ χχ! ίστιν εΐχεΤν , οτι βις τ» 
τελεώτχτχ μεγε&η ίίΓ τχς έχεχτχσεις γίνε7•9χι. τχ Μ 
φύσει μχχρχ , το τελεώτχτον ίχει μίγεά'ύς. ουτΜ Ζη- 
ν όβιος. 

Α/ίο."* , χχρχ το χϋονμχι. γυιινωσχι γχρ η ονομχσχι τχν•0 1 
τχ χϋούμε^χ- η χχρχ το χνοιίχίνειν έν τη σννουσ.'χ 
οργωντχ. εστίν οΰν Ίωνι•Λθν , οϋοΐχ' χχ! τροχη τον ο 
εις χλφχ , χΐόοΐ'χ. όντως Ώ,ρίων• 

Αϋοιέστχτος] 'Ιστεον οτι το οϊρχ^στχτον (ως χαρχ ΑΙ- 
σχύλω έν Π;;χίλοτ^ , οΌν, }£.γω γένος ιιϊν είμ! Κρης 
άρχέστχτον) χχ! το χϋοιέστχτον χχ! αφάονέστχτον, 
χοιητιχχ ε!σι , χχτ ε^^ος Ιώνων γινοιιενχ. τχ γχρ όιχ 
τοΰ ο σνγχριτιχχ, 6ιχ τοΰ εσ χροΦέρονσιν ο'.ον, όιπχιέ- 
στβρος , χχ! χρχ'-'σΓερος , χα! χφ•%νέστερος. ωφειλον 
γχο 'τχ χροειρηίίένχ , ίιχχιοτερος ε':νχι, χ.χ! χφ•}ονώτε• •• 
ρβ;, χχ! χρχχιότερος. οντω Φιλόξενος εις το χέρι συγκρι- 
τικών, ωςχερ 6ε. οΐιτοι 6ιχ τον εσ 7χηαχτι\ουσιν , οντω 
χχ! οί 'Αττιχο! ίιχ τψ ισ , χοτϊστχτον λέγονσι χχι 
λχγνίστχτον , χχ! ■^'ευίίστχτον' χχ!, Αχλ/στερον ευρηχχ 
σε :'.χ! χταχίστερον: — Αριστοφάνης Πλαταΐ'<στ*Γι:, 
' Ιν' χχχλλΛγώμεν χνίρος χρχχγι-τχτον. — κ:;/ χλίτη'- 
στχΓος χχ! χληχτίστχτος λέγονσιν. οαοίως χχ! 6ιχ τον 
κι, Ισχίτχτχ. χσμενχίττχτχ , χρουργιχ.'τχτχ , ησνχχίτε- 
ρον• x7μεν»ίστ^^τΛ μέντοι, ΠλχτΛ'ν έν α Ιΐίλιτιχων' 
χ»! ϊσχίτερχ , χχ! χλησιχίτερον , κχ! ησυχχίτχτχ. Ξβ- »• 
νοφων ίε , χχ! φιλχίτχτα. 
* ' Α'ι'όόςίε , εις τον χΐίην , έχι^ρημχτΐΗ<2(. 
Αίέλιοι , ΟΪ !Ϊ6ελφχς γυνχ'χχς έχοντες" οΐ ϋ , σνγγενβϊ'ς 
καλοί/5•ιν «ϋτχς χ.ιι αίλ/οι;. τον ό^ »!ί! , όχόεχ* εΐβ!» 
βι' φωνχί' χς εΰρϊΐσεις εις τ» ,ΐχτΓ;'>«. 
Α!εν , έχί^ρηιιχ χρόνου 6ηλωτιχόν' σηιΐΛ/νει ί• το ίιηνβ- 
χώς' χ»! ίστι χοιητικόν, τριχΛί 4« οιόί τοντο ο χοιη- 
της, «*/, «>'«/• χϋν. «9 Α Ι Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ι 3ο Αίει. ά•Μ τον νεχςτί' Ήντε 6^^.»* ^β•* μ&λισ7χ:>ιν οίίι- 
3ο νάχν Π^'^(5>/1,• έιι γλχφυρη.; , αίίΐ ι/^ον εοχοιιενχων : — 
αηίΐχίνα ούν, το σν.ίχνς τροίστατάχι. ωζ όοχεϊϊ/ νεω^τϊ 
αύτιχί ίρχεσ•^χι. χχί γχρ τοί'ζ μ^ν αλλοΐζ ζώοιζ τι τττη- 
σΐί άττοτΒΤχγμίνη Ύίνετχι• χι ίί μ^λισσχι, βρχχεΤ:ίν 
την Χί'νησιν -ποιούμενχι , ίιΐ^ίζουσι τοΐί; «ν.^εσι " χα; εττχζ)- 
^εϊ'7χι , νίτοντχι τΓχλιν , κχ! τχλιν ΐφι<^ονίΐ. κατ όλι'- 

V ι ~ " >■ , , ' , Μ 

γον ονν η ττησις, ωςτερ χρτι ερχομέ'^^ν γ:νετχι • ιαςτε 
χχί φχντχσ/χν ττοιεΐν , ως χρτι έξορι•.χ<τ•}χι. 

Αίει^ενέπ^αι, τοΐ'ς αει τελεαίίνρ^οΰιιν η ταΐΊ; χει ντίΌίρ- 
χουσίν. ή εύ^^εΐ», αίειγενίτη; , έιι τβί «εΐ χχ! του γε- 
•,ο νίτης. χα! έη τον γει'νω το ννοίρχΜ , γε'^ιϋ γενετής, η 
ΐΗ τον -γείνΛ το γεννώ- 

Αϊιίνοιχος , χίίιος οίπος χ.;/ ϋιάλειτης. 

Αίέλονρος] τούτο ονχ ίτη ττλεονχτμος , αλλ' άντί^ετις. 
ττχρχ γχρ το χϊολον χχί την ονρχν, έτνμολογείτχι αί- 
λουρος, οντκς ΙΛρΜίικνος χεοί ■ιτχ•9'χν. 

Α.'ίΓΟί] ο/ον, Αΐετος χργη•^ χννχ ^ιίρχν όνύχεσσι ιτέλω- 
ρον: — χχΐ , Αντί'χχ ό χίετον ψιε τελειοτχτον τετεψ 
ναιν: — ήτοι μίγιστον , ή έντελη σημεΐχ φχίνοντχ. γέ- 
γονε (5ί χίετος, ττχρχ το χίσαειν ο^εν χχι χνχλογά- 
50 τερον οι Αττιχοί χετος λέγουσι, χωρίς τον ϊωτχ , ως 
ν.λχίχ , χλχω. όντως 'Ώ^ρίων. 

Αίετος , το ντψον ζωον , κχι τβ όρόφωμχ. 

Άΐ'^ηλον, αφχνην. 

Α'ιφνη, ή γη. 

Α'ιζόν.αοτον , ξηρχσίχΆ 

ΑΙ^ηος , νεχνιχς. χχρχ το χει , χχ} το ζέω , ο χει ζέων 
χχ) ακμάζων χχτχ την ηλιχίχν , γίνετχι αίζεός • και 

- • . ' ^ ~ , V , ? < 1 > ν ~ > 1 

ο 3 χχτ Βχανί;ησιν τον ε εις ήτχ, αιζηος. χχι κττο του χει 
ζΐΤν το χΤμχ της ηλικι'χς, τουτέστι, ^ερμον είνχι. 
έτειίη τχ εις ος ληγοντχ χχ-^χρχ χ-ττλχ, χχτχ την κοι- 
νην δίχλεχτον τω ήτχ ττχρχληγόμενχ, ουκ εστίν ευρεΐν, 
ει μη το χϊζηος. χχι τηος' χχι χυτχ έη ττχβΌυς. ττρος- 
χειτχι, χχτχ την χοινήν ό'ιχλεχτον έχει το ττχληος , 
άρχηος , χχι Άχη^ς , Βοιώτιχ είσι, χχτχ τροττην της ει 
* 6ιφ^6γ'/θυ εις ητχ , ως το ορηος χχί λνκηος , Ααχωνι- 
XX. τρόςκίίτχι άτλχ , άιχ το νολυνηος, εννηος, εχε- 
«ο νηος' πχρχ γχρ το νηος συνετέδ^τχν. Α&ΐ γινχσκειν, 
ΟΤΙ ουχ εχίΐ το ιωτχ ττροςγεγρχμμένον' Ατολλωνιος 
όε ό του Ά ρχιβίου , σνν τω Ιωτχ οΐόεν χυτό , λέγων 
γεγονένχι ε:ί τον χΐζήϊος. νρος 6ν αντιλέγει ο τεχνίΗος' 
ΟΤΙ εϊ ήν χτΓΟ του χίζηί'ος , οΰχ ώφειλεν όζύνεσ•3'χι, 
αλλχ ττροτΓεριτκχτ^χι. ή γχρ όξεΤχ κχί η βχρεΐχ , εις 
τερισπωμένην συνέρχοντχΓ οίον, Αχελωΐος. Άχελωος' 
ντηρωΙΌν , υπερωον. λέγει ί& ο τεχνικός , οτι , ώςνερ 
κνο του Αιτωλός γίνετχι Αιτωλίας χχτχ χχρχγωγην, 
τον αντου σημχινοιιένου φυλχττομένον , χχι χνο του 
*ο ηχττρος χχνριος' ούτω χχι χτο τον χίζηος χΐζήϊος. 

ΑΙήτης, ονομχ χυριον κχτχ -πλεονχσμον του ι. Άήτης γχρ. 
Άτολλώνιοζ, Α'ιήτη, χείντ^ν μεν χφκρ 6ιέχενχν χελ- 
λχΓ. — είει 6ε είττε'.'ν Α'ιήτχ, ως τοξότης, τοξάτχ' 
Όρέστης, 'Ορέστχ. αλλ' Ίωνικως ετρε-ψε το χλ^χ εις 
ητχ. 

Α-'ηται . «νεμοι. 

Α'ιηνες, το ίεινον χχΐ χολΰστονον. "Αρχίλοχος , ΤΙρου-'ί^η- 
χε ιτχια-'ι , θεΆτνον αΐηνες ίμερων. — ε'^ρητχι 6ε ττχρχ 
το «Γ χί. ή , το χΊχνιον. χχτχ τούτο γχρ ονχ εστί (ξχ- 
γεΐν τον χττο&νηνκοντχ. οντω Μί-ίΌ^/ο^. 
5ο ΑΓνοε] ϊστέον οτι χΐ'&ίς έστιν ο χι•5•χν. τχρχ το χ'ί^ω, 
το χχίω' χί&ος 6ε , ο χιΆομενος. τουτεττιν ο νχιομενος. 
οντω Φί/.οζενος εις τχ ρημχτιγ.χ αυτόν. 

Αΐ•ίωνχς} χίετος χί3'ων , ττυρωίης, κχν<;τικος. κχι χί^ωνι σιίήρω , τω λχμτρω χχί οξεΤ. έτχν γχρ ί σίίηρος οζυν- 
^ί] , λχμτρότερος γίνετχι" χχι χ'.'.^ωνχς λέβητχς , τουζ 
ττρος το ττΰρ έτιτηίείονς, χχλ^,νμένους έμτνριβχτχς. 

ΑΊ-^οϋσι^σι , στοχϊ'ς τχ7ς χατχλχμττομένχις νπο τον ήλίον. 
ή α'ι^ουτχι , 6ιχ το χΐ&ετ^χι έν αντχΐ'ς τοί χειμωνος. ^ο 
η &ι:1 την τον ηλίον βολήν. 

ΑΙάιοττίχ, τΓχρχ το α/'-ί/οΛ^. τοντο, •!τχρί>ί το χ'ί^ω' το 6ε, 
■κχρχ το 6χίω το χχίω , χχτχ τροττήν. 

Αί'^οττχ οΤνον , τον μέλχνχ, η τον τοιουντχ ερυθρούς• η 
τον χχυστικον. έτΙ 6ε τον χχλκον, τημχίνει τον λχμ• 
τρον κχΊ χΐ-^ομένην ο-^ιν εχοντχ. 

ΑΊ^ουσχι , χι στυλκταί χχ.^έορχι, ττερίατυλχ εχουσχι' 
άχο τον χ'ι•^εσ•^χι έν αυτχΐς τχ ττνρχ' οίον. Πυρ έτε- 
ρον μεν υτ χίάονσης ευερχέος αυλής: — η , ώς 'ένιοι, 
χχτχλχμτομενχι. σημχίνει 6ε την κχτχφωτιζομένην 
στοχν , και την μετχ τον τνλωνχ ■κχ<;τά6χ. 5ο 

ΑΙ^χλοεν , λέγεται το κανμχ, χχί ή ττυρίχανστος νλη των 
όρων. κχι Αΐ^Ό-ψ , ο 6ιχτυρος, ή έρυ•^ρος. 

Αΐ^ίισσειν , χχί χνχιΆϋααειν , ρίτττειν , -κλεΐν , ^έρε<!^αι• 
ατό της αΊ•%ίχς της ένχλίχς χορώνης. χχι Α'ί^υσμχ, 
ομοιότητα , ή σχίχσμ.α , η κίνημα. 

Αί^'ρχ , το κοινον ' κχι Άττικόν , χ'/•3'ρη. ιτημαίνει 6ε 6υο ' 
κύριον ονομχ, ΑΊ^ρη ΤΙιτ•9^ηος Άυγχτηρ: — ααι την αϊ- 
■^ρίχν , ήγουν την ίΐατχστχσιν του αέρος• ήγονν τον ευ- Οο 
6'ίηνον ' Υ1οίη<τον ό χ'ί&ρην. 

ΑΙ-^ήρ , τταρά το αεΙ &ε7ν κυκ}.ο(ξ>ορΐχως' ΦησΊν Αριστο- 
τέλης ττερι Κνρηνχίων. 

Αϊ^ίΌ^ , τχρχ το χΊ'3'ω το χχίω, χχι το ω'ψ ωνος , ο 
σημχίνει τον οφΒ'χλμον χχι το τίροσωτον , ο χεχανμέ- 
νην έχων την τρόσο-^ιν. λέγετχι γαρ έχε^σε σφ>ο6ροτε- 
ρον α'ί3'ειν τον ήλιον. 

Αί'9έρχ, τον ονρχνον κχι κέρχ' και έτι έμττρησμον. χχι 
Αι•^ερίως , κχ-3'χρως. . ίο 

Α'ίδΊνχ, ξύλχ ενκχνστχ• χα} κχννος χΊ^ινος, οίριμνς, η 
μέλας. 

Αί^όλικας , τας ττερί την έχιφχνειαν φλνκτ,'όχς. 

Αι3^ων , χν6ρεΐος , ή -κολεμικος , ίσχυρος' ή ΐττνου χρωμχ. 
τον 6ε λέβητχ, άτο του αΐ3'εσ•9'χι. οί 6ε, λχμτρον , ή 
μέλχνχ , και τολιάν. τον 6ε λέοντα , τον χχτχ "^υχην 
βμτυρον' ή 6χ7νν , ή μέγχν- χχί λιμον αιδ'ωνχ, τον 
μέγαν , ή εαυτόν ψονενοντχ. 

ΑΊ'3'ω , το καίω. έκ τον 6χίω το καίω, υτερβιβχσμω χί6ω, ίο 
και τροπ^ τον άέλτχ εις ■&ήτχ, αΊ•9'ω. εκ τούτον Αιάχ- 
λη ό καττνό:. 

Α-ί-^αλη"] ΑΙ&χλη έχαλεΐτο ή Αήμνος ■ ίσως άτο των χνα- 
6ι6ομένων αΐά'χλων , εκ των Ηφαίστου χχλαείων. Αι- 
Άχλίτης το έί^νικον. άττό 6ε του ΑΊ^άλειχ, χΐ^χλείτης, 
ο κχτνωόης. ΑΙ^άλη 61 , τ:!.ρχ το χϊ.^ω το χχίω γέγονε. 

Αί•^χλί6ης• οίον, ΑιΆχλί6ην κήρυκα Άοόν , τω τάρεστι 
μέλεσΆχι Αγγελίης , χχι σκήπτρον έτέτρατεν Κρμείης: 
— ο Αί3'χλίάης , Κρμοΰ ττχΐς ην ετερήμερος , και μίαν 
ημέρχν υπό τον χ6ην έιήγεν , έτέραν άε έν! την γήν. 
Αί•^χλειος^ τχ χτο των εις λος βχρυτίνων ΰνίρ 6υο συλ- 3° 
λχβχς , μη Όντα έ^νικχ , 6ια της ει όιφ^όγγου γράφον- 
ται• α'Όλος αιόλειος, ό ττοικίλος• αί^χλος , χϊδ'χλειος• 
σημαίνει 6ε τον χαχνον' 6χί6χλος, ό ττοιχίλος, 6αι6α- 
}.ειος• μεγχλος, μεγχλειος, ως ανο του μεγαλεος. 
βχρντονχ ττρόςκειτχι . όιχ τό ομφαλός , ομφάλιος ' μτ] 
έ3'νι•/.χ , 6ιά το Έ4νάαμολιος. 
Αί-^νσσειν , ανχσε/ειν , χνχκχίειν. 
Αί&ρηγενέτης , ό βορέχς ό αι-^ρίχν γεννών ' η ο αιΆρου 

κ-χΐ -ψί^ιχους αίτιος. 
Αί^ρω , τω -^ύχει• χττο της χίβ'ρίχς•. Αι3'ρω και κχμχ- 4ο Α Ι ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Ι 52 τα : — ί/'ί την '0^•^τ<IΒIΛV. η το ΐζ Λΐ^ρίχ^ χνεΰμχ ' 
ζτι ίΤ<αβλ*ί ΐν τχΤ( χί•^ρίχί{ τί ■φύχοί •γι>ΐ-χι. άλλοι 
Ο- χγνοοϋντΐί γρχφουα, ι\ι/-^ρχ κβι ΚΛματίΐ! -. — τψ γαρ 
νΛνχγκ οίτε ίίρύύζ χρμό^^ει, ίίτβ χιαχ' έχίχκρκττο γ«ρ 
«αΐ^οΓν ' (/το ^ τ^ν Λί^ρίχς έίίίιίμχττο , ωί νχιχη/«ί 
άοατ^ιί. ΧΛΤΧ ίί το άρηνικον την χΊ•^ρίχν ΐ^χεν αι• 
^ΰον , »ί •π^'-' ΐΛ/λι^ν τύλον' οΤον, Έν χΰλύΐ ίν νΐκύίίβι 
βα\.χν: — ΧΛί τϊΐν άεΟαιν 6ίίί\ον , — ίϊί Ι ιαν ίίίύΛζ 
ίλ•^:; Ό^ί ϋιχν. 
5οΑΓ3•ρ5ν, τό ορεινών -ψν^ι^Οί. 

Α/χ/νί»] «το τη χίίχτίί, ό σναχι'να τ*ν σχληρον και λτγο- 
τοαον, άαχίζο)• »αί άτφοΚ^ του «, Λίχ/^ι» , χχΊ Αίκίχ, 
βί'ί τα•; ί«χφβροιι< ΰβρΐΐζ. 
Α'χίν, άντί τβϋ ^άν• ό ΐΐ ννίνίίίτμος (Τυναντικόί' κχτχ 
τροτ^ν τον Β §<; α ■ ο/' γ*ρ ΔίΟβίίΓί το 6 ί/; « τρί'- 
τουτ<• τό γιρ ΐϊ-^ε, «ί&ε λίγο'-"''' '<""' ''* 'Λρτεμα, 
"Αρταΐί•"•;• οντ* «*' τοίτβ τλεονχσμ^ του ν,εν , χΊκεν 
γ/γονίν. 
34 Α/κάλλίΐν. σχίνειν, άγχτχν , ^χττεύείν. 
ΑΤχνον, ίί/ν^ον ίίίλινόν. 

Αίλ/οί. ό Άίρίανο,- ό βχηλενζ έχχλεΤτο' ο^εν Αίλιοι 
χοϊ•αχτί'^ου<η ■ κχΐ Αί>.ίχ, ηόλα Πχλχιστίνη^ ■ ό χολίττα 
Ααλιωτης. οη <5« ΑΓλ;οί έχαλίΐτο , Διο-γενιχνοί ίν τοις 
χρονιχοΐζ φΐ,^ίν. έχ τούτου ονν ΑιΚιχι χρημχτίζουΐίν χΐ 
βχ7ΐ)^ία- ουταΐζ ΛοίΛίν. _ , , > 

Α'λονρος . το '^ίϋον , χχρχ το «ίόλΚειν κχΐ χνχγειν την 
ούρχν χ»1 χινεΐν. κχΐ αίλούριο;, ρίζχ τιζ ο'ντω χχΆουμίνη. 
Ό Αιλχ, «;"■' ■''<>'' ΧΛλ* Κύτριοι. 

ΑΓολ . -τχρχ το χΐ^ια το καίο) • ο ιτχ^-ηηχοζ χχρχχείμε- 
ν«ί νταχι . αΓσκα , χχΐ αΤμα. όνο χχ&η χνείέξχτο , εν- 
όειχν , χχΊ μΐτχ-^εσιν τον ννεύμχτος• ένόειχν μι^ν' 
χχ.'ίό'Κου γαρ η τρίτη σνξν^ίχ έν τοΓί ρηαχτιχοΐ^^όνο- 
μχσι το σ γίννα' ττεί^ΐι), -κεί'τμχ' χλχ^ω . χλωσαχ' 
ϋα: , χιμχ. ονταΐζ ονν ϋα χχ' χχρχ το χ'Λμ χισμχ• 
'μίτχ-^εσιν ίί ττνενμχτοζ- ή γαρ χι ό:φ%γγος χρο μεν 
ίλλου σνιιφχνου -ι^ιλοΰτχι' νρό 6ε τοι; μ, ίχ^ννετχι. 
λΤιχχ, ιΤΛρα το χΤμχ τι εΐνχι τον σίΛοχτος. Έίίττίίο- 
αο χληζ, ΑΪμ* γαρ χν-'^ρ^χοισι χεριχχρ^ιον νόηαχ•^ — α/- 
μ* ν ■*ί"%'' ''•*''■* Έμχεόοχλην. τινές^^ ίί χχι "Ομηρον 
οίοντχι τχντττς ίΤνχι τν^ όοξηζ,ίν τύ? λέγειν, — ^υ- 
χϊ; ίέ χχτ οντχΐίίνην ώτειλην "ΐ.ινυτ' εχειγομένη:— 
ούχ εατι 6ε χλψ^ές. ο γαρ "Οα??ροί χάχνχτον χϋτήν 
Ηχι ίαφρονχ ίΐνχι λεγει' ίιο χχΐ τχς των τε•^νεώτχν 
^νχχί οίνρομί^νχζ χχρειτχ-γει• 'Ον τότμον ύοΟμτχ• — 
κα< έν τω άίι/ χοΪΛ^ομένχς των οίχίι'ων χχρχχτωιχχταν 
%νΐχχ• σναχίνίΐ α ίνο' την γίΐ/εαν» »« το, Αΐμχτο^ 
«Γί χγχ^ο'Ό: — χχΐ αυτό το χΐμ*, αίί το, Α/μα <5 
5» χνηχϊν-ι^ε ί:α στριχτοΐο χιταίνος. , , _ ■ 

Α/ι:ατοίτο-α] ο' χχνκν Πάσα γενιχη ίιχ το» ντ Ηλινο- 
μένη , το τέλος της γβν/χ»< τρέχουσχ εις χ , ηφΐ την 
ηΓχρχλή'/ουίχν φύσβι μχχρχν χοιονσχ, το -^ηλνχον χοιεΤ. 
χίαχτόας τί άρτενιχον. τχ εις εις, ΐΓ05•α; χχρχληί;εις 
ίχιίέχετχι; γ'. τα εΙς εις όνόαχτ» μετουτιχστι**, χλεο- 
γχτμαί της τοί χρΜτοτΰχον "γενικής ιυλλχοην βχρντονχ, 
ηχΊ η ΤΜ η χχρχληγετχι , η^ τλ<^ ο' σχχνίνς ί? τ^ϋ -ι'. 
ότβ ίν έχτΛΤει έστιν οΓον, το εΰράεις, έροίεις, χητΜεις, 
4ο χνοίίΐς. χχΐ τψ μίν ο. ΟίΟΐ* Λΐ'μχτοεις, τιμιοεις, σκηεις' 
τίό η, ο'βν τιμήεις, τελήεις• το όί χχρίεις, ήχο τον χχρι• 
τόεις ΧΛΤΧ σνγχοχίιν- ο■^ιν το χχριτοεις, χνηλογαιτε- 
ρ'.ν έιτι τον χχρίεις. χχϊ χϋς ονχ έ■γέν^το αΐματόεινχ', 
φχτ'ιν ότι, Τν' ΐντεν-^εν τχς μετοχχς όιχχρ/νίί'μεν' 
(χε?.'χι γαρ ίι' ίνος τ χοιοϋτι το ^ηλνχ)ν' όχρείς. ίχ• 
ρέντος , ίχρ»ι<τχ. τούτον χχριν •ι< β ίχοιησβ , χχρίεσσχ, τιμήεΐ7χ. το 6'• άμφιγνιήεις, κχ} -^νόεις , χχι τα ο.•οια, 
χχτχ τροχην ί'γ^ΐ'β^ίΌ τον ο εις η. εστί γνον , χχϊ ση- 
μχι'-^ει ΤΟ μέλος, έί χντού γυοεις• χχϊ τροτ^ τον ο εις 
η, -γνήεις, χχϊ χμφιγνηβις. χχΐ ίττι άϋον , χχΐ σημχΐ- 5^ 
νει μνρε-^ιχον αν-'^ος, 1) βοτχνην χχι -γίνετχι έζ χντοΰ 
•^νόεις- χχι τροχ^ τον ο, ■^νήεις. το ίε χ.'μχτόεις, ίστί 
μετονσιχττιχ^ν. μετέχει γαρ. τχ γαρ ίίς εις χχχντχ, 
μετονσιχττιχχ ε'ι^ιν. Ιαττιν ί)εις. ε! γρχφετχ. ίιχ τον (, 
ήγουν ο μετέχί•:ν Ίον " εΐ 6ε γρχφετχι ίιχ τον η, ατβ 
τον ^αν, ο (τημχίνει τον αίγιαλον , ή γενιχη ΐζόνος' έζ 
αντον ^ονοεις' κχ} σνγχοχ^ ^όεις- εστί 6ε χχϊ χοτήεις 
6ιχ τον η' ^ίνίτχι έχ τον χότος . χοτόεις , χαΐ χοτήεις. 

Αίλ/νον] τοντο έχΐ θρήνου έτι'•^ετο' χα,Ί έν τοΐς εφν- ο5 
μνίοις ίέ. γίγονε ίε εις τιμην ί\.ίνον τον της Κχλλιόχης. 

Αΐλότροχο; , χλλοιοτροχος. 

Αίΐίχτη, μαχχιρ* χχρχ Έοφοκλεϊ". 

Αίϋχτιχ . χλ'/.χντιχ. ΑίμχΚεχ , μέλχζ ζΜμός. 

Αί'.'ίαλεο;/ , χσ^ενη. 

Αϊμχχθ''ρΐχ, τχ ένχγί<τμχτχ τοΐ'ς χχτοιχομ4νοις. 

Αίμχτ^•:>χΐ' φονε-^σχι. Λίμος, τράχηλος. 

Αίμου; , όβελίτχους. 

Αίμχυιχ , το έχ χχλήχ^ιν ψχοίομημένον τειχίον , ήγουν ι* 
φρχγμός. χχο τοί χίμχττεσ^αι τους ντερβχίνοντχς ι/η β 
τάίν χειαέναν »χχ•/^ίον' τονς σωρονς τον λ/)αν, Λζ 
χχρχ Νιχχνίρω , Τροχό/ μχλα, ^ χίίίχσιχ τε χχϊ Ιλνοζ 
έρέοντες: — ίττι 6)ι χχϊ ρητοριχη η λ.'ξις. ουτχ•ς 'ίΐρίαν. 

* ΑϊίυπΓος, ο χίμχτα!6ης , ο όφ•^χλμος χληρης χΊ'μχτος' 
χχρχ το χ'μα, χχϊ ιι}ψ ωχός, ο' ■οφ•3'χλμός. 

Αίμχίιχν , το τοι/ί θ!!οντα( ο6ννχΐΐ•^χι μετχ χνησμον , ως 
χίμχσυεσ^χι' χχρχ το χ7μχ' χίμαι6ίΧ γαρ λέγεται η 
τ2ν όόοντων νχρχη, 

Α'ίμΰύν , ο ίμχειρος' χΊ\ι.ονχ -^ηρης: — ε(Ττι 6χι^ το γινιά. 
(Γ«Λ' η μχν•^χνα' χφ ου 6χ7χχλος, χχι 6.ίχ'7Χχλος' 
χχϊ 6χΐχλος ' χχι χλεονχσα^ί τον 6, ίχίίχλος , ο ένι7τη• 
νχν ■ χχι ίχί'μχν ο χυτοόι'όχχτος • χχϊ χχτχ άχο3ζ,?.η9 
τοϋ 6. χΊ'μΜ. εστί χχι όνοαχ χνριον' Άλαίτορα τε 
Χροα/ον τε' Αΐμονχ τε , Κρ'Όντά τε: — τούτον ι» 
ύποχοριστιχον \ίμνλος• το χτητιχον , ■^ίμύλιος' ηΛί 
χϊμνλίύΐς, τουτέστι χολακίυτίΑοιϊ, έατείροις , χχϊ σννε• 
το."•;, χχρχσνλλογητίχοΐ'ς' ή τνγγενιχοΓς χχι εύνοΊ'χο^ς' 
χχϊ Ηιι'οίος, χι'μυλχ χίύτ/λλονσχ, χοιχίί.ον , τϋχνο'ν, 3• 
χχνοΰργον , 6ολερόν. 

Α/μ^/λοί , εμχειρος, τννετος, χολχχευτιχός• ίχ τον ΑΓ- 
μχν , ο σηαχίνει την εϋηιιονχ χχι ίμχειρον' χχϊ Αϊμυ- 
λίοισι , χολαχΐΐ/τ/χοΓι; λόγβ<(. 
Αϊνειχς, ί τρίί'ς ο νιος ""γχ/του. τάρα το χ',-^ον το ίίί- 
νον , γίνετχι ΛΙνέχς, χχϊ Αϊνε/χς' η χχρχ το' χΊνος, ο 
σημχίνει τον ίχχινον , Αϊνέχς, χχί • ίνεϊχς. Ίατέον ί' 
ΟΤΙ το Αΐνείχς χλι'νετχι ■- ίνείχ , Αωριχϊίς• ψ χροςτι• 
Μέντες οι Υιοιχτοί το ο, λέγονσιν ,\Ινείχο. ο' 6ί Αττι- 
κοί, έκτεινουσι μεν το ο της ληγούσης , σνστβλλονδΐ ίΑ 
το α εΙς ε, χχι λεγοντιν ΛίνείεΛ'. χχτχ γχρ γενιχη ^9 
όνόμχτος εις φχνηεν ληγονσ» , χχϊ χεριτησνλλχΆοϋσχ 
της ίοίχς ευ^είχς, η έχτι^ι'νει την χχρχληγοντχν χχΙ 
ανατέλλει την ληγοναχν' οΌν χχλοΤο , σοφοίό' η ίχτεΐ• 
νει την Κήγον^χν . χα! ανατέλλει την χχρ»λήγονσαί»' 
ο.ον 'Ατρεί6εχ, ίίριχμίίεοι' έν ο ς κχΐ το ΑΙνείεν. 
χροςχειτχι, (ϊς φωνήεν ληγουαχ, 6ιχ το Αημοί^ίνιος' 
ον λήγει γχρ εις φωνήεν η γενιχη. τρόςχειτχι, χεριτ• 
τοαυλλαβούαχ , 6ιχ το χν.)α.•.'χος , χν^οώχον. βχι τού- 
τον γαρ η γενιχη εις φωνήεν λ^γει, αλλ" ου τεριττο- 
ανλλχβεϊ' της 16 χς εν^είχς. 
Αϊνος, χχρχ το ίχινύΐ το τερχομχι χχϊ εΰφρχ/^ομχι , κχ< 5• Ι 55 Α 1 ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ- Α Ι 54 ίιχχ^ομχι, ίχινοζ, ο ίιχχίαύν τί^'ν ^'ί^ί/ν' *«/ άφχφί- 
«ι τοΰ Ιωτχ , α'ι; ίη'ώί , η'ιΌ; , Ύ^'γονιν αΤνοί . ο ίττχινος. 
ΧΛ/' ρ'^,ΐίΛ ί'ί αυτοΰ α/ν ^ " ττχρχ το /'.ίίνίο • οίον, — Ιχί- 
νετο άε φρίνχζ ίια-αι •. — κχΊ , Ύοΐσιν ϊχν^η ■^υμός: — 
ίση 6ί ν,χΐ Αίνος τόλις Θρχκης. Αΐνοί 6&, ο φοβεροί, 
η νον^ροζ Χιχ.' χαχόν' χφ' ου χίνοάεν , κχι χΐννς, χχΐ 
χΐνοτχτχ. 

Αί'νον , -β-χοα το ίανος , τροτη τοϋ ε ει'ζ α , ϋχ'ι ανοβολν 
ΛΟ του ο, α.νίί. η τταρχ το οχις , οχερ σημχινει την μχ- 
χην, γί•^ον6 ίχΐνοζ χχι ίχινόζ- χχι χφχιρι-'αι τοϋ ί, χι'- 
νο; , ο μχχιμοζ • Αλλχ μοι β/νον αχοζ ίσετχι σέ3'ΐν, 
ω Μίϊ•ίλα£ , Αίκε -^χν^; : ^γονν ίεινη Κύτη. οΐιτ:•ΐί 
'Άρίύΐν. 

Α/νΜς, α-'ί το, Αΐνκς χκτίνεσσιν ίοικότε; ηελίοιο: — και, 
Α/νίίί «3'χνχτγβι ^ε^ζ εις ώτχ εοιχεν: — χντι του 
λ/χν, νχνυ, άλη^^ές. σημχίνει ίε χχΐ το ίχιτλί/χτ/- 

ΑΙναρέτη , έτι χχχω κεχτημίνη την αρετην. αΐνον γχο το 

(Ο χαλετον χχΐ ίεινον χχΐ κχχόν- η 6ϊ χλητιχη α'7χύτΜζ 

έχει το η τ« ευβ'είχ. ουτω^ εΰρον σχολιον λλιαίος τ. 

ΑΙνίζομχί , έτΓχινα • οίον , — ν/ρι ίη σε βροτόόν χΊνίζομ 
χχχντιαν. 

Αίνεσίζ , τΓχρχ το «Ινω χΐνέσιο ' τούτο ντχρχ το χΤνος ' 
τοϋτο χχρχ το Ιχίνοι' ό μέλλων, ίχνω' εξ χΰτοΰ ΐχνο;, 
χχ( εν ύττερβίβχσμω χχΐ χρχ^ει , χΊνοζ, γ^xμη, νχροι- 
μΐχ , νχρΛΟειγμ« , εττχινοζ• κχι η χειροτονίχ ηχΐ ί/-}/- 
φισμΧ- 

ΑίνεΤν, το ανχβρχττειν τον αληλεσμενον σ','τον, τουτέστιν 
■ο χνχδευειν κχΐ χνχχινεηι τλ; χρι^χί υόχτι φνρωντχ. οι 
ίε , βλχτττειν , η το τχΤζ χερσιν χνχτρι'3ειν τχς έττι- 
νμενχς κχγχρυζ. χχι χΐνεΐν , ετχινεΤν χχΐ σν-/«χτατί•^ε- 
σ^χι ττχρχ 'Ομήρψ ' τΓχρχ όε Ήσιϋ:^, το ττχρχιτεϊ'σ-^χι ■ 
Ίίηχ ά' ο?.ι'•/ην αί'νεϊΊι : — σνμχίνει όε ίνο " τον ετταινον, 
ως το, Άντιλόχου μεντοι μέλος είρήτετχι (χϊνος: — το- 
τ'ε ίί γνίΰμης τΓχρχμν^Ίον , κχι τχρχβεβλημένον λογον 
χρίς τί ύχοχεϊμενον οίον, Αίνος μεντοι χμύμων, ον 
χχτχλεξεις. 

Αΐνετος] έχ του χΐνεσω χΐνεατος , χχΐ χΐνετος χχτ ενίειχν 
5β τον ΰ. 

Αΐνι-^μχ , ττχνχβολη , η ο δεινός χχΊ σκοτεινός λόγος• -ττχ- 
ρχ το^ χΐνισαΐ)} το έν τχρχβο).^ λέγω. τοϊ'το τχρχ το 
αίνος, το χι ί/φ•3•ογγον. οι '^χρ Ίχνες, ηνίκχ ΰφεσιν 
■ΧΟίϊΙτχ-.τχι σνμ'^Μνον, τότε χχΐ το ττχρχλη-^ον (ζωνηεν 
τρένουτιν εις α,' οίον δεινός, χίνος• μέχρι, χχρίζ. 

Αΐνχ τεηουτχ , εχΐ κχχψ "γεννησασα. 

* Αΐνομόρος , ο χχχο&χνατος * τχρχ το αίνος κχϊ μόρος, 
ο -^χνχτος• 

Αΐνυμχι , το άΦχιρω , το λχμβάνω. Ομτιρος' — 6 6' 
4ο εζχίνιτο κχμττυλχ τοξχ : • — χχΐ χίννμενος , χχΙ αττχι- 
νΰμενος. ττχρχ το χίρΜ αρν^, ι>>ς τερια τερνω' αφ οΰ 
ιτέρνχσχε• κχϊ, — νερνχς νηαων έττΊ τηλείατάχν: — 
XXI χτΓΟ τούτου -κχρχ-^Λ-^ον, χΊρνυμι, χχί χίρνυμαΐ' κχι 
αχοβολη τοϋ ρ, χΐνυμχι. οντά \Λε3•όίιος. 

Α?>ι^Γθ] εστί χτΐ), κχι σημχ'νει το Φονενια. κχΐ ωςνερ τχ- 
ρχ το βω βχι'νω, οντω κχι τχρχ το χτω κτχ'ναι• κχι 
ατο/^ολι^ τοϋ τ, κχίνίύ, το κοττω. έζ αντοϋ άίνια' κχι 
χχτχ ταρχ-νωγην αίνύω , κχϊ α'ίνυμι τχρχ•ία^/ον εις μι. 
το τχ-^7ΐτιχ6ν , χΐννμχι' ο τχ-ρχτχτικος αίνυμην αίννσο 
ίο χΐνυτο ■ κχι έξχινυτο -^νμον.^ 

Α'ίζ , όνομχ αρσενιχόν ■ το ζχον τχρχ- το χίσσχ το ορμκ, 
άίζΐύ, ίϊζ' κχι κχτχ σννχίρεσιν α'ίζ. κχι Όμηρος, — 
Ιζχλου χίγος , ορμητικής, ονίεν εις ζ τερ:στχτχι. το 
τοίνυν αΐξ οξύνεται, το ίέ Θρχξ τεριστχτχι ' κ»ι το 

ΕΤΥΜΟΙ,Ο&ΐςΟΝ. , Τχΰξ, χχ} γλχϋξ. τάντων ϋ των εις ξ ληγόντκν ο-,ο- 
μχτων , τοϋτο ιιόνον διχ τοϋ γ κλίνεται. 

Αίξ^νεύεσ•^χί, το κχτη'γΰρεϊ'ν. βλχσφη•χοι γχρ οί ΑΙξννεϊ'ς. Ζπ 
δ^μος 0€ οί Αίξαινεΐ'ς τ/;ί Κεκροτίόος εστί φυλης' κχϊ 
Αίξχνείχ πολις. 

Αΐόλον , το τχχύ , τχρχ την χελλχν' και τολν^ρον, κχϊ 
οξύ, XXI τχχύ. 

Αίολος, σημαίνει τρίχ' ίστιν ονοοΛ ηυοιον' οίον, Αίολος 
Ίττοτχίης : — κχι έτι•'^ετικας , αίολος όφις , ο κχτχ• 
στικτός κχΐ τοικιλος' τχρχ το χϊειν, ό δηλοϊ" την ένν- 
τόίτχτον κίνησιν. εν^χ χ"ίειν το ορμχν κχΐ χίσσειν. 
οΐιτω Ι\Ιί•9•οί';θί. 

Α/Όλότ;•;λβί . σημχίνει τον τχχυν κχϊ ευκίνητον ΐττον. ιο 
τροττχροξΰνετχι ' έτειίη τχ εις ος ίισύλλχβχ τρονερι- 
στίάμενχ, έν τ^ συνδέσει τροταροξυνοντχι' οιον , οίκος, 
αακος' κοϋρος, έτίκουρος. ούτως κχϊ τωλος, χί'/ΜτίΛ- 
λος. γίνεται όε έχ τοϋ αίολλίϋ, ο σημχι'νει το κινώ, ν.χί 
τοϋ τίολος' τοϋτο τχρχ το έν τ^ τγολ: χλλεσ-'^Χί , «Όχ- 
λος, χχΙ τίολος. έξ ύό και Α:^^ινρος' ίολερον γχρ το 
^χον. 

Αίολοτ:ί•λους , τχχνχύλους , η τοικίλως Ιττχζομένονς • 
τχρχ το αίολεΤν κχϊ ζινεΐν τους τΐύλουζ. σημαίνει άε 2β 
χχϊ τον εύχίνητον ' οίον κοριι3'χίολος. 

Αίολο μ ίτ ρ XV , τοικίλην μίτρχν έχοντα." εξ ου κχΐ ευΛίνν^• 
τον τολεμιστην. 

Αίολε^ς'] "Ορέστης κχτχ χρητμον συνή-^ροισε τολλους Τίαν 
ονομχζομένΛν Αίο}.έ^1ν^ ΐχ,ς μεν τίνες, οτι τλε'ι'στοι ήτοι 
Βο;λ'ΓΟ; η7χν' ως 6ί ^Ιενεκλης, 6ιχ το εκ ττολλίϋ'ν 
έ-3'νΐχίν συ•.'η•^ροΐσ•^χι ' χτο τοϋ αίο}.1<^Μ. ουτχ'ς Άρίαν. 

Αίονχν , κχτχντλείν , κχτχχέειν , λούειν. 

Αίτύν , όνο σημαίνει. Αΐτυ βχρυτονιας, όνομα, τολ.εΐι^ς' 
χίτύν όε, τον μέ-γαν' κς το , ^ φυγοντι τερ αίτυν 
ολε&ρον. ^ , , , ο > 5° 

Αΐτυτος , 'όνομχ χυριον • τχρχ το αίτνς , ο σημαίνει τον 
ύ\^ηλον τότον. ως ευρύς 1ί.ϊ/ρυτος, ούτω χχ! χίτύς Α'ί- 
τυτος. 

Αίτνς, ο χχλετος και σΐ'.ληρος' η ο ν^ηλος' τχρχ το 
αϊτός χκρωτήρι-ον το σχληρόν. χΐτος γχρ υψηλός τότος, 
χκρωτηριον. 

Αίτεινος . τχρϊινυμον • κχί χίτεινη , υι^/ηλη. και ΑίτεΤχ 
τόλις. χτο τούτου κχί Αίτνκερχς, ο υ'ψηλχ κέρχτχ εχχν. 

Αίτχ'} — βράχε ό' αίτχ ρίε-^ρχ: — ύ^ψηλα η όύςβχτχ.^ ^^, 
ατο μετχφορας των χκρχτηρίων ' ΑΤτος γχρ το ακρχ- 
τήριον. τχρχ το αίτύ χίτέχ, κχί χχτα συγκοπήν χίτχ, . 
ο3-εν το Ά βρχχύ• 

Α^νο'λος] έχ τοϋ χίξ χίγος, κχι το τολω το ανχστρέφο- 
ίχχι , αίγοτόλος, ήτοι αίγονίμος, ο τερι τχς αΤγχ ς ανα- 
στρεφόμενος" και χ-ΐτα συγκοτήν , αιτίλος. η τχρχ 
το αίτχ [ο έστιν ύ^ψηλούς τότονς) τεριτολοΰντες. χχί- 
ρονσι γαρ τοις ύι^ηλοίς. Ό3^εν κχί αίτολιχ τα χίγονομιχ, 
αίτόλιχ οντχ. όιχτί ού:ι άνχβιβχζει τον τόνον; έτε^όη ζο 
τχ τχρχ το τΓολα) μη μετχ τρο-^έσεχ-ς συντε-^έντχ, 
τρο μιχς έχει τον τόνον" οίον ονειροτόλος , ^υητολος, 
μυροτόλος , χίτόλος. τρόςχειτχι , μη μετχ τρο^έσεως, 
όιχ το τρόςτολος , χμφίτολος. 

ΑΓοα'] χτο τοϋ αείρ'^ι κχτα κρχσιν του α ε εις α μχκρον, 
αίρω. οΐιτας εις το τοσότητχ. και ατο τοϋ χλω , : ση- 
μαίνει το τορ^ω , τλεονχσμω τοϋ ι, κχι τροτ"; τοϋ 
άαεταβόλου εις άμετχβολον , αίρω" ο μέλλων, χίρη^ω" 
το ατχρέμφχτον, αίρήσειν., συντάσσεται χίτιχτικψ χίρω ■^^ 
σνμχίνει εξ" τέσσχρα τεριστωμενχ , κχί όνο βχρυνομε- 
νχ. αίρέω αίρω το τοο^ω , ως το, Φη γχρ ογ αίρήσειν 
Πριάμου τόλιν: — χντϊ τοϋ τορ•9ήσειν. κίρω το χχτχ- 
Ο Α Ι Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΑΙ Ε Γ Α. Α Ι 36 )^μ3χνέτχ. χφ^ το άιχχιορί^χ , ίξ ου όιχιρχ. αίρ» -β 

χρΟΗρ/νο)• ίξ 61/ χρίχιροναχι , χχϊ χίρΐτικό:. τχϋτχ ΤΛ 

τίασχρχ χίριστώμΐίΐχ- βαρν•^οντχι ί^ , α'ρν το χαυΦί- 

«ο ζιο' ί* ου. χίρΐται χτο τη^ γί^,; το μ•αϊ!ίΐό-τυ\/0Μ χυτον : 

Χ«ί ΐΧΛιρΧ. Ηχΐ χ'ρω το ΤρΟθφίίρ.ϋ• ίΙ^ίί ΚΧΙ ΧΛΤΟζ. 

Αϊρευμενον , χίροντχ , \αμ3χνοντχ. τχρχ τό *ί'(θ;ι' τ» 'σ;•- 
μα/*. 9ν Τβ λχμβΛνοι, χχτα χλίονχίμον , χίραί , α/ρβν- 
μα<, α.'(5θΐ'[ΐίνον• χαΐ τροχγ Α.'οΚικν, αίρι^νιΐίνον. Ήσ/ο- 
^ο; ί'ν ΐργί/ί χα/ ταίρ.χα, — κ;:/ σ* ίολιτί Γ;;ι?>^«;:/ 
βιοτου αίρΐί/μίΐ/ο:/ ίνύ«ν ϊί.τοζ. 

Λ^χί] — *'-/ 6 ΊχχΒ λχίζ όνισ-^ίν , οίζ ίΓίβν τον '^ίχιν 
άρχντχς Αχααύί: — ίίΓ γινκ'ΤΧΒΐν , οτι το / ίχα 
χρ6;•γεγρχμμί•^ίν χχτχ ταρχίοίΤίν. γιμνχιιαμεν όί χχϊ 
3θ ί^αί.',-, χβ; όίι'ξχμΐν, ότ< οι/χ ώφίιλίν ί•/^ΐιν το /. ίστί 
γΛρ χ'.ρΜ χρχ. τουτψ τω λογψ τής χχρχληγούτηί γ/νί- 
τχι χχτχ τον α αόριστον, αρχ. κζ μιχι'νω μιανώ έα/χ- 
νχ. χχΊ λοίτβν ίχ τούτου •γΐ')/ΐτχι^ η μετόχι: χρχζ, χι»ρ'•ί 
του ι. λοη/ω• ββ χριχουνίί ίστιν ^ρα ο χρόύτοζ χοριιτοζ. 
σνν τχ ι, οΐίχίρ αϊταί ^τ>;ί•θ£ . κχΐ χΐσχυνω Ί)τχυνχ' 
»χΙ αιφΐιλίν 71 μΐτοχη ίχφιιονΐΤν το ι. τα γχρ τοιχΰτχ 
^•^ ταΓς μίτοχχιζ ίκφατνοΰρ/^ το /• ο.'βν, ^τι^τβ, χ'ατή- 
αχς, χχ! χϊτχυνχς. ουτκ^ ούν χχ! τρχ, α'ρα<; α.'φε<λεν 
ΐΐνχι , ο^χ χρχζ. αρχ οϋν ουκ (Ηφί::νουα(νο> το ι ουχ 
3ο ίχα αντο' α)Χ έχειέτ; Φν^Ίν ο Τίχ^ιιχος, οτι 7} χαρχ- 
ίθ7ΐ! ΐχΐΐ ΤΟ ι , σχί'ΐίχτιστίον ^ϋτο οί/τΜί. ίστιν χΐίρχ, 
ο μί'λ/.ων χίρκ' ό χόριστοί. ήαρχ . αςχιρ ήγειρχ' χχΊ 
31 αιτοχη Χίΐρχζ• XXI χύχαι του χ χχ! ΐ ί/'ί λ ι^λ:- 
χρον . άρχί' XXI αίνΐΐ το ι μη ΐχφωνούμενον , ίιχ το 
μΛ•/ί•^ος του α. οΖταα ό Χθίρθ/3οο•χβί εϊζ το χοσοτητα. 

ΑΊρχ. 5; σφχΊ'ρχ' Καλλι'μχχοζ' ο'.ον , — 'κχ^ρ•η 6ε χχρ 

ΉΦχί'στοιο χχμίνοι^ 'Ε,στρίφον αίρχχν Ιργα όιόχσκοαε- 

νο< : — τχρχ το ρχι'ί: το <τημχ^.,ον το ^-^ειρΜ {το χυτό 

α χχί ραιττηρ λ^γετχι) 'γι'νετχι ρχιχ' χχϊ νζερ-^έαιι, 

4° αϊρχ. Τ; τχ τυχτόμενχ ίιχφ^είρουσχ. η ατο τον α:^;•;. 

Αΐρχ . σχέρμχ εστί σιτχίΐ'^ . εχ χχρχφ-^ορχί τοϋ σίτου 
■γ,νόμενον' Χαρά το ρχϊα} το φ•9ει'ρω. χχι Αϊροχινον, το 
άρχιον χόσχινον.' χαρ* το τας χίρχς χοιεΛι άχείναι χχί 
χχρίι^ειν' >/ ίιχ τ> α'ίύίΐν τον χίνον. ο έττι τον ρυχο•^. 

ΑιρίΎΟλ.αι ίμΐύχί, Σιμαινίό-ηζ, ίχ τοϋ χϊριοχόΧιοι, οΐΐγχί•»^ 
του 0. ουτΛς )Λρ^ύ^ίx•^ος χερΙ χχσοιν. 

Κσχχοζ , ό τ^ς 6χφνη{ χ/.άίοί; , η ό της μυρσ/νι/ς. καλεί- 
ται α χχϊ το ζϋίον ο αίρί^χιιός Αϊσχχος. 
ϊΟ ΑΓ(7•Λ , >| ειμαρμένη, ή μοίρα, χχρχ τό 6χΙο> το μερίζχ. 
ο' μίλλχν βχίσΛ) , γίνετχι όχϊ'σχ . α>ς βησίο βησ» , χχϊ 
ΧΒίσαι ΐΓίΓ(Γ« , ή χεινμονή' χχϊ «το/3ολφ τον 6, χΐσχ, 
1( έχάστί!} μεμερισμενη : — ϊ*^/ νύ τοι αίσχ α/ννν-^χ 
χερ: — ^ ■'''■*?' "ϊ"* *"*' '<'■'/ είναι, η μη μεταβαλλόμε- 
νη. XX 71 7*/> '<'•^'^ εχεισιν. 

ΑΓα-(,α:ο] άζχερ χχρχ το σχορχ γ/νετχι σχοριμοζ , χχϊ 
Γ><) χχίχ το αλχ-η χλχιμος , οϋτω χχι χχρχ το αΤσ* χΊσι- 
μοζ • Ο.Ό» , Ώχντχ χχτ χΐσχν εεινες : — χαΐ , — οί 
ίνχίσιμος ε'η- οι/τα.•ς Λρίο-ν. 

Α.ν.ιι/Λ, >| μχντεία, η Τβ χα^^^χον * χχρχ την ΛΪσαν την 
'..'-'■ :,χν, 

Α. 7.•;', ό ^Ρ'^ί' Τίχρ* τί/»* ΐίΐσχν' ίοχε!" αχο χλίονχσμοϋ 

Αίτυητηρ, βίί με'ν τινεζ , ο ίντρεχηί χχϊ χεχοσμνμίνοζ' 
ηνίς α ί νιανίχν' Ι^ίχανίροζ νοα^χ' Οιιηροί όί μαλ• 
λον ίχΐ τίΓ ί-.οσμίου χχϊ χχ.^ήκοντοζ. αχο τηί αίσηί 
'• χαρχ'/χγον. Οα>ιρος γχρ την αΐσχν ίχϊ του Μ»•^ηχον- 
τβί τάττει. «Γτ* λ'τ*•• χίσνΛ' , χίσυτηρ' χλϊ χλεονχ- 
βαχ τοΰ η , αΗυητηρ. ούτοι 1\»άό6ιθί. Αϊτυμν'τχί; :•' ^^χβ^.•-ζ'' "Ομηροζ' ο! το χΊσιον άχονέ• 
ΐίοντεζ γ9."< χ/^ινιζομένο-ί, χίτιονειιϊΐτχι. λε'γο[ισι ίέ χχϊ 
τούί χαιτχ; χρχοντχς τϋν χ-^Λνχν. χίσνμνήτης, βχσι- 
λί'ίίί έτιστχτης . αρχαν , η τϋρχννο;• η χχρείροζ. ϊόί^ί 
6( φητιν Αριστοτέλης ύχο Κ.■^'^x.'.!}ν χϊσυιινήτην τον 
χρχοντχ λέγεσ^χι. χχϊ , χίσυμνα χ•%νθί , αντί τον 
ηγείται . Κΰριτ/ίη; Μηίείχ. 

ΑΤσχ, χχϊ >ί Ήτί/^Οί το χχλχιον οΰτας ΐτιχλί'.'το• χχϊ οι 
χχτοικουντεζ , Αίσιοι. 

Αίσιον , μι-'τριον , ίεξίόν , ίιΊιχιον , άγχ-^ον' χχϊ Ύχεραί- 
σιον , ΰτέρμετρον. 

Α•τ/ΐίΛ. αγχ^χ , χχ^ήχοντχ , εϊμχρίχένα. 

Α1συμ.ν)^•ηρ . ο βχσιλευς, ο το χχ-^η-^ον ϋίΐιίον χχϊ βέβχν, 
η χΐσυαενετηρ. * εν τω χχό'^^χοντι μίνκν. οι ίί , '^^Ρ'^. 
το χϊτυ•χ:χγ , ο ίση το χΐ^ίαν μνήαην χοιείσ^χι. 1] ο 
αίσιο-ίήτι^ς, ί αίσιχ βουλευόμενοί. ο γίρ τυιχ•.νίζ τουν- 
αντίον. 

Αΐσύαψ'ίεν, άχο Αίσΰμης χόλειας Θρκχης. οι όε , ατ* 
βχτιλενς γίνουί. 

Αίσυλοζ, ό άόιΜζ χχϊ χίίαρτχλόζ' ηαΐ συνδέσει, ΑΙσυ- 
λοεργος. χαρχ το σιϊ.Μ . ά'7υ)Λζ , χ}.ΐθνχσμ*• του ίχι- 
τατιχοΰ α. ώ.; το άχχνε<; τ^λαγος , το λ.'αν χεχηνοζ' 
χχϊ τλεονασμω τον ι . αϊσυλοζ . οιονεί ο χανν βυλν)/ 
%α1 «αχρτάνχν. αντί όε του ι ί•ΐτιν οτε χχϊ το τι χΚεο- 
νάζεΐ' οΤον χήσυλοί. χγ μεν χΊσυλοζ λέγεται, χλεονα• 
σιχα τοΰ ι ■ χ^ ίε χησυλοο , χλεονχσμκ του η- ασυλχ 
γαρ τχ χγχν συλητιχχ χχϊ χμχρτί^λχ. 

Αΐσνλχ] — α'ίσν?.α ρέζων: — άιιχρτωΪΜ , χχρχνομχ. αίι- 
κχ. τα τηζ αΐσηζ σεσυληΐίίνα' χχρχ την χΤτχν χχί ιζετχ 
της α στερήσεως . χχίοι).Λ , τα •.•.η χχ.^ηχοντχ μτίτε 
χρέχοντχ. η χχρχ το ««λ>το βλάχτχ. όηνλο:, ίβς &ξυ• 
λος. εζ αυτοΰ χσυλον ' χχϊ χλεζ• ασμω του ; . αίνυλον, 
χαΐ αίσυλχ' χχί αφαιρέσει της στερήσεως . αίσιλα. .ού- 
τως έχει χχί το ίτώσιον, — έτώσιον άχ•^ος αρούρης: 
— χαρά το ίτοί, ο σιιμχίνει το άλη•9(ς, γΙνετχι έτώ- 
σιον' χχί συνδέσει της χ, χετωσιον το μη χ}.η9ές' 
χχί αφχιρίτ'σει του α, έμεινε το χντο σημχινομίνον, 
ούτω ^Χε^ϋιος. 

Αϊσχος , η ιβρις χχί η αισχύνη, χχρχ το 'σχί-: "'Τχοζ' χχί 
μετχ της χ στερνσεχς , χ'ίσχος ■ ίν συναιρέσει . αίσχος, 
ό ούχ XV τις βούλοιτο ίχειν. η το χχνυ Ίσχον τους 
λαμβχνοντχς αυτό. 

Αισχρός, ό αισχύνης μετέχων. αΤσχος , αισχρός, »ς χϋ- 
6ος χυόρός . λ^ι/χβί ■>Ρνχρός' χαΐ αχό τοϋ &ηλυ*οΰ να- 
δ^η , σαθρός " χχι λύχη , λνχηρός. οΰ γαρ αχό τοϋ 
αιτχηρος συγχέχοχτχι. 

Α'!!σχιστος] αισχρός , χίτχροτχτος , αίσχρίχν " χαΐ ατοίολ^ΐ 
τοΰ ρ , χϊσχίχν , κχι χΐσχιστος , α•<τ*ρ κ.κχΰΟν μχχρί- 
τχτος, μχχρίων , χχί μαχίων ' ηχΐ τροχγ τον α εΙς η, 
μϊ]χίχν μήκιστος . αήχιστον χχί χρατ.στον. 

* Αίσχρνομαι , το χίάοΰιιαι, αχο τοΰ α'σχονς' χχι χυρίως 
λέγεται, οτε χΐσχυνόμε^» ίνΒΧχ των αισχρών χρχγμχ- 
των. 

Αίσχύλος, ό χοιητης ο τρ»'>χίοχοιός. χαρά το αίσχοζ, 
αϊσχύλος' χς σιαος σιμύ?.ος. χαρ ο .λίσχίνης Αίσχινχ- 
άης• χχρχ το ϊΓ;/» α16η:'.ι-^χ. Αί'τχί-.ης χΐσχίνον. ο 
χχνχν ' Τα 6ιχ τοΰ ινης Χχί ονης βχρΰτον* χυρι* , «>'( 
ου έχει την γενιχήν' οίον Αεχτ/νης λεττίνου, ΦιλοχοΑ 
)/ης φιλοχρ.'νου, 'ίλι^ιόνης μηριόνου, Κεβριΐνης Μεβριό- 
νου . τε)^<νης τελιόνου. 

Αϊσ&ησις. νχρχ τ» αϊσ^^χ' τοΰτο χαρχ τό χϊσ•9»' τοΰτο 
χχρχ το χΐσ^ο). 

Α'τιος] χχρχ το χτη, ο σημαίνει τψν βλάβη•, αϊτιος. 50 4• 6ο 37 Α Ι Ε Τ Τ 1\Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Λ1 Ε Γ Α. Λ ί 38 νλίθνχ<τμίΐ' τον ι. το η, ι. τχ χττο χτττχτίΛν 6ιχ του 
ιος Ύΐνομΐνα ονόμχτ» ύττίρ ίυο σνλλχβχ; , Λα του ι 
'Ϋρχίετχι ■ αρχχ' χρκιοζ , αϊτχ αϊτιας. ττοίου ε'ιίουζ των 
ίο ύνονεττχχοτχν ; τγ Ονομχτι. τροζ τι έχον ; κχ} ιτροί 
τι'νχ ίχίί την σχ^ιιν; νροί το χ'.τίχτόν. το γχρ λ)- 
τιον , του χΐηχτοΰ ίστίν αίτιον , Λ'^ττιρ ο χχλχος , του 
χνίριχντοζ έστ'ιν χίτιοί' ΗχΙ τχ όκτω μέρη, του λόγοι» 
έστΊν χ'ίτίχ' χχΐ ο ιτατηρ, του νίον. 

Αί-ηί] ί.< του τχ το ζητχ , μετχ του ίΎΐτχηκου χ, «τω' 
κχϊ ττλίονχτμ^' του ι, χ!τλ.<. τα μΛν ενίργντιχχ , ετΙ 
τον ίί}/ ίχοντοζ χνοΜονχί • τχ ίε -πχ^ητικα , έττΊ το5 
κτοίίόόντο; , Χίτησομχί. 

ΑΊτντ, ορός 'Σίχβλ.'χί' ττχρχ το «."•9'ίι) το χχίια, αϊτνη' αΐί 
5» (^χ','ϋ (^ατνη, ττήτσια πάχνη. 

ΑΙτΆ'λοΙ 01 Κχλνίχνιοι• έτει κχΐ οι Κουρήτες Αϊταλοί. 
Κχλυίων 6ε, νρωτη -ττόλι; τη^ ΑΙταλίχζ. 

Α1χ•.ι.τ'\ ίη, τον χίσσοα αϊχη , ηχΙ κρχσει «'χη ' αχι τλεο- 
ιιχ<τμκ τοΰ μ . χΐχμη , Μζ ίρχζω ίρχχμη . το λεντον 
νό-.'.ινμχ. έτυμολογείτχι όί κχΐ τχρχ το χίμχ χΐειν. και 
■πχΒΧ το χίχμη , αΙχμ<Λ χίχμχζ , αϊχμάσ^χ το ττολεμω, 

Αίχμητηί] «το τοϋ χίχμχζω ό μέλλων αΐχμχ7ί<!', αϊχαχ- 
4» τής' κχΐ τρονη τοΰ χ είί η, χίχμητη^, ο ττολεμηιος. 
εΐ '/χρ ην χχρχνυμΟν αττο τοΰ αιχμή , Μ^ειλε βχρύνε- 
σ-^χι . ωστερ ντννη ντηνητηζ , κχΐ χορννν κορυνητη;. 
τχ ίί χτο τηί β' συζυ-^ίχζ τίϋν -χεριστωμεν^ν ^/ινόμενχ 
ονόμχτχ ύττερ όνο συλλχβχς , οξύνεται" οίον ερχατη;, 
^εχτήζ, λχβητνς, ίχττχνητής. το ϋ ττεοήτη:; , κχι χο- 
μήτηζ , κχΐ αλήτης, ου ττχρχ ρημχ, χλλχ ττχρχ το 
ττέίη, ηχΐ χόμη , χχ' χλη. τχ όε τοιαύτα βχρυτονχ 6ί- 
σΰλλχβχ ονόματα, ίηλον οτι λτο μονθ7υ).λχβου Τίερι- 
ατίΛμίνου τηζ β' Ο'νζυγί'χς εγίνοντο , κχΐ βχρυνοντχΓ 
4» ο/Ό•/, Ητίο Ητητη; Φιλοκτήτης• β^' βήτης όιχβήτης' 
^λ:ίΰ ■^'/.χτης, νρχ ττρχτης. αίχμητής , αΐχαητοΰ' ή ευ- 
^^εΤα Τίϋν ■χλη-'^υντιΧΜν αίχμηταί , ή 'γενιχη των χίχμη- 
των , και Αχρικχς χιχαηΤχων. ο χχνων ' Ύας εις <ίΐν 
'/ενικχς τας αττο των εις αι εν^ειων γινομένας , οι 
ΑΙολεΓς ίια τοΰ χων τΓρο^^ί'ρονσιν' οίον, με'λισσχι μελιτ- 
αχών, μίλχιναι μελχιναων. οι όε Αί•:ρει'; , $ια τοΰ εων, 
ττΰλχι ννλε'ων' '•Ά; είχων ττυλέων ίξέσσυτο. 
■ίΐ Αϊχΐίχλωτος, ττχρχ την χίχμήν , ο έστι το ξ/φος , καΐ το 
άλχνχι. ο σημχινει το ττορ-^ήσαι. ούτω Με'^όόιος. λίγε- 
τχι κχΐ αιχμάλωτος , κχΐ χιχμολετος', 

Αϊ•ψχ, ταχέως• εϊρηται κχτχ στέρ'^σιν τον ι^χι, ο ση- 
μχ,'νει το βλχφαι. το γχρ βλχ•^χι, κχΐ έμτΓθίι\ειν 
ανάγκη• το ίε άνεμτϋιστον , τχχν γίνεται, η ιτχρχ το 
α'^ω, χΐ'^χ• ίοκεΐ -/χρ τχ τχχέχς ■'μνομενχ, χλληλων 
χττεσ-^χι κχτχ την συνεχειχν. κχΐ Α1••Ρηρον , τχχν. 
Αΐων, ή ζωή, •3'ηλν•Αως' Όμηρος, — αΰτος όε φίλης χΐω- 
ιο' νος χμερ&ης'. — τναρχ το χειν το ττνε'ειν' κχΐ Αημχ 
το Ίτνεΰμα, κχΐ Αητης ο άνεμος• κχΐ εμχνουν £ε τον 
ζωντα (ζχμέν• ή τνχρα τον αΙωνα της ζωης' ο! ■γχρ 
ζώντες , έν χρόνοις κχΐ ετεσι ίιχγουσιν. ή χχρχ το χεΙ 
ων' κχΐ κρχ7ει τοΰ ε κχΐ χ, κχΐ εν σννχιρέσει, αίων. 
περιεκτικόν έστιν. σημαίνει ε ' την ζωήν τον αν•^ρω• 
■που, ως το, — ετειτά με κχΐ λίχοι αίων έν χολει: — 
χΙων καΐ 5 των χιλίων έτων αριδ'μο;. αίων κχΐ ο α'ίιος 
κχΐ ό ατελεύτητος , ως τω Θεολογώ ίοκεΐ' χίων γαρ 
οΰτε χρόνος , οντε χρόνου τ1 μέρος ' ο■^^; γχρ μετρητός. 
20 χϊων λέ^^ιετxι κχΐ οι έχτχ αιώνες, χχο της του ουρχ- 
νου κχΐ γης κτίσεως μέχρι της κοι•νής των χν^ρωχων 
άνχστχσεως. χίων λέγετχι κχΐ ό νωτιαίος μυελός, ως 
χα! Ίχχο-Λράτης , "Ανέρωτοι; τις, νοσήσας τον αίων.;., 
έβίομαΐΌς άχέδ'χνεν. Αίωρω] χχο τον α/ρ», πλεονασμω τοΰ ω, χ'ωρω το κρε- 
μώ" χχΐ ΑΪΛρ», χχο τοΰ χΐρω χίρχ, χλεονχσαω τοΰ -ω, 
αΙωρα • έξ ου χχΐ χίωρημχ κχΐ εναιώρημα , ώς χεριτχώ- 
μενον' κχΐ αιωρούμενοι , μετχιωριζομε•^οι. 

Άί'γίην, έχίρρημχ μεσοτητος' σημαίνει άί-: το ορμητικως' 
οΤον , Άι'γίην μχσας ίί συν οστέω Ίνας εκερσε: — χχ- ^ο 
ρα το χίσσω , το ορμώ " κχΙ συναίγίην Ήσίοίος , αντί 
τοΰ όμοΰ ωρμων συνέλχβεν. 

Άί'ίηλον, χφχνιστηιον' — εχεΙ χντος έγείνχο χχ7$ αίίν- 
λον: — χχΐ χΰρ αίίηλον. η βίχιον , στυγνον , χχΐ χολϋ 
και μέγα , κχΐ φορηκον. 

Άίόηλος] οίον, Κείνος ό χντ' χΐί'ήλος άνήρ: — ό όλο- 
Άρευτικος' ου γαρ άξιος Αριστόνικος, ϊηλοΰν λέγων 
τον αί7ΐλοτοιον ' καΐ χαρχ τω νοιητ^ , ά,ίίηλον Αρν^χ, 
τον ολέ^'ριον. η χυτός α'ίηλος έσόμ.ενος: — κχΐ ό μίν 
]\'Ιε•3•οί.τί λέγει εΐ•/αι αχό τοΰ '!6ω ίοηλος -,ιαΐ άίίηλος • 4» 
ό ίί "Κοιροβοσκος εΙς το χέρι όρδ'^γρχφ.'ας χ•}τοΰ , λέγει 
εΐνχι χχο τοΰ χϊίνόν το σημαίνον το άφχνιστι-,ιον , όια 
τοΰ ι , αϊί'νοίηλος ' και κατά σνγκοχην αίιί:;}.ος. ομοίως 
χα!, Ύόν μεν α'Μνλον -^ήκε -^εός: — αχο τοΰ χί'ίνόίη- 
λον γίνεται, ο ίέ Ήρωίιχνος εις το χερΙ χα^ων , ϊ^γει 
χυτό είναι ούτως• ζήλος, άζηλος, χλεονχσμω τοΰ ι, 
κχΐ τροχ^ , χΜηλος. 

Άίίνΰςΐ ει$ω το β'/.έχω και φχίνω' ρηματικον ονομ,α 
ϊά'νός • χαΐ μετχ τοΰ στερητικοΰ άλφα , άί'ίνός , ώς στί)^- 
βω στιλχ'νός. εξ ου ν.αΐ Αίοωνευς, ο α$ης, εις Όν οίκ ^ο 
'έστιν ϋεΐν. Ήτίοόος έν Θεογονία" Αΰτάρ Ό λτμητ-ίος 
χολυ^έρβης εΙς λέ-χος ή?.-3'εν Ή τέκε Τίερσεφόνην 
λευκώλενον , ην Αϊόωνεΰς Ηρχχσεν ης χχρχ μητοός: 
καΐ χηλός άΐ'ίνής, ο αστήρικτος, ατε τέλμα" ιταρα τό 
"ζω- ή αφανής. 

Άΐόνες , τό χφχν'ες κχΐ μή ορώμενον , ώ•ς 'ΉσίοΙος έν 
Θεογονία. Φλόξ άε •,ιερx•^νω■'^έντος έχέσσυτο τοΐο άνα•/.τος 
θυρεός έν βήσσνσιν άι'όνής Υϊχιχχλοέσσης: — χίό'ες, ■,:χ1 ά'2 
χλεονασμω τοΰ ν, αί'ονες, βχ-3'υ , σκοτεινον , μέλαν, 
αφανιστικον. 

Αΐώ^ρχ , εορτή Ά^ηνχς , ην καλοΰσιν ευίειχνον. λέγεται 
γαρ 'ϋριγόνην τήν Α1γίσ•^ου καΐ Κλυταιμνήστρχς -ίυ- 
γατέρχ , συν Ύννόχρεω τω χαχχψ έλ-^εΐν α•3'7;νχζε, 
κατηγορησουσαν Ορεστου' αχολυ^'έντχ 6ε, ανχρτήσχ- 
σαν ίαυτήν, χροςτρίχαιον τοΤς Α•^ηνχίοις γένέσ•7χι. 
κατά χρησμον 6ε έχ α•^τν συντελεΐσ•^αι τήν έορτήν. 

Άί'ίρυτον κχκ.ν , το κατχρχτον , ο ουκ αν τις αΰτω ίίρύ- ιρ 
■ταιτο. 

ΆΐίώνιΧΛ 3'ανάσιμα. 

"Α'ί'ίος κυνεη , νέφος τ1 καΐ χορχσία" ή χεριφρχστικως τήν 
χερικεφχλχίχν. έν αυτί^ γαρ το χροσωχον 'έκρυ'^εν η 
Ά^ηνχ, όια το μη ορασ-^αι ύχο τοΰ Αρεος. 

"Αΐίι, Σ.έλεν•Λος μεν χχο εύ•^είας της αΐς φησίν. άλλα τχ 
εΙς δος λήγοντα ονόματα ατο βαρυτονων , εύρίσκομεν 
χχρ' 'Ιωσι ::χ3'' ύφχίρεσιν τοΰ 6 λεγόμενα " οΤον , μή- 2ο 
νιόος μηνιος , Τίχριοος Πάριος, την ίί α'ίόος γενιχήν, όρχν ' κχΐ ή γενική α'ι'ίος. 

Αϊοης] γίνεται άχο. τοΰ 'ί6ω ί'Λ/ί , κχι κατά στιρησιν χΜης, 
ο άγνωστους χοιων. η γενική αί$ον , ή 6ότι•^ή άί'ίί^ , -,'.χΐ 
;;^;τ:< μετ χχλχσ ΐ'.ον , χί'όι , ωςχερ αχό της νσμίνη οοτι- 
ιιής, κατά μ&ταχλασμ.ον υσμΐνι' κχΐ λιτω , λιτί. τό 6ε 
αίόής τό έχί-3•ετον , οξύνεται" το ο•-ναετερον, αίόες. ού- 
τως ενρον έν 'Κχιμερισμοίς. 30 

"Άϊίοοι , άίίριες , χμα•^εΐς , άχειροι. Ήί/βίο; , — αυτός 

€ 2 09 Α Ι Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Κ 4ο &' άτ'.χήαετχί αλλ{•. Χίί^ου ίϊΐρΐϋ ίοίν:— χχί'Όμν^οί συς, μητί Ιτχαο^. ,τψ ον,/,^α,τψ.ο αη^της.. ο ίιτ,ν 
— β/(!οί< φαιη' «/»»«:— ίστι ^ηιχ.χ ίΠω το Μστχ- Ιτχμόζ-Λ^ ^υμηρης,^'ίο ίρχ7Τή4. η ο *μ* ηνι ,ω•/, 
μαι- ο μί>^.ι>>ν. ί'<τΜ• ο μίσος μΛλων , βίσομχι• οΤον, τοί λ όαοΰ σημαίνοντος. οντ:ύ Μί-^ίίίΟί. 

"""""' ' " "" * Αΐ'ηβί, ο τψ χΊτίχν (τοντί'ΐτι τψ^ χ^ο^μγΑ οους. 

Α'ι'τ'χς Χ'-ρ^χς] στιαχίνει ίε τχ; ίούτιχχ;. Ήριαίιχνις ^ο 
τροτχρίξντίναις λ^γει, οίνο του χ'ίτι; χ'τιίος χ'τιίχ;" 
χχι ΛΎοβολ^ τοΖ ί. οι (5ϊ ττα^ι 'ίΐρον Κ^γουσιν, ογ/_ £ί 
ην οντχς, ονκ ωΡειλεν άνοβχλλίΐν το ί. τχ •γχρ χ-το 
ταίν ί.'ς ις ^ηλυχ^ν , ούχ χτΓοβχλλονσι το ά. αμεινοι/ 
ονν νχροζννειν , ατο τοϋ χ'τη;. 
* Αϊτχλος, βτο τον χίτε!)) τχρχχ&ηνχι ίοιχε. Έΐσομχι χ'χέ μ ο Ύνίεϋης: — ρημχηχον ονοαα * ο/ί| 
νλεονχσμψ τοϋ ρ, κχι Λτο,3ολ? τοΟ ε, ίίρις' χχ! αίτχ 
τοί στερτ,Τί-.'.οϋ χ, χΤίρι;" ^ γενιχη χ'όρεΛί;, χς ίΤ•"» 
οφε-χς' κχΐ χΗρεϊ κχι άϊ'ίρει. ού γχρ όε' ίιχ του ί. ου 
ΐ7^:;τθζ. χχΐ χΐίρθ7ί'η . άμχ-^ίχ. 
'ΑΓίαΐίη, χτειρ.'χ-' Ού -γχρ τις με β!η γί ίχνν χίχοντχ 

ίίττχι . Ονίί τ χ.ίρείι; " ίνεί ο'οί' έμ'^ νηϊί'^. χγ' ουτως.^ 

'Α'.)(χς] ίίχείχς χνίμχν κΓχχς : — • τνοας , άνχφορχς. ατ; 

τοϋ χίσσ^ϋ ρ:^μχτος. το ϋ ά'ι'χχ;, κχι τροτχροξυνετχι. 

71x1 όξύνετχι. α'το μ^ν τοϋ άϊχη όξύνετχι , χϊχχς οξό- 

τονον > κς «Ά'Χί; ΐχχχς' χτ^ο όί του χΓξ , χΊ'χχς, κχΙ 

5ο τροτχροζίνετχι• «ίκί,• ^ί , α/ ΐν τμ ττολέμψ χλί'σ.^.ς 

ίφ' ΐ-Λχτερχ. Ά-ζολλ:ύνίθς όί , τχς αντχς ετι-τνοίχς 

ηχν άν^'μxν. ουτχς ευρον ίίς τχ Άργονχντικχ Άτολ- 

λκι/ου. κχΊ Ίλιχίος ο . — • ούό' χρχ τοίγε Ύόζχν αι'χχς 

• άί'.ΖΊς μίνον. — χντί τον Ίίερι^μενον. σνμχίνει ίε ίΐΛΐ- 

ξ(ις, όρθιας, φορα,•, κινήσεις. 

'Α:'.'/ίθν, χχχοβ.ιον. ου -γχρ -κλεονχσμος. 

Ά.'ζχί\ χισσχ' χχ! ο ττχρχτχηχος άϊσσον' ούτε χρονιχως 

ΐ5 χϋτο ί;-/ξηται , οίτί σύ.).χ3ιχα•ς. το γα/) χ^σσχ ττχντοτε 

ο χοΐ);ττ,ς μχκρΐν ίχει. . , ν • 

Ά"»•./] — έχει φίλον χιΌν ^τορ: — ίνεΐ χΧ' ον χχέχνευ- 

σχ την ψυχην, η γσ^όμην άλγήσχς τήν^ "ψνχήν. χΐον 

■γχρ , το νσ-^ό•^ην. χΐω} Ήσίοίος , — εύ ί' ά'ι'ε όι'κη;, 

«ντϊ τον χχονε.^ί αας χτο του Άκτχίαν ιίνετχι Αχτχ'Ό;, 

τεϋ χύτοΖ αημχίνοΐ'.ίνου φυλχττομ^νου , χχΊ της χυτής 

■χχρχλ-η'/οΰσης' κχι κόρσίϋν χόρσος ο χυρίτιιος' ούτω αχο 

τοΰ χίίί• , χΊ'οζ• _ _^ , 

ιο'ΑΓτΓΟί. ό άγννστος χχ} χφκνήζ'^κχΐ χΐστΰσχι . _ηχι χ"- 

στι•:•^ηνχι. γ/γονί ίί :Ιχο τοϋ ϊσημι Δχριχίϋ Ίσχμι, 

Ίστίς, ώς ί/ίχιιι ίοτός- χχί χϊ7Τθς , χχτχ στίρησ.ν. 

άχΌ Αϊ τοϋ Ίστος, -γίνεται ίστϋ το γ.νϋ'τχ^•. χχρχγ(ι:\ον 

Ίστηαι ^ιλοντχι• ο^εν κχΐ έη'στχιιχι. ΐτημι Ισχί'.χι 17Χ- 

τχι ιστός, χχί αϊστος. οϋτ^ Κίε^ϋιος.^ ο 6ϊ Φ/λα)ν ί'ις 

το ρηαχτιχον αύτοϋ , οϋτιας" «το τοϋ ειία ιστός, ιας 

ε^ίΐΛΐ, ϊμάτιον. _ ^ , , , _ , 

Άΐ"χσχι, χχο τοϋ χΐστχ. τοϋτο -ηιχρχ το ιστχ' κχι με• 

τχ τοϋ στερψίκοϋ χ, άΐστω ■ χχί χιστχσχι ,χχΐ χΐστΜ- 

σειχν, ως τυ-^ειχν. τχ -γχρ μη ίστχμενχ,^ ά^χνη είσίν. 

3ο σιιΐίχίνει ϋ το άζχνίσχι χχϊ ίιχχίχ'. «*' άϋττοΓ, χορ- 

.?(Γ, χΎολλύει. χχί Άϊ'στοσί'.'η, ή χχχΚίιχ. 

'Α^-^Χ!] — ό ί" ίβρχχε^υμόν χ^τ^χν:— έ^χνεων.^ χχί, 

Αντχρ ο -^υ.κίν ίίσ^ε, ■Λχί ηρυγ-ν: — χχο του χ'μ 

ίτ-αχτος σημχίνοντος τοχΗούχ, χχρχγχγον όνομα χί'στος. 

'ϊχ τούτου -/Ινετχι χϊστκ ■ αχί τροχγ του τ εΙς ^ , χ'- 

σ^ω. ίξ ου ή μετοχή ϋσ^ων κχι χχτχ συνα.'ρεσιν λΓ- 

σ^χν. ουτίϋ χχί χχο τβδ ίγ/^Ρ-^^ " ν<>-»' 'ν*/"""*; "'^' 

χχτχ τροχήν ί»•?« Ρ^,μ»- ή Χ^' •*^• του Χί'χ.ίνχχ- 

ρχΎ^:γ^ ίητ^ος, »ί όρμχτος ό>α*•3•βΐ• χφ «ύ ρημχ 

χ'σ-'^^• , . . ο.- • *- 

Ζο Ά.'χ-^^ναι'] — έτασιον Λι'^^ηνχι: --^ορμη•7ηναι. 

■\:τίΐς, ο ίρώίιίνος- χαρχ τβ άειν , β ίστι χνεειν β εις. 

' τνίχν τον ίριβΤΛ τω ί(,χνττ. φασί γχρ φεσ^χι τον 

ΐρΜΤΧ ί* τον »1ςχν>•ΐσ-^χι ία -τηί '^^Γ^ηί τον ίραι. 

μίναν. β^ίΐ' Χ•*'' '^'ίτΐ'ν-'.Λί κχλοϋσι τους /ρχστχς 

ΨΛρ» ΜΛΜσιν. ή χίτης Μυρ,'ίας ο μίσος , ο μητ„ ^ρχ- ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Κ. 

ΆκχινχΊ Άτολλ£ι';/ίθί. Έρ•/χτίνης κς τ.'ς τε Πί>^£5•γ/ί< 
νύσσεν χχχ/νγ: — ε'^τι όε ράβίος, το χχλούμενον βού- 
χεντρον. ϋΐνόίΐα^τχι όΐ οϋτχς. ΝεΛβί 9 τχν Αίγυχτίιαν 5ο 
χοτχιιος, χνχβκύζίύν χχί ανερχόμενος ίιχ τοϋ βέρους, 
τχ ΟΒίχ της των Αίγνχτϊχν γης τζ ύγρχσ/χ λνχν χχι 
μιγνυχν χχχλλυεν. ύστερον όί ρχβίον λχβοντες ,^ τας 
ίχυτων γχς• έγεχμίτρουν χρό της χνχβχτεως του χο- 
τχαοϋ , χχί ίη]μειοϋντο' •,ιχί χχ/.ιν μετχ την χχίβχσιν 
τοϋ Ύοτχμοϋ , τ^ χυτή ρ.ίβίω έγεχμίτρουν. χχί γεΛμΐ- 
τροϋντες , εζΛΟΤΟί την ίό'χν γην χχελχμβχνε , όίχχ 
μχχης χχί φόνου. έχλή-3•η ουν ή ρχβίος, έν ή έγχωμέ- 4* 
τρουν , χχχινχ , ή στεροϋσχ χυτούς τοϋ χχίνειν χ}.λη- 
λονς, ο έστι φονεϋειν. λίγετχι ίί. οτι Θεσσχλος τ^ς ευ- 
ρε•3'είζ έν Αίγύττψ, ίχενοήσχτο τ^ ρ-χβίχ γεωμετρεΤ» 
την γην. εν^χ χχί Τ\ε\χσγϊ!ι εΤχ&ν , χντί τοϋ Θεσσχ- 
λιν.ν. έργχτ.'νης ίΐ . ο γεωργός. 

'Λχχόήμιον. γυμνχσίον. τοχος εττί χρ τοϋ χστεος, χχο 
'Αχχίήμ''^υ ωνο'^,χσμένος' &ίθ χχί Αχχίημίχ τοτί έχχ- 
λειτο. διττή ϋ ή αρχή τοϋ όνόμχτος. οί μεν, β'τβ τοϋ ιο 
α τον Άχχίημον' οι όε , χχο τοϋ ε, τον Έχχίημον, 
ουτ»; Ώ.ρ!ων. 

Άχχχήτη;] χςτερ χχρχ το γυανη; γνμνητος , γίνετχι γυ• 
μνήτης, χχ! Οίίίχους Οΐόι'τοίος Οίίιχοίης, ούτω χχϊ χχχ- 
χης χχχχητος χχχχητης. το 6ί χχχχητχ. χχί {ΐι^νοτα, εΐ 
μ'-ν εΐεν χλητιχχ', χχο τοϋ χχχχης χχ! εύρυθ'<^ ^' ει ίέ 
ίΤεν εΰάεϊ'χι . γίνοντχι χχτχ συνεχίρβμην των χίτιχτικχν 
χρίχχροζι^τονως χχί ομοφχνχς. 

Άχχλήίη, ■^χλχττιΐν εττι φυτον , ίήζιν χχί χνησμον έν 
τω χχτεσ9χι έμχοιουσχ , χχτχ χατίφρχσιν , (χουσχ 
άχχλήν την χφήν ' ης ούχ ίστιν αν.χλχς (β ίστιν ήσυ- ίο 
χως) χχτεσ•^χι. η χχρχ το μη ίχειν χχλην χφην. οάεν 
XXI το λη, η. τα γχρ $ιχ τοϋ ιφη μονογενή, 6ιχ τοϋ / 
γρχφοντχΐ' ο'αν . 'Σΐ'Ρη η χολις' χγρίφη, ή σχχφη. ΤΟ 
έε χ•.ήφη , άχχλήφη η κνίόη, σεσημε/χντχι, όιχ τοϋ η 
γραφόμενχ. 

Άχα^-χν9ις χχί άκχλχν^εΐΛ, Ισως έχισήμου χυνος ονοαα* 
χχρχ το άχχλον •?•ί/ν ύίχχλχν•&ις. ούτως Λρ/ων. 

Άχχλός] ίστιν ηχχ το ήρίμχ. ίχ τοίτου γίνεται χχρχ. 
γχγον ήκχλος , ως χέμχο) χίμχε'.ος, χχί χγω ;?γίλ9ί 5• 
XXI χγγελο'ς• αχί χχτχ σνστο}.3:ν :ίχχλος, ό ήσυχος, 
κς άχχΚος, όμχλος, χ•9αμχλος. ο^-.νετχι. το Αί ήχχ- 
λοί . χροχχροξύνετχι , »ν χχσσχλο; , Κόχ*λο; . ΤχντΧ' 
λοί. έχ τοϋ ουν Λχχλος γίνετχι χχχλχ χρζ,^ρίχν , άντΙ 
τοϋ ήτΰχως. εχ ί^ τοϋ χχχλχ γίνετΛΐ χχχλχρείτης, οϊ<ς 
χχρχ τω χοιητι^' Έϊ αχχλχρείτχο βχ-}υρόου '^2^(ε^ί• 
νο.>: — αντί τοϋ ή-ύχχς ^ιόντος, οίεν χχ' τβ ρί< ίΑ 
φ-^ογν5ν. χχρχ το ^^'ω. χχό).ον^ον λ' το £1•:ίχ•.ον 
μή χυμχτοϋσσ'χι μητ» τχρχττ»σ•^χι ϋ.τβ τ^ν χνίμω», 4ι Α Κ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Κ 4» 4ο οΐίττερ η ^χλασσχ δούλη τοίϊ ννεύμχσι. Ά^ων γχρ -/ί- 
νίαΐί τίτυιιται. 
Ακχ:ι.χτον ννρ , τΓολυ χχΐ άνληρα/Γον • 'Λ; ό' οτε σϋν 
α>ιχΐ'.χντχ: — χχοτη'χΊΤον , ίτχ,υρον , μέ^κττον' τχρχ 
το κάμνΜ. 
^κχαχντοχχρμχν'\ οΰχ. ίτη ττλεονχσμο; , άλλχ τλοίνη κλί- 
σεως. ΧΗ,χμχ-^τοχχρμχς γχρ , ιιχ! η «λητικη χχχμχ^το- 
χάρμχ. ίΐ γχρ ην νλεοι/χτιιοζ, ίκτετχμι-'νον έχρην το 
Λ' ννν α συντίλλ^τχι. ττλχνη χρχ κλισι^ω;. ουτίύί'ίίρα'• 
ί ο ίιχνθ4 'τερί ττχ^Μ•^. το άλφχ μχκρον. το γχρ της στε- 
ρήσεως άλφχ, χίΐ εν υυττολ^ι τχρχλχ'.φχ./ετχι• νλην 
τον χ-'^χνχτο; κχ! χχχμχτος. χχΐ ίτως όι:ι τη\/ έττχλλη- 
λι'χν εντχν•^χ έπτε/νετχι. ■■ 
^\κ:^Η■ητx, ο στερίσκων τχς λντχς• η χ-χο του 8> Άρκχ- 
ίίχ ορούς Ακχκησίου' η ττχνοΰργον' οι 6ε, κγχ-ίό^' οι 
<5ί , Ίτρχυν , Ηχ! κοιμητικον. 
Άκχΐ'.χνος., η χχαηλος' τχρχ το μη κχιίνειν. η χκχμχτος' 
τΓολνμοχ-^ον γχρ το ζωον. ούτω ^ε^οόιος χχί 'Ώ,ρος. 
45 Άχχμύ'^'ίος η κύων' ΊΤκρχ τα χϊκχλλειν τους 1$ίους όεστο- 
τχς. Με-^όέίος. κχΊ Άκχλυφή , χστεγος , νΐΓχι3•ρος. 
Αχάμχιος , ο έτ εν•3'ει'χς ττεριτχτων ' τχρχ το χχμττην 
μη εχειν. Με^^ίόιος. χχί ΧΛχμτηοι ίρομοι, οι εν-^εΤς 
χχΐ ΛτλοΓ. 
'ΑΗχν^ος, τόλις Μχκε$ον/χς' οτι χντι έρυμχτων , ρχχοις, 
ο έττιν χκχν-^ίϋεΊΐ ^υτοΐς, ττεριβεβλητχι. Με-^Ό'Λος. 
ιτημχ,'νει 6ί χχΐ άλλχ, 
Άχχν-^ΐς , η χχχ./•%λλίς , ιτρου^ίον εν τχΐς χχχ-^β'χις κχ- 
"Ο .^ημενον , α'ί λέγονην. οΖτω; 'ίλρι'ων. χχι Άκοί-^ιος, 
εϊοος τέ'ττιγος' οι 6ε , τον άφωνον. 
"ΑίίΛν-ίΛ , Λτο τον ^^^ α»^ χνδ'εΤν " ο «ση τ?7 οξντητι. 
ΆχχΜς, σημχίνει τον έγχεφχλον , η την κεφχλήν κχ! 
γίνετχι ατο του κχρη' χχι 6ιχ τον χχρχκτηρχ όξϋνε- 
τχι , ως το μχ6χρος• 
ΆκΛρχ , τα, σχΆη Κρητες. 

Άκχρχ , νόλις της Άσίχς.^η νυν τ-χλουμ-ένη 'ί^ίύσιχ. τχΰ- 
την " Α-^υιφρος , Υίρης τω γένει χτο Ρχ6χαχν^υος, ττχ- 
ρχ ΚχρσΙν οΐκήτχς. κχ! τιμήσεις, μετωχιάεν εις τον 
50 τότΓον τούτον, χχι ώνόμχσεν Αχχρχ' κχΐ τον 6ιχ της 
ιτολεως ρίοντχ νοτχμον, α'φ' έχντοΰ ' Α-^'νμβρον ή &ύμ- 
βρον. οΐιτω Με•3•όο/ο;. 
Άκχρης , 6 έλχχυτος κχιρός. έτί-^ετο 6ε κυρίως έττι οι'ου- 
6ήτοτε έλχχ'στου. Μί'νχνίρος, Ορχς , άκχρηα ττχρχ. 
νόλωλχς χρτίως — κχι "Αριστο^χνης, Τυμνος ^υρχζ' 
εξίττεσον εν άκχρεΐ χρονω : — ττχρχ τον χχιρον , κχι 
την ατέρηΊΐν , χκχ.'ριόν τι ον' χχτ ίλλει-φιν χκχριον, 
_-^ ..' ..'.. ¥ ^11' ,'ϊ ^-,, Αϋχχαενον, ήκονηιιίνον. άτο του χκχ-^ω , το χ•.<ονχ , ο 
μέλλων, χκχτω , ηχχχχ ηχχσμχι ήχχσμενον , χχϊ τροιτη 
του σ εΙς χ , ηχχχαενον. 

ΑΛχχοιτο, λντΓοΐτο' χτΓΟ του χκχχω' τοΖτο -κχρχ το 
αχός, χχω, χκχχω. . , , „ , . , ^ο 

Αχχχημο/ος, λυπουμενος. Ιστεον οτι το χκχχήμενος, 
έτεί ώ^ειλε ■χχροξυνεσβ'χι , ως το ττενοιημενος, οϋκ 
ε7τι πχρχκε/μενος' αλλ εττιν οίνο του χχχχω , αχα'- 
χημι' ο νχ-^ητιχος ένεστως, άχχχημχι' οί γχρ ΑΐολεΤς 
την ττχρχληγουτχν ου συστελλουσι ' κχι η μετοχή , ο 
χχχχημενος. Ιστεον 6^ οτι η μετοχή τοϋ ττχρχκειμβ- 
νου πχροξυνετχι , των χλλων ττχσων -τροτχροζυνομενχν' 
οίον, τυχτομενος, τνφ•^η70μενος , τνιρόμενος. ίεί' ίί 46 
■ττρος-^εΐ'νχι τω κανόνι το, εϊ μη χιτο νχ^ους εΐεν' ως 
το χκχχω, χχχχήτω , ψιχχηχχ, ήχχχηαχι , ήκχχημέ- 
νος, αχχχμενος. το ϋ οΰτχμενος χχι έληλχμενος, ο 
Ηρωίιχνος ού φητι κχτχ ττχάος γίνεσ•^χι ττροχχροξύ- 
τονχ , ατΓΟ του ουτχαμενος κχι έληλχσμενος . αλλ χττο 
των εις μι , τοϋ τε ουτημι κχι έλήλημι ' χχι εϊτίν ενε- 
στώτες , ως Ί'στημι ί'στχμχι ιστάμενος. 

Ακχχείχτο] χττο του χχχχ^ω χκχχήσω χχχχηκχ, χχχχη- ίο 
μχι , ηκχχημην' κχι 'ϊωνικως , άχχχέχτο' χχι ττλεονχ- 
σμω τοϋ ϊμτχ , χκχχείχτο. 

Αχχχ/ι^εο, χχ-3-ου , λυποΰ, χττο τοϋ χχω, χχίζω , χχι 
χκχχι'φ' κχι ΧΗχχησ&χί, το άνιχσ^χι' έττι χχει γίνου. 

Αηεχνος, ειίος οστρίου ομοιον <^χκ^' ττχρχ το σκληρον 
XXI χ&λχστον κχτχ στερησιν τοϋ χεχσχι, ο έστι 
ίχνσχι. 
ιχτρον' 
στορί6ης • κχι Άκεΐον , το φχρμχχον " κχί Άκεστον, 
ομοίως. 

Ακεστχί] — χχεστχΐ φρένες έσ^λων -. — εϋ^ερχνευτοι, 
ευί'χτοι.^ χι γχρ των άγχ^ων χν6ρ•^ν αρένες , ρχ^ίίως 
■προς το κρεΐττον μετχτί-'^εντχι, εύ^ερχ-,ηντοι ουσχι, η 
^ερχττευτιχχί. 

Αχερσεκόμης , ο^ την κόμην μη κειρόμενος. ττχρχ Τ3 κείρω 
το κοτΓτω^, (ό μέλλων, κερω• κχΐ Αϊολικως , κίρσω) 
χχι το^ "ψ'ί', Ίί'-'^τχι κερσοκόμης, 6ιχ.τοϋ ο. νχς γχρ 
ένεστως η μέλλων, εν ττρώτω ττροσώττω λχμβχνων σύν- 
■3-εσιν , τρέττει το ω εις ο ' οΤον , λείνω , λειχοτχχτης • 
μίζω, μιβοχολίτης. ^ούτω κχί χέρσω , χερσοκόμης• κχί 
μετχ τοϋ στερητικού χλψχ, χκεασοκό'χνς. . - , , ,. . ,• 30 

,,,,,. > , , , , * ■>,',• Ακεστρχ, η βελόνη η μείζων , ην νϋν σχκκορχφιον κχ- 

τ6 μη κχιρον 'έχον , «λλ' ελάχιστον, η^ ττχρχ το κχρχ, λοϋσιν- άκέστρχ 6έ , ττχρχ το άκεΐσδ-χι ήτοι συρρχτ, 

Άχχρές, το χκέφχλον, κχ! μηάε χρχην ^χον. η ο ου τχ όιερρωγότχ της ο&όνης.' τοϋτο 6ε κχί ηττήτριον 

Ζ ρ 6ννχτχί τις κεΐοχι 6ιχ σαικοοτητχ. χτττειν 

ηττήτριον φ«- \Αχχστος , νιος ΥΙελίου , ττχτηρ 6ε Αλκηστι6ος. Κΰρινί- 
6ης , 'Ήτ' χρ' "Ακχστος ονκετ' εστ εν άν6ρχσι • 'Ή 'μης 
«6ελφνς χΤμχ τιμωρησετχι : — ττχρχ το χχζω το κο- 
σμώ• εν-^εν, — χέχχστο ττχνέλληνχς χχι Άχχιούς-. — 
«φ' ου κεκχσμενος, κχί κχσμος, κχι κόσμος. ' Ακχστος 
ουν , χχο τοϋ χλφχ εητχτικοϋ , κχί τοϋ κχζω , 6 ττχνυ 
κεκοσμημ^νος. ούτω Με•3Ό6ίθς. 
'.\κχτος, το μικρόν ττλοιχριον. ττχρχ το^ χγω,βξω, ηχχ, 
4ο ηγμχι, ηχτχι , χχτός- κχΐ ττλεονχσμω τοϋ^χλφχ. χχχ- 
το; . η ττεριχγουσχ χχ2 6ιχκομίζΌνσχ. εξ ού το υχοκορι- 
στιχον χκάτιον ο τινίς μεν έτχκτρί6χ, τίνες 6ΐ χορΆμί- 
6χ , τιΛς 6ε χχρχβον όνομχί^'ουσιν. η χττο τοϋ χκτη 
γίνετχι άκχτος , ή χιτ χκτης εις χκτην ττεριερχομίνη, 
ως ττοίαην λέγου,εν , την μη ττελχγο6ρομοϋσχν. οντω 
Με•Ηίιος. 
κχ-^χ κχί νϋν Σκύ-^χι. 

Ακειομενον, σημχίνει 6ύο' μετχφορικως , ϊωμενον κχί 
έττι του έχισκευχζοντχ , ως, 'Νηχς χκειόμενον. 

Αχερχιος, 6 ΰγιης.^ χττο τοϋ κέρκος κέρχιος- χχι μετχ τοϋ 4° 
αλφχ στερψικοϋ , χκέρχιος , ο χόργητος κχί χβλχβής• 
κυρίως ο μη ^νμούμενος• χχο μετχφοβχς των'6ιχ των 
κερχτων χμννομένων ξωων. η εκ τοϋ κερω το μιγνύω, κιρ- 
νω. κχί ωςχερ ττχρχ το χτω, χτχίω' κχί χλεονχσμω τοϋ 
ν, χτχίνω• κχί κχτχ χνχ6ιχλχσίχσμον χχχτχίνω' κχι 
ττχρχ το^χερω χερχίω χερχίνω' ούτω κχί χχοχ το κιο• 
νω κερνώ χερχίνω . κέρχιος- κχί μετχ τοϋ στερητικού 
χλφχ, χκέρχιος, ο μη κεκρχμένος κχκοΐς, άλλ' χχλοϋς 
χχι χχοίχιλος. η ανωφελής κχι βλχβερός, ^„ Α Κ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. λ Κ 44 'Αχίχ•ν> ■η'ίυχίζχΜ. χχρχ το χκ7:ν χΗέχν. η λιτού αίνο;, 
ιταρχ το ίί%ος «%>'-■"-'. χ*^ ακίω' χχί ι^ μΐτοχί; χκίοον- 
οι 6ϊ . το xχ•^υ σι•)'χν χχ! λυτίιΌ^χι λίγοντι. νχρχ το 
Ηίΐΰ το χοΐίίχαχι , μίτχ ηϋ ίττηχτίχοΰ αλ^χ . χχίύΐ, 
χχΊ αχΐχν αίτοχη. το ίί χ'Λίαιν ει χχΐ &νλνχοΰ τχρχ- 
(Τ•)ι^ημχτΐ(Γμον ίχΐ' . Η ί λχΛι/7 «νί,3ν : — χλλχ χα/ 
α!; (Τι'^ρημχ ΤΓ).•η9νι/Τικχζ ίίρητχι το χχίχν 'έχχττο^, 
ί" Άλλ' χ::ίχ'ν βχίννΤ-% ■■ — ΐΐτιν ονν ίτί^ρτιιχ μεσότη- 
το{. άλλο: χχνχν έττίν ο Κέγχν αυτό αίτοχην ίχΐ τΖν 
ίϊζ κν λτιγίντχν . οΤζ χχρχχειτχί ^ί^λνχον ί!ς άλ^χ, 
τν χχρχλη'/ον'τν το σ. τοΰτοίί τχοι-'τετχι το (Τνχι μΐ- 
τοχη' οχν , λέ^χν λί'γοι/τα , ^:-'■.x•^ ^^'ροι/τχ , φρονχν 
φρονονσχ. ίίΐ τούτοιι τον λογοί; ίίήινντχι χχΐ το Κρίί'χν 
ιιετοχη , ί'χ τοϊ) . — χρε>Όυ7Χ ^)^^^•^xικx•^. 
'Λκι^ι ίττί^όημχ μεσοτήτοζ, χντ'ι του ήσνχΐι'ζ. χχρχ το 
μη χαίνειν , "γίνεται «χην , ΗχΊ χκήν , χχή τΐζ ονσχ' 
1" οΓονι — «χψ-/ ί' ί'/ένΟΜΤο τιχν^ ■■ — η νχρχ το αγ;/. 
ο σημχ'νει την ίχττλτξιν . ί.ν. τοΰ χγν το ί-ΛχλήττομΧ' 
Ηχτα μετχλν,'^ιν του γχαμχ ε!; χχτχχ. ούζ ίΐτι χχί 
το λνγΛ."Όν , ό σ•ημχίνΐΐ το σχοτεινον , λυγοφχς κχι λυ- 
χόφχ4' ουτχ χχί χγη κχί χχτ^' χχ) χχτχ μετχβολ^ν 
τοϋ τόνου, γίνΐτχι άχη , χχι άκήν οΤίε γχρ ή Ιχτλ)/- 
*»; χλ; άφίιΐν.'χν ίμχοιεΐν. »/ ατο Μίταφο/ζ,-ίί Τϊ/ί οξυ' 
τττοζ του β ιίτ^ ρου ' τουτέστιν, έττ χχρχζ ηυυχ.'χζ ί'^έ- 
νοντο. τό χην , ητχ. τχ χχο ίιχ^όρω./ χτχτεχν εΙς ίνψ- 
ρνΐίχτιχτν σύντχζιν μετχγόμενα , την κΰτην τχϊ'ς χτχ- 
2<) σε<τι φυλχττει γρχφην' οίον την άτριχτψ , Ατριχτην 
χνχχοινον: — οΰτχ κχΐ την ιίκην , άκην το έχι'^ρημχ. 
Ακή , η οξϋτης. νχρχ τί ηχια, ηχή' ο σηΐίχίνει την ίξύ- 
τητχ. Άρχίλοχοί, \ττη χχτ' ηκην κύματος χυχνέου: 
— κχι κχτχ συστολην άχη. 
Άχν . τόλί; Φοοίχης , η νυν χχλουμέ•ί^η ΥΙτολειιοί'ί. ο! ίέ 
Άχη:ι φχ7ΐ χχΧεΐσ-'^χι την άν.ρόττοΚιν τ>7ί ΤΙτολεμχίίος' 
ΟΤΙ 'Ιλρχχληζ ίηχ-^εΐς ύχο οφία;ί ν.χΐ εν χϋτ^ 3•ερχ- 
χειι-^ε'ιζ, Ά'.'.ην ί'χ τοϋ άχεΤσ3'χι χροσηγορευσε τον τοχον. 
3" Άχϊ/ί^ί» άφρόντιττοζ, ανελεημχν, χηίεμονχ μη εχχν. χχί 
Άχήίεστοι • χχΊ Άχήίεσχν , ήμΑησχν. κηόχ γχρ το ετι- 
μελοΰμχι ■ ο μί-)λων , χηίχ " χχι μετχγετχι εις ένεστχ- 
τχ• ο' μίλλχν χηίέσχ , χεχήίεπχ χεχηίεσμχι, χηίεστοι;. 
XXI χχ;;ίήί. 
Άχνί'Χ > χχοχ τ•ο χχηίΐΜ. τοΰτο , χχρχ το χηίχ • τούτο, 
χχρχ τ» ηίύ^' XXI στερήσει, χηίΰί' κχι χλεονχσμΜ 
τοΰ χ. χχηίϋς' χχΊ έζ χύτοΰ Άχηϋχ. εατι ίε ονομχ 
ΐΛχχίίονιχόν. γ/γονί ίβ, χχτχ χλεονχ^ΐίον του κ. χηίι'χ 
γχρ. οντχς 'Ώ,ρι'χν- Άχολλχνιοζ 6ε ο τ χ Αργονχυτιχχ, 
4° το ίει όί'φ9ογ•/ον γρχφει• οΤον , Μη ίέ μ άχηίει'^σιν 
χ^ορμή-^ητΐ λιτοντίς. 
Άχήμχτχ] — *'!■' ^' ίλχίί" λυγρω φχρμχκ' άχημΜΤ ίττλχ- 
αε : — τχρχ το χχχ , άχέβΜ , «ί νεμχ νεμέυια , χχι 
τελχ τελΐσχ. εντεύθεν ηχ) χχεστης, χχι χχέστριχ, αντί 
του -^ερχ-πυταιχ. 
'Αxήρχ^04] χχρχ το χηρχίνω, άίφειλεν εΤνχι χχηρχντος' 
άλλχ τοιητίχη η λέξις. η τχρχ το γ?^αί τ/ήρχτος • χχι 
μ'τά το•" στερητιχίυ χ , ' χγηρχτός , χχΐ άχηρχτο,• 
*•α ..^! .. ^ .■;.. 
ρον χχί βν^ιρχρ όνείρχτος, οις >(^χρ ηιτχτος. όυτωι; 

Ατολλ'χνιοί. 
Άχηί'Χ, η χηίχς ίΐχχεΤσΆχι χχτχνχγχχζουσΛ , η μηίΐν 

ημχς φροντίζειν χοιοϋαχ. 
'Ακηρχ•7ΐον, Λχίρχιον, χχ9χρίν. Άχήνιον , ηιυχον. Άχηχεϋνχζ, λύ-τχ^. \ξ 

Άχίβίηλον , χϋχιμον' ί'τ/' νομίσμχτο^ όε χνρι'ινς' κχι το 

χχχρεγχείρητον. 
*Άχλ.-ίί7Γ0ι; , η οΰ κλχίευομένη χμχελοζ. 
Άχηχι-'ίχτχι^ χχρχ νηυτίν χχηχε'όχτχι: — λυχοϋντχι. 
χχρχ το χχω χχχζκ , ως χνιχ άνιχ^χ' ο χχρχχεΐμε- 
νοί . ηχχχχ' ο μέσος, νχχίχ' ό χχ&ητιχος , ηχχσμχι, 
ηχχστχι' Ιχνιχχς ηχχίχτχι' κχι μετχ χνχίιχλχσιααμοϋ 
Άττιχοϋ, κχι τροχ^ τοΰ χ εις ε, χχηχέίχτχι. ίο 

Άχηχεμέ-^η] χχχ το λνχοϋμχι, άχήσχ , ηχηχχ' ο 'Ατ- 
τιχος, ϊ-,'.ήχεχχ' 6 χχ&ητιχος , χχήχεμχι, μχΙ άχη• 
χεμέ-^η- 

Άκιίνος, χσ-^νης• "Ομηρος, Οϋίεν χχιίνότερον γα,"* 
τρίφει ά•.'•9'ρχνοιο: — χχρχ το α!χι•^αι χϊχιίνός κχ: 
χ•/.ιί•.'ό;, ο ευτελής κχΐ ίν χΐχημοΐς οίν , ως χχίζ^ χχι- 
ί-^ός , ά}.χτχ<^ω χλχχχί-^ός. η χχρχ το κίνα, χκινόί' 
χχί χλεονχσμί^ του ί , χκιίνο; , ο μη κινούμενος, οντυ» 
Μ&^όίιος. οι έ£ , λεχτον , η χφρονχ , η άίύνχτον , κχι 2» 
ίΐ/τίλ'-'ατί,ίον. 

Άχί^χλιη, ονοαχ κρήνης" ίστιν ' Αν.ις χχιίος , ονομχ κϋ• 
ριον ' ΗΧΙ έ* τούτου 'Αχι'ίχλος , κχι Αχιίχλ/η. ουτκ Χοί- 
ροβοσχός. 

*Άχίχνς, ό χτ-^ενής, ο «ίύνχτος' χχο τοΰ κίχυς, κχΊ 
χ ττίρηην.οΰ. κ(•/,νς ϋ χχρχ το κι'ω , το χορεύομαι, ο 
')•χρ ισχυρός εκ της κηηηχς Φχι'νετχι- 

Άκιν-'-χης , εΤόος χχο-^τίου Ώερσιχοΰ. χχρχ την χκήν την 
ίιζύτητχ , κχΐ χχρχ την χκίίχ , αλΧηλχν ΐνντι'-^'ίντίϋν 
τχν ίύο ομοιοσήΐίΐιΐν. κχΊ ίηλον οτι ετρχτη το 6 εις ν, 
ώς κχι έχΐ τον 'Έ,ρεχ9εύς , 'Έ,ριχ.^ονίος , χχρχ την 50 
ερχν κχι την χ&όνχ. "Ηροίοτο; 6ε )ιχ το3 αϊ , αικινχ- 
κης φησι' εϊχός εστί κχτχ τροχήν τοΰ χ εις χ, ^ς χΛη, 
χχ•^ς , κχι ωκΰς. η χχρχ το ώχυς κχι την χχην , γ/νε• 
τχι κκινχκης. 

Άκίνητχ , κχ^όλου μεν τχ μη κινούμενα " χχρ' Ή&ιϋιβ 
6ε έν εργοις κχι ήμέρχις, ο τχφος' ^\η6' έχ' χκινήτοισι 
κχ^ίζειν- — νόμος -γχρ χχρχ ΎχμχιΌις, ταφον μη κ<- 
νβίν, τουτέστιν ίρυττειν. 

'Αχινχγμχτχ' οίον, \ειρχν η6ί χο6αν χκινχγμχτχ: — 
τχ τινχγμχτχ τχν χοίχν μετχ ^υ^μοΰ' κχΐ τχν χει- 
βχν χινημχτχ' χχί χλεονχσμχ τοΰ χ χχί τοΰ γ, κχΐ 
τροχ^ τοΰ η εις χ , χκινχγμχτχ. Ι^ρχίιχνός. 

Άκις, Τ3 τοΰ βέλους σιίηριον χχρχ το χχή , ο σημχ,'νει 
τγ,ν οζυτητχ' ο•3^εν χχΐ χχτ έχεν-^εσιν τοΰ α, χχΐίτιι. 
χχρχ το χκη ουν γ:νετχι υτοχοριστικχς χχ.ς, α>ς σχχφη 
σχχφι'ς , αμνη χμν.'ς. Με-^οό,ος. 

Άχιχτχτον , ίσηχτον , χβρίΛτον. "Ησ/οίο< , ύιχφνης η 
Χτελέης άχιχτχτοι ι'στοβοηες: — ατηχτοα χβρχτοι. κΐς 

. γχρ λέγετχι ο έν τοΤς ξϋλοις σκχληξ. άλλοι γρχφουσιν 
ΧΗΐρχτχτοΓ ϊν' ^ χχλλιστοι. 

Άχίχητχ, χχχτχληχτχ. ατο τοί κιχχ , χκίχητον' τοΰτο 
χχρχ το χ'ίΧ το χορεϋοΐίχι' ΟιΟν , "Εχτο^ συ μεν ϊύίε 
•^ε'εις χκίχττχ ίιχχχν Υχχους Α/ακ/ίΛΟ ίχίφρονος: — 
χντι τοΰ χνοχειραιτοι. 

Άχιβίηλος , ο χχ•3•χρός' οΤον άχρΰβίηλος' β!το τον χρνβ:* 
Μρύβ6ηλος , κχ! κίβ6ηλος ' χχί χλεονχσμα τοΰ χ , 6 μή 
χρυβόμενος , χλλχ φχνερος. 

Ακίνδυνος] χχρχ το χινεΛι τχς οίυνας γίνετχι κίνίυνος' 49 
χχι μετχ ταυ στερητιχοΰ χ , χχίν6υνος. 

Άκκίζεσίχι , το μχρχίνειν ή χροςχοιε^σ&χι εϋή$Βΐχν. ε'- 
ρητχι χχο Αχχοΰς τινος' ήτις ίστορεΤτχι μκροτχτη γβ- 
νέσ-ίχι , χς χχι τχ κχτοττρχ ίιχλέγεσ^χι. έχΐ τοΐ'ς 
οχλοις αχκίζΐΤΛί' ίτι της υβριχς ίχετα» , ετχ,'ρετχι, 
γυνχικί(^ετχι, ^ρνχτετχι, η μχρχι'νει. νημοίίνει 6^ Χχ} 40 5<» 45 Α Κ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ 1 Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Κ 46 τον ^έλονχ» μ^ν , Τ(35ί»'ί/ουαθ!/«ν ϋ μη ^/λί/ν. άχκι- 
σμο! γ.ιρ νροζΐτοι:^σίΐ( ΒΪσ!, ηχΙ ύχοχρίσεις' οίττο Αχκοΐ/ς 
ΙΟ τίνος Σία/οίς•. 

Άκλειως . χκλη^ο^Ί'ττως , νς μηίε φήμην Τ'νχ γει/ίσ^ίαι • 

Μϊ; μάν άυπουίίΐ γί κ^/ χχλαίοζ ατολοίμην- 
Αχμή , η χιιροτχτη οζότηζ τοϋ σιόήρου κυριαίζ. — έττΐ ζν- 
ρον "στχτΛί χκμ^•:•. — ττχρχ το ήίκα>, όνομχ ρ•ηαχτίκον 
ηκη . ί σημχι'να την οξντητ» ' ή 6ιχ τχντθ( ι'οντχ. ^κη 
ουν' κχΐ τλεο-^χσμγ τον μ. χ::μη. η -ζχγ.χ το χχμ•^χ, 
γί^ίτΛί χχτχ ηγηοτην κμίΐ' χχΐ μετχ του «λν* ατε- 
ρ7<τικον , χκμη , η μη χχμνουσχ, χαι μη χοιτίΜσχ ίιχ 
τη^ νεότητχ' η πόνουζ αη ίυνχμένη νττοστηνχί. οντα 
ίο Μίθ^οίίΟί. εν•^χ XXI ο ήλιος χχχΐίχς χχρ' 'Ο,ϋί/'ρα', 6ίΧ 
το χει νι-'ον εϊνχι τον 3'εον. σηαχίνει 6ε τρίχ' την οξν- 
τητχ του βι'λουα , χχϊ το μέσον της ηλικίχς , κχΐ το 
μέσον τον χχιρου' ως το @έρονς ην χχμή: — χχι χκμιο- 
σχν , χντί του χχμχζουσχν. 
Άχμχ'Λς , ο νεχνίχς , ο μη χτοχχμνύύν τρος τους νο- 
νούς ■ η ο χχμην έχων της ηλιχίχς , χχ! χχμχζων , τ^ 
ήλικ 'χ. 
Αχμηης, μη κεχοτιχκίτες , χχοττίχστοι , μη χχμνοντες. 
ττχρχ το χχαν.ι:, κμΛΐ ' κχΐ μετχ τον στερητικού χλ^χ, 
Άχμηα. του κχανα ο δεύτερος χοριστος, εκχμον' έζ χν- 
3" τον χχμής' χχι μετχ του στερητικού χ, χκχμης , κχι 
συγχοτ^ , χχμης, ηργηχίος , χχοττος. 
"Αχμηνος, λέγετχι χχι έτι! του χκμχζοντος , 'Οίυσσείχς ι, 
Θχιινος εην τχνΰφυλλος έλχ/ης , ερκέων έντος άχμηνος, 
3'χλέ-ίί>ιν : - 9 -^χλλιον , χχϊ χν^-ΐίν ■ ττχρχ το χχμη, 
ο σηίίχί'νει την ή}.ίκ.'χν. τούτο ττχρχ το άγω , χγη ' κχΐ 
Ίτλεονχτμω του Χ , κχΐ τρο-.-χ τον γ εις μ, χχμη, 
άκμηνος. χχμηνοί σίτοιο , χγενστος , χσιτος , 6ιχ του η. 
ο γχ3 ί'Χ τοϋ ηνος τυττος , την ό^αΐχν ■!Τ0•%ΐ'. χχ! οι 
μεν , χττλην ττχρχ την χχμην λε'γονσιν " ουτΜ γχρ την 
άητι'χν οι Αι'ολί/ί; λέγοντιν ' οι όε , σνν^ετίν , χχτχ 
στίρη7ίν του χχμεΐν , ως όηλοΐ" τον χτημέλητον' οι 6ε, 
χχτΆ στέρησ.ν της ίκμχόος' οι 6ε, τον κεκμήκοτχ ττερι 
τχ σιτίχ. ο 6ε 'Αρίστχηγ^ος , λέγει τον χκμηνον ττροττχ• 
ροξυτόνως- ττχρχ την χχμην " Θέων 6ε , οζύνεσ•^χι χ^ιοί", 
ήίί χγχ-ίός' εν ΙΟΙ 6ε. ττροπερισττχσιν. η πχρχ την χκτην 
τον αΐτον. 
Άκ-.'.χν, σημχίνει τον τε σι6ηρον , εφ ου οι χχλχεΐ'ς τν- 
τττονσι , χχϊ τον ανρχνοΰ τον ττχτέρχ. ουτιο γχρ χντον 
γενεχλογονσι. Κχλλ.'μχχος , — τω ττερΐ 6ινηεντι Ακμο- 
νίίην εβχλεν : — ε'ίρητχι 6ε ό μεν του σίδηρου , ττχρχ 
50 το χλφχ το έττιτχτιχαν , χχι το χχμω , χκχμων τις ων, 
" ο χκχμχτίίς ΦέρΛίν' χχϊ σνγκοττ^ χχμων , ο ττχνυ χχ. 
μνων. ο 6ε τον ονρχνον ττχτηρ , χττο της τον ουρχνοϋ 
χχχΐίχτον φνσεχς' ΤΛν 3'εολογων χΐνιττομένυιν το χκμη- 
τον χϋτον της ττεριφορχς- η ττρολχμβχνοντες ούν χν- 
τ^ν , ΟΤΙ χφ&χρτας έστι' κεκμηκένχι γχρ λέγονσι τους 
τετε).εντηχοτχς. τινίς 6ε ' Α:'.μωνχ τον Ω,χεχνον φχ7Ϊ, 
6ιχ το τους ττοτχμονς χκχμχτονς λέγειν ' οίον , "Σ,ττερ- 
5θ χειφ χκχμχντι , γυνή -^εω , ευνηά'εΓσχ : — Άκεχνού 
6& ν'.ον τον. Ονρχνον. οι 6ε, αχμχνχ τον χί-^έρχ. χί'δ'έ- 
ρος 6ε νιος , ό ονρχνος. ο άέ Χί3'ηρ , χκχαχτος ' επίι6η 
το -ττυρ χχχμχτον ο'ον , — χκχμχτον ττνρ. Μεδ'όέιος. 
Άχνηστις ,. η ρχχις ' ττχρχ το μη όννχσ-^χι τινχ κνήσχ• 

σ-3'χι χντην τ^ Ϊ6,'χ χειρι'. 
Αχοίτης, ο χνηρ' "Ακοιτις, η γννη , η έκ ττχρ^'ενι'χς άλ- 
λης" κοίτης μη ττειρχ^εΐσχ' η ομό/.οιτις' κχτχχρηττιχως 
6ε , κχΐ η 6εντέρον γχμον μετεσχήκν'χ. 
»ο Αχοη , ουχί χκουή. τχ γχρ εις ω κχ-^χρχ λήγοντχ βχρν- 
τονχ ρημχτχ, την ττχρχλήγονσχν έν τοϊ'ς ρημχτικοί'ς 4» ονομασ* βρχχειχν εχει' χονίίύ , χονίχ' . φυω , φνη' 
«κονΜ , χχοή. λέγετχι κχΐ το ονς Όλον. 
"Άκολο; . ό μιχρος -ν/αιαοΐ, ο μηκέτι χολούετ^^χι ίννχμενος 
6ιχ σμικρότητχ , η κχΐ εις μικρχ τέμνεσ^χι • Αιτίζων 
χκολονς ονκ χορχς. 
Ακολχττος, κυρίως ο χτχίδευτος' ττχρχ το μη χολχσεως 
τετυχηχένχι , τουτέστι ττχιδίίχς' έττι 6ε τον χχτωφε- 
ρους , χχρχ το , το μη χολχσχι την^ττι^υμίχν. 
Ακόλουθος, σημχίνει τον οττίσω την χίΚευ-^ον ττοι^^ΰμενον. ίο 
το γχρ χλφχ , το όττίσω σημχίνει ' χχϊ έχ τοϋ έλβυδ'ω, 
έλεν-ίος' ωςπερ το, Αϋ ίρυσχν. 
Άκόνη , ο λι'άος, 6ΐ ού όξννετχι ο σίδηρος" ττχρχ το «ονιο 
το φ•9είρω κχΐ λετττϋνω , τοϋ άλφα έχιτχτικοϋ , η 6ιχ- 
φ^είρουσχ κχΐ λετττννονσχ τον σίδηρον• κχΐ Κυριττίδης, 
Κχτχκονχ μεν ονν αβίωτος βίου: — χονίΤν γχρ το 
λίΤΓτννειν , ως το σποδεΐν , τουτέστι κινεΐν , ττοιοΰσχ' η 
ττχρχ το χχην την οξύτητχ' η ττχρχ το κννω το ενεργώ. 
Άκονητΐ, χνεν ττόνον' οΰ το ενχντίον, έγκονητι, μετχ ττονου• 
ΚΧ7Χ τροχην τοϋ ττ εις χ, χχονητί χχονητΐ Ιωνιχως , ως 3* 
το ττως, χως' ττότε , κότε. χττο τον χόνις, χονιτί, χχι 
χκονιτΐ, άνευ χγωνος κχΐ μχχης' έκ μετχφορχς των 
χ^λητίύν , των ενμχρως ττεριγινομένων , ωςτε μη κονί- 
σχσ^χι, τουτέστι χόνιν έττισττχσχσ^χι. τοις γχρ ττχϊ.χί- 
ονσι λέγετχι έχ της βίχς ίδρωτχ γίνεσ-'^χι , είτχ χονιν 
τχΐς χερ7ΐν χνχλχμβχνειν. η χκονιτι , το ενχερως χχϊ 
συντονως , ωςτε μηδέ χονιορτον ε γείρεσ3'χι. 
Άχόνιτον, βοτχνη δηλητηριώδης" 'ότι εν το7ς Αχονχίοις 
ορεσι της Μχρυχνδηνίχς φνετχι. η Όη χκχτχττχλχιστον /^α 
χχϊ χηττητον έστιν , χττο μετχφορχς των χ^'λητων' ων 
οι νικητχΐ , αήττητοι οντί^ς, ου κονιορτοϋντχι' χονιου- 
σδ^χι γχρ κχΐ το ττχλχίειν • το μη νικωμενον ούν νττο 
των ττινόντων , χλλχ μάλλον εκείνους κχτεργχζομενον. 
Έ.νφορίων 6ε, ^ηλυ^ιως λέγει την βοτχνην. η ψ ουδείς 
δυνχτχι χονίσχι , τοντέυτι νικησχι. χονιορτοννται γαρ οι 
νικωμενοί των ττχλχιστων. ούτω ί/Ιεάϋιος. 
Αχοττος , ο μη έττιχεχομμένος , η άτρωτος. 
Άκον , ^ερχττευτόν. λέγετχι δε κχΐ το χχονσιον. 
Ακος, φχρμχχον , βοή-^ειχ, ϊχμχ' χχϊ η γενεχ. 
Ακολον•ίω , ττχρχ το κάλλη , χχι το ά^έια το τρέχω , η έχ 5° 

τον έλενίί^ω. 
Ακοντίχ;, όφεις τινές' χχλοϋντχι δε χχι χχοντί}.χι• κχι 

κκοντιχ βοτχνη τις. 
Ακόντισε • ττχρχ το ακοντίζω, τοϋτο ττχρχ το άκων , ο ση- 
μχίνει το δόρν' το δε άκων, ττχρχ την χχην την οζυτψχ• 
Άχοντοδόκος'] Αοχιμχζειν λέγετχι το έττιτηρεΐν' χχΙ -^ο- 
χεύειν το χΰτο , κχΐ Αοκεΐν. χχϊ χττο τούτον χκοντοάο- 5 1 
κος , ό έτΓίτηρων , μήτον χκοντίω βλη•^^. 
Ακορητος ' λέγετχι δε κχΐ το χτχρωτον χχΐ χχχλλωττι- 
στον , κχι 6 χττληρωτος. ττχρχ το κόρος, κορω χορησω, 
χεχόρ-ήΗχ , κεκόρημχι χεκόρητχι , χορητίς , κχΐ χκο- 
ρψος.^ 
Ακος, η -^ερχχείχ' ττχρχ την χκήν. χχη γχρ ν,νρίχς, η 
οξύτης τοϋ σίδηρου, χχϊ ή αττ' χύτοϋ ^ερχττείχ , χκος 
λέγετχι. έντενά"εν χχι τον ΐχτρον οι Φρύγε; χκεστην 
λέ-^αυσιν- όντως 'Λρίων. έγω δε ττχρχ τί άχος φημΐ 
ΧΛος' 'ίν 5? το την λυτην χτολνόμενον κχ1Ίχ:ι.εν(,ν. 
Ακοστησχς] 'λΙ^ 6 οτε τις στχτος ιτττος χχοστησχς έτΙ φχ- ίο 
τνης: — ο\ονει χχοστησχς, τουτέστιν έττΐ στχσει δνςχε- 
ρχνχς. ο&εν επιφέρει, Αεσμχ διχρόήζχς, ^είΐ) ττεδίον- 
6ε: — η χκίστχι , χι κριύχι, ΐν' ^ κρι^ιχσχς , χχϊ νττο 
της τροφής χκρχτης ων. ή ν^Ρχνχενίσχς, κχΐ χτιμχγέ- 
λης γΐτ-,-ονως. ττχρχ τύ άγω, χγος , κχΐ χκοστής, χχτχ 
τραττην τον γ εις χ, ο εμττρθ7άεν ■^έλων ίίνχι κχΐ ττροη- 47 Α Κ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Κ ί'ϋτο,•. 'Ακοΐτησ»( ϋ, μι^ίΐ»; έτι^νμήΐχς. 

'Λτο;, » χνόργητοζ , χχτχ ίΤι-'ρηΐΐν' ηότο^ όί η οργ^ι, 
ζχ το χίϊ'σ•7χι , το ΑΛ,αΛίΐν οτι κότος , ηντίττιν 48 

ίλιχρινίς. ΟϋΤΜί 'Λρι'αν. χχΊ χκρχιφν^ς, ιτρο:ψχτ«ν, 
αχίρχστον Μ«ΐ άμιγίς , χ:ιυ' χχ&χρον. 
ΆκρίμΜ•^ , ό χλχίοί. ο αι.'Γ5; '/χρ •,'.χι χρίμχν λ^γίτχι 
τροζ όίχψορον έτυμολίγ/χν. η γχρ τχρχ το χχρον γ/- 
νιτχι χκρέμχν , ο ί'τ χχρου τοΰ δί\ίρου ΐύν ' η χχρχ 
το χρί'μίχ) κρεμχν , ο χρΐαχμ€ΐ'θ;. 
"Άχριχί > ~*ί Λχραρίίχ;" άχο τον άκρις άχριο;" ο.ον, Αν- 5ο 
τ.κα ί' χχροτχτχ( ίτηρέσχε^ίν άχρ,αί οίστηρ , Άτολ- 
λαινιο;. 
"Αχρκ βχρντονον, τ» Λχρατήριον' εϊρτιτχι τχρχννμΜί, 

χχρχ το άχρχ χχρίί, «>? χχρχ χ^,β'τ• 
Άχρ'ίί όζντόνΐί'ί το ^ωον. -χχρχ το χχρτ; χχρι'ζ' χχ! μετά 
τοί/ σηρητιχοϋ χ, χχχρίί' χχι σν^χοτ^ χχρίζ, 7 χχρχ» 
μη εχουσχ , ή μικροχίφχλος. ή χχρχ το μΐγχ'λ.ην χεφχ- 
λι/ν εχειν' ίιχφορχ γαρ τχ γένη των ζωών. η χχρχ 
την χχρχν. ο! 6'ε , χχρχ το άχρχς των άττχχϋΐι.-ν χχι 
τχν (Ριτων νε'μετ-^χι. 
Ά::ρίτιθ( . ό ηρωζ , χχο τηί ίν τω Αργεί χχρχζ• οιτα ^ο 
11Λε•%6ιθζ' ο όε 'Ώ,ρος ατο τον άκριΊζα χκρίσιοί, α'ΐ 
χχρχ το ^χυμχζω ■ίχιμχσα;. η χχρχ τα χρίσί( χρί- 
σιοζ, χ»1 χχρίίτιος, ο χχριτοί χχί ώμος, ά•Λαίζω ίε σί;- 
μαίνει , το χχροις χοσϊ χορεΰεσ^χι ' λίγετχι ϋ χχΐ 
ά.χρίβητί<ειν. — Αχνχης χχλλι^φνρου Άχρΐ7ΐω•,ηι;•. — 
6» τοΰ χχρϊζω. χχι Έ.ύριχί6ηί , ΐΛάσχον ύχερήχριζον. 
Άχριτχ , οίίίχχ^^'ριστχ , χολλχ " ατο τοϋ χρίνχι , ο £<γΓι 

ίίχχωρίσχί. η χτίλεατχ. 
Ά•-'.ρίτόμ\;-^ε , άκριτε χερΙ τονς λογονζ, χχι χΤχκτε . χτε- 
ρχ•^το).όγε. χχρχ το χρίνία (χρινω , χϊχρικχ , χε'χριμχι, $• 
χέχριτχι, κρίτο;) χχί το αι/^ο;• μετχ οε τοΰ χ ττερι;- 
τιχον , χνχβφχζομίνου τοί/ τονου, γίνετχι χχριτομυΆο^. 
Άε6χχε>'χ• '^^' '^*ί' *'* ** ί<ίΓνλλ«/3Λ, ίν τ^ συνδέσει άνχβιβχζουυι 

"Αχ'-χτίζ'] ίση ρημ» χερω' ο μύΧαν , χερχιω , χχι χχτχ ^ τον τόνον. , , , 

οί,-.κίτίίν χρ^ν»• ρημχτιχον όνομχ. χρατόζ'^ χχ! μετχ ' Αχριβη;] χχρχ ΤΟ κρνβαι χρνβηί , χχ! άχριβ^ζ , τροχ^ 

5ο τον 5•Τ£(5Γτ/;ίον «, ίκρχτοζ. ΐξ Ου χχΊ χρχτηρ' άφ' ου τοϋ υ ί/ί ίωτχ' το ν*/) ακρ:βη ονίεΐς όύνχτχι χρί^^χι 

χ:ρ-^ίτχι'ό οΐνοζ. ^ , ηλχ•ίε:'ντι.•ηχχρχτο^χχρικα1τΐ βχιον , γ.-,ετχι^ 

Άχρητοζ] χρητνρι α οίνον Μ/σγον: — ιηιμΛ/νΐΐ , οτι τον -'—-«-' "-; ,νν- ί-- ,. „ν\ ,-,,ίΟ, „.; ;.... .- γι- 

οΤνον των Ύρ^ίων χχί των "Ελλήνων ίμισγον^ άρτι οτ-, 
ον' σημχίνει τοΐτο' χλλχ , χχρητον , α'ντ; τον, μη μι'- 
ζχ•^^^^ των βχρβχρων τον οΓνον με^τχ _ των Ελλήνων, 
Τ!.ντε<ττιν ήμων. γίνεται έχ τον χερω το ίχιχέω, χερχ- 
οω χρχαω , χρχτήρ χχι χρητήρ• »« χκρχτο^ χχρητοί- ίχ 
.")3 «ν χ^ρχσω' ο^εν χχί χχρχσίχ' χρχιω , χρχσι'χ ,_ κχϊ^ 
. άχρχ7ι'χ, μετχ τον ίχιτχτιχοΰ χ. ιίχρχσίχ γχρ, χχν το 
Χί(,ιττον χχι ϋχίρ τήν χρείχν. Κεγετχι &ε χχί το μη οργγ . ίιχμενει. 

ΛχοτίΐΛ , χχρετη , μωρχ , αδηλχ. 

Άχονίί] Κχ'^.>^μχχ'.^ , — χλλ' έτχχίυούί οΰχ ίτχεν: — 
ίτχχ-^-Ι-.ντχ^. ΧΛ^Αχοον, ίχήχοον , χχι χχουττικόν. 

Άχοΰω , χχο το» 'Μ^ . οΤμχι. ή ίιτι κοω , το νοω ' χλΙ 
μετχ Τίϋ ίητχτιχίϋ χλ^χ , χχΐ χλεονχσμω τοΰ ν^ 
άχού-' ο/ γχρ χχονοντες , χχνν νοοιτιν^ ή ίχ τον_^χ^ 
το χβ.'^,ωμχι. γ,'νετχι χήν χχι μετχ τοϋ στερηηχοϋ Χ, 
χχοΰω' οϊ γχρ χχούοντε;, ού χοιμωντχι. 
53 Άχβντοϋ] ίττι ρ^ΐμχ χχούω' ο" χχ&ηηχος χχρχχείμενοζ, 
ηχίυζαχι, ηχονστχι' έζ χϋτοϋ χχίυστος. χχί Άχουτίζω' 
ο αίίΧων λ'χοιτ.'ϊλ;• ο' Άτπχος μίλλων , άχοντιω. αη- 
μχϊ-.ει ί'ε το χαω χχίϋίαι. έχι γχρ των Α« τον ιζω 
ρηαχτων των ύχερ δύο αυλλχβχζ , οι ΑττιχοΙ χχοβχλ- 
λοντί,• τ» σ τον μέλλοντος; χχι χερισχωντες, Κιον 
μίλ).οντχ χοιοϋΐΐν ' ο/"©:•, υβρίζω, υβρίσω, υβριω ' λχχτί• 
ζω, λχχτ.'υω, λχχτιω- μνχτηρίζω, μυχτιιρίσω, μυχτηςιω.^ 

Άχονίία'] χχρχ το χχοζ χχοϋμχι , χχ! χχοϋμχι' Ίν ^ το 

<Ίο βχοί Ιωμχι. ή χχρχ τήν άχήν ' τουτίατι το ίι ωξυμμέ- 

νου σιίηρίου ^ερχχεύειν. χχΐ γχρ τχς 6ι όζυτχταν ρχ- 

φίίων ΐωμίνχς Τχ ίιερρηγμένχ των ΐμχτίων, Αχεστρ;'χ; 

φχσίν. _ ... 

Άχίΰοΐνίί] χχ2• , το ^ερχχεϋν χαΐ^χχίομχι• ή αετοχ^, αιττον χχι νχερ 

χχτχ νομούς σννουσιχςειν. 
Άχοχεΐ" ζεφυρω, τω χχρως χίντι χχι χνεοντι• χολυν , η 

χχ•^χρίν ή χρωτόχνονν ή οτι χχτ' άχρον έχει τήν 

."^'-ωρίχν. 
Άηρχχντον, άτίλίι'ωτον , άχλήρωτον. έχ τοϋ χρχίνω το 

Τίλειω, ό μίλλ^βν χρχνω . έχρχνον. χχ! ωζχερ χχρχ το 
ΙΟ χοχινω χρχντος, χχί ΐχί>ω ίχ^τός, χχί^χ^χντος' ού- 
τω χχ! χχρχ το χρχι\ω χρχντος , κ*/' άχρχντος' χχ! 

τλεονχσμν τοΰ βι , χχρν.χντος χοιητιχως. 
ΆχρχγγΗ, ΛΊ^ενίς, χαλεχον , δυςχε^'ες, σχληρίν, αν- 

<ΓΤ)•ίον• χχί τβ χει χλχΓον χχιϋον. τχ τε αχρχγγή, οξύ- 

χολ*. , , , 

Άχρχν, ΛΧμήν. Αχρχτ-η, η ΧΛΧομίλΙ*. 

'Ακί.•:.Λ, τ»/*< •^ή\ειχ ντο \ΛχΧίδονων. 
Άχρχ'Φνήί, ο χχ•'^χρός• χνρ.'ως ίέ ό χεριβίκνής, χχρχ 

το χχίραιον χλΙ το φ χ/ν κ, άχιρχιοφχνής , χχ! άκραι- 
»ο φνής σιγχοχγ. Ήρχ^ιχνόί ίέ φησι μη γ/κίσ^*/ ίνο 

η}.>Λβων σνγχοτ^. ή χχροφχνής , χχ! άχρχιφνής . τον 

ο τρχχέντος ίι'ν αι , ο)ί ΐ'ι τίϋ μεσοχολιος μεσχιχολιος. άχριβήζ, χχί ακριβή;, ο γχρ χχριβής χχ; χχοι μιχρ 
χχτχγινώσχετχί. οίιτωζ άίρίων χχι \ΰιροβοσχο(. 

Άχρήβης, ό χρτι απμχζων' χχρχ το χχρχ χχι το τβη. 

"Αχρον, σημχίνει 6νο' το άριστον χχ! χχλλιστον. χχρον 
}.έγετχι, χχ! ή ί/ς εσχχτον χέρχς χφιξ;;, ούτινος οίχ 
ίστιν ίχϊ•/.εινχ, το εξέχον, χχρχ το χχρι, χχ! το όν, 
άχρον χχ! (ίχρον. ή χρχον τι ίν. αΰτω Με•ίόίιος• ό οε. 
Φί/.ων χχρχ τήν χκή> , χκερον, χχ! συγχοττη άχρον. 

Άχρο-^ίνιχ] χχρο^ί'νιχ λ.'-,'ΟΤΛί */ ΧΎχρχχ! τ^ν χχρτων' Ι 
Αίνων ίέ χνρίχς , ήγονν των σωρών ■ ήίη ίε χχί χχο 
Αήρχς , χχ! άλλω:. χχρχ το ά!ν Αίνος , ο σηαχ/νει τον 
σωρον των χρήσεων, Αι'νιον , χχ! άχροΑίνιον. 

Άκροκόλ/Λ, άρτοι, βολβοί, φχν.ή. 

■Λχροστόλιον, λέγετχι το χχρον τοϋ στόλο ν. βτόλιον ί• 
λίγετχι το ίξέχον χχο της χρυμνϊΐς, χχ! ί.^χον μίχρι 
τϊ•ς χρωρχς ζυλον , ίνΑχ το της νεως έτιγρχ^ετχι ο•/ο- 
μχ. έστιν ουν χν.ροσ^λιον , το χφλΛστον το χχτχ την 
χρωρχν. αλλ "Ομηρος έχϊ της χρυμν:;ς χντο χχρχόίίω- 
σι, λέγων, Άφλαοτον μετχ χερσίν έχιον. 

' Αχροφνίΐχ , τα ακ^οστοαία των χσχων. ι 

ΆχρόχοΧις, χχρόχολίς τις ονσχ, ή χεφχλή της χο\εως. 
ϊστι XXI τόχος ν^ηλος ΑΑην^^σι. τχ ί' νχ' «ΰτήν, 
ίτ.χολις ο•,•θ[ΐχζοντχι. 

Άχροχΐλοισιν ίρεσσιν , ων τχ χχρχ χχι λ' χοριφχ! χέρι• 
χολονντχι, χχι χινοΰντχι' η ίρημοις' ή έφ' ων χολε'- 
τχι τχ ζωχ• 

Άχρόχομοι Θρήί^ιις, ήτοι χχειρόχομοι' η ίχραζ κομϋ». 
τ»;. )/,ο/ σνμμίτρας τοΰ Ηομχν έχοντες. α Λ 49 Α'Κ .£ Τ Τ Γ.1 Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Μ Ε Γ 'Λ. Λ Λ 5ο <ι Άκ/ίΛΐ'όνίο'^Α'νίί . Οί' *<^".0ί' ν/νονί-βί «,-ί^ΛΤΌν ίΧ τ<7ν«Λ?- ρ^μχ ΛΗτω. α'φ' ου το κονΦίζΐύ ^Γχρχ Αισχύλο). Ιξ ου 
ι^Μ'^ύ»^". έζ ου •|(*ί.•Ρβί'5 κοίλωνες ίπλιΙ-^η^ΐΛν' έιτ€ΐίη άκτχι'νί':. ΗχΙ χκτχΊνο:^ μ^νο•; , το οίνχ^ρν και ίυνχμενον έν το^ί ουμ.'ΤΟίίοίί τού όλον β■ο■^ !ιχ^•ονσιν χΛρχτοτο 

τονντεζ. Ηχ} χκροχ'-ά&Μ]/, «το τοΰ Ηίί'^ίωνοι; τοϋ χίτηρ/ον. 

Αχρομ.'λ)/ , ΐτΐ'/οννχητμοζ. 

,Ακροσ^χλη , έτισφχλίύζ , η,ΐγ-',νί ΤίΟί. 

ΑΗ^οχί>ρί^'(σ^•χι , χρχί(τ•^χι χίΐρ^ν χ'^'-,ιων ίργιΐ'Λ οι ίϊ, 

ΛΚροχΐΐρχί ηύζ οζυχΐΐρΛ; , ή άνίρόνοι.;. χχΐ ΆχρόχΟ' 

λοί . ο/ όξύχολΟί. ;,<ι; 

Άκροχόροι 'ίβίλοί , ο?ς »κρόι<; ττείριτχι τχ κρίκ' ηχί 
4» Αχροβίλι'ίίζ , τχ •ΛΧρχ τι»ν οββλων , η τοί όββΚίον 
άρτοι/. • 

Άπρχνχ, τ* »•^ρο:'(τϊιχτα , χχΐ ^ άκρατης, αχί η »Ημη, 

το ίττίλίκΤον ί•^ροΐ7μχ. 
Αχροβολκτχμείοι , τηί σνμβολη; ίν τψ τ-ολίμΛί άρξχμε- 
νοί ■ η χχοντί7χντες. «κροβολιτμοζ ίέ έστιν , οτε ιτριν 
συμβχλλουσιν οι νολέμιοι , άλλήλουί βχλλουτι ταΤζ βϊ- 
λεσΐ χχΐ τοΤς }.[•^οις. 
Αχρο3υ7Τ!'χ έχ τον «χροβνστος, 6 σημαίνει τον κεχχΚνμ- 
μίνον. τχρχ το βύοι το χχλύτττίο , βΰσία βίβυκχ βϊβυ- 
σιιχι βυστης κχι άχροβνστος. εντεΖ•^εν κχΐ ύίβυισο•; " 
40 α.β■^7το^. χχΐ τροττ^ του τ ει; σ, χ3υτ7ος, μ&τχ τοΰ 
έτίτχτιχου χλ^χ' ο τοτοζ ο υττο ττλψ^οιι; ΰίκτΜν κα- 
λνντόμενος. 
Αηρον αατον] ουτ:•} όη χτχντεζ χηρον χα,'τον ο' χχ•3'' 
ήοΛί φιλοσοφησαντε<; , την χτχρχη:•, χχτα μετχλ}ΐ•ψ;ν. 
σημχΐνει γχρ την χτο του ^ν■^Ό■^^ ^?ΧΨ-' '^^' χχρ^όν ■ 
αχτον γχρ το χν-^Όζ' χχι η ηλιχ'χ. χτο άί του χάρου, 
$4 το στονίχΤον. σηαχίνει ίε \χ1 χκρχτηρίου υ-^οζ. το ίΐ 
χν^Όν , ίηλοΤ ίμχτιον , εριον, ϋρμχ. Ομ.ηρος , — τί 
νχννυχον υττνον χωτει"^; — χτολχνει^;. 
'Αχροϊ) , τΓχρχ το χγ.οΌΜ χχοΜ' ΐχίςτΓεο σχρο) σχρΰΐ , χΰρω 
χυρίά' χχΐ ιτλεονχ<τμΜ τοΰ ρ, χχροΜ. άκροχσ3'αι, ύνα- 
χούειν , χχΊ ύτοτετχχΒ'χι. 
Άχρα-'τηριχ'^ια^ ίστορ/χ, οτι οι τταλαίβί τοΰζ εν τινι άτο- 
■ιτημχτι χλόντχί ένυβρίζοντεί;, τχ αχρχ των ωτων χττέ- 
τεμνον. το ουν -/.ρΜ , μεγχ. χχι Αημοσβ'ίνη; , ηχριατη- 
10 ριχαμένοι , το λελυμχαμίνοι ' χντί τοΰ ίν^ιίτίκίύς ηκρωτη- 
ριχιμένοι. 
Άχροχελχίνιόΐύν , το αχρον μέρο; τοΰ χναχτος εξ έττινο- 
Χηζ μελχινομενος. τοιούτοι όέ εΐτιν Όλοι οι οξείς ττοτχμοι. 
Άχτη, η Αττική ' οι μεν, χττο τίνος βχηλευοντος Άκτά/- 
ιανός' ο! ίε, χτο του τχ ττλε/ονχ μέρη εις ^χλχτι^χν 
ίχνενευχένχι. σηυ,χ,'νει 6ε τρίχ. λεγετχι όί- κχι 6 χχρτο:, 
χχρχ το χχτχγνυ!ί3'χι έν τω χλϊί^ει-^χι Αηαήτερος 
Άχτήν. ζητεί εις το -κρχ-ον. χχτη χχι ο χ'.-/ιχλος τη; 
«ο 3^χλχ77ης, ο τχρχ Άχλχτσχν χχι ττετρχ'όης τόττος • Ύχρχ 
το άγίο το χλχν^} " ττχρχ το χχτχγνυσ^αι χχι χλΛσ&χι 
εις χΰτην τχ χΰμχτχ. 
Ά'ΛτΙς τοΰ ηλίου"] ττχρχ τα χγ:ύ το (ρέρω , χξα , ήχχ- 
^γ,ϋΛ; , γέ•/ονεν ά•Ατις , οίονει ή τίχντχχοΰ φερομένη ' 
■ιτά,νν γχρ έστιν εζτετχμένη. η τχρχ το χίσιχ , χίξ^ι, 
ηϊχχ> ί'-ι'μχι, ήϊΗΤχι, χχτί'ς " ορμητική •γχρ έστιν, έτειίη 
ότου εΰρι^ οτψ , είσέρχετχι. 
"Άχτιος] χχτιον τον ΥΙχνχ θεόχριτος ειρηχεν. χκτιος η ο 
.^ηρχτηρ' κχι γχρ έτχχτηρες οι -^ηρχτχί' η ο έτι τχΤς 
χχ-χΤς ΰτο των χλιέίον ίίρνμένος' χ-^ρευτης γαρ ο 
3β ^εός , έν Ά3'ήνχις τιμώμενος. 

Άκτχί'-•:ρος . ναρχ το την κχτην οϋρεΐϊι , ο έστι φυλχττίΐν, 
τροτ^ της ου εις ω * κχΐ Άχτωρεΐν, το τχρχ ^χλχσ^κν 
φυλχττειν ' σηαχίνει φΰλχχχς , "γείί'ργους. 
Αχτχίνο}, έτϊ Ί'ττίιΐν. χχτχίνειν , το μετεΐΰρκεσ&χι χχι 
έτχι'ρεσβ'χι , χχι γχυρ.χν. τχρχ το ήχτχι αχτος , ηχ! 

£ΓνΜΟΙ.00100Κ. χνορ-^ονν. 

Ακτχζί-.^ν , χντί τοΰ έξχνΐ7τχμενος. χτο τοΰ χττ'.ι χττχ<^:••, 
χχΐ άκτχιζΜ , τροπϊ^ τοΰ τ εις χ, ώς Άττικη 'Ακηκη,\ 
χχΙ νυττέλιος χχι νυχτέλιος. τι τχρχ τϊίν άχττιν. 

Ακτωρ ος ην τχτηρ ΐΛενατιου. χγΜ ^χρυτονον εξ ου 
χγχγΛ)" XXI — έτην χγχ~/ίϋμι τόλιν: — εϊς μι. χγχ, 
6 τχρχκείμενος, ηχτχι, χκτυ:ρ . ο ίιχν.ομ^^ί•>ν. η γενική, 
αχτορος' χχι χιιχτρέχει εϊ; ε■^■^■ί^xν. ίττι όϊ κχΙ νροτν• 
γορίκον χχι χυριον. Ό φχτί τίνες χτο τοΰ αγ» τοΰ χλ'ύ' 
άφ' ον , Ύοΰ ί,' έξελχομένοιο , νχλιν χ-^εν όξέες ίγχοι : 

— χγΐύ (.ΰν η•ΛΤχι . ακτ.ιψ. φχ7! τον τχτέρχ τοΰ 
Άχτορος Άζέχ , τρος τον ΐλχΰκον τοΰ Έ,ισύφου $μ• 
γΐΰνιζομενον ολυίίτιχ, κχτεαξχι χυτοΰ το αρμχ' χχΐ 6 
έτι Τ7] τρχξει ονομχτχι τον υι'όν. Με%ίιος. 

"Άχντοςϊ τχρχ το χΰα χυτός, χχι ακυτος. Κιχλλ/ίίαχοί 

χχν-^ο; εΙτΜν μετχλη-^ει στοιχε/'^υ έχρψιχτο, χμχο. 

ΤΛ<ν τερι σημχινομένου. ίηλοΊ' γαρ η λίξις ένερ-^ητιχον 

σημχινόμε-^ον, τχις μη χνούνχις. 
"Αΐίκον , οΐτόκιον. 
' Αχυτρον , χΐίΐ'ίη , τχρ&ένον. 
"Αχυλον , βχλχνον τρίνίνην. οι ίε , το χιίοιΌν ντο Ανίίύν, ί 

κχι -κομχρου ο κχρτος. ίνιοι μχι'χνλχ. αχυλον τι , «.'? 

έγαί Φημι. 
Άκνχλιος , χτχί^ευτος. 

Άκυρης, χτυχής- χχί '\χυρηιιχτχ, χτνχημχτχ. 
'ΑκΜτητον , χτχρχ7χεΰχττον νχΰν , η χνοτλον ' χτο τ^ς 

λχβης. 
'ΑχτχΐΌι, ΐχ^υς οι χΐγιχλιοι. 
'Αχτέχνοι, τένητες. 

'λχτη, η τροφή, χλΦιτον κρίσης. ι 

'Ακτηνες, τένητες , ήργηκότες. 
"Αχν-^ος, λέγετχι η χιόνος ' Κχλ?.'μχχος, >— ονά' χγχ. 

λχχ,τες Ό'ι'ες , ουί' χκν•^οι , τχσχι &έ κεν εϊεν υτχρνοι 

— τχρχ το κυω , ίχνος• χχι τλεονχαμω τοΰ 3' , χχν• 
^ος. η τχρχ το κύω χχντος , χκυ^ος• ως λύω, λυτός 
κχι χλυτος' χχι ωρτχι, άρτος κχι ορ&ός. η τχρχ τ» 
κΰ-^ω το κρύττχ, χκυ-^Ός. η τχρχ το μη εχειν στέρΐίχ. 
κΰ-^Ός γχρ το στέρμχ' κν-3'ετχι γχρ χχι κρυττετχι, η τε 
γονή , χχι το κνην,χ έν τ^ μητρχ. ούτω Με-3'όίιος, ίστι 
όί κχι κχνων ο λεγίαν, τχ οιχ του υ-'^ος υτερ $ΰο σι/λ- ι 
λχβχς, ίιχ τοΰ ν ■\^ιλοΰ "ΐρχφετχι' ^\ϊχυ•^ος, ονομχ 
ίΐύριον' μχμμχκν^ος , ο μο,'ρος. 

* "Ακωλος, ίτους, χχτχ στέρητιν' κωλον ϋ, κχτ' εξοχήν 
τον τοάχ σημχινει. 

'Αχωχή , ή όξύτης τοΰ βέλους, τχρχ το χχη γ/νετχι χχτχ 
χνχίιτλχτιχτμον χκωχη , ίις έίω έίωίή. τχ διχ τοΰ 
ωχη ΰτίρ ίυο συλλχβχς τω ω τχρχληγομενχ , στχνιχ. 
όξΰτονχ μεν είσι ίυο, χκακη κχι Ίωκη • χχι το ^ε^άκη, 
ονομχ τόλεω; , βχρύνετχι. η τχ εχοντχ έν τ5; όεϋτερχ ι 
χχι τρίτη το χΰτο συμφχνον , ό'ιχ τοΰ ω μεγχλου Ύρχ- 
φοντχΓ εόω , είη , κχι έίωόη' χ-,'ία , χγή, χχ) χγΛ'γή• 
ούτω χχ] αχή , χχΙ χχΐύκη. ευτι κχΐ τυργου σχημοί. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Α. 

^Αλχβχττρον , κχι χλχβχστρος . }.ηκν•^ος λι&,'νη τρος ι•.ύ- 
^χν χτό-^εσιν ' λχμβχνει όε το ρ , άλχβχατος οΰιχ. 
ούτως εις το Α-ογένους έγχωμιον. σκεΰος τ} έξ ύ^λου, 
η αυρί•^ηχη. τχρχ το λήβω, μετχ τοΰ στερητιχοΰ χλφχ, 
α,λχβχιτον κχι τλεονχτμω τοΰ ρ , χλχβχστρον , ον 
λχβέσ-^χί 6ίχ λειότητχ χίύνχτον. Με-^ϋιος.- 

υ Α Λ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Λ 52 Ί" *Αλί9^,•, ο ΐχ-^νί, ο ίττίρημενοζ ίΐΛ χαρϋν χρχτεΐιτ^:<ι. 
'ΛλΛ<^^ν, 9 χΐΓχτΐΛΐν χχϊ ΜμτΓχιττήζ, 6 έν χλν κ.•£ΐ χλχ- νη χχΐ ίχ του νερι.'ί > , οϋ:ί ϊζ έτίτϊΐίίύμχτο;, βλλ' «το χττχτηί , β £τ/ τλί'ον ΤΛ ίχ'^τον χο^ιτ*;"»:/. 
το ί)/χντι'θ',/ τη ίίρα-^ει'χ. είρχν ιχρ ό έχί το ίιτην 
χγΛίν κχι μΐΐχν , οτχν ί:.νχμίν!>ί , φχτχη αη ίύνχτ&χι. 
Αλχλη , ό ^όρυ3ίί χχΐ ή χνχο^ρ^ς ^^1ν■ή. τχρχ τψ.• χλχ 
Τ)•ν Λίί ηχαΰΐχ•^, «λ:;" χλΙ άΐΎλχ7ΐχ7μ!ϋ »?^χ\η. ίζ ο■^ 

4*4 άλχλχί^ί): , χχΊ χλχλχγαχ' χχί χΆχλητο; , ο ^όρν3ος, 
■πχρχ τ^ν χλχΚνν, η χχτχ στέρη7ΐν τβν λαλίΓν, η χ.χτ 
ίτίτατιν , οΤον ο τολΰ>^£>.βί βχλοί. χχ) χ},αλχ•^ειν , το 
ίν μχχχΐί λί>ί/ν. ττχρχ το λ» το λχλύ' ου τχρχγχ- 
7ίν ΑΛ^α;. χχΐ ί,ττλχ^ιχσμφ. λχλχ^α , χχ} χλχλιί(^ίυ. 
Άλχλχχν, βοψ^τ,':.".; . ίτχαύνχ;. ίστ/ ρημχ χλχοι' ο μίλ- 
Κύΐν, «λίώΐ" ί'ί ου ρημΛΤίΧΟν όνομα χλξ άλχοζ »λκ'. 
56 ίΧ τοϋ χλχχ, ο όεϋτεροί χοριστοζ, αλχον' ή μετοχν. 
αλχ^ν' XXI ίιτλχτιχτμψ , άλχλχχν κχι άλχλχον χχΙ 
τι/^ΐλχον. Λ/^.' 61 είτα *Τ5 β:ίρντόνίυ -^ίμχτοί , -χχρχ- 
λ.ή'/ετχι χρχ ο ίεϋτερ~; αορι-τοζ μχχρ.-ΐ τχρχληγουσγ. 
ωΦειλε -/χρ σν^τέλ'κεσ^χί. χχ'κ'/.ιον ονν ε-τι λί\ει•^, 
Λτο τοϋ χ'/.χ^ ιτε:ί7~χ•.ι.'•^ου' χχΐ ίίτ}.χ7ΐχτμχ' , χλχΚ- 
ΚΜ , χλχλχήίοι , το χτχρεμφχτον , χλχλχίι)/" 6 ίεύτε- 
ρο; χόρΐ7τος, ηλαλχον. 
' \?.:^ο:ιενηι4 , έχί^^τον της ' ^■9•ηνχ9 Ίτχρ' Όμηρίύ' 
νχρχ ίί τοΐ'ζ χλλοιζ, XXI τηίΉρχζ, χχι Δ/ο'ί" {ο^ον 

ΙΟ 'Αλ^ίλχομενίΰς Ζεύς^ ή χτχλεζ,—ιχψ -κρο^υχίχν 'έχου- 
οχ ■ ;; ί'ν χ/.χϊ^ ίΐίνουσχ. χλχη 6'ί χχ}. η ^χχη ' χχι 
ί}Μχζειν, το μχχιτ-^χι' χ'κχομένη , χχι xλx\xομε^^η'^ζ 
ίν ίιτλχσιχσίίχ• , α.•^ χτχρτνρος, κχι έτήτυμος , χχι χτι- 
Τ*λλειν. ί} α'το Άλχλιιομε^έαις τ»ι/ο? , ίάρυτχμ^νου χυ- 
ττ/ζ νχόν α'ί βχ'ίΐλευς, βχσιληίς, χχ} Θ)/7•);/ί, χχι 
Ο.'νίίΛ;• ^Ιε-^ϋιος η άλχλχ^ϋ^χ τκ μένει, ο έττι , τη 
ίυνχμει βοψ^οϋσχ. η ή έν ' Λλχλχίίΐε^χΤς τήλει τη^ 
ΒοΐΛίτίχί τιμ3)μ{•/η' εν•^χ χχ} Άλαλχομενιον , Ά3ηνχς 
ιερόν, η ή χΎΟ ' ^\'Κχ\χοαε•η}'ου τρχφε!'<τχ ΒοιμτοΪΙ. 

2•3 'Α).χλ•)ΐμχι] άλχλημχι χν' εϋρντυλες ά,ίοί άια: — ττεττλΛ- 
νηαχί. τχρχ την χί.ην την τλχνην -γίνεται ρημχ άλω' 
■ζχρχ'Ι^γ^ν χλημι• χχι χχτχ μετχβολην της ον^υγ/χζ, 
ΑίολιχΛι; -/ίνετχι ττρχτ/;; αυ^υ'/ίχ^ , χχ} όιτλχ^τιχτ;:..!} 
άλχλημι ' το τχ-^ητιχον χλχληιιχι " κχ} άλάλησ<^ΐ'. 
όμοια; α χχι η μετοχή τροΎχροξυνετχι• Ότι ούκ ίση 
-ΓχρΆκείμενος ' εΙ γχρ ην τχ^χκείμενος , χχροξΰνχιτο. 
ουτίο Ζηίόβιος' 3 όέ Ήρχίιχνος εν τμ νερί νχ&ητιχΜν 
λέγει, χτΐ τοΰ χλημι ο χχ^ητιχος χχρχχειαενοζ ήλχμαι ' 

5ο Χ-ϊί ΆττιΚΜζ χλή^Λμχι' ίνάίν τό — χλη)^χμε&χ χέρι 
χΐιχλύν: — XXI χχ^'" ϋχίρ-^ίπν χ}Λλημχι. 
Άλχ'/.ήμενα'} '1<Γτ4ον ΟΤΙ το χλχλήΐίενος, χχι άχχχήαε- 
νο,• , οΰχ είαΐ χαρχχε'μενοί ' έχε} ωφειλον χχροξύνε- 
ο•9αι. χ; το χίΧΟίημΜί' α'λλ' ίστιν α'λαί άλημι , »χχ- 
χίύ :ΪΗχχημι, ένεττ^τεί' ο χχ•^ητιχθζ χχχχηαχι χχ} 
ά^^/.η^ίχι ΑΙο\ιχ2ς' οι γχρ ΑίολεϊΊ; την χαρχλήγον- 
9χν ού σν-ττεΚ/.ουσι. χλ» ή μετοχή, κλαλημενο; χχι 
Λχχχημενοί. _ » ,. ... 

Άλχλύχτηιιχι] — ουίέ μοι ψορ Έμχείον, βλλ Μλχ- 

.■,0 λνΗ-ημχι: — τε^ορύβημχι, άΐημονΜ χχΐ χεχλχ.ημχι. 
χχ} ο/ αίν» τχρχχείμενον' ο! ϋ, ίνεττντχ φχαίν. Ιττιν 
ίυν άλΜ ψ XV ου αλΰίο . χ•; ανν χνυα , χφ ου χλυτ- 
α:•ι, ώς 6ρύ77.ι>. χχι χ;τ>-ρ ορυυτΜ ορυχτοί , ουτΜί 
άΚύ^ΊΛ) χλνχτο^. χχ} Λ»; άτχ•:τθί χτχ;ιτ^^ , ουτας Λλυ- 
ΧΓΟί χλνχτχ' οί β χχρχκεήΐίνί.:, ήΚύχτηχχ' ο χα&ητι- 
χβ« ήΚίιχτηαχι' Χχ} ΆττίΐΐΜ ίιχ'ΚχΊΐχσιΐΜ , κλΛλυκτη- 
μχι, τυττολή τοϋ η *('<; .^λφχ. 1&ο{ ί• τ* χοιηπ), χοι- 
*Τι^Λΐ ϊχ} τοΰ ^ήμχτος τίντου Αττιχον' αΐζ τ« αλα- ληυ-^χι. οΰτν <)β ένεστοίζ ίττιν χλυχτω' *ν τ^Ρ," 
γ^);ον είζ μι, χ}.ϋχτηαι' ου χχ•^τιχοί χΐολιχϋς . χ,:υ- 5ο 
χτηιιχι' ΙχεΤνοι γχρ οΰται χοίη'^χι κχι νόηαχι λεγουσι' 
χ:ι} έν διχλχ7ΐχτμίϊ', χ}.χλΰχτημαι' έχε} ο χοιητη; τολ- 
λβΓς Α/ολ/κοΓί χρητχι , κ:α μχλι^τχ χν.χχηίίΓνος χμ 
άκχχμενος. ίϋνχτχι ίϊ χΰτο χχ} ατό τοϋ Θ'ορνβεΤ^δ'::!. 

■ χχρχ την χλχλην γ,'νετχι χλχΚχ , χφ' οϋ χλχλυιχσο}" 
άφ' ου ίηΐίχτιχόν ί.ομχ άλχλυχτος , και αλχΧυχτχ ' 
χχ} χλχλυκτημχι. Μί•^οί<θί. 

Άλχχχτη. χχ'ί ηλχχχτη Ίίανιχχ;• χχρχ το χγ:>) ά^χ•, 5~ 
γίνετχι ρη•Λατι:'.ον όνομχ άχτος' χχ} το -ίηλνχον , χχτ-ή' 
χ:ϊ} χλεονχτμω τοΰ χλφχ , χκχτη' χμ χχλιν ντίισίλ- 
^οΰση•; τηί χλ συλλχβϊ};, όό;-ηρ ε^^1^^ε γί-,ετ-^χι, χ\χ- 
«χτη , »/ χγ'^υ^χ το εοιον η λϊ'νον. οντίι',' £1?ι!>ιν• 

Άλχοζ, ό τυφλό;, ο ί^τερημ-'νος τοϋ λχειν , ο έ<ττι βλέ- 
χίΐν. "Ομηροί '0ί\ΐ77είχζ τ. Άντχίροντχ λχχν ■■ ■ — 
ϋντι Τίί βλίχων. η χχρχ το »λ» το χλχν^ , αλΛΟ,•, ο 
χεριχλχνάμενοί- η χχρχ το χλχσχι, ο τηαχ'νει το έλχτ•^ 
τω7χι, ό ϊλΛΤΤω^ε}; το»",• όφ-^χλμοΤ<;. Μί?ίίιθ?.^ Οί/ί' "> 
χ}.χθ7χοχιγιν είχε: — τουτέττιν , Οί/ί^ τν'^λην την κχ- 
τχ7κοχην βΤχί , του^^'7Τιν , ουχ έλχ3^ίν χυτον. χχι 
αλχΜσχι το τυφ\ω7χι ' χχρχ την χλην την χλχνην. οι 
γχρ τυφλχττοντεζ χλίόντχι. 

* 'Α\xxx^^^ο%, ο χσ-^ενηί χχ} ευχορ3'ητθζ' εχ εχ του χ/.χ λχ- χχ•,α!• 
Άλχχχφιν] λχχχ%ς, ίττι βοτχνη χενχτιχη τϋ; γχ>ηρό;' 
χχοχ το λχ ίητχτικον , χμ το χχ9ο;. χχ} Δ^/αονοίτοί 
τονί χχρχ τάν χυννγετΰν γι-'οαενου.; βο&ρον;. λχχχ- ^ο 
^ον; χχλε?, ίιχ το χεχενχ7^χι. χλεονχτμκ τον α. 
άλχΎΧ'^χ, το χοΡ'9'λ!, άχο}Λΰίΐ, χνχλίτχ»• χλχχχξχι ίέ 
χυρ'χ; το χίνχ7αι. χχΐ χχρχ το χΚχτχ^μ , βλΛΧχίνος 
ο χσ-^ενης , (ιαί αΐχίζΜ χΐχιίνο;) ο χενο; ίυνχμεχζ. 
Αλχττωρ , ο χμχρτίΐ'λοζ, η ο φονευς, η ο ίφορχν τους 
φο-ουζ Ζιίυζ. χχτχ μΐν )ζ.συ7ΐχτον τον φιλθ7θφον , εχ} 
τοΰ χμχρτχλοΰ ««< φί;;,;;•,•. ΛΤ3 Γ?; έ?.χτεα)ζ . ο χζιος 
τον έλχύνε7•^χι $ιχ φ}νον " ;; «χο τοϋ χλχσ&χι το χλ*- 
ι/ασ3'•ίί• ;; ο χλαστα όρίίν, χχτχ όε 'Λχολλοίχρον , «το 
τοϋ αλίΤίίν , ο ίστιν χλ!τχνεντΐϋς χίικεΐ\/. ^κ^/τοτί ίί' 5* 
εττιν ο 6ιχ κί'γί-^Όν τχν χεχρχγμΐνχν χντΛ: , λιττκ μ)} 
χχτχζιουιιενοζ• η ο τοιχντχ τολμησχζ χρχττειν, αϊ ν μη 
^σην ίχιλχβία-^χι. ϊχ} <!; τοϋ Δ/ο,•, ο. ο ν χλχττχρ Ζεύί, 
αχο του τοι'ς τχ χλχστχ χχ7χου<7ΐν ετχμυνειν' η ο τχ 
άλχστχ (τουτε'7Τΐ τχ χχλεχα) τηρχν. ΛI^V^£νίρο{ , Ό 
&' χλχστίίψ έγω χχ} ζηλότυχο^ χ;'•^ρχχος — χχ} ίχι- 
μόνχν αλχΎτόρχν. οΐ-χ; εΰρον εις τό λεξιχον το ρητο- 
ριχον. συμφωνεί" ϋ χυτοΓς χχ} Μί^οίίΟ,• εί; τη/χ. 
Αλχστοζ λ^γετΜ , ο μ^3ης χξιχ χοιχν , ίιχ την χχ•.'.ο- 
χρχζι^•ν. γίνετχι αχο τοϋ χ).χττω , ο»; χπττμ χχιττβς' ^β 
ό (ϋ Φιλοζενοζ λ/•)»< ■ ίατι ρηαχ ά?.χ το χλχνχ' γίνε• 
τχι χχρχγχγον «λχ^ω , οίς χναϋ ίϊνιχ•^α) . σχείχ σχεί»• 
ςχ. £χ τούτου χλχστοζ , οίς σχευχ^χ σχευχστόί' χχ} έζ 
αυτοϋ ρημχ χλχττχ' (τημχι'νει το χχλεχχι'νχ. οι γχρ 
χ}.χ:^χμενοι χχλεχΜνου7ΐν. οϋτχ; 'ύ.ρι.•;ν. 
Αλχ7τησχ(, σχίτλιχσχ;, 6εινοχχ3'η7χ;' η τχρχ το λχ^α) 

το λχιιβχ'/χ, ο ουχ χν τι•; ■'ίίλοι λχβιΓ^. 
ΑλΛ7Γον] ν^ν^^^^ χλχτην' χλ/ χλχττχ τχ χχηχ, ανεχι'- 

λη7τχ τινχ οντχ' η τ.χρχ το λχ•^'χ 'λχ•^'ετο ί' ίγχο;^ 

"/ίγονεν χλχττχ, ϋν οι»» χν τις λχβοι , χνεχίληστχ τι- ^ο 

νχ όντχ , τουτέστι φευχτΛ. 'Λρι'χν. η χτλητχ, ίειν*, 

μιχρχ , » μνηαονιχχ. 
Αλχρχ, τχ Ιλοντιχχ κχρνχ. χ.•»/ τον .-ίϋλον τοΰ ίόρχτος 

κxτα^^όμίVον. οι όε χλ< δίνίρν/ άλχρϊχν • ο•^ιν γ/; τ* 

ό'^ρχτΛ »ί ρχβία. 53 Α Λ Ε Τ Τ Ι\1 Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Λ 64 !">8 \ο «ο •'ίθ Αλ«/ν<ι;] χχο τοΰ χλβ) ΐΓχρχγαιγον άλχίνα, ως ίρω ίρα'ι- 
νΐι). σϊΐμα,'ινει έξεντηΗΪνχι , μαίνεσδ'α» ' οι ϋ , όρύναίΐν. 

Αλαί-^ίρί-ί, χλ/ϊροι/ ■ οι όΐ-, ήλιο^-^ρ^'ζ. 

Αλχομίίΐ, ΛΚωμχί' και το κτταρ^'μφχτον «λ«β••9';«• 

ΑλΜστανομχί , χγχνχΗΖΜ κ:ί< δυ^νχ^'ω. 

ΑλχίΟ.; , ο ΑΏ-ίίΑλΛΊ/. Φιλοχτητης γχρ , νχρχγενόμενοζ 
εις 'Ιτχλί'χν , χπο τοΰ συμβιβηχότος ϊΐρύσχτο ΆιτόΚλω- 
νο; Αλπίου ί^ρον' εν ώ χχΐ το τόζο•^ χττί-^ετο. 

Αλγβς , 3/ λύτη• ττχρχ το χλίγίϋ το ι^ροντι'^χ' ο ΧΐρΙ 
τολλοι/ ττοιουμε^χ και φροντι'φμεν. τ» -γχρ ιτοΧννχ^η, 
φροντιίού χξιχ. ή χ μη λίγει τι•; χ.χί ονομχζα. 

Αλγίοι, -κημχτχ. 

Αλγησις , άλγηόκν. χμ χλγεΤ; , χρρχστεΤζ. 

Άλίχινειν , το χυξειν. -τχρχ το χλλεσ^Μ το νη$χν ηχτχ 
την χυζησιν. 

ΆλόησκΜ' χ::ί χλίήσχοντος ληίου , χύξχνοντοζ' χχι άνχλ- 
ίητχοντεζ υττι-ρ %-9Όνοί, χντι τοΰ χνχοιϋαε-^οί , αύξο- 
αενοί. τχρχ το χλια χλήσω άλήσκα' κ.-« τλίονχσμω 
του όί'λτχ, χλόησχίι) , χχτχ μετχφορχν. το γχρ χληλε- 
σμενον οώί χΰξχνει. ^^ ττχρχ το χλλεσ3'χι , βλχιττχνειν 
χχΐ χίρυνεα^'Μ• 

Αλίημιοζ, η "Αλίος, ό Ζεύς' οί έν Γα'ξ'^ τηζ 'Συρι'ας τι- 
μχται' τχρχ το αλ$:αν.α , το χνζχνΜ' ο έτι τη<; χνζη- 
<τείας τκν χχρττ^ν. Μ^Β^όίιοζ. 

Αλέχ, ή ■3'ερμχσίχ' χλεχ , λεγετ:ίΐ ό τόττοζ , ο ντο τοΰ 
5/λ/Όι/ 'Ά^ερμχίνομενοζ ' τχρχ τον ηλιον ' {χλιοζ γχρ 6 
ί/λ(θί λεγ£τ«<) μετχφοριχΰύί ίε χχί τχντχ τότον ^έρ- 
μην εχοντχ. 

Αλεείνω , το έχφεύγω χχ< έχχλίι/ω , οιονεί εΐζ την •3'ερ- 
μχσι'χν έν. τον -ψύχους χποφευγω• [ίΟί] φχε'νί•:. τχ 
βιχ τον εινΜ υτίρ όνο σνλλχβχς , άιχ τνς ει ίίφ3'ό~ι'νον 
γρχφοντχί , τλην τοΰ ΐΰό/νω, όρινω ' χμ έ'ύΐί τον τκρχ- 
τχτιχοΰ χΧΐνετΜ. 

Άλβί/νβ, το τλχνΜμχί' τχρχ την χλην την τλάνην. χ:α 
χλεΜνομενοι , '^εραχινομενοι. τχ όιχ τοΰ εινχ ρήμχτχ 
ντερ όνο σνλλκβχς διχ τηζ ει όιφ-^Όγγου γρχφόιιε•,χ, 
χχρι τοΖ τχρχτχτιχοΰ χλίνοντΜ. τρόζ-.'.ειτχί , 6Ίχ τη^ ει 
οιφδ^ογγον, όιχ το ορι'νω, ωόίνοι. τχντχ "^χ ρ ίχει μέλ- 
λοντχ. 

Ά^εσ^'Μ , έχχλίνχι , χνχχχρησΜ ' χυρ/χζ ί= το λτο τνρος 
έχφνγε^ν' χλεχ γχρ η -^ε'ρμη τοΰ τνρος, όχλεχ τΐζ 
ουυχ, άτο τον όχιαι το χχί^α. λέγετΜ χαι η ενόίχ , χχι 
η βοή^ειχ. 

Άλεκρά. σημ:ανει όε το φυλχξχα^Μ' χμ χλεκρχ , χνχ- 
τχυτίζ , βοη^ειχ. 

Άλέγαι , τχρχ το λίγια το Φρΰντι^ω , χφ' ού χμ }^όγος η 
φροντί^. Ήίένχνόρος, Ονόί λογον ναίόν ονό έτιστροφ)}ν 

■ ίχω : — ΧΜ χ'/.ίγια μετχ τοΰ ετιτχτιχου κ. χμ ονχ 
άλέγια' ΧΜ ΟνχχλεγΜν , ίνομχ χνριον. χλέγω , τγλολ- 
γχγον χλεγίζια , χλεγννω' — όχΐ'τχ ό χλίγυνον: — 
Μϊ'3'όί/ο;. — σί•^εν ό' ΐγω οΰ-,', χλεγί^α. σημαίνει το 
κήόεα^Μ ' χλεγύνει όε , το χνξίτχί. 

'Αλε-γεινης, ά'Κγεινηζ, χχλετηζ. ουκ «το τον αλί'γ^' ^'λε- 
γί/νοί , ούόε ατΓΟ τοΰ έλεω ελεεινός • ετειόη ώφειλε 
γρχφεσβ'χι όιχ τοΰ ι' τχ γχρ εις νος οξυτονχ, μη οντχ 
τχρύννμχ, όιχ τον ΐίΰτκ γρχφοντΜ' ΟιΟν τχχχ τχχι- 
νος , τύκχ τυηινος , άλη-^ες χλη^Ίνος , χδ'ες χ•9'εσινός' 
αλλ' χτο τον άλγος αλγεινός, χμ χλεγεινος' έλεος, 
ελεεινός , τλεονχσμω τοΰ ε. ««< γρχφετ::ι όιχ όιφ•%γ- 
•γον , ως τχρωνυμον. 

Αλεγεινοι, άντϊ τοΰ όνςχείρχτοι' Οϊ 6 :'.λεγεινοι χνόρες: 
— . έτι τίΐν Άχιλλέως ί'τττΛ'ν, 'Ιλιχόος κ, χλγεΐν τχρέ- 
ξοντες ' η τρος το χτη^χσ-^Μ χέννχτοί. "Αλεν"] 0/ όή τοι ε!ς όίστυ χλεν: — -^ιλοΰτχι, ΐ'τε ίτΊ 
τοΰ ίγχλίνειν τί^ετοα, οις φη7ΐν ο Άσ-,ιχλκνι'της' είτα 
έτι τοΰ σνττρχφηνΜ' α• χμ μχ).λον σνγχχτχη'&εμχι. 
εστί άϊί οξύτερος χόοκττος. χ}.μ το τλχνω Λΐ/ιλοντΜ' ο 
όεντερος αόριστος, ηλον' το όεντερον, ήλες' το τρίτον, 
ηλε ' το τρ£τον τκν τλη3'νντιχων , άλομεν ' χμ χχτχ 
σνγχοτην , χλεν χχι ή μετοχή, χλεις (»?? φχνείς) "* 
αλίντος' το ΰτοτχχτιχον , έχν χλιϋμΜ, έχν χλητΜ. 
συστολή ουν έγίνετο , χμ μεταβολή του τόνου. 

ΑλλετΜ"] ε!ς ίΊτττοι/ί χλλετΜ' »^ροισ3^ε1ς, η τηόησχς, γ 
φυλχχ.»(ίς. ^ ^ ^ _ , , ν 

Άλεξω , χνρίκς το τη γυνΜχΙ βοη•^ησχι' τχρχ την χλο- 
χον' χχτχχρηστίχχς άε χχι το οτωςόητοτε. η χτο τον 
άλχ2 χλξω' XXI τλεονχσμω τοΰ ε, χλίξίύ' Ότερ ίΐς 
ένεστωτχ χνχχ-^εν , βχρύνετΜ ύτο των Αττικών. Με- 
ί^όόιος. τχρχ το χλέγω χλίξω' ο μέλλων εις ένεστωτχ, 
ΧΜ τεριστχτΜ. 'ϊ• 

Άλέξχνόρος , τχρχ το έτχλεξεΐν τγ τχτρίόι τοΤς τολε- 
μίοις' η τχρχ το χλεξιν εΐνχι χνόρων , ηγονν βοη-3'ειχν. 
άλέξω γχρ το χμννω. 

Ά/.εκτορΙς , η ορνις' χχι η χτο της χεφχλης τρεφόμενη 
3'ρίξ. ΧΜ αλεκτρνόνχ ίίλεγον την -^ήλειχν όρνιν " κχΐ 
τον λόφον της τεριχεφχλΜχς' Υΐέρσχι όε χχι τους κο- 
ρχχχς. 

Άλέχτορος, κγΰνης. 

Άλεξητνριον^ έχ τοΰ χλεξω χλεξησω, χμ τον ϊω Ιχσω, 
χλείιχτήριον' Ηχι σνγχοτ^ άλεξητηριον. η αττο τον 
ηλίζητΜ τχ-^ητιχοΰ τχρχχειμένον , γίνετχι χλεξητηρ, 3" 
ΧΜ χλεξητήριον. το ξη , γρχφετΜ όιχ του η. 

Άλεξιχρη] Ήσίοόος, Νειος χλεξιχρη , τχιόων^ ευκηλ^ητει- 
ρχ : — Άτχλέξουσχ χχι χτείργονσχ την χρην , τουτέστι 
την έχ τοΰ λιυ-οΰ βλχβην , χχι τους τχΤόχς 'ηόουσχ χχι 
.^χλλουσχ, εΰχηλος, ησνχχστριχ. η χνχνεουμΐνη γη. 

Άλε'έίχχχος, η χτοτρεττικη των χχκωυ' χτο τοΰ χλέ^ω, 
ΧΜ τοΰ χχχόν' ΧΜ τροτ7^ τοΰ ω εις ι. τχ γχρ χτο ενε- 
στώτων η μελλόντων ενεργητικών γινομενχ όνομχτχ έν 
συν^'ίσει τρέτουσι το ω εις ι ' οίον , χρχω, χρχιστρχτη- 
γος' χϋξω. χΰξΐφωτος' λύσω, λνσίμχχος. ούτω χμ χλέ- 4« 
ξω , χλεξίκχχος. 

Άλείς, ο ηρως, ό τχτηρ Ανγης, τχρχ το χλω τχρχγω- 
γον χλεύω' χαι ωςτερ τχρχ το λοχενω Αοχεος, χχι 
κελεύω Ινελεο ς , σωρεύω Έωρεος, ούτως χλευω Αλεος. 
ΐΛί-3'όόιο;. χλεος όε . ο μχτχιος• χχι χλεόφρων , 9 
τχρχφρων η ο β^ερμός χαι ένεός. 

"Άλες , χλέες. εστίν χολλέες' σημΜνει το ομοΰ' χαι χρχ• 
σει τοΰ χ ο εις χ μχκρόν' χχι χτοβολ^ τοΰ ένος λ, 
χλέες . χχί χλες ' ως τχρχ Κχλλιμχχω έν Αοχιχμβοις, 
Ές το τρος τείχενς ιερόν χλέες οεΰτε — χντι τοΰ, εΙς 5» 
το τρος τοΰ τει'χονς ΐερον ομού όευτε. ούτως ο Χοίρο• 

βοσκός. ^ , ,, 

Άλίσούριος. ε7όος Ιχθύος 3•χλχ7σΐου' ον τίνες χχτ ευ- 

φηΐ'.ισιιόν , χαλλιωννμον χχλοΰσιν. εστί όε το λεγομενον 

^χλχσσιον χΊόοΐον, αλός ούρϋ , χλοσούριον τι ον. ούρχν 

γάα και το χίόοΐΌν εΐώ•^χμεν κχλεΐν- ϋίε^οόιος. 'ένιοι 

ν.όγχον κογχυλίου. 
' έΧλετρίβχνον , ό^τριβεύς, τχρχ το τρίβειν τονς^ χλχς. 

ίλοτρίβχνον ουν , χμ χλετρίβχνον χχτχ τροτήν^ ως 6ο 

χελχινοΦης. και χελΜνεφης, χτο τοΰ χελχινον και τοΰ 

φως ' ον γχρ ατο τοΰ νέφος. 
Άλετρεύουσχ, άΚή-^ουσχ' 'Ορφνχίης ένι χχλχόν χλε- 

τρεύουσχ κχλι^ς: — οτι την 'Αντιότην ο' Νυχτεύς βχ. 

σιλεύς Θηβών, ^υγχτέρχ χϋτοΰ ούσχν, έτοίψε χχλκχζ 

χλη-^ειν κρι^χς. 
Ώ 2 55 Α Λ ΕΤΪΜΟΛΟΓΙΚΟΝ Δ1ΕΓΑ. Α χ\ 56 ΆλίνχΛα , ίΐ^τ^ται αός το Φίϋίχ. οΐ γ«ρ Δ:ι\β(£Γ$ ττιν "γην, 

όχν λ^γουσι, χ.:< ί/^ν , ύ* κ*ι τον γνο'ίο:/ ίνοφα-^. 

ΙΟ Φΐύόχ ουν φίϋ γΐΙ. οντχζ ουν χ:^ το χΚεΐιΛίχ, Αλ*6ϋ 

6χ , του ϋί οίνΗ του γη χίΐμίνου. 

Άλίΐ/α', φίΐ/γω. χχεχ Τ7}ν χλέχν τϊ^ν ^ίρμτ^ν , αλί», χ.;* 

<Ρίνγ:ιί• ,αίΓΛνΡοριχΛί ί^ . Χ.»ί τό ατλ«ί ίχ^λίν» βτο 
τούίί ?/< τόίί. ΧΜ Ήτί'οίοΐ ίν ίργοις ΧΧ4 ψΛ^ρχις, — 
δίΐνήν α βροτύν ΰτχλίνΐο φνιινν: — κμ ί-τι αχηαχ- 
Υος συν-9^του. ^ήτΐΐ ΐ1{ τό τίύω. αλίΐ/«ί . .«^ίτοχ^. το 
δι άλίύϋ!. τάρα τό :ίλά;. ο! -γχρ ρ^ύγοντεζ τι-λΛνκνΤΜ. 

20 Άλίύχτο χντϊ τον ΐ^υ\χξχ7θ. — άλΐύχτο χηρχμέλ::ινχν 

— ΧΓ«, χλίύχτο χουλό•^ ομιλον: — ίίρτιΤΛΐ ϋ ατο πν 

χίΐ'β) χίύατο• χ.-ίί τροτη τον χ ΐί; λ, ημ μίτχ του 

στερατικοΰ χ , χλενχτο- 

* ΆλίυρόμΛντις, Ο ΆνόΚΚνν' όιχ τό χ:α έν άλΐύροα 

μΛ•^τε•^ί7■}:■:^■ 
'Αί.ιυρόττι^σι:} σ^-^χ τήσι»!, χμ σντις• χα) τροχ\\ του σ 
('ρζ τ. ττιτιζ" ΧΜ ■κλΐονχσμίΰ τον τ μετχ τοϋ χ'κευρον, 
•γί-,ίτη χλίυρότττ,ΐίί, τηλι'χ, ΐΐς ην το άλευρον σή^^ονσιν, 
το χί'ίχαον. οΰτιο Φβ.αιν. 
Άλε'χτ!).•ρ, το ζωον το χχτοιχι'ίιον ταρχ το λϊ'γ» το «οί- 

3« μϋμχί' «Τον, Τοί ί' χρχ χαρχχτΟ.ρχτο γυνή: — κ." 
ίνόμα ρημχτιχον, λ^χτχρ, χ:ίί α.λ^κτί>:ρ . ο ϊλχχιττχ 
χοίαχμενοζ. ^ ο ατο τύ>ν λ4χτριαν , τοι/Τί'σπ τχν χοι- 
των , ημΛι; όιίγε^ρων. χμ ο ήλιος <5έ χλ.-κτκρ^ λ^γετοί " 
άχχαχτον -γχρ χύτον λ(-'γΕ< Όμηρος• ίτί'ι^χγρΰτνΜί τον 
(τυνή^Κ ίρόμον ί'κτίλί/-• 7 έλίχτχρ τ/'ί ων, ττχρχ την 
έλίκοειϋί χύτοϋ Χι'νψιν. ^ήτε' εις το ■ήλίηταρ.^ 
Άλί'ρχ. ΧΜ Έλχρχ• Έλχρχς γενεχ.^οΰτία -πχρχ Ύ-ιμανί- 
ί-Β• Άλ^ρχ όι^ » ΤΛρχ Ώινόάρψ, οΓον Άλ^ρχς ωτον- — 
οτ/ ίί- το χοΜΤΟν έττίν χλψ^ίς, πίστις τούτου ίκ του 

•ίο νχρ' Ήσκ'ίΛ) μετχ χρος-^ήχης του ι λ^γεσ-^χι το ^ χχ- 
τρκνυμίκόν' Είλχριχόην γχρ φτησι Ύιτυόν. χχά^ υχέρ- 
'^εσιν άρχ το 'Λλ^ρχ γίγονεν. οΰτως^ Ήρωίιχνός. ^ 
Αλεαρν. V Φυλκχτί χμ η φυγή. χμ ή^ μεν φιιλχκη . χχ- 
ρχ ττν χλίχν τήν ^^ρυ.ψ'. χμ το οΐρεΐν το φυλχττειν'^ 
71 ίε φυ^,-η χχρά το ^ί?^xσά^:ι άχχρχ^νλχχτως. ίκ τοί/ 
αλέα ουν, χλεωρή- χαι ά>.ίόμεά:ί, έχφεύγομεν, έχχλί- 

νθί£6ν. „ 

Άλειτής, χηγν ^ν Έφί'ί-α', οντω χαλουμ^νη• χαρχ το 
μτ;ί^τοτΒ ΗιλΐίΧΐΐν ^ίρους, η χλίονχξειν χειμΜνος. 

ο?τ» Μβ&όίιος. . . - •, .Α "1 * . 

-'' "Αλειφχ, σημαίνει το χλειμαχ. χχο του αλειφαι χΚειψαρ ^ 
ΧΜ '-χχτχ άχοκοχήν, χληφχ. χλίνι-ΤΜ χλεΚΐχτο;• χμ 
χλΛίΤίΜ β'τό τοϋ άχα-^οΰς τοί χλε^φχρ, >/ αλειφχς, 
ονχ ατ5 τον «λβ<φ«,> »ί ηνΐί. το γ*ρ χχρχ, λ/'τΛ. 
υφχ, ά>.''φχ> β" χ\Λ>οντΜ. ο^εν τό -γχλχχτοί, βτο 
τΓϋ •'χ>Μξ ΧίΗλ/ί-?Λ•( φί»σ!ν. τ,νχγχχτ-^η ίβ ή ίύ^ε-χ- 
«IX τοϋτο -,,'γονεν άχοβΆή τοϋ ξ. οϋϋ-ν γχρ ουόέτβρον 

(ϊς ξ λήγα• ^ ., ί ' - 

Άλίί'ττΛ.;] ατβ τον αλείφε}, ηλειντΜ. αλειχτηζ, ύιχ της 

ι; ι ί, ί,φ'-'^όγγον. 07» γχο ίνόμχτχ ίχ τοϋ »>Λΐφοι νν^τΜ, 

ίΐ ιΛν 6ίΧ τ»ϋ χτ ΐχΦι^ρ^Μ . φυλχττει την ει όίφ^^ογ 

> -'Λ /— ..- Τ1ί/»•Λ•ί Α/νΛ*#.ννου* ^ϊ'^ϊίΑΛ^ -, ά^νγ^οευτ^αι κντι ίί του χλε^χτης, χχιίοτρίβτί,ς ε'ΐϋ^ε 
λ/7ί<7^ΐ<. ίχ ίί τοϋ χλΐίχτης , φιλχ'κειχτίί' οίον, 
'£1ς οΰχ ίστι χίίτις έν χνίρΊ Φιλ:ι\ειχτοΰν-ι. •<:<} χέρι 
τχ: χχΧίάστρχς ίχονη, χμ χολντρχγμονοΰντι ο Τί 
1■,ι:ί'^^^^^^ τ^ν μείρχχίων. 
"Άλείτον, λίγετΜ άρσενιχκς• οίον, Τ/ναι^χε τον αλειτον 
ΧΜ τχ •,'ρχαματχ, 'Αριστοφχνης. ίτη 6έ εΐίος χοτψ 
ρίου' έτυ-ολογεΐ'τΜ ίί όιχφορχς. οί' μεν γχρ, Κέγοΐ7ΐ 
χχρχ το αλις• ίί ου ίϊτι χιεί'ν ίΛ•ψιΛα?; χ::ι χ3'ρθΛ>ς. »9 
οϋχ χχριί^ς 6ί λίγετχι' χρυ:τον α«ν, οτ( χντίχίΛΤΜ 
χύτΐϊ ή γραφή- το γχρ χλεισον , 6ιχ τχί α ίιφ&όγγου 
γρχφετχι' ε1 6!τ ην «τό του χλις , χφειλε ίιχ τοϋ / 
γρχιΐ εσ•^:*!. (ίίΰτίβίΐ' όί , ότ< τό χΚειτον κ^ιλοΰτΜ , το 
δέ χλις δχσύνίΤΜ. ί< δε ην χχο τοϋ χλις , ώφειλ^ δχ• 
σύνΐ'Τ'^Μ. το γχρ χχχντχχοϋ , έχ τον χτχς χχρχχ&εν, 
τήν δχσεΤχν τοϋ χχας ϊφΰλχζεν. άλλα όί λίγουτι , το 
χλες ίίτ» τό ση:!.:^:^^ τό χ^ζόον, ο'.'.ν χΊ.χτύ' εξ ού 
εστίν χ•ίρό:•:ς χιε^ν. τούτοις γχρ ο χρόνος άντ/χειτΜ. 
τον μ!-ν γχρ χλες, μχχρον 'ίχκί το α• το δε άλεισον, 5^ 
βρχχυ. ΐί δί ην χχο τοϋ χλες , ώιΐειλε τον μχχρον 
χΐτοϋ εχειν. χρεΐ'ττον ουν λί^ει Αχο)>Αίΐΐ•^ιος ο του Αρ- 
χιβί'ου , ΟΤΙ χχρχ το λεΐ'ον γέγονεν άλειον' κμ έχεν- 
^ίσει τοϋ σ, χλειτον , τοϋ χ έητχτιχοΐΙ η στερητιχοϋ, 
τουτε7τι το μη όν οΐίχλ'.'ν, χλλχ χεριφερες' χχρχ το 
ευ λε.Ό:•. χ:ιί ευλόγως ι^ίλοϋτα/. το γχρ χ, η στερητι- 
χον ή έχιτχτιχόν όν , ■ψιλοϋτΜ. ούτως ό Χ,οιροβοσχός. 
Άλε.'τιον , τάχος ούτω χχλουμενος, ως λέγει « Χί/βοιΒο- 
σν.ός. χχο τοϋ χλω χλε'σω χλίίτιον' \\4τρης τ .Ω,λί- 
νίης Ηχί Άλεισίου, ίν-^χ Κθ}Μνη^έ*λιΤΜ•. — ότου ή 
χολ^ϊνη χχρχχειτΜ. 4" 

Άλί/Γ:;ί, σημαίνει τον χμχρτωλον χμ χδιχον , διχ της ει 
διφ^'-'γγου , ώς ίντχϋ^χ , — Φχτο γχρ τ.'σχσάχι χλι,'- 
την : — χχ! λέγει ο Χοιροβοσχος εις ^η■^ όρ-^ογρχφι'χν 
αΰτοϋ, ΟΤΙ κνεφχνη το ο έν τω αλοι'της, οχερ σημχίνει 
XXI χϋτο τον χμχρτωλον , χχι διχ τοϋτο διχ της ει 
διφθόγγου γρχφεΤΜ. τχ γχρ ίχοντχ τό ο χνχφΜνόαΛ.- 
νον , ίχονσ» Τ) ε ίγχείμενον' ο',ον αχείρω σχορχ, χ/^ί- 
φω χΚο'φη. ούτω; ουν χ»1 χλείτης , χλοίτης. τοϋτο δε 
χχρχ τό αΚω το χλχνω , η ολο-^ρεϋω. 
Αλήτης , 6 ΉρΡΗλίουί α'τόγονοί • ό της Κορίνθου βχσι- 5ο 
λίϋί, υ!)ς δί Ιτχοτου' χφ ου χ»! οι ¥,.ορϊ.ι^ΐ9ΐ Άλη• 
τ'δ:α. ε'.ρητΜ οτι ό Ιχχοτης διχ τον Κχρνιόος ^χνχτον, 
ϋτό των 'ϊϊρχ•Λλΐ:Αω\' εχ3λη<)'(!ς. χχΐ λΐ'στεϋων , ίσχεν 
χυτόν. σημΜ^ει δε χχΐ τον χλχνητνν, χχϊ δει γινοί- 
σκειν . οτι ωςχερ το χομητης χχι χεδήτης χχΐ χλχνήτης, 
ου ρημχτιχχ, χλλχ χχρωνυμχ χχο τον χίδη *χΙ χλάνη 
χχι χόμη' ούτω χ,χΐ χχρχ το χλη , ό σηΐίχΑιι τήν χ^^χ- 
νην , γίνετχι χλήτης. ουτω Φιλόζίνος ε.'ςτό ρημχηχόν 63 
α^Γοϋ. αλ.'ττι; διχ τοϋ ι γρχφίμενον , εύρβν ΐγω ση- 
μχινον τδν χμχρΤΑ'λον , «το Γοϋ α^' ίχ»ιν λιτήν , ο 
ϊιτι δέησιν. 
Άλητις'] τίνες τή;• Ήριγόνην τήν Ίχχρ.Όυ ^υγατέρχ' ΟΛ 
χχ;τχχοϋ (^ητοϋσχ τον χχτίρχ ηλχτο' οι δ^ , ΑΙγ.'<ί•^ου 
XXI Κ .υτχ.μνήστρχς φχτίν' οι δ^, τήν τοϋ Ιί[χλεώτου 
του Τ /^/;>.Όι» .)υ\χτέρχ' οι δ^, την Μήδειχν, οτι με- ,υ χ>ι:-:τω, άλ^ίχτν'^' 'λί'ττον φχραχχον χ-^ήλει- του Τ /;;;>.οι; ,^υγχΠρχ- β/ ίί, την Μήδειχν, οτι ριε- 

χτο'- ο μη χλειφ-^ε•"•:• ει ^'' όιά τδϋ φ (ΐιφι^ρι-τχι. τχ ^όν φόίον των χχίοχν . χρος Μγεχ χχτ^φυγεν αλψ ιο 
,/.ΛΙ^ϊ ον-ϊ. ον φυλχττιι τήν δ/φ^ογγον , χλλχ τευσχσχ. οι δ-, την ΤΙερ^εφΐνην διότι τους χνρους ουνσετχ »;<..'• »- τ— ■•;•■-- ,- '• -,-> •,• , 

ίιχ τοϋ ι γρχφοντΜ• »/.ν. υχηΚιΦης. χνυτηλιφης• 
ατια-Ίνει δί τήν νχϋν τήν μή χληφ^κΐσχν τ/στρ. τρβί- 
χΙιτΜ τύν.^ετ*• διχ τό «ληΤχ. ίλβιμμχ. ου» ίϊτι γχρ 
ην9ετον, χλλ' βτλοϋν, *τό τοϋ χλείφω «λ*|ΐκαα.^ <Τ*.- 
η/,νύ9χιιν. ΟΤΙ γ^γρχχτΜ Αιφίλα, τω χωμιχφ^ δρχμχ^ 
ίχ,γί-ΌΧΧΤΜ ΆλΜίχΤριχ. τό δϋ αλε.χτης, »ρσενιχως βλοϋντίς, χε'μματχ τινχ τρου^'^ίρον χντ^. ουτ» Λίβ- 

Αλ>;] βοτ/ χλχνη. αχοβολ^ των δυο συμφώναΐν , γΑί- 
τχι χνη' χχι τροχοί , χλη. ή χχρχ τήν αλί^, ο ση- 
μχίνει τήν -^χλχσσΛν. κυρίωί γχρ &Κη , ή ΐν ^χ/,χ^^ζ 

χλχνη. 57 Α Λ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Δ 5ΐί ΑλϊΐΤΒύω] άλητίο το τλοίν*!, ατο -η}; αλ;;ί τηί τλαν-,'ί* 

κχί «το τούτον .ίΚηΤΜ άλντίύχ' το νΚύΐνωμχι. 

Α?.&ί'ατχ, τχ ί^κ τυροΰ Λληλ^^μίνιχ. χΧί-νρχ' συγκοτι; 

άλι-ίΓΛ. η ίφ.^ον χΚιυρον. λι^γι^τχι •α.χ1 χλητον. 

20 Αλ)/.ί5,-] Οι> κίΐ/ άληΐοί άι^ηρ, Ίλ/Λίο; <, χένηζ , ατορίζ' 

?/Γθ; ατο τοϊί μη ΐχειν λή'ι'αν , ηγονν σιτοΦόρον χΛίρίον' 

η Λτο του μ^ ^χειν λεΐαν, ηγονν Λγ^λχζ τ2ν νρο- 

βχ'Τιχν. 

Αλ;^^""] Ήτο/ ό κχννεί/ον το 'Αλήί^ν οϊο; άλχτο. — οτι 

■χχρίτνμολογι^ίτχι τν ΑλήίΌν χχο τηζ -^ΐΐιοαίνης έν χυ• 

ΤΛΐ τον ^&λλερ6ίροντον τλχνηζ, λίγετχι ^χρ ε-ταρ^ϊντχ 

τον Εελλίροφόντην «'φ' οΓί έτρχξεν, έ^ελησχι μετχ 

τοΰ Γίηγχσου τον οόρχνον κχτοτττεύίίχι • τον 6ε Α.'χ 

μη)/ισχντχ, ο}<ττρον εαβχλίΐν τω Ώηγχνω' ο-^εν έχτε- 

3° σεΆ μΛν τον Βίλλβροφόντί/ν, χα/ κχτ(νΐχ•%νχι είί το 

τη^ Ανχί'χί τεόι'ον χλασ^'χι όε κχτα τοΰτο 7Γ7;ρχ•&ΐντχ' 

τον 6ε ΐτττον λχβειν την Ήιϋί 6εη•^ε"σαν τον Αιος 6ίύ- 

ρον , ττρος το ΆΐίότίΟς τΐριϊίνχί τχς τοί κόσμου ττεριο- 

ίουζ. ΊοΤί'ον 6ε οτι οι ,αΐΐ' έ^ψιλιασχν χΰτο , αττο της 

άλ^ί του Βελλεροφόντον " οι ίέ , έίχ^υιχν , χτο τον 

τουζ χλχζ έχε!" νηγνυσ-^χι. βέλ,τιον το ττρ^τον. 

Αλησιχί;- V} ΑΦροϋτη, ά'ιχ το ιτερί ττχν ^χον άλχσ&χι 

την &εον • τολλίόν ερχτ&ει'σχν κχΐ -κλχνύ^μένην. τη^χ- 

4° νώτερον 6ε το , εν Κολοφίϊνί έιτ1 τοΰ "ΆλενΤΟί ί6ρυμενη 

-ίτοτχμοΰ. 

Άλήσιχ , κχτχ στερη/τιν τοί α, αττο του ληί'^εσ^χί. οίται 

Με•}όίίθ€. λί'ί'ίτχί 6ε -τΓχρο^υτό'^ωζ ή «.(τνλίχ. 
Αλψ/Λον , 'κκ.-.τχτΓχνττον. τΓχρχ το λ)/γΛ; το ττχύυί , λελη- 
κτχί ληχτοζ , XXI χληχτοζ . ο χχχτατταυστοζ χχΐ νοΚυζ. 
εζ ον χχί το, Αληχτον υμνεΐ τον ϊίενούμενον λογον: 
— εστί όέ ϊττίρρηίίχ μεσότητοξ , χντί τον χ}.ηκηα' 
μετχγετχι γχρ χττο τοΰ όνόμχτος εϊζ έ-τίρρημχ. χχνίΊν 
6έ έβτιν ό λέναιν , Ότι τχ από ονομάτων εΐζ έτιρρημχ- 
ηχην σνντχζιν μετχγόμενχ , χχι την χυπρ γρχφην τχΐί 
5ο ντκσεσιν έχει. 

Άλη^'ες, το μη λή-^τι ντΓΟττίτττον τοΰ 6ιχ»/ον' το εναν- 
τίον ΤΜ ■^εύδίί' άλη^ες 6ε, το χχτ ενεροοτησιν λε-^ο- 
μενον. 
Άλη3'ϊϋ , το έτΊ της μύληζ σΐτσν η κριΆην χλενροτοιεΤν. 
χτό τοΰ χλχ χλη•ίΐί' , (ός ιτρίο νρη^ω , ν!ύ νή•^α , ϋνΜ 
χνή&ίί'. χλή-^ίΐ το χυτό ιίημχΐνον τψ τΓρντοτνττψ. 
Άλήαενχί] Υίχντχζ έτι τρύμνκσι άλήΐ'.ενχι: — χ&ροι- 
63 σ•&ηνχι, συ^τρχΦηνχι. ως-ττερ ττχρχ το βηναι βημεν:ιι, 
ουτΜ χχι ΊΓχρχ τό χληνχι χλημενχ:. •\Ι/ΐλοντΆΐ. 
Αλ•&χινοζ , τΓΟΤχμό; Ίτίίλ.'χς ' ον (Ρχσιν όνομχσ-^ηνχι, 6ίΧ 
το'χλ&χίνειν τχ τρχύμχΤΛ τίϋν έν χύτψ λΰνομένίιΐν. / 
■ Αλ^Χί'νϊΰ , το ^ερχιτευω. ττχρχ το άλ-^ω χλ^χίνί•}. η νχ- 
ρχ το άΧόχίΜα. το 66 χλ^ια το •^ερχχενα, έκτου αλόο) 
• το χυζοάνω. το γαρ υγιές αυζει. 

"Αλ-^ετο , ίττι τοΰ νγιχτ^ηνχί' ττχρχ Το άλδειν , ο εστίν 
ΙΟ χν^ειν- αοζχνειν' το 'γάρ ύ'μεζ αΰ^ετχι. κχι χλ^Οζ, 
φάρμχχον. 
Άλ•^αιχτίζ , ρίζχ τις. 

Άλιβ&ΰειν , το χχτχ6ΰειν εις 3'χλχισχν μετχφορικίύς ίέ 
το χρύτττειν κχΐ άφχν/^^ειν' ττχρχ την χλχ χχι το 
β6ι/ειν, ΑΙολιαω ττλεονχσμψ τον β, αΐϊ σι'ίη σι'βίη, 
χλίάόειν ■ χλφόυειν. Αυχόί^ρνν , Ε:ρ)(της χλιβ6υσχ7χ 
Χυ'/χ•χ^ 6έμχς. 
Αλίχς] ίστινόίλις, χχ] ττλεονχσμΐ: τοΰ χ, χλιχ;. εστί 6ε 
μονήρες τα έττίρρημχ. ου61ν γχρ έστιν β•ίς χς έχιρρ;;μχ 
20 νροτΓ χρο ^ΰτονον ' τοντο 6ε μόνον ' το 6& χϊτίον του τονον, 
ό ττλεο-^χσμάς• κλλ' η όζύτονον, ύ!4 έττΐ τοΰ έχχς, έμττχς' 
η ττχροξύτονον, Μς το, χτρεμχς ήσο: — οΰτΛί^ ΉρΜίίανος. Αλ^οϋττος] — μχχην «λίχιτον έχει : — ν.χΐ , — ομχίος 
6 αλίχστος ϊτύχ•^η : — » σημαίνει 6β τϊν χΗχτχττχυσχον- 
νχρχ το λιχζω το σημχΊ'νον το ΐκκΚίνίϋ' οίον, — καφι 
6 χρχ σ^ι λιχι^ετο χνμχ '^χλοίσσης: — ό αίλΚχ'ν '/.ιχ- 
σα' γ'ν&τχι ρη•ίχτιηόν ονομχ λιχστός• χχι μετχ τοΰ 
στερητικού χ, άλίχστος,^'ον ουκ χν τις έχαλίνοι• η ττχ- 
ρχ το αλω ρημχ (χφ' ού το , — αλενχτο νίφχ ττολλην) 3λ 
γί^ετχι χλί^ω , ώς φοιτώ φοΐτί•^ω' Κχλ)ίίαχχ(.ς , Φα- 
τίι^ειν «γχ•^οϊ ττο'κλίχις Άεοί: — χλίζω ονν , κχϊ χχ-7' 
υττίρ^εσιν Κιχζία, λιχστος, χχι χλίχστος• ττολΰ , χτρε- 

ΤΓΤΟν, 

Αλίχρτος , η ττολις. η οτι ίχ των αλιέων κχΐ τοΰ χρτον. 
το έάνιχον Άλιχρτιος. λέγετχι 6ε χτισ^ηνχι ντο Άλί- 
ξχνόρον. 
Αλίχ, σχευος εν ώ τρ.βοντχι οι χΧες, η εις ο χττοτίίεντχι. 
Άλιχόες , ενχλοι , ο1 όιχ '^χλχσσης -«λέοντες. 
Αλιχ:ι.ον , αχχτιον χλιευτιχόν. /,ο 

Αλιβχντχς, τους εν ^χλχσσ^ τελεντησχντχς' η τους ξη- 

ρονς. χλλοι , τους 6ΐιχ ττενίχν άταφους. 
* Άλίβρεχτος, 6 εν τη ^χλχσση βρεχόμενος• χττό τοΰ 

βρέχειν, Ηχι χλς .ίλός. 
Άλίβχτττοις, ττορφνρο'ς' χχι 'Α}.ηργέχ, ττορΦνροερ-,•ίΊ , η 

έν ■3'χ?ίΧσσγ είργχσμενχ. 
Αλίζανος , Ισθμός , όιχ το άλΐ 6ιε•^ωσ^χι. 
ΑλιχχΗχχβχ , ό τοΰ λωτοΰ χχρττος. 

Αλίβχς , ο νε:•.ρος, ττχρχ το μη έχειν λιβχίχ μήτε 3'ερ- 
μότητχ, ο έστιν ύ-γρότητκ. οι -/χρ ζχντες ; ν-/ροί. σημχί- 5° 
νει 6ε XXI Όξος , κς ττχρχ Κχλλιμοίχίΰ , Έ,βη^χν οΊ•.'ον 
αλίβανΤΜ ττίνοντες : — ττχρχ το μη λείβειν , ο μη λει- 
βομενος η σττενέομενος. 
Αλιενς, τχρχ την αλός '/ενι/,ην χλιος αλιευς, άς Αϊχπί- 

6ης, ΑίχΗΐόενς, χχί νχΰτης νχυτιεύς. Οντα Φί?..ύν. 
Αλιζωνες, οι Βιθυνοί. "Ομηρος ι Αΰτχρ Άλιζώνων 'Οόίος 64 
χχι Ενίστροφος ηρχον : — ότι ή γη χντα-^ 3•αλχσσ^ 
6ιέζιαστχι χχί οιονεί χερσόννησός έστιν , ύττό τοΰ Ε:ί- 
ξείνου ν.χι της ΥΙροττοντίίος 6:εζίύσμένη. οντΜ Με•}ό6ιος. 
οί 6ε, έ-3'νίΧθν.Θρχχίίν , η τχν ττολυφχ^αν. 
Αλίμους, 6ημοζ της Άττιχης , χττό τα ν έν-εΐσε άλίμων, 
χλιμοε^ις χχι χλιμοΰς. ττολ).χ γχρ χχι χλλχ χοιίρίχ ου- 
^ί' '*''-"'Μ-^'Τχ:. χχ! ' γχρ χττο των ρχμνχν '^χμνοΰς, 
: οημρς της^ Αττικής" χάΙ Κνττχρισσος , α,ττό κνττχρισσαν' 

χχι, ΚχΊ Κυ~αρισ-ηεντχ χχι Άμφιγένειχν ενχιον. — 
Αλιμυρηεντχ . τοτχμόυ χλιον βρεχόμενον , η ^είς ■3'ά}^ίσ- ίο 

σχν ρέοντχ, η χλ! κιρ•,χμενον. 
'Λλ/νάο, το Ηυλίίι}• οίον, ί,Ιίλλοντχς ηόη ττχρ^ένο:-; χλιν- 
6εΐ'σ^χί•. — ,ίιγουν κυλίεσίχι. χχί Άριστοφχνη; Ι^εφέ- 
λ.χις , Αττχγε τον Ί'τττιον έξ::λίσχς ο"κχ6ε : — χντί τοΰ 
χυλισ^ηνχι τοιήσας. ττχρχ 61 το χλίΐύ , αλ/>(5^^ ως χυ- 
λίω κι/λίν6ί!!. η ττχρχ το' χ/,ω χλίω, χχι χλινίω , ως 
χυλινία. η ττχρχ το χλις χχι το όινω, κχί συγχοτη κλιν- 
6ω. η ττχρχ το ν.υλ/νίω κυλινόω , χφχίρέσει τοΰ χ , χχί 
τροχι^ τον υ εις χ. χχί 'Αλίν6ή-3'ρχς, τχς έν τοις κηρχ- 20 
μχσι χυλίστρχς η συμφορήσεις, χνλινίή^ρχς. χλιν6ίΐ. 
σ•^χι γχρ χμιλλχσ-ίχι , χχί συγχλείεσΆχι. χχι Άλιν6ον, 
6ρομ.ον χρμχτχν. 

Αλίνος , χνευ των 6ικτνων, χττο ταυ λίνου, έξ ού γ/;•νε- 
τχι , χχι χ στερητιχοΰ. 
Αλιχχρνχσος, όιχ το ττρός τη χλί της Κχρίχς ωχίσ^χι. 

οΰτως 'Ώ,ρος. 
Αλιος, έττί^ετον εστί 6ί χχί χνριον. χλς χλος χλιος, ως 
χ^'ων χιόνος χθόνιος, χχί τττύξ τττνχός τττΰχιος. τχ 
χ-ο μονοσυλλάβων .ό^υτον:•2ν 6ιχ τοΰ ιος γινόμενχ όνό- μχτχ μη σημχινοντχ μέρος σωμχτος μψε μετοναιχν, 5ο 59 Α Λ ΕΤΤΜΟΑΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Λ Α μνίί ΗτττίΊΧχ ύχίοχοντχ, ίίχ τοί ι γράφοντχι' οιβν, 
Φρυ^ Φρνγος Φρύγιοί , 'Στνζ στιτ/ος (ττύγιοζ. μίροζ ομ- 
μ»το:, βόειοζ, «ίγΒίοζ, χήνειοί' ^λόγΐίΟί, μίτουσι»• 
σηχόν. 
' Αλιον, βι;μχίνει τβ μχηίΛν Η ρ αλ/βν τον μΖ^ον 
ΰχέατν,μΐν Μβνί'λαί ; αίλί α'λβ'ί ίλ/ον , οιονεί το είζ -^α- 
λχττχν όιττούμενον ηχΐ άφχνιζόαενον. η άνο μετχφο- 
ρχς ηϋ ■^αλχστ/'-.ν ΰίχτοι' το γχρ τηί ^χλάασ^ζ 'υίαιρ 
Λχρ7;ττον ί.'< ττό^ίν ουτχί Λροί' χα/ ή'Κΐ-^ιον &χ- 

λχίΚΓξζ. 

4ο "Αλί•ττ:ί] χχρχ τό όίΚεί^ο) γίνετχι χλαμμχ , χχι Α'ολι- 
ΧΧ'ί Λλί-ττχ. 

Αλίχτρχ . χνχιινοχ. 

Άλ/τλο-χ] — χϊά-χλ'ίχ τείχη &ε!η. — τι; Άχ\*σιηΐ «λ/- 
βντΛ . ^ ΰίΓο τ^ί ^αλχιτση; έτιτλεομεν». 

Άλ/τίίβν. χνρίνΐζ το 7ΤχρχΆχλάΐ7ίίν χωρίον, το χίΛί 
χϋύν ί το οϋΛλδ!/ -ηό,'ον κχϊ τετριμμένου, η ο,ον 
χλτλεσμίνον χείον. ^ ^ 

"ΑΚίί, ϊ~ίίίτίΐχ μετότητος' Αϊ μ^ν τ έν•^χ αλίζ χεχο- 
ττίχται. 'χΐ ίι-' τβ ίν-^χ: — το Ίκχνίβς κχΐ χυτχρκχζ, 
5" το τλ^οί; κ*'' •Λεx^ρε<Iμ{'^ον. δ.χ^ν^εται • το χδ'ροκτηκον 
χ ίχτύνεται, χχχζ, «λ/ί. γίνετχι ονν ίκ της αλοί • έ•^ 
«ΰτν Ύχρ ά•^ρόον ΧΛ' !ϋχ•.'όν έση το υίοιρ. ίστι ί« έχι'^- 
ρνιιχ χρί:τότυχον' άφ' ου αλι-^χ κχΐ η?.ι^χ, τό χχνυ. 
όχτίνετχι. XXI χχρχ την όίλχ είνχΐ. χολλήν οννχν *χΙ 
με•γχ}.ην' χχϊ χρχεΤ χχνσχι. χολν , χαρούν. 

'Αλιτενης, ο χχρχλιοί τοχοζ , ό χχρχτετχμένοζ τζ •?*- 
λχ'ΐΐ^. χχ' χλιτενίζ, τχχεινόν. 
03 Άλίτΐύ, το χμχρτχνω, ίντι χχί βχρΰτονον^ χχί χεριτχχ- 
μενον. χττο γαρ τον λιτή , γ'νετχι ά?.ιτω . το λιτής χλ< 
ΐκεσίχί στερεΪ7•^χι' 'ό-^εν χχί χλίτηζ , ο χμχρτωλόί. η 
χοντίζ τοϋ χεριτχαιμένου : — ΔίΟ.; ί' χλίτητχι εφετμχζ ■ 
— κχΐ Άλιτεί», χχρχβηνχι , άίιχίΤν' χμ Άλιτήμΐιΐν, 
ο άίίχος. ^ _ , ^ 

Άλιτχ'νχΊ Ό,• τέ τευ χφρχίι'χ άλιτχίνετχι ορφχνχ τέχνκ, 

(α'το τ'^ϋ χλίτια χλιτω άλιτχι'νί)• η χΧΟ τηζ χλης της 

χλχνηζ) Ήΐίοίος, ός αν ε!ς άλην χγχγΐ} τχν χχτχχο-^ 

\ο νουμίν^ιν τίν.νχ. χ:'.ι ' Αλιτρχίνω , α,χο του «λίτρο ν το 

μιχρον XXI χονηρόν. κχ! Άλιτρίχ, χμχρτίχ, οίον χλι- 

τηρίχ. , , . > 

Άλι'7Χχρτον, χνζίίΐύς το χχτε<τχχρμ£νον χαριον' •χλ< το 

χλευρον α ούτω κχλεΓτχι. 
ΆλίΤρύτου, έν ^χλχσσ•^ χχτχχονη-^ε'ντος. 
Άλιτόχχρχον , μχτχιότεχνον. ^ ^ γ , , 

Άλιτρίζ • β χμχρτκλος χχί χίιχος ' οίον , Εύρε ■ίεος τον^ 
χλίτρίν: — ΧΧΟ τον άλιτω , χλιτρος χχϊ χλιτρχίνοι' η 
άχο του χλιτήριος *χτ^^ τνγκοχην. 
-ο "Αλιτημων] χχο τοϋ άλιτω χεριτχωμίνου μέλλοντος^ άλι- 
τήτω, γίνετχι χλιτήμων,^κίφιλω φιλήσω ψιλι^μων 
(*9^, — ο^γ' ίτχοχος, οΰτ' χλιτημων. ^ 
Ά>^τήριος. σημχ'νίΐ (ίβ "V χμχρτωλον. «χο ϋ του χ^τω 
βχρντόνου γίνετχί χλίτης ' εξ χύτου χλιτηρ^ , ως αροτη^ς 
χρίτήρ. ίχ τοϋ χλίτηρ .-^.λιτηρος, γίνετχι άλιτήριος , ως 
σχτίΐρ σωτήριος, το ρι, ι. τά γχρ χχο τον εΙς ρ λήγον- 
τος ί:* τοϋ ριος γινόμε•^χ, όιχ τοϋ ι γρχφοντχι, της 
τριΥ,ΐί χχί τίλους νης χχρχληγούσης της γεν^χης ^ε.•:- 
ρουμίν>;ς' οϊον . χήρ χ^ρος χ^ριος, ιχτηρ σωτηοοί σωτή- 
ρα ρ.'λ, χί•^ήρ χί&^ρ'ϋ χΐ-^^ριος. ούτως ονν οίλιτηρ 'χλιτη- 
ρος άλιτήριος. έντεϋ-^εν έχ:^.οϋντο οι μιχτμχτι συνεχό- 
μενοι. Αίμος χχτί'λκβε τοτί τους 'Α-^ηνχίους. ηρχχφν 
ουν τινΐς χλονμβνχ τχ χλενρχ. χχο ουν έχείνχν, Υονς 
ΐΓονι^ρονί χλιτηρίους έχχλουν. χλλκς• Αίμος ίγενετο ίν 
Ά^ήι'ίίΐς, χχϊ οι χένητες τχ τχν «λ5ΐ/ιτ»ν χλίνρχ ίιήρχχζον. ελί^'οντο ουν οί τους άλοϋντχς τηροϋ•/τες 
χχί ά^χχζοντες , αλιτηριοι. χχρέτεινε όε το σημχινομε- 
νον χχΐ έχΐ των μετχ βίχς τι χοαν-^των , χχο της σι• 
τοίείχς, της κχτχ τον . . χίλιμον γενομένης- ίττι 
ίί χχί χχρχγωγον χχο τούτον Άλιτρχίνειν , το χμχρ- ^ο 
τχνειν. Άλιτηρίχ Δημήτηρ , κχΐ ' λλιτήριος Χεΰς' Ζτι 
λιμοϋ χοτε ι^ενομένου , τους χλοϋντχς χχντχς έφύλχτ- 
τον , $ίχ το μη χλέχτειν Τι των χλαιμένων. ύς οι ν 
ίτΛχτχς χχί τηρητχς των χλουμένων, τους ^εους οϋτως 
ωνομχσχν. 
Αλίχ, χχί χλίσχς. χχρχ το χλω τ» χλχνω , κλ/ω η χχ» 
τοϋ χυλίω , χχοβολγ τοϋ χ, χχί τροχη τοϋ υ εις χ, 
χλ'ω χλίσω ηλισχ ' χχι αλίσχι το κυλίσχι ' ο/ον , 'Αχχ- 
γε τον ΐχχον έζχλίσχς οϊχχόε : — Με-^όίιος. 
Άλ/ίΐ'ί•ε] Ουό χλίωτε βέλος-. — μχτχιον έτο.'ησε. χχί 

χλιχσχι . μχτχιον ήγήσασ^χι , ή μχ-^ε'ν. 5* 

Άλκ;;] χχρχ το χρχω τό βοη-^ω , χρχή' χχί μετχ^έσει 
τοϋ ρ εις λ, χλχη , ν ίυνχμις. η χχρχ την χχμήν τνν 
ήλιχχην. τοϋτΛ χχρχ το χμω το χοτιω γίνετχι κμη ' 
χχϊ μετχ του ατερηηχηϋ χ, χχμή , ή μή κοχιωιχ, άλ- 
λχ όννχμενη φέρειν χόχους. 
Άλχϊ, χχρχ τον χλχω μέλλοντχ (.ου ο ένεστώς χλχω' 
«ι^' ού τό χλχτηρ χ3'χνχτος) γίγονεν άλ•.ιή , ως χχρχ 
τό έλκω όλχή ' χχί χχτχ μετχχλχσμον χλχί, οίον, — 66 
χλχί χεχοι-^:ί•ς ■ — ;; *("<7 τΊς οΰσχ ίχί βοη^είχ. χυ- 
ρι'ως γχρ χρχεΐν το βοη•ίεΐν. ή χχο τοϋ άλζ χλχός 
χλχί, τ^ δυνχμει τε&χ^ρηχεν' κς χλχζ χλχχος 
χλχκί. 
Άλχχίχ , ή ουρχ. χυρίως !ε η τβν λ^οντο; ουρχ, ίιχ τό 
εις :ίλκήν χυτον χροτρεχειν. Ομηρος, Οϋρ^ δί χλίν- 
ρχς τε χχϊ ίτχίχ χμφοτερω-^εν Μχστίετχι, εβ ά' χυτό» 
έχοτρυνει μχχίσχ7-&χι : — οΐιτω Με•^οόιος. 
' Αλχχρ , όΰνχμ/ς , σωτηρίχ' χχρχ την χλχην άλκχρ. 
Άλχχ•^ειν , το χνόρείως χρχσσειν τί' χχί χλχχ^^ουσχ:; ιη 

μχχομενην. 
Άλχιμος, χχρχ την χλχήν τήν Ισχυν την βοη^ητιχήν 

χρκειν • σημχίνει 6έ ΐσχνρον , ^ρχσυν, 
Άλχτηρχ, Τιμίκ'ρόν, χωλυτην , βοη-^^όν. 
Άλχμχν , ονομχ χύριον. χχρχ την χλχην Αλχιιχν. 
Άλχμήνη] χχρχ την χλχην χληήνη' χχί χλεονχσμχ του 
μ, Αλκμήνη, ως Άλχμων 'Αλχμάων. ή χχρχ την 
χιιμήν^ χχμηνη κχΙ Αλχμηνη. ουϋν γχρ ίχομ^ν είχεΛι 
έχι Τούτου χλέον. χύοιον γχρ εστί τό ΰχοχείμενον. ου 
ίεί' γχρ έχι των χυρ'ων ΐτυμο'/.ογιχς λχμβχνειν. όντως αβ 
Ήρωίιχνος χερί χχ^ων. 
Άλχμχρες, τό χλεξητήριον, χχτχ χλεονχσμον τοϋ μ. <χλ- 
χάρες γχρ ϊστι τό χλχλχοϋν (ο ίση βοη•^»νν) τήν χρχν, 
χχεΤργον τήν. βλχβην. Μί^οο';θί. 
ΆλκΛΟί] ον τρόχον οί "^Ιωνες έχβχλλουσι τό ι των κτη- 
τικών , ηγίΐ,ν της ει όιΐ&ιγγου , τον χυτόν τροχον χχΐ 
οί Αιολείς της χι όιφ-^ίγγου ε-,ιίχλλονσι τό ι' οίον 
Θηβχίος Θ);βχος , χρχχϊΌς άρχ-χος . Άλκ*Λί{ Άλχοίο,-. 
Άλιιυχν , εϊόος όρνεου ' χχρχ τό έν αίλί χΰβιν , ήγουν έν 
^χλχσσν. λίγίτχι κχι ύχοχοριστιχως Αλκυονίς. φαβ"." 3• 
α, ΟΤΙ χϋμχ αφχνί•^ον χΰτ^ τχ βϊχ ' χχί έχί χολύ ούσης 
άτίκνου, ο Ζενς έλεήσχς χϋτήν , ώρισεν ή:ιίρχς τινχς 
εύίιεινχς, έν χις τι'χτβι :ίχί ϊκγλυφει, 'ϊχτχ *ττ*' χς 
λ^γοίσιν χλ•.ιυονίίχς , τχς γ.\ληναυς. 
Άλχυ6ών , χλκιων , χλεονχίμω τοϋ ό. χχί *βτ< .»ον^ρ«;. • 
οϋάίν γχρ εϊς ων χχ•^χρον λήγον χλεονχσμψ τοϋ ί, 
Λ-ίί^.« μόνον τοντο. Ήρωίιχνός. 
Ά/λ' ή , <η>νί«*μβς ίιχσχ'Ρητιχός' έχ τοϋ χΛίΧ σννίεσμου ■ 
τοϋ συμχλ^ΜΤίΜϋ , ΗχΙ τον η συνίίσμον 6ιχ•^ενχτΛΛϋ. 6ι Α Λ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Λ 6λ 67 4ο οί'/τί η'νοί ιτχρχΚαμβχνετχι ο αλλ» βύνίβσμοζ ; αντί 

τοΰ ΚΛί' οιον, ηα^ρχ μίν ϊστιν, άλλα τλ νέφη ονχ ορω. 

Ά/λ." ο τ< ο/' τίσσχρχ μίρ'η λογον. άλλα, συνίίσμοζ' το 

ο, άρθρον ΤΟ τ/', ο^Ό,ΜΛ χοριστον το οι, άντοινυμϊχ. 
'ΑΑ' άγίτβ] το «■)'*■'■* ' ρί^."* «ντ/ν , ^ έττ/^ρημχ ; κχΐ λέ- 
γοίίίν έτΓΐ'ρρημχ. χλλχ κχνίνν ίσην ο λ^γων' τχ αριθμόν 
άνχίίχοίΐίνχ μΒΤΧ τηζ όεονσηί τϋίν ττροσωνων κχτχλη- 
ζΐ:θ.κ , ρήιιχτχ έστί , 71x1 οφέι'λονσιν εΐνχι ρημχτχ. χλλ 
Ζτεροζ κχνχν ί^τιν ο ττοΐΜν χυτό έπ/ρ'ρημχ. άΐζτηρ ^γχρ 
■■ το δΐνρο, οαολογονμί'νΐιύς ον έτί^ρημχ , έχομενον όί 
5ο*• νρο^τκκτικηζ ΐνΐΌΐχ;, κχτχ. συνεχάρομην χρι•^μον ί'ίϋ'- 
ζχτο , οίζ ί'ν τω, Αεντε φίλοι , τον ζεΐνον έρ!ύμε3'χ : — 
οί!τ« το χγε , έτίρρημχ ον , ηχτχ συνεκίρομην του ρη- 
μχτος εσχε ττλη-^υντιχωί το άγετβ. 
'ΑΑΛνίΤΛ'] τταοχ το άΚλος άλχσσω. το χλλοζ, χπο του 
χλχλο^, κχτχ σνγχο-ητψ'. χνχιρετικον γχρ έστι τχν ωρι- 
σαΛα»ν• οΤον , άλλο,•, ουκ έγω' χλλοζ , ου συ. ό•^εν 
γρχφετχί κχί άιχ ίνο Α , ττρος χ^^ΤίΟίχστολην ετέρου 
σ^|αxινομέ■^ου. εστίν 'λλοζ, ττόλις Θεσσχλ/χς, όι ίνοζ 
λ. Ίστέον ΟΤΙ του χλλος χλητιχί} ουκ εστίν ' οίον «Αε. 
»! γχρ Φύσις της κλήσεως , μχχετχι τω σημχινομένίύ 
τον όνόαχτοζ' 3/ ιάν γχρ κλητική, ιτρος ττχρον έστι νρος- 
κνον χχί γνωριζ^όμενον ' τ) ό& ά^ος , χγνοουμενον έστι 
ΚΧΙ ΰΐνόν. Οίΐο/αΐι: ίέ ΚΧΙ τχ κλητικχ τών ττυσμχτιηων 
(λέγω ίί του τις ; ιτοΛ,- ; ττόσος ; ) έκλέλοιττε ' έττει07] 
τχ -τυσμχτικχ τερι χτόντων ηχι αγνοουμένων γίνοντχι 
>ο ιτροσώττων »Ί 6ε κλητιχχΐ , ττχροντων εϊσΐν υττ ότ^ίΐ/ 
κχί έ'/νωσμένων χλήτεις ει τοι'νυν το ττυσμχτιχον εις 
κλψι>ίήν χλι^'ίίη , χμχ ττερί του χυτού ως χττόντος κχί 
νχρόντος λεχ•^ίίη ' χτόντος μ^ν , οιχ την τοΰ ττυσμχ- 
τος φυσιν' ττχρίντος όε, ίιχ τήν χλήσιν. τούτο όέ χόν- 
νχτον- οϋ γχρ ένίέχετχι το αϋτο ττρόσι-ιπον ως ττχρον 
ΗχλεΡν , κχί Λτβν ζ'ητεΛ άιχ του ττυσμχτηιού. 
"Άλλος, &ιχτί εστίν χσννχρ^ρον , έπειίή χι άντωνυμίχί 
ττρώτψ όεΐςιν σ-ημχίνουσιν ' οίον , εγω συ ' τχ 6^ χρ'9'ρχ^ 
2ο χνχφορχν όηλοΰσιν. ένχντίχ άέέστιν ή άεί'ξις τ^ χνχψορχ. 
οι χ/ί^οι, χσϋνχρ^ρόν έστι' βιότι^ έν όρ3-^ κχϊ εν τιλα- 
γΐχ τίτώσει νοε'^τχι. οττοτέρχ ούν τΓτίόσει ■προσέλ^τ^ το 
χρ•5^ρίν, χ•,'..\τχΛί.7]λότ7]τχ τΓχρίξει' κχι ονομχ εστίν, ή 
άντωνυμίχ. είσΐ ττχρχλογοι οι 'έληοντες χΰτο εις χντω- 
νυμίχν, κχι μή ονομχ ' έττειόί/ Όν τρόττον το εκείνος κχι 
το ονΓΟί ττοιούσι τχ ουάέτερχ χντχν , χττοβολτ^ ταυ σ, 
οίον εκείνο , τούτο ' τον χυτον τροττον έχει κχι το άΑοί 
οϋόέτερον, αποβολή τοΰ ν. σεσημείωτχι το άλλο, τούτο, 
Ηχΐ τχ ομοιχ. έτερος 6έ λόγος έστι τοΰ μη είνχι αντω- 
3ο νυμιχν. ττως άέ έστιν χντωνυμίχ; λέγετχι χντι ονομχτος• 
το 6έ «Αοί , έστϊν ίίοριστον ' άιότι το εκείνος κχι το 
ούτος κχι τχ λοι-τχ, η 6εΐξιν σημχι'νει η άνχΦορχν' το 
6έ άΑος , ούτε δεΐξιν σημχίνει , ούτε χνχψορχν. >.χι 
έστιν όνομχ το άΑ-Οί, ά/^.ο τούτο, όιχ το σεσημειωμέ- 
νον. τχ έτι ΤΛν ουδετέρων ττχρεσχημχτισμένχ χτο αρ- 
σενικών , όμοφωνουντχ τ^ χίτιχτιη•^ τ<)ύ αρσενικού , το 
χρ-^ρον έστι το όιχκρίνον. έχν μϊν γαρ ε'ίττω σοφον, τού- 
το χόηλον , ίΐτε ευ-^εΐχ ουδετέρου έστιν, είτε αΐτιχτιηή 
χρσενικού' -κροσερχομένων όέ των χρδ'ρων, όιχφορχν 
ίχουσ.ν. έχν μεν γχρ ε'ίττω τον σοφον ', χΊτιχτιχή. οίρ- 
/|ο σενικοΰ εστίν, έττεί ουν ?; άΑο κχι τούτο χντωνυμίχ, 
ου ίέχοντχι χρ^ρχ τχ οφείλοντχ άιχκρισιν ■τοιεϊσ3'χι 
τ^ τε χΊτιχτικτ^ του χρσενικού κχι τ'ς εν•^είχ των ουδε- 
τέρων , τούτου χχριν σεσημε/ωντχι. 
Α/ί^ήλους, τχυτονά-^ειχν σημχίνει, ή έτεροττχ-^ειχν' οίον, 
Α'ίχς ο Ύελχμωνιος, κχΊ Μενοικευς ο Κρέοντος, έχυ- 
τους άττέκτεινχν τουτέστιν έκχτερος έχυτον' το ίΐ αλλήλους, έτι των συμ-τετλεγμένων" οίον, Ετεοκλής 
Ηχΐ ϊίολυνείκης χ/ί^ήλους χνέκτεινχν' τουτέστιν, "έτερος 
'έτερον. 
ΑΑί/λοίΟ•;!/] ϊ) ευ^εΐχ των τλη^υντικων ουκ 'έστι. διχτί; 4* 
όήτι η τοϋ ρημχτ.ς σΰντχζις την έν τοϊ'ς όευτέροις ττρος- 
ώτΓΟίς μετχβχσιν ίηλοΐ". το γχρ αλλήλων ήχουσχν, 
τοιούτον τι έστιν, χΜ.οι χ/ί^ων ηκουσχν χ^ήλους ίτρια- 
σχν , οίον , χ^οι χ^.ους. έγγινομένης όέ της ευ-^είχς ώ 
τω χ/9^ηλονς , νοη•^ησετχι το χ/^.οι ά/ί6.οι' Όττερ χλογνν, 
όιχ το έτχ'/λ.ηλον των δυο εϋ&ειων. 
λ}?>.οττροσχΑ(ί.ος , δίγνχμος, διττρόσωχος, χ'/ίΐ^-οτε χΆ,ον φι- 68 

λον κχί φίλον νοίούμενος. 
Α/ϊ^οδχττης , κχι 'Α'Α^οδχττός, χ'/9(!.οε•^νης , ζένος' ο χττο 
άΑοϋ δχττέδου ήγουν γης ων. γίνετχι έκ της γενικής 
των τλη-3'υντικων , ήγουν των α^ων' κχι κχτχ ττχρχ- 
γωγην χ/^οδχττος. όι ην χίτίχν εκ μονών των -πλη-^υν- 
τικχν έγένετο η ττχρχγωγη των κτητιν.ων χντωνυμιων, 
■Λχι ου Ηχ3' έκχστον αριθμόν ; κχι λέγουσιν, Ότι ένειδη 
χνέφικτον έστιν έζ ενικού >/ άυϊκού χριδ'μού έ•%ικην 
ττχρχγωγην γίνεσ-^χι ' οϋ γχρ έστιν έττινοήσχι έ-3'νος έν 
ένι χν^ρώτω, ή δυσιν , λΆ έν χτείροις' διχ τχύτην ίο 
οΰν τήν χίτίχν εδοξχν κχί το χΆ,ος έν τω χ^οάχτός 
γενομενον , χντωνυμίχν είνχι, οϋ κυρίως δέ• έτη^ιόή μχ- 
χι^τχι Τ/7 έννοίχ των χντωνυμιων. χ γχρ ορίζει η χντω- 
νυμίχ , τχύτχ ντο τού χλλος χνχιροΰμενχ χοριστούντχι ' 
οίον, άλλος, ουκ έγώ • χλλος, οϋ σύ. 
* 'Αλλοειδης, 6 ξένον έχων εϊέος , κχι χλλοφχνής. 
Αλλοκοτον , το χνομοιον , ή έζ χνομοίων συνεστως' χλλο- 
τοκον , κχι κχ•^ ύττερβιβχσμον αλλοκοτον. ή ττχρχ το 
χλλχχου κεί'σ-3'χι , κχι μή κχτ' χϋτο ον , ώς τϋτττω 
τντττιλος (σημ:ίίνει όέ τήν σφοόρχν ορμήν) κχί ττίτυλος λο 
κχ•^ ύττερβιβχσμον ' κχί σκέττω σκένος κχί ττέσκος ' 
σημχίνει ίί το ττροβχτειον δέρος. Μεθόδιος, σημχίνει ούν 
τον έξηλλχγμένον κχί ίδιον τρόττον. 
Αλλότριος, ξένος ' χλλοοριος , 6 άλλων ορίων ϋττχρχχν 

κχί ττλεονχσμω τού τ, χλλοτριος' χολέμιος. 
Αλλο&ροος , ττχρχ το χλλος κχί το ■3'ρούς ' χλλό^ρους γχρ 

έστιν, ο χλλοτρίχν φωνήν έχων ' ήγουν 6 βχρβχρος. 
Αλλχντοττωλης , σχλσικοτωλη;. ττχρχ το χλλχς χλλχντος, 3" 
κχι το ττωλω , γίνετχι άλλχντοττώλης. τί δ:• χλλχζ, 
ττχρχ την χολλησιν των κρεών * η ττχρχ τήν 'χλησιν, 
τουτέστι συγκοττήν. 
Αλλί|^] χλλχσσω χλλχξω , χλλχξ κχί αλλιξ. σημχίνει δί 
κχτχ Θεττχλοϋς, τήν χλχμΰδχ. Κχλλίμχχος, ' Αλλικχ 
χρνσίΐ\ισιν έεργομένην ένέττ^σιν : — σημχίνει δε κχί έμ- 
ττόρττημχ. οι δε, ττορφυρχν. χλλχξ κχί χλληξ, κχί τροττ^ 
χλλίξ. 
Αλλως, σημχίνει το μχτχίως' Αλλως χρ' ήιτχτήμε^' 
νττο των ττρέσβεων , Αριστοφάνης, κχί έν Ίττνεύσι , Ύί 
κινυρομε•^ άλλως; κχί Κϋριττίδης έν Μηδείχ, ''Αλ}.χς 
άρ ύμχς ω τέκν' έξε^ρε-•^χμην 'Άλλως δ' έμόχ^-ουν 4» 
κχι κχτεξχν&ην ττόνοις: — κχί "Ομηρος 'ίλιχδι, Έττερ- 
χει" , άλλως σοι γε ττχτήρ ήρήσχτο ΥΙηλεύς : — κχί 
ως έΗ το πλείστον χντί τού μχτην έχρωντο οί 'Ατη- ■ 
χοι 'τΌ ι>:λλί<;ι;. κχί γχρ ττχρχ Θουκυδίδη συνεχώς έστιν 
χυτό εύρε. ν κείμενον. χττο τού ήλκιος δ μχτχιος, γίνε- 
τχι ήλος ϊΐλού, ως το , Αχιμίνιε φρένχς ήλέ διέφ&ο- 
ρχς: '- ηλοί, των ήλων, ήλως ένίρρη•.ι.χ , το μχτχίως' 
κχί διτλχσιχσμω τοΰ λ, κχί συστολή τού η, άλλως, 
ειωάχσι γχρ ο>' Αιολείς διτλχτιχζειν το χμετχβολον, 
κχί,σ.-στέλλειν τχς ϋτερκειμένχς συλλχβχς, είτε φω- 5ο 
νήεν ή , είτε δίφ^-ογγος. Μί-^-ο'ίίο;. 
Αλλοί, χσυνχρ-'^ρόν έστιν, η σΰνχρί^ρον; ττοτέ μεν χσΰν- Λ Λ £ Τ ϊ ΛΙ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. ΑΛ ί4 αρ-'^ρ^ν' ψί•Λχ τον ιικηγορουμ^γον *Χ^•^ουί ο%.ον ίΐτΐ'^ 
ίΐίΎίριλψΓΠχίν, τήν τβ ίιχι'ρετίν μβριιιην ιτοΐΐΐ'τχι, ίία 
■XXI το όίρ&ρον χχρχλχμβ»•^όμΐν:ν' ότΒ ίέ αόριστον 
ίΤΤί . τότε έμνο6ι•^ΐΙ ΛχΙ τχί τχν άρ^ρχν τχρεμ- 
ττωσα:. 
"[) Ά).\οΦ^'ραονΐ^ . Λλ,λχχοϋ τρχφ^ντΐς. 

Άλλο ^> «τσε IV , '%ρυβεΤσ3'Λΐ , άλλχχον τχ φάη χέρι- 

φι-'ρ^ιν. ^ ^ 

ΆλλόφρονίΒΐν . έξειττιιίνχι. η οΐμφιίοξεΐν , άλλα Λ^νοίο- 

μενοζ. οί ίί , χχρχΜχτειν. 
Άλλο;5•"7•9'«ί . αίτχσχηαχτίζεβ^Λΐ. 
Άλα,χόεί, έλχχι χολναβχίε;. 

'Ά).λυίι:] — Τρωί; ίί όιετίλεον ίλλυίι; άλλίί: — χντί 
τοϋ χλλί.; «λλ^. 
ιο'Άλα);. ο^ισμχ Ίτροιτη-γορίΗον -ταρχννμον , οι μίν , ιτχρχ 
τ-ην άλίζ 'γενιχην γί•.'ετχι χλιμοζ , άζ χι/ίιιιοζ' το •5);- 
λνκον αΧα'μν , «ί ανί.'μη' και ένίεία τοί /, χλμη- η 
αχό τον χλόί ΰίλη κ.ίί' Σλμη , κς εϋφρονος ενφρίνη, 
άΐίύ'ί'^νοζ χιιυμόνη. χχϊ ω^ τχρχ το τρυ-^Όζ τρυγη , ον- 
τάς α'λίί χλη' Ηχΐ έτεισόίια τον μ, αλμτι, ίι!ί αχυρμια'ι, 
νεοΐίχίιίν < XXI τνμχχνιον ο γαρ χλίονχσμΟζ τοί μ, 
*βλΰί. Ώ,ροζ. 
Άλ'^νρόν] ίίίτίρ ταρχ το τόλμη γίνετχι τολμηρός , κχΐ 
άτη χττρος . οΰτω ν.χΊ ταρχ το άλμη χλμηρος, κα/' τρο- 
'" Ίτν τίΰ η ίί'ί ν, χλμυρός, ωζ τηρος τυρός, η -Λνρίκς τι'- 
■9ίτχι ή λ^ζις έττΊ των εΙς αλχ μυρομέναιν τοτχαίϋ'ν, 
ο εστίν έκχΐομίνιαν• ωίτε ον τροπή χχτχ Ατίολλχνιον. 
Με&ΐίιος. _ , , ,• - 

' Αλιιενος'] Ε' τινχ τον Ύριίκν εξχλμενος ίνίρχ βχΚοις- 

3-α : — :'.:ίτχ σνγχθΎι';ν , έξαλομενος. 

'Μ.Μχ, το ά^7θς. Ανχόφρίίψ, "Ιν' χλμχ -πομπού χχΐ χχ- 

άευνίίον (Ιίτλοίν: — λέ•^εται 6ε κχΊ ο χλχίος ττχρχ Αΐο- 

λίϋσι. '^ίνετχι χχρα το χλίο) το χνξχνίύ . ττΛραγαιγον 

3° ά.λίί•^ω• οϊον . — μέλε' ηλίχνεν. — ό ττχ^ητικός -κχ- 

ρχχίίμενος ίλαα/' το β' , ηλσχι' κχι ρημχτιχόν βνομχ 

άλϋΛ. το ανίχνόμενον τοΤς φυτοΐς' κχΐ^ο χλχίος ϋ, ο 

άχ' χντοΰ χύξχνόμενος- "Άρίαιν. χφ' οΰ χχι χλσος το 

εϋχζίς χχρίον. «λτα» > χλαος. ^ _ 

Άλξ, ή ίΰνχμι'ς- «ν» τκν εις χη 3•ηλνκΐύν, Ηχτχ χφχί- 

ρεσιν τον 71, χχΐ τροπή του προκειμένου, χ εΙς ξ '^ίνε. 

'τχι, κς Φοινίκη.^ φοίνιξ•^ φρίκη, Φρίΐ' χρόκη . χρόξ- 

χυχνη , πνύξ, το ίν Ά^ηνχις βουλευτήριον. χχΐ ουτ.ος 

άλχη, ίλξ. Μί-ίόίίοί. 

'Αλογ^•7ί<, λόγον ον ποιήιει, κχτχφρονησει' ΕΙ ίέ μοι 

4° οϋχ έπέεσι' έπιπεί^ετχι, χλΧ χλο-γήσεί: — όλιγωρήτει. 

Άλίΐυ.ός'] τχς χρίσεις χχΊ τχς έτχλεί'ψεις χλοιμους Ιλε- 

7θν. Σοφοκλής , Μαρίί'Α- χλοιμός , η έπχνΜ της τον 

^Λλχαον 'ίχνίισεχς ενιεΐσχ έπχλει-^ις, κχ3'χπ'ερχνεί 

•χετχλωσις ουσχ έν χύτω. έγύ ουν ως λείπω λΛίμίς, 

οντάς χλείφια χλοιμός. ούτως ίΐρος. 

Άλοίχ, ίτυντε' νχρχ το χλοιω' χχι χλοϋν, τυττων, 

χόπτων. ^ ,,.»,, 

Άλοιτός, ό χμχρτωλός. πχρχ το χλιτω, χλιτος' χχι επεν- 
5° .9•/(Τίΐ τοί ο, χλοιτός. ^ ό χνίροφόνος , πχρχ το χλοιχν 
το τι/ττί/ν' (ν-'^εν χχΐ πχτρχλο/χς , ό τον πχτίρχ τΰ- 
ήττων, κχΐ Άλο/ΤΛΙ, κοινχΊ χμχρτίχι κχι χόιχίχι• ηχι 
Άλοιτεύίΐν. , , , „ . , . 

Άλοίη] χλω το τορ-^-ί' πχρχγωγον χλωμι , άλωιω' ο 
^ίύτίροί χόρΐ7Τθς,^ ηλων•_ ή μετοχή, χλοΰς χλόντος• 
κχΐ το εύκτιχόν, χλοίην χλοίη; χλοίη. ^ ^ 

Άλοχν, τύντΛίν, βχλλίΐν χχΐ το ^ρύχτειν £π) της αλω 
σΤτον. ^ , , . , 

ηο Αλόη, πόχ τΙς ουτ» αχλονμένη , χχΐ ο τχντης χυλός. Άλοξ, ή ΛυΧα,ξ• ίΚΧΒΪ-^'ΐΐ τον ύ , χχ! Τροπή τίν Μ ΐΐς ο 
αλοξ' ί>\-ή στΐΤρε τέχνων χλοχα όχιμονων βίχ, ΚυρΊπί- 
- ίη; Φοιιί/οναι^. . 
'Αλόπη > Χ^'ρχ • η κχλουμίνη Λνχ/α . προς τζ Έφετ-ο " 
χπο τον έν τη νχρχλίω χντης πρχτον χυτομχτως όιλχς 
πΎν-^ϋνχι. 
Αλοί, πόλις Θεσ7χλ/χς, χχα ττς ' Α-'^χυ.χντος χλης, χέρι 
τονς τόπους -γενομένης έχ&ίνους' χχΊ ΰπ' χότοϋ κτισθεί- >• 
σχ. λέγετχι χχΐ χρσενιχως. Με•%ίιος. 
Αλθ7υίνχ ,'κχ} επ' χύτης τη; &χλχτσης. "Όμηρος, — νί- 
χοίες κχλης χλοσΰόνης : — λ'γετχι ϋ χχ} ί•τι9ετικ:ός 
έπΙ τχν φί!:}ΐων. Ύίνιτχι πχρχ τό χλος χχΐ τ> ίΐ-^Μ, 
αλοςίνι/η' χχ} μετχ-^έσει άλοΐύίνη , η χχτχ της χλος 
ίννονσχ' η χχρχ τό ίν χλΐ σεύετ^χι. έχί ϋ της 3'χ- 
λχσσης , χχρχ την χλός -/ενική ν , χλόσυνος' τβ ^ηλυ• 
■ χόν , χλοσΰνη , ως -γη-^όσυνος Ύη-^οτύνη' κχΐ Λλοτν- 
6νη , χλεονχσμω του ί. Μητρός τ' εχ^ετχ χχλης χλο- 
σνίνχς. 
'Αλός χχνη , τί χορτχίες της &χλχστηζ χΎ03λημχ, τόν »» 
χφρον όπερ κχ) φνχιον λε'γετχι' ήτοι χχνην ίν αλΙ 
ίινουμένην' η χλος ίμπειρον, χλίοικον. 
'Αλουρ•\'ίς, έχ τον χλς χλος, χχι του έργον, η χπο ^χ- 
λχσσίου χόχλον γινοιιένη χχΐ έργχ^ομένη , ή λεγομένη 
πορΦυρχ- χχι χλουογχ , πορφυρχ. 
^ Αλοχος , γονή η έχ πχρ^ενίχς έτερον λι-χους χπειρος, ι^ 
εστί λέχος η χοι'τη • χχι λοχοί • κχΙ μετά του χ τοϋ 
σημxί^^ο■^τος το ου,ον η χμχ, γίνετχι χλοχος. ο.'ύ.'εΐ 
όμολοχός τις ονσχ, η μετέχοντχ της κοίτης τον «ν- ϊ• 
ίρός. 'Άρίίιΐν. 
Αλογοι , ο! μηπία ανγρηιιένοι τον ερχνον έρχνιστχ! , ο! μη 
χχτχ-^έμενοι του έρχνον την χχτχβολην , οΐς οϋίείς έστι 
λόγος προς το μη οφεί).ειν. 
Αλογίου 6ίχη , ήν φενγουσιν οι άρχοντες λόγον ονχ χπο- 

άοντες των της χρχ>ίς ίιοικημχτων. 
'' Αλο^,χον , 6όρν τό σιίηριον &ρχκιχόι>ς. 
"Αλ.οχχς, βο^ϋνονς, ίιόόους' χχΐ 'Αλοκί•^ειν, τό χροτριχ•/, 
'Αλοπον , χλέπιστον. 
* Άλοφοί, ό μη έχων λο|Όν' λόφος γχρ χχλε^τχι τό εις ί>ο 

υ•ψθί έπχνω^εν της χεριχεφχλχίχς. 
'Αλύβχς, όρος' ο! ίε, λίμνην' είνχι Ο- χαΐ πόλιν Άλΰβην. 
'Αλύκιον , -ψι/χρον, η χλιχρόν οι 6ε χλμυρόν' χ}μι •?α- 

λχσσιον. αλνκότερον 6ΐ , το &ερμθν• 
'Αλνς . χπορίχ , πλχνη , λνπη, 
' Αλισ•)χίνίΐς , ά6ημονίΙ'ς, τρέμεις" Λλυσ^^έ^/ειχν , χσ3'έ- 

νειχν. 
'Αλυσιχίνειν , χ6υνχτεΤν , χσδ'Βνεΐί/. ΆΚύττηνον , ίεινόν- 
'Αλπειχ , ορός της Κέλτικης" .φχό τίνος Άλτ;ίθί ΰχο 
τους τόπους χν^ρημένου. η 6ιχ το τιλ^θ'βί της λευχης 
χιόνος, 'Αλπις έ:ιλη^η τχ ορη. η χχρχ το άλτον , ο 
έσην ύ^Ι/ηλον , άλτ;ί χ€χ?^.ησ•^χι. 5• 

"ΑλτΓίΟί. όρος μέγχ τΐν Έ,υρωπης, α,φ' ου ρεΐ ό 'Ιττρος* 
χχι άλλο ίνηκώτερον, χφ ον /ίί/'β 'Ρ^νο,- τοτΛαο;. ύϊλ- 
χιος 6ί λέγετχι. χχι Αιονντας έν χεριηγήσει, Ύης 6έ 
προς χντολίην 6ιχφχίνετχι Αλπιος χρχή ■ — 
Άλσος, το σύμφντον χωρίον, πχρχ το χλ6ω, «λσοί άλσος, 
η χπό τΟυ χρίω, β μέλλων, χρσω' χχΐ έζ χντοΰ άΑνος. 
η πχρχ το άλλα; το χλλοαενον , αλλοι;* χχι 6ιχ την 
συνέμπτ^σιν την προς το άλλο« . γι'νΐτχι χλσος , ηχτά 7* 
τροπην τοϋ λ βίς σ, τβ τέμενος. χ*4 χλσίνη , βοτχ- 
νη τις. 
"Αλί. ή ^χλχσσχ' χ.χρχ τι αλίς τ» συνεστρχμμένον χαΐ 
ή^ροισμένον. η »χο τοϋ χλις, χχΐ τοϋ χλείς τό σνστρχ- 
φείς. χλς ουν το συνεστρχμμένον η*} συνη^ροισμένοψ 65 Α Λ Ε Τ Τ Η Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Μ 1\1 Ε Γ Α. Α Λ ϋϋ νίκρ. ^ ΤΛρχ ΤΟ τ^ιν αλ.« την ■ίχΚχττχν' η νχρχ το 
αλω 79 σν7τρί'•.ΐ:•: χολβυ^, το ι^υνΤι^ροιτμένον υίΐί'ρ' 
ΧΛί σνγχοτ^ ^^λ^' χχΐ χτοβολ^ του ο, «λ*, ΐ} ττχρχ 
ΙΟ το άΚι'ί^ω το σν: χ&ροι^ύί\ ΊσΓί'ον , οτε αίν έστ! ^ηλυ- 
Ηον , όηλοϊ" τ);ν ^'αλχασχν, χκΐ εωζ των ένιχίόν κλίνεται 
μόνον ' ονχ οη μ/α ΐατί' ττολλχ! γχρ ε!σί 3•χλχ(7<!Χί, 
ο.Ο'./ 5/ νι^χαχ χχι η έρυ•^ρα , χλΊ χλλχι: αλλ οτι εν 
χρήσει ονχ ενρτ,τχι χυτχ , ο•^τ■^ ένΐχΛ , οίτε ττλη-^ν/Τί- 
5£Λ ■ οτε όε το χ\μυρον όηλοι", όπερ εν τ^ αννη^'ε/χ ο•^- 
ίετε'ρχί χλχς φχμίν , χρσενιχα^ λέγΞτχι, «χι 6ί όλου 
χλίνίτχι. 

Αλτο , κχ^ήλχτο. αλλ^μχί το ιτηί^ ' κχΐ β μέσοζ αό- 
ριστοι χ, ηλάμην ηλ(ύ ηλχτο' χχΐ (τυ-^χοττ^ , ηλτο, 
Η'^ι «λτο. 
20 Άλτϊΐρ χχΐ οίλτ^ρεζ , χχτασχεΰχσμχ χι , » χέχρ7]ντχι οι 
σχμχ^κοΰντει; εν τχϊ'ς γνμνχιτι'χίζ' ιτχρχ το χλλομχι. 
βχατχζοντες •γχρ χυτούς χχι ■ητερ;φεροντε^ , ίίλλοντο έν 
Τίύ '/υμνχσΛ'. Μί•^3ί(θς. ο &ε ^ίλ:ϋν ϊν τ^ ττερΐ 'ΡιΧ'- 
μαι'χν άιχλίξει χτο τοΰ χρτ^ιΡ χχτχ τροττήν. 

Άλυχοί, χλμνρόζ. ιτχρχ την χλχ άλιχΐς , χ::] χλνχος, 
α'ς τριίρχλειχ τρυί^χλειχ. χχι αλυχτ} , οχαννετχι, ή •3'κ- 
λχσσχν εχουΊΧ' ι^ίλοίτα; ίέ χλυχη, ή μη εχουσχ. κχΊ 
αλυχό;. 

Άλυκρον , αντί του •'ί'χλυκρόν ' οίον , Άνχντη τχντχ ^α- 
5ο Κυχροί έγω : — εΤτχ , γεντα 6 άλυκρχ : — χ.«' χ^ρίζ τοΰ 
3', χχι μετχ τον &. 

Άλνχτεχν'] χλλο ονν ίστϊ νχρχόειγμχ ο ν.ίρχζζ, άλλο ουν 
το χλυχτέιαν. το υλχχτέχν , αλιχτέαν. 

Άλυκτόττείον"] "ΗσΊ'ίίοί , Δ?;(Γε ί χλυχτοΎέίτ,ίΐ ΤΙρομ-η- 

Άέχ ττοιχιλόβουλον ^ — άλντοττέίχις , τλεονχσμω του χ, 

τοντεστι ίεσμων ών ουν. εστί λυ^ηνχι. ζήτει εις τίν 

Ήτίδ'ίοι/ &εο^ονίχν. 

1 Άλυχτχι'νειν , φευγειν. Αλυχτεΐι/ , χλχίειν, λυττεΐσ^'χι, 

όνίφορεη/ , β^ρυβεΛ/. 
4ο Άλύζχι^ Αΰτούζ ίή ττου εχσον νττεκφνγεειν χχι άλυ- 
ξχι: — το έxκ}^•.'xι' χτο τοϋ χλύσκω. η χτο τον λί(ίΐ 
«λι/Μ , του χ η ιτλεονχσμον η εττίτχ^ιν δηλούντος. άλν;α 
ουν χλύσσω ' 6 μέλλχν χλυξίΰ , ήλυζχ , χχΐ χλνξχι. 

Άλϋσσω, το χδημονω. Ομηρος, Ουκ έμον χίμχ -πίνοντες 

άλύσσονσι νερί ^υμια , 1λιχ$ος χ , χ'γχν λυσσχντες, 

μχΐ),όμενοι , ϊυςφορονντες. ιτχρχ το χ/.χ , χλυσσω , ίι•ς 

όρύσσο! ' έζ ού κχ! χλυς η ττλχνη της διχ:^οίχς. η τχρχ 

5ο την λύσσχν. χχι εστί το λνσσα; βχρύτονον , ως νύσσω • 

λΰσσοντες , χχι έν έτιτχσει , χλυσσοντες. η ττχρχ το 

λυσσχω λυσσώ, λυσσχοντες' χχι εν ΰττερδ^εσει χλϋασον- 

τες. ^\ε^οδιος. σημχίνει χχι το τρεμειν. 

Ι : Άλυσχχζειν, το φευγειν . ιτχρχ την χλην την ττλχνην' 

Ι ' οι γχρ φεύγοντες ττλχνωντχι. χχι χλυστχζουσ» , χλύου- 

σχ. ζήτει εις το χλυσχα•. 

Άλυσον , ιτχρχ το τους λυσσώντας ορίνχσ^'χι. εστί δϊ 
εΤόος βοτχνης έν τχΐς οδο^'ς φυομενης, τορφυρχ έχοί- 
σης φύλλχ. _ , , ^ ™ 

72 "Ά^υσις, η έχ χχλκοΰ η σιδήρου η αργύρου η χρυσού τε- 
ττλε'/μενη σειρχ ' Ομηρος όε χυτην σειρχν κχλεΐ, οίον, 
Σίιρϊ/ν χρυσην : — Κ^'ριτ.'ίης όε άλυσιν , οτι χλυτό; 
έστιν , η άλλη χλλης έ^ήοτητχι. Με-%όιος. 

'Άλυς] οίον, Άχτη έττΐ ττροβλητι ροχι "Αλνος ττοταμοΓο 
Αεινον έρεϋγοντχι' μετχ τον 6' χ'/χίρροος 'ϊρις: — 
"Αλυς, -κοτχμος ΤΙχφλχγονίχς κχτχ Τ.ινχττην' "Ίριν Οί 
Ι κΰτον λέγει Καλλίμαχος, ε'ίρη-χι έε Λ/.νς, οιονεί χλης 
Τις ων XXI ττλχνητης " ττολϊ^ιν γχρ όιοόεΰει γην ' τροιτν 
ίο τοΰ η εΙς υ, ως τηρος, τυρός• χλμηρος, αλμυρός, οΰτας 
ΆίΓολλωνιος ο τχ Αργονχντιχχ. 

ΕΓΥΜΟΙ-ΟΟΙΟΟΝ. Αλυτάρχης , ί της ίν τά! ΌλυμιηχκΜ χγωνι εΰχοσμ/χζ 
άρχων. Ηλεϋι γχρ τους ραβόοφορους η μαστιγοφόρους 
ττχρχ το/-,• χλλοις κχλοιιμίνους, χλυτχς κχλονσι , χχ• 
τον τοίτων άρχοιτχ χλυτχρχην. Ηόιλος ό'- εις την 
έτιγρχφήν Καλλίμαχου . Οιχ ίύο λχμβίχ ονομάζει τους 
άλύτχς χλλντχς. Μί-^οΛοί. 

Άλιίσχαι] Ίστίον οη ονχ εστίν έχ τοΰ χλυω ' το γαρ 
χλυσχα . το ίχκ}.ί•.'ω χχΐ ανοφευγω δ7;).οΓ' κχΐ μηττοτε 
(ΰνητχι τΓχρχγωγή εΤναι ΐ;ι τοΰ λύω, τοΰ χ η νλεονα- λο 
ζοντος, η χχτ' έχχύξησιν λχμβχνομίνου, ό μέλλων αλύ- 
σω ' κχι ιτλεονχσμγ τοΰ χ, χλυσχω, οος με^ύω με•%σ(ύ 
μί&ΰσχω. χλύσκίΐν ουν το ο/ονί^ }.ελΰσ3'χι. Ζηνόβιος. 

Αλ•^Λ•^] Ιστίον ΟΤΙ τοΰ οτυίω χχι χλυΐω , χχι των νχρχ- 
ττλησίχν έκλελοίτχσιν ο' χρόνοι Οί διχ συμφώνου γινό- 
μενοι, οΰδένοτε γχρ μετχ την υι όίφ^ογγον συαφανον 
έτιφέρεται' οίον μυΐχ , κ'.'3'νιχ. έχλέλοιπε ίί ο τε ττχ- 
ρχκεΐμενος, κχι ο υττιρσνντέλικος, χχι ό αόριστος, χχι 
ό μέλλων. 

Άλύω, σημχίνει το δυςΦορεΤν, χχι αττορεΐν , χχι ).υιτεϊ- Ζ" 
σ•^χι• λυω , κχι μετχ του στερητιχοΰ χ, χλνω' ΐν η το 
μη λυσιν εύρίσχειν των χχκων. η τχρχ το χλω το τλχ- 
νωμχι , χλύω , Λ,'ί ττΑ^τθ";;» ■κλη■^ύω. ο! γχρ λυπύμενοι 
εν ττλχνη είσί. (ηλοΐ χχι το χχίρω, ώς το, *Η χλύεις οτι 
Ιρον -ένίχηαχς τον χλήτην ; — κχι τοντο τταρχ το χ}.ω 
το τ•?Μνχ ' ττλχνωντχι γχρ καΐ των χχιρόντων χι ■■^νχχί. 

Άλφος, τιχρχ το χλλοφχνης τις εΐναι' σημχί-^ει όε τον 
λεζρον' ττχρχ το ένχλλχσσειν την χαοιχν' το γχρ ένχ.λ- 
λχσσειν , νχρχ τκ• . . άλφχίνειν έγίνετο. σημχίνει 4° 
(ίέ τό ττχδΌς , χλλοφός τις ών, ό άλλοιοφχνες το χρχ- 
μχ ττοιων. λέγετχι γχρ το αλλο.'όν κχΊ έτερον , χχι έτι 
των έπι το χείρον έξηλλχγμένων. Με•%Οίος. 

Αλφειός, ο εν 'ίίλιόι ττοτχμος' ττχρχ το τους αλφονί 
3'ερατευειν. η τταρχ το χλφειν , ο έστιν ωφελεΐν' ώφέ- 
λιμον γχρ αυτό το υόωρ. Με•^όόιος. 

Αλφηστής, ο εύρετικός• οι μεν γχρ έτΐ-'^ετον τοΰ χν•%ώ- 
ττου' ο! δε τον άν&ρωττον' ττχρα το χλφειν τό εύρισκε ιν. 
μονός γαρ ο άν-3'ρΐιητος εύρετικος. άλφησταί' εξ ου ή 
γενική των ιτλη-%ντιχων χλφηστων , και. άλφησχχχν. ■ 
οθΐν κχι χ τό στοιχειΌν όνομχζετχι. Ένφρχν εις 'χν- ίο 
όρείους μίμους , κχτχττυγοτέρχν άλφηστχν. Απολλόδω- 
ρος δε φησιν' ΐχ-'^ΰς τίνες οι' χλφηστχι , τό μεν όλον 
κιρροειδεΐς , ττορφυρί-ζοντες ν.χτχ τινχ μέρη. Φχσι δε χυ- 
τούς χλίσκεσδ'χι συνδνο' κχι φχϊνεσ-'^χι τόν έτερον εττι 
τοΰ έτερου κχτ ουρχν έτομενον. χττο γοΰν τοΰ την ττυ- 
'^ην έτέρω τον έτερον έττχκολου•3'εΤν, των αρχχίων τινες 
τους αχρχτεΐς και χχτωφερεΐς ούτως ελεγον. λέγονται 
κχι οί' έντιμοι , κχι τίμιοι βχσιλίΐς η ορχησταί. ηο 

Άλφεσίβοιχϊ] εστί όε κυριον ττχρχ Θεοκρίτω ' ττχρχ όε τω 
ττΰιητ^ , έττί-^ετον, τταρ^^ένοι άλφεσίβοιχϊ, χι τταρ&ένοι 
αϊ βόας έφ' εχυτχς ευρίσκουσχι , όιά την εύμορφίχν ' 
εόνχ γχρ , θρέμματα έδίδοτο τό ττχλχιόν ττρός γάμων 
δωρχ' ωνομχστχι όε αττο μέρους" έττειδή έντιμοι τό ττχ- 
λχιόν οι βοες' τω τους ττχτέρχς χνδρχς άλλασσομέ)/ονς 
ύττ&ρ χύτων' άλφχίνειν γαρ τό εύρίσχειν και άλφή , ή 
τιμή. εστίν οΰν ίλφω τό ευρίσκω, και αμείβω, εξ χύ- ι ο 
τοϋ γίνονται χλφίδοιχι. ττολλάκις όε τό ο έν τ>] συνΒ^έ- 
σει εις ε μετχβάλλετχι, χχΐ τήν σι συλλχβήν ττροςλχμ- 
βάνει' οίον έλκόττεττλος , έλκεσίττεττλος' Τϊοωτόλχος, 
Τίρχτεσί}^αος' ττηγομχλλος , χηγεσίμ.χ'ύ.ος. ουτας ούν 
άλφύβοιχ, χαΐ άλφεσίβοιχ. Με.^'όδιος. γνησίχ, η βιί- 
γενης , έντιμος. 
Αλφιτον , ή αξιολογχτχτη τροφή, κυρίως τχ άττό των 
ττεΦρυγμένχν κρι-^ων ■ άλεσ•5'εΐ7ων ^ρχύσμχτχ' κχτχ- ^7 Α Λ ΕΤΪΛΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Μ 68 χίΐ^οτιχιίί ίί Ηχί τχ Λτο τ*ν χυοων , ^ φχχίΐν " — 
ί'τί' Λ χΚφιτχ '/.ίΐι»» τΛΑκ^ίν: — ιταρχ το χ}.φχ/νί.-^, 

2ο η τΓρίιίτον Β^ρί^εϊσχ τροί^τ). ^ χ).•ηφχτχ τινχ όντχ, τχ 
ΐίλιιλίαμ^να, τρος α,ντιδιχττολιήν τϋν Όλχν. χχϊ Άλφι- 
τα'χ ϊργχστήριχ' κχί Άλφιτχμαβοί, α' τούλοΰντίζ τι;•/ 
αλφίτου χκττν χχτχ αφχι'ρεσιν. ιΤνχι γαρ μχιιτήν. οι 
α Φχτΐν , ΟΤΙ «κρον ϊ>ιχ)^οΐ'ν τον χχρνόν' ίν•^εν χχ] 
»Ηρ60ρνχ. :; οτί αΐίΧΐρ ό εΐί ^χλχστχ)/ χχ•^^χχν Τ0Τ60. 
6σχχτοί Λ'ν ττ:^ ητί.'ρ'.ν, χχτη }.>-'•/ίτχι' ^^^^1 χχΊ το 
ί'ΐχχτον τοϋ αλείρίΐ), τρ^ίΓονψ^^^τχ ίχο\ι τΌ^ χχρττό,. ■ 
^ Λτο τοϋ χ7Χ7-}χι ιΙτ> τοΟ μύλ',ν , χχ•^χ χχϊ τχ κύ- 

3° αχτχ τϊ^ί •ίχλα77ηζ έν τϋΐ'ζ χϊγιχλοΊ'ς, 0{ άχτη χχ- 
λειτχί. 
Ά>Μ . (Γηαχίνει ^^β• το Ύ/Μν^• το τχ.9)ΐτιχ3ν χλχίίχι, )| 
μετοχή ό χλύίμενοί' ίτχοχ το λ*, οτερ χχο τοϋ ^Λλ; 
γ.'νίΓΛί χφχιρί'τει τ^ί &ιτ αετά τον στερντιχοϋ χ, 
α).α' οι γΛρ χλα'^αιμενοι άν ου ^έΚοναιν εxίτ•^γχ.xνο•^- 
αι' η ον ^ίλο•ϋ7ΐ χ).χ•^χ7'^χί. χλί! , ψίλούμενον ;ζν,, 
τηαχίνει το χλχνίο ' ίχ<ιν•Αμε•^ον Ο- , το αυνχ^ροίζχ. 
ζί\τίι εις το "ΑλΑ-^.ί Ηχι 'Λνχλωσκ. 
Άλχ . το ννλλχμβχνίι) , όχερ "Ομτιροζ χλάω φηιτί'ν' οΤον, 
— ^ ηεν χλχΜ: — χχρχγεται 6ί χχο τούτου χχϊ το 

4ο βλι'β»α), τ> χχτχ\χίΐ3άνω χχϊ χρχτχ . χχρχ την χ'/.χ 
την ■^χλχτσχν «νο τοϋ τους χχτχ ^χλχντχν λ»μβχ• 
νο^-ζβιΐί ΐΓο.οτβν χλί7«ε7•}χι νοΜζείν. 
Άλχη, λτρφσε.');, χρχτψ^Βΐη. ^τει εις το χλοίη. ίχει ίε 
το ι χροίγεγρχμιΐί'νον έν τγ χχρχληγούσι^. ίντι γχρ 
ΪΛν αλΖ, έχν ΛΛα-ί . ίχν χ'/.μ' χχϊ χχτχ χλεονασμον 
τον η, εχν χλχ-η , αατερ έχν στω στνς στν , χχϊ έχν 
ντ^η' ΟιΟν , Στψί ίΤ ίί'Ηυρόΐί• χοτχμγ: — κχϊ έχν φίϋ 
φ?ί φν • ΧΧ' έχν φγη' ο^ον , Φ^ηι; ^-ηρηλοιγον ίχαν 
άν» φχίϋμΜ ώαα): — ^^νxται ίε μη εχειν το ι χχτχ 

5ο την χχρχληγοισχν, άλλα χχτχ την ληγου7χν ί'νχ ε',χχ 
»•!ιτο χτο τριτνλλχβου , έχν αλοίιο, έχν χλιογις , έχν 
βλίι'Γ. αλλ έχειίη χο).λχ είσιν έν τγ χχρχλη^ούτη 
ίχοντχ το ι ιτΧεονχσμ^ τοϋ η. οίον (τη'η, φ9^η , τού- 
τον χ«ρ'>' **' το χλχ-η 'έχεί έν τζ χχρχληγούσγ τ6 ι, 
χλεονχιιμχ τοϋ η. οντίν» ο' Χ,οιροβοσχος εΙς το τοίτί- 
τ^το^. 
Άλίύχ. , εορτή Ά'9'ηνχ; χγροιχι^ή. 'Ιστέον 'ότι τχ εΙς ωζ 
-.| βχρύτονχ, τχ μεν βρχχε'χ χχρχ).ηγόα(νχ , ίια τοϋ τοί 
χλίνοντχί , (ρχτοζ , ^ι^τμτο^ ' ίιτι ίέ ονομχ ορούς • 
τχ ίΐ μχκρχ χχρχλη•-6ιιενχ , όιχ χ*3'χροϋ τοϋ ος , Μ/- 
νϋθ< • ηρχος. νετηΐίε/ωτχι το εΐ%ως είλωτας • χερϊ ον 
εστίν εΙχεΤν , οτι ίλνς έστϊ, χχ! έκλί^η ελατός" λοιτον 
έχλεό^'χνε το ι- χχϊ ταί'ί το χχλκ;, ό ατίίΐχ.'νει το σχοι- 
νι'ον , βχρύτονον ον χχϊ βρχχείχ χχρχ}.);γόΐίενον , οϋ 
χλίνετχι 6ι2 τοϋ το;, χλ\χ όιχ χχ^χροϋ τοϋ ος , «ς 
Όμηρος" 'ΛτολλΛ'κοί όε ο' τχ Άργονχντιχχ, είχε χχ- 
λα»Βς. οϋ γχρ 6■^νxιιε^'x είνεϊϊ/ όη, λττ,χή έττιν ή χ\ϊ- 

ΙΟ ϋϋ- ο! •γΧρ 'Α•^η•.'Χ'Όΐ ΧΛΤΧ χΎοβολην τοϋ σ x\ί•^ον<I^ν' 
οϊον , ο χχλνς , τοϋ χ*λ.ν. ίττιν ονν είνεΙ\>, οτι οΰκ 'ττι 
τοϋ ΧΛλΛ'Οί χυτή χλ/αις, αλλ έτέχτχιις. εστί γχρ ό 
χχλιας τοϋ χχ\•ι> χχ') κατ ίχίχτχ'Τίν τής ος ηιλλχ- 
βης, ΗΛλχος, ίοςχιρ ή χλχχ της χλχ χχϊ χλκος' έζ 
•ν ή χϊτίχτιχη την χλχχ, ^ςχεο ΚίλλιΊίΛχοί έν τζ 
Έ.γ^^. ^νομένη τ*ρί β'.υ-ί:•, έμην έφϋλχΐεν ύίλχχ: — 
σηιι*•ν ι ϋ χ*ϊ το νεφελχό.ς το χέρι σελήνην χχϊ ηλιον. 
Άλύΐς, ι| ίί\<ι>ή χχϊ η χΧχ.ί'χ' χχρχ τη.> των αττχχνχν 
νυνά^ροΐΊΐν' έχει γχρ ι^νχΛροϊζοντχι ο! χιταχνς' χχ• 

ιβ ρχ τό «λ'^. ο 7ημχ.'•/ίΐ το σ•^νx•^ροι■^•^.x' η χχρχ το 
βλιί χχϊ ιχχνιϋς βχειν τους χχρχούς. η χχρχ το χλοιχ 
γίνετχι άλχη . αίτ* τοϋ ι, ΧΛρχ την τ^ν χστχχύων χλοίητιν. χχΐ χλκχς, τ»ς χλιανίχς , τους το-τονς .ιχον 
οι χνροϊ χχτονντχι- 

Άλχή , σημχίνει χι^ρ'ις τον ι, το 7υιιΦυτον χωοίον, χχΐ 
σν-^ίενίρον τότον' χχρχ την χλσιν την Λνξητιν. αλίχ 
ούν χλωή , χχρϊς τοϋ ϊχτχ. 

Άλχρητχί^ τους τχς χλιας φ^^λxττοντx^ . ουτκς υχο Αν- 
χί'αιν χχλεί'7•^χι' οορειν γχρ το φυλχττειν. 

Άλύόνητχ, τχ βχρβχρχ χνδρχχοίχ. τους γχρ χλχς λίο- όο 
τες τοϊ'ς Θρχξϊν, άνοϋντο χνίρχχοίχ. 

Άλχνχιΐ χλχαι, χλχσαι' ο δεύτερος χόριττος έν τοϊ'ς 
χλη^υντιχοΐς ηλχαεν' το χτχρ^χφχτον, χλ^νχι. χυρίοος 
έχϊ των ΐχ^^ύχν , σημχ'νει άχολέσ^χι, ληφ&ηνχι. 

Ά?.χή , χήχος , •Λχ1 ή χχρχοφόρος χχοΛ, χχΐ ο τοχος έφ 
ού ο σΐ^ος τρίβετχι' χχϊ ή Χίΐχί).ος. το <ϊ αλ»ί . 6Τ< 
μίν τον τόχου -^Ι^ιλοϋτχι' έχι Ο- της χλχ-.'ος, δχ7υνε- 
τχι' έχ τοϋ χλω το χορ•^2' τοΰτο έχ τοϋ χλχ; , ο τη• 
μχίνει την χλωνχ. εις χύτήν γχρ χορ-^οϋντχι χχϊ 7ν>- 4• 
τρίβοντχι ο! στχχυς. τοϋτο έχ τοϋ χλϋ τοϋ νυνχ^ροί- 
ζ'Λ' έζ ου χχϊ ίχ7ΐνετχι. τοϋτο έχ τοϋ χλς χλοζ. 

Άλωχηζ, χλίνετχι χλϋτεχος. σεαημβίχτΛΐ οτι ίτρα•^ε το 
η εϊς ε έν τη γε-,Ίχγ. χχϊ ίττιν εΙχεΤν , οτι τχ εις ηξ 
^ηλυχχ οϋ φχίνετχι χχρχληγΐμενχ τά• α», χηλιΐζ η 
χεριχ^φχλχί'χ' χντίτ:;^ . ή χιβχτος' υ7χλη§ , η του 
ίχχοίί,οαου άφετνρ'χ. το γχρ σκχληξ χρτενιχ.ν έστιν. 
έχει ουν το χλχχηζ -^ηλυχον , χς χχρηλλχζε χχτχ τήν 
χχρχλήγον7χν, πχρήλλχξε χχϊ χχτχ τήν χλ/σιν. ο Χί.- 5ο 
ροβο7χός. ■)ΐνετΛΐ όε το χχ-^ος τό ■^ιλχτιχον τχν γε• 
νε'χν τε χχ! τριχών , χχο της χλΐύχεχος ιιετχφοριν.χς. 
ή γχρ χλχχηζ το ^ΰύον , ίν•^χ χν οΰρντη, το•.' το τον 
Λχχρχον χοιεΐ, ζηρχι'νον7* χχϊ την χροϋχχρχου7*ν ,3ο- 
τχνην , χχϊ έτέραν άνχβλχ7τή7χι οϋ συγχχ^οΖσχ. γ!νε- 
τχι &ί χχρχ το χλχ το χλχν'Λ < χχ! το ιοψ νχος 
ο οφ-^χλμός' ή χχϊ το χχι'^χ , ή έν τ^ χλανη χχί- 
ζου7χ. 

Α/^χχεχο-^ησος , ονοιιχ νη7ου' οτι Α3'ηνχ/οις χταιχίχν ']5 
στίλλοαένοις ο ■'^εος ίχρη7εν έχεΐ χχτοιχησχι, εν-^χ χν 
»λί»χηξ φχν^' κχί έν τ^ '-'ή'^^' φοινε.'της της αλχχεχος. 
χχη7χν. Μί^όίίΟί. 

Α.κχχεχχ6ης , χχνονργος' οϊ Λ^ , χφελής. χχι χχρότο•^ις. 
Αλνχεχι'χ, »/ τκν αλχχέχΜν Χίΐτχδύ7εις, Άλατχεχι- 
6ες , ειίοί χννχν. ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Μ. 

Αμχ έχί^ρηυΛ τυλλή-^εοις η χ^ροΐσείος' χχρχ το Άχν.χ ίο 
το συνεχχς χχϊ χυχνχς' το γχρ τυχινον χχι έχχλλη- 
λον , ΧΟΛ γίνατχι ■, χχϊ έν τχ< χυτχ κχιργ. το ό^ ^χ. 
μχ , ο•^τx■ (7τι -^χμ^ς' έ^ ου &χμειχ. το ουόετερον. 
■9'χΐίθν' η ευ•^ε!'χ τχν χλη^υντιχχν, ^χαιϊ ' χχϊ το 
έχί^όηΐίχ , ^χμΛ. οΰ γχρ γίνετχι χχο τοϋ ■^χμνς ^χ. 
μειός . χφ ου το, ■'^χαέες χχοντες. ου γχρ χν οξυνετχι 
^χμίΐός. Με^^ϋιος. κςχερ όί χχο τοϋ χχ\Χ . γίνετχι 
α^χ' έμεινε όϊ- ή χνχΚογοντχ τγ χ Λχτΐ'.'χ' ο'τως έχ 
τοϋ -^χμα . χαχ. όασυνετχι χχ! οχρυ.'ίτχι. τχ εΙς χ 
λίγοντχ όιτύλλχβχ έχι^ρήαχτχ, χτχντχ βχρύνοντχι• *9 
οΓον κχχ, τχχχ, σχφχ, λ/γχ , λίχΛ' χχρ!ς τοί <?λκλ. 

ΆίΐΛί'Οΐ] αιιχΑχ την νχϋν Α/σχι/λο^, έχιβ^ηαχτιχχς, 
χαχ ΤΧ χροσελ^εϊ)/. χχο του αμχ χμχίιος χχβχγΐύγον 
ίιχ τοϋ όίος • χχ! χολυς β τοιούτος χχρ.χχτήρ. 

Ά'ΛX^.^^^■<^ες} Λχολλχνιος β τ» Αργοι.ι-.τιχχ . — ο' γ^^) 
οΤ^ς, έν οϋρεΊΐ ίέν^ρεχ τχίΐνχν , Λ' τ;•:^" χα^ίρυ-ϋος 
νύμφης Λ•^(ριξε λιτχχν , Η μι^ οίιρομι'νη αίινχ με,• 69 Α Μ ΕΤΤΜΟΛΟΓΓΚΟΝ ΜΕΓΛ. Α Μ ίο 76 λίσαετο μν$ω: — αμχίρν^ίεί νύμφχι Κίγοντχι, ίιά το 
»μχ τχΐ'ζ έρν'Ι ■•/ΐννχσ-^χι ' η ΒΐΓ(:6η ίοχβνσιν χμχ τχΐ"•: 
όρυσι (^^ε.'ρεσνχι. Χχραιν γχρ ό Αχμ'^^χ^ιηνοί ι'ιττΒρεϊ'. 
αις ΡοίΧΟί , ίρϋν ■^ίχσχμί.νοζ ηάη ιΐΐΧΧουνχν ένΐ 'γην 
χχτχφέρΐτδ'χι , ττροιίτχξε τεΓ,- τΛ/σ; τχότην ύτοστι;- 
ρίζχι' η 6ε μΛλονσχ σνμφ-3'ειρίσ-^χι τΐ) όρνϊ νύμφη, 
έ-κκττχτχ τω "Ρο/κα», χχρί'-' μίν είίένχι έφχσκεν ύτερ 
της <7ίι)τνρι'χί ί έπί'τρεττε ί$ χιτήσχ'τ-'^χι ο τι βούλοιτα. 
ως ίί ϊχΐΛοι; ηξίον συγγενε(τάχι χύτη , έχιζήμιον μεν 
ίΚεγεν εΐνχι τοΰτο , φνλ.χττειτ^'χι &ε ομχς ίτέρχί 'γυνχι- 
χο; Ομιλι'χν. ϊσχον ίΐ μετχξυ χΰτων χγγελον μίλιτσχ•^• 
χχί τίτί ττεττευοντος «ΰτοϋ ττερηντχτΛΐ ή μελισ(τχ. 
Ύίκροτερον ίέ τι χτοφ-^εγξ:ίμε•,ο; , εις όργην ετρε-^^ε 
την νυμφην , οιίςτε πηρύΰ3-//νχι. χχΐ Γίι'ίόχρος, ϊίοόίνίρου 
Τίχαχρ χίαίνοζ Κχχονσχι. 

λμχςονεί] έπ του μαζόζ κχι τοϋ στερητικού α χμχ^ών' 
ΟΤΙ την μίχν &ηλην την ίεξιχν εκοντον η «κχιον , 'ίνχ 
μη εμ•χ.οίίζ.ίΐ•^τχι τοζεύουτχι' η οτι μχζοΰ κχι τροφής 
.■Λυ μετέτχ^ον , αλλ οφεσι κ,χϊ άλλο/ι; τισΐ ^ηρ/οίί έτρε- 
φοντο , σχύρχίζ κχΐ χελϋΐναις• χχρχ το μχ^χις μ)} 
χρησ-^χι, η^ουν τροφχΤς , χλλχ κρεασιν" η οτι λχμβχ- 
νου3χι ζίόνην κχι νχνοττλίχν , εξερχόμενχι ημοιν κχι 
έ^έριζον • ττχρχ το εν τχΐς ξώνχις χμ:ϊν. λίγοντχι 6ε 
οντ,α κχι οι τίνητες οι μχζχν ούκ έχοντες. 
"Άμχ-^ος η \^χμμος, "τχρχ το ■ψχμχβ'ος γίνετχι, ίίττοβοΚν 
του 'φ. η χμυ•^3ς τις ονσχ , τουτέστιν χνετ•ίγν:;/7Τθς, ην 
ονχ ί-στιν χρι-^αησχι χχί κχτΆμχ&εΐν. Μεάόόιος. 

Αμχ•')'υνίΐ] ττχρχ την χμχ^ον «μχθ'ύνειν , το χφχνι^ειν. 
— τολιν 6έ τε ττνρ χμχ^ύνει : — χχτχ μικρόν 6χττχνχ, 
τουτέσην , χμχ^ην χχ} χόνιν ττοιεΐ. 

Αμχ-ί'χι'νειν, χμχ,^αΐς εχειν. Άαχ&ης, σκχιος χχί βίχιος. 
1 Αμχλίυναι, χχχοτοιησχι , χ-!Γθκρϋ•φχι , εϊς χλχ άΰνχι. 

Αμχλ.κιεϊ'ν, το μη ριγούν. 

ΑμχΚλευειν , 6ρχγμεύειν ' χχΐ Άμχλλιον σχοινι'ον , εν α' 
6εσμευονσι τχς χμχλλχς, το νυν οΰλϋετον. 

Αμχξιτος , χαχξχις 6ιο6εντός. 
ΙΟ Αμχιμχχετον] "Ομηρος , 'ίστον χμαιμάκετον ■ — ττχρχ το 
μήκος μχχετος • 6ιν\χσιχσμψ μχμχκίτος ' χχί τϊλεο- 
νχσμψ τον ι, μετχ του χ, χμχιμχκετος, ο μχκρος χχι 
νττερφυης. το 6ε, — ττνείουτχν χμχιμχκετον ττυρ -. — τχ- 
ρχ το μχιμίϋ , μχίμχχχ. Χ,ίμχιρχν αμχιμχχέτην , χμχ- 
χον , χχχτχ•γΜ>ιστύν , φοβερχν, κνυπόστχτον η χιτρος- 
μχχητον , χχί με^χλην' ττχρχ το μχιμΧΜ μχιμχ' , το 
τρο&νμο-^αχι , μχιαχκετος' εξ ου το ^ηΧυκον μετχ του 
στερητη'.οΰ χ, νρος ην ούίεϊς τρο^υμ^ΐτχι μχ-χ^εσ-^ία. 
η ττχρχ την μχχην, χμχιμαχητος, κχι χμχιαχκετος, 
χχί χμχιμχχέτη. 
*ο ΑμΛλ6ννια κυρίας το 6ιχ -κύρος χφχν'ζο)• «νο του μχιρ:^ 
το λχμτπ}, ο μΐί'ΚΧων , μχρ^' χφ' ού ΤΟ μ.χρχΐνχ' μετχ 
του στερητικού «, χμχρ2 ' τροτ^ του ρ εις λ, αμχλω' 
χχτχ τΓχρχγαιγην , οϊμχλύνΛ! ' χχί τλεονχσμψ τοΰ ό, 
αμχλίυ^χ. τεΓχ■^ς χμχΚΑύνχι : — η ΤΟ χνλχς χφχνισχι 
η ομχλισχΓ χχρχ την χϋίΐον χΐίμος , χμ:α , κς όουλος 
ϊονλω , κχ φίλος φιλίο' ττχρχγινγον χμννίύ χχί τλεο- 
νχσμω της χ\ συλΚχβης , χχ! του 6 , χμχλόυνω. ούτως 
'Ώ.ρ!ί:'ν- 6 6ε Μί-^β'ίιοί , ττχρχ το όμχλος οαχΚυνα , ύίς 
χχκος χχκΐϋ χχκυνί}• χχ! έιτεν•^εσει του 6, χχ} τροχη 
του ο ε!ς χ, 

ΆμΧ^-^^'^' Ί τροφός του Αιός. ΚχΚλίμχχος , — αν 6ε 
^ήσχο μχζ^ν λίγος Άμχλ-3'ειης, — εϊσ! ό' ο'ΐ φχσι ττχ- 
ρχτετΧχσ^χι το ονομχ. είνχι γχρ χυτην χμχλακιστίχν' 
■κχρχ το μη μχλχσσεσ^χι κχι τχχεινονσ-^χι. 6ιχ τούτο 
χχ! τον ΉρχχΚέβί χχρτεριν.ντχτον '^εγον^νχι λέγουσιν. 3ο έττειίη εΤχεν «ντης το κίρχς, ωςτερ ό μί^ος. ζήτέι ?/« 
την χχροιμίχν , ΑμαΚ-^ι-ίχς χέρχς, ενσ-3'ενε/χς χχ} 
υγιβι'χς. Αμχλ-^εύσει τλή&ει χύξει. 

Αμχλη, >} χττχλή. η 6ε λίξις ^\χκε6όνκν. Ι-'ίεν «:.< Π,;ό- 
μχλχ είρντχι, ή τρο τοΰ 6εοντος χύξχυοαι-'νη μυρ'κη' )£■ 
μχλεΐν γχρ το χνζχνειν. χμ η τριχών χίιξησις, χμχΚη. 
εστι 6ε. χχχλη- χμ τρον^ , χμχλη τχΊς' κ«< χμχλον 
αμχλως , ατχλον χττχΚως , μετρίως , εύχόΚαις. 

Αμχλλο6ετηρες, οι τχς χμχλ).:.: 6εσ•ίθΰντες. αμχλΚ» ίέ 
η εκ τολλων ά'ρχγμχτων συνχγωγη. 

Αμχλλχι , τχ 6ρχγίΐχτχ τα του σίτου ' η ττχρχ το κμχ- 
σ-^χι . η ττχρχ το χμχ χολλίσ-ίχι ΤΜς χερσ! την τοϋ 
σίτου μετχ των χσταχυων κχλχμην. 

Άμχν, το ■β'ερί^ειν' ττχρχ το όμοΰ ΐτισνχν , οίον χμχ- 
σττχν , το χμχ κχ! υφ' εν ττοΚΚχ εΚχειν. ζητεί εις το 5<• 
χ αϊ]. 

Άμχνοχλον , το χφχνες χχρχ Άλχα/αι. χμβιΚίνν'Λ.,• οίμιίλ- 
6χ;•ον το χφχνί:ς χχ! χφχνιζομενον' χχ! ύττερ-^έοει 
Χίΐχν6χλον. 

'Άμχντες] οϊ ττερ! Ελχφήνορχ ΐίετχ Τροίχς χΚωτιν ίιέ- 
βησχν εις την ηχειρον , χχι ίνχησχν χχρχ τχ Κερχυνιχ 
0(9)/. εκτισχν 6ε Εΰβοιχν. ο3'εν Αβχντες έκλψ^ησχν. 
εν ντομνήμχσι Ανχόφρονος. χμ χχτχ μετχψορχν, 
Αμχντες. 

* 'Άμχζουρ-^ς , ο τχς χμχξχς τεχτχίνων' ττχρχ το έρ•/χ- η η 
ζομχι. 

Άαχμχζυς, η χνχ6εν6ρχς' χχρχ το χμαι'ξχι , η συνΜε- 
μ^νη • χνχίεσμουντχι γχρ χι χνχ6εν6ρά6ες ' χΐίμιζυς' 
κ:ά χλεονχσμω του χ, χμ τροχγ , χμχμχξυς. \ί.χίχχρ- 
μος , Εν γα κχι •'^χΧχσσχ , ου6 χμχξυχς φέρει : — 
Σα-τφ» 6ιχ του 6 λέγει χμχμχζυίες. Μεθ^ί/οί. έστιν 
ουν χυ-χΆου τι γένος, ο! 6ε , την έσχέριον στχφνλη:. ' 
' Αλέξχν6ρος την χβούβχστον λέγει. 

"Αμχξ^Ι Φησ! 6' χνηρ φρένχς χφνειος χηξχσ&:αχμχξχί>:. «Ο 
— χχρχ το χγω , χζω , χξχ , χμ χμχξχ. χμ άμχξις, 
η μικρχ. 

Άμχρχ , Ο οχετός οι ού το εν τοις κηνοις φι-ρετχι υίωρ, 
η Τχφρος, η υόρο^ροη. Λί 6 οτ χνηρ όχετηγος χχο 
κρήνης μελχνύόρου Άμφυτχ χχι κήτους υόχτος ρόον 
ηγεμονεύει , Χε/ϊτ/ μχχελλχν έχων , χμχρης έζ εχαχ- 
τχ βχλλων, Ιλιχ6ος φ. χχρχ το χμχ χμ ομχλως ρειν 
το υ6ωρ. η οτι τχ φυομενχ χλησίον χϋτου φντχ οΰχ 
^χ μχρχίνεσ-3'χι. ή χχρχ το τ^ χμ^ χ'ίρεσ^χι ' χμη 6έ 
έστιν έργχλεΐΌν οΙχο6ομιχον. ή 6ιχ το χερ! τχς χίμχ- ^^ 
σίχς ρειν , τχ χεριφρχγμχτκ χχ! τους τοίχους, οι 6ε, 
τχφρον, στέγην. 

Άίίχοίχ , χχρχ το χμχ χγω χχρχγωγως το χϋτο σημχι- 
νόμενον' χχ! χμχρχι, χι έν τω ωτίω κοιλότητες, χχι 
χμχρ^σι , χοροις. 

Άμχρυγχς, ο-φεις' οι 6ε, χχτΐνχς ο-^εοις. κχι χμχρυγκ, 
χΊ'-^υγμχ , φόρημχ , ει6ω).ον , χίνησιν , λχμχη6όνχ. 

Άμχρΰσσω , το λχμχω. Ησίοόος, υχ οφρύσι χυρ χμχ- 
ρυσσε : — μχίρω , μχρω ' έζ ού μχρυσσω ' χχ! χλεονχ- 
σμω του χ, άμχρυσσω' χα! χμχρυγμχ, χχ! χμχρυγχς' 3* 
σηαχίνει τχς των οφ&χλμων έκλχμ•ψεις. — Κχρ/των 
χμχρυγμχτ εχοισχ , Ιίσίοοος. σημχίνει 6ε κχι τχς του 
μετωχου ρντίοχς, χΐτινες εϊρηντχι 6ιχ το αμχυρον 
χλχμχεις εΐνχι χχί χμυ^.ρχί- η χχρχ το χμχρχις έοηίέ- 
νχι , οχετο!'ς. ως γχρ έκεΐνχι το υ6αρ , ούτω κχ! χΰτχι 
τον ί6ρωτχ μετχγονσιν έχι τχ χχρ' έαχτερχ μέρη της 
χεφχλης. χι 6ε έκλχμψεις εϊρηντχι χχρχ το μχίρω το 
λχμχχ. (ξ ού έν 6ιχλχσιχσμω μχρμχίρω , χχι μχρμχ- 
ρυγη , κχ! μχρμχρον ' Μχρων κυριον ονομχ. εκ του μχριή 7* Α Μ ΕΤΤΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Μ 7* 4ο μέλλοντϋζ , οΜονίσω. χαχρχ, ααχρνγαχ' ΐ) μΛρνγμχΙ, 
Λμχρνχαη , μχΪ άμχουγμχ. Μί^όί/βί. 
Αμχρνν-ίος, νόλις ΐ,υβοΐχζ. ωνόμχστχι ϋ χνο Άίίχρ^ν- 
&^υ 3χ7»?.ϊλΧ' η, ως ννες , α'το του μη μχρχίνεσ^αι 

Άμχρχντός] 'ΑτολλΛ'ν/^ί 9 τχ Άργονχντιχχ, 'Έν•9χ ίη 
ητΐ,'ροιο Κι-τχίόίς τιό' Άαχρχ'^τιϊίν: — Κίτα τόλΐ( τ?ζ 
Κίλχ.'ίο;. ίστι ηχι ίτ^'ρχ Κύτχ τη; Ε•.'ρ.ι•τ^;, χχτχ 

λχμβχνα. λ^γίτχι ίί βίτα'ί όνοαχίττιχω.:. ο•ίεν Κντχϋχ 
ηΐν Μ^ία'χν λί'γοι/σ/ν. Ά,κ-ΐί,ο-χντοι; , τολ/£_ ί'ν τμ ΐΐον- 

5ο ϊ"*• Λί•; ^* ίνιοι , όρη της Κολχ/οοί , ι^ ώι/ χχτχφ^ρε- 
τχι ο Φχσκ ■τοτχυ.ός. φχ/νιτχι ατο Αρνανίων όρϋίν ί.,• 
Κβλχϊΐί χχτχ •^:<.λχτΐχν. τ5 ίβ Αΐί^ίίαίντ;^^ ίντχϋ-^χ 
έτι Τ!ΰν ΐρέιαν Χίριτττχται χ.• χύριον * χα/ τα χμάραντχ 
όζννίτχί. λΐγίτχι ίί τρΟν' ίιχφορον (τηιιχινομίνον τχ 
Λμχρχντχ σύμχτχ. όηΚον οντω λέγίΤΜ ίνΐ χμχρχνηαν 
σναατΜν. 
7 8 Άμχαη'νονς] τταρχ το χμχρΤΜ χαχρτίνους' αημ»ίνε> ί•- 
τον ήμαρτήμίνον χατ» τ^ν νονν' ως οί6χ, Οΐάιττονς. 
τα ττχρχ το άμχρτίχ σνντι^&'μεν» , χχΐ όιχ τοί ο, χμ 
βιχ τοϋ ι •/ρχφιντχι. ζήτα ΐϊς το όχί'φρων. 
Άμχρτοβτήί' ο χμχρτάνχ'^ ίν Τω λ/γί/ν, ήγουν φλυχρο;. 
ή ιΐΒΤχφορχ χτο τϋν x•^.xρ^xνο•.τ^:ν της οίοι;. 
- 'Αμχίτα).ός] Ύχρζ το άμχρτω χμχρτητΜ , αιιχρτηλος χχι 
άμχρτωλός, χ,'αυλος , νχΐΌυργας . αοχ^ηρίς- χμ «μχρ- 
ταλίχ , ό χχΐ αμχρτίχ . χχι χμχρτνμχ• 

ΙΟ Άμχρτι'α , χυρίως η άνοτνχίχ. τταρχ το μχρττω χμχρττι'χ• 
XXI ί}.λε!•^α του τ. χαχρτίχ, ή ο βοΰλΐτχι μη μχρ- 

' 1ΓΤ017Λ . Ο έβτιν χΎοτΐλ.ονσχ. ίν-^χ χχί μχρτνς, ο μχρ- 

ιΐχς ΧΜ ΐϋχς το χ)^η•^ίς• η άτχρτίχ ττχρχ το αρτ^; 
σνμ«ίνον το άραόζι•: , χόροΜ ούσα του αυνϊίρ•χοσ•7αι ο 
βίύλίΤΜ ■ της χτο τρο-^έτΐχς το χτο^εν 6η}.ού7ης. 
' Άμχρτω, ΧΜ χμχρτχ-^ω' έχ τοϋ ίμχρτω το αττοτυ^χχ- 
■ νκ, οΐς ηίω, ίνύχνω' λχο τοϋ μάρχτω το χατχλχα- 
βχ•^ω. άΐίχρτω ουν , το οΰ χχτχλχμβχνω. Αλλ ογε 
ΜΜ τό^' ίμχρτε : — χχί χμχρτησΜ , το χτυχψτχι, 
ντεΰη-^ΐχι- ΧΜ :<μχρτήσίσ&Μ. χίιχήτε7•}χι, βλχβννΜ. 

20 'Ααχρτγ , έχί'ρρημχ, σημχ,'νίΐ το όμοΰ. χχι χχτχ το χυτ^. 
χχΐ ο μίν 'Αοίττχρχος ίκ τοϋ χμχρτήϊην λέγει χχτχ σνγ- 
χοτήν' ΧΜ οξύαετΜ' ο ίέ Ήρ^ιίιανος , ί'χ τοϋ αμχ χχι 
τοϋ χρτ:^. ΧΜ "/ινεΤΜ χχο χαΦοτ^ρων έτη'ρρημχ χμχρ- 
τ^ , ΧΜ ομχρτ^. ξήτει εις το όμχρτ^.^ 6ιχτί λέγοντΜ 
με^ότητος έχι^^ήμχτχ; εχειίή μέίον χρσε-^ιχοϋ χχι ου- 
ίετί'ρου ΧίΛτΜ. 'ζήτα ε!ς τον οφιν. ΔίΓ γινώσχειν, οτι 
ην τ2 ι -γρχφετχι. τχ -,χρ ε:;^ λήγοντχ έχιρρήμχτχ, 
ίγίντΊ το ι χροςγεγρχμμήτν• ο^ον , χϊΧη , χχντ\, χρυ- 
φί, ■Ίχουίη, ίίχ^, 'οχη, χτ. εΐ(τΙ ί^ τινχ εις η λήτ/ον• 

:» τχ εΎΐόίηαχΤχ. μη '^χοντχ το ι' ο\ν , η •'^έμις, α»τ1 
•■ τον ώς• η νίος οΰ* χχχ>Λξ^ν, ως ν(ος σημάνει- μη, 
νή, ίη. ΐή• (<ΐτι ίί τχετλιχ^τιχον ίτί^ρημχ, χχι ^αυ- 
μΧ7Τΐχόν• ώή• ίστι χλητιχον έτ/ρόηιχχ- χμ ϊωή , ίΤχί- 
τλιχστιχον ίχίίρηιια• χμ το ηίη^ χμ το ^νίν^ όη , ο 
στν.Μνει το χρτίως- τοντο ϋ το νϋν όή^ ουκ χνϊχετΜ 
τχς σν^τχζεκ τ«!^ νϋν. το μίν γχρ νϊ/ν, (τυντχτσετΜ 
/τ/ των τρι-ων χξόνων νϋν -γρχφω, νϋν η/ρί^ω , νυν 
ί•/ρχ^χ• ΤΟ ίε νυν όη , Ύχρωχημενω αον» συντχσσετΜ, 
ώς χχρχ ΤΜ χοιητ^ . οίον , — νϋν 6ή τοι ξνμβ'κιιμενος 

^ ί'γγν'ί α,-Τ^ς:— Χ«' ΤΟ βη , ότερ χ*ρ,7χίτΜ, Των 
ίλλατ./ των μη ίχό-^των το ι . αϊ; χερίίχωιι^νων. ίττι 
ί'. μίμηιχ φνης χρο3χτου. (ττι ίί Λΐ^οί-'; (τηιιχίνει^ 
τί ίν ολί-ω χρονο!. λίγ«< <>ί ό τ^χνιχίς ρ ήτυχη , χχ' 
«λλ^. χαί'τ* το,'χϋτχ, ίι» τβϋ'ο '^ν» τ^ ' ΎΡ»'9^'^•^'''' ίχειίη χτο ίοτιχης •/ίγονεν. οΤι -γχρ χτο ίοτ/χί; γ.-'γ'- 
νί , ίηλοί τό τχϋτη. (στι γαρ χυτη , η ευάε'χ' η γίν;- 
χη . τχντης' χμ η ίοτιχή , τχύη/. εί χο* ουν λέγομεν 
Ύαντγ άχέκ3•ωμεν, χμ οΰ λέγοιιεν Αυτή χχΆβ'ωμεν, 
6η?Λν ΟΤΙ χτο δοτικής γέγονεν. εΐ 6ί τοϋτο χτο ίοτιχης^ 
γίγονε , όηλον ότι χχι τχ χλλχ τχ ίχ'^ντχ το ι , βτ5 50 
όοτ;χης -γεγόνχτιν. οιΤ:!>ς ο' \θίροβοιχ'.; εις το χοτοτη- 
τος. Έχ χοίων μέρων τοϋ λόγοι» γ;'νοντΜ τχ έτι^ρ"- 
μχτχ; έχ χχντων. χχο ονόιιατο:, ως το φρόνιμος, φρο- 
νία^ύς' χτο ρήαχτος, ως το κρύβίω, χρνβίην ατο ,£ΐ£- 
το>5«; . ως το έχιστχμενος. έτιττχυ,ένχς' λτο χρ-'^ρου, 
ως το ος, αις' χχο χνΓΐηναι'χς, ως το οιιτος , ουτως' 
χχο χρο-^ίαεκς, ως το χνχ, χνω' χχτχ, κχτω' ατο 
ετιρόήμχτος, νς το ΐγν^ί , έγγυτί'οχς' χχο τυνδέαμον, 79 
α'- το' χΛ^α , χχ&.::. Έχ χόσ•^;ν χτώιε»ν ■γίνοντΜ τχ 
έτιράημχτχ: — έκ χχιϋν. χχο ευ^'ι'χς, αις τ», ο τρο• 
Φρων Πρόφρατ^ νϋν Αχνχοΐσι Ποτει^χων ίΤΛϋννον; — 
ατό γενίχης, ως το τροΐξ χοαικβς' Ε^χ χρβιχος χχ- 
ρίσχα^Μ•. _ χχο ί'.τιχης, ως το η ϋι'χ,τη: ίό:'χ;, τ^ 
ϋίχ' '10:'χ ήλ•}ον ίη•:οηίχ έλχληιχ: — ατό χίτιχτιχ^ς, 
ως το, η χχριχτη , της άτριχτης, τ^ χχριχτ•^ , ρ/ν 
χτριχτην' 'Αχριχτην χνχχοινον: — κηι η χερχ , της 
χε'ρχς. Τ}; χ^χ, την χ^ρχν Πι'ρβι/ τοϋ χειμάρρου ίο 
των χέίρων. — κμ χχο χΚητιχης, ως το, Ήρχχλεις 
χχρχ Αουχιχνγ-- η χχο χλίττιχης χωρεί εις έηίόηαχτ:- 
χην σύντχζιν ' οΤον ώ. τοϋτο γχρ , ήν^κχ 3'χ.)αχ7Τι*ον 
λχαβχνετΜ , βχρύνετΜ ,- κ:;ί χωρεί εΙς έχι^ρημχτικήν 
σύντχξιν' ο:ον , ω Ήραχλ^ς. 

"Άιιχ^τρις, χόλις ΐΐχφλχγον/χς , η χροτερον Ιίρωαν::. 
"Ομηρος, Κρώ•.ίνχν τ ΑΊγιχλον τε : — έχλ};•^η ίΙ Αμχ- 
στρις χχο γυνχ,χος Π^ρσ/ίος Αιχχττριίος , ■^υγχτρος 
'Οξνάρ&ρου τοϋ χίελφοϋ αχρείου ' οχερ 6 Στρχβων, αβ 
Άμχττρεως χλίνει' χλλοι ϋ, Αααττρ.ΐο;. το έ•^νιχίν, 
'Αμχ<7τριχνός , ώς Κχλχτιος , Κχλατιχνός' χμ Φχης, 
Φχ7:χνός' τχ •γχρ εις νος ΐ•^νιχχ, η χχο των ίϊς ος 
εϋ-^ειων γίνοντχι , ώς ΒΛΚτρίθ{, ^χχτριχνος' η χχο 
των εις ως γενιχων , ως τοϋτο ' η «χτο των ί,χ τοϋ ιχ 
Πηλίκων, ώς 'Ολβι'χ , Όλβιχνός' Άσίχ, Άβιχνός' χμ 
'Αίίχυτριχνή γη. 

'Αμχς] "Τμμιν βγωγε Μχρνχαένοΐ7ΐ χέχοι'^χ αχωτίμεναι 
νίχς χμχς: — το χμχς ίχτε.'νεται .χχτχ το τέλος, ίβ^τι 
τοίννν χμ,ετε'ρχς, χχι χχτχ. σνγχονην χμχς, ημετέρχς, ζ» 
ί^ωρικώς. 

Άμχτροχιχ , χαρ Οι'.νρω η των τροχών συγχρουαις' χχ- 
ρχ τοις νέωτχ ο των τροχών εν γ$ τυτος. χμχτροχιχ 
έστι το χμχ τρ^'χειν, χ.χι μη χχο^ίχεσδ'Μ , β.ον όμο- 
ίρομίχ τις ουτχ' τροχούς γχρ τους ίρομαυς ελεγον- 
όξύνετχι όε ώς φυτχλιχ ' χαϋ οχβυνετχι ή χρχή. χαχ- 
τροχι'χ ή εις τχυτΐ τυνίρομη των, αρμάτων : χΐίχτροχ,Λ 
α έστί,ι ο* τ^χοζ χ:«4 η {γχχρχξί: τοϋ τροχοϋ η εχι 
της 7ης. <^ήτει εις τχς χρψτεις ε!ς τβ «ριιχτροχιχ. 

Άμχίΐρον, το χλχμχΐς ΧΛ< μη ορωμίινον. χχρχ το μχι'ρω, Α^ 
μ.•ίρώ' χλεονχτμψ τοϋ υ, μχ\ιρώ, ως χλ:άω χλχύτω, 
ΧΜ χχίω χχύσω' ίξ χύτοϋ ρηματιχον όνομχ- χ.-α μετχ 
τοί στερητιχοϋ χ, χμαυρος, ο χλχίίτης' η ό χμχ τίκ'ί; 
χϋρΜς φερόμενος • η χσ^ενες , σχοτεινο:: 

* 'Αμβ.-'.ιις, <ϋνχβχ<τκ, χχτ-α σχ,γχοτην. 

'.\μβχλλΐιυμί9χ\ — μη ϋ τι ίηρον .\μβχλ\ώ:ίί&χ ίργ«ν : 
— χνχβχλλωμε^χ, ϋχερτι^ι^ιιε-^χ. χχσα χρό^εσις συγ- 
χοτήν χχσχουσχ τοϋ ίσχχτου φωνήεντος: — ί»ώ;< τ» 

'Αμβχτος, χνχβχσιν ίχου7χ οίος, ή χρος τω τείχει χΰτχ 50 
οΐίχ χνχβχτός. <ζΐτ»ι εις το ίχχοβοτος. Α ]\Ι Ε Τ ϊ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν 1Μ Ε Γ Α. Α Μ 74 Αμβλύ; . ο ιϋτιοο; ο μ-η οξνς. ιταβΛ το μαλοζ, ο ύσΤιν ο 
ϊγχοονιτμοζ τη; μ:ίχι;; , ψ'νΓ.ται μκλύί , »ί ΐ-τττοζ /τ- 
τνί • κ:<4 ΗΧ7Χ στίρηην »μί:•λύζ . 6 μι} έιτί μωλον (ό' 
ΐίτι τον τΓολεαον) ϊτιτ>ιίίΐθζ' συγκοτ^, κμ χ\βονχ7μψ 
του β, Λμβλυς , βχρνζ. 
ΑμβλυΜττίχ] ίπ του κΐίβλνωνος , άμβλυαττ/χ ' τοΰτο (Κ 
του χ:ιβλύ , ό σνμΜνει το χΐ'^βνές, ημ το ω-ψ (άιτόί, 
οΟ οιονεί ό μ•η χχάχρον •Ι^μ; ^χι^'ν , «λλ' ά(τ•9•€νίί' κχι 
Αμβλυντταν ., το μη οζνίερκεΐν' Άττιχωι; ίε το τυ- 
φλίόττΐΐν Ηχί βχρύνεσ•^:ίί τους ό^^χλμούζ. χτο του 
«μβλυ;, κμ Τίϋ όσσ*» το βλίπω , ιτχρχ το χμβΚεις 
ίχείν του; Όσσουζ, χμβλυίάσσαι , μ;} ΆττιχΜς χμ- 
β'ί.υΜττ!)}. 
ΑμβΧ.-ί'ΐχι , ΤΟ χτελεζ βρέΦο; χττοβχλεΤν ' χ.χι τχ ττροζ 
τοντο φχραχτ.χ, αμβλωό'ριόι» Ηχλουσιν οι !χτροί• Άρι- 
στο•φχ•^ηί, Κ.-« (Ρροντι'ό' έξηιιβλχκχζ ϊξηνρηα^νην : — 
•ο αχο μεΓχφορΧι; τάίν χμιτΆων. όποτε γχρ χυτχ< τους 
Χ6•γομ^νους οφ•^χλμους ατοχχν•^εΤεν , λεγουσιν χυτχς 
«μβ'/.υαιττειν' χντι του, οΰ τελετφορουσι χχρνόν. !ΐ^ί 
ίτί Τύϊν γννΜΧχν ΤΜν άτε'.η τχ βρ^Φη βχλλουσχν, 
λε'γετχι άιφλυΛζτίΐν , και κχτχ συγκοττην χμβλώττειν. 
η εκ τοΰ χμχ) ητχι , ό ίστι την γονην χφχνίσαι , χμ- 
βληι-Μ' κχ( τροΊτη του η εις ω, χμβλοϊσαι. εις το 
^ζχμβλχΎκι. 
Αμβλχ^ρ.'ίιχ , τχ έζημβλωμένχ εμβρνχ. 
ΑμβιοΙ', χνχτνεΐ', χνχζεΐ". "Άμβα'.ον , χυτρχν , κχόον. 
^^ Αμβλήόην γοοα'σΛ , ανχφερουσχ άά'ρόας το -χνευμα , χνχ- 
βολά^ην , λ'το νροοιμίου. 
Αμβολάίην , χνχβχλλων " 7/ εξ ύνοβολης. χμβολα'ι γ*ρ 

ίιχνχβολχί' χρχη χχί τροοίμιον , ττχρχ τοΐ'ς μουσιχοί'ς. 
Άμβολιερ^ος] Αϊεϊ ό χμβολιερ^'ος άνήρ ίτηιι τίχλχιει•. 

— ό ίνχβχλλόμενος τό Ιργον. 
Άμβροτοι' όίοτι χ^χνχτοι οι 3^εοί , τω χμοιροι εΐνχι βρο- 

τοΰ , ο έστιν χϊμχτος. 
"Αμβροτον , χ^ίνχτον . οΰ βροτοί οΰχ χττοντχι , χίόοϊΌν, 
δο «ίν , λχμνρον , εύωίες , χχλον. χ:ί< χμβροτχ , κεχρυμ- 
μίνχ. ^ , ,, , ^, 

Άιβρότ'^ς Ιττ'.'ος , ■^εΤος% ^χυμχττος, ον ουχ οίοντε βρο- 
τοΤς ί•<\/χσ3'αι. η 6 ϋγρός' νγρος γχρ έτην ο υττνος' 
οίον, 'ϋήάυμος χί^φιχν^ε/ς: — »αΙ Αμβρόσιος ούν όιχ 
τοΰτο λέγετχι ό υγρός, ούτως 'Ώ,ρος. ό δε Θΐτ'ογνις γρχ• 
φ&ι τό σι , έ.'φ^ογγον ' σημχίνει 6ε τον ευόχιμονχ. τχ 
γχρ όιχ του ίίος γινομενχ χττχντχ, ττΆην των μετου- 
αχιτικ^ν , όιχ του ι γρχφοντ:α • οΙον όιτλχσιος , χστχ- 
αος, τχρχσιος, Ίκέσιος, έφέτιος, χνχρσιος , 'Συρχχουτ- 
σιος' (ουηα γχρ Ήρχέιχνός έν τω κι>;•3•ολβυ, όιχ δυο 
4ο (τ<7 γρχφει τό ΌνομΜ) όιχττρΰσιος' ομοίως 6ε χ:α τχ έττ 
χρι^μω τχασόμενχ' ο/ίν όιχχοσιοι, τριχχοσιοι. ε'ιτον, 
μη σημχίνοντχ μέρος ή μετουιίχν : — 6ια το υειος 
χχρχ, χχί χρΰσειος στχυρίς. ' Αλλως ' τχ 6ιχ του ιος 
χτητιχχ , χτΓΟ χρωτοτύττου τχν εις τος γινομενχ,^ ει μεν 
μετχβχλλει τό τ εις σ, όιχ του ι γρχφετ:α' οίον χχη- 
ρχτο: , χχηρχηος ' χμβροτος , χμβροσιος ' εϊ 6ί φνλχτ- 
τει το τ, όιχ της ει διφθόγγου" Άρχέστρχτος, Άρχε- 
στρχτε^ος' Κχλλίστρχτος , Υ^χλλιστρχτειος' χωρίς ει 
μη ώσιν έ.^νικχ , ως τό Έοιωτός . Βοιωτίας ' χχι Αϊγυ- 
5ο τττος , Αίγϋ-κτιος. γίνεται 6ί τιχρχ το χβροτος " τούτο, 
νχρχ το βροτός , μετχ του στερητί'Λου χ , χχι χλεονχ- 
σμω , γ'νεται χνβροτος' χχι τρι^ττει το ν εις μ. το ^η• 
λυχόν , η χμβροιίχ' χοα σημχίνει την χ-^χνασίχν. χμ- 
βροσ/χ 6ε, η όντως σοφίχ τοΰ 3'εοΰ. χμβροσίχ, ^είχ 
τροφή, ής βροτοι ού μετίχουβιν' η ης οϋχοΐοντε βρο- 
τόν χ-^χσ^χι. εστίν ουν βρόσις βροσίχ, χ:α κχτχ στε• ρησιν χ::ι ττλεονχσμω τοΰ μ, αμβροσίχ. χχι χαβροσιχί 
χχ~τχι • XXI , χμβροσίην όιχ νύχΤχ , όιχ της -^ε/χς 
νυκτός, ωόε την ^είχν σημχίνει. σημχίνει 6ε Κζα το των 8 1 
•?ί•α•ν βρωμχ. 
Άμβρχκίχ, τόλις Ήτίίρου' χφ' ή ς έκλη-3-η ή χώρχ 'Αμ- 
βρχχίχ. Ήοη μεν -ιτοτι κόλττον έττώνυμον Άμβρχχιήων. 
Απολλώνιος. 
"Αμβη, το χείλος της λοτχίος , ιτχρχ τό έν χνχβχσει 

εΐνχι. 
"Αμβων . κυρίως τό χείλος της λοιτχίος , ιτχρχ το έν χνχ- 
βχσει εΐνχι' οΤον , χολλων ηίη λοτχίων τους χμβωνχς ίο 
ττεριλείξχς' λέγοντχι 6ε χχι οι ορεινοί χχι ύι^ηλοΊ το- 
ιτοι ' οίον , — ίτ' οϋρεος χμβχνεσσι ■■ — ιτχρχ το βω 
βων , ως γηρυω Τηρυων' χχι χνχβων , χχι συγχοχ^ 
χΐίβων' XXI χχ^όλου ττροσχνχβχσις χχι υπέροχη χχΐ 
ορούς λόφος. 
Άαβ^αμοΐσιν, χντι Τοΰ , νερ) τοις βωμοΐς. 'Χ.ρυσινπος 
ύφ' εν -προφέρει ' ο μέντοι^ Αρίστχρχος β μέρη λο^/ου'^ 
χχι προπερισ-πχ. λέγει ουν χχι χλΚχχου , \χίρετε ο 
χρχ κούροι έϋόμηπΰ έπι βωμω •. — ^(ιρη γινωσκειν , οτι 
ό'ιχ τοΰ μ γρχφει , κχν ττχρχ^εσις ^ , το , χμφονον. 
Άμέλγχ , πχρχ το χμχ ελιιαν. 2ο 

Άμελει, τοιγχροϋν , 6ηλχ6ή , πο^ντως. ένίρρημχ γχρ έατι 

σνγΛχτχ^εσιν όηλοϋν. 
Άιιέγχοτον , ποτέ μ^ν δηλοΐ τό ευτελές χχι μη χξιον 
φ.^-όνου ' ο 'ο•> , — χμέγχρτε συβωτχ — έν τω σνβωτεΐν 
χνεπιφ-^όνητε , χξιε συφορβεΐν ' }{!^ίΤ^ί στέρησιν του α. 
■πχρχ τό μεγχίρω το φ•^ο•^ω, μεγχρτος, κχ! χμέγχρτος, 
ο μη φ-^όνου χξιος ' φ.^όνος γχρ τοΊ'ς ευτελέην ου 
παοςγίνετχι. ΤΙρός γχρ τον έχον•^' ό φθόνος ερπει'^ 
'ΣοΧοχλϊίς. όηλοΐ' 6!ί χχι τό πολύ' ας τό, — φ•%νον ό 
χμέγχρτον ίφελλεν : — χχτ' έπίτχσιν του α' Ί'ν »; χμε- 30 
γχρτον τόν νολλοϋ φ•^όνου χξιον' τχ γχρ μεγχλχ φ^Ό• 
νεΐτχι' τχ. 6' εϋτελη , οΰ. 
' Αμοιβή , η μετχλλχγη χχι νόρευσις ' χχι χμείβοντχς, τους 
ξύλινους χντιστχτχς , τους έν τχΐς οϊκύάομίχις ίοκους, 
στύλους. ^ • 

Άμείβειν , τιμχν ' χχι χμειβον , ηλλχσσον ' χχι χμείβετχι, 

ττχρχιτεΐτχι. 
Άμείβεσ^χί, χντι Του χνοχρίνεσβ'χι , ένχλ}.χσσειν , $ιερ- 

χε7^χί , χ::ι το έν μέρει τι ■ποαΐν, 
Άμει-^ικοσμη , η μετχχόσμησις. 

Άμει'^Ίρυσμείν , μετχμορφοΰσ&χι. ί\ο 

Άμένης , σημχίνει τόν τχΐ'όχ ' χχρχ το μη εχειν μένος ' 
χχι κλίνετχι χμένητος , ωςττερ Άμέλης Αμέλητος, Όνο- 
μχ ποτχμοΰ. εΐσι τινχ εις ης υττέρ β συλλχβχς, εχον- 
τχ ττρό τοΰ η χμετχβολον , χμ τρο του χμετχβολου 
φωνήεν, μήτε τό η, μήτε το ι, μήτε το υ , μήτε τα 
ω ' χτινχ όιχ τοΰ τος κλίνετχι ' έπιχλης έπιχλητος ' 
Άκέλης Άκέλητος, 'όνομχ ποτχμοΰ ' κέλης , κίλητος' 
ννέρης, ύπέρητος. νρόςκειτχι, μήτε το η, μήτε το ι, 
χχΊ έξης' έπειόή τχντχ ίΐς ου έχει την γενιηην, Αι- 
σχίνης, Αΐσχίνου• Μηριόνης, Μηριόνου' Κεβρυόνης, 5° 
Κεβρυόνου' τελώνης, τελώνου. ούτως ο Χ,οιροβοσκος εις 
τόν ε κχνονχ των χρσενικων. 
Άμενηνός'] ιτχρχ τό μένος χμενος ' κ:α ττλεονχσμω της 
νη συλλχβης , χμενηνος. η ττχρχ το μένω μενηνος, ως 
ττέτω ττετηνος'^ και χμενηνος, ο χσί^ενης , λεπτός, 
μχτχιος " έξ οΰ χ:α ρήμχ , — ■ χμενηνωσε 6ί οι χΊχμήν ; 
— χσ^<:νη έποίησεν χντι τοΰ χνέχχμ-^εν. 
Άμέρ$ω] 'Ιλιχδος ν' , — όσσε ί' ίμερόεν Αυγή χχλκείη : — 89 
έστέρισκεν , ημχυρου. κυρίως το μέρους στερώ ' κχτχ- 
χρηστίχύς 6έ , χμ έπΙ τοΰ στεροΰμχι' οίον, 'Οπποτε 75 Α Μ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Μ 7« β- τον οκο."ίν «ντΤΡ ΐ^^ληην »•^.έ^τχι•. — ΐι'ίΐτίρ •κχβχ 
Τ3 τ•.ι:άρ:ΰ σχαρϋ, γ/ι/ίτοΜ τχχρ.'^ω ' χλ! «ϊρ» ^ρβΐ ρρ/^ ' 
οντ» )Μί* ττχρχ το μείρα μερϋ, Ύΐ'νετ.-α μερίζω χ»ι 
χχτχ συ^ΗΟτην , κχ} τροτζ τοϋ ζ είί ί, μ^ρ^^1' χχί 
μετ» τοϋ τηρψηχοΰ «. αμι^ρίίιΐ. μεϊρ:α μερχ , Α;Όλιχί5< 
μ^ρν», χ; ιΙ>•^ει'ίί' ιΡ&ίρ:ύ φ^έρσ», χχί κα'ρΜ χερϋ 

■ ο Κί'ρσ:ύ' χχί Λΐΐί-τΛ• έζ χύηϋ. 

Άιιεννιμον] ιία-εναι το χορενομαι. Ύχρχ το χμχ χχ/ το 
«ιία;. ^ χΛίΛ το νενχ ν^ν^ιαβ;, χλ< :(νε(/7(ΐιΐι;> τοι; α 
^ βαοΟ ^ τλίονχτμον ίηλβΰ'^ΤΟζ . τροττ^ τοί ν ί/ί υ " 
βΓον. — •ΐΓΐ» χλ/ α'αίυτίΐιον: — τουτί'ί7Γ< τορευιιιΐίν. 
'ΛτολλΛ'/ΐίζ β τα Άργονχυτιχχ , — κχ} χμευσίεκή<; — 
ίιχ}.λχττ':ντχ χχί χαει,3ομίνιι το.'ί λογοί-. 
"Λ:££ΐ'3ι•] το χ ,'ίρχχν' ΤΟ χ τρο τον β ^ ίΐ τνττ^λλετχί. 
τηΐίΜνει 6β τρΪΆ' το λογον ατί^/ίΛα/ . το ίνχλ).χσσείν, 

ϊΟ χ»ι το κχτχ μϊρος' Οι μίν , χμειβόμενοι, φυ)ΜΧχί 

Άί;βίί>ί<] άιιειίεΤς τβ χχι στν/νοί — ί'ν βα-^ει βουλευομέ- 
νοι: 'ιιβίοι ι σΗ'-•^ρ»ιτ9'• στίιιχίνει ί^ χχί κγέλχντοι . η 
ιϊγχρΐ7Τ0ΐ ' »το τον μειΑ,α , η μίΐίιω ' τούτο ττχρχ το 
ίίί) το εΰΦρ::ινθ!ίχι, Βο/απ-οί» τροττν τον η ει: ει 
ίίφ&οΤίον , XXI τλίοναί-αοϊ τοϋ α, αειίω χχί μειόΐΜ' 
το •γχρ έχι τοϋ βουλβύοΐίχι, ί/Λ του η γρχφετχι χχι 
βχρΰνετχι • χχρχ γαρ το χ6λ το χρίηι^) γ/νβτα». 
Άαε/(ί);το;] ^ «ν ΛϋίΗ^τοιίί «γ/αί ηύλί^ετο •^ύ-Λτχζ- — 
Το τχί φριχτχί, έν :αί οϋκ ίστι μίΐίιχσχι' ονόί γελχίχι' 
η όη (Ροβερ.-^ι εΐνί χχί σχοτεινχί. χγίχζ, ίιχ το εν χυ- 
τχΐζ άγε7•^χι τχ αυττι^ριχ. Ατολλωνίος. 
Άα£ΐ'?.<χθί. χμειλίΑΤος, άιυμνχ-^ήί, άτηνής' ατο του 
μειλίτί-Ί' ΤΟΊΤΟ άτο μετχφορχζ του μίλιτοζ μελί'Τ(7ω, 
χχι τλεονχίμψ του ι, μειλίσαω, μειλιχτοί, χχί χμεϊ- 
λίχτοί . ό χ<ηι<ίΎχ•^•ητοζ , χχί χίυβύχητκ; , χχί σκληρό•;. 
Άμεϊνιαν] ιτχρχ τ* ."ί^'ρ'ί αερίων ' έχβολη του ρ χχι συν- 
αιΟί-Ίτί' • υ,η'^^ν , χχί χμείων' χχί τλεονχτμΜ τον ν, 
κάε.'-^αιν . ο μη έλχττΜν τινόζ. η νχρχ το μίνχ' , γί'γο- 
Λο νεν χμ^ν-ύν ' χχί -τλεονχτμω τοϋ ι , χιχεινιαν , τουτέστιν 
ο μη μίνχ'ν , «λλ' ϋτο -κχντνν αίρόμενος' τον γαρ 
χοε,'ττονχ χχντΐί Μρονσιν. 
Άαί<ν«] — χλί'ττρ α τε νυχτος χμείνα ■■ — χμείνα χοι- 
βϊί τον ν χχί τον (, χίτιχτίκη γενουζ -^ίλυχοϋ. εστί η/χρ 
Λΐιείνονχ , χχί χμείνοχ , χχί χχτχ χρχίΐν χμεϊνΜ , ύί 
έ}.χσσο•^χ ίλχσσο» έλχ7σ»ι . βεΚτίονχ βελτίοχ χχί βελ- 
τ!μ. το ίί χμιίνω μετά τοϋ ι , ίση ίοτιχη , «το τηί ή 
χ•χεΙνΐίΐ; , τη( χμεΐναι. 
'Αμεινον, βέΚτίον. 
5ο Άιΐί.'ν«Τ(ί , ήίύοσμον υ*ο Περγ.•;/»!». 

'Αιιίΐν'«ί. ιτχρχ το χμείνα-' χμείνονοζ, Αμεινονίχζ , κχί 
Άΐίεινιχι;, όνοιιχ χύριον. η ιτχρχ το μενοί μενι'χς' χχί 
άΐιεινίχί χχτχ στίρησιν, ο/βι/ίί άχρό^υμος χχί ϋρ- 
γ);το>;. _ ^ , , , » 

Άμη > ί"* γί^'ρΥ""^ 1 οίχοίομιχον ίργχλεΛν. τχρχ το αμχ 
'γένονε.ί χμη . το χμχ Χχί ύφ' ^ν^ ελχον ιτολλχ. ίύνχτχι 
ίΐ χχί «το τον χαχν, ό ίστι χόντβιν χχί ^ερί<^8ΐν. 
83 Άιι^τηρει:. &ίριστχί• ατβ τοϋ χιι£ν. 

'^αττειρχ' «»' χμητχαενοι, τεαοντει; , συνχγχγοντΐζ , χαί 
^χχντλντχμενοι' χχί συνχαησχαενος , σχρίύσχί, συνχ- 
ίχς, η •?«ο/'9■*^■ αχο τοϋ Λα», τβντο τχρχ το χμχ κχί 
τ-ι ία> το ■ι^ορ^ΰο^ΛXι. κχί χ'χχτβ'χι, το έφέλχεσ&χι την 
γην , η άλλο η λχΐίι^χνα-^ τοος ί.χυτον. 
Άμητο;] ^κ τον χμϋ το ^(ρι\ω, β' συ^υ-γι'χι; των χ$ρι. 
σχαΐίίίναν, β μίΏ.χν άμήυι' ΧχΙ έξ αντοϋ χμητόί. 
(Ο <)ΐΛί>•>«' <* χμγος. χχί χαητός. χμητος γ.ΐρ . β ΧΛ'ροί 
τβν•?•/ρβν<" «Αίΐ^ΓΟί <«, β -^ιρισμό•: , οιονεί «ντός β χμ^ιμενοί χχρχοζ. το », μχκρον • τ) χ χρο τ•^ν μ χχι 
β σνστίλλβτχι' σεσημΛΪ^τχι το χμητος, χχί χμα. 
Αμητωρ . :{*ΗθαητΛ>ρ. 
'Αμήτορχζ, χι^χριστχί' Υ,ρητεζ. 
Άμήρυτον , το χτίλεστον χτο μετχφορχς τϋν βτο τχν 

ίρ/ίί'ν μηρυμχτίιΐν , μηρυτον , χχί χμηρυτον. 
"Αμηρον , νίον' οίον, τ« 'Α'χηρον οϋίετέρΜί ίστιν Όνομχ 

όροΐιζ. χμηροι , οί Ομηροι. 
"Αμηί^ τοίόί Τίί τλίχονί. Άριστο^χνη^, Άαητχ χροβχ- ι» 
χίνεμ-^εν ημΐν τουτο-^ί: — χχ3 τοϋ έζχμχσ•^χί χ-.'τον 
σχο•Αΐ} ίΐφ' ηίονηί, ίι'ί μέΧιτι κχτχρόοίίενον. η χχρχ 
το τολλ»)ν χμχ είί αΐην χνχ•γθμίνΛν χχί έμβχλΚομέ- 
ν ■)!'■> εΐζ την χχτχσκίνην χυτού. 
Άμήχχνχ , χροί Χ οϋκ εστί τ/'ί μηχχνην ευρεΐν • ίξ ου 
6εινχ χχί χαλεχχ. 6η}.οΐ ίί χ«ί τοι» ατεχνον, χχί τον 
χχορον αηχχνηζ. ^Η μχλχ όη χαχότεχνος χμηχχνε 
σος όόλοζ "ίΛρη '■ — 'Ιστΐον βτι ίΰο ση'χοάνει η λίζις, 
η τον μη $υνχ•χενον μηχχνην ίύρειν , η τοοί ον οι/χ Ιοτ; 
μτγχ-^ησχσ-^χι' οτερ χχι ίντχ\)^χ Κέ^ετχι. χχί χμηχχ- ^λ 
νι'η , χΎορίχ. ίηλοϊ' κχί άβ^■^λον . χτροχοχον , ένίεη. 
Άμίζ , ονροϋχον άγγεϊΌν. λριστο^χνης, — βΓτ' {/τησεν 
χαίίχ ■■ — χχρχ το όμιχΜ το ούρω , όμ)ζ , χχί χμι'ς, 
β)ί όχριόεΐί , άχριόεις. η χχρ,ύνομχστχι υχοχοριστιχκς, 
ίμη . χμί^ , !ύ( σχχφη σχχφίζ. χχί χμίζχι , οϋρησχι ' 
χχί χμιον , σχϋ^οί χργιροϋν. 
Άμίχ, ΐχ•^ΰς• ον φησίν Αριστοτέλης χχρχχρϋοντχ χχί 
τϋν συνχγβ}^χφμίνίαν χχί σχρ^ο^χγ^ιν. χοΚψ/ ίί έχει 
ΐσοαηκν τφ έντέρω , χχί σχληνχ. χχρχ το χμχ ίι-νχι 
τοί'ς χλίουσιν. εστί γχρ συνχγελχστιχον. χχί χμιοζ , ο ^ο 
χοϋφος. χχί χμιχχοι , οι συντρέχοντες. 
Άμι^οη'7χΓ\ "Σιΐίχνίότ; τον χρι-3'μον χα.ι-'^ρον είχε •αχ-^' 
νχ^ρ-^ετιν. έκ 6β του χαι•^ρ6ί , χμι^ρα χαι-^ρη-τ^ο χμι- 
^■ρητχι, το χρι^μησχι. η χχί τοϋ χρι-^^αητχι χχτχ με- 
τχ-^εην των στοιχείων, ω^ τύχιλος χίτυλος. 
Άμ/στυλλον τχϋρον. σηίΐχίνει 6ί τον μη χεχοαμένον , χΟιχ- 

χοχον. 
' Αιιίσχλλον] ο/ον ■ — ααί7χλλοι τε -γ/^ροντες: — χχτ' ίν• 
όειχν τοϋ γ. χμίσγχλλος, ο όυ7.-ίρεστοζ , ο μη άλλα• 5° 
μισγόμενοζ' η έτεροΛν χχι έζηλλχγμ^-νον- 
Άμιτροχίταινχζ , χζίώστους , η ιιίτρχ χχί ^ωρχχι μη χρω- 
μύνους . χίετοχίτιυνχζ. μίτρχι γχρ <^ωνχι χχΚχ:ΐΊ χοο 
των χϋοίιαν. 
' Αμιχ-^χλοΐσσχν , την χχροςιιιχτον ουσχν τη γ^ •3'ΛλΛ5•- 
αχν σηαχϊνει. δι:< το μη 'εχειν λιιΐένχ' ο.ον , — χχί 
Λημνον χμιχ&χλοεσσχν. χχρχ το χμιχτος χαιχτοεις, 
ΰίς βροτος βροτοεις ' χχί τροχτ^ τοϋ χ εις χ, χμιχ•^όεις " 8 ί 
χχί το ^ηλυχον , χμιχ^οεσσχ , α)ς χυόηεα χ'νόηεσσχ' 
χχί χλεονχσμω της χλ συλλχβηζ χμιχ-ίχλοίσσχ. η ίιχ 
το ΤΜν οίχούντων χχρόσιτον χχί χνηαιρον , αις φισ/ν 
'Ομηροί , Ο'χίτχι εις Αίανοι/ ,αετ* Σ,ίντιχς χγριοφοί- 
νους: — ονταίι; ΧΙρος. η χχροσιτο; χχί χμιγης, ίιχ το 
τους (νοιχοϋντχς χειρχτχς εΐνχι. 
Άμαε . ύ; το, — νϋν χμμε χχλιμχλχγχ•^εντχς β'α;: — 
ον» εστι χλη-^υντιχοϋ , χλλχ ίυΊ'χοϋ χρι^μοϋ. χχί τιν^ς 
μίν χχο του χμαες λίολιχως χλη-^υντιχοϋ φχσίν , άτο- ι ο 
βολ^ τοϋ σ το ^νί'χον ψνεσ^χι , οΐί Α."*;^*!; Α'χντε " 
τιν'•-ς ίε άλλλίΐ λ«γβνβ;|^ , άμμε /χ τ>ΰ ημβ'ί Αι'ολίχ»;, 
η Αίβριχχς. 
Άμαι] χιιμι ϋ μχντις ΐ,υ εϊόως χγορευε: — χντνννμ/χ 
ίοτιχης τϋν χλη•^νντιχίίν. τρισΐ ίιχφορχΓς γίνετχι. οι 
'Ιοινες, σνττΛλονβ•» τ» ι, χχί χροχεριστωσιν , ^μιν' οί 
α ΑίολεΓο. συστ^λλίυσι το / χαί βχρύνουσι, χχί τλίο- 
νά^β'.σιν ετ*ρον ουμφαινον , χμ τνττέλλουβι την χρχην. Α ιΜ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΛ. Α Μ 78 , α,αΐίί α ίργον Αντως 

σΐΊΤτ^'λλοντι το ι ιιχιοξύ- 3ο • ιι»1 ι^ιλου<ΐίν αΜΤνν , α'ί τι 
άχρχχντον: — ο! όί Αίίψιεϊ'ς. 
νονσιν, ϊΙμίν. 

* "Αμμιγχ, ομου' έτι^ρημχΠΗΟιίζ , νχρχ το μίγνυμι , και 
αμχ το ο,αον. 

Άμμχ , ή τροφό; χχι η μητηρ , χχτχ ύττοκόρισμχ- χ*•' η 
'Ρ*'α λίγΐτχι XXI χμμχζ . χχ' χμμίχ. 

Άμμορον , ίνςμορον , χχαομορον' μορο; γχρ ο ■3'χνατος• 
χχι χμμορίην την κχχην μοΐρχν' κμ χμμόριον , χτιμον 
η χάχνχτον. 

Άμνος , ο χνχλοί χχί τρυφερό;, χμνί; χχϊ χμνο; , τχ 
Ίτρόβχτχ τχ μιχρχ- τχρχ το μένος, μίτχ τον στερηη- 
χοΰ χ, αμένος' κχΐ συγχοττι] χμνο;. οιονεί ο χόυνχμος- 
ΧΧ4 τΓχρχνομχίτχι υχακοριστιΧίΛ; χμνί;. η ■κχρχ το 
μνοΰς {ονερ τημχίνει την έκ γενετή; μχλ.^χχψ χυτού 
τρ/χα' έζ ού μ^ονόην) γίνετχι Χ'χνο;, οιονεί ο εστερη- 
μενο; των νηττίχν τριχχν. Μί-^^οίίΟί. ζήτει ει; το 
Λμνχμοι. 

Άμνεας, εΐρητχι εις το χρνειος. ίστί κμ νοτχμο; νερί 
το Θεμί^κνρον. ε'.ρητχι , 'ότι &ιχ την τρχχντητχ μνείχν 
ονχ εχει' μνίίο;, κχι χμνειΟζ. 
4° "ΆμνιονΙ "Ομηρο; 'Οίυσιεία; γ, Ώίρ(τεν;_ί' χμνιον είχε : 
— το αιμοϋχον χ^-^εΤον τΐχρχ το Μμχ αιμνιον , το 
τοϋ ζίιμχτο; ίεκτΓΛΟν , χτοβολη του Ιωτχ. 

"Αμνχμοι , οίον χνίγονοι. χυρια; ϋ νχρχ την των Κυρη- 
νΜίβν 6ίχΚεχτον , οι- των χμνων χμνοί , χμνχμοι λεγον- 
τχι, τουτέστι των χρνων χρνε; , -προ τοϋ κερχτοφυησχι. 
ΛΙΓΟ του χμν>; χμνχμο;. χμνχ;, ττχρχ το μω το ζήτω, 
•Λχτχ ■7Γχρχ••/ΐύ'γϊΐν. 

Άμό;ι ω;τερ χττο τον σφέτερο; γίνετχί ^^ρι-Λ^ ίιχλίχτω 
σφο;, κχΐ χ-το του υμίτερος υμο; , ούτω χμ χττο τον 
άμέτερα; χμο; Αωρικω;. η ^ίμχ εστί τη; Λωριόο; ό;χ- 
λέκτου. 

Άαολγίί] Ομηρο;, νυκτο; χμολγω : — τη; έστΓερχ;, η 
τώ μεσοννκτίγ, χχ•^' ό ουκ :ίμέλγουσιν' έστερχ;^γχρ ηχ' 
■ημέρχς εΐώ^χσι τούτο τοιεΐν. η εν κχιρω εν φ σναβε- 

■ βηχεν χμε'λ-γεσδ'χι τχ ττρόβχτχ. η νχρχ το μολω , χχϊ 
■κ'κεονχ7μχ τοϋ γ ,αολγω• χχΙ μι^τχ 'τοΰ στερητίχου χ, 
άαολγά»" έν ^ οϋί&Ι; μο'κίσχει- ούτω; Αρίων. 

Αιιοτοι/] •— άμοτον μεμχωτε μχχεσ•^Μ ■ — χχρχ τ•> μένω 
•γίνετχι μότο; χχι χμοτο;, Κίϋ χμοτον , χνυτομονητον' 
ΐνχ ^ το χ έητχτικάν. η μοτχ λί'γβ; τχ ρχχη τχ 
ττληρωτίχχ των ττληγων ■ κί« χμοτον χχτχ χττοφχσιν, 
το μη τετληρωμένον • χτό μετχφορζ; των μη ττεχλη- 
ρωμε>ων τρχυμχτων, τουτέστι μοτων. οϋτω μιν Ώ,ρίων' 
έγω όέ είρον εν υχομνηιιχαιν '\λιχ6ος. Ότι χμοτον λέ- 
γετ:α το χτληρωτον " εν^^χ ημ μοτχ ' ίσω; χτο του 
μετρώ , χμετρον χχ4 άμοτον. η χτρωτον , ίρρηχτον^ 
ΙΟ Ισχυρον , ά-χληστον. 

Αμοχ•^ο;'\ τΓχρχ το μοχ•%; χμοχ^ος' σημχίνει ίε τον 
αγ.χΛΟχχ^ονντχ. τούτο χχρχ το μογο; , ητΧεονχσμω του 

■ &, ΧΜ τροχη του γ ει; χ. τοΰτο ττχρχ το μη έχν 
Ύχννυσ^χι την ι^νχ,ήν. 

Αμοργίνο; χιτωνίσχος, χαρά ιήν χμόρ-γην , Ό έστιν εΐάο; 
χρχμχτο;, 'όμοιον βύσσω- χχ3^χ χχα ΘηρχιΌν , τον ατο 
(άηρχ; τη; νήσου. σημ:ιΊνει 6ε χχι την χολυτελη ΐσ^η- 
τχ. οντω ^\ε•^ο6;ο; ζήτει ει; το Άχομόρξχτο , κμ ει; 
το '.λμΛλ-γάηχτο. 
αο Αμορβη; , χχί χμορβέ; ' σημχίνει το μ&σονυχτιον. χχρχ 
την Όρφνην άοΛρφνη;" χοά ίλλί/ψίί τοΰ ν, χμ 
τροχ^ του φ βΐ; β, οος έν τω χύφο;, χΰβος' φερε- 
νίχη; , βερενίχης. σημαίνει χμ τον χχόλον•^ον, ο »μχ 50 85 τινι όριιων , τΰΟΧίή τον μ ει; β, χμορβί; χχι χμορβηζ. 
Με^οίιο;. ^ , 

Άμορμεύω"] χμοραενεσχεν , συνωίοινόρει' ο.ον, "Συν 6^ 
ήμι'ν ο χελχργος χμοραενεσκεν χλοίτη;: — χχρχ το 
άα,ορμενειν' τοντο Ύχρχ ΤΟ χμχ όρμχν ΧΜ ττορευ^σσαι. 
«αορμεύοντο , σημ::Ίνει το ίιεχό-χι^ον. 'ϋίχχνόρο; ,^ ^ι»- 
3•ο;' γαρ χχμνοντι-; χμορμενοντο λετχρ-γω — τω ονω. 3ο 
^Γίί γχρ χχτχ την χοιλίχν λενχος. 

Άιιοιβοί Ι ']λιχόο; ν, Ο'ί ρ εξ 'Ασχχνι'η; έριβώλχχο; ^λ- 
■^ον Χ'ο,οιβοί: — σηατάνει -το χλλίχχλληλοι , ητοι^ιί: 
άμοιβη; η χχι έν.ιλλχξεω; χχρχγε'/ονότε; αναμχ%ησ:Η 
τοΤ; Ύρωσίν , χντί των χρότερον συνεργούντων χυτκν 
■χολιτων. όιχ γχρ το έχι όέχχ ετη τον χόλεμον ανυε- 
σ3'Μ , ο! χρωτοι πεκμηκότε; χχτχ την μχχην , 1σχρ•- 
^ιχων χύτων χλλων χχοστελλοαένων , χχεχέαχοντο, ως 
εΐχος . έξ χμοι3ης χμύνοντες. η οΊ χμοιβην χχοίιόοντε.: 4° 
τω Πριχμω, όιχ το χχι χϋτον συμμχχησχι Φρνξί. λέ- 
γονται XXI χχολου-^οι , 01 διχ&ογ^οι. _ ^ 

Άμοιβηόον, χχι χμοιβηίίζ. ^Ίλιχ^ο; σ' , χμοιβηίί;^ ί ε^ί- 
χχξον: — έν μέρει όε χκούοντες έίιΉχζον χνχ μέρος. 
' Αχολλώνιος έν το7; Άργονχντιχοΐ'ς, — χμ το< μεν 
χμοιβηόην έλχχσχον: — σημαίνει 6ε το ένηλλχχμένω;. 
— χλλο; οαως έχχμοιβος χνηρεν : — το χλλεχχλ- 
λήλω:. 

Άίίχεχόνη'] 'Ιστέον 'ότι ή χμφι ττρό^εσι; λέχετχι χχι 
χμχί χχρχ τοις Αίαλευσιν , οΐον χμχεχόνη , χμχίσχον- 
σχ. λέγετχί 6ε χντΊ τον χεριβολη; ίμχτίον, ήγουν χχ- 5' 
λίον. ην γχρ χντ^ ίμχτιχ χοα^χερίζωμχ, χχι χμχεχ,ο- 
νιχ β' . χχι χιτων : — εστίν ονν τοΰτο Ίμχτιον λεχτον, 
χερίβληαχ. __ , , , , ~ 

Άμχόνον] 6 μεν χύτις εβη .^εο; χμχονον χνίρων: — (Τ/;- 
μζΐΊνει έχι τον χόλεμον. 

Άμχείρχντε; , ίιχχείρχντε;. , , , , 

Άμχνύνβ'η, χνέχνευσεν. χχο τοΰ χνχχνυω χνχνννσ:ο 
χνχχέχννχχ χνχχέχννμχι χνεχνύδ'η' χχ' συγχοχτί}, >:χι οο 
χ-λεονχσμω τοΰ ν , χμχννν^η , χνεξωχυρή^η, ηγέρ-^η. 

ΆΐίοόόχΐΌί] ό Άμορρχΐο; τοΰ χμορρχίου , ονομχ ε^^νον;" 
έχι 6ε τον τόνου, οΐον το Άμώριον , 6ίχ τοΰ ω μεγχ- 
λου, χχι εν ρ. 

" Αμχχνμχ'] χνχχχνμχ , χχι κχτχ συγχοχην χμχχνμχ. 

Άμχχζοντχι, χνχβχλλονταΐι χχι τχ ομοιχ. 

"Άμ,χηρο;, χηρό;, νοσερός. ^ ^ , 

Άμολγο;, σημαίνει^ μέλχν , χωρίχν , σχότος' η φλογμο;•'Ό 
Ηχί σκεΰο; έν ώ χμέλγονσι το γχλχ οι χοιμένες, χχι 
ξίκινον οίνοφόρον. κμολγονς 6ε του; έξχμέλγοντχ; χχι 
άοχχζοντχ;. μχζχ χμολγό; ■ _ζητει εις το μχ-^χ. 

ΆμοργΙ; 6ε , χχ)Αμη τι; , έξ η; ένίύμχτχ χμόργινχ ' οι 
6έ, λινχ ύφχσμχτχ• οι 6ε , αχό ' Αμοργού τη; νήσου, 
οι 6ε , χμοργίνους , τον; έρυ3•ρους το χρωίΐχ. 

Άμχυηχζειν , το τχς έμχροσ^εν χχο χροσωχου τρίχχζ 
σχχρχςειν. είρητχι οΰτω χχι ό τροχός- χχι 6εσμοί 6ε 
ίμχχχες. ^ ^^ < ι < 

'Άμχυξ, ή γννχιχεία χνχ6έσμη , ο έστι στρόφιον. χχι έχι^^ο τροχός, 6ιχ ΤΟ χυκλοτερης εϊνχι. 
Άμτλχκημχ τό άμχρτημχ' χχρχ τό χνχχλέκεσσχι τω 

χν-^ρώχω' χχό μετχφορχς τοΰ σχοινίον'^ σειρχ γχρ το 

σχοινίον λέγετχι. έχ τοΰ χλέκω χλχχω χνχχλχκημχ, 

χχί χαχλχχημχ. 
Άιιχρενω] ό μεν Κχλλίμχχο; χυρίως έχ! τοΰ ελχειν έλχβε δο 

την λέξιν • ο/Όν , "Ανόρ' έλχιοι 6' έχ λειό^εν χμχρευον- 79 Α Μ ϋ Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Μ δο η- — άατρον γ*() κυρίωί ίίχλίΤ^χι το (τχοι-.ίον το 

«Ρ^(β•-/ τοϋί βόχς, Οίον β^ΜΤίρό:/ η ον, το άΜΐίτερϊί 

τϋν φ-γάν ίεόβμίί/ον• ^ τ» ξύλ^> τβΓί ανχέ-ΐΐ ίάίν 

ύτο<^ίτγίΛ'ν. ό 6'ί Ανκόφρχν , ϊνϊ ην κχχοχχ&ίΔ/ ίλχβί 

Τ>ίν λΐξιν' ^Το•^ . 'ΑχλΜ•./ον χμττρίύ'Πΐ'ην ήΚιτοι β!ον. 

Άμ-τΒλοζ, χχρα 70 ά•^χτηλόί πί ουσχ., 3; αη ίχουσχ έν 

ί χυτή τον -τηλον , τ,^ουν τβν οΓνον" ^ χχ^χ το χχλλίΐν 

χχΐ σείίΐν ί.ϋ»•; ιτΐν^ντχς. _ ^ __ 

\ο \\μχ6λοίΐισα^ το «'βσίνίκον, χμτελίίΐί, ε'.ίο^ί τχν χχ• 

ρχγκ-^αιν μβτονίΐατΤίΜν, ίχ τον άαχελος. τοντο ανχ- 

Τ6λ»« τ:ς ονίχ, χαρ* το αν* Χΐλχ^ίίν' η χχρχ το ίν 

α.ντ^ ίχε'ν τον τΓ>|λον. ^ ^ 

■Λατ«τ*Αα•ν] ^Η ί*. ΧΛ' άμχεζχλνν χροίει όολιχοακιον 

'^γχβι; _^ ϊντί το? άνχΐίίσχί . -ίνατί/να.;. ί;χλχ7ΐχσμο^ 

μίΤοχ^Ις β' βορ/ΰτου. το (5^.αΛ »νκΐΓΛλλ(4'. οι' γ*/» Ιο'νί,• 

*ν τοιϊ ρ^ΤϋΛί/ χ*< τ*'"ϊ κίΓίκ•^•"•; β'ν'-^αί.ι/ «νΛίίτλΛ- 

αχξειν λχχίΰσι, λίλάχίο!•* ' λΛ?ν.• λ*λ.;5^^•. ^ 

ίο'Λίΐτωη;, Λί' ΐΓίρ' τόν "Ώ,^ίχνον »:Γθφν)χί κχί ίιχστχ- 

' νε,ς. κχΐ χέρι την Αιβνψ^• χχρχ τΌ χ: χχ.ϋί-^χί. κυ- 

ρίχ- ίϊ ίμχχτα ι; άνχχ^μχο-.σχ, )} ξτ;ρχί.'χ, •»? ρ^^χ' 

Δίονώτ.οί' ό χεριηγηττήί• _ο[ον ., Άλλοτε /*«ν χλημμιρί.; 

ϊγείοετχί, χ}^^οτ^ δ' χΖτε Άα-χατίζ ξηρντιν έιτιτρο- 

χχΐ'ι ■^^χμχ^οΐΊΐ ■• — χυρίνι; ίί λ/γετα/ -η χνχχχρησιί 

τ^ί -^χλασΐη!;, ηγονν ή άνχχι-.ομίνη ■^χλχΤ7χ. ΐκ τον 

8~ τ»α< χίί-σχ, χϋακ ν.χί χνχχασα , »χΙ ίμχοΐΰα κχτχ 

ον-γχοχτν ΐίΧ' τροτν, αμχΐύτα. αχταχο-ττικχ^ ίί χ^•ι 

ϊΤ.' Γοδ ίίμίτίρον σχμχτος . η ϊχ τη^ ΐτΠ'^χνείΛς _«'» το 

βχάθ4 ύχοχάρησα ΰλ)^. οΙτμ; Ήρχίίχνοζ έν τω.χερΊ 

ίί^γ);α■ίΛι; των λέξεχν 'Ιχχοκρχτουί• η ίΐ'ί βχβ^ος με- 

τχ<ττχτι; τχν νγρίϋν. 

'Αμίοττο•^ . το άτέλε(ΤΓθν , ΗχΙ τέλοί μη έχ^ν. ε,ρητχι ί/ί 

τό Άμήρ■^■^^ν. 
Άμνρο; » χόλκ Θεσσχλίχς. _ , 

Άμνροι, τόχοι χχ^νγροι Ηχί ίιχρρίοντεί. χτο του μηρεΤν 

ΙΟ ΜχΊ ρε!ν. _ . , , , , ο ■ • η 

ΆαυΗΟζ, ίνομχ χολεχ4• λχο Αανκου βχΐίΚίχ; οε- 

βρύϋχν. , ν * .- , 

"Α/ίΐ/ίΙίί. στιμχί'νει το χμχ. χχ(>^ Γο «/« οί.ιιυί/; , τροτη; 
τοϊ » ί.'ί ΐί• «'< οχρ-αα σΰρχΐί, ταυ χνενμχτοζ μετχ- 
βλτί^έντοϋ. "ίΐρος. * , < 

"Α^ίΐ-ίίβίΐ ^χρί το μι/ίροί, ο βημχινει τον χετυρχχταμί- 
νον αίίψ^ν, χμυόροζ, ο άλχμχηί κχΐ σκοτεινός, τούτο 
χχρχ τί μύχ το κχμμυχ. ^ , , -^ 

'λμν-Μ'κί,, χχρχ ΤΟ ίν τ^ΐ κ«λυφν. το /ιετα το ί^α) 
30 χίχρον, χολλχζ χμυχχί εχειν. Ώ.ρος. ^ ^ ^^ ^ 

Άμυσπί, ή αχνειστΐ χότιζ- ΧΧξχ το μη μυειν (ο είτι 
χχνϋν τ/«<ν) έχ! ■«■ολν , μη μνοντχ κχΐ σι/ι/Λγοι/ΓΛ τχ 
χείΚη- η χχρχ ΤΟ αμχ χΐίΤν , χκρίί τοΰ ίιχχνεΐΰχι^ 
%τε χ-τνευστί. ίστι ί'ε *»' φιχ>.ηί εϊίοι; μεγχλης , ψ 
έν χότοα ίχρωντο. ^ _ ο. , . • , 

"Ααι/σχροί . ο καθαροί , ο μ-η μυαει χρχν^εα ,^ ο χμιχν- 
τί(. χα' χμντχρά. η χχρ^ Τ3 μναοί μυαχχροί, ο μυ- 
σχρός- (ινσχοός. ηχ'ι χμυσχρός. _ , ,, 
- Άαύΐίχν'\ χχρχ το μνω το υχοκχμμυω,^ ο μίλλχν μυσΜ' 
^ ίξ οΐ ρηίίχτιαον ίνομχ μύμνν , κχΐ χμύμων , ο μη^ χε- 
χχμυ,νμένος. η χχρχ ΤΟ μϋϊμο; . γνετχι χμωμοί , χμχ- 
μχν- XXI τροχζ 7θν ω (ίζ υ χμύμχν . ως χελχνη χε- 
}.ύνη' β χμώμητος χα/ α\^ 5γ5,% _ . . , 

Άμυμώνη, » ^νγχτη^ Αχνχοΰ^ άχ6 τη; χμυμονοί η/ενι- 
κηί. χολΚχ 1*ρ τχν ^ηλνχχν όνομχτκν^ ίι'ς η λή,οντχ. 
•^ινετχι χχο τίν ε'α ο; γί^ίχάίν (χν^άρσενιχχν' οίον, 
χ4ρχτθ(, Τίρ«τ);• χβλνχοί, χχλΰ*η• χρχχγος, χρχχγη• 
φχρύνετχι ΐχϊ τοΰ ερ-^χλείου) σχ^ρΐ,νο;, Σχ^ρίν);• χ.'ονο^, \ιόνη , ονο^Λ ■ηρώ'Ιίο;. ο-^τχ χχϊ χμυμονοζ, 4ο 
Αμνμόνη , χχΊ χχτχ ίχτχσιν Αμυμχνη. 

Άμν/.χλχι, τχν τΐξί•Λχν βύ.χν χι α'χ.'ϊί,-. 

"λμνλο;, βρχμχ, τό μη χεχτχχος ύ-το μνλαν' χρσεα- 
χχ^ • XXI ■^ιλοΰτχι, 

Άμνστΐ , χχνευττι χΐνεα' οι ίί , χά'ροχζ. 

Άμυλον, (ττε^ρον, χχ).χττον. 

Αμφίβολοι, ο! έχχτίρχ-^εν χεριβχΚλόμενοι , η βχ>.• 

■ λοντες. 

ΆμφίΤ^οεΤν , το μη χχριβχς γινχσκειν' χχι χμφιγνχμο- 
νείν. ^χρο-^εος. 

'Α^φ/γονον , υΐον τον έχ χροτέρας 'ΐννχ:χός. 5β 

ΆμΦί^«X! ■^έΚλιχ, δεσμού; ' ενιοι χμΡιό^τονς χλυσεΐζ, χχ- 
ρχ όί χοιητχΓς άμ^ιόεον, το στβμιον της μήτρχς, χχτχ 
μετχφορχν. 

Άμφιόουλος ο ίζ χμφοτίρνν γονεχν (^οΰλο;. 

Άυ-^ιενον , χεριεχο.'ονν , χεριεχνχλουν' η χερΙ ίρ-^ν έχο- 
νουν. 

Άμφίίγίνοι, οι ίτερομήτορεζ. 

Άμνζ , έη'ρρηαχ. σημχίνει τ» χμνχτιχχς' χχρχ τον μέλ- 88 
Κοντχ "{ΐνόμενον έχ!^ρτριχ , ατορολ^ τοί ω , ως χχο 
τοΰ ίηξχ ΐάζχ δχζ , χχ' χυτοίχξ, χλ*^χ κ?^ζχ χ}.αξ, 
χχϊ όχ'/^ίξ. ουτχί χμύσσχ χμι^ζχ χμνξ κχΐ χμνζ. Μβ- 
•^ϋιοί. XXI αμνχηϋν , χχροις δχχτυλοις' οι ίί , μιχρον' 
η ίχϊ του τχχέχζ. 

Άμυχη , το ίΚχος το ίτι τον σχμχτος ' χχρχ το χμισαιν. 
η χχρχ το μυχον μνχη , χχι χμνχη , η μη £.'; βχ•^ος 
χληγη. Μέ-^οΛοί. 

Άμύστω] χχρχ το χιμχ , χίμχσσχ ' τροχτ} τοΰ χ εις υ, «ο 
χμύσσ;•; . χς μχ^χ μχ^ος χχΐ μϋ^ος. σημχίνει <!« το 
χΐμχτχ χχι ζίχ τΟί'Ι; ίνυξιν. — συ δ ενίο^ι •%μθ» 
άμϋζεις: — χνηβεις , λνχησεις. το^έμχ, άμυσσχ' ο 
μέκΚχν , χμυζω. χχρχ το μυ εχι'ρρημχ γίνετχι μΰ-^χ' 
XXI άμύι^χ . το λι'χν ο'ιμχζειν ' το 6ε ζ, τρίχετχι εις 
ίύο σσ Αϊολιχχς. η χνο τοΰ μυζειν χχι έχ^λ^βειν την 

Αμυντχρ , ο βοηθός• χχο το ι/ χμννχ' ο ενιχοιροζ. 

Αμΰνχ^ τχ ΒΪς νχ χχραληγομενχ τχ ν, βχρύνεοΆχι ^ε• 
λει • χχ) εχιτετχμένον έχει το υ. ε! δέ τι χερισχχτχι^ 
χροκχτχρχον έχει όνομχ' ου το τέλος ε!ς ω τρχχίν, ϊο 
ρημχ χοίίΐ' οδύνη, οδυνν. Αμυνχι , χχθ7τρέ>^χι ■, άχθ• 
σίβησχι , χχ' χλεζησχι > χλ* βοη^ησχι. σημχίνει δε χχί 
τό τιμχρησχσ^χι. χςτε τρϊχ σημχίνει. xμύ•^xι ο:;•, χυ. 
ρ'χς τό χπροφχσι'στχς βοη^ησχι' χχο τοΰ χμυνχ η ίχ• 
διχησις ' τοΰτο χχρχ το μύνη η χρόφχσις ' ιιετχ τοΰ 
ΐχιτχτιχοϋ χ , χμυνχ. η μννχς σημχίνει τους μελλη- 
σμονς' ίν-'ίχ χμύνειν το Χμελλητΐ βοη•^εΐν. η χχρχ το 
άμενχ τό χορευομχι , 'ίίνιτχι χμεύνχ , βίς δΰχ δύνχ, 
χχϊ ^ΰω ^υνχ' χχϊ ενδείχ τοί/ «, άμύνχ, τ> μετχ δρό- 
μου βοη•'}χ. >; χχρχ το χμείβχ , χμεύχ' χχι χρος^ίσει 5ο 
τοΰ ν, χχϊ χχοβολ^ τοΰ ε, χμυνχ, τό ύχ^ρ χχριτος 
βοη^εΐν. 

* 'Αμ<ίχ)'χχχντες , ήγουν χερι^χλχοντες , χερισσχς *γα- 
χχντες. 

Άμφ'ίδον'\ — «λλ χμφχίο)), Χίχε τύχχμχι' — φχνερχς, 
χνχφχνδον. φχίνοι φχνδον , χχϊ χμφχδόν' χα^χίόν χμ- 
φχδιη. Η* «.•£< αμ^χδίην: — (^χνίριαζ. 

Άμ^^χής , οϊχος χερίσχεχτος. 

Άμ^χσίχν , την χί^χνίχν χχϊ ίχχληζιν ' οι)χ *<Ρχβ/*>>, ο«Όν 40 
χροφχσίχν, χχορ'χν. 

Άμψ χυον^ — χορυ•ίες δ χμφ' χΰον χύτευν ' — δυο μέ• 
ρ» λόγοι; εΐαϊν , αμι^ϊ χχϊ χυον' χ! χεριχεφχλχΐχι χΐ• 
τχν ζηρόν ηχον χχετίΚουν. 8< Α Μ Ε Τ Τ ΛΙ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν 1\Ι Ε Γ Α. Α Μ 82 ΑμφείΓονΐ^το ' ο.Ό;/ , Εν μίγχρψ Εκάτης τχνήμεροζ «α- 

φί-χονίϊτο : — όι^τριβΐν. 
Αμφίτχίτο , ΧΐρΐίβχλίΤΟ. 
Αμφΐχοτχτο , ιτίρ} ταν τέκνχν αϋτϊ/ί λυΎουα^νη ίιτετΛτο. 

«7Γ0 του ΤΓΟΤΧΟμχί τοΤΛ'μχι , ο ττχρχτχτιχοζ ΐποτίόμην' 

το γ , έτοτχ-ο , χλΙ χμφητοτχτο. 
5ο Αμφ>ικες% χαφοτίρχ^εν ήχονημί'ιον' χπο του ψι;α' το 

έζ αΐίφοτ^ρχ'ν μερίύν οζύ. 
Αμ^ιχχυΐχ'] ίχ , ή έχιτεμ-τομένη βοη. έκ τούτου Ιχχία Η-νί 

Ιχχή' χχί άμφιχχω , ο μελΚων χιιφιχξχ, άμφίχχχ, 

άμφιχχως ή μετοχή ' το ^ηλυπον , χμφιχχυΐ» , νερι- 

βοχσχ η τρ^'ζονσχ. 
Αμφιχρχος , η Αμφ^xρε^^^ , ο τιρας Όΐ-Λλίους ■ η ταρχ 

τον χερχ, η ττχρχ τχζ χρχί' μχ'^τα γχρ ήν. 
89 Αμφιβέβηχχς] — ος Χρύαην χμφιβίβηκχς : — τεριβε- 

βηχχς , υττεριιχχει'ζ• χττο μετχφορχς των Τΐταχτόίί•:ν. 
Αμφϊβχαιν] ΔίΓ^δ ί ογ' χμφ.'βχ7ΐν κρχτερην Ύροίίΰν : — 

την ίσχνρχν ννερμχχησίν. χυρίύϋζ άμφίβχια ή περί 

του νίχροϋ μχχη ' ιτεριβχντες γχρ τον νεαρών, χγΐϋν/- 

ζοντχί ι/τίρ του σωμχ\'}ς. 
Αμφιβροτη , ή εχχτ^ρω•3'εν τον βροτον σχ^τηυίχ χσιτ)ί 

χχί χρυντουσχ, ττχντο-^&ν ιτη' η ττερ! βροτον εΙργχΊμίνη. 
10 Αμφίβληστρον (Τημχίνει όΐ έίκτυον' ττχρχ το βχλλαι 

βλ2 βλητ'Μ βλητρον' και αετχ τήί χμφΐ τρο^Ίΐσεως, κχι 

■πϊ.εονχ'ίμίύ τοΰ σ, χμφ.βληστρον. 
Αμφιγνήει^] ό "Ηφχιιττος , ό βρχίύζ εν τψ πορευεΊ-ίχι' 

τχρχ το ■γυΐχ , ο έστιν χχρχ , χεΐ'ρε- χχΐ ττόόες' ή χμ- 

φοτίροΐζ τοΐζ γυίοις (ό έστι το^; τοσ<) χίύλός. ζητεί ε'α 

το χίμχτοείζ. 
Αμφιγν.ίασχι , χχρωτηριχσχι. 
Αμφηρ^φι-'χ^ — χμ^^ηρεφίτ'χ τε φχρετρψ: — ^ηΚυχον, χ1- 

Τιχτιχης ττταΐίτειας' χττο τοΰ έρί'φίο χχί τηξ χμφ' νρο- 
<ο ^έΐίίαζ' την χμφοτίρω-^εν ετκεττχσμε'νην , τη•^ ταϊν βε- 

λί5ν '^ηκην. η τχυτη 'η χυρχν. 
Άμφήρκττον , χμφίίολον' η χνινον. έριζα:, ηριτμχι ηρι- 

στχι' έξ αύτοΰ ηριστος χχϊ χμφήριττος. χμφ/λογον , η 

ετΓίΐον. 
Άμφχρίττερος , οΰπ χίσιοζ , οϋ ίεξιός ' άμφοτέρω-^εν χρι- 

στερός. 
Άμφερκη , νχντο^εν -κεριείργομενο-^- 
Άμφημερινοί , ο κχ-^ηαερινο; • κχΐ «μφημερον όμοιας. 
$«> Άμνήρηί χιιλος, ο έκχτι'ρχις χερ^' χχτεχόμενος χχί σύμ- 
φωνος, κχι στομχ χμφηρες, χμφοτίρχις γνά^Όΐς ομοΐΜς 

έσ^ίον. 
Άμφ'βιχ ζ'^χ ' τχ ένι της χέρσου χχι υδχτος όμοίί•:ς ίιχ- 

Τίλίιύντχ. 
'ΑμΦ'ί'-Ί^^' λιμένες, 6υο ε'ίαοίους εχοντες' >/ σχενεινόνς, 

■η χμφιστομους ' ο χφ ίχχτερου μέρους είςττλοιχν 'εχο:ν ' 

(κχΐ χμφιίυς, το ένίύς. τΓχντο-3'εν κχτχδυσιν έχοντες 

ΜχΊ σχέττην κχ! χχτχγαιγην ' οίο^ χμφϋυνοι , χ~ο του 

ίύνειν το σκετΓομενον ' οι χμφοτεροι εΐςττλους (τουτέστιν 
^ο είςίύσεις κχΙ χχτχγιαγην, ίχοντες. Οίυσσείχς ί'. λε- 

γετχι ίί XXI ο λιμην της Υ^υζ,ίκον χΐίφίίυμος , όισσχς 

ΒΪσοόους εχχτερχ&εν μέρους ίχ^ν, — εν όέ οί χκτχΐ 

Άμφίόυμοι: — ;; διίύμους. 
ΆμφίγΊΧι "Ομηρος έττΐ των ίορυίτων λέγει ' Οιον , Έγχε- 

αιν χμφιγυι'οισι : — οιονεί τχ ε•Λχτερχ-^εν γυ'^σχι $υνχ- 

μενχ , ί έστι χωλίϊϊσχί κχΐ χληςχι όίχ της έττιόορχτίόος 

χχ! του σχυριατϊΐρος. ενιοι τοις όιχ χειρός" οί Οε , μχ- 

χροΐ'ς χχ! οξέσιν. 
Αμ^ί-^ρυφοι\ εστί δρυτττΜ το ζ^ω, το χ:ιφοτερω^εν έζε- 
§Λ σμένον , χχι ε<7ΐτχρχγμί)/ον• κχί »μφιόρυ\^ η , την χατε- 

σιτχρχ•/μένην. 
ΓτΥΜοι.οοιςοί'• Άμφιί^ίηε'] χΊτο τοΰ Ιέω μέσου ττχρχχειμένου' -τεριαιλεΓ- 
τχι, τεριορ,'ξει- ήγουν κμφοτέρω^εν νεριεχΰχλασβ• — 
Ίτόλεμός τε Άστυ τϋ' χμφιίέίηε. 

'Αμφιίρόμιχ, εορτή έστιν έν ' Α•'^νι;τι ηλουμίνη• μχ5' 
ην έγχρυφι'ου άρτου ότττα '-ΐένου , έτι τη; έστίχς έητρέ- 
χουσι. το 6' χΰτο νοιοΰσι χχι μετχ σχίνης εις τχ βρέ- 
φη νχρχ την έστ/χν τεριφέροντες , έττειίή χουροτροφος 
ή τροφός έτι Τινων νεφήμιστχι. μάμνηται ΥΙΚχτιαν έν {\{,\ 
&εχιτ)}τΐί'' Ύοΰτο μεν ίή , οία εοικε . μίγις έγεννψ'^η, 
οτιίήτοτε τυγχχνει Όν μετχ ίί τον τόκον τχ χμφι- 
όρομιχ ως χλη-^^ς έν κύκλοι νερι-^ρεχτέον τω λόγω. 

ΑμφιεΚίσσχς, χι νψς χι χμφοτέρω-^εν τχΓς κώττχις έΚχυ- 
νόιιενκι ■ η εχάτερχ τχ ττλευρχ στρεφόμενχι. έκ τοΰ 
έλισσα. 

Αμφιέννντο] τΓχρχ το ζω το ένίυομχι, ττΚεονχσμω τοΰ ν, κ, 
ενω• χχί χχτχ τχρχγωγήν ίννω χχΐ είνύω' νκΐ έχΐιίη 
ε^ος ίχουσιν οί Αιολείς το ι τρέχειν ττρος το έτιφερό- 
μενον σύμφχνον , οίον ε'ι'ρω ε(Ιρω, φ-3'είρΜ φ•^έ^οω' τον 
χύτον τροτίον το ι εις το ν, χχί γίνετχι ίννΰω , χχί 
μετά. της χμφι ττρο-^έσεως κμφιεννυΜ' αχί έξ οίΰ- 
τοΰ νχρχγωγον χμφιέννυμι ' κχι χμΦιέννυτο , το ένε- 
όέίυτο. 

Άμφιειμένοι , ένόείυμένοι• ως το , ' Ώ, μοι οίνχιίείην έιτιει• 
μένε : — γέγονε νχρχ^ το έ'ίϋ το ένόΰομχι * ο -τχρχχεί- 
μενος εί',ίχ ' ο ττχ-^ητικος είμχι ■ ή μετοχή, είμένος ' Ε/- ιι 
μένος ωμοιΊ'ν νεφέλην: — χχί έν συν-^έιτει χμφιειμένοι' 
Τεωργιος ό "Κοιροβοσχός. 

'Αμφιεννΰμην] μήττοτε χχντχΰ-ίχ νεριττή εστίν ή νρό&ε. 
σις. τ' γχρ όιχφέρει τ:ι 'έννυμχι τοΰ χμφιέννυαχι ; χχί, 
χυτή 08 Φχρος μέγχ ε^νυτο νύμφη : — τί γχρ ητλέον 
τοΰ χαφίέσχσ^χι χιτωνχ•. ούτω Ζηνοβιος. 

'Αμφιετεΐν, δ'ύειν χχ-^' εχχστον έτος, ή όί όλου . τοΰ 
έτους, ή χχτ' έτος- κχί χμφιετχφμένχς, τχς χχτ' έτος 
γινομενχς η ττεριερχομένχς. 

Άμφιχέφχλος, χλίνης είόος, τχρχ το έκχτέρω-^εν χνχ- ζί. 
κλισιν 'έχειν χχί τροςκεφχλχιον. 

'Αμφίχχυστΐς , ή ορεινή χρι-^η , ήν ήμεΤς εΰστρχν χχλοΰ- 
μεν. χχί ο'υτω μεν οί τρχγιχοί' οί όέ χωμικοί , το χΙ- 
ίοιΌν χμφ.'κχυτις , χττο του , ττεριχεχχΰσ-ί'χι. οι όβ τήν 
■πρωτην έχφνσιν των ττυρων , ήν ήλή'άν τροσχγορεύουσιν 
ωρχΐον < §ιχ το τους ττρωίμονς , χχέντων των άχυρων, 
ετΓίτηίε/ους εΐνχι εις τροφήν. Με-3-όάιος, είρητχι μετχ- 
φοριχως χχί ή μχχη- 

'Αμφιχύνελλον , -ποτήριον ' νχιιχ το κΰφον χΰφ&λον , κχΐ 
χύττελον. ή -κχρχ το χ'ω χνιτελον , ότου ο ττηλος (ήγουν 4ο 
ο οίνος) χε^'^x|• χχ) μετχ της χαφί, χμφικΰ-πελλον, 
ιτ7.εονχσμω άτέρου λ' το έχ νεριφερείχς χΰφον. ο&εν 
κχι τχ ττρος ήμχς κχτω νεύοντχ νέφη, χΰφελχ λέγον- • 
τχι. 'Αρίστχρχος φησί σηυ.χίνειν τήν λέξιν τήν $ίχ των 
ύίτων έχχτέρω-^εν ττεριφέρειχν. έφ' ων κχί ρητώς χττο- 
&ιίουςλε\ει' "Ή,τοι ο χχλον χλεισον χνχιρήσεσάχί έμελ- 
λε Χ,ρυσεον χμΦίΐτον : — ή οίον χμφίχυρτον. 

'Αμφιχτϋονες, ο: τεριοικοΰντες. το γχρ χτίσχι, έν! τοΰ 
οίκησχι ελχβον οί ττχλχιοί , ως φησιν "Ομηρο:, έϋκτιμε- 
νον -π-τολίε^-ρον : — κχι, έϋκτιμένην χχτ' χλωήν: — 
εστίν ούν οίκίςω οίκίαω οικιών χχί οίκτιων , χχτχ τλβο- 5ο 
νΛΤαον τοΰ τ, χχι μετχ της χμφί -τρο-^έσεως , χα,φι- 
χτίΜν' χχι τροτ^ι τοΰ ι ^ίς υ, χμφιχτΰων , ως τριφχ- 
λειχ τρυφχλειχ. ούτως 'ίΣρος. 

'Αμφίίίχσχ.-ίλος χιτων όυο χειριόχς εχων' ο: ήν των 
έλευ-^ερων ο ά- τχν οίχετων, μίχν είχε, κχί όιχ τοΰτ» 
έτί-ρο'Λχσχχλος έκχλεΐτο. 

'Αμφιχέλεμνον , χμφοτέρω^^ν όχελλον χχι στηριζόαενον' 83 Α Μ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Μ Η η ι βί' ίί Λμ${*ίλ/μνου4 , χμΡιβχρί!!; , η τχζ σχτυροίΐίί ορ- 
•Χιήαις' αιο τον χϊλλΐΐν. 
Αμΐ'μ^τ•'ρ 9 ονχ ΟΜμητριος , χλλα ομοτχτί'ρ ων αόβλ- 
φβ,'. (βν μψίρίζ όι»φορ»ι λΐγοντχι. λβγοντχί ϋ αμ^ι- 
μητρ'χι. 
'Αμ•ΐίτο).ον , όοΰλνν' ^(ρχΎΧίνχν' χχΐ άμφιχολεν>-ιν, 
άστχζί^^χί ηχΊ ^(ρχχΐύαν κχί τβριίτβιν' »χί *μΧι- 
ΐΓίλΓσι, ■^^ρ^^»ρ^ίxι^. 
ΙΟ Άο'ΐ'ιιβχινχ' χίτιχτίχή χμΧΜμχινα. ίττι ίί ίΓίοί όι^ί*;, 
ίχ^■^^ο^ ίί ^1ιx-^οοιι ικ^χλχζ ηχί χνχβχίΐΌντοζ. 
ΆμΧίσχτον , *(ρι'β>.(ττον. 

Άμ^'βίβν'^ ' ντίρχττί•^^. χχτα μιτχφορχν ατο τίΤν 
«'λο'γα••./ <^οίαιν. τχϋτχ γχρ τχρχβΒβ}.7ΐκοτχ ίχντΜν τεΓ; 
Τί'χνβίΐ. χμύνίτχι τον.; έτιο^τχς. η χτο των τχρχβχι- 
νόντχν τβϊ'ί ίΙ» τ£ ιτο^^μίί τί-^νηή'Τί χχί ΰτερμχχ:/^ν- 
τ*ν , ΐνχ αι| ^ΑυλΐυΆΰόαι *χΐ ύβριτ-^ιϊίσίν. η μίσο: χχ• 
3^7α< . έν χντν τίϋί'αίνοί αατηο τολίοϋχοί. Κλίι?< 
50 μκυ χργυρότος , Οζ \ρυ77^ν χιι*ίι3ίβηχας. 

ΆιιφιλχΦ'α] το (ί»(π/ το ί-ΛχτέοΛί^εν λτ^ττον, χμφιλχφΐ;, 

χχτ* σνγγίνίΐχν του 3 8<'ί φ. ίβχί/' 6^ υ,οι ττχρχ τη 

αφ»" οϊονίΐ το τ^ χφν ^χχτΐραι^ίν υχοχίχτον, ίιχ τ>;ν 

βχτύτητχ' ο ΐ7τι πολύ ν.χϊ ίχ•4/ι).α. 

'ΑμΦιλύκ}), η σ-ΛΟτανή . χμφιλϋγη τΐε βύιτα. το λνχοφιβς. 

ίστί 'κυνχιον το ιχοτίΐ'Λν . πχρχ το λύειν την χυγτν, 

χχ! αη ίχν σνττϊίνχι. ίζ χύτο'ύ γίνεται λυγη' χχί τρο- 

τν τοΰ γ ίϊί κ. λνχη' χχί χαφίλνχη νΰζ. ϋρο^. 

Άαφότεοον , ,*τ/ αίσοτι^ΓΟί' χντΐ του ααφοτ^ρχ.;- τχ- 

3ο ρΛγΐτΛΐ α έχ του οΰόετε'ρον χαφότερον . το αρσενικον 

άαφότερος. χα} χμφότεροι, ΐνιχχ ουχ βχε;. το γχρ ση- 

μΜί9»μίνον ΧΜλύει. 

ΆΐίφύΟ ονοαΛτοί το ω μίγχ. το άμίφω, ίυο , ^ειιχτιχχ' 

ίίότι οΰ γίνετχι χνο ενιχχν. το γχρ τηιχχινοαχνον κχ'- 

λϋέΐ. χχ' τι όιχφερει το χμ2>χ τοϊ» όυο; οτί το όνο 

•/ρχφετχι XXI ίιχ του ο μικαου . χχί όιχ του ω μεγχ- 

λοιι Άττιχόϊζ' το 6ε £μφ>ί>, ίιχ του ω μεγχλου ττχντοτε. 

χχί ΟΤΙ το μ^ν 6ΰο . μ!Τχ τοϋ χρ3ρου συντχσσετχΓ 

οΤον . οι ίΰο' το ίε £μΡίύ , άνευ τοί/ χρ•^ρου. άμφοι ση- 

\ο μχίνει το άαφοτε'ούυζ. Άαφίύ οαΛ»; φΓλύΐ -^υμχ. 

ΆμΊότερΟί] χτο του ίευτ.'ρου το χρωτον 6ίίχζ:α. τι έΐτιν 
«το τοί β Τ3 χ όι6:ίζω' έχειί-η το άμφα) ■άεα* έστιν 
Μν 6ΰο. όιχφερει βε το χμφω τοϋ όύο' οτι το μεν όιο, 
τρΜτην γιιϊύΐιν τΐ^ι^σι τοϋ χρι^μοΰ" το 6ί αμφχ , ανχ- 
φοοχν ΰτισχνΐΐτχι ίυχόοζ. ω^τε 'όχερ έστιν οι ίυο, του- 
<τό έστιν χμ'Χ'Χ. όιχ τοντο το ίύο λχμβχνει άρ-^ρον χχ- 
ράάε<ην, οι ίύο , τχν ίνο' το 6ΐ «ίΐ.ί•αι, ου λα.ιβχνει' 
οΰόέ γχρ λέ/ομεν οι άμφω" ηίη -/χρ την χ-.χφορχν 
ίχει. χρ:•3Τθν ουν ϊστί χχρχ το χμφα αμφοτεροζ' β/ον, 
3ο 'Αιιφόηροι μέμχσχν: — ■'^ μΧοτέροισι ό αρ: — ΐιτχ 
όνϊχίΛζ άμφοτ4ρ!ι:' χχΐ χχτχ συ^κοχην άμφια, χχτ' ίχ- 
τατιν τοϋ ο ί;'ί Λ), ίιχ τοντο ούν είχαν, οτι «το του 
ίεντερου το χρΜτον ^^Κμ άιάχίχι. «ίί^οΓίρα» γαρ' ίΐτχ 
άίίΧαι, χατχ ιηγχοχην χχί εκτχτιν. οϋτ.ΰς Ήραιίιανοζ 
τερι χχ^αίν. το γχρ , ' μφότεροι μέμχσχν χολκμίζειν: 
%»Τ7ΐ'(θρεΊ' τίν ίγναιτμίνΐΰν ίιχ ταίν χαοχειμίνΐΐν λογων' 
λί-/ίΐ τ/χρ τον' )ίίΚτορα χχι τόν Άλεξχνόρον. 
ΆαΦ/»'^' αχΐ της Λΐ'.φΐ χρο•^έ ■ίοα, χχί τ^ί ιών ιατο- 
ν^ί . γ^γονεν χμλΓιίΊβν χχί χρχσει ταν ίυο ιι εϊί ι 
μχχηον, ' Αΐί^Ζ'χν. βχρύτο.'ον ϋ -γέ-γονεν έχβιίή χι' αε- 
το'/χί τυνη-'^ί-ιινχι , ΐχν αΐν φνλχττιιτι το Λχηο ΐίίροζ 
τοϋ λόγου, χχί τον αυτόν τόνον φυλχττουτι' β<ον βχί> 
■βΜ/3«<• ττχί> ΛνχΊτά•:" ίχν 6ί ίνχΚλχ^τιιινι τό αυτο 
μ/ροζ τοϋ λό/ου, του.ου χχριν χαί τον τόνον ΐνχλΚχιτ- 
«ονιΤΛ ίοχκ• 6» χαΐ χχΛχΜγΟ; εϊν»ι η αύν^^εβι^ τοϋ Μ 3 Αμφίων έχειίη Μ βΙ( φνν^βντχ Κηγουτχι χρο^ι^σεΐί, 
ϋχοντχι χχί τον λογον τη; ίχ•3•λ/•ν^ί ;■.•,•. κχ! τον λόγον 
τν; χρχ7εχζ. χχί χ! όεχόμενχι τον λόγον τηζ 4χ•'^λι• 
>^£:!ΐί, ου όέχοντχι τον λόγον τη; χοχσενζ' οΤον χοοά• 
ΐτη, χρονΊΤχ τέ μου' ανχι-ρχοααι, χνερχοαχι' χι όε δεχο- 
μενχί τόν λόγον τη; ηράσεαί, ού ό^χον-χι τον λογον τηί 
ίχ^λι^εακ' οίον, χροέττη , χρ^'ττη' χεαι'χχε, χερίχχε 
χόντο; χχε'ραν- — ■ ο•^εν σηα.ειου-ιε-^'χ την ίιχ χρο-^εσιν. 
χντη γαρ, όεχουΑνη τόν λογον τη; ίχ-^έτεχζ, ό^χβτχι 
χχΐ τόν λόγον τη; χ^^χτεω;, ω; έχί τοϋ ίιχλονος' «το 
7^ρ τον ένεγχα , ό τημχί/ει το φέρω , γίγονί ίίχενο- 
χο;' χχΐ κχ-^ ύχερβιβχσιιίν . ί.χέχονο;" χχί γρχ^ει 
τοϋ χ χχί ε ει; χ μχχρόν, ί.χχονοζ- ει αρχ ουν η χμφί 
όέχετχι τον λο-/ο•> τη; έχ-^έτεχ;, οΌν, αμφί άγχ3ον, 
Α,ί»φ' αγα^^^όν ^ερχχοντα — ουχ ιίφείλί- ίέζχτ^χι τον 
λόγβν τηζ χρχσί-χς. λ4γει όε Ε.υρι^ιό^^ ο τρχγιχοζ 
έτυμολόγοί τό Άμφι'ων • οτι Άμφίχ'ν ίχλή^^ χαρχ την 
αμφοίον (ήγουν χχρχ την οίον) γεννη^ηνχι. ο 6β Λρι• 
στο^χνηί χχμιχευόμενοζ λέγει, οτι ουχουν Αμφοόος 
ίίΖ-ίλεν χλη-ίτηνχι. χλλοι 6ϊ λέγονσιν , ότι οϋ γέγονεν 
ατό τη; χμφί χχί του ΐων' αλλ «τβ τής χμφι χρο• 
■^έ-εα); χχτχ χχραγχγην , χχί έξέτΐΐνε το ι χοιητιχαό;, 
ύϋ-ςχερ τό 'Ιξίαν χχί άολίίαν. οϋτω Χοιροβοσκος ίΐς την 
ορ^ογρχφίχν αντου. 

Άαφι^^χ'/.ή; , κχτ' χμφϊΰ τους γβνίΓί .9•«λλίι;ν. β έστιν ο 
ίχχν τοϋ; γονεΤζ αμφότερους ζάντας , ταΓ; αι οι γονεϊ'ς 
τερίεισιν οί όυο. 

Άμφί'^ετοί φιχλη, η χοϊΧον χυ^μενα ίχοχισχ, η χνευ 
ώτχν η χμφοτέρχ•; τετορνευμένη , η Ομοιας ΐχί στοαχ 
κχί χυ9μένχ . . τί•άετχι. 

* Αμφίχνρον , αβΐφοτέριι:•^εν η χχντχχο&εν χνρονμε- 
νον. 

Άμφιος] λέγουσι τιν^ς, οτι ω;χερ άχο τοϋ Χχταΐίΐν γί• 
νετχι ΆχτχΤος, χχ': χχο τοϋ χλε/νν χλεΤος, %αί ρχχν 
ρχοζ, χχί χχο του αρε.'αν χρεΊ'ος' τον χ: τον τροχον χχί 
ατό τον ΑμφΙύΐν γίνεται ' \μίφ*ος ' χχί έχ4ΐόη το Άμτ 
φίχν όιχ τον ι γρχφετχι, τούτου χχρ^ν χχί τό 'Αιι- 
φιος όιά τοϋ ι. οΤςτισιν άντίχειται η σημασίχ. τ* γχρ 
ει; ΐιΐν κυριχ εΙς ο; γινομενχ ονόματα, χχτχ τοϋ αΐ'τον 
σημχ,νομένου λχμβχνεται' ο/βν• το Ά-ιταΙΌ; χχο του 
'λχτχι'χν έγένετο, χχί την αημασίαν τοϋ Άχταίαιν έφΐ- 
λχζεν' ο αυτός γχρ λέγεται χαι Αχτχ/χν χχί Άχτχ'Ός. 
εί αρχ ουν το ^Αμφιο; αχό τοϋ Άμφίχν ίγένετο, 
ωφειλε χχί έχί τον χυτού (τη•.ίχι.οιιένου τχ ίυο ονόματα 
ληφ•^ηνχι. αλλχ μην ού λαμβάνεται έτ! τοϋ χύτοΰ 
στμχιν^μένου τχ ίιο ονο^υ-Λ. Α^φ/^'ν μϊ•ν γχρ έ<ττιν 
ο άόελφ ς τοϋ 2.η^ου , Ο χχίσ*ς τχς θ^βας , υιός τοϋ 
^ιί; χχί τηο Ανπόχης' Άμφιος ίε )|ν τον Σιλαίν*" 
υιός. ίϋςτε όηλον ού γέγονεν άχ£ τοΰ Αμφ/αν το Άμ- 
φιος' χλλ' εστίν ε1χε!\ι, οτι α>ςτερ χχρχ την ντο χρό- 
^εσιν γίνεται υχιος, οίον υχιος Ζ,εύς' (ίστι όί [χλ/] 
ονοαύ: τοτΛ.:ον, α•* χχρχ Λτϋ^Λα'ν/αι' ο.'βν — χαρ' 
εϊαμενχ'.ς Ύχ,Όιο) ουτίΛ χχί χαρά 'την αι.φί' τβό-?ί7ίν 
γέγονεν "λμφιος, έκτχσενς γενομένης τοϋ ι Ψοιητιηης. 
ουτχ; ο \θιροβθΊχος. 

Άμφι2 , εΐρητχι εις το χριαϋ. 

'ΑμφΧ'ες, το όύο μτχ ίχον. χαρχ τό ον«, ίλλ(ι•\(>ει τον 
ν. όας' XXI ιός οϋόας ουίος, γηρχς γηρος, οντβκ όας, 
οος' χχί ως γένος ευγ/νης, ούτω χ'χφχης χαί ΛΜΐ^Ι'Α'βν• 
ΐνΐ.'-νο^ιο,-. χχί αμφχτον όμο.'ως, το έξ έκατέρου μ4ρους 
ωτΛ ΐχον. 

'λμ/^ωτίίες , χαλχχ, αχερ οι ναΚχιβτΜί το'ν ιίνι χΐριετι'- 
νίΤΛν. χερίΛτίίες ουν εΐυί , χχί άμφχτ/ίες, τη; άμφί Ι 5β 93 85 Α Μ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Μ 86 την Τΐρ} σηιιχινούτηζ. ΜΒ^ϋιοζ. η χαφϋΠί οΤίίτα- 
στηριον ωτοί' χχί Λαφ^ΐτας, χιτιάν τΐ( λί'γβτχι. χχΐ 
αμ^,'νωτις. 
Άμ<ί^ονόίζ] τταοΛ το ίίοιφος, ίατι ^?/α<χ ονίί-^ω ' ου μεΚλαν 
ουόίσω. ατοβολ^ ονν ουίις , καΙ (ηιν^ίσίΐ άμφοϋίΐζ' 
■πχρχ το ουίχί το ί4Λ<ΖΌι;. 

ΙΟ Αμφορίνζ, το έκχτί'ρΜ^εν ίι'ωτον στχμνίον , ωζ φησι 
ΘίΟΗριτοί;, Αμφορίυς νβοτίΐ/χί/ΐ: — - οι ί^ , κοινοί/ μί-ν 
κερχμιον , η το ί'χΛΤί^ίίν.^βι/ α'ιρΐμενον χαφοχιραύί, ν.χΐ 
(ϊαφορίτυς κχτχ νυγΗΟτην χα; νλίονχτμόν. όηλοΤ ϋ μί- 
τρον ύγρον. 
Αμφόνον] ΊστΛν οτι κχτχ νυγχοττην οϋχ έγ^νετο' έιτειίη 
αϊ ^υγκοτΓΧί ΐν μιχ λίξα 'γίνοντχι' οΌν ιτχτί'ρος ττχ- 
τρ3ζ, α;χμΐ1ί/χι χμαεΛχι. το ίί Λαφόνο:/, ίϋο μ^ρη 
λόγοι/ βίσ.'ν ' ανχ φόνον γαρ. χλλ' οντε ίε κχτ' ίκ•^λι• 
•\^ιν έγένετο ' έτειίη αΐ έκ-^λι'-ψει^ ούίιίττοτε συμφίϋ•^ου 

5β γί'νοντχι, χλλχ φωνήεντος ίττιφερομενου' ο'ον , κχτχ 
Ατ^ολΆωνιον , χχτ Ατολλώνιον βονλομχι έγίο, βοι/λομ 
έγ^ύ• — χρεϊ'ττον ί/ έττιν ί/τί.Τ/, οτι το τοίοντβν ο%7' 
μχ , ειίος έστΙ συγκο-της, Χ.αροβοσ)ΐός. 
ΑμφίτΓολοζ, ■^ερχτΓχιν!.: , ίουλίς. ττχρχ τ-ήν χμφΐ νρο-9ε- 
αν XXI το -κολχ , τολβί, XXI χμφίτΓολος . οιονεί ή ττερί 
την ί^σνοινχν ττολοΰσχ , τοιιτ^ττιν ανχστρεφομένη. ιτρο- 
■χχροζί-^ετχι. τχ ττχρχ το ττολω κχ) χέ<α , μη μετχ 
•κρο^έσεαίζ τι^εμενχ , ιτρο μιχς ε-)ζου7ΐ τον τονον ο'.ον 

ί^α όνειαοτολοζ , ο/Λίνοτόλος , οίνοχοοζ' τχ όε μετχ -κρο^ε- 
σεΐιΐζ συντι^έμενχ, ττροτχροζννοντχι , τρόττολοι; , ττρό- 
χοοί. 
Ά.ίΐι?<νολίί , τόλΐζ Θρχχηζ, ήτις ίχχλεΐτο τρότερον Έν- 
νέχ ϋοί' διχ το ττεριέχεσ^χι κχί ττεριοδεύεσ^χι νπο 
τον Χτρυαονος ττοτχμοϋ. Με-3^οί/ο;. 
Ακ>?ι<?(!β7Γθνί έννο'ας' ατο τοϋ ρί'τΛ' του σημαίνοντος το 
χλ.'νΛϊ η έχτείνια " έττ χόηλου ετΓίχειμε'νχς του τέλους, 
άμφοτέριο^'εν κλινονσχς , η χχ•^ελκομένχς η χχ•9'ελ- 

5ο "Αμφίζ] τΌντο ον συγκονη , αλλχ μετχσχηαχτισμός. άτο 
γχρ τοϋ Αμφιχρχος Λμφις, ως νχρχ Αίσχύλψ' ωςχερ 
άστρχγχλος, χατρις' χχΙ Ιφιχυχσσχ , 'ϊφις' κχΐ &ρχ• 
συχλης , Θρχσνλλος ' χχι Βχ-^υχλης , Βχ-ίνλΆος , ύττο- 
χοριστιχά- τχϋτχ γχρ μετχσχημχτκτμοι κχλοΰντχι ' ένει 
ού συμφωνεί η κχνχΧηζι^• ουόετοτε γχρ σνγιιοπη •γίνετχι 
τρίτης σνλλχβης. αλλ ουίε ττχλιν όννχμί•3'χ χτοχοτην 
εΙ-ζεΤν ■ έτειίη το σ έχει της τελευτΜχς συλλχβης. 
θ4 ότου ν-Ρ ''''/ί τί^ευτ::ιχς συλλχβης τηρη-^ν το στοι- 
χείων, ου λεγετχι χτοχονη. ωςτε μετασχημχτισμός 
έστιν. Ήρωόιχνος ττερί τχ^^ων. 

Άμφϋσ:•.}^ . τ^ χ^ιρΊ χυρτω-^είσΐ) ' οι 6ε τττύον χοττροβόλον. 

'ΑμΦ^'^•^"•> Ι ο' όνος. λεγετχι ϋ χμφχόοντχ ι^ωχ , τχ χχτχ 
τχ x•^^^3 ΚΧΙ κχτω ωάοντχμένχ. 

Άμφωζις , ΰορίΐΌν ξυλινον , εις Ό χμέΚγουσιν. 

Άμφι] Ιστίον οτι -προ-ίέσεις εϊσϊ τ^ μεν φων^ , ιη' ' τω 
άί σηαχινομένω , ιζ' ' η γχρ χμφΊ χχι η ττερι, το αϋτο 
ΙΟ τημ:άναυσι. ίιχ τοΰτο χχί εν τω χμχ ευρι'σκοντχι' ο'ον, 
"Ε,Λτωρ ί' χμφιττεριστρωφχ : — ίιχφίρονσι ίε χχτχ 
τρεις τροττους. η μεν χμφι , χττοβχλλει το ι, ως το, 
'Αμφ' χγχ^ον ■ίερχτοντ» : — η ίε τερι , οΰί^ττοτε. 
XXI Ότι ή μίν -χερΙ, χνχστρέφετχι , ως το, Άγχμίμνο- 
νος ττέρι και Άχιλλι^ω; : — >/ ίέ χμφι, οΰίέτοτε. κχί 
ΟΤΙ η μεν ττερί , ττοτί μετχγετχι εις έττιρρημχτικην ση- 
μχσι'χν , εις μέρος }.ογου, τουτέστιν έττί^ρι^χ μεσότητος' 
ως το, Ιίομενεν , ττέρι μεν σε τίια : - χντί τοΰ ττερ.σ- 
σως ' η Οε χμφ} . οϋόίττοτε. λεγετχι 6^ η άμφΐ , χχί 
αμιτί κχρ» Αίολεΰσι, ■ Άμφίς] άττο της χμφί ττρο^^σβως , γίνεται χαφ^ς ίτίρ- ία 
ρΐ)μα , σημ.-ϋνον το χωρίς ' οιον , — ^βο/' Κρόναυ χμφϊς 
έοντες : - οι! γχρ $υνχμε•^χ λέγΐΐν ττρόΆεσιν , η νλεο- 
νασμον τοϋ σ. 

ΆμφισβητεΤν, το <^ητεΆ/ , ττλεονχσμγ τοΰ β' (στι γχρ 
άμφισητεΐν. η ττχρχ το χμφίς χχί το βχ^ειν' ΐνχ ση- 
μχίνη το χμφιλογεΐν. ττολλίχις 6ϊ ττλεονίζει το β , «Ι; 
έν τω χίι^ρον άβίηρον' χβίηρος γχρ τις έστί' χχί σίίη 
σϊβίη. χχΐ ούτω μεν ο Μι-'^όίιος' ό ίε Ζψνόίοτος, οτι 
ίυνχτχι μη τχρχ την χμφι συγχεΐσ-^^χι ττρό-^'Βσιν , άλλχ 
ττχρχ το χμφίς έτι^ρημχ' ΐνχ σ);μχίν^ το χεχωριτι/,ε- 3* 
νως βχίνειν ' τοιούτοι γχρ οι ίιστχζοντες. ει όε τοϋτο, 
ευλόγως ΊΙξα-^εν χεχλιται. σημαιωόες 61: , εΐ ττχρχ έττίρ- 
ρηΐίχ συνετέθη, ε! 6ί ττχρχ την χμφι σύγχειτχι , ττ).εο 
νασμον 6έξετχι τοϋ σ, χχ) ττχρχ}Λγως έξωθεν χλι^είη. 
Αττικως ουν , ως ττχρχ ττρο^εσεως ονσης της συν•^έ• 
σεχς . εσω&εν την κλίσιν τεττοίητχ:. ΪΙλχτων έν Γί(5- 
γίχ, Ε,οιχεν χρχ ου ττερί τούτου, ω φίλε, ημφισβητη- 
νχμην: — Ανίοχίόης έν τω ττερι μυστηρίων, Ώερί τού- 
του ημφισβητονν: — ουτοί γε οι μη λυσχντες. η 6ε 
ίσω-^εν χλίσις , ττχντ•η ττχρχλογος , ρητοΰ μη 'όντος τοϋ 4* 
χττλοϋ. 

Άμφιτρυων , ο ττερισσως τρυ^είς κχί ττονη-^είς , ο ηρως ' 
ττχρχ το τρνος , ο εστί νονος' οίον χχί — ττολν τβΐ.'θ5 
ηλχσεν εξω : — Φίλων. 

Αμφιτρίτη, μετωνυμικως χττο της Νηρηΐίος, η ■3'χλχσσχ. 
ωφειλε 6ί, όσον έχ της ετυμολογίας , ως }.έγει ο Χο;- 
ροβοσχος χχι '.£ίρίων, 6ια της ει 6ιφ^όγγου γρχφεσ-'^χι' 
ττχρχ γχρ το τρεϊϊι λε'γετχι Αμφιτρίτη , η χμφοτέρω- 
'^εν φοβον ημ^ν έμττοιοϋσχ' χλλχ τω χαρχχτηρι των 
εΙς τη ■^ηλυχων , 6ιχ τοϋ ι γρχφετχι. τχ γχρ εις τη ζο 
λήγοντα ■3'>;?.υχχ βχρυτονχ ΰττερ 6ύο συλλαβχς , ίν.' 
φωνήεντι -^ίλει ττχραλήγεσ^χι " οίον έρέτη , μελέτη, 
'Αφρο6ίτη. ούτως οϋν χχί ' Αυ,φιτρΙτη. νρόςχειτχι βχρυ- 
τονχ , 6ιχ το τελετή " κχί ύττερ 6νο συλλχβχς , 6ιχ το 
χχίτη.^ . „ , . , 

Άμφιφίιίν , εϊόος ττλχκοϋντος τελούμενος τ^ Άρτέμι6ι ' 
οίον, Ήίχστους , τροφχλίόχς, αμφιφωντχς, ίτρίχ: — 
6ιχ το κυχλψ φωτίζεσ^χι υτη των 6χίων' η άιχ το ϋί) 
ττανσελήνου ούσης ττέμνετ3'χι τ^ Έκατ^. ουτω Μί- 
■'^ό6ιος• 

Άμφιφορίτης' οτι έν ΑΙγί:^ είρχμον ττερί την Άσωττϋχ 
χρηνην υ6ρευσχσ•3'χι. ο-3'εν χχί άγων χγετχι χΐίφιφορί- 
της λεγόμενος ττχρχ τοις Αϊγινήτχις' εν ώ έχε'.σε αγω- 
νιζόμενοι, τους κερχμους υ6χτος ττεττληρωμέίους χνχ).χ- 
βοντες χχτχ των ώμων, τρεχουτι ττερι της νίκης, φι- 
\ονεικοϋντες χχτχ μίμησιν τχν ηρώων. άμφιφορ&νς γχρ 
σορός ύορίχς . κερχμος , χμφορεύς. 

Άα^ίφχλον , χμφοτέρω^εν φχλους εχουσχν ττερ! χΰτήν. ίο 
Φχλοί 6έ είσιν οι χχτχ το μεταττον της ττεριχεφαλχίχς 
χτνιίίσχοι . χχριν κόσμου τι•^εμένοι. 

Άΐίφιφχνη ίστρχ 6ίς φχινόμενχ' χχί χμφιφχνες , ττ&ρι- 
λχμττες , έττιφχνές. 

* Άαφιχχλκοφάλχρχ , τταρχ ' Αριστοφχνει νολΰχα}.χχ, 
τουτέστι χχλχούς οίκους ' ττχρχ το χμφι το ττερί, χχ! 
χχλκος , χχί φχλχρχ τχ των ΐττττων με-ωττίόιχ. 

Άαωςγεττως, όττωςίήττοτε , ηχ& οντινχονν τροττον' ενιοι 
το μετρίως, ΥΙλχτων το εκ ττχντος τρόπον , ένί γε τι:/ί. 2<, 
εστί όί ρητοριχη ή λέζις. εστίν ονομχ χμος , ίσοίννχ- 
μοϋν -^ τις Αωριχχς' έζ ού χχί το εν Οβυσσεία, Των 
άμό-^εν γε. — χντΙ τοΰ αττό τίνος μέρους τούτων, έχ 
της γενικής των ττλη•%ντιχων γίνεται έττίρρημα μεσό- 
τητος άμ-άς. η όίςιτερ ττχρχ το χχλος γίνεται έττίρρημβ, 

ΐ 2 «7 Α Μ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ, Α Ν χαλοίζ, οΐ/Γί,' ν.Χί Λτο το:/ ααθ( γ/νίΤ*/ ετφρηι^χ χμ^ζ' 

%χι συνά^σιι μίτχ ρν γε «τυνδίσιι^ν χχ4 τον χΛί, ττχ- 

ρχΎλτ,ιίχς -γίνΐιτχι Λμα);•/ίτας. ο'^α.-Λί'ίί ΚΛΤΧ η•>χ ,Τ(>0- 

ταν. οι ο' Ατηχίϊ φχνίν χαν/^τ);. χύο όί τον χμΟί, 

3ο γι'νΐΤΛΐ χμό^ο- ϊξ ζ,Ζ το οϋχμϋίν ίτ/^ρ-.ιιιχ- ΗχΙ 

βι^τΐρ χχα του χλαο^ -/ίνΐται ΪΎ'(Ιρηιιχ χχλχ , ουτύύ χχ' 

^ «το ην ουίχμο; , ονόχμοί , άντΊ ηϋ (ιϋίχμ^ί^. 

Α/ί»ΐίΟί] χχρχ το μΛίμος γ/ι/ίτ.•.•< χμαμοζ. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Ν. 

Ανα, 7Τ(θ^ε7ίΐ;' ίν τΙ} συν^ίσει σημάνει την χ^μ τχ/1^•^, 

ως ανοίο; , χνχίρομη• χχϊ την εϊι; τουττίαα χνχηχμ-φιν, 

οις το χνχβχσιί, χ^χτ^έχαι. 
Ανά3λησΐί, χνχβολη χχϊ ίτερ^ετα• εκ του άνχβ*λ\ομ:α 
4* τβ υττερτΐ^εμχί χαι βρχάύνα}, χ.; το. Μη χ-^χβχλ:} χί- 

τερ: — ΧΎΟ τ;ί βΆω βΧηαίΐ , βεβληκχ, βίβλημ::ι, 

βλΐ-σΐζ XXI χνχβλησίί. 
Αίχβχ}Χ/όεί, ταινίοΜ' οι ίί, β^Μ,ροίί ανεόίίιχίχν. Λα- 

Αίχβίβρυχεν , χναχίχτνχεν ■ εάν ίε άνχβε'βρνχεν . χνχ- 
βρίει , ο ίστιν άνχχηίχ χχϊ χνχβχλλεται μιτχ -ψο^ον. 

Α>^^^ 'Λλλ αν», ε1 μεμοναζ: — «ντί τον χνχστη&ι οΚη 
>/ ?^ί^( χχεττΓχσ^η. ού* 6<ττη> «τοχοτί^' ίΤ< τοϋ τοι- 
οιτον. Ή(;:^•ό<Λνος. 
5ο Α«<<7Χ», ν •?ίίί, τάρα τό άνχιαω, χχϊ το ναχ•/μχ χ./χν- 

' • > ' . „ . ... τ • ^ Γ 

«!/■ ττχντχν γχρ επιχρχτει. ει θα ην αχο ρημχτο^, 
θίΐ.νϋτο XV, ίόζ στενχχω, στενχχη. χχρχ το άγο) ονν, 
άγη' χχϊ χλεονχίμχ του χ χνχ•^χη, η χχντχ χρχτουαχ. 
η χ^χχς, άγχη χχ> χνχγχη- έχειΐή Το τχΐ'ί άγκχλχ4ί 
χρχτούμε•^ον χχτχ όυνχμιν , χ^υκτοτερον χρχτε'-ΤΜ. η 
χχρχ το χχα, χρόί ην ά,χοζ οΰχ ίστιν ενρε?^. 
οβ Άνχγχχ^ί»^ Λχο- τον ■ Λνχξ χνχχοζ , έζ ού το «νΧΗΤΟζ, 
<γέγ>νεν Λνκχη , ΛΧ' άνχγχη' χχϊ νΐζ χχο τοϋ σχονόη 
σχονίχζ», κχΐ χνγη χυγάζί», οντω χχϊ λτο τον χν*'/χη 

Άνχγίΐγί;, ό μν ^7< χχ•'^ηχοΰσηί χ^οτ^ης Τετυχηχάΐζ. 

Άνχ•;'χη'χ•/εΐΊ>υ, άνχχρχ'^'ον. 

ΆνχίοΛνχίζα, άνχτχρχττει' «το τον όοίίυζ ίο/ίι/χοί. 

ΆιχίΰνΜ, άναίρχμίΐν , ΰχοστρέ•^Μ. • 

'λνχ ίρΰΐίχ'] — χα' -^ηρεί χνχ ίρύμχ τρηύνοντχ/ : — τι- 

10 νίί (ΐνιγνωσχν δρνμχ , λ'^ λχο του ίρνμος. ουκ ίστι ϋ, 

οΐ/όε βώζΐται τ^ίν τρίΜν χροσ.ιτχν η συζν/.'χ. σο^οζ 

μίν γχρ ΧΧ' τ^^ΐη ΧΧ' σοφχ ου,'.τίνΜ;, ίρνμο^ όε όρυμη 

οίχε'τι. οΰχ χρχ &ρυ•χχ, άλλχ δρνμχ, ως λνχνχ. 

Ά-.χίήμχ'ΤΧ ί στεφχναίματχ' άνχίίΐσ-^Μ , το ταινιουτ-^αι. 

Άνχίονμΐνα] χχρχ το ϋα ίέσϋΰ όίίεχχ• η μετοχή, όεό- 
αι-ν'^ί, XXI χχτχ συνίάρεσιν χνχόονμενοί' οι/τα» Φ<λο^ε- 
νοί ' στίφχνονμενοζ , ΤΜνιινμενι^. 

Άνχίενίρχί, ή άμχελος, ή χροι; 6^-^ίρον χνερχομένη. 
2ο ϋνΐρ'-ν, όενίρχί, χχϊ άνχίενίρχς , άμπελος η ίχΐ ίέν• 

όραν. , , ,. » - 

Άνχζυ-ίΜ'ίαί] ζϋ•γ(α9ρον χχλίΤται ο ^"'Ρ** " χα' έχιζν-ίοι• 

ΟΜ, ΤΟ -ΛΚεΐτοα• ίνα^ν/ϋσχι, το σύρχς άνχητίσΜ, 

ΆοκίΤοΐ «νης. _ ^ α - ' » 

'Ανχ•!Τ;:λήβει, άνχβλΛστησει. το -^'μ* ^η>Μ , χ^συ<,υγ/χς. 

η χχρχ το ^«λλβι Λχ>μ ^αλί/(7Λ» , χχϊ τρ^>χι]^ ■^ηλήσαί. 

Ίοντο τχρχ το Άίΐλή- το ί•, χχρχ το ^ίί το ^ηλχζο}. 
Άνχ^εμχ, ■^*ρ* το /ν τγ στήλ^ «ν«τΛ?ί(Τ^«<. 
Άνχ^^ηιιχ, χγχλμα, χόσμος «/( το ^. . . 
:ο 'Α:χ•Λη^ρ'ς, -χετύχ ίν ΜίγΛρΟίί. οτι η ^ηιιητρα χχ•ίι- 

σ^εΆια ίτ' αντης, άνεχχλεΐτο την χόρην ■ χχϊ ίχ τηί χν*. 

χληβία•; ττ/ν χκτρχν άνχ^Ιη^ρϋχ χαλοιτ.ν. Ιλίάοίιος. Άνχχοι , β/ Δίΐόίχονρβι ταρχ ΆτηχοΙί;. χχρχ το Α,νχτσχ, 
χνχχος, ιβ; φυλατσκ &νλχ<ος, μχλχίτιι) ιιχλχχό^. η 
οΤι χνχχχς. ο έιτι ^ιλχν^ριότΛς, έχαήιχνΤο τοΤς Αθη- 
ναίοι:, η ΟΤΙ τοι/ΐ τλιίοντχς σιοζουτ,ν αστ.'ρες οντες, 
ανχ χχϊ εχχ: ιΐμ-)ΐν ο^τες. χχϊ το ά•,'ί• 6'~ (τυνθετον 
είχθχτιν λττίΚ^:; χχλεΐν , χνχχχς. Μί-^βίιος. 

Άνχχνς, έτ<αε\.ύς »χ1 χεφροντιταεννς χχϊ τΐφνλχ- 
γαΛοϊς, «το τ;;,• χνχχος γενιχή; εϊς Βύάεϊ'χν χνχχθί'ί'- 4° 
ση:, ιιΰ; φνλχχό;• άχο τύν Λνάχτύΐν. οί: ^ροντϋ^ζ εΐιΐ 
τ.ύν ύχηκοίΐν. χχο της χνχχος όέ ευθείας νχηχχη'ζε- 
τ:.ί' ίΧίΐί,} τχ χτο τ2ν ε!: ίι-τλονν λ•>ιγοντο»ν χρτενι- 
κ«, ού τοίίΓ ΐχί^ρημχ εις ως' οντΒ γχρ χχο τον φύλχξ 
η χνχζ η χρχχί; , 'μνετζίΐ ίχ'^ρην,χ. Μ£-5ό<)<0(. 
ΑνχχτίΊρ, ον χεχοίττ:α χχρχ το χνχσσια' ουίενΐ 'γχα 
τοντχν τ.βν ρηαχτίιΐν χχψάχειτχι ονίετ^ρου χαρχσχημχ- 
τΐ7ίΐος. χεχϋίιιτοα ουν χχαχ το χνακτορος. οΰται Φ;λό- 
ζενος εις το ρηαχτιχον χντοϋ. 

Άνχκωχεύειν , το έν χιΚάγει χειμ^νος όντος στειλχντχς 5ο 
τχ ο-'^ονιχ σχλίύειν' η έν τμ χολε'μφ χμίλεϊν' χχρχ 
το χνΜ τχς χχ^ιχχς ίχειν. σηα^ανει όΐ χχϊ το χνχχΛ• 
ρε'ί'ν , χχϊ οΐ^ν ανχχαρεύίΐν , χχϊ τροτγ Τιάν ατοι,χείίΐν. 

Άνχχυμβχ\1ζ\)ϊ\ — α^ροί ί χνεχνμβχ\ϊχ•ζον : — άνεχρό- 
τονν , ή χνεταέτοντο. 

'λναχλϊν:», άνοΤξχί, χ-.'χχετϊι^Μ. 

ΆνΧ'^ν/οΰν φχσΐ τό χνοιγνύνΜ χιβωτον, η τον έχΐ τ?^ 97 
•Άνρχ χόρχκχ. λέ•</ετΜ χλΙ έ~ί τον χνχ^Μνίϊν , οίνοιγνύ- 
νχι το στόμχ. λέ^ετΜ χ-^χί^ντ/])-. χχϊ η της '^νρχς ά•.οι- 
ξις' χχϊ χ'/α'-,ετ.α της χνχι^νγης. ΐΙΚχτίύν Εύμίνίσιν, 
Εν•θνς ίίνχ^νγης γενομένης. - - 

* ' ■•.νχληι^ις, ή χνχ^ραιαις' ητχρχ τβ «νχλχμβ»νε(ν την 
ρίΐΐμην. 

Ανάλογο;] χχρχ το λόγος, αλογοΐ' βΐτχ ίευτ/οχ νύν^ε- 
σις μετχ νλεονχσιιον τβί ν. χνιίλογος , ό λόγον ίχό- ίο 
μενζς , ο εστίν ο χχτχ λόγο;/ οκοιΟι;. -γίνονται ϋ τολ- 
λχχις έν τχϊ'ς σνν-^ίσεσι στερήσεις των χροΧχβοννων κ 

στερήσεων άνχιρετιχχι' χΐτινες χαλονντΜ έχιστεκήτεις• • Ι 

"Αναλτοί. ο χηδης, χχο τίν ολ^Λ'ν τχν ιιή έχοντα./ χλχς, 
ν.χΐ χηίων οντΰον σημχινει βί χχϊ τον χχρεΤ^ν' 'Οίνσ- 
σίίχς σ. ή χνχνξήζ, χχϊ χτελής• χχρχ το άλί^<^ το 
χνξάνΜ' η ο χχλτρίύτος χχϊ άχόρΒΤτος , ας Φχτίν ό 
χοιητης έν Οίνσαείχ' ω ονί'-ν αλις 1 — μετχ ο ίιίρε- 
νε Ύχστέρι αχργγ 'Α^ηχες φχγίμίν χχι χιε'μεν: — χ»/ 2» 
έχιφέρει, Ός τοϋτον τον άνχλτον χλητενειν άχίτχν- 
σχς ■■ — «νΓ< τοϋ χλχνχσ&α/. χχρχ το χλις το ^χ■^/ι. 
λίύς , γίνεται χλος' χχϊ χχτχ στ&ρησιν , χ:χ}.ο:• χχϊ 
xλ^ονxσμΜ τον τ, χνχλτος. η τον χ?.?.εσ^χ4 μή ίν,χ- 
μενον , βχρυν. 

' Ανχλχις'\ — συ ί' χχόλεμος χχΐ χνχλχις — χσθενής, 
αόννχτος. έχ τον άλχω «λχη ' μετ,χ τον στ.<ρητιχον » 
χχ! χλεονχσμ^ τοϋ ν , χναλχις , ανισχνς , ίειλος. 

Ά'ΧλισχΛ! , το χορ•^Μ χχϊ ίχχχνίί' ί'ί ον χχϊ χνχλΜαα. 
εστίν χλες σημ:ανον το χ-^ροϋν' Οιομ, — 7 χειαίριον 
χλΐν υίΐύρ: — έζ ου ρημχ χλάΐ τ> α•υνχθρα'/3,)• χ,-χΐΖ^ 
μετχ του στερητιχου χ , χχλ£ το χλχν^•• τοντΊ^ττι, τΟ 
τ.ν αυνη-^ροισμ^νχ ίιχσχορχ'<^ειν' χχϊ τ^^ον^σαΛ τοί ν, 
χνχλϊίό. χχϊ έχ τούτου χχρχ^αιγον χνχλι'σχκ , το χυτό 
σημαη'Ον. η χχρχ τ. χκις έχί^ρημχ. χχϊ χχρχ το χνχ• 
λ.ν, .-ΐνχλωτος' χχϊ χνχλκτικος, ό χφχνιττιχός. 

Λνχλογιχ] χχρχ το λόγος λογ/χ , ηχΐ χνχλογ,α- »ί γχρ 

6νί στίρηβεις οκοϋ ουσ;α , χχτχθετιν τοιοννιν.' αίς χν 

στχ , άχυίττχ, χχϊ ανχχνττχ , τχ τεριβόητχ' χχϊ -χ». 

, ρον, ατί/ροι-, χχϊ χίχχηρον, τον πεχηραμέΐον. ί' τ< 4ο δ9 Α Ν Ε Τ Τ Ι\1 Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ν 9ο ■κί•ηια)) (?ί το ν νλεονχ'ΐΐ, ως ί-τΐ τον α''ηοζ , «χι 
άχ'τιοί, Ηχι χνχίτίΟί. χ\ι χνχίτχν^τος. ^Λρος. 
Ανχ•.Ίθν, «λίΛΓον* χχτκ στ^οησιν της χΙ/ίχς' χβλχβες. «λ< 
ά-.χνιος, ύνίρηίΡΛνοί, Μλύττητος' κ::ι χνχνίιοί, το χλυ- 

Ανχληις-, ανάλπί^οζ. ο κχνων' Τα εΙς ις τρθ7τ;•/ορΐΗΛ 
^"> ΙΓΧβύίνϋμ» μχκρχ ττχρχλ]ΐ-γοιι.ΐνχ , διχ τοΰ ίθ{ κλίνονταί. 
''* η ονΤίϋ• τχ ίίς ΐζ βχρντονχ χρσεν.κχ, ίΐτε κύριχ είτε 
50 τροτη'^ορίίΐχ > ί:χ τον ί^ς κλι\οντ:ΐ{ , "Λόίόνιδος, Θίόγι//- 
ίοςι τχρΜνυιια μχηρχ ταρχλη'/ίμενΆ , ευνιίος , λχτρι- 
ί;;. νηί^ί, χνχλ::ίίος. 
Άνχζ. -ττχρχ το τψ χν:ο τχξιν ίχειν' η ο χνα «."ισκν 
κχτχ 6υι/κ•χιν τοΰ κρχτεΐν' η νροζ Όν νάντχ άνχφίρο- 
' μεν. ΐτηα.-ίΊνει τρίχ' τον βχτιλέχ, ως το, Άτρείίη κύ- 

ίιττε χνοίξ χνίρΛν• — κλ< τον όεσττοτην , Αϋτχρ ί-^χ'ν 
οίκοιο άνχξ ίτοϋ' ήί'.ετα'ροίο: — σημχίνει 6ί κμ τον 
■9^εον . Όφρ' Ι^χον χνχκτχ. 
98 Άνχζνρ'ό'ας, ι^χμινχΧιχ, βρχχι'χ' η τχ βχ•9ΐτ'χ κχι χβχτχ 
ντΓοίημχΤχ' οίον χνχτυρι'όχς, ττχρχ το άνχ7υρε<τ^::ί, 
τροΊτ^ τοΰ σ εις ζ. χνχξυρίόχς μέντοι χττερ έν τ^ σνν- 
η^εί» βρχΗ.'χ φχσίν • χνο τοΰ ρχχ/χ , χλεονχΊμω τοΰ 
■ β , \1ολικ.ος. 
ΆνΛτλί/όΊ^ίί , χνχττ\7}ρω7ΐΐς' ί'χ τοΰ χνχΎλοο. 
Άνχτλή^χς , χνχφυσήιχα' η χάροιας χνχλχβ^ιν. εκ τοΰ 
■π•ρή•%} , άνχνρήσχς' «α; τροττη τοΰ ρ ει; λ, οινχτλη- 
σΛί. οΐ γχρ «ΛχοΓΐ τισι συνεχ^ααενοι , ιτνεναχτος Τχς 
ΙΟ γνχ-^Όυς νλνροΰντες. τχς ΪΗΧύσΐΐς χ7ΓθΤ';λοΰτ:ν. 

Άναίτνεΐ/Τίι:] ^στι -τννω' έζ ου γεγονε ττνίίο', ο μέλλων, 
ιτνίόσ» ■ (^ ού ττνευΊτος , τίχί άτη/ενστος , χχι χτνευ- 
στια' Ηχ) ά-τοβολ-η τοΰ τ, χττνευτις, κα/' κνχν,ενσις' 
— όλίγ^ $ί τ χνχπνενσις τίολέμοιο -. — α,ντ) τοΰ τχχί- 
ατη το όλι'γν. 
Άνχννεντΰίσι δ χρψ'ες ν'ες- ΑχχΜν: — άνχψύξωσιν, 

α,ναΎχϋτΐΰντΜ. 
Άνααφιλ^κτΜς , άνχντιλίκτχς. 

Άνατεα•π•χζε7•ίοίΐ , _ΐτχνχ}.χμβχνειν, ή χνχλίγεσβ'Μ χχι 
2ο οίνχττέμτειν' οι 6ε, το ειχεΐν , η έν κεφαλΛ,ίύ; Τχ νρο- 
ειρημένα έττχνί'.λαβεη/• 
■Άνχτχνόμΐ'νον ν^Μρ , νηγη εν Αχόιονι^' Ότι βνχ αενχον 
εχ"•! το νόχρ , «λλα αχτχ τχς μεσηαβρίχς χχι μέσχς 
τχς νΰχτχζ ατοληγει και ου ρεΐ, τχς όε χλ}.χς ωρχς 
συνεχϋί ς φέρεται ' ωςνερ ούν ένι ανδ'ρώτη-^ν -Λχμνοντοιν, 
χχτχ έΐ τον ορί7μον χ-χοΚί-ποντίαν. Μί-^όίίος. 
"Ανχντες , χχϊ ανχντχ, το χνωφερες κχι άνίΐ^ερη' κχ- 
Τχντχ, κχταιφερη' τχρχντχ , τχ τρόμχλχ χχι γηλο^χ' 
ίοχιχιχ δε . τχ ττλχγιχ. Ί}.ι:Άος ■φ. 
5ο ΆνχκΜΟν] τι δεσμ'^ιτηοίον τχρχ τοις Βοιωτοΐς οντο) κχλου- 
με• ον , ώς χχι τχρχ τοΐ; Υ^υΎρίοις ο χίρχμοζ. χζιουσι 
ίέ τίνες Λνχχ&ιον "/ρχφεσ&Μ ' οττερ έστι το Λιοςχου- 
ρεϊΌν' χνακες γχρ, οι Αιοςχουροι. 
Άνά^λίοις , εκ τοΰ ττλεως ο ττε-τληρΜίίενος , μετχ του 
στερητιχοΰ χ, χχλεως , ο ενδεής" κχι αετχ νρος-'^ηκης 
έτέρχς στερΤ)(τείος , κχι ■πλεονχσαω του ν , χνχτλεως ■ 
ήτις έν τοις τοιοντοις νροςτι^εμ.ένή κχι ανχδηιλουμενη, 
κχτχφχσιν χλλ' ου στερησιν δ-ηλοΤ. 
Άνχλεγενϋ'Μ , ανχγινω^κειν , ή χνοιχοδομεΓν , η χνχνεί- 
4ο 3'ειν. χχΐ χνχλογιΤν την χ.νχ•,•ν!αιιν. 

ΆνχλΧχβητος, χχχίδευτος. "Ανχνδρον , χήρχν. 

ΆνχΎεΦλχσ•.ι.ϊ-νον . έντετχμενον ί'χοντχ τ) χίδοϊΌν. 

Άνάττηρος] ές μέσον τίχρχ•^ετ::ι . ρΐνχ κχι ώτχ χ-^χττηρος: 

— σεσινία'.'ίνος χχι ήχοειωΐίε>ος η νοσ^δης χχΐ λυττη- 

ρός. χα! χνχττηρος γέραν, 6 έπιβλχβης χχι μή ντ^ίχι'- 

ναιν. τΓχρχ το ττή-ίω το ττχν^χνίιΐ , γίνεται ττηρος , ο έμνχ-^ης χχ) ήχρειωμενος ' μετχ τοΰ σηρητιχοΰ α, 
Λτκρος' χχϊ μεσ ετέρας στερήσεως, άχτη^ρος' χχι 
ττλεονχ'μιΰ τοΰ ν, χνχχηρος, ο σεσινκμένος. λι' δυο 
στερήσεις τοιοΰσι μΐχν ίιτίτχσιν. 5» 

Άνχρσιοι. χδικοι , ΐχ-^'ροί. εστίν χρω το αρμόζω" ο μέλ- 
λ-:ν Αΐολιχχς, χρσω' έξ οΰ χρσιος, χχ} χνχρσιος, κχτχ 
στερησιν τοΰ χ , ιτλεονχσμω τοΰ ν , ο άνχρμοστος χχι 
«σύμφωνος" 'Άρος' -πολέμιος, υβριστής, κχι χνχρσις, 
νεΛίΟί , νόλεμος, 
Ανχρουσις, δ'υσίχ' άνχ^ρΰειν , Άυειν' έττειδη ^υοντες 
άνέχλων τους τρχχήλους των λυομένων, έττΐ τχ χνω 
τρένοντες. οΰτω δε ίορτη έκχλεΐτο ιτχρχ 'Α^ηνχίοις. 09 
Όμηρος, Αΰ ερυσαν. 
' Ανχ§ρη9ην:α , χνχκηρυχ^ηναι• χχι χνχ§ρησιζ. 
Άνχ ρωγχς μεγχροιο , τχς έν τγ μεγχρω διόίους' ο! δ^, 
τχς χνχβχσεις' άνο τοΰ διεστχνχι. δ δε Φίλχν, χμφΐ- 
βολον είναι φησι , -τότερον οΰδετερον ρ2•γχς ως χωχς, 
ΐν' Τ) τδ χνχρρη^μχ τοΰ τοι'χ^υ' η τχς ρωγχδχς τχς 
ρωγχς. βελτιον δε το τροτερον- 
Άνχ^όζιβδεΐ μέ•γχ υδ^ρ: — χντι τοΰ χνχρροφεΐ' τλίΟ- 
νχσμω τοΰ ι, χνχρροιφεΐ' κχι έχεν-^εσει του β . χνχρ- ίο 
ροιβδεΐ, τρχτέντος τοΰ δχσέως φ εΙς το -ψιλον δ' οίον. 
Τρις μεν γχρ Τ χνι'ησιν έττ' ημχτι , τρις δ' χνχροιβδεΐ' 
Ήρχδιχνός' χνχττ,'νει , Αιογενης. 
Άνχρριχχσ•9'::ι , σημχ/νει το χνχδίδοσ3'Χί το υδ:αρ ' χχι 
οιονεί τρίτον χρχχνης τοΐ"; νοσ! κχι χερσΐν χνηλκμ- 
βχνόμενον, χνιέν.χι ιτρος το ΐΓρόσχντες. χρχχνίΜ , χρχ- 
χνιχσ^^Μ , κχι χνχρριχχσ•}:α τοΰτο έστιν. ούτω -γχρ 
έ^νικος ο χνήρ. οΰ κλίνεται δε ο νχρχτχτικος ψχ^ρι- 
χώμην, χλλχ χνηρριχώμην. εύρίσχετχι δε κχι χοτριζ 
της XV συλλχβης νχρχ Ίτττώνχκτι . χριχωμχι. χλλως 2ο 
ουν έσχημχτητχι. χρριχος λέ^/εται ο χόφινος, έν ω χο- 
μίζουσι^ τους βότρνς- έξ χϋτοΰ χρριχω , κχι χνχρριχ!)!. 
οΐλλ' ούν γε οΰτω κρεΐττόν έστιν χρχχνιχσ&Μ κχι χνχρ- 
ριχχσ&αι. ούτως Ήρχδιχνος έν τω ιτερι ττχδ'ων. 
Άνχρριχωμενοι , χνχλχμβχνόμενοι ττρος ΰ-^ος , χντεχομε- 
νοι ποσίν η χερσιν έτι τοίχων η δένδρων. Αριστοφά- 
νης Έίρήν,} , ΫΙρος τχΰτ' χνχρριχχτ' χν εις τον ουρχνον. 
~- χττο μετχφορχς των άρχχνων , οίτινες τκ οϊν.εΓχ 30 
νήμχτχ κχτέχοντες, χνω φέρονται. 
Ανχστχ . έττΐ -πχρχκελευσεϋΐς. ηίνεται έχ του στω ο ττα- 
ρχτχτίΗος, εστων , εστχς , εστχ' κχι το τροςτχκτικον 
στχ , ΗΧί χνχστχ. χι γχρ νρο3'έσεις χνχβιβχζουσι τους 
τόνους, χχι χλλως' ττχν ■ττροςτχΗΤίκον , ε1 μεν ειη μο- 
νοσυλλχβον , έν τ^ σνν^έσ&ι τχροξυνεται , ες, χφες' 
δος , χίΓοδος' σχες . -πρόσχες. ει δε ύττερ δυο συλλχβχς, 
ττροτχροζύνβτχι ' οΤον , βη^ι, χνχβη-^ι' στψ^ι, άνχστη- 
^1. το δε χνες , γίνετχι ττχρχ το "ημι το συγχωρώ ' ο 
μέλλων, ησω' δ δεύτερος αόριστος, ην' ή μετοχή, ε'ις 
εντός ' κχι το ττροςταχτιχον ες' χχι μετχ της χνχ νρο- ^ο 
■3'εσεί•:ς , χνες. 
Ανχσχωνί το έημχ , σχω' χχι μετχ της χνχ, χνχσχω' 
ο μέλλων, χνχσχησω' δ χοριστος, χνεσχησχ' δ δεύτε- 
ρος, χνεσχον' κχι η μετοχή, χνχσχων. εστί δε νρωτηζ 
συζυγίχς των ττεριστωμένων. 
Άνχσχεο] σχημι' ο μέλλων, σχήσω' ο ■κχρχκεΐμενοζ, 
εσχη-ΛΧ' δ τχ^ητικος, ϊ'-σχεμχι' 6 χόρισΤος , έσχέ-^ην' 
ο μέσος, έτχεμην' το δεύτερον, εσχεσο' χχι έχβολίρ 
τοΰ σ. 'σχεο, κχΊ εσχου' δ μέσος ττροςτχκτιηος σχέο 
XXI χνχσχεο' μετος χόρΐΊΤος δεύτερος ΐΓροςτχκτικος, <•(, 
χχτχ διχ.\νσιν \ωνιχην. 
λνχστχ^'\ έκ τοΰ ΐστημι, στήσω ' ό δεύτερος χόριστος, 
εστην' η μετοχή, δ στχς , κχι χνχστχς. Α Ν Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Χ ΜΕΓΑ. Α Ν 9» 'Λν.ΐΊ-^τΐ'ί] Τοιίί αϊν χνχττήΐΒΐίν : — Λνχτηχηυί κχ! 
φν,άίχί τοι^τβιβί'- 

' ^7χατχτιζ. Λ■^α! ιτχσι^, ήτοι ίγίρτίί. 
ΙΟΟ 'Α•^χστχίό•Α — Λλλο•3•ίν άλλβί *νχΤΓΛ$όν: — ίλλο* έξ 
ίλλβι/ Βίρονί χνχστχντ^ς. ^ , , , . . 

'Λ:αγναί!ΤΚ. ^ ί^ί:•^ίν γν*<Γ/<. ο« όνβ'ααΤΛ ίχίί το «'χ-κ, 
τό ιί;'Λ.• ίί•>.4»7ίν • βΓον κνιτολ»; , )^ ίνα• (Ύΐτολη τοΰ 
■ϋλ,Όν χ->χ-/ρχ^η • ^ *>Λ••.^«> 7(>_^<<?'ί . "^ϊ τ•» ό,ΊΟ/Οί. 

Άν^ίβίΤί,•. «νίτΛί/Τ'-•. *'>»λι/ΐίχ^ _ανίϊ•>/ι%»;. ^ ^ 

Άναϊτατο;. • κατοίλίίπι'ν Τ5|ν Οϋσ/αν, χχ! έττΊ τ^ς «λλο- 

ίίτ*; <?ν αι>ονί'ίνοί. κχ1»νάστ:ίΤθν την ^ττόλιν χοιψ 

\ο σαί,'ανΓΪ η^ χνχαχίσχί . η ,ΐΜτχ(7Τ•ή<τχ(, η μίτχγαίγχν. 

Άνίβτ^χοϋν, τί ιτρατί^^ν:α το ί'λλίτ^ί. 

Άνχ7ίλ}.ον, τρί'χαμΛ τό οίτο μίτιάτου έτΙ την χορυφ^»» 
ΛνΒστρχιι•-•^'•-θν. ^ 

•Α>α7Χολι;%ί'Λί. γν.ανα•«ί. ^ 

'\•*φ1χν, χριροτρι'βαν το χιίί,ιον. Οί ΐίί , στυλχτ.γ. ^ 

ΆνΛ^οβον. ξ\^}.ον 'ο τοΓί άίμοκ; έιτιτι^έντΐζ , έξ χύτον τχ 
Φΐ,ρτ^χ ί6σ•.ί:•>'7<ν. ^ ^ ^ 

'Ανχαται. ί-^χί^' ό χχρχπίΐ'μίνο; . βνχχ»• Β μίσος, ψχ- 
30 γα- κχΐ χ*^ ί-^ζΐρβιβχαμον , χνη-,χ- ηχΐ οΐ ^ι»ρι€ΐ^ 
ην ΐίίν •β-ΛίΛΧί/^ιίΐ'βν μΐτχ-γονην εις ενΐστχτχ . χνηγΜ 
»'.ϋίνύ>. ΛΤβ τον χ>^ ^0» σταχ^'νοντος το κ-^αι , «νασ- 
»ί). »'ί -Γχτάί ' ΐΓατ*'?σ*' σχλ^ , σχλχσσοι' χχΐ χαρα- 
λ^γοί/σ*»» ίηί<^χίΤΜ τχ ίύο σι, το α, β , η, ι, υ, ω, 
νώ'Οίί τοϋ ο τοί αικροΰ. ο' μί^-λων . χνχξω. ιτό^ΐν ίχει 
τΐ ξ; "ί ί* τετχρτη &>$ορεΤται. ίίει ^χειν το σ , κχί 
μη το ξ. Ί'ττίον οτι τχ ε'α ξα λήγο^ιτχ ρήμχτ», ει 
μ^ν' Ζαι ίηνλλχβχ, ■^ μ^\ ^'^ τοϋ ^ εκφέρονται• 
βΤον τι,ρχζίΐι• ηρχζ^' ■«■? ?« •^'* τοΖ σ, οίον χτί^ί>! , ητ,'. 
σαι. ί.' α ί?ο•<ν ίιττερ ίνο σνλλχβχζ , χεΊ ίιχ τον σ, 
5ο τλην τοϋ οίμΛ'ζίύ. οία^'ξ»»" όλολι-^ω , ολολύξω- &ρνλί- 
Λ•. ^ρ^^'>^ξίΛ• σττρι'ξΐΊ, στηρίξω• άλχχχ^ω , χλχνχξω. 
το 4^ βχ'7Τχξο) χ'αί ννστχξο}, χχ' ^τχ οαοια, ί^χριχχ 
ίση, χ•*•''* τρο-την τον σ ίΐ'ί ξ. τοϋ όε στέναξα ό ί'νί- 
ο•τ»< όίΦορε'.τΜ- εΰρψΜ χα'ι στενχχω • χφ' ον ηχΙ 
στόνχχοί, Ηχί «ττ-ο•-'*Χ7• «*' ^^Τ-' ΐ"*" «'«<<» .^ χίχξω. 
ξητει ε'α Τ5 Δί^^σα , _ χ*'^ «'ί τ» Δρ». β/^ίί Λα σσ εχ- 
Λ>ίίρίΤ«< ό ίνεστίιύί . *'«' <> ι^ίλλαιν ίία τοί/ ξ• χλην το? 
τλχσσίύ τλχσα, το ίργχ<!οαα<• ίμχσσω ίμάσω , το τύ- 
χτω- Ινχσσω Ιν:'.7Χ , το ίννχιιιν ■τχρίχ.ύ• ίρ^^σσω , το 
/,ο Η»τ>•/.ΛΤ(ί• ιτχ7σχ, το τΟίκ/λλίιΐ• λεύσσω, το βλέιτω. ^ 

Άνχσσχ , η /ΒίσΛίσσα • ονκ λ'το τοϋ χνχξ γί'γονβ • τα 
γαρ άττο τϋν ίί'« ί, «'ί « ΐΓαρ«νβ«6ΐ'« • ί-^νίχά «στ* • 
Φο^ν^ξ, Φο/ν/α-σ»• ΚΛι^, Κ/λ/σο-α^ τοΰτο (!«, ,α);»ν 
^^^νίχον . ομοίαις ον λέ^ετα*. Ιστιν οι/ν α'το τοϋ «νχσΐω, 
α'; ίλ.'σσαι ίλισσχ , χ*ί α,αφιΛίΤτα, χχΐ ννασαι , ννσσχ. 
'Α•^χ7φηλΜ, «νχ^ρι>ΐ7•^ηνΜ. σ^ηλον γχρ το ΐσχνρόν. 
ΣτΓ7/χ;οοο; ίρίσ^ηλον ίφη τον Ήρακλί'α , 'ίσον τω έρι- 

α^ί-'ν- . Λ- <, > ►'. 

ίο 'Αν*<Γί<«λοτιί••?);'•'-'' • »ν*9τ*υρΐΛ9ηνοιι. σχολοιτες γαρ ξυλχ 

όξίΧ. -ταρ '• !■' ο'χΛλίι; το ξηρχ/νο) , ΐΓΚίλλολ^ κ«^ σ-χο'- 

;.βτ^. λ*7ίτ•" Χ^' Λναί-χ/νίι^λίΐ-^^ι/α/^ 
♦ Άνατολι;. ί^ι ήλίον λίγετΜ' χπο τοϋ χνχτέλλεΗΐ, ο^εν 

%χΙ χνχτολίχ. _ ^ ^ ι * » 

Άι-ΛΤί] 7 *'^'' '"*" «>'*«77" ^'^Ι^ σ-.'^ηοχην• η οαττερ 

»κο τοέ άγί . γίνετΜΐ άγίΤί , οίτ* βν» , ανατί. 
Άνατον, χβλχβη\ χ«'' «ν»τ;. ΐττί^ρημχ. 
"Ανχυρος. ο εξ ϋετ^ν συ•Μ7τχυ.ενοζ χοτχμός' χχρχ _ το 
ΙΟΙ μη ίχει•^ *ίρ*ί " ««' χιίμχ^ροι, «α» ίίοίριοίβν . Χ*/ »χ«- 

τοΛ άιοη/ίνηζ. , * . , 

Ά:/α(Ρβ<>*Γθν τλοΖτον, πολνν , ον ον ίννχτχί τι; αφ^ί- ρήτειν. α'το τοϊί χφοαρό! χνχφχίρετον , τλενι/χσμΜ 
του ν. 

Ανχχχρσις, ο Σχι/'θ^^ί' τχρχ την «να νρό&εσιν , χχΐ 
τψ χχρσιν , ο σημχίνει την χχρχν , η την χχριν. εστι 
χχί !χ•^ν; νοιος. 

Ανχχχτχίίενος , χνχχαρησχς• β'το τον χ•^χχχξ». 

ΑνχχΜτισά'η-^Μ , σημχίνει το χνει^εΐν ' χι/ρ.»< ϋ ίΤ/' 
τα•^ ΐτητων. ία 

Ανα/ίίίαΐ Λ αοι χνΜίειην έπειαένε: — σημΛ'νει την 
άνχί'ίίίχν ενίείνμένε. ο γαρ φιΚόχρντος άνζαδης , άτο 
τον χ:ίίίήί. τοντο τάρα" τ» χίόίύ , αϋης , χοαίης , χχί 
άνχιίης. 

Άνχίίητοί , ο χνχίσχνντοζ , βίοαοζ , σχληρός , οξύς. 

Άν.ΐίτχυντάΤ] ονχ ίχει την χνχ χρό-^εσιν , χλλχ το * 
στΐρητιχόν , α!( έιτι τον χνχίτιοί, βνι;ιιοθ(. »(Τ8 ονχ 
α'λόγΛί ή ίξο»•^εν χ}^σΐζ. 

Ά'^χ-'νομαι'] — ο 6 αναΛίΓο: — άτηρνεΤτο. βςιτερ ταρχ 
τό λΐτί) λι•τχίνω , κα< όααχ οοαχ!.)»/, χχΐ ύφίί ϋφχίνχ, ίο 
οντω τ.χι τάρα το xρ■^Μ , εξ ον το χρ•^ονμχ4 , γ.νετ::ι 
αρνχί'ίω' ΧΧΙ ί'νίί/α τοΰ ρ, χ-^χίνω , χνχίνομΜ , (α•; 
σχηπτρονχος σχηντονχος) ο-^χ έταινν , ον σν•/χχτχτί- 
9εμχι. η τΓχρχ το νχι ίττί^ρ-ήυίχ νχ/νΐύ , χχί α•^χίνίι»' 
η νχρχ το χΊ)/ω χνχίνα: . το ονχ έταιναί ονϋ σν/χατχ- 
τί•^εμΜ , ττλεονχσμψ τον ν. Μβ-^όί/ος. 

Άν ίέ νχχην] έντχν^χ το χν , χντί τοϋ χνχ χχτχ σν^έμ- 
•κτίασιν ' χΙτιχτνΑ,η ϋ τίτώσει σνντχσσετΜ- σημχί•^ει ίέ 
«α; ρί/αα τρβίτακτ/χόι/ , Ιμφχσει των άλλων τρο-^ί- 
σεων'- ου^χμως νχχην, ονομχ τροσηγοριχ'.•^. τίνες ϋ 3ο 
λ<ίν'*"''"' χντο ^ηλνκον. σννέμχτασιν ί'ε τίχον-^ε χχτχ 
την αϊτιχτιχην. χμφότερχ 6ε -κχρωνυμα. τό γχρ ^:ιλν- 
χόν νχχος νάχη , ως βλχβος βλχβη• τό ίε χρσενιχον, 
τάρα το νχχης νχχον νχχην. όντως Ίίρωίιχνος «ν ίΤί- 
μερισμοΐς. 

Άνίανίΐα. ττολις της ^εσηνης, η χρότερον Οΐχχλ/χ χχ- 
λουμένη• χχρχ το χίεΤν , ο έστιν χρέσχειν' χχτλ χντί- 
φρχσιν, οτι ονόεν ηρεσεν. 

Ανίηρχ, τχ χείλη τοι/' χοτχμον' ηγονν τχ χώαχτχ, 
χνεχοντχ τον χοτχμον ' χχρχ τό χναι εινχ4 των 
τοντέστι των ίιν•γρων. 

Άνόριχς] ξητεΤτχι , ει τβ'ντα τχ εΙς ας μχχρόν χχτχλή- 
γοντα. η βχρννοντχι , η τίρί(Γτ»ντ.-α. τό ίε χνίριχς 
χχΊ ίμχς σεσημείωντΜ. χοΤον χρχ αναλογον κφειλεν 
εχειν τον τονον ; χερισχωμενον , ή βχρντονον; χχί λε• 
γονσι•^ ΟΤΙ βχοννετΜ' έχειόη χχντχ τχ εις χς αχό τϋν 
εις ος α'το ενό'είχς η α'το γενιχη^, βχρννετ:α . βέλος 
βελιχς , δρχχκν ίρακοντοί ίρχχοντιχς. οϋτνς χρχ άν- 
ίρβν χνίριχς. χχί χχντχ τχ εις μχς , μη όντχ ύχοχορι- 
στιχχ , βχρννετχι . αχχμχς. οντω χχι ΐμχς. μη οντχ 
νχοχοριστιχχ ' όιχ τό (άωμχς χχί Κοσιιχς , χχό τοϋ 
^χυμχσ.ος χχΐ χοσμιος. χνίριχντχ 6ε λέγει τον χχλ- 
χονν η τον λί-^ινον• η χαΐ την γρχφήν. χχΐ Άνόρολη- 
^ίχ , έγχλήμχτος εΤ6ος. εχν ίξω της Άττιχης 'άνηρ 
Α•^ηνχ^ος τελεντήσγ , χχ} μη εχίιίοϋσιν οί έν έχείν^ τ» 
τολίί βντίί τον ίοχονντχ έν τ^ χΊτίχ ϊ.ν.νί , βι^'ίΛ-ο ίκ 
τοι/ ν}μ'-^ν τρεις των ίχε'νου χολιτων χγειν εις ' .■\^ήνχς, 109 
ϋχην νφέξοντχς τβν φόνον χχί τοντο χνίρολ-ή^ιοί 
χχλεΐτΜ. 
Α•^χ>σιμωμχτχ, χνχλωμχτχ• χχί χνχισιμωσχι, τό άνχ).χσχι, 
Ανχισ•^ητω , χναισ^ητενομχι. 
Α'.χίη , τροφός , τι^ήνη. 

ΑΆρχχοίιστης , ον μόνον ό τους έλευ•^έρονς χτάγαν ε!ς 
ίονλείχν, άλλχ χχί ό τονς ίβΰλονς «'τβ των ίεσχοτων 
άχοσχίν Βίς Ιχχηόν, των όειρίϋν, 4* 5• 93 Α Ν Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ν ΰ4 10 Άνί/κΓ^ί. ί?ϊβ€ ττΛγ/όος' Άνίίκτην τβ μ«'λ' β,'ίότ* μ»- 
κρον Λλβτ-^χι: — ναροί το όίκιιν το βχλλιιν. %<*} λρ- 
ίικΐ , άί/χ^ρι-φον, 
Άαίί'αφόντης , ό ίΡουιΰων τοι)( Λνίρχζ• άιτο τηί άνίρι ίο- 
τιχ)Ι( , κχΐ -τον φίνκ το φονίΐία'. αλλ' ^γριίφη αν όιχ 
τον ι ■ άλλχ γρχ<(ίτ<χι το όρα όιφ^^ογγον , χχί '^ίνίτχι 
τταρχ τιιν χιόροζ γβν/κγΐ'• 
Ανόρχκχζ, ΐπ.'ρρημχ. σημχ/νβι ϋ χατά ανίρχ• ιταρχ την 
«'κίρβί γί)/ικην τταρχγαγον. η παρχ το ίνίρχ ηχΙ το ηχ• 
ΟΜ υνντί'ίίι,τχι, 6 Ηχτχ χίίρχς χοσμιωζ Τίτβγ.α^νο; ' 
ΙΟ κχσ^ι. »*ζ . αίί ό^ξα) άχξ , χχι οάχξ' «ιίρχς καΙ 'έκχ- 
στοί, σνγκοπ^ έκχζ, χχΊ »•^ίροίχχς , καί συγχον^ χν- 
ίροχχζ, χχί τροτ^ χνόρχχχς, α,'ν -ιτχρχ το λ^ων Πχν- 
τχλίοί•/ XXI Πχ-^τολίύύν ■ ηυνχμνιχ ηννόμνιχ. σημχι'να όί 
ίκχσται , η εκ ιΐίρους. 
* ΑνΙρχριον , ο ιιικρος χνηρ , ΰτοχορυτιχϋϊί. 
Α'^όρχτοόον , 6 φνγχί ίονλοζ' ττχρχ το χποίόα^χι' ΐ) ιτχ- 
ρχ την τ>;'<ί;;ν. τοΓ< -γχρ αϊχμχλίίτοΐί κχι χΐσχίατοκ, όιχ 
Τβ ίρχτίτεναν -, τϋχς ττερίίβχλοντο. 
Ανίρχγριχ , τχ σχυλχ' ήτοι ότι χτο άνίρων χγρίΤτχι , η 
5ο οτ< χντι χνόρΜν. οτχν γχρ μη ίυνη^ιϋαιν χνχγειν αν- 
τβ;/ί α/χααλβίτοΐ'ί , το'τβ τχ Όνλχ χύτκν σχυλεΰονσιν. 
βιΤΛίί Ώ,ροί. νροτχροξννίται έ1 1 ώζ το •ζα'χγριχ, μοι• 
χχγριχ. Νίχχνίροι; ίέ τχ κατ" ακ5ρ« Κχφιιρχ ' Πτολί- 
μχΐοί ό^ σκνλχ ^ρημ,ίνχ ττχρχ χνδρχν. 
Ανόρxχλο^, τοα ίν τοΤς χητοΐζ γινοαίΜη' τχρχ το χνίρΐ 
ΐλίλοίίΐνχι, χνόρχείχΐλος , κχί χνίρχ^^λοζ , χχτχ σν^• 
Μοπιην XXI τροπην. 
Ανόρόγίωί, η γενιχη , Άνίρόγείι), χχΐ νλεονχσμω τον ο 
4ο χλΊ 7. Ανίρογεωοί- 

Α••όρχχ&έαι , τοΓί XXI χνίρι όννχμενοις βχρίνχι ίια με- 

γε•^ος. 
Ανόρόμίος' XXI χνόρομεχ , χρεχ αν&ριοτΓου , ονίίτερνς. 
χτίο τοϊ- άνίρίς , χνόρομος , ώζ Δ<ο; . Αι'οαος, κνρι'ως ό 
τχτηρ Ήρχχλίους. χαΐ έν ετίροίζ' ττχρχγινί'Βν χτητιχον 
χνίρομεος , αις χερτομος κερτομεοζ : — ό ίε Ί'ετο όννχι 
Όμιλον Άνίρόιιεον; — αχ!, ψίί•μοί τ' χ;6ρόμεοι. 
Ά'ί'ίροχμητοζ] Στ^'λ^ Ηεχλίμέ-.οί; άνίροκμητω έπ] τΰαβω; 
— ίίίΓο του χχμεΤν , ο εστίν χπο&Λίεΐν ' έφ' ω χνηρ 
• 5ο χεχμηκαΐζ χχΐ τελευτησχα χεΤται. χχμίντχς γαρ τοιίί τβ- 
τελευτηχ',τΛί εΧε'/ον' οίον, — βροταν ί/ϊα-λα χχμον- 
Τ(ΐ•ν. >) ον χνίρίζ μετά κ^κατοι; έττοίησαν , χνόροττοίη- 
τον' ;; έπ' χνίρΐ χεχμηχοτι γεγονότχ. 
ΆνίροΗτχσιχζ, χνίρϋν χνχιρεσειζ. τχρχ το χτημι Ητησο), 

εκτχμχι , εχτχσχι , χτχσις , χχ] χνόροχτχσίχ. 
Άνίροτης] — λητοΖσ χΐ'ίροτητχ χχ} 'ηβην : — την χν- 
ίθ5 ίρίχν αημχίνα χμ την ϊσχνν. τχ */; τηί 3ηλνΗα. χττχν- 
τχ βχρύνοντχι , ττλην τον ταχντηζ-, βρβόντήί, άνόροτηζ, 
ίηΐοτηζ. 
Άνέόν , χαηλ^ΐν, χνέβη. ϊατι όνα), ■/Γχράγοιγον όνμι' ό 
6εντερο( αόριστο; , ^όνν ' τβ" τρίτον , εόν , αχ] Ηχτέόυ, 
ΗΜ ανιόν, κο« χνχδύζ, κοί έχόυς. 
Άνείεντο^ έ* τον ίέω άεσω β -ηχ^ητιχος νπιρσνντΐλιχοί 
έόίί^μην, Εϋ^£;/το ° χιχτιχ σνγχοπην της δε συλλχβης, 
χνίίιντο. 
ΙΟ Άν^ίην•, σημαίνει το χναστατουζ ειναί. ττχρχ το εόοζ, 
ΐίην , χα} χί/είην, το χνεν ε'ίονς. Αίσχνλος , Φευγαν 
ά',είην: — η χπο τον εω το ά^ίημι , εόην χαι χνεόην, 
το μη ε'φεχτιχϋί τι -πρίττειν•, ώ^ χλί'ΐΓΤίβ κλεβδην. 
ίΛί•ϊό4ιος. σημαίνει κα« το έχλ(~λνμένΐι!ς. είς το ΰτο- 
βλήόιι•.. 
Άνεερ^ίν , ίχίάλνεν. χχο τοΰ εργαι »ιρΎε , {ιχλνσει τη( α 
όιφ-ίί^γον. 'Αν«Μτβ, χνχσχιτχ, υττομονηί αζιχ, ΐιττοιχονητ*. ί* του 
χνίχω χν^ξια•, ΧΜΤχχ , χνιΤγμαι , χνεΤκτχι, ανεχτός, 
Μχτχ χφχίρ»σιν του ι. χαι χνεχτος άντϊ τον χνεχτη ' αο 
Αισσομίνονί ' χρβιΐύ γαρ ίχχνεται ονχέτ' ανίχτο'ΐ- 
Ανεχηχιεν , ανεφερητο , χν^ει, άνεό/δοτο. έχ τον ηΐια το 
■πορενομχι , ί'χιον , ϊίκιις , έΉ/ί • ιτλεονασμω τοΰ κ , χμ 
ίχτάσα , χηχα , χαί ανίχηχιΐ. η κίο), χμ όιττλχσιχσίχω, 
χΐΗιΜ' ΧΜ τροτΓ^ '\ωνιχ^ τοΰ / «/ί η, ιίς \Ι^ιμί^ιον ■ψη- 
μν9ιον , έχηχΐΒ , χχΐ οίνεκηχιίν. 
Άνε^νχμ'^^χν] Αότχρ έμοί όεσμον άνίγναμ'^χν: — χνελν- 
σχν. οτχν γχρ ίεσμωσι τα σχοινιά, «χμτττιτχι ταΐς σνν- 
αφαΤς. χνχχχμτττοντχι ίΐ χχ\ χνορδοννται, οτχν άνχ- 
Κνιαντχι. γνχμψχι γχρ το χλχσχι ' χχι γνχμντοΤς αγχι- 3ο 
στροις, τοις έττιχεηλχσμίνοις. 'ΧΙρος. 
Άνεττης, χφιανος. 

Άνεμντχς, τχρχ Ύχρχντινοις ό ονοί ο' α'νεμοις 3υομβνος- 
Άνεττιχόριστος, άννβριστος- 
Άνεττίχονος, μη έ-ιτί ■3'νμΐ!. 

"Ανεμοζ"] τταρχ το χχ το τνίω αί/ζος, χμ τλ^ονxσ^ιΜ τοΰ 
ν, ανί.ιιος. η χμενίς τις αν, ο μη έν τγ χντω μίνων 
μηίί ήρεμων, χχτχ μετά^εσιν των στοιχείων, η ^ταρχ 
το νίμω το μερίζω, νεμος, χμ άνεμος, τχ όιχ του εμος -Ίυ 
βχρντονχ νττερ όνο σνλλαβχς άττλα , χτταντχ 6ιχ τοΰ β 
■ψ/λοΰ γρχφετχι' οίον -πόλεμος, ήρεμος• όιχτί ειττεν 
χιτλχ; έττειίή τα τχρχ το α^ιια συγχείμενχ , όιχ της χι 
άιφ^όγγον γράφεται, ιτολνχιμος, σνναιμος, ανχιμος, ο 
μη έχων χΤμχ. χα\ τα ίίς μος νττερ όνο σνλΚαβας τω 
β ΤΓχραληγόμενα , ττροτταροξίνονται ' οίον ' Εχί^αοί , Ύή- 
λεμος, άνεμος, το μεντοι ^ελεμος οξύνεται, άττο του 
^ελημος, τροττ^ τον η είς «. 
Άνεμοτρεφες κνμχ, Ίλιάόος ο' , το νττο άνεμου ηνξημε- £η 
νον , ν^Ι'ηλόν. ΟΤΙ άε το Αγαμέμνονος ϋρν χνεμοτρεφϊς 
φησιν , ως εν τω λ', αντι τον ύττο χνεαον γεγνμνχαμί- 
νον , Ισχνρόν. τχ γαρ νττεύίιχ χαι χχτασκιχζόμενχ των 
όενόρων, ενγενη μεν χαι λεΤον τον Όρπηκχ ττοιεΤ, χαΒε. 
νη όε χχι ^αλαχον χμ χγνμνχστον χναίϋωσιν' οίς όε 
ττροςττίτττει τραχύς χηρ κμ χνεμωίης, ταντχ τχΤς των 
τινευμχτων τριβόμενχ ττληγχΤς, εντονον χα'ι όνς^ρυτττον ιο4 
έχει την στερρότητχ , ως φησι Πλοι/'τΛρχοί έν μελέτη 
ϋμηρον. 
Άνεμονριον , ΧΜ χνεμοίονριον ττχρχ το άνεμος, «μ το 

ονρος , ο σημαίνει τον έιτιτηόειον ανεμον. 
Ανεμώνη, το χν^ος , όιχ το το' φύλλον ενίιχαιιατον εινχί 

■πχντι χνεμω , και οιον χνεμιχιχ τινχ εινχι. 
Άνεμωλιος, β μχτχιος. ττχρχ την χνέμου γινιχήν χνβμω- 
νιος, ΧΜ χνεμωλιος. ονχ έ'στι σνν9ετον, τχ ύττο χνίμων 
ολλύμενχ• — σύ ϋ τχντ' χνεμωλιχ βάζεις: — άντί ίο 
τοΰ χνεμοφόρητα , άνέμοις έοιχοτα. 
Άνενόοίχστχ} εχ τοΰ ένίοιχφι το χμφιβχλλω , χα) όοχω, 
ώς το, — ^οασσατο χίρόιον είναι: — αντί τοίϊ ε'ίοξε. 
έχ τοΰ ίοχσαω , Αωρικ^ τροττη των όνο σσ είς ζ, όοχ• 
<^ω , ως νί•ισω νίφ χαι ττλεονασμω τοΰ ι, όοιάφι , χαι 
ένόοιάφ • χαΐ ανενόοιάστως , το άόιιτακτως χα) αναμ- 
φιβόλως, όιχ της 01 όιφ^^όγγον , ττρος αντιόιχστολήν 
τον σννόνχζω τοΰ σημαίνοντος το συνανλίζομχΐ' Οιί μη 
σννόνά'Ίω αετχ των εχλεχτύν χντοΰ : — άντί τον ου μη 
συνχνλια9ί>ί. 
ΆνέτΓ&φχ, τα χνεττίληττα , ων οιίκ αν τις χ-φαιτο. αο 

Ανεξικχχίχ, ττχρά το χνέχεσ^χι της χχκίας' η όιχ το μη 

εχεσ^αι χχχίχς. 
Άνετχφρόόιτος, ο μη έτηχχρής χαι οίηάής' ως έτταφρο- 
ίιτος, ό έιτιχαρής χμ ήόνς• «το της Άφροόίτης• Κα- 95 Α Ν ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Ν 96 ^ο} τ* "φνχρίί τ*ντχ ΧΜ άνίΤΛ^ρόίη» ιτροςμ*ττας 
φιΚιΙμχτχ. 
Άνϊιτχλτο'] τβ'λλβ» τβ ΎηίΖί %ζλ>.ύ(ΐ«ι, ίπχλλόμην ίηίλ- 

λ.Ον ^τάλλίΓ», ΜΧ4 ΗΧΤΛ ΐΤυνΚββ''ίΐ' ^5Γ«λΓβ, ΗΜ άϋίνχλ- 

το, Λνίχχιτίί•ίη , χντλχτο. 
5ο Ά«'»σΓιθς, έίτι'χν μτ: ^χων , χβικος. 

Άνίστχν'] — 360/ ί' «μ* τ«»Γ•ί χνΐ^ττχν: — 'ίβτ-ημί' 6 

ίίΰτίρο; χόριστοί . ί'ίτην ίττί^; βστη , ίστημίν, ίστη- 

σχν ΗΜ »χτχ σι-γχοτίίν Α/ολίΚΐ-ν. ίστ** . χ::Ί άνίστχν. 
Άνβσόβκν] βοβ£ το τρίχβι• «ν/οι <ίί το ίΐΜΠίιν. το μίν 

(,Ζν χν&βί3βυν, χντί τοϋ ά-Ατρίχον χρίζ τυρχννι'ίχ. η 

»χτχ άτίιτχσιν. "γίνιτχι ί« ^* τοϋ σέβ», βυντχβσίτχι 

μιΤΛ χΙηχτίΜ,τ,ί. 
'ΆνίΤίί] "Ηί^ ιίξ ανβΓχι: — ΤίλίΐοΖτχι- έκ του χνα τοΖ 

βημχϊ^οντος το χρχττΗ κμ τίλαω. όιογιν/χ ττροσίρ- 

/,Ο %<Γ*<• , 

Ά-'^τίίλί] ΎοΤαν ί' οίμβροσ'ην ΊΙιμόίΚ άνΐτειλε : — β^ε- 

σχεν, άί(ίί.'κ*ν, χνί^υτιν. 
Άΐ'βονχ^χτ'ν , Μΰρήκχσιν, Βίλ^φχνιν. ^ 

"Ανίτοί] πχρχ το "ημι κχΐ ά^ίημί , ίτοζ, κ«< »νίΤ0( χμ 

ίφίΤΟζ. 

Άνίΐί-.οί, *χρχ τ» άντιφ^χι, ό ίνωίεν συνηαμένοί ΐΐς 
βν-τγίνειχν *χϊ κνε^ιότ^ις, 9 μ^ΧΡ' χνε^'^ϋν βν•/- 

50 "Ανβι; , ίτίρόημχ χα'ρίΐμον σηα,χντιχον. συντχίτιτχι χει 
ΎίνΐΗ^• Αϊχεν χνευ ίμΐ^ίεν : — ιίνεκτείνετχι χο" «/ί 
^εν. «ύϋν έ'χομιν οαβ'ον αντΛ' ίττίρρ-ημα εΐζ ^εν κη- 
γον. α! μ^ν β/ί εν Κίξιιζ βχρυνόμε'-'χι , χ-κτωτοί είσι' 
τ^ρυτ-αίαενχι ϋ, ντντιχΜ , Άχ'λίο, Πηλεΰ. εις το 
^^1ΓX■^ευ■^εν. , ^ , 

Ά•.ία'Υί'«Ί'<>«] *■»?* '■« «')'*'• Ο'***» *"¥*• ίν.""] ,""* **' 
συ'•.3έ7ει, χν^'/μχι' χμ νλεονχσμω του β, «νέωγιιαι. 

θ5 ί Λ^ο/νιβ- ίΐαί ο ΐΓΛρΛΓΛΤίΚΟί, «να'γον ' νλεονχ7μγ. αν/αι 
γον' ο' ψχρχχ^Ιμενοί χνίαιχ* . άν^ψγμχι, χού χνεφγμΐ 
να. Ίστίον ί'τι ΤΛί ΐΓΛρωχι/μ^νοί «το φαιν^^ίντο;^ χρ 
χοίίίνο;, )) Λτο φ^τίΐ μχχρχί, τον το'νον φμλχΓΤί 
χ.-ίϊ εν τη τυν^ίσΐί οίον, έΐνον , τρβίΓιτον ' οημχι 
ΛτΙ'ίμχι• ί'Χον, συνεΤχον. τρόςχατχι πχρωχημένοζ^ 
ί,χ το ημχι,. χίάημχί' χεΐμχι , όιχχειμχι χχ' κατ* 

Άνεχ-ί» , μ^τίΧ τ*ρ*Χ»Ιμίνο<; , (Τυζυγ/Ίϊν ίευτέρχί των βχ 
ΙΟ ρΰτίννν. Λκο/γ». ^ι-Λ-γον• έτεισόΐψ τοΖ ε, ν,νίψ^ον ■ συ 
στολ^ του η ί/ί α,'άνίΐί-ίον το τρίτον, χνέψι/ΐ- χχί 
οίνοήί', ηναγχ' -κροί^έαει τοϋ β, ΚΜ ιυνχίρίιεί του η, 
ανΐω-ζχ. 'ίιτεον ίϊ οτι ,το ρημχ τοΰτο ,Ιτε μϊν ίνερ- 
γιίτίχόν έιτιν, χίτιχτιχη ηντχστεται' 'οτε ϋ τχ^ητι- 
κ«ν. εϋ9(ίχ — το'ν ί' οϋ δέος «λλοί χνωγεν: — ηνέ- 
αχται ι| δ'.'ρχ• ^ ^ „ 

•Ανβ»ί. «' «φκ'ΐ'βί• ^ »ύ•9ε7χ τ£ν νλ^ι^υντιχαιν ^ οι ίνεαι' 
Τ/γτ' αναγ ί^ίνει^ε: — ευτιν "χ. ο σηαχίνβι την φοι- 
νχν , ταρχ το ί^νχι το Ίτορεΰεΐ^χι , ή πχντχχοϋ ■^^μ1^^- 
μενη ν'Λϊΐ');• τΚεονχσμγ τοΰ ο, /ο^' . Λλ το ^τί ιτχτχν 
»ο βϋΟ^ι/ /^ν»*. ^ί «ι^τοί -γίνετχι ϊβί ' χα< μίτ* τον^στιρί)- 
τιχοϋ, χΊ'οί' Χ^ «ν;βί, χΚιονχσμω τοΰ ν, ο «φανός, 
»{ »Γμ«ι χνχ(μκν• μ*τχ9ί9»ι τοΰ ι */« β , *ν*βί• x^" 
ΆτΓ/κίί. <ί'« «^ «• ίνίΒίΟ. τ^^ ίί ι/ί « 3;;λι/χ* «/« 
Οζ ιίίΤβτ/ττοντα κ«τ« τι;»/ σύν^ΛΤ/ν, ττροτχροξννοίτχι' 
οΓον τκιΐι ά'-Γκιος• ά'ρχ. χίι'ρος- τεΤρχ, ακειρος. ουται 
%χΊ "χ. «νίβί• η χχρχ το βυαι το φοίναί , γι'ν*ΤΛ( ρι/μβ- 
τ/χοί Ον«υ« ^ίνxνο^ . • χφ^ανος , οίο αύϋ, χνχυίος χχι 
άτοβΛξ τοΰ υ, ίίνχος.χροίτχροξΰνετχι ϋ- Χϋΐ/οϊν γβρ 
ίτην β υ^Λΐν, "θτ• βτβ ρήίίχτος «τοτ«λ»Γτβ< βνβ/ί» 
3ο σι-Ί-^ίΤον «/« βς ληη/ον, τρίτην χτο τίΚου( την όξιΐχν ε'χει' οίον, μυκω, ίρίμυχος' σνλω, χη7νλ.ο(' φυτά, νεό- 
φυτος, ουτνζ ουν αϊ/αι χνχνοζ , χχ} οίνχοί. αχχαο:• το χ. 
χχνωι/ γχρ έστιιι ό Κίγω•^ , οτι Ύχρετόμενόν ίση τ» ^κ 
τοί β συ: εττίι'Ίη όιφ^ογι^ψ, μετχ την χττότχσ.ν του 
ύττοταχτιχοΰ φχνη,ε^τοζ, έητείνειν το χ, οϋχ ίτ^ρου Κό- 
700 ίτιχρΛτβ2>το{• ο/ον, χλχίΛ), χλχω' ουρΛίον. οΰρχ- 
$ιον. ουτχί ουν Λυ:>ι, ανχνος, χχ} ανχος' χχι Άττιχόίζ, 
'ανεοχ, ά( νχοί, νεχς' λχοζ, λεα:(. 

Άνίί'αίΒ•-•] τχρχ το είμχ τβ' ΙιίΛΤ.ον . έν συνΆΙσει χνείμων. 
τχ ηιχρ χτό τατν εις χ λη•/βντΛ•ν οί'^τίρων , ΤίίτσΛρχ; 'ί'' 
συνθέτεις χνχ61χετχι. η γχρ ΖυΚχ•:αει τό λι'γο τέΧοζ, 
XXI το αυτό •γίαος' οίον ό^αχ, 6ιο!ά7;ΐία' γρχααχ , σΐγ- 
γρχμιιχ' ταγμχ, συϋτχγμχ. η χκΐ «το γινιχης γίν^τχι 
η ανν^εσίζ, φυλάττουσχ την βίς ος χχτάΚηξιν ©Γον 
ιγρχμιιχτα, χι/ρχμμχτοζ. η τρίπει το α ε/( Τξν ο( χχ- 
τχλτξιν • β/βν σόϋαα , ευτοομοζ. η τρετει το * */< την 
ιαν χχτάληξιν' οι'ον , αΤαχ , ά•.χΙμαιν εΤμχ, χνείμαιν. το 
έέ έρυτίρμχτεζ, χτο Ύενιχτς, άις γρΫμιιχτοζ, πολυ- 
γρχμαχτοζ' 'αρμχτος , ίρυσχρμχτοζ' το χΚη^οντιχον, 5'> 
ίρυσχρμχτοι, {ρυσχρίίχτεί , μετχττϊ.ασμός. 

Ανειμίνη^ τη χύτοΐζ χνειμένι^ ττρχγαχτείχ: — χνατε^ει- 
μί^^■>ι , η έξητλνμέίη. ατο τοΰ ε^1 Ύΐ'νεται χχρχγΐίΐ/ον, 
ε'ηΐίΐ' το νχ^ητιχον , εεαχι' χχΐ χρίτει , ειυ,χι• η μ<- 
τοχτ; , ε'ίμενοζ, χχ] «νί/αίνοί. η ατο τοίΐ 6χ• το χέιχνο, 
ο πχρχχα'με-,ο;, ειχχ' ό χχ^ίίτιηοζ , εΤαχι' η μετοχή, 
β εΐμένος, χχ) χνειμένοζ' έξ «Τ κχ) , άνιιμίννν χόλοιο, 1θ6 
οΐντί τοΰ χνεωγ μένων. 

ΆνεΤίάχι, λίλνσ-ίίΐ. »χ το χεατκ' τούτου χερι^χωιιινον 
έϋ' χχ{ ΎΐνεΤΛΐ έξ χύτοϋ ρημχ *1( μι, εηαι' ο χχ^η• 
τικοζ ένε^τχί, εεμχι' χχι χίχιει τϋν 6υο εε ι•ζ »< ί/'- 
φ•)θΎγον , εΤιχχι το ύ' , εΤίχι' χού το χχχρίαφχτβν, 
είι.^χΐ' χ^< κβτ^• ταυ στερντιχοΖ χ, χλεο- χτίίχ• τοΰ ν, 
ανεισ^αι. συντχσΐετχι χτωσει χιτιχτικγ χχι οοτιχι•. η 
χχο τοΰ ΐηαι . ο χχ^ητιχοζ χχρχχείμενοζ, ε'μχι• 

Άνή-^ο^εν, ανηαι , χνεφέρετο' με^οζ τα(»«x^/ϋί^ο^, α•; 
6ηλο7 το ^. ό -γχρ ^ν^ρ^ητιηοί χχρ.ιχείμίνοζ ον^έχοτ» ίο 
6ιχ τοΰ 3 (χφίρϊτχι- εητιν οίν 3^α'" χχι εν σύνδεσε:, 
άιχ&^ΐι! , ΧΜ Λν^ί'βι ■ χ;^ ύχερβ'3χσμΜ τοί/ β, χνε&ο). 
τούτου ο μ^ΊΟζ χχρχχί!με•/οζ , ι»ιο•?λ, σιντ^χζ τρχχέν- 
τος το2 ί εΐί ο• x^α Άττιχω άνχόιχΚχτιχταα , άνηνο- 
3*. η ουτως' «» το χεμχω , έε^κ , ω: ^λί'γβ.•, φλβ- 
γε^ω' χχί τροχη τΰν ίύο εε εις η, η.)αι• χχι β~ν•^ίσ(ΐ, 
οϊνη•^Λ'' ό μεσοζ χχρχκεΐμ^νοζ , ανι;•!^*• χχ) ό ΆττιΧΟζ, 
χνήνη^χ• XXI έχειίη ο ' Αττιχοί χχρχχείΐίενοί την τρί- 
την χτ' χρχη( συλΚχβην βρχχεΤχν 3'εΚίΐ 'ε'χειν , συ- 
στολή γ/νίτα/ τοΰ η εΐζ το ε' χχ] τροτ^ τοϊ3 β«/ί ο> ίο 
άνη•^ο^εν^ Όφρχ οι χίμ' ίτι ^βρμον ανήαο^εν: — η ίχ 
τοΰ ^ί'αι το" τρίχα 

Άν)/'γκ»χ*] Ιστί'οι/ Ότι βχρβχρόν έστιν, οϋχ ενρισχομενον 
χχρ' ' ΚΚληίιν ίν χρήσει , ιίς λέγει Ήρχίιχνόζ. εν μόνγ 
γχρ τη -XV 'Λλίξχνόρίων όη^Λίει συνη•ίιί.χ ενρίσχετχι. 
λ{•/ονσι α Τί•,εί Άττίχον ίιν»* • 'όχερ ούχ ίστιν. οΰ 
γχρ ί'χει ίν τη χρίιτη χχΊ βί συλλαβή τό Λΐίτβ σύμ• 
φχ'ΐΌν. γίνετχι ίί άχο τοΰ «'ναγχΛ^β', χνχγχχσ» , ήνάγ- 
χχκχ' χχΐ χχ3' νχερβι3χσιιον , χνηγχχχχ ίίνχτχι χχΐ ^ο 
συι/'ίετον εινχι, ατο τοΰ αγχχ^χ το τχΓς χγχχλχίί λχμ- 
βχνω' χχ] έχ τοίιτου ά^χχσω , ^γχ:ικβ ' χα< μετχ τηί 
άνχ χρο^έσεαζ , χνήγχαχχ. 

ΆνεΙρειν , άνχχείρειν ΓΙλχταν , ΣχοΛοι•< λχβοίν , οίνεΤρβ 
τχ χρίχ. Ό^εν Μα] ή χν»ρσι< ' χρυσϋν στεφχνΛΐν »νίρ- 
σει , Θουχυίίίηί. 

Άνεΐλιν, χίτι τον ίμχντεΰσχτο' σημχίνει ίϊ ηχ] το ίφό- 
νευσεν, η χτο τον ίίΐΜ^βν Κχμβχκιν το ίν βχ^ει χνεν- Α Ν Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ι\Ι Ε Γ Α. Α Ν ΰ« μχ του *"ίίΐ;> η το ομι) ««λκι/'σΛί κχ\ χνχ'ίΛ'^ΐΐν. 
λ^γβτχί 6ί >«' ίτ/' ην ϊχ Α€λ$»ν χρ)ΐ7Τ)•ρίου. ανβλίΓν 
'ο ουν αντί τον ανείΤίΐν ίτΐ τοί μ-::;Τίύσχ7•)':'.ί' «ΤΟ ην 
άνΛϊθ'ίί' λχ^:3:ίνειν το τνΐνμχ , «λ; νΧνροϋσ-^χι τον 
^εοΰ' ν χττο του χνελ^ΐν τνν άγνοιχν. ); τβ ϊνχνη'ον 
το ανίλίιν τ^ι/ Ύνχσιν , έττΐ του φονε-^ειν. Κϊγετχι ίέ 
«νβλΐι'ν ΧΛ( το ΛνΛλΛ/3ίΛ/ τ» ί'κ,^ίΤΛ βρΐ.^η. 
Αίΐΐ^λχτο;, βτί<^3■Vί■ «το Γο^ν ϋΐΡί^ί/γ,'α'ν• ο' ,αί/ίίΐται ίΛ- 
μΧ7^(ϊί η ίλχσ•ίΒ,Ί;. ^λ^ο! το ι•λχ!.'νϋ , ΐΚχτχ', ηλχκ.-'., 
ήλχνμίχί , ηλχντχι , ίτλχστο;. κχί άνήλχτος , άνοβ')λ^ 
του σ. 
Άνΐινητχί] οίνχι'νο» Λνχνω ' ό άόρίΐτοζ, ηντινχ' το υτο- 
5ύ τχκτικον , ίχν άνήναι' το -χχ-^ητιχον , άνήνκμχι άνψΐ} 
Λ^/ήνητχι. _ 
Άνί»)|[] — «ίτ αν σε μελίφραν υννοί »•^•η — (τημχίνα 
κχτχλ/ιη^. ίστιν ανά; αν^ ννοτχχτιχον , ϊκ του ί^> γ<- 
νόμενον ττλίονχσμω του η, «α/^η. ΪΙλχταν , ΈιΧειίη με 
α-^ϊίχεν ό ϋτ^Οί. 
Άνί/κεν , άόριττοί η τχρχκείμιιοί £;εργ);τιχό;. ούοετοτε 
107 ό'• ττχρχχΒι'μενοζ τω χορίστα ττρΜτω συνέτεσεν , ει μ.η 
οι/ΓΟν /ΜΟνοί. ττλίονχσμχ του ε, εηχε' χχϊ Άττίχϊίί το 
ή*χ 'Ϋΐνετχι εχχχ , χχί εχχχ χχτχ μετΛτρο■τψ^ , «ί το 
νχρχχχχεν. το •^ι-'μχ , ΐημι. 
Άνηκεστοζ] ττχρχ το ά꣕ το &ερχνεΰχ' εν3•εν το, — 
χκεαιμε-'ί'χ ^χσσον: — αχίίΰ χκω , ωζ τίλΛι• τελχ, τε• 
λίνα»* νειχίϊύ νειχω , νειχεσίΰ. έξ αύτοϋ ίί•Λε<7τό^ , κχΐ 
ηχεστος τροτί/ του χλφχ εΐζ -η ' μετχ τοι' στερητιχοϋ χ, 
άήχεστος ' κχΐ ττλεονχσμφ του ν , άνηχεστοζ , ο χ•^ερχ- 
Ίτίυτοζ. ττολΧχχις '^χρ το ν ε]ίΐ/•ί•ε ττλεονχζειν , ώς το 
χνχί6•>1ζ. 
ΙΟ ' ΑνείχχΊτος] χνο τον είχχζω εΐχχ^τός' χχ! στερήσει, χνεί- 
χχστος. 
Άιηχοΐ/τκ^εν , χ^^ρόα; χ>ίφερε' χχο του άχοντίζα. 
Ανη•ίον , τχρχ το χνω 3εΐ\/ , Λα την εν τχχει αΰζησιν. 
Άνήλίτος , ο χ'^υνόάετο^. ?.εγετχι 6έ χχι %*'_«;'•; τοΰ χ. νη• 
λ<τθν • Λΐ/χλιφοί; τιζ ών. τΓροείλη^ε γχρ τους ιτοίχς. >/ 
χίιΐρΐί του νερίίίλησχι. το γχρ νη , στερ•>;τίχον. 
Άνήλιοζ] εστί ί);λθί ο φχνερός. έξ «ΰτου ίηλιος' χττοβολη 
τβΟ $, ηλιοζ, XXI χνήλιος. ή '^εναιη τίϋν τΓ}.η•^υντιχω>•, 
άνηλίαν. 
20 Άνηιιον, άίοΰλατον , άχχ'Κίνωτον. 

Άνημίοβολχί'χΐ αζττερ γχρ χτο τοΰ χχλοζ χχ! χγχ-^ο:; 
\ '^ίνετχι συν^ετον ονομχ χχλοκχγχ^ίχ, 3'ίύϊΊ; &χ3'ροζ, 

.^εοεχ^ρίχ , οιτω•; ούν χνημιοβί/Μν, χνημιοβολχίχ. 
Άνψ^ητχι , έχ τοΰ χνχινω τχΆητιχο^ νχρχχείμενος. χνχί- 
νο} , αν XV 33 , χνήνχχχ, χνηνχμχι, χχί το αντινχσ-Τχι 
άτχρ^μφχτον. Αϊόεσδ'εν μεν χνηνχσ^Β'χι, (ένετρχττησχν 
μεν χνχρνήσχσ-3'Χί) έφοβψ^ησχν ί' ι;νΒίί;';/•9Ό£; , χντί 
τοΰ υττοέέζχσ3'χί χχι ύτχντχν τον λόγο ν τον Έ,χτο^.'ί• 
Άν)/ρ] "ΤΧρχ το αναι το σημχη/ον το χνύΐΰ (εξ ου , — μχ.- 
30 }.χ ννξ χνετ' , έγγΰ-^ί ί >;''-•■'») γίνετχι άνηρ , ωζτερ 
■ατχρχ το χΊ^ΐΰ χΐ^ηρ , χχί χλ) το ττνέω χήρ. η ττχρχ 
το ϊίνύί χνν<α ιίνετχι χννηρ • χχΊ σνγ,ιοχ^ , χνηρ " νρχ- 
χτίχοζ γχρ χχί χνυστιχος, ως ττροζ την γυνχΐχχ. το ννρ, 
η' τχν χρσενικον κχΐ 3'ηλυχον είζ χμετχβολον ληγον, 
μχχροχχτχληχτεί". χχι χλλαΐζ' τχ εις ηρ ένί ττχντίί; 
γένου; ίιχ Τ'^ν η γρχφετχι ' τλην τοϋ χείρ , φβ'ει'ρ, 
βέχειρ , σχφειρ , ε-^ειρ , είνχτειρ , 'Κλχτειρ , νοτχμόπ ' 
Λ',χί'ρ > Ίτοτχμίζ • έλεχζειρ. ϊρ , χχι φ-^ίρ , χχΊ Φ.'ρ, 
όνομα χυριον , μόνον όιχ τοί /. σημχίνει ίε Τί'σίταρΛ " 
^ο τον ι^νσει , ω; το, Ανίρΐί μοι εννετε μοΰσχ ΊΤολυτρο- 
ΐΓΟν . — τοι' γήμχντχ, Λ-ζ ΤΟ, ■ νίρχ μεν ω είοσχν με 
ιτχτηρ χχϊ τότνιχ μήτηρ: — τον φύσει χνόρεΓον , αοί 
Ιι.•γ.Μθΐ.υοις•οχ. το, Ώ. φί'λο/ . αν4ρεζ έιτί: — κχΐ τον χνίροί ηΧιπίχν 
εχοντχ , α'< το, Όί που νυν γε μετ' χν6ρ£ν 'φι χοι• 
^α,ι"; — χνηρ χνι-'ρο.; , τ2ν εΐζ ηρ οξυνομ/ίνχν' κχ' Ιν 
συγχον^ ανίρ}ς , ■πΐ.εονχτμγ τοΰ ί. αϊ σν'/;:ο•!ττομεΐ':ίΐ 
γενιχχ! μιμεΐσάχι ■^^'λοι'7I τ;{,• όξυτονουμε'νχί εΰ-'^ειχί' 
■η χνόρόζ, την χμνίρός' η τχτρΐ•; χαί μητρόί , την !χ- 
τρός. χχτχ )' τρότΓουζ γίνετχι ο ττλεονχσμοι; τοΰ ί' χχ- 
τχ χλι'σιν , ατ'ί το χνερος , συγχοττ'^ χνρόζ ' χχι τλεο- 5ί 
νασμΜ τι,ΰ ί, χνίαόι;" χχτχ γεχΦνν, ως το ι/λι το βρέ- 
χω, υχρ' χχι τλεονατμ^ τοϋ ί. υί.-:ρ' χχτχ ητοιητι- 
κην άίειχν , οί'ί το, — εϋεισεν 6 ο γέρων, χχι ίτεί- 
^ετο μύ^ω: — χχΐ κχτχ άνχγν.χϊχν σνντχϊιν , ώί το 
Χ<τ1ρ χειρί;, αχ^ρ■^^ χχΐ χχερίος' εστί όί εΐίοί βοτάνη^; 
άχχν3^ώίου^. 

Άνηρειψχντο ■^εο! , χνο τη^ γης χνηρνχτχν. εστίν έρχ η 
γη. έχ τούτου γίνετχι έρέτττω , το εις γην χχτχβχλλω' 
Ηχι άνερέντω' χχι ττΚεονχσμω τοΰ /, χ,νερείιττω' χχι ^Ο' 
έξ χντοΰ χννρεί-ψχντο• 

* Άν^ρητχι ο χν&ρωττος, άντΙ τοΰ χεφόνευτχι' «νχιράί 
γχρ το φονεύω. 

Ά-ηρηί, χνόρωίηί' ο! ίε , χνχρμοστοζ. 

Άνήρεις, χνχνίρονζ, η χ^ρχ;, η -κ-χρ-^ένουζ" »!,• ξιφήρει^' 
έχ τοΰ χνω το -πρχττχ. 

Άνηρίτηζ• εστί 6έ χοχλ.'ίιον' χττο γχρ τοΰ 'Κνρέω^ έστϊ, 
τοΰ ^χλχσσίου 6χΐμονοί. ονχ εστί ίε ττ'κεονχσμοζ , χ'κλχ 
χχρχγωγη. Ήρωίιχνος. •' 

Άνηρ'ναστος, ο μη κρχτων χ έχει, χ}.}, χττοβχλλων' χνο 
των σνχων των μη κρχτονσων τον χχρνον , όιχ το μη 
έτιβ}.η•3'ηνχι αιίτα/5 τους ολυν^ονς χτη των έρινεων. 
τοις γχρ ο\ΰν^οα των χγριων συχων φύετχι •ίηρ!χ 
έμτίσιν Όμοιχ , χ ττροσχγορενονσι ■^^ηνχς. τούτων οι 
γεωργοί λχβομενοι , έφαττουσι των χλχίων τχΐ'ς ημέ- 
ρας σν•ΛΧΪς , 'οττως χντχν ο κχρ-χος μη ΧΊΤΟρρέη. ένάυό- 
μενον γχρ εις τους φηληχχς το ^ηρίον , στερεοί τού- 
τους XXI τηττχΐνει. όιοτερ έ~ί των χ ελχβον μη άιχκοχ- 
τονντων , έτέλχβε το χνηρίνχστος. η χντί τοΰ ονχ ηρι- 20 
νχσ^ης , ού ττεριεβλψ^ησχν σοι οι έρινεοί. 

"Ανηρον , χβλχττον. 

Ανήνορχ, χνουν, χίννχτον , ίειλον , χτεκνον, ού γεννώ ν- 
τχ ■ Αιογενης. 

' Ανήρεος , ου χχτχρχτος , ονίε ηρμοσμένος. 

'Άνηστις'ί τχρχ το είω έστος εστις , ως νιστος τ/σης ' 
χχι χχτχ σύν-^εσιν χνεστις, χχΐ χν);στις , ο χσιτο^• η 
τχοχ το νηστις, ά^ηστις, ο έστερημένος αιτίων, ο χγχν 
νηστις. 

Άνησίόχνος , η τχ οωρχ χνχίιίοΰσχ' ίχνος γχρ το ίωρον.Ζν- 

Άνησιόώρχ, η γη. . ^ , 

"Άν^ος , τχρχ το χνω 3^εΐν χχι τρέχειν έν τω αυξεσ^χι. 
ονχ χνχστρεφουσι ίε χι έτυμολογίχι. ου γχρ ε1 τι χνα 
.'^εΐ χχι ανξετχι, τοΰτο χχί χν3•ος λέγετχι, Ί$οΰ γχρ 
τχντχ τχ φυτχ χνω άέουσι χχΐ χνξονσι , χχί όμως 
χν-3'η ού λέγονται, ομοίως οε ελχφος , ττχρχ τ) έλχυνειν 
τους οφεις ε'ίρητχι' όπερ ττοιεΐ τοντου το χερχς ^υμιώ- 
μενον ' χχί ονχ, εί τι τοντο νοιεΐ, τοντο χχί ίλχφος λέ- 
γετχι. η γχρ ίΐχτχμος βοτχνη χχιοαένη τοντο τταεί", 
χχί ούό&ττοτε άν χλη^ε/η Ώ^χφος. οΰτως 'ϋρ.'.ι,ν ο' Θ«- 4•• 
βχΐος. 
Άν.^οσμίχς, ο χνδ'έων όσμην έχων οίνος. 

"Αν-^ρυσχχ , τχ χν-^η , ττχρχ τΐ χνχ-^ρωσχειν. λέγετχι χ;:/ 

το χνισον ττχρχ Κρησίν• 
Άν-^ηίόνες , χι μέλισσχι , νχρχ το τχ χν-9η ε$ειν. 
Άνβ'ειχ, εΤίος ίχ-'^νος , χν^ιχν τίνες χχί χχ}^.ιχ.%ν χχ. 
λοΰσι , XXI Μχλλιωνυμον, χχί έλλοττχ, 
Ο 99 Α Ν ΕΤΪΜ0Λ0Γ1Κ0Ν ΜΕΓΑ. Α Ν - Αν^8ΐχ , II Η(;λ ■ ΟΤΙ χνι'νσι τους Ηχονούζ. 

Αν-ί'ης, βχρύτονον χαϊ -ττότης το Λρ7(νιχάν' το ίί θη- 
λυκό ν , Ύοτης ττοτητοζ. 
5ο Αν•^ί.£ίθϋι; , χΛί' χχρ'ον , μχΙ χοτχμος . χχΐ λίμνη τηζ Μλ- 
ριχνίνν/χς' Χ1Γ0 τοΟ τιχρχκειαίνον πΐό/ον. Τίτληρωμί- 
'^ον χν^ΐχν' ό•5•ίν Ηχί το χν•ί•ίμο•^ΐν. Μί-^δίίβί. 

Αν^ ων , Γ9 ίτ/ρρηαχ " α'το της άντΙ ττρο-^ενΐοκ: κχΐ 
τον ων ντοτΛχτίκοϋ άρ•^ρου. έχι ίί των βοτχνων ου 
άεΐ" λίγειν χν^ων, *λλχ χν^^έων, ΐνχ μη συνΐμνί^'^ 
τούτω. 

Ανάηλη} τχρχ το χν•^ω χν^ησω χν-^ήΚη. 
ΙΟΙ) Αν^ίρίξ ττχρχ το αν^ος' αημχι'νει όί το χχρον των χ<ττχ- 

Αν•^!^ριχθί] Αχρον ί'τ «ν^ερ:'χων χχρττον &ίον: — ττχ- 
ρχ το άν&ο( ττχρχγωγον χν•^ίρος . κχ! χν^ίριχος , ο 
ΧΛυλοί του χτ^οίι^λου. ίστι Ο: φυτον χ•^ρχυ<ττον. 

Άν•}ίμιίϊι!ζ] <ί.\τηρ χχρχ το Αευχχλ/ων ΔΒυχχλίωνοζ , Αευ- 

χχλιωνίίνς . οντω χχΐ τχρχ το Αν^εμιωνος Αν-3'ί!ίία•- 

νι9ης , κχι Άν^ίμίάηζ χχτχ σνγχοΎήν. η χτο του Άν- 

ΙΟ ^εμο; Άν-^ία/^ίν. ως Λευχχλος Αευχχλι'όης , κχΐ Κρο- 

να Κβον/ί;;,- , 'Τλλοι; 'Ύλλ/ίτ;^. ε/'ί τό βητχ. 

Αν^εσττ^ριχ, τχ Αιονυσιχ' ο'υτω γχρ Α^ΐ}νχΤοι την έορ- 
την λίγουσι ' χχΐ χ./•^εττηρι~:.ιχ , τον μηνχ χχ•^ ον τχυ• 
τχ ϊτελε'ιτο' ϊιτειόη η γ;; τ»τε χρχετχι ταυ χν-^εΐ'ν. η 
τχρχ τ» τ* άν^η ίτ' τη ϊορτη ίνιφερειν. ο•ίεν χχΐ 
τχροιμ/χ, (ύυαχ•ζε Κχρε^' ουχετ χν^ειτηριχ. 

Αί>•^ρωτος, τχρχ το χνω ■^ρεΐν, η ουν βλέτειν' μόνος γχρ 
των χλλ^ιιν ί^ώχν ό χν^ρωτος χνω βΚέτει. η ττχρχ το 
ανχ^ρεϊ'ν χ οτωτεν, ήγουν χνχλογ!•ζε'7Ά»ι χ ίΐ6ε χχι 
ηχούσε , των χλλων ζωών μη λο^•ιφμ4νων χχΐ ιτρονοου- 
30 μένων, ου -γχρ χν Ιχ^ΰς εΙς χύατον εϊσηλ•9εν ορών χλ- 
Κον χρχτουμενον , ονόε όρνις εις λΓι/α. η ττχρχ το όρια 
το βλίτω , χνόρωτος, κχι χν^ρωνος. η χχρχ το χν^-.' 
^ίτειν , χνωροτός τις ων. η τχρχ το ενχρ&ρον ίχειν 
την ΟΤΛ , τουτέοΎΐ την φωνην. τχ τχρχ το ότχ συγχεί- 
μενχ, χτχντχ 6ιχ του ω μεγχλου γρχφοντχί' οίον, με- 
τώτιον , ένωτΛν. η τχρχ το χν^ηρχν 'ότχ ίχί/ν. 

Άν^^ρεων , ο έτι τοϋ γενίίου τότος' ίιχ το 6ι χυτου 
^ορεΤν το τνεΰμχ. η έν•^ερεών τις ων,' ότι χχτχ την 
ίν^αιν της τροφής χινεΐ'τχι έν τω κχτχτίνειν. οι ϋ, 
30 τχρχ την χν^ητιν των τριχων' όιο 'χαΐ χχτηγοροίσι 
το Έ,υφοονίωνος είνοντος,' Ύίχνον, μη τυ γε μητρός 
ντ' χνάίρεωνος χνήατς. λέ','ίτχι ίε χχι βοτχνη τις. 

"Αν-^ρχζ' το εχχχυ^ίν ζυλον χχί ίτι όιχλχμτές. τχρχ 
το χ•ν•)ος, ίν-ίχζ, ως βωλος βωλχζ' χχί τλεονχσμω 
τοϋ ρ, Λν^ραξ' χχί το χτΐ τίνος νλης μετχβλη^ίν 
χχί μετχτοιη•^εν ίίς τυρός φΰσιν. έχει άε ο χν^ρχζ 
φΰτεις όνο , το φωηιτιχον , χχί το χχυστιχον , ως το 
νίωρ όιφυχ χν•^ρχχχ όέχετχι, ήγουν φωτίστιχον, χχί 
4ο χχυστιχον φωτιστιχον μεν, Τϋϋν όιχχι'ων' χχυίτιχον 6^, 
των άμχρτωΧων. ίιφυης 6ε χν-^ρχζ λέγετχι ο Χρίστος 
χχτχ χνχγωγήν. γίνετχι ίη τ:'.οχ το ^ί'ρω το ■ίερμχι'- 
νω , ^('ρ*£' χχί μετχ τϋς χνχ τρο^έσεως, χνχ^ερχζ' 
χχί <η/γκ»χ?~ άν&ρχξ. σημχίνει ίί ίυο , το τϋρ , χχί λι- 
^ον Γ<ν* τγ χρόχ τύρινον , β5ηιΐ ιιχλούμενο». τα εις 
α£ όνόμχτΛ φύτει μχκρχ ταρχλψ,όαενχ , εΐ μεν ωσιν 
άρσενιχον γένους, ϊχτείνουτι το χλφμ' ο^ον , 3'(ι)ρχζ, 
ο'χζ' ει όέ ^ηλυχοϋ , συστέλλουσιν «ύτο, οιον χνλΜξ, 
τΐίχζ. 

Άνι'εις, έχ του ω μετχ του σηβητιχοΰ »λφχ, χχί τλί ο- 
ίο νχτμψ τίϊ' ν, ;1ν»τχι χνι'ω. και Ιλιχόοςί', Αλλ χν/ΐις: 
— οίντι τον άνχ-κΜεις. 

Άν' ί^υν^ έτ' ίό&εΓΛν, χχτ* την ίραην ηλΙ φ*ρ*ν τοϋ ΐΓολίαο^• ανχ ^νμον. Οι 'Αττιχο! την χνχ, ,αντι της 
κχτχ τχρχλαμβχνονσιν , — αν ίωχμον , χχτχ την 
μχχην. 

Αν'χ , σηαχίνει την χχλεχωτχτην χχί ίυ^ίχτον λυτην. • 

τχρχ τό 1ω το ^ερχτεϋω χχί νγιχ^^ω . ~-•!νε-χι 'χ' χχι Ι 

χχτχ στέρητιν , χχί τλεονχσαον τοϋ ν . χνι'χ' έττέοητχι \ 

γχρ της ΐχσεως. η τχρχ το χνω. χνι'χ' όιχνυστικη γχρ 110 
έστι , χχί τρχχτιχή;, οιονεί χχτχίχτχνητιχή. τχ 6ι» τοϋ 
νιχ ^ηλυκχ τω ι τχρχληγοιιενχ , τυατέλλουτιν αυτό, 
ϊχοΐ'τχ μχχρον το χλφχ , ο.Όν γωνίχ , τενίχ, ζεν^χ. 
σετηαε.'Μτχι το χνίχ' έτειίιι «το του ϊω γ.'νετχι , οτερ 
(χει- μχχρον το ϊωτχ. τχρχ την άνίχν χνιχρός' έζ ου 
χχί χνιω ρημχ. ίίνχτχι ϋί χχί ατο τοϋ ϊένχι 'γι'νε<ι&χ;. 
εμτοίιστικον γχρ έστιν ή χ•^!χ. 

Άνιηρέ'ΤΓ*ρος] χνιαρος το τρωτότυτον. Λττέον οτι τχ εϊς 
ο< ληγοντχ ονόμχτχ , οσχ οϋίίτερον τοιοΰντχ, η\ο•^^ ΐο 
τριγενη οντά, τ»ΰτχ χχί συγχριτιν.ον το. οϋσιν' ο'ον, 
έλχφρος, έλχφρ^;, χχ' το έλχφρόν το συγχριτιχον, 
έλχφρότερον' άγνος , άγνη , αγνον , χγνότερον' λευχο;, 
λενκη , λευχον , λευχοτερον. οϋτως ουν χχί χνιχρος, χνιχ- 
ρη , χνιχρόν- χχΐ χνίχρότερον το συγχριτιχον ωΖε.λεν 
εινχι. αλλ εττιν είτείν, οτι τχρχ το χ-Ίχρος γ.'νετχι 
τχρχ ωγον άνιχρης, ωςτερ ο'αΛλοί όμχλη;" γν,χνος, 
γυμ\>ής' χργος, χργής' χχί έτι Δη τχ ΐίς ης ληγοντχ 
τρίγενη υτίρ^εσιν άέχοντχι χχί συγχριτιν , οιον , ο ευ- ίο 
τύχης, η ευτυχής, τό ευτυχές, χχί το .νυ,χριτιχον ευ- 
τυχ^ΐ:στερος , ευγεν/ττερος, ευΐ{.ε?^έ7ηρος, υγί'ΐτίρος, 
σχφέστερος, τληρέ7Τερο: , ευωίίττεαος, έαρρι-'^έττ ρο;, 
τρογενέστερος ' ούτως ουν χχι ο χνιχρηϊ , ■ η χνιχρ',ς^ 
το χνιχρές' χχί χνιχρ^στερον το συγχο:τιν.ον' χχί χχτ 
ίχτχσιν , χνιηρέστερον. α!ΐχβτχνου<7ΐν χρχ οι τροφΐρομε- 
νοι τενέστχτος' χτ:'.ρχτχημχητ7θ:^ γ,χρ το τένης όνο- 
μχ τψ ουέετέρω. είει όβ ιιχι ΤΛρχ το χΚέττης»- ηχ' 
■φευάης, μηό' ολ,ως σχημχτ/<^εσ-3'χι συγχρηιχόν: οι ί 
ΑτηχοΙ , χλεττίττχτον χχί ■^ευά/ττχτον είτόντες σνγ- 
χριτιχον , ηαχρτον' χντί γχρ τοϋ χλεττέστατον χχί ι\ιευ- 3•= 
όέστχτον. ούτω Φι'/.οςενος. 

Αν/τχχλον, χτοχον , η ανήμε/.χτον , η χ&ηΚχστον. Λιο- 
γένης. 

Άν.γρός} ατο τοϋ χνιχρος χχτχ συγχοτην χχί τλεονχσμον, 
τοϋ γ. χνιγρος, ο λυτηρος χχί βλχβερός• χχί χνιγρχ, 
όυσωίη , χχχ^^αρτα, φχύλχ, χχχχ. 

Ανιμω , έχ της ανχ τρο^έσεως χχί του Ιμω το ανχλέγω. 
τούτο έχ τοϋ ίμχς , Ό σημχίνει τ) ν λωρον. οι γχρ χρ• 
χχΐοι τρος το μη χχτχχλχσ-^χι τχχυ τχ χγγείχ χυΤων, 
έχ όερμχτων χύτχ έτοιουν, ήγουν άσκοΰ. χνιμϋ ουν, το 
άνχλέγοαχι. 4' 

Άν•ος, ο ιερεύς τοϋ ΆτολΧοινος. γέγονε ϋ τχρχ την ανχ 
τρό-^εοίν, χνιος, ωςτερ χχί τχρχ την υτο . υτιος Ζ,ευς. 
ο! όί , τχρχ την ανίαν. όντως ο Χο/^ο,3οσχο$ εις το 
',\μφιος. 
Άνί•^χλλον , τον χβλχβη. το χνευ τοϋ ΐχττεσ^χι , τχρχ 
τό 'ίττω , χνι•φχλ.Κον, αίιχφ^ορον οι ά'- , ηλιχίχς τχζιν. 

* "^Ανο,αοι , οι ζένοι των ^εϊων νομών τχντελκς. 

* Άνομοίομερές , ο έιη των χνομοίων μέρων, «λλα ταρχ 
'λρΐΊτοφχνίί έτι της χνομοιω^εως χωλών λέΚεχτχι.. 5ν 

ΆνοχΚι\ω , το χνέχο). 

Άνουτχτος, β χτρχυμάτιστος. τ«ρΛ το οϋτχ<ω, οΰτχβμχι, 

ούτχστχι, οϋτχστός χχί ανουταστος" χχί ατοβολ^ τοϋ α 

άνοντχτος. χχί άνουτί . το χνευ τρωσεως. 
Ανοιχη , τΟ!/ τχρχ το είχας είρτμέ-^ον. 
'Ανοιχ, τχρχ το νους, ιοο.;, νοίχ' χχί μετ* τον στερηη- 

χαϋ Λ, χνοιχ, ΙΟ νι^, όϊ^^ογγον. 6ιχτι\ τα τχ^χ το Α Ν Ε Τ Τ Μ Ο Α Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ν 102 1 ι νοίί χχΐ χρους χχ! ροίί σιιγχει'μενχ , ίί,χ τ^ί οι ί;ι?•5'ο'γ- 
γου γρΛφίΓ^;. • ο.Όν , Λνοίχ, σύ)/νοιχ, σν^ροιχ. 
Ανοστίκο,-] νχζ:χ το νόστος, νόστιμοι;, κχϊ ανόστιμοζ. τ) 
όέ νθ7τ^, ττχρχ το νοστια. «νοστονς, τούζ μη αττβνί- 
στονντχζ. Λίογίνης. 
ΑνότΓΒο;! — ογ' ΛνόστίΟι; ον χοίχ τίνίει: — ϊσ^ι'ει' ο 
/.ε•)>ΐ(ενο{ Ύολί'Ύου^. οντοζ γχρ τψ χειμύονι ου νροεισιν, 
αλλ' εν τω φή'λί.ΰ ιιχ-'^ημενος, τονς ίό.'ονς νοί'^ί ίσ^:Ί:ΐ. 
•ο }^λε!τχρχος 61 έν 'γλοΰσσχίς , τοι/ τΓολύηνν νχο Αχκε- 
ίχΙμονιΛ'ν ^οϋλον κχλίϋτ^χι. 
Ανόροισεν. ανκρμηΐεν , χν^στη. εστίν ορκ το ίΐίγι/ρομ.-α' 
εξ οϋ ό μί'λλϊΐ-ν Α/βλ.κΛ-^ , ορτω' Όρσεο Αχομίίοντιχ- 
όη: — τί 6ί άρω ^χχτχ ττχρχγαγην , "γ/νετΜ ορυΜ' χχΙ 
ΤΓλ>Όνχ7μψ τον ο, ορουω' ο μ,-'λλχν ορουσω' ο άοριστοί, 
ορονσχ ■τί;!;τ/χ»ί. οι ')'χρ τοιητΜ χχΐ οί'Ίκνες, συναρ- 
χει-'^Μ τοιονσι του; ττχραιχημίνους τοί'ς ίίιΌις ένεττχσι, 
XXI έν σν-^ί^έσίΐ' οίον, ϋμχτος χνομενοιο: — τέλειου- 
μί-,'ου , τοΰ τληρουμένου' ττχρχ το χνί•3 , το χνύια. 
ΑννΤΛΓ* όίίτττχτο — τχρχ την ονην , οτ:αχ' κχί ΐν 
»"* συν•^έιει » ανοτχϊ'χ. χαϊ έχίί-'χετχι την χχπνοϋχψ εϊ- 
νχι ' Υ^ρατη; ίί φησιν οίνοτχΐ'χν την τετρημ^'νην Κίρχ- 
μίί» την έπϊ της οροφής, η τχνοτχιχ γρχφετχ» , κχι 
νοεΐτΰίΐ η χελιάοιν. ΐν έ' Αυλ.'ίι της Φωχ'ίος τχ νερι 
Τηρ:!ος λεγοίίενχ μυ-%λο^εϊΤΜ. χχι Υίχνοτεύς , Φί•.•- 
Χίχη ποΚις έιτί. ^\ε!^όίιος. η χΆττιμο. , εΤάος ορνι- 
άΊΐς. η ί>χ της οττης ' η χορχτως , ανχ τους Μ-τας. 
Ή χντι ττρο^ίσις, <ηιμΜν-ι τρι'χ' χυρ'κς την -κρί-^ίσιν, 
α'; XXI η.^εΐς τ!•^•μεν, χχΐ ως Άρίστχρχος χνχ-γινω- 
σκχν αχουει τονόε τον στϊχον, Ύρώύΐν άν^' έχχτόν τε 
5ο όιηχοσίί«ν τε εχχστος -. — τι'&εται ϊί κχί χντί τοΰ ^σχς, 
ίί<ς το. Αντί τοι ε'μ ίκίτχο'- — χ\>τ! τοΰ, Ίσος ίχίτου. 
χα; το ίνχντίον , ως, Άντί-^αν Κ•^«λ;•.•3■^£ , τον ί.•χν- 
τιούμενον τοΤς ^εοΐς. χντί^εος όί Οόυσσενς , τουτίστιν 
Ιτο-^εος. 
'Ανηχνειρχ, έττί^ετον Άμχφνος' 6 μεν Άρίστχρχος, τχς 
ϊσχς άνόρασιν ' ενιοι Οε , τας άντια•ζοΰιχ: χαί ίνχνηου- 
μένχς το^ί χνίρχσι τη οϊχείχ δννχαει ' εξ ου νο7.εμι- 
. χάς' ϋΐςτερ χντίχριστον φχμ'^ν χα! άντίττχλον. κντίτχ-φ 
λοζ γχρ 3 έκχντ'ος, η ο χντητχΚχίων) η ό χχτχ ττχλον 
Ί» (τουτεστι χληρον) ένxντιύ■^μενος ' χχι οίντίχειρ. ο μέγχς 
: -της χειρός δάχτυλος, η οτι χντίχειτ:α τοΐς άλλοις, η 
ΟΤΙ το ΐτον δύνχτχι τη ολ•η χειρί. κχί χ-^τιντχτης , ο 
άν-ίεστηχως έν μχχΐ}- 
'Ανχ'7τχς, α,νστχς' Ήρωόιχνος' ανχστχντες , άνστχντες' 
κχί χνχστήτηνόυϊκον , και συ-/χοΐΓη άνστήτήν , το άνί- 
στηαχν. 
Άντίχ, ή Ρέα,• ΊΤ/χρχ την χντην' οτι τοις Ύελχ?σιν ένχν- 
τίχ ε•/ενέτο ' σημ:ανει ίϊ χντην , το εξ ένχντίχς • η χν- 
τιχζονσχ &ΙΧ τινχ'ϊρχντχσμχτχ χχΐ ΐχ^ρας. ;;» χντΆΟς, 
50 ό βλ:'φης χίΤίος' χντχίχ χμ η 'ί,-Λχτη ένι-^^ετιχας' 
Δίθν''-''/'' ''>ί''θ''θί• Αντχ 7ί&εν γχρ Λχνδ^ον δινήεντχ•- — 
■ χαί τοΰ •γχρ χξίον χντχγί'νκττην ηγοάμε•3'χ τον %αν.^ον. 
σημαίνει τ6 έξ ενχντΐχς. χχι Μ^^ρ χνο τον ωχέχ γ/- 
νετ::< ώ,ι», χφχτίχ κράτα., χχι ιτερδ'ε'σει χάρτχ' χχι 
σχ^εχ , σχψχ' όντως ούν χχί χντίχ, οΤον , Άντί' Άλε- 
ξχνόρείχς' χχτχ συγκοττην , χντχ.' η νχρχ το «ντω, 
χντχ , ως σιγώ, σίγχ' χμ ηρεμώ, ήρεμχ. Ηρωίιχνος. 
το όί χντω , σημχ,ίνει το οίττχντ^' χμ σνντυγχχνω. 
Ι1ϋ :\ντεσ•^χι , ίχετενειν , χα} τδ έξ έ; χντίχ: έ?..^εϊ'ν. 

Αντχνδρος, ττολις υττο την 'Ιίην -τχρχ^χλχσσιος' οτι Ασγ.χ- 
νιος χϊχμχλωτος έγενετο ΰτδ ΪΙ^λχσ ,^ν , κχι χντ χυ- 
τού την τΓολιν δέδωχε )^!ΐΓρχ, χα! χτελΰ•^. η,ονν άντΙ 
Ανδρος δεδομένη, άντχνίρος ώνομχσ^η. Άντχνχχλχσις, η ά-χό τίνος ίγί τι ν.ίνησις• χχ! Ιξ ίχεί- 
νου τχλιν έξ ου ■χροηλ^εν ντοστροφή , ως Μ σφχίρχς. 

* 'Αντετη'(ίόημχ, ένχντίον ττρόςφ&εγμχ- εν χωμκίίαι; λε- ιβ 
ν^'-'•ΐ' οτε Μ'ρος χοροΰ μ^ρει ίτέρω οίποχρίνετχι' ττχρχ 
το χντ], ΧΜ έτι. ΧΜ ρηιχχ. 

Άντηνωρ"] το τη, ητχ, ως τδ οίγηνωρ. Άντηνορίδης, ως 
Κρονίδης. 

Άντήνους, τονς της δχφνης ορνηχας τους ιτρο των Άυρων 
ίστχμίνονς. 

Αντηστιν'] ιτχρχ το χντω , χντησω άντησις, χχΙ ΰχάντη- 
σις' χχι τλεονχσμω τοΰ τ. άντηστις' Ή δε χχτ' άντη- 
σην 3'εμΐνη ττεριχχλλέχ δίφρον. 

Άντηρεις, σημχίνει το εις Ό έτερείδετχ' τις χχΊ έησττρ'- 
ζετχι. ψ'νετχι δε ττχρχ το έρείδω τδ ίχαχουμίί'ζω ' δ ΐ'• 
μέλλων, έρείσω' χχι εξ χΰτοΰ , χντηρεις , χχτχ τροχην 
τοΰ ε εΙς το ητχ , κχί χχοβολ)] τοΰ ω. ούχ ί?ο!;Γ»ι δε 
η εύ^-εΤχέν χρήσει- χι δε χλλχι χτώσεις την χλίσιν 
ΐ/ί; χττδ ο'ξυτόνου εις ις ληγουσχι εχουσιν. ωςχερ -γχρ 
χσττίς χσττίδος , χχι σχνις σχνίδος , οΰτω χχι χντηοειζ 
χντηρίδος , ως νχρ Εΰριη'δη , Κρημνίσχι χύτην έκ Η-.έσης 
χνη^ρ'δος. αντηρεις, χντι-^έτους , άνΤερέστοντχς. ίΐιο- 

Αντί'^ονίζω'] οτι ουχ έχει το λεχτον της χντι ττρο•9έσεως' 
χττδ χυρίου γχρ γίνιτχι τοΰ Αντίγονος, ωςτε κχί τοϋτο ϊο 
ευλόγως έκλί^η εξ^ι^εν , ως το χχ&εΰδω χχι ένέτω. το 
ένέττειρεν έν τισι των αντιγράφων , έχεν^έσει τοΰ ε, 
ως ένενοιονν' έν τοΤς χλείστοις δε ούχ έχει την τοΰ ε 
έ-τένδ'εσιν. ημχείρουν γχρ. χι μετχ ττρο-^έσεως αυντι- 
^έμενχί λέξεις, χρχτον χλίνοντχι ,. κχι οΰτω συντί-3'εν- 
τχι, ο'ον , χγω, συνχγω' ηγον, σϋνηγον' χι δε μη μετχ 
ττρο-^έσεως συντι9έμενχι λέξεις, ττρωτον συντί%ντχι. 
χ.-ίί ούτω κλίνονται• οίον. Φιλοσοφώ , έφιλοσόφουν. ού- 
τως ο ^-^ίροβοσχος. 
Άντερέτης. ο χντιχχίηαενος• χχΐ χντηρετεΐν , τδ «τ/ 4° 

τχυτοΰ ζυγοΰ χχ^εζόμενος έρέσσειν. 
Αντήλιος, ίσος ηλίω. 

Άντιτορω"] αντιτορήσχς , διχτρήσχς. ττχρχ τδ ρω , ρήσω • 
τρω , τρησω' χχ) χντετόρητεν. α,χδ δε τοΰ τείρω , γίνε- 
τχι τορω' σημαίνει το τρνττω. 
"Αντφολω] χντιβολησχι , χτΤχντησχι , μετχσχεΤν. μολω, 
μολήσω' μετχ της χντ! ττρο-^ε'σεως , χχ! τροχν τοΰ υ. 
εις β, χντιβολήσω. 'Ιστέον οτι το χντιβολω , ' εξω-^εν 
έχλί^η' έχειδη τούτον Τ5 χτίλοΰν ούχ εστί όητόν. τδ δε 
χχρχ ΐΐινδχρω χντεβόληην , ίσχ-^εν έχλί-ίη διχ τοΰ ε " 5^- 
χχ! το σημχινόμενον' έτερον , ως'χχ! χχρ' Όμήρω , Ύοι- 
οΰτοι δ είχερ μοι έε'τίοσιν χντεβόλησχν : — τδ δε χχρχ 
'ΑριστοΦχνει έν Άμφιχρχγ, διχ τοΰ ε χντεβόλησε, δυο 
χλίσεις ΰχέστη- 'ζήτει. στ^ν-αίνει δε χχι το συ-^ετυχε, 
χχι ικετεύει. Ε,ΐδένχι διΤ, Ότι τ'χ μετχ χρο^'ίοεας συν- 
τι^εμενχ ρημχτχ, ει χλλοιοΰντχι των σηαχινομέιων, 
εσω3-εν χλίνοντχι, βάλλω, χχτχβάλλω, χχτέβχλ)χν' 
ε! δε τηρει-Χι έντχύ-^χ , εξω3'εν χλίνοντχι, μύω , κ^α-1ΐΓ> 
μυω , έχχμμνον ' ενδω' , ' χχ&εύδω , έχά&ευδον- το δέ 
'' ημε^λον , ψ3'ελον, χχΐ τχ ομόιχ', 'Αττιχχς. φιλοΰτι 
γ:1ρ- μχχρχν χοιειν Τψ χρχήν των ιΤαρ:^:χημεναν. οΰτ»/ 
Ζηνόβίος. -■-•--> ■ ' ■ 

Αντισηχω'} οι μεν λέγουσιν «το τοΰ ίσος 'ίσου , γ'νε•ί»ί• 
ισω ίσωσω , Ισοαίω'^ΧΛί τροχζ τοΰ μχκροΰ εις μχχρδν. 
Ισηχω. κντισήχω οΰν, τδ χντεξισά^ω. οι ϋ, χχρχ τί' 
σηχω το βοη&ω' σων.ειν γχρ λε-βτχι, τδ ισχΰειν' έξ ον 
χχι σωχος δ 'Κρμης, ο (τημχίνεί τον Ισχυροί/, χχ!. βοη3ίΙν1 
άζο τοΰ σώζω , σω•Αος, δ σωσταιδ:- 3^εός. ,σωχ^ς , σαηιΧί,Ό 
' χλ! χνηση-,'.ω , τροχ^• ο'ον ', — "σωχος'έριούνίδς Έρμης.' 

Ο 2 ιο3 Α Ν Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο ■Ν ΜΕΓΑ. Α Ν ιο4 '^•^ηφι^ίζύΓ\ ττχ^χ 70 φ^ραι φίρ/^ο!, ωί &{ρία &ίρί•^χ, χχΊ 
άντιφ^ρι'φιΐ, Τ3 ίνχντιβϋμαί , ^ ϊζ'Τ^^»^ίΐ• '\\':•Όίη^, 
Άφρίΐν 6' Οί χί ^ΛΛβ/ τρό< χρΒίσιονχζ χ>τιφΐρί>^εΐ'^ : 
— κχι Άντιφέρί7•^»ι , το ϊνχνπ'^ν-ί-ίχΐ' ο! 6ί , χντί- 

Ά>Γ.λ>/ΐΓΓιτρ] λ>•3ί), Κ^\^Λ)' ο ίεντίροζ χάριτηζ, ίλχβον' 
ο αί'σοί . ί}.χ3ΰα}•>• κχι το ινκτιν.ο./ , λχ3οι'μην , λχ- 
βαο . Κχ,3ιΐ70 ' χχΐ μ€τχ της άντΙ τρο-^ΐΐηκί , χνηλχ- 
20 βοίΤΟ. λ'ί^'ίχ το λχμίϋνα, \ίλ-ημ•ΛΧΐ, λίλτ,ττχί, λήττί:'ρ, 
•,'.χΐ ά'^τιλήτΓΤύΐρ. τχ τίχρχ το ληβί•: γινομίνχ ονόμχτχ, 
6ίά του ;τ '^οχφοντχι' ο'Λν τροςλη-ι^ίς . ΰυ\λη•^ις, χιχ- 
λη-^ΐζ. χαΐ άλΚχί' ίιοτι άνΐφάνη το άλφα, ίν τχ ίεν- 
τίρχ' άορΐ7Τί:. ■ 

Άντ/οί] ΤΛρα το αντο! ρημχ βχρντονον , γίνεΤΜ χντΜ 
ΤΓίριττΓχαενον' οϊφ' ον, άντην έν/^ρημχ, κμ αντίοί' 
ο^εν χ::ί ίιχ τον ι γρχφετ:ιι. τχ -κχρχ ΐττ)^ρ};μχτχν 
γινόμενχ όιχ τον ίος, ττροτχροξΰνετΜ , κ:ίί διχ το2 / 
γοΛ^ίΤΛί • ο.'ον, ΐ-Ρι , ϊφιοζ' τρυιί, χρά'Λζ. οντια κ.ν: 
«ντην χντ/οί , 6 ^ζ ίνχντίχς. χχτχ τόνον μόνον ημαρτε, 
3ο ΧΜ, ού χχτχ γρχφψ^' — ου3^ τις ίτλη Με'Ί/:α ΐνερχο- 
μενον , χ?.λ' χν-ιΌ{ εστχν χιτχνης: — χχι μετχ τνς ΐν 
χρο•^ί7(:>ΐζ , ΐνχντίοζ. χχνων εστίν ο λέ•/3ΐν , οτι τχ εις 
ος ΰιτίρ όνο ννλλχβχς , ττρο μιχς τον τόνον εχοντχ , εν 
τν ανν•^^σει χνχνίμτει τον τόνον ' οίον, ττοιχιλοζ, ττχα- 
να'χιλοί' άγχνλοζ , με7χγχι>''.6ί' 'Α■^}^VxΐΌς , φιλχ•^}}- 
ν::ίίς' τλϊ/Λ'οί , ■!ΓχρχτΓ?.7}σΐ'>ί; ' αίθ?.θ4, τχν.-αολος' το 
<γχρ χορυ&χιολοί, ονχ εχα ίγΛ^ίμενον το αίολος, χλλχ 
τ6 «ΐο'λλω ρνμ^ > το χινιϊ/' χχοϊί «< μή σΰν-ίετον ύττχρ- 
^ο χίΐ ενεχχ ΐνεργε/χς, -ΓχροξυνετΜ, ίιχ Υο βονχό).ος, 
ιχτ^βονχόλοζ. τοΰτο γχρ ίνεκχ ίνερ^/είχς, τ)ν χϋτον 
τόνον έφυλχξεν έν τ^ ηνν^ίσεί, ο τον; ητχονί βό-ιΚΛ^ν. 
το ίΐ ένχντι'ος, τχρΆχοντχν εχα την εν ιτρό-^εσιν το 
•νχρ χντίοζ κ.-;/ ενχντι'οζ, το χύτο σημάνει" Ηχ} τούτον 
χχριν, του χτλον τον τονον έφνλαζεν , (ος σχεόον μι} 
•γενομένης (τνν9^σεχ•ς, 

Άντίόασα] νχρχ της χντί τρο&ε'σεκ;^ γι'νετΜ χντι'ος " κχι 
έχ τούτον ■ χντ/Μ' χν.τι^ς , το ύπχντω , όευτ/ρχς συζυ- 
γ/βί • >; μετογ^ί , χντί^σχ , άς βοίΐσχ ' Χζ» τοιητιχΜ 
5ο ττ'κεονχτμχ του Ό, Μί βοο.ιίτχ, γΐλοι:σχ. τοτψ.ε•^Λ•Μ7Χ 
. ίί ΧΧ4 ΤΟ ^ΐΜμΐΰ(ΰ7χ μόνον ίιχ του ω αεγχλου- ίατι ί*• 
ίαώννμος τι λ^ζις. οτε γχρ ίη'κοΐ .το άντιλχμβχνχν, 
α'ιτίχτιχγ συντχσσετχί' ως το, — εμόν λεχος χντιχσχ- 
αχ: — σνρίυρονσ». οτε όε το μετέχαν , τυγχχνί•:ν, 
νχχντ'Ζν , γενική συντάσσεται , Άνταχν τχνρχν τε χ::ι 
άονει^ν ίχϋτΐμβης/• — χλεονχσ•-ί2 του ο, — βοόχντχ 
τ ί^ίύροι: -- χ.-^,— ^ ορίχν έιτ! οϊνοτχ τόντον. 

Άντ/βίΰζψ ό ενχνηοΰμενος τν βί'χ. ο ίβτι τ^ ίυνχμει' 
Ιΐ4 χ::ι άντιβίοισι , Τ0Ϊ4 ένχντιύΐι, χχ4 ντχσιχστίΜΐς. 

Άντ'τηζ, η χιβατός' ττχρχ της χντΙ νρο-'^έσεχς , χάι του 

Άντ.'βιον , έτΐί^ημχ τοτηχον , της χντί χρο-'^ίσεως την 

ίνχντϊχν σχΐ3ΐν ίηλούσης. 
ΆνΤί'χαεν , ΙχΙτενσεν , χτήνττισέν' χχί κντιχσ:α , συνχν- 

τησα4 , ΧΧ' έλΛ>-ϊ'ν , μετασχεΛι' πχρ' Όμήρχ , τβ έτι- 

τυχην , χ:^ ιχ^εΜ'ς συντνχεϊ'ν , χ:ίΐ τχρχ^μνίσ3:•:(. 
Άντίτΐιλον, ίνχννίον , χ:ίΊ ΗοΎχλον , και ίσό^τροφον. 
,; Ά•/Γ<τΛγ-<;» ίνχντιΜί συνεση^κόί. 
Ά•^^ι^ΐλxρ•^ίΤν , χντιστρέφειν. 
Άντ/στομος ίχχρχ το ταχτοί] τχζις, έξ ίκχτ^ρου /^ί'ροι/ί 

ίτχθί/7.κ τοι^; μχ^{μους. 
Ά'^τιτεφ.'ίί-^'" , αντιτε^'νχνΜ. 
Άντίτυχχ, χνπτίχτοντχ. ^ 
Άντ^'», ίγγοί ίν Μ το ίν τω κλοί» "γινομινον νίχρ ά-τχντλονσιν εΙς ■9*'ΚΆσσ»ν' χαϊ ό ν^ν κχλόνμένος χχ• 

ί.σκος. 

Άντιφχρχ• η ίΓ'/'λ»^• τχρχ 'ΣυρχχοσιΌις' ττχρχ το φέρφ,^ο 
ο \χρίεΤς φχρχ λίγουσιν , ΐΰς τέμνχ τχμνχ , χ-ί'^ τρίττα) 
τρχνίΰ. φχρχ ούν φχρχ , χ:(ΐ χντίφχρχ, η ζη^•η ' _7 
ίνχντίχς φερομένη" οι (5ί , ταλ?Μχην' άλλοι, μητρνιχν. 

Άντίξουν , το ίνχντίον η χρμόζον , οίον χντισουμενο:-, 
τροΎ^ Άτηκ^ τον σ εις ξ. οι γχρ Αττικοί το σνμβο- 
λον ξϋμβολον λέγονσι. χ::ι χντιζοει', ενχντιοντΜ. 

"Αντιχονζ, σ:;μ::Ίνει το φχνερχς' άντιχρν 3ί , το έζενχν- 
τίχζ. τΓχρχ ΤΟ άντι . χ:α το χχρχ , χντίχχρχ , χντιχχρν, 
ΧΜ το•/χο-τ^ αντιχρν. το κχτίνχντι' (τοιούτον έν σνγχο- Ζ" 
ττί" χ.-ίί το Ηρχν:ίΐ , το έτιτελίσΜ (ιχ του νενμχτος τ>;ς 
χεφχλτ^ς) α'ί χν ει'ττοι τις , άντιχέφχ'ΚΛ. το χρν , μχ- 
χρον φντει' τχ εις υ ληγοντ* έτι^ρήν,χτχ, ςνβτέλλονσι 
το υ, μετχξύ , μΐσηγϋ' χχριί του άντιχρν. χζα αιφει- 
λεν εϊνίϋ «ντιχρυ' χλλχ τχ εις σ '/.ήγοντχ έχι^ρήμχτχ, 
ε! αίν φνλάττει τ) χύτο σί;μαινόαίνον , χχι τον αντον 
τόνον φνλχττεί' οΌν , οντΛίς, ο'ΰτΐύ' μέχρις, μέχρι'^ 
ί'τί/' ουν τοντο οΐ» έφνλχξε το αυτό σημΜίνομενον πύ 
χντιχρνς , οντε τον τόνον έόέζχτο. 

Άντυζ , λέγεται ή χνχτχτη -χεριχεφχλχίχ τον χραχτίον 
όι'φρου , Ίτχρχ τό χνΐϋ τετύχ^Μ' ή ίε εις το χχτΜ τε- ι\ο 
τυ•/μένη, λέγετΜ κχτχιτνξ. λέ^ετ:α 6ϊ χχι ή της λγτ.'- 
ίοί ττεριφέρειχ, άντυί;. χμφότερχ όί -ίίνο,/Τχι , χχρ:: 
το τενχ^ί , τευζω , τεΰξ, χ::ι τνζ, χμ έν συν-^έσει χ;• 
τνζ: — έζ άντν^ος ήνί» τείνχς — οιονεί, έξχ•ψχς τα; 
■ηνίχς της του χρμχτος Ύεριφερείχς. 

Άντιστοιχον , το Τσον' ^χιχς γαρ χντι'στοιχον φω^ην 
έχεις: — τοντϊστιν Ισον σχιχς. χντιστοιχεΤν , μετχ 
στοΐχον εστχν.-α. στει'χω , σΤοΐχος , χ:α χντίστοιχον. το 
στοι, δι'φ-^ογγον. άιχτι'; οσχ ρημχτχ έν χινήσεσιν εΰρϊ- 
σχοντχι — χαι στιξ στίχος, στιχόί , ίευτέρΜς συζυ•γ(χς. ίο 
σηααινει Ίσοστοιχον χχι σνγγενη. 

Άντλίύ• νχρχ το &ντλον' τοΰτο έχ του χντλχν χμ ΧΛρ• 
τερεϊν έχεΐσε το υόιαρ , το όιχ τχν έσφιγμέναν τοττχν 
εϊσερχομ^νον. ■ 

Άντρχν, τόλις' ψχρχ το χντρωόεις ίχειν τοχους , αυτό- 
'^εν χοπτομένον λι'^ου έιτιτηί&ϊου .εις τους χλχνχς όνους, 
ο έστι μύλους. 

"Άντρον, τό στιήλΜον' 1ί.γ,'υ9ι δ ΰευτης Αντρον ε-χϊΐρατον ι ι Γ> 
ν.ίροειόϊς: — χνχτορόν τι ον' χχρχ το ίνχ τετρησ•'^:α, 
ηγονν τετρντηΊ^Μ' το χνχτετρημίνον' η χχρχ τχ χν• 
.'^η , χν^ηρον , χχι χν-^ρον, χχι χχτχ σνγκοιτην άντρον. 
ε'.νΜ γχρ λειμκνίδιον νυμφχν ένίιχιτημχ. ή χχρχ το 
άντχ τό ι'χετεύαι . χντομχι , (χλ< , χντομίνην "Ηρην) 
ά,ντορον, χ.-.ν χντρον' διότι τους •$•εους ϊν αύτφ ίχέτενον, 
ίίρχ τχ στηλΜΧ ηγούμενοι. 

* Αντίίίη , λόγος μβμελισμένος έν ΐχΤς .χα/μχόΐΜς, οτε ι ο 
μί'ρος χορού τχ έτέρια μέρει χχοχρίνετΜ' χχρχ το χντί, 
κχι το χίειν. 

Άννχ^ χχρχ το χνχ το χρχττω γι'νετΜ' οίον, — μχ\* 
ννξ χνετΜ : — χχι, Οϋχ χνϋ») φ.^ονέιυσχ: — αντι 
του , ούόίν ώφελόύ χρχττουσα. Ίστέον οτι το ανυτίβ 
XXI αρυτχ , ΧΎΟ τον χννχ ΧΜ χρυαι γίγονε χχτχ χλίβ- 
νχ7μόν του τ ■ το μεν χνύχ , χει έν σνττολ^ • τΟ ϋ 
χνχ , άιφορίϊ'τΜ χχτχ τον χρονον. 

Άνύχοιστος, χνυχοφορητος , χννχομ' ητος. αχο του οΙλ 
τό φι^ρχ , γίνετχι οίστός' χμ μετχ ης υχο χρο^έαεχς, 
ντοιστος' χμ χχτχ στέρηβιν του » χλιονχσμψ τοϋ ν, 30 
άννχοιστος. 

Άνκγεον, έχ τον ίνα χλ> του γ',χ, τό ΐ^νχ της γης ίν' 
άν:<γ:ίΐον ϋ. ιο5 Α Ν ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ Ν ΜΕΓΑ. Α Λ ιο6 30 40 50 ιι6 Λν^γϋί] Αλουί 6' Άτρε'ίηζ χτολνοίΐίνουζ χνα.'γ€ν•. — ι'κ/- 
λίυίν. ίττι το -^ιίμχ χνωγ,ιΐ , ττρχ'ηι^ ανζυ^ίχ^ ταιν τί- 
ριτχίομ^'νχι/. γ^γοι/ίν άναιγη " τοντο ττχρχ το χνο) το 
ΐ-^κίλΐν^μχηκον ίτίρρημχ. η ττχοχ το χγίο, χγίβ , «■•γη, 
Η:α χνΛίγη , η ίγχΐΚινσΐζ , ίι' »;ί ίγομεν η α:£ΐ φ^ρο• 
μΐν. ο ττχρχτχτιχος, ηνίβγονν' το τρίτον, ήνίόγει' Δε;"- 
^Μ ί ψ^Μγίΐ ω Ίπ'ν^ίΐ: — ό μ•-λλχν, άνιογησΜ' ο 
αόριστος , ήνίόγ)ΐσχ ' ό όεύτερος . ηνχ-^'ε , χ.-;/ χχτχ συ- 
στ^λην , χ•/ωγβν. >/ £>: τον αν^γίο , ν ΐκ του χνάζα 
μέλλοντος ' ο μέσος ττχρχπειμενος , χνη'/χ' χ:;ι ωςτερ 
έπ τον -τ^τληγχ μέσου τχρχκειμε'νον έ'/ίνετο ρτίμχ 
ττετιλή-ίΛΐ , οντ;α κχϊ χ-το του χνη••/χ μέσου νχρχκειμέ- 
νου, η/,'ίίΤΜ ρημχ χνα>•/!α , τροττ^ του μακρού εις μχ• 
Ίίρον τοΰ ανι^γαι' ΐίλη-'ί'νν ίέ ττοτι νηχς «ν^ξομεν 
άττονέεα-'^χι. 
Αναχ^ϊ] χ\ΐΜ•γχ< , άνωγίίμι' το νροςτχχτηιον , «νωγη-^ι' 

τ(»οχ;Τ του γ εϊς χ , χμ συγκοτ^ . χ•^:ι!χάι. 
Ανΰύ'ύτον , το :'.Ύροζόοχ}}τ6ν χμ χνυττονοητον' ιτχρχ το 
ο^ιΟί,το υνονοΜ' οτηρ ίν ίιζιιρέσει γ/νετΑν ο'ία. έπ τού- 
του οϊΤΓος, χ:α χναίττος χχτ' ίκτχσιν του ο εΙς ο}. κ.-./ 
νχλιν οί'στί' κχί έχτχσει του ο εις ω, χ•^αΊ'στί , σΰν•^ε- 
τον. χ:α , — ο & Όμιλοιι χνΐϋί'στως χ^ίχχνεν. Άττολ- 
λοίνιος. 
Αζονες , ξυλχ ην τετρχγ-^νχ , χτο του έόχφους μέχρι τοΰ 
όροφου όιήχοντχ, ιιχΐ άιχ τίνος νερόνης στρεφόμενχ' βφ 
αιν Οί' Σόλίί'νος νόμοι χτεγρχφοντο' το'ς των χμχζίον 
ϋξοσιν ομοι'ΐϋς κχόιζι στρεφόμενοι " λέγονται ίΐ χ:ιι εν 
τοις μχ-3'ημχσιν ά~ονες , ττερί ους νοονντχι τχ σχΐ]μχ• 
τχ, οίον ΐίφ:Ζραι, XXI κύλινδροι τε χχι τχ τοιχΰτχ, 
χχί στρε'φοντΜ χχι συνίστχνται. 

'Άορνο:, λίμνη ττερΙ Ύυρσηνίχν. φχσι όί και έν ^ΐΜ'.ί')^ της 
\χλχί6ος ^^'μνην εΐνχί χορνον λαγομ^νην ' εν ι) ττχρχχε- 
φυχόχΜν νολλχν $ένίρι•}ν , μηί\ν των άττοχιττόντων 
φύλλων έμττίΎτειν εις χυτην. εΙν:ίΐ 6ε και νεχυομχντεΐον. 

"Αζιος] ^το τοΰ χ-γω , χξω, χξιος' χττο μετχφορχς των 
στχΛμων των ίσην ροτην εχόντων. 

"Αζυλος, ονομχ κυριον' χτο τοΰ χ-γω, χζω. τχ διχ του 
νλος Τ(ησύλ).χβχ . νοιχΓκ» ττερΙ την τχσιν ευρίσχοντοα, 
χχίπτρλος, δάκτυλος, ίίρκυλος, χρωβυλ.ος. 

"Άξων] χξων κχλεΐτΜ το διηχον ό'ιχ των τροχιών ξυλον' 
τχρχ το χγχ. 

Άξιόχριων] τοΰ χξιόχρεως χ:^ χνχτλεως και αγηρως, 
τχ οΰόετερχ διχ. τον ω με'γχ?^ου γρχφονται. δεΤ Ύΐνω- 
σ'.'.ειν, ΟΤΙ τνχν ουάετερον εις ν ληγον χττα-^ες , βρχχυ- 
χχτχληχτεΐν ^έλει, ξύλον , τττερον . λουτρόν χωρίς τοΰ 
ητχν , κχί των τχρχ το ττους' οίον, όι'τους, τρίττονς. 
ητρόςχειται χτχ&ίς " 6ίχ το -ττοιοΰν , κχι χρνσονν , χχι 
οστοΰν , χ:ιι χχ}^•.οΰν' τχΰτχ γαρ χι(ο κρχσεως Ύ^-γονε 
■ΧΜ τό όητλοΰν χ-πο τοΰ άινλοον' χαι το εύγήρων, χττο 
τοΰ εΰγηραον' το χχρχχρόέονν χμ τιμήειν , χττο τοΰ 
χχρχχρϋον χχί τιμηεν γε-γονε ' το μϊν , ττλεονχσμκ τοΰ 
/• το ίί , τοΰ ο. το χνχτικεων κ:ίΐ χξιίχρεων , τ^ 'Ατ• 
τιχγ έκτχ7ει ίττχ^ον, χττο τοΰ χξιοχρεον χχι χνχττλεον 
των 6ιχ τοΰ 0. ούτως ο 'Κοιροβοσχος εις τον τίτχρτον 
χχνόνχ των ονόετέρκν. 

Άζι^ττη^/ητότχτον , χίιολογωτχτον' ονομχ εχί^ετον. 

'^Οίοός, ΧΜ άοίάιμος. τχρχ το οίείίω , χοιόος, το χείδω, 
χχτχ σννχλοιφην γίγονεν χίω ■ ομοίως το χοιόος , ωόος ' 
χαι το χοιίη , ώίή, χττο τοΰ άοιόός , χοιόω ρημχ ττχρη- 
χτχι. είτχ- ως κνη-^ω χνη&ιω , με/όω μειόιω , ούτως 
χοιόω χοιόιω- κχι χχτχ ττχρχγωγην χοι'όιμος. η τχρχ 
την χοιόην, ::οίάίίίθς, ως τροφή, τρο^ μος' τουτέστιν ο 
άε! εν α;ό:ίίς ονομαζόμενος η μνημονευόμενος, η-^ουν 50 ίιχβόητος χαι &χνμχσιος' ως το, — όττίσσω Αν9ρω- Ζ^ 
ττοισι τελώμε^' κοίίιμοι ίσσομένοισιν. 

" /Κο-κον , χφωνον, η χόρχτον. χχι χοττος, 

'Άορ'] τχρχ τό χείοω , χορ , το ξίφος, οτλον , όορυ.^ 

' Αορτηρ , χ:;ι χοτΊ/ρ , το χτ^ωρημ.ε'νον' η τχρχ τ» Λίρα•, 
χρτηρ , κ:ιι τλεονχσμω του ο , κορτηρ. η ο ίμχς 6ι ου 
τό ξίφος χρ4μχτ::ι• — χύτχρ τερι χουλεόν ηεν Άρτ/ί- 
ρίον χρνσέοισιν χορτηρετσ>ν χρηροζ- 

Άοσσ^μνρ] τχρχ τό οσσον , ό-σοτηρ , κ:α^χοσ7ητηο, ο 
βοη-^ός . ό χνευ οσσης ημ χληόόνος βοη&ων χντομχτως. 
έ'3•0ί γχρ τοις τχλχίοίς τοΰτο , τυν^χνομένοις μχντειχς 
βοηΆίΐν.^ _ , , ,''•'' 

"Αοι^Οί, ό ΰτηρίτης• χαι χο'ζήσω , 6ιχκονησω , ΰτουργησω. 

Άολλεες, σημαΊνει τό συνη-^ροισμε'νοι. γίνετχι όί- τχ^χ το 
όμοΰ είλεΓσ^Μ , τοΰ χ τό όμίΰ σημχίνοντος. χτο γχρ 
τοΰ 'ε'λλω ρήμχτος τοΰ σημαίνοντος τό συστρίφΐύ ,^ η 
ίίλω , γ'νεται ρημχτικόν ονομχ ίλλης ' χαι μετχ του κ 
ετιτχτιχοΰ η όμοΰ, χελλής' χαι τροτ^ του ε εΙς ο, 
χολλής' και η εΰ•^εΐχ των τληβ'υντικων , χολλεες. ϊκ 
όε τοΰ χολλης -γίνεται ρημχ χολλίζω , τό συνχ^ροίζω' 
έξ οΰ τό , — χοΚλίσ-Ίχσχ '/εραιχς. 

"Αίο^το] "Η οι τχρ ξίφεος μί-γχ χουλεόν α,ιίν χωρτο : — 
ό μϊν Ήρωίιχνός, λέγει οτι σημαίνει τό ηρμοστο,^ τον- 
τέστι τχρχ τοΰ ξίφους, εκ τοΰ χρω τό χρμόζω, ο μέλ- 
λων Α'ΌλίΚίϋί, χρσω' ό τχρχ-Λείμενος , ηρχχ^' ό τχ3η- 
τικός, ηρμ:»" ό ύτερσυντίλιχος , ηρμην , ηρσο^, ^ρτο' 
Ίωνιχως κχτχ συστολήν, χρτο' και τλεονχσμω τοΰ ω, 
χωρτο , ωςτερ εϊάχ εΐω-^χ. τίνες όε λέγουσι το εγ.ρί- 
μχτο. και γίνεται ϊχ τοΰ αίρω , τό κουφίζο^ χαι χρεμω ' 1 1 ' 
ο μέλλων, χρω, κ:ίΐ Αΐολ.ιχως , χρσω' ήρχ^' νρ^ν-^ 
ηρτο • χχ} τροτ^ τοΰ μχ-/.ροΰ εις μχχρον , ωρτο ' και 
τλεονχσμω τοΰ χ τοιηηκως , χωρτο. 

"Άωρες, αϊ γυναίκες ' τχρχ το όμοΰ άρηρέναι χχΐ συνηρ- 
μίσ^αι τω χνίρί. γίνεται οχρος' ή εϋ'^εϊ'χ, οχρόι' κχτχ 
μετχτλχσμον , οαρεί* και -ΛΧ-ί υτϊρ^εσιν και ίκτχσιν, 
χώρες. 

"Αωροι} Ύης ητοι τόοες εΐσι ουώδεκχ τχντες χώροι, Οδυσ- ίο 
σείχς μ', λεττοι και χσ3'ενεί'ς ' η όυςφυλχχτοι , όιχ την 
όεινότητχ ' η ώμοι και χγριοι , έκ μετχφορχς των χω- 
ρών και μη τετείρων κχρττων' -η Ο'^όεμιχς φροντίόος 
χξιοι ' η όυσόρμητοι ' ου γαρ χρχται χ-ϋτοΐς εις τορείχν. 
ωρος, χα4 χώρος, χχτχ τλεονχσμον τοΰ χ μηόίν τλέον 
σημαΊνο■^τος. αρος γ•1ρ ό ΰτνος. Κχλλίμχχος , ΥΙολλχκι 
XXI κχν&ων ηλχτχ ώρον χτο : — κχΐ Έιχτφω. Οφ^οίλ- 
μοΐς όε μίλχς χυτ χώρος: — ;} χωρον τον υτνον, τον 
μηόενός φροντί^Όντχ. ώρχ γχρ η φροντίς' ενσχ κχι 
όλίγχρος. ή τον χωρίον γι-νόμενον της νυχτος. οϊ άε, τον 2ο 
κφΰλχκτύν. ωρχ γχρ η φυλακή ' εν^εν κχί τχρχ Αττι- 
χοΐ'ς οι ώροι. Κχλλίμχχος 6έ -λχτχ μετχλη-^ιν τους 
αγρίους" χωρον γχρ τον ωμον' το &5 κμον, χγριον' 
ο^εν χχΐ τους ωμούς των κχρτων, χώρους φχσίν '^ οι 6έ, 
τον μίγχν , τόν μη ορον έχοντχ' η τους χγ'χν ορουον- 
τχς. ούτως Έτχφρόόιτος εν ύτομνημχτι της μ Οίι/σ- 
σείχς. ενιοι 6ε χττέ6οσχν χμωροι, χντ! τοΰ ϊχ-^υοφοροι, 
ΐχ-3'ΰς φέροντες" χχί χμωρευουσιν , ίχάυοφορΐ'ϋσίν• 

Αωρ'χ] έστιν ωρχ, ο σημαίνει το φως" χχι μετχ του στε- 

^ ρητικΰ χ, χώρος" χχι το ^ηλιτκον , χωρίχ , η^ουν σκό- 
τος- τοΰτο 6ί τχρχ τό όρω, το βλέτω' ό μέσος τχρχ- 3° 
κείμενος, ώρχ" χχί μετχγεται εις ονομχ, 

Αωροτερχ , τρεσβυτερχ. 

Αώος, τοτχμός της Κύτρον. Άώ γχρ ό ' λίωνις ωνομί- 
ζ^ετο' κχΙ χτ' χυτού οι Κυτρου βχσιλε•^σχ•ντες. Ζωίλος 
6ε ό Κίίρχσεύς κχί χϋτόν ατό της έχυτο'.^ ί/^ψρ^ί «/•'/" Ι07 Α Ω. Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Π 1(^ 3^νΜ. Τϊ/ν γαρ &(!χντύ{ μν^ί^χ ου Σαι//(>/Λν . αλλ 
Άϊ::ν καλβ•~σ(. Φιλία; ίί νρχπν βχ^ικέχ Άιί^ν. 
Ήΐν; ο•^τx χχϊ Κΐφαλοι/' χφ ου κχΐ ούΟί τι ο/νομχ- 
β^τι '\χΆν ίζ ου χοτχιΜν φΐροίΐίνχν , Σί^άχοο 
4ο Γί ΧΓίί Πλίί'χί , τον ίνα τοίΛ•»!/ ο Τίχρ-^ΐνίΟί 'λνον 
Ν£χλ)^ί. Τ, ίίχ ΤΟ τοό; τ^ν ){:? ΤΒτρχμμί•/)!» ίχαν την 
^ύΰΐν , χα•^ά φ^ί-ί'ν ό Παρ'3'ίνίθ; * ^^ίρυ-Λίαιν σί- αίνδ; 
ί'ί όρέαν . χνχτολικχν ονταιν. ίΰνχτι^ί ίί οιτίο Αχλ^Τ- 
σ^'αί . χα^• ό ι; ΚιλίΧ.'α 'Λ»α τάλ.-ϋ αίνε,αα^ίτο. 
Α»το>] — λινοιβ τί λίττον άΛ;το:' : — ττΒριφρχσπχΛ'ζ, 
Κινοϋν νίοιβολΜίον. Λωτον , τημα*ν(ι το αν^οί " κα/'. — 
ο/ό; α'ίίτΛΐ: — χα;, — τ/ •τα'νΐΊ.%ον υχνον χιατίΐζ; αντί 
τοΰ ά^Γα•^^^ί^ν τον ντνον' έχ ίΐ τούτου, κα•^«ι/ίί/ί. κα) 
αχτειτε , ρηαχ χρο^τχχτικον , Λντι τον χτχν•7ί•^Β'•7Β 
5* το χχλλιντον τοΰ υ-τνου. ατο τοΰ αα. το τνίχ. ή ατο 
τοΰ βί?-Τί ■ β.Όν χα-^ίνίίΓί ντνον. λπγετΜ ίε χ» Τ9 
«νάτχτον , ΚΜ χκρωτ-ήριο•^ , χ.-^< υλ^ο;• χ.-« χατα αβτΛ- 
λ^νλ/^'ν. σηαχίνει τον ά)/•^οΰ•^τχ καρττον . ατο τοί αχρου 
τχονίΜίν. χαι αρσενιχϋ^ . χίυτος. 
Άχχλόζ, ΐΓχρχ το χΦή' ο τν α'ι^^ ίΓ'χ^ν , α'φαλοί τΐί 
ύν. ίχ Γίόΐ α^τΐ. α'φαλον , χμ χ-χχΚον , οιονεί το ευχ- 
φΐΐ ΧΛ^ τρυφερον. 
1ΐ8 Άτάλαανοζ. ίί.λοί. αί-^-ίϊ/^/ί , α;^ί:ίρθί , ατίχνίί . ο' ιλι; 
ίννα αίνος ττχλχμήσασ^Μ , ο ίίΤί Τίχ>ασαί3•Λ< ί; ί/ίγά- 
σαίΓ•5'Λ'ί. 
'ΑΐΓαλ•9'^«ί<3'ε , Ιχ^ησεσΆε. χλ^έαι χ\^£ , χλ3^•ησω , αλ• 
^ήσομΜ , α'λ•9•;;τ^ , χΚ•9ή7εσ•9ε , χχί άτχ).•9ήσεσ•^ε. 
τοϋτο ττχρχ το χλίίύ , το χυζχνίΐ. 
Άταγορίύί!)] ή χνο ■πρό-'^εαιζ ΐνταϋ3•χ ίηλοΐ" το χοιρίζε- 

σ^χί. ο γχρ χττχγορεύων , έχτος γίνετΜ τοϋ ?.ε•/ειν. 
'ΡίΊταμε!ρΐτ:ιι , χχοχεχ,χριστΜ. έχ του μει'ραι το μερί•^ϋ, 
ΙΟ χ:ΐ' μετχ του στερψιχου α , χμει'ρίο , χ:α χτχμείρια. 
Άταιιί/α. τβλίί Βί•3•ΐ'ν(αί, τρότερον Μυρλί'α χχ?.ουμενη' 
ψ λχ3ύον ϋρχ ττχρχ Φιλί'ττου τοΰ άηιχητρ.'ου ό Ζηι'- 
λαί, μετχ-^όμχΐΐεν Άιτχμειχν, χτο τη^ ίχυτοΰ ■γυνΜΧΟί; 
Άττχμχζ. 'Ερμιττχοζ^^ν ΤΜ ττερ! των εν ταώείχ λχμ- 
Λΐ'ΧντΛίν λογίι: ούτως 'ΧΙροί. 
* ' Ατχντολμος , ο χχντχ τολα^ιν. 

Άνχνευ&εν , ίτ/'^βι/αα τοττιχόν ' έκ της άνχ νρο^εσεχ'ζ, 

ίνχ, χνευ , ανευ-^εν , κχΊ χτχνευ^εν , το χτοίεν, χμ 

χχρίς' χχΐ Άτερ3•εν , χχΊ άτχτερ^εν , το χυτό. 

%ο ΆταρχτΛίί. [Άτα,οχτ/.νίί] -τρη^τηρος αί•^Λ)νο< ττ^οα."*;: — 

τλ7{ ατό τ^ί αρχτου ττνεουτχις. Αυχοφραν. 

Άχχργμχτχ, λέγετχί τχ ι/το των τρχγίοίχν λεγομενχ 

μχτχχλ'τμχτχ. τχϋτχ &έ έστι τχ τοϋ φονευθέντος 

άχρωτνριχ7μχτ». ην γχρ τι νοαίχον. τοΓί ίολο.^οΐ'ϊ/ίταί-ίΐ' 

άφοτιωΐΜ τον φόνον, ί.χ τοϋ όολοφονηβ'εντος αχρωτη- 

ριχ'Τμοΰ. τχ ίε άχρωτηριχ ε'ίρο^τες χχ< συ^ρχχτοντες 

ίιχ των ■Τοϋ νεχροϋ μχτχχΚ^ν ηχι τοϋ τρχχήλου, τα- 

ρετί&ε'^το τω νεχρψ , χχ-^οί φηίΐ Χοφοχλης • "ΐφ' ήί 

3ο ^χνων χτιιιος ωςτε όυςαενης Ιίμχσχχλίσ•θης: — ζήτα 

ΐΐζ τ» μ. ΟΤΙ 6ε κχΊ έγεύοντο τοϋ χ'μχτοζ χμ χχίττυον, 

ΑΙτχϋλοί μχρτυρε!" ΜχΙ ΆχολΚωνιΟζ ο τχ Άργονχντι- 

XX, "Ηρϋί 6' ΑΪ7θνίίηί έζχργμΛΤχ τχιινε θανόντος, 

Τ^ί'; ί' άχίΚειζε φόνου (έχ τοϋ λείχω , το ατίγίΐ/τατο) 

τρΙς 6' ίζ αγβς ίτττυβ' ϋοντων, Η θέμις χυθενΤ)/τι ίο- 

λοχτασίχς ίλχεσθΜ-. — η χχχργμχτχ, α'ι μ^γχΚχι αΤΛρ- 

χαι των θυσιών των τελείων, νχρχ το άρχω ατχρχω, 

άογιιχ χ:α αχχργμχ, ώς Όμηρος, Άρ'γμχτα θϋσε θεο^ς 

^^ι^ι'^(νίτ■ηι^^ν. 

Άχχρτίχ . ό χατα τον οΓκον χοιμος, τχ λιγοαίνα *τ<- 

4ο χλ*. λίγετ:<ι 6» άχχρτη, ατχρτχ' νχρχ•^ωγον , απχρ- 

τί^Μ, το χρτι'ως (ο έιτιν »ϋ*ρμοατως) συμνληρω. χχι Λτχρτ,'χ , άχχρτηλογίχ, η ΧΎ);ρτΐ7μενη. χχχρϊ•ιχ, τχ 
ίτιτλχ. 
"Ατακτο;] χχρχ το χω το έσθίω, χμ χοχ η βοτχνη, χμ 
χη•/3ς , ΧΜ φηγος' η χρωτη γαο τρ'ίφή χχο άρυων. χω 
ουν , χχρχγωγον χχτω , α•,- μω το ζήτω, μοτ£• όθεν 
ΧΜ μχ7Τθς. χέχχσμΜ , χεχατχι , χέχχιΤΜ , χχ(ττίς, 
ο βεβρωχως' χμ αχχστος, ό χγευ^τος' — ό ί' χχμηνος 
χχί χχχΊΤος: — ασιτος, νη^τις. χμ χχχστϊχ, η νηστε.'χ. 
}.έ•{ετΜ ίί ΧΜ χχχιττύς. 5° 

Ατα'τ.-] ίΧ του χχχφω , αχχτη , χμ χχχτω. η χχτη, 
χαΐ νλίονασαίί τοϋ χ, χχχτη' χμ άχχτηλος , έχ τοϋ 
χχχτω χχχτήτω. 
Άτατ«^ρ<α] \χχτηνωρ, ουχ ο ^ιοννίος, αλλ' ό Ζευς. χμ 
άχχτουρίχ, εορτή εχιτελουμίνη τμ ίίι%νΰτ:α τω χυχνε- 
Λ^ι^νι μηνί' ή έχεΑη εν τχυτ•^ τ^ εοατη τους γε^ναιιέ- 
νους έν τω ένιχυτω έχείνγ χχϋχς τότε ένέγρχΡον 0-119 
μνΰντες οι χχτίρες . η μην \θη χιους 4ζ χΰτων Άθη- 
νχ'ιων' ίίοκουν τε ο! χχίίες χρό τούτου χτχτορε; όντ8(, 
τότε χχτέρχς εχειν. η ατο τη: άχχτης. Έχνθος, βχ- 
\εΰς ων των Υϊοΐί-των . χροσεχχΧ^σχτο χρός αονοιιχχ/χν 
&υμ'ίΙτην τχν ΑθηνΜί•ν βχτι'κέχ χέρι της χώοχς. χμ 
ο μεν Θυμοίτης , χνεόειλίχτε' Μελχνθιος ϋ, χχροντων 
Άθην.-ζ'ιων , ύχί-'στη την μονομχχίχν. χμ συνιΐντων, 
ευζχτο , ει αχχτήσει τον Έχνθον , θϋσΜ τω ^ιονύιψ' 
φχνηνΜ άέ τον Διονυτον τω ζχνθ^;: Μ"γ,'χν ένειμένον ίο 
μέλχινχν ' ΧΜ τον ΙΛ,ελχνθιον ε'ιχεΤν , ως Οϋ μόνος, 
άλλχ ίευτερος ει: — έχΐ7τρχφ.-!ντος 6ί εχείνου, τον μ^ν 
θεόν χφχνη γινέτθΜ , τον &ε Μελχνθιον χμτμ χμ 
χχοχτεΤνΜ τον :ιχνθον. νιχη•7χντες ουν ΑθηνΜΟί, 
αχχτηνορχ μίν Αίχ χροιιψγορευσαν ' χχχτουριχ άε ΐορτην 
τω Αίονυσί'. 
ΆχΛυλι'χ, ίορτη χχρχ ΑθηνΜΟΐς' οτι τότε χρχετΜ ή 
κό^η χωρίς τοϋ χχτρος χΰ}.ί<^εσθχι , η τότε έτχιλ/φτο 
τω χνάρι ή -γυνή. 
Άχχυρω το άφελω. χχο τοϋ αίρω, αύρω , ως χλχ/ω 
χ'/.χύ'ϊω, ΧΜ χχΐω χχνσω' ο χχρχτχτιχος, χχηνρΛ•ν, »" 
το χ'Ρειλομην. 
'Αχχυθχίί'<^ω] ατο του αυθχίης, αυθχίιχζω , τΧεονχσμω 
τοϋ χ. έχ 6ε της χύτος αντωνυμίας χμ τοϋ αίω , αν- Άχχφω, το χχχτω. χφω, το χχλως λέγω' αΐί αμορφον 

λέ . . γυνχΤχχ χμ χχτχ σΰνθεην άχχφω ' ένθίν 

το χχχφίτχω , το χχχτω χ.-α χχρχΚογι'ί^οιίΜ. η άχ», 

το άχοθεν ίηλο^. χ:.ι ετ^χειΤΜ τω φω το φχίνα' εξ 

ου χ.ν< ίίναχ^, φίνάχ;;. 

'ΑχΜωρω] έχ τοϋ α'ρΜ το χονφίζω, χΧ,εονχσμω τοί αϊ, 3β 

άχ.ιιωρω , χχ:αωρη7ω' η αοριατος , χχηωρηαχ' η μβτο- 

χή , χχχΐίίρή^χς , ΧΜ χχΜωργ,μένος. 

ΆχΜαος] Παίτοί, ως ο χοιητής φησίν" Ός ρ ένΐ ΐΪΜσω 

νχ~ε: — ί'ν έτέροις όε, όηαον Ατα<ι•οΐ). ΠαΓτο; όί ε'- 

ρητχι , χχρχ το την Αργώ χρονορίίϊζουσχν ϊΧίΓτί ταΛ 

ΰχι ΧΜ τροτίγγ/τ.τα. ΪΙαΐσος' χμ χλεονχίοψ τοί. χ, 

ΆχΜίτος. Ήρωόιχνος. 

Άχ' αϊ'/ληεντος] χΙ•/ληεις, χχρχ την χίγλην. χχ αίγλήεν- 

τος , ατό τοϋ λχμτροτχτου. 
Άχέαχςΐ Ήτι'οίοί, Κοιρχν^Μν τρητοΛ Νίαί.'ι^; ηί Άχί- 
σαντος: — ορός της Ιίεμέχς Ατ*σαν'» αφϊ'ταί τις ών' 
όθεν χφίεντΜΐ οι Γχχοι εις τον ίρόμον τοϋ Νίαίί':ν 
οί-γωνος. αφέβχς, »αι αχέσας. Κέμειχ ϋ, χολις &εσ- 
σαλίχς. 
Άχειχν • άχέβαλον. ίιχτί χροχχραζυνβτ.α ; ταν ^ηιχ* εις 
XV λη .'ον χρόνω βρχχε' χχ:ιχλιΐ)•ο:ιενον άτλοϋν η σύν• 
θετον , ο έίττιν ύχερ β (Τυλλαβχς, χροχχροζυνετ.-α' ιί 


109 Α Π ΕΤΤΛΙΟΛΟΓΙΚϋΝ ΜΕΓΑ. Α Π μη Αχΰικον βίη' τροτεριιττχταί άί, μΜχράίς οΰσης' 

ίο ίί&ί'^ το μίν Άτησχν, τρίτην ατο τέλους ίχΐΐ την οζεΐαν' 

το 6ί ΛτΓησχν, οιιχ^τι. 

Ατ^'%^^'. ί•χ•^ρθί Ύενήσ^, μ,ση3^^ζ, «το τοΰ χχίχ•ίω. 

ΧΜ ΛΧΐχ^ηρΜ, μισήσω, έχ&ροζ, ΐχ^ηρός , έχ^ήρω, 

χ:α χττίχ-ίήρα. 

Ατήχ^ΐτο] χπο τοϋ ίχ^Μ , ίχ•'^ομ:α, ήχ^όμψ, ηχ•^ετο 

χ.-;< χττηχ&ίτο . ΐμιτβ^το. 
Α•η'φ•}ί•^ο•^~\ ατο του φ-^/•^» ΐστιν ένεστ^ϊτος μη (Ιρηιιί- 
νου ΐν χρήσει ο τχρχτχτιηος, ϊφ•3Ί•}ον, χ.\ι χτέφ-^ι-^ον. 
120 Ατ^χτονί] ΆΤίϊνΐύ , χτενΜ' μίτ'σοζ ττχρχκείμ&ϋΟί , έκτονχ. 
Ατεστυχχζον , χτεόάΰπον. νχρχ το τύιττω , άχετύιτ*ζον, 

ΧΜ ττλεονχσμψ τοΰ σ. 
Ατι-βουχόλησχ, ί'ν συνη^εϊχ, ατίβόσχησχ, κχι έν6τνρη<ΓΧ. 
'Αττεχ•^ησ:α] άχίχ•^ί<ι , χηιχ•ίην' έχν χττίχ^^μΜ , έ^υ 

άτίχ^ητ:» ' κχί χττοβολ^ τοΰ τ , χπεχ^ησ::ί. 
Αττοβουχο.α) το χπχτώ , η το χττονλχνΜ. αττο του βον- 
10 χολοΐ . βουχολίϋ , ΧΜ Λτοβουχολχ. 

ΑνίχτΛΤΟ] (Κ του χτω , τχρχγοιίγον χτημι, ίχτχμαι , έ• 

χτχμην , ίχτχσο , εχτχτο , κ::1 χττέχτχτο. 
Αττεσφχχίλισε , τροεσττχσ-ίη , ή χίφνιάιαίζ άττέ^ανεν. οι 

<!ί ϊχτρο! , χντί τοΰ έσχτη. 
'Α-τηνειχεν] ΐνέγχίο' τροτη] , ένείχω , ηνειχεν , χμ αττη- 

νειχεν. 
Αττενιχαησμίς , φυ-^η ε'τ' ένιχυτον άιχ φόνον χχούσΌν' 
ΧΜ ολχί χ-ϊΓοίημιχ τοσούτου χρονίο, χχχλλχγης ενεχχ 
μίσους η ερ^ιτος. 
20 Ανεμο^ζχτο , το χχεχίχσεν. αχο του κμίλγω , αμελζχ- 
μην, χμίλξχτο' χχι τροχ^ τον ε εις ο, χχΐ τοΰ λ εις 
ρ , χχεμορχχτο. 
Άχεβήσβζοϊ^ εστί το ^ϊμχ, βΐΐ , βημι, βήσΐύ' εΤτχ μετχ- 
Ύετχί εις ενεστωτχ' ο χχ^ητι-ΛΟ^., βη'^ομΜ' ο χχρχτχ- 
Τίχος, έβησομην' το τρίτον, έβι]σετο χχι χχ^βησετο. 
Αχεσχολυμμένος . •ο γεγυμνίύΐίί'νος. σηααίνει χυρίιος το 
έχτετχμένος. χολΚυς γχρ η ^ρ'ζ η έχι τοΰ χκρου , ην 
έφυλχττον χχίύριυτον , άεο,'ς χνχτι^έντΒς'' χχταχρηση• 
3ο χΛΐζ ()ί• χ:ζ{ έχΐ τοΰ χχογεγυμνίϋμενου , ή το όε'ρμχ χφ^- 
ρημ^.ι/ου'. . 
Αχίλ&'^ρον.^ , κμετρητον χμ χολλην όόνχμιν ' χίλε&ρον 

γ:'.ρ , μέτρον -γης ' μχκρον, χοΧυχίλε^ρον. Ιλίχ&ος ε . 
Αχερείσι» , χχειρχ τίΛ χλη-^ει , χολλχ. χχρχ το χχειρος, 

χχέΐρίσιος ' χμ ουάετ'ρχς , χχερείσιχ. 

Άχελος, το ελχος χμ τρχΰμχ• χχρχ το μη χροςχελάζειν 

την σχρχχ , χλλχ ό^^ρησ-^Μ ' χχί γχρ έλκος , χχρχ το 

6ιειλχυσ•^χι την σχρχχ εχ της τομης. η το χφελόμενον' 

4© η χχο τΜν &ίσσχλιχ.>;ν χχέλαν , χ έστι χολνφχρμχηχ' 

ΐίίχ ίηλη το χ•^ίρχχεντον. 

Αχερωχον . χ-γριον . χχΐ χχηνή' η σχληρον , η έ-^ςχχρχί- 

τητον , στυγνον, αχχρχχε:στον. 
Αχερίΰευς , ο της ορμής }}χί χρο^νμίχς κωλντής ' ίχ τοΰ 

έριαη , η ορμή κχι χρο^'υμίχ. 
"^Αχειρος] 6 μεν άμχ^ής , χχρχ το μη εχειν χεΐρχν " ο όε 
μέγας, χχρχ το μή ίχειν χίρχς, χχερος χχί χχειρος. 
λέγει ίε ίΐρος, οτι σημχίνει χιΤΜνχ, όιε'ξοάον μη ίχον- 
τχ, ιχς χχρχ Έ,οφοχλει εν Υ1ολυςίν)ΐι , Ύ,,ιτων σ χχειρος 
ένόυτηριος χχχαν : — χχι χχρ' Ενριχίό/^ έν Όρίστ)^, 
5«> Η χοσιν χχίίργ χεριβχλοΰσ ΰφχσμχτί. 

Άχί'λη , ή μετά οργής έχίχληξις " χχρχ το χχεΓκλειν , Ό 
έσην χχε'ργειν , Αίολιχύί-ς, χχελ?.ειν' ο γχρ χχειλων, 
τον \ΐι•λο•^τχ τι χρχττειν , χχείργει. η χχρχ την άχο 
»αι το ίΓ*.Μ , .;;' χχοχλείονσα των όίονταιν ' έσΤι γχρ 
«χείλη , λο.γύζ στ/στρέφων το (ίίον ' ή λόγος αχείργαν 
ταν άμΛρτημχτίίΡ, ή χχρχ .το άχοάεν ε'ινχί έλεονς' η εύχομαι, χχρχ τχς χελχς τχς φιχλχς , όι' ων σχένίον- 
τες εΰχόηε-'^χ. ή το ύχισχνοΰμΜ ' ή γχρ χχειλή , ύχό- 1 2 1 
σχ^σις ΐττϊ χχχον. σημχίνει δε τρίχ , το κχυχωμ:'.ι , ως 
το, Λί τ6τ χχειλήσει' τότε μοι χχνοι εύρεΐ'χχ^ων: 
— έχι 6ε ευχής, — οΰό ήχείλησεν χνχχτι: — έχι άί 
οργής, — χΐ•φχ 6' χνχστχς, Ήχελησε μΰ^ον. 
Αχειλητήρες , χχνχηστχΐ , χχειλεΐν είόότες χχι χχχγγίλ- 

λεσ^Μ. τοι/ί ()ί τοιούτους , χχι χχνχημχτίχς λέγουιιν. 
Αχειλήτην^ χχειλω , χχειλήσω , ήχείλησχ, ήχειλησχτην ίο 
ένΙΉως' χχΊ συγχοχ^ τής σχ συλλχβής , χχειλήτην. η 
αχο τοΰ χχειλω, ηχείλουν' το όνΐ'χον , ηχειλεΐτον, 
ηχειλείτην συστολν τής χρχής, χχι τροχ^ τής ει 
όιφ&ογγου εις το η , άχειλήτην. 'ϋρωίιχνός. 
Αχη''.εγεως, αχοτόμως , σκ'Κηρως. χχρχ το χλέγω το 
φροντίζω, χλεγν^ς, χχΙ χχηλεγής, χχί xxηλ^γ^ων , χχι 
χχηλεγίως κχτχ τροχήν , έχίρ^ημχ. ή χχο τοΰ χχ'/.οΰς 
χχληγέως' χχί χχ•^ ύχί-ρ'^εσιν χχηλε;ίως, χχτχ χντί- 
φρχσιν, ο μή χχλοΰς , χλλχ σκληρός. 
Άχηλοίησεν, αχέηο•φεν χχο τοΰ χλοιω το τύχτω, χλοιησω. λο 
Αχειλημμένοι , συνειλημμένοι , συγχεχλεισμενοι , χεκρχτη- 
μένοι. χχο τοΰ λήβω το λχμβχνω . ο χχ^ητιχος χχρχ- 
■ χείμενος λέλημμαι , είλημμΜ Άττικως. 
Αχϊίορος, ο χχηρτί7μένος χχί όιεστώς. χχρχ το χείρω, 

χχχορος, χχί χχτ^ορος. 
Άχηνήνχντο , ηρνήσχντο. χχο τοΰ χνχίνω , χνχνω , ηνηνχ, 
ηνηνχμην ηνήνχτο ' το τρίτον των χλη&υντιχων , ήνη• 
νχντο. 
Άχ^μίν~\ εστίν είω όιχ τής ει όιφ'Ά^ογγου , σημχΤνον το 
χορεύομαι, ως χχρχ Σ,ωφρονι, οΤον , Ε,γχίρνχ, ως ε'.ω: 3ο 
— τουτεση, κέρχσον , ινχ χορευ^ω. τούτου ο μέσος 
χχρχ-,'.είμενος , ε'ϊχ' κχι χχτ εκτχσιν. ^*" το χλη-^υν- 
Τίχον , -^χυ-εν" χχί κχτχ συγχοχήν, ήμεν , ο/ον , χοοη- 
μεν • το όευτερον , ^τε' χχί συντίθενται τχϋτχ• υχί-ρ 
των έχ-^ρων χχήτε βεβουλευμένοι: — όε" γινώσχειν, οτι 
το χχτρειν χχί τχ όμοιχ, συν τω ι γρχφετχι. έχ τοΰ 
ε'ίω το χορεύομαι , το χληάνντιχον , είωμεν , ως σνμ- 
βουλευτιχον , χχί χχτ εκτχσιν Αττιχην τοΰ ε εις η, 
ί^ωμεν.^τούτου 6 μέσος χχρχχείμενος εΤχ , χχί κχτ' εκ- 
τχσιν ήχ• χχί κχτχ διχλυσιν , Ήίχ χολλχ •ίεους γου- 4ο 
νουμενος: — τούτου τοΰ ^χ τρέχει το χ εις ειν, χχί 
χοιε'ι τον νχερσυντελικον, νειν' κχι έν συνθέσει χχήειν, 
χχί χχριμιν, χχί έξ^ειν το τρίτον των χληθυντικων, 
χχ^ε.σχν , ηχί κχτχ συστολήν χχ^εσχν. χχο όε τοΰ 
ΐημι εστίν ο χχρχτχτιχός , ΐην' χχί το χληθυντιχον, 
ΐεμεν, ΐετε , ΐεσχν ϊ χχί όιί'&σχν' σημχίνει όε , το ίιέ• 
χεμχον. 
Αχημων^ χχρχ τοχήθω, ο' δεύτερος αόριστος, εχχθον' 
χησω , χήμχ , ως βησω βήμχ ' χχημος , κχι χχρωνυμως 
χχημων. ο χβλχβής, ώς το χνΜμος χνχίμων , Ύούνεχ ζα 
χνχίμονες εΐσί , χχί χθχνχτοι χχλεοντχι. 
Αχηνής\ χχρχ το ηΰς γίνετχι ηής, χΧ' χλεονχσμω τοΰ 
ν, ήνής' χχί χχηνής, ο σκληρός" ή ο χχοθεν τοΰ χί- 
νεΐσ^Μ , ό έττιν έχχινείσθΜ • χΐνος γχρ ο εχ.χινος. η 
ο μη ηνι'Μς έχων, τουτέστι σχληρος' αχο μετχφο^χς 
των ΐχχων των όι^ση^/ίων. ή χινος, ο δεινός ηχι σκλη- 
ρός , αινης , χχηνής. 
Αχηχής] ή λέζις Αττική ' εΐρηται κχτχ ίνδειχν του θ, 
αχ>]χθής τις ων, οΰ χν τις χτέχοιτο. ή χχο τοΰ ήχου, 122 
ο' μή συνχδων' χχο μετχφορχς των μουσικών οργάνων, 
ο άΐίουσος χχί εχθρός. 
Άχηρής] χχρχ τήν χρχν τήν βλχβην , χχοηρης, ο χβλχ- 
βής. ή χχρχ το χηρον . :ίχ•ήρής, ο χβλχβη;. ου γχρ 
έστι των όιχ τοΰ ηρης • έχει έβχρυνεν χν , αις το κωχή' Α Π Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Π το ά}>.χ3^ι; , κ( όιχνχχί το σ}ΐ\να2<;. Άτολλ*://!;. Κα/' σε ^ί^Ί (ην χνηοίαν αΐιάιζ ί-χ.'ροις. 
Άτ.'λ] Έ|Λτ/>ί 7Λι'7ί:— άτ9 τί-ί ΤΙίλοτονν^τόν. το -γχ 
ταλ,-αίν ίχχλίϊ'το Αίγιαλί/Λ , ατό Α^γ^λί'α.'ίτοΐ' ΐ/.':- 
ϊνχ'/,ον ηϋ ίν Άεγκι χοτχαοΰ, »χ1 Μίλ£;>ί_τ^< Λκε^- 
νίΰ• υίΤίΟον <ίί χάλιν , Άτι'α έχλή&7ΐ,_ άτο Αη^οί 

ν-.ν ΦβρΛ,-νβα•,• 1Γ»(}ΐ),•. ^ ΧΧρΧ το ΧΧΐίχ. Ο β-ί',ϋΛ/νίί τ^^ν 

άτιίΐχν, >ΐ ί'ν χΛΤΛϊΐίρΟίί τότο;; ΐνχρχοντχ'^ ίχ του 
τ/α; γ^ί γ<';£Τ.-2/, ο σ^μχ/νει τι τ/νώ• . χχοβολτ} τον ν. 
ίΐί τοι/τ»•-* ί-'ι» γιν^'-'-' ««"'*■;• 'ί^' '■' -^ίλΐ/κόν ατ/α. ν 
*ν τολλοΓί ΐΓίΤί ί.^ήσασχ , α\- "Οκί-ροί — ττολι/ί/λ^/ον 

'Ατίχ. η Λχο τβί ίκίΓ χρατον χΐφντεΰσ•3^χι χχίονζ.^ 
τ« "όγχνΛί τ«ί ατιιί/αί. ' Αρνβί <ί^ • ««"«, Άργου τον 
τανόΐΓΤβυ. τίλίΐ/ΤΛ.'όν ίί ΤΛνΓΛ'ν. Τ1ελοχοννϊΐυ<>ί , λτο 
τοί Πί'λοτίί ΚΛ/ τεν ν^«ί, οί'ίΓΟ το? χρχτηαχι της 
χωρχί τίν Ύχντχλ»ν νΐίν Ώίλονχ. ^ ^ . •» - 

'Λτ;;;, )» όγΧ'•"/ χ*^*""*"""/ Υ*•""•^*» οτι χριόταν ϊν Αττ/'ί: 
γέ-'ίνίν. ί'/ίί'ΐ' '^ϊ' Πίλοττοί" 7^ ΐΓοιρΛ το έν ίΐλ^ί/ρο.-» 
Τδτίΐ; φϋί•7.^ίί<• V ίιχ τψ-' χοιότητχ τ9?_χι/λο!/ «ι/'τι/ί. 
ΆΐΓίό,•. ίί-'- τον ϋνίρον XXI τοϋ χχρχον , βοτχνη τ.'ί 
κχλίυ:ίί./ψ Δίβγί:ο?ί. , _ , , 

'Α-/;ΐίΛ. ίΓίίί 7Γλ«κ5!^ΐ'τα)ν • ατο Αχιχιον τίνος ΐχμχιον 

ΐύτρχ<Ρτ;τον ίχινοψ^ε^τχ- _ , , 

Άτ.>ι•το•α•] Λχί τβν τνι/ϊ.•. έξ ου το χνεν , γΛετΛί χχ- 

ρχγχ'ίον χηύω• ίξ ου το χι-.ντίς, «χΊ χινντη , ο όιε- 

Ι,.^γερίίένος τον νουν χχΐ ωςχερ χχρχ το φνκ -μνετχί^ 

άφϋσσαι. ουτα κχί χ'Ο του χινύω φετχι^ Τίνι/σιτω * 

γ.χ', αετχ τοϋ στερντιχοΰ χ , χχινύσσ<ο. χχίνυσσειν , το^ 

ά-Γίνΐτχς ίχειν, το .ΐί»! Φρονεΐν. το 6ε χεχνυμένος, χτο 

τον χνϋαι -/έ^-ονεν 'ό χχ-^ητιχος χχρχκείμενος, χεχνυ- 

ιιχι- κχΊ 7 αετοχν, χεχνυαίνοζ , ό συνετός χχΊ σχφρχν. 

'Αχ/-^η7ίν] — ούό' ζΐχ/^νσε μύ.^Λ< ' Απήνης : - τχ εΙς οι 

λ)•γόντΛ ρτν.χτχ χχτ' ενίειχν χρόνου ε!; χλεονχσμον με-^ 

τάγίιιενχ, χχ! Φωνήεντι έλΚε,χοντι , ίιχρόν.ίΐ βρχχ^\ 

χχοχλτ-Τ-^ενχ• βΤο;/, στείχΐΛ όιχ τ7,ς ει <ί;φ^όγγοι/, κλ» 

οτίχα' 6;ί τον /• (^εϋω φ/(ί:?, ίζ «υ, χεφιίησετχί- 

όχία, ίχΜ- χείραι, χεριϋ. ει γ*ρ χχ! μη ν έ.'χρονον, 

β'λλ' όμως εις βρχχ» φί^νηεν 'γέγονεν ή συττολη. ουτβις 

ουν XXI χχο τον χεί•)ι» , γέγονε χι•^(α• ό μέλλον, Τί- 

.'ίϊΐτα• ό αόριστος, έχ.'-^ητχ- οά-_εν το,^ — χχεγρχ^χτο 

> χι-'ί-ήσχς : — ίητ' χχΊ α'τ/•?^£θ ρί^μχ. το χι , ι. οι μεν, 

ίχ τον χχει-%]ς έστι' χχΐ οι μ^ν έν τη^ συντι^είχ ίιχ 

τνς ΐΐ ίιφ&όγγου -/ρχφουσιν ό ί& χχναϋν, ίιχ του ι' 

ό 3ϊ "Άρκ^ιχνος λέγει, οτι τχ άτο βχρυτόνου μετχτ/ο- 

μενχ εΙς χλεονχσμον, συστέλλει την χχρχλη^ουσχν' 

οϊόν έστι το , φείίο , φίί ^ ' οΰτως ίστι χχ! το χχι&ν. 

ίιχτί χερισχχτχι; τ* βίς ^ω^ρι'ιμχτχ ^'χοντχ ονομχ 

χο•:ϋΎθΐ•'>μενον , χερισχχτχι• οίον , μυ^ω. 

» Άτλονΐ] ωςνερ χχρχ το όύο ΗχΙ το χέλω , γ/ι/ίτα/ ίι• 

νλόος ίιχλους, οντά) χχ! χχρχ το άλφα το σημχΤνον 

Τ9 ϊν, χχ! το χέλω το σημχΓΐ/ον το ύχοίρχαι, γ/Ί/ίτ«/ 

άχλοΰν . το ϊν ΰχχρχον. α σημχϊνον το εν , χχ! το χε- 

λα• . χχελος ' χχΙ συγχοχ^ , χχλοϊς .^ ό_ χέλχν εις. 

Άχλχ. εν&ετχ, κχι χχχλά- ^ ΐχ του χχλω . ο σηαχίνει 

το εχ' εύ&είχς τ«ί χχλχμχς ίχτείνω• ίξ ου, Ό λ' *μ^ 

τχς χχλχ'-χχς έν τγ στχνρψ χχλάσχς. 

* Άχλήξ, ο μη ΧΒχληιμένος, χχτχ στέρησιν χχο του 

ο χλΥ,ΤΤΟ!. ^ , , . . , 

'Α•5γ'-7Τ*• «■»■"?*» ^ίλλα* χχρχ το ττλα» πλϊ/ται το τ*. 

λα<«!. ΐΓλ>;το;, χα! Λίτλι/το,- . ό χχρόσιτος. Αιογένης. 
Άχληγίς, το άχλονν ίμάτιον οχερ "Ομηρος χχλοΐίχ κχ- λης, Ύρΰχιι ΧΛλοΦ^ί/,- Θίσσχλικης χχλη- 
χρχ το χχλη , «χλτις, χχ! χχλνν/ς' χχρχ λεΤ. ΣίΦοχλί 
γ/ίο;: — χχρ^ι 

τοΰτο χχ! το χχλήγ,ο;, ο τους τρόχο:'ς αχ'/Μύς '•Χ'•"-'•^ 
Άτλας, ντο^^^α^'"* ^ί^Οί Αχηχνικοϋ. Μνοαχσ-'^η ϋ χχο 
του χχλχς χχ! οΰ τετεχνηιανχς η/εγενητ-ίχι. χχΚοΤ ίϊ ίο 
οϊ Αχχ'-Ίνες , χχ! ον' χερι'εργο: χερΙ τχς χχτχσχευχς. 
'Ατο , σημχίνει 6ύο' την χρό^εσιν , ως το, Ον μεν χχς 
νϋν έστ!ν χχο ί^νος ον'ί' χχο χετρης. — χχ! το χχο- 
^εν, ώς το, — τολλίν γχρ χχο χλννοί είσι χόλνος: — 
'Ιστέον Ότι ΐχ τκν όισυλλχβχν χρο&εσεχν , χεντε ον» 
χνχστρίφοντχί' αϊ ίί λοιχχ! , χνχστρέφοντχι. ου:ι ανχ- 
στρέφετχί η ανχ, η ίιά , ή χχτχ. ή χα•}!, χχ! η χερί• 
χλλχς' ήνίχχ μετχζύ όύο όνομχτων χιρίχν η χροστή'.ο- 
ρικων ευρε^ώσι , συνίεσμψ χεριλχιφχνοαενχι , τότε 3" 
ιχ•^χστρεφον-χι χι χρο^εσίΐς' ως το , — νέων χχο και 
χ}.ι-ιαχν: — ν,νίχχ 6ε μετχζυ 6ύο ονομχτων , τον μ^ν, 
χυρίου οντος, του δε, χροτη-^οριχοϋ , έν τούτοις χχσιν 
- χνχστρίφεσ-'^χι {εΐ την χρί•^εσιν. η ί-' χχτχ χρο-^εσις 
αίναστρέφετχι , ή:!χχ υτοτχττατχι λέξει, με& ήςτινϋ 
οφείλει συντχττεσ-^χι . μη χχρχτι^εμένης έν τω μέσα 
οίχςάήχοτε λέξεως , ώς έν τω . — ί^νλοχον χχτχ βο- 
σχομενχων : — χι ανχστρεφόμενχι χρο-'^έσεις , οτε με- 
τχξϋ β' χυρίων η χροσηγοριχων ΐΰρε•^χσι, συνί^σαΐα 
[χεριλχμβχνόμενχι , τότε] χχρχλήγοντι μετχ την χρο• ,\ο 
^εσιν' ο}ον , - νέων χχο χχ! χλισιάων' Α'^χαεανονος 
χέρι χχ! Αχιληος. χχ! έχν μετχξυ όύο ονομχτων χρο• 
•^εσις φ • ο)ον, — μχχ^ ενι χυίιχνείρι/•. — ατό ής χλο- 
χου, ού•Λ χνχστρεφετχι ' έχειόή η χχο χρί^εσις συντχσ- 
σομένη μετχγετχι , χχ! τον οϊχεΐ^ν τόνον ττρεΐ, ως έ•/ 
τω , — φίλης χχο χχτρί&ος χ''ης : — και 6ηλοΧ χωρι- 
σμον , ως έχ! του χχεχω , τό χόρρω^εν ί'ΐΜβϋΤίν χχ^ι- 
στω• χχ! χχοβχλλω . χχΐ χχορρΐχτω, χχ! έχ! των 
ομοίων κχ! έχ! του α'τογαλΛΧτ/ο». η χχο σηιιχίνει την 
χχότχσιν χχ! χχοχλήρωσιν. — η•Μν χχο λοιγον αμυ• 
νχι' το έξης, χχχμινχι' 6ιο φυλχστ'-ι τζν Ίόιον τονον. ζο 
οτε γχρ η χρο^εσις την συντχξιν έλλιχη Ιχει χρος τι 
τό ^τίφί^ό,αίνο!/, τον 'ίίιον τονον φνλχτσει' ως τό, Νι;- 
χιοι , οΊ χχτχ βοΰς υχερίονος ήελίοιο ητ^ιον. — χχρ 
ίμοιγε χχ! άλλοι : — Τί'ν χχρ» χρό^εσιν χχτχ την 
χρχην οξΰνονσι' χχ! χα-^^ολου οτε σηαχ:τΐΛ»1 είσι των 
ρηαχτων χι χρο•^εσβις , τούτον τον το'νον αντίχονταΓ 
οΓον . — έτε! ούτοι ίχι ίέος : — οΰνεχχ κβλον Ε<^ο; 
ίχ' χλλ' ούχ ίστιν- — ον γχρ Ιτ' χνηρ οίος Οίυσσβνς'- 

— Ο/ χερ! μΐν βουλή Αχνχων, Χ'ρι 6' «ττ* μχχητχί' \ 

— η χερ! , χντ! έτερχς χεΡτχι της ΰχίρ. τον \6ιον ουν 
τονον φυλχττει. χρό^εσις γχρ χντ! ίτέρχς χρο^εσεως 
λχμβχνομένη , τον Ίίιον τόνον Φυλχσσει. ούτως (χει το, 
'Αλλ' οί χνηρ έ^ελει χερ! χχντω./ έμμενχι χλλνν- — 
χχ! χι χρο-'ϋσεις χχ^ έχυτχς ουσχι, οξυνοντχι' χνχ- 
στροφης 6έ έστιν Ί6ιον , το τον ίίιον χνχχέμχειν τονον. 
ά,νχστροφή ιστι μετχ^εσις τόνου, αχ) ί^ίν] έχΐ της 
Β^εν φχσίν εΙ μ'^ν εις χχλοΰν μετχλχαβχνοιτο, ίγχλι• 
τιχκς χνχ-γινώσχΐΐν ίεΐ' ε! 6& εις αυν^ετον , ορ^οτονη- ίο 
τέον "Ος ΐ&εν εΐνεχ' ίχχσχον. — έχε! ου έ^εν έστι 
χερείων- — 0ίν>6τα/ γαρ η ου αχοφχσις εϊς αχλην 
μετχλη''Ριν χντωνυμίχς. έχν όρ^οτοιησωμεν , Ιστχί βυν- 
^ίτος• ούτως, ο/ον, — σέ^εν εΤνεχχ. χχ! έχεινχ χχτ 
ορ&ην τάσιν' — «το ϊ^εν ιβσχτο• — ο^εν ο 'Σ,ι6Λνιος 
μέιιφι-τχι Άριστχρχω , μη έγχλ,τιχως χνχγνόντι το, 
Τ1ρόσ•^εν ε^εν φευγοντχ: — η γχο 6ιχνοΐΛ χχλην αϊτεΐ 
την μετχλι;•φιν, έμε, σε, !. χχο ουν τοϋ £ τρ/τον νρος• 
ωχον , χλεονχσμω της &εν σνλλαβϊΐΐ, ί^ίν' λχο 
ί^εν , άντ! τον αφ έχυτοΰ. μ Α Π Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ ι Κ Ο Ν Μ Ε Γ Α. Α Π 114 Άχενι*^ονΥο] ϊανι ν'ντο). τοΰτο χχτχ τροΎην Ακρ>κην, 
γίνεται νίζο.\ οι γχρ Δα'^υ.ν τα εις ίττμ ρ'ιμχτχ , ττοτ'α 
ίίίν ΐΐί ζ τοίττονσι , ττοτΐ ίέ β/ί β ^τ. 

Ά7ΓεΓρα.•τιυντοί ίίντίρΛ( συ^υγι'χς, τρέττΛΐ , τρβτ.ί», τρυα- 
πΛ'μχι , ίτρΜ-!τ.•}μην. 

ΑτΒ^ρί'ηχντο] 'Αριστοφχνηί, Ύονς «νίρχί άνίχρησχντο 
τους νχιοίΐτορουζ : — ίΐίχοτισχντο , άνβχτβινχν. 

* Άτόβα-'^ρχ , η χλίιιχζ τη4 ντ,Οζ , '/ί^ιρχ οι ης είζ την 
χίρα(.ν <3Ϊ νχϋτχί ΛΤθι3»ινουσι , -κχρχ το χτοβαίνειν το 
3ο χ»ταβΛ/ΐ'6ΐν. 

Αττοβχτιχίίΰί'] αγίόνος όνομχ , εν ω οι ΐμιτειροι ΐΌν ίλχν- 
νειν χρμχτχ, αμα 9εόντχν τ,ϋν Γτττλ•!/, άνεβοανον ίιχ 
του τροχού έτΓΐ τοό'φρον, χχι ιτχλιν ιιχτεβαινον άχτχί- 
στ!>ΐζ. χχΐ ην το ΑγχνιΤίίχ ττε^οΰ άαχ κχί 'ητττέιαν. χχ- 
λεΓτχι 08 κνοβχτικίϋς ηνίοχος , 6 εις τοΰτο άηλονότι το 
Οίγχνισμχ έττιτήί^ιος. 

Ατιτνμτχνίσχι^ ούχ άττλως το χτοκτεΤνχι , άλ\χ τυμ• 
■π-χνω' άπο τυμττχνου , Ό έτη ξΰλον οττερ σκντχλην 
χχλουσι. το γχρ ιτχλχιον ζυλοις χννρουν τους ιτολε- 
4» ,£ΐ/ο:/ς , νττερον ίί τψ ξίφει, 

'ΑΎοίεκτχι, άρχοντες •ΛκηρΜτχΙ ϋχχ τον χρι&μον χχτχ 
Φνλην ΐι'σιν' οίτινες ττχρελχμβχνον χχ} χ,ττεοίχ^ντζ τχ 
γρχμμχτεΐα των οφειλόντινν ηϊ' ίημο<τίω ' ίιχ τοΰτο γχρ 
χχί χττοόεκτχι έχαλοϋντο. εΤτχ έξ}^τή3-χντο τχ οφειλό- 
μενα, χχι τχ χτΓοίιίοαενα χρημχτα σνν τ^ βοι/λ?, χχΐ 
έμίρι<^ον εΙς χ χοη χνχλίσκι^. 

Ατοτιτεις χοΤρε γιγχρτα £ χχτέφχγες , Λ-ϊτοάχσεις. 

Άττΐοττασίου , όνομχ όίχης , η εΤδος όίκης, κχτχ των μι- 

Τ'.ίχχν ΤΜν ττροζτχτην μη νεμονταυν. ^ρεΐτο γχρ εκχστο^ 

$0 «ντίον 01/ ϊ;-3•5λε των ιτολιτων τινχ ■ττροστχτην , τον 

ετιμελήσομενον χαΐ τιαν !6ίί»ιν κχί των ίημοα'ί-ιν νττί-ρ 

αντοΰ , οιςττερ έγγυιιτην οντά. 

Αττοστχ^.Όιι , ονομχ ίίηη; έστΙ , χι-^ρ^ς τον ρ, κχτχ ΤΜν 
αΎΐλεν-ίερίύάίντων $ε6ομένης το;"ί ελευ-^εριάτχσιν , χν 
χφίττχντχι α-τ χυτί^ν , -,ιχΐ έτερον έχιγρχφοντχι νρο- 
ντχτψ/ , χχι αν χ ν.ελευουσιν οι νομοι ττοιεΤν τους χττε- 
ϊ.ευ-^ερους τοις χττελευ^ερώσχσι , μη ττοιίοσι. χχι τους 
125 μεν χλόντκς, ττχλιν εόει ίουλεύειν' τους 6ε νιχητχν- 
τχς > τέλειας ήόη ελευ^^ερους εΐνχι. 

'Ατίοτριχαχί, ττλη^χς τρεις ίζυνχι. 

Άτησχλεΰαχς , οΐττοφυ^γων έκ τοΰ λι μένος , χχΙ σχλω όμι- 
λησχς. 

Άτοτταΐίίνο^] εστί -πέτΜ , κχι συγχοτ^ -κτω τττχς " χχι 
■πτημι ■ το ττχ-^ητιχον , ντχμχι, τττχμενος , χχΐ χττοντχ- 
μένος, ΐχ άΐ τοΰ ττετω , γίνεται /ττοτίο , έξ ού το χαφε- 
■χοτχτο' κχι ττετχζαι , εξ οΰ το έτετχσ^η' χχ} νετχ:•- 
ιβ νΰω , ττετχννυμι' ττετω ττετχίνω , κχι συγκοτ^ χχι ίι- 
ττλχτιχσμω , ττχτττχίνί•} , χχτττχνχ , ΐΓχττχ\/ουσι' χχι 
μετχ τής «το —ρο-'^ετείας , χττοτττχνονσιν. 

Ανοτμήξχντες] τμχ το χοτττίύ' χφ οΰ ττχρχγχγον τμήσ- 
σχ , τμ^ι^'-α ' το 6ε ταΜ , αττο του τομη. 

Ά'ΐ!οτρθ7ί•:χιζέ7•'^χι , αττονίτττίσ'^χι χχΐ μχ(τ3'χι το %ρός- 
(ιίχον» 

' Αττοστηρίγμχτα. , χντερείσμχτχ- 

Άιτο7τχ6όν , τόρρω-^εν , έχ ίιχστημχτος. αττο τον ίατημι 
το ττχ^ητικον ΐστχμχι, στχόον , χχι χττοστχάόν, έ•πί^- 

ρν/^*• , . . , 
*ο'Άτεόον, το όμχλον. Θου«ί/ό.'ο;/ς , Κχϊ χχτεβηαχν εις χα- χνεόο ι. χ-^ε Άττεχοιρίχτεν , Λπεσκίρτησεν οίχο των χο'ρων. 
Άττέτυλον , ατεσυρον το χίίοΐΌν' χχι άττοστυλωσχι , το 

έττχρχι το χΐ6ο'.όν. τΰλος γχρ το χίάοιΌν, 
Άττεμυλλχινον , 6ιεΦο^ύλιζον , έξευτέλιζον σκ^κχ^οντες. 
ΕΐϊΜοΐ-οοιςοΝ. Άνο&φψ.ειχν] νφχλλια (τφχί,ω , Ιίσφχλχ χχΐ ?σφηλ» (ί 
άόριττος- η μι^τοχη , σφΫ;λχς <χφήλχ:το:• το εϋχτιχον, 
σφήλχιμι, σφηλχις, αφήλχι' χχί εξ χϋτοΰ , σφήλειχς. 3ο 
τχ γχρ εις μι ευχτικχ ένεργητιχχ χορίατον όντχ , οί 
Α.'ολεΤς ίιχ του ειχ ττροφερουσι' τί<7Λΐμι, τίσειχν' κχΙ 
άνοσφήλχιμι , χτοτφήλειχν. 

Άττοίιοτομτεΐ'τ-^χί] ττρωτης ηυζυγίχς ίιονομτω , ίιοτοαττή. 
(τω' «το τον Δίο; ηχΊ του ττομτος. (τημχι'νει 6ε το χπο• 
τρέτί7-^χι ίιχ του αττοτροχχ,'ου Δ<ο';" ( Ανοτρόττχης 
μεν Ζευς, κχι ίχίμιον , άττοτρενων τχ χγη.) 'ότι το 
μετχξύ λεγοντχ τινχ άλλον τον είρ-^ον ίιχχόντίΐν τον 
λογού, ει'ς τους χμχδ'εϊ'ς αττοίιοττοΐ'.πει'ΓΧΐ σχχιοϋς. 

Αττο-'ί'εντουμε&χ , αττοίρχαονμε^χ. λεγετχι κχΐ έττΊ νλοΰ. 4» 

Άττειτχόλυτττεί κυρίως , το 6ίρμχ ά,φνρει. 

Άττε^ττλεγγισμίνοι, χτεξυτμ^νοι. στλεγγίς γχρ ^ ξΰστρχ. 

Αττοβρχσαι, το ίιχχτίιχι ττυρούς η όίλενρχ' ο•^εν χχ} τχ 
«ζοβρχ'τμχτχ , σχυβχλχ ττυρων. 

Άτο'ϊρ.ίζειν , κυρίως τ6^ άφελεΐν φύλλχ συχης• χχταχρη- 
οτ/κΓ•;," 6ε το οτιοΰν χφχψεΤν. 

ΆτΓοτχλεΰσχς , ετητηρήσχς. 

Ά-τοσεσυχχττχι , τχ σΖκχ χτοβεβληχε βρω^'έντ». 

' Ανο-τηχω^ας , κχτχχλείσχς εν αηκω. ^ς 

Άττοτιμοϋν , χττοτρεχειν ττρος το σιμόν. σιαχ άε έκχλουν 
τχ νροσχντη χί'ρίχ. κέγετχι χχ! έττϊ νέων το ΐχ ίιχ. 
στημχτος έμβχλλειν' χχι έττι σι6ήρον, το χιτοστρέφειν 
την ϋίκήν, 

Άτο3•;;ι•'•9•/(7α/ , χνρίως το ττεριτεαεΤν το έττΐ χεφχλης -ίερ- 
μχ συν τχ^ς ■3'ριζί' χχτχχρηστιχχς 6ε , το χχοκεΐρχι. 

Άνοσχχσχι, χηόρίϊξχι, κχι ίιχφ^'εΐρχι , χχι άίχσχίΰχι' 126 
σημχίνει κχϊ το φλεβοτβμησχι, 

Άττεσχοινισμίνος , 6ιε7τως, 6ιεζευγμενος. 

Άττόειχε^ ττχν νροςτχχτικον ίισυλλχβον βρχχυχχτχληκτον 
ένικον, εν Γ» συν-^ίσ&ι χνχβιβάζει τον τίνον' οΐον, 
έλ•% , νρότε'κ^ε ' βχΐνε , τρόβχινε. 

Άτόητειχε , το χχχλλχτσου κχι χνχχύρει ' άιτο τοΰ στεΤ- 
χω, 6εύτερος χόριστος ττροςτχχτιχός. χχΐ Άττόφχσ&ε, 
χχο τοΰ έφχμην εφχ^ο' φχσο, το νροςτχχτικόν • το ίο 
άτΓχγγεί/.ατε. 

Άτί'ερσε] Έν-3•Λ με χΰμ χνοερσε: — χντι τοΰ χιτέιηιιξε, 
6ΐίφ•)'ειρε' τΓχρχ το ερρω το φθείρω, ο μέλλχν , έρ»' 
κχι Αίολιχως , ερται. τχ τοΰ ίευτερου μέρους χόριττχ 
6ι<τυλλχ3χ υ-τχρχοντχ , χχτχ το ίευτερ^ν ττοόσωνον ίιχ τον 910 έχφίροντχι' Οίς άχολον•^εΐ χχΐ τχ τρίτχ χρίσω- 
Ίίχ χνχϋχεα^χι τον τ'^νον' ο.'ον , ^οΐτο , άττόδοιτο' 
ιΤτο , χττόσχοιτο , χρόοιτο, 

ίρεο] χχο του χίρω το κχτχλχμβχνω η το χροχιρον- 
, χίροΰ' χχτχ 6ιάλυσιν, χίρεο' κχι μετχ της χττο, 
)χιρέο κονρην. κχΐ χχοχιρεΐτ-^χι , το άρχχξειν , ο 
IV ά,φχιρεΐσ-^α:, κχτχ το ν'/.ηρες, της χχο χρο&έ- τχοίτο , χττοσχοιτο , χροοιτο, 

'Αχοχίρεο] χχο του χίρω το κχτχλχμβχνω η το χροχιρον- 

μχι , α/""" ■"••'~ Α,/Λ„^,„ ~,'-.ν .,„; ..,-.; _.';. .• _-> 

χχοχιρέ 

εστίν 

σεας μη συγκοττεισης. 
Άχοβ'έσδ'χί] — ν.ρχτερην 6' άτο-^εσ-^χι ενιτην , 'ϊλιχοος 

ε. ίίχτί μη ην χχό-^εσ-3'χι; χχν χχχρεμφχτον φν'λχσ- 

σει τον ίίιον τονον χχι έν τ^ (τνν9'ε7ει. 
Άνοβ'χνεΐν} ή χνο χροΆεΰΐς έντχΰ&χ χωρισμον οηλοΐ, 

οΤον χχο•ίχνεΐν , χχ-ίχ χύ:ρίζοντχι οΙ ζώντες άχο των 

τε^νεώτων. χχι χτέρχεσ-^αι, το χκρίζεί7•^χι τινχ Λττδρ• 

χόμενον' χχι χχονοΒίσ-^χι ομοίως. 
Αχολχυω^ αχο του λω το '^έλχ, χχρχγωγον λχνο!, ως 3ο 

χρω χρχύω • κχί χχολχυω. 
Άχοκνχίωμχι. εστί ρηΐ'-χ χτω , ίηλοΰν το φονεύω" εζ ου 

το χχεχτχτο' ού χχρχγωγον , χτχίνω' κχι άχοβολ^ τοΰ 

τ, χχίνω' XXI ΚΛ•3'' ύχερβιβχσμον, κνχίω• χχί χχοκνχιό- 
Η ιι5 Α Π ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Π ιι6 40 5ο 127 μίνΟί , το ίιχφ^ΐΐ^ίμενοι , βτβχβττόΐίίνβ/ , χχολλνόμε. 
νοι , ΚνχούμΒνοι , ο4νν«'αενβ<. 

Αιτοκχι\υμχ.ι , το ν/χ». κχι'Όίινρο;, — άτεκχινυτο τχν- 
ΤΛί Λρι'τηυς: -- κνρ'ίκ , το »Ρο•.ίν'ίίν. α το τοΰ χχ'•^λι 
το φονεύίί, γι'νΐτχι χχ/νυαι" χχ', ϊχαινύαϊΐ' , χχΐ άτί- 
χχίνυτο. μιτχ^οριχ:^ ίί )| λίζι;. xυρ.\ΰ^ ν*<) έχϊ τ^ν 
φονευόντων χχι νιχίιίντχν Κχα3χνίτχ>. ή -ιτχοχ τ3 χΐνυ- 
/ιι. το λχμβχνω' άχο του «"κι/σ-^οΜ χμ Χϋμβχναν 
β•?λον τβιίς νιχχντχζ, τλεονχσμα τοΰ χ. 

Ατοίν^ητεΤν , το α») ρχίίχί τιχτείν. 

Ατοίρχν ί7τ1 το έχχλί'νειν, το ίξω γεν^σ^Μ της ίειχο- 
ηχί: ΰτηρετι'Λς, 

Ατίίρα^^ίί'ν] το χοια-η^ην:α. τχρχ το ίρχ το ΰχηρετόί•, 
ίστι ρημχ ίρτί^χ " ο ίευτερο; αόριστοι; , ίίρχΆον • οίτο 
ϋρχΆον' χχι αχοίχρ-^ι-ϊν• χχι χατχ χντ/ί^ρασιν ίραί 
γχρ το ένεργι»• ού ίρή^αι τχρχγχγον. οΐ ίί κοιμώμενοι 
ουί'ν έ'.ερ- οντιν. 

Ά,χοβρι'κχί] χχο3ξ>ίέχζ, το άχοννστάξχζ' τχρχ την βο- 
(*ιν , χχΐ το ~<^αν , ο ίστι χχτχνεύΐτίν . βο.'ίΐύ' '£>-?■' 
ουκ XV βρ/^οντχ ϋοΐζ : χζτε χυρ'νζ τ ατο βορχς 

χχΐ μετχ τροφην ννντχξί-ιν χχϊ χχ^ευα^'7χι , βοριζαι 
Τι ον. Οι ίΑ, χχρχ το βρι έχιτχτιχον μίριον' βχρΰνον- 
ΤΜ Ύχρ οι έν νχνίί' χχΤΛΦίρομενοι. 

Αχολίβχξχ , χχι^λ•^κ . χτοίρχιιω. χχρχ την λιβτίΐα' χχ} 
γχρ λιβχζ ί7τι, ρενίίχΤιόν τι• ΐν ^ κυρίως χνο^ό^σ:α. 
^ «/; την Λίβνην Λχελίύσι^. ομοιον το Ά/ς χόρχχχ;, 
αντί τοί» εν χγνοία. η χκρχ το λι βημΜνον το λίχν, 
XXI το βχίίσ«4 • το τχχέως χχελ&ειν ίχόεχόμενοζ , χχϊ 
χο^ρχτίρχ. 

Ατολ/γα/νί/ν , χίΡτίΰνειν , η χχρχφ^έγγεα^αι , η βχζε- 
σ-^χι. 

Άχολιτχργειν , το χχελβ^εΆ/ τχχέως' χχρχ το λίαν κχι 
το χργον , ο ίστι τχχΰ , τίρ/ττίΐ/οι/τοί τον τ. 

Αχο^Λ'ΛΧίνω"] λυμχτα λ^-γΟντΜ τχ χχ3'χρ7ιχ , η χχ} χυτό 
το ρυχος' χχρχ το λυα^ίνειν ήγουν (ξι.^ίίρειν το ύχο- 
χείμενον. χχο γουν του /.υαχ . λυμ^κνχ' χχι αχίλυμ:ά• 
νχ , το χχ'ίχ»3':44ρ!ιι). Φύσει 6'ε το υί:αρ της ■^χλΰίσαης, 
χχ•^χρ7ΐον έιτι' χχϊ τχ τεριττχμχτχ , εις την χχέριτ- 
τον ^χλχσταν βχλλετΜ. ως Ευριχίίης, ΘχΚχσσα χλύ- 
<(8ί χχντχ χν^ρκχίϋν χχκχ. 

ΑχβιΙύχειν ίττι το αφοόεΰειν' η Λχοχνευμχτί^ειν , »χο- 
χλύνει:• , χχϊ χχορίχτιιν. 

Αχοίούφει , Λτοττ/α , άχοσυρει. 
ΆχοφυΚχχί>^ει, βιχζετχ»" χχο των ούμχ συχχ τριν/όντα^ν, 

χχι έχϊ τχ άλλχ μετηχται. 
Άχί'/.ιχμήσοντΜ, χχοΚείζουσιν. λείχω , λιχιβ , χχι λιχαιβ, 

Αχοϊ-^ίμενον, φ^χρέντα, αχο^χνόντχ' χχο τοί (Ρ•9ίω, 
φ^ίοίΐΛΐ, (ρ^ιομενον' χχι χατα συγχοχην , φί^ίμενον. 

Άχοφ•^ίίτ&Λΐ , άχοφ-^χρτ,ΤΜ. χχο τ'.ΰ φβω , φ3^είω, 
φ-^ίχ, φ-^ίσχ. εφύΐΜΧ, ίφ^ι•Λ:ίΐ . έφ^ίμην , φ^ίσο. 

Άχοσχίρχχ/'^αι] χχο τοΰ χόρχξ χόρχχος, χορχκίζω. σημαί- 
νει ί* το κχτ*Κίμχιίν». λ^γουσι γχρ τινές, 'ότι έόί^η 
χρησμό; τιιι χεριχχ^ημίνοις χο'/.ιν τοί/ }ΜβεΤν χΰτη\>, 
ΐνχ ίχν Ίίχτι λίυχους χορ^χχς εν τί χόϊ.ει ην ΐμελλον 
χορ^ησχι , μη χορβησχι χυ-ήν , «λλ ο"«θί ύχοστρί- 
■>^::ι. λχβόντες ϋ οι έν τφ χο'ί.ει χόρχχχς , τοΖτο χυ• 
Άοαενοι , χχι λευχχναντες χντονς μετχ χσβε'ατου, χχί• 
}.ννχν {£« τόύν τειχών, ους -^βουχμενοι οί ένχντίοι, 
άχίρ^ητον »ΰτην χχτι^λΐΐ-φχΐ/. χ»ί ίΐς τονχίσαΐ χλχνη- 
^ίντες, νχ^στρ>•-φαν. 

Άχο χιντο^οιο] Ήσίοίος, Μηί' χχο χΐντί^οιο &εαν ίν 
ίαιτΊ ^χΚίίζ ΑΐΌν »Χ0 ^λωροΰ τχμνβιν Λ'!•^:βνι σιόήρ:•: — χεντχχλχ9ος η χείρ ' μη όνυχίση: . φησίν , βν έορ- 
ιγ ^Λον όνυχχ. χλίβρον ί' . το ζαιτιχον Λίμχ' άσεβες 
γχρ ίνυχίζ^σ-^ :ι εν ίορττ^ ^εΛν, 

Άτ-ίχορΛΚ/ί-ίν] Βο/Λ'ΤΟί χρηταον (λχ3ον. το'τβ χφ.ιιρί- 
Άν<;?τ:ίΐ χυτ^ν η τολις . οτε λίνκο/' χορχχες Φχνίόσιν 
αΐιτη. του ουν χρησμού χχουσχντες νεχνισχα , χχι εν 
μέ•^'^ χοτε γινοιιενοι , γνφχσχντες τους χορχ'.χς χχϊ 
άφι^ντες. ί^ορυβουν την χοΚιν ίιχ τον χοησμόν. φι•:ρχ- 
9ίντες ίί• 0/ τοίτο όιχχρχζχαενίΐ , αχεβχλ'^ντο του 5• 
χότου μετχ χοινης. τους οΰν έχϊ χχχίχ γιναισχοΐί^νους, 
αχι^χεμχον οτοι; ωχουν ο! γνφασχντες, ονομχζοντες 
Υ/Ις χθρχχ«ν. χχεσχορχχισεν ουν, άντϊ τοΰ κχεχρουσα- 
το . χχϊ μετχ ιιίσονς έζφχλεν. 
Αχοχρη. σημ:άνει το χρκεΐ' ο.Όι/ , •\χοχρη γχρ χχρχ 
τθ"ί ίιχχίοις χριτα^ς , χχϊ μόνη η χρο•^υμίχ ίρε-φχσ-'^Μ 
την ευφημίχν. 'Χστιίον οτι χχρχ α^ν τοΓί χχ}^ιθΤς 
Ά•^>;ί'χίοις , XXI χερισχωμίναις συν τ^ ι γρχφετ:α. χα- 128 
νκν τ'.ιοΖτος' τχ γχρ ΐ'ς ω μονοσύλ}-χβχ έχϊ τοΰ ένε- 
στοϊτος μετχ χρο•3'εσε.<ις σνντε^έντχ, την χερισ~α>μΙ- 
νην τχσιν φυλχττονσι , σοΜ , χερισμχ ' ^'λ» , συν-^λα ' 
χλ.ν , χχταχλχ. ει ουν έστι χρχ χρ^ μετχ τοΰ » , (,τχ 
γχρ εις ω ^ήΐίχτχ ^έλει εχε•ν χχτχ το ίευτερον χρος- 
ωχον κχ} τρίτον ίΑΡ-5ο/"/ον την μετχ τοΰ ι' ■9^λ<>ι 
^Κχζ ■^λχ , χοΐΜ χοίίΤς χοιεΐ, χρω χρΐ;; Χ?Χ^ 6»λον- 
ότι χχι χχοχρ^ φχμέν χερισχ^ϋΐιένκς. χροςχειτια , κν ίο 
σνν•')ίσει• ίιχ το σχω , χχρχσχου. χροςχειτΜ , μετχ 
χρο-^έσεως ' δια το χζω. χχρχ ϋ τοΓί νεατιροκ βχρν- 
νεται , χαΐ χωρίς τοΰ ι γρχφετχι. χάνων τοιοϋτος' τχ 
χχο των εις μι συντε^έντχ χνχβιβαςουσι τον τονον' 
εΐίίΐ, σύνειμΓ Φημϊ . σύμφημι. οΰτως οίν ίστι χρηαι, 
χρης, χρη^ι' χχϊ χατχ χχοχοχην, χοή' Ού χρη χχν- 
νυχιον ενόιιν. — χχι έν συνάεσει , χχόχρη. οΰτω Ζη- 
νόβιος. 

Άχονχσσοα] αταρ ο'ί χεριχαλλέχ χούρην Α•φ άχονασσι»!βιν : 

— εις τουχ/σω χχοχατχστητουσιν , αχοίωσουσιν. 
'Αχοίιοχοίίχε!'σ-3^α4, χχοχέμχεσ•^χ4 τον χροςτρόχχιον Αίχ, ^ο 

χχϊ οίον χΆ^χιρεσ•9:ίΐ. 
Άχοσφήλειε'] — με'γχ ί* σφχς χχοσφήλειε χόνοιο : — 
οίονεϊ χχοσφχληναι χχϊ χχοτυχεΛι χοιησειε τοΰ ίργου' 
χχο τοΰ σφχλλω , σφχλω , σφχλειχς. 
Αχοχεσίτωσχν άχο τοί/ χίτω' άλλοι ί* χχρχ το χέσω, 
χεσήσω' χχϊ ο ίεΰτερί,ς αόριστος, 'ίχεσον. χχϊ σεσημεία- 
ΤΛΐ ούτος ό ίίΐίτίροί αόριστος χχϊ ό εχεσον, έξενεχ^έν- 
τες ίιχ τοΰ σ , οχίρ εστί χχρχχτηρ τοΰ χρωτου αορί- 
στου , χχτχ ίί χντιχχ^ειχν ευρέ•^η. εστί γχρ κχ! ο 
εΤχχ XXI ψ.εγχχ χρωτός αόριστος 6ιχ τοΰ χ και χ ίχ- 3ο 
φερόμενοι" 'όχερ τω■^ χχραχειμίνων εστίν 'Λιον και ίευ-•• 
Τίί,ων αορίστων, χχο του εχεσον , χίσε τλ χροςταχτι- 
χον . χχϊ χεσετωσχν. 
Αχοσχήσει , χωρίτει " χχο τοΰ σχω , σχήσω. 
Αχοτίσχς , ατοίοι/ί' χχϊ άχοτίστ^ δίχην , χχοάχ τιμαιρίχν. 
Αχορρυήσεται] ρύαι' και ό χαρχτχτιχος, ίρρυον. ει άε 
χχο του ρ χρχετΜ το .^εμχ , χχϊ ετερ^,ν ρ χρο0.χιιβα• 
νει ο χχρατχτιχός' ρύω, ο μέλλων, ρύβπύ' ο αόριστος, 
Ι^^ρνσκ' ο ίεύτερος, ί/Ιρυον' ό χχ•9ϊτγικΟ: , ί^ρΰην , ^/- 4ο 
(ίύι/ί, ^(Ιρνη' κχί ο μ^λλ^ν όεύτερος , ρυησοαχι . ρυησ;•, 
(,ΐ/ησ^τ:α ' χχϊ μετχ τη^ χχο χρο•^ίσεΛ\, χχο^ρυησ&χαι, 
χλεονασμιΐ' τοΰ ρ. «.' <Ι* εις φω-./ηεντα ).ηγο^^x^ χρο- 
νίσεις, ίχν συντί^ωαι με•ί' ίτ^ρχς σΜ.χβης άχο τοΰ 
ρ χρχομίνης, χλεονάζουσι χαι έτερον ρ. η και ουτιν^ ' 
οσχ των μέρων τοΰ '/.όγον χα^ έχυτχ σημχίνίι τι, ταν- 
τχ τχί'ς άχο τοΰ ρ άρχομίνχις λ/ζεσι σιντι-^ε'αενχ , ου 
$.ΎλΗσιά<^ουσι κχ} ετ(ρ»ν ρ' οΐον , χρυσορήμΑ•ν , χρνή- 117 Α Π ΕΤΤΜΟΑΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Π ιι8 ρΐΐ&ροί • 0(Τ* ί* οΰ (Τημχίνει , άλλα <τυ . . τχΰτχ 
5ο ονντι-ίίμβνα , τΓλίΟνχφυσι χχΊ έτερον ρ ' οΐον . σύ^ροιχ, 
έττί^ρ'ήίίΛ , χνοί^ρϊίαις, 
ΆιτοΗΟττχβί^ίιν , το λειιτόμενον ττόμχ του νοτηρίον έχ• 

χί."ν Λί,τβ -ψόφον το/βίν. 
'Ατοφλχνρ!\Όντίζ , εΐΓΐτι>.'•^χ^θ','τες , εξευτελί'οντες , >/ α'ί 
χονηρον χτοστρεφόμενοι. χει γχρ το φχυλον έτι του 
τίονηρον τχττετ::<. φ^ίλον ο•ϋν έστιν , ννερβιβχσμΜ τοιι 
λ ΧΛΐ' -τλεονχσμγ του ρ , φλχνρον. 
Χ 2() Άτοχραί'.τα'ν• , ιΉχνΜς , χρχούντας. χττο τον χρ:ίί συζυ•γίχ<; 
ίευτ^ρχί τχν τεριτττχίΐ^νων η μετόχι}, χρχχ'ν Χ9'•^^' 
•η εύ^εΤχ τϋν ■πλη-^νντιΚΜν , χρχοντεζ χρωντεζ' 5/ γε- 
νικη , χρίιντίιυ • κχι μετχ τηζ απο προ^έσείβς , χττο- 
χρα'ΐτα,'ί. 
Ανομόρξχτο'] χτομόργίύ , ίστιν έ'^είται^ , έχ του αμεργο) 
το ίΛίτιέζια, μετχ-τέιει τον ρ εις λ . χιι^λγίύ • χχί άμολ- 
γο,- , ο ίκνιίζων τχ νρόβχτχ. τχ είζ γ;•; ρήαχτχ, ει μεν 
•ο ίχει -τρο του -γ σί/μφανον . βχρύνετχι ' ο'οι' , χμεργα.•, 
στίργ^ι'. εϊργΜ ' χχρίί εΐ μη ίχιυσιν ονο,αΛ -κροϋ-κοκείμ,ε- 
νον ■ 6ιχ το γεχ'ργία ' ό έχει ττροννον.είμενον το γε:οργθ4. 
το άε χμ^ργω, οΰκ ίχει • το γχρ χμορ•^η, εκ του χμιργα 
γίνετΜ' σηαχίνει ίέ 6υο , την υττοστχ&μην τον έλχιαυ, 
χ.χί την τρνγχ τοϋ οίνου ' εστί κχΐ βΓιίοί βοτχνης τορ- 
φυρχς' εξ ού χμόργινΆ ίμχτιχ λεγοντχ/ τχ ττορφυρχ. 
έχ τοϋ χμε'ργω , χχτχ τροττην του χ εΐ; ο , ώς χρχομ:α 
όρχχμος, γίνετχι οιιοργΜ, χχι ομορζΜ, άμορζχ, ίϋυ,ορ- 
ξχμην, κχι ΰΐμόρξχτο , χχι χχοιιόρξχτο σννχρχοαβ'/Μ;. 
»ο Άμοργΐ•; ίί , τοί7 χ^λα^ου της χν^'ήλης το λετττότχτον 
μέρος ' ο&εν χμοργη. 
ΆτολίίΊ•] ρημχ οριστιχον σΰν^ετον αν^υγίχς ιτέμκτης των 
βχρυτόνων' χχι γίνεται Ύχρχ το χττόλλω' τοϋτο νχαχ 
Τ!;ν Χ1Γ0 τρό-^εσιν κχΐ το ολλα ρημχ- η έχ του ολ»; ρη- 
μχτοζ, γίνετχι χτο?μ , σν^υγι'χς ττραιτηζ τοϋν ττεριτιται- 
μένιον το ττχ-^ητικον, χττολέομχι χτολοϋμχι' το τρίτον, 
άχολέετχι χχολεΐτ::ι. ολω , το χχόλλω' το νχβ'ητικον, 
όλομαι' ο" τΓχρχτχτιχος , ωλομην, ωλου, κλετο, χα; 
ά-τιάλετο. η ολω' ο μέλλχν , όλχ ' ο ίευτερος χοριστος, 
5* ωλον ο ττχθ'ητικος , ώλόμην , ύλου. η νχρχ το ελχ το 
φονεύίι) , γίνετχι όλω , ως νίλια το υιτχρχω , ττολκ; • 
μένα), μονχ. ολίο' ου ο μέλλχν, ολέσια. Ιττεον οτι η 
Ίτρχτη συζυγίχ των ^xεοι7τω^^.έν!>3ν , έττΐ του μέλλοντος 
έχει το η , η το ε' χλλ ηνίχχ ο ένεττως μχχρχ ττχρχ- 
λήγει φντει η ■3'έσει, 6ιχ τον η έχει τον μίλλοντχ• οιον, 
ο'.χ2 , οΊ•/.ήσω' τοιω , τοιήσω' ιτλην του χρχω χρ-ΑΪσω, 
χχι νε:χΐύ νεικί:'7ίύ , το φίλονειχω ' το γχρ ν;κ;5 νιχή^χ', 
ίευτέρχς έστι συζιγίχς. χχΐ ηνίν.χ κχ-'^χρος ο ένεττχ•;, 
διχ τοϋ η έχει τον μέλλοντχ' οιον, νοω νοντχ'. χχι έχν 
40 ίιχρόνω χχρχλψ/ετ^ι, ίι:1 τοί/ ;;" φ;λω, φιληαω• χιχ-ύ. 
χιχήσω " -κλην τοϋ χρ~ι χρέσα , ν.χΐ κχλίο χχλίτω. -.ιχΐ 
τχ χτο των εΙς ος χρτενιχχν , όιχ τοϋ η εχει' ομ. 
χτΰνος , χτυτΜ , χτυτήτω" ίοϋττος, ίουτια , ίουτη^χ. 
χχι τχ νχρχήν'^ετχ' οίν.ονομος, οΊχονομχ , ο1χονομτ^<τ'Λ•. 
χχι τχ χτο βχρντόνων .^εμχτων μετχγόμενχ εις τερι- 
σττχΐίενχ' οΤον , οΐχτε.'ρ^ι, οΊχτειρία , οϊχτειρήσια' ελαω, 
ίλχ» , έλχήτω. χχι τχ όιφοροΰμενχ χχτχ τχς σνζυγίχς, 
6ιχ τοί7 η εχουαι τον μέλλοντχ' οίον, ξυρω , ξυρεΤς, 
ξυρχς, ξυρήσα' έλε^ , ελεείς, έλεχς, ελεήσω, ν.χΐ τχ 
ί» μονοσύλλαβχ, τχω , σχήσχ' ρω, ρήαω' μνω , μνήτω. 
χχΐ τχ ίι' ίνος λ έτ.φερόμενχ βχρΰτονχ, έτι 6ε τοϋ 
μέλλοντος τεριττοτυλλχβως χλινόαενχ , Αλ τοϋ η έχει 
τοί" μέλλοντχ' οίον, ■9'έ}.ω', -θελήσω ' με/.ω , μελησω. 
τχ ίε μηίεν έχ τούτων εχοντχ , τχρχληγομενχ '9ε τω ε 
η ΤΜ ο, ίιχ τοϋ ε ίχουη τον μέλλοντχ' οίον, τελ.ω, τε\ί<τω' ολω, ολέαω' τλήν τοϋ μ/^λω , μολήιω' τορω, 
τορήτω' ωφελώ , ωφελήσω. Ίττέον άέ οτι χχ) τχΰτχ 
όίφορεϊτχι , χχλίσω , χχΐ χχλήτω' φ-^ονετα , χχι φ&ο- 1^<• 
νητω• χορέτΜ , χχι χορήτω' χί6ε<τω, χ«1 χίόήτ.ο' χορ^- 
σω , χχι χορητω • φορέιτω , χχΐ φορήαω ' αίνέτω , κχΐ 
κΐνησω' τονέσω, χχι τονητω• ε! μεν σωμχτιχΰϋς, τονί- 
σω ■ ε! ίε ■^υχιχίϋς , τονήσω. 
'Ρ^τολωλότχ] χτο τοϋ ολω, ωλχ, χχΊ ολωλχ, Άττιχως' 

ολω, ολ^τω• ί τχρχχει'μενος. ώλεχχ' ο μέαος, κιλά. 
Ατόνχ(ΐ•^Μ , χτο?.χν7χι. χτο τοϋ ΐνω το χτολχυω , γίνε- 
τχι εις μι ρηιιχ, όνηαι' ο τχ^ητιχος ένε<ττως , ονχμχι' 
χχί το χτχρέμφχτον μετχ της χτο τρο&έαεως , «το- ι^ 
νχτ^^χι. ονω το ώφελω, Όνημι- το τχ-^ητιχον , ονχμχι' 
χχι 6 νχρχτχτικος , ώνχμην ' το τρίτον των τλη3νντι- 
χων , ώνχντο χχι χτωνχντο, 
* Άτόνιττρον, το χτόνιμμχ των ΰίχτων' χχρχ το νίττια, 

χχτχ στίρησιν. 
'λτοτληξίχ , το μετχ χ,/χιτ-^-ησ/χς χχΐ τχρέαεως συμβχΤ- 

νον τχ•%ς ' χχΐ χτότληχτος , ο χνχίσ-^ητος. 
Άτ άλλων , τχρχ το χτολϋειν τους χν-^ρώτους των χχχων' 
ο χτελχΰνων χχι χτολΰων »φ' ήμων τχς νόσους • 
Ίχτρος γχρ χχι μχντις. η τχρχ το χτολϋειν τχς χχτΤ- »• 
νχς' ο χ'^τος γχρ τω ήλίω. η χτο τοϋ τχλ).ειν τχς 
χχτΤνχς τ:'.ς ϋίχς' η τχρχ το ατλοι/ν χχΙ λνειν το 
σνναττκς της οΰσίχς , χχι το σχότος. χλίνετχι Ατολ- 
λωνος. Τχ εις λων όνόμχτχ είτε ίιτυλλχβχ είτε υτ'ερ 
ίύο συλλχβχς, φυλχττουτι το ω έτι της γενιχης' οίον, 
Άσχχλων , χσ::χλω;Ός • Αόλων , ίόλωνος. βχρύνετχι ' τχ 
εις λων λήγοντχ ύτερ ίύο συλλχβχς , βχρυνεσ^χι ■9έ• 
λει , ε! μη ν τεριεχτιχχ' ο'ον , Άτκχλων. το αμτελων 
όε ΗχΊ μήλων , τεριεχτιχχ. σεσημείωτχι το Βχβυλων 3ο 
χχι το μιμχλλων -ίηλυκχ " ο σημχίνει την μονωίίχν. 
οϋτω Κχλλίμχχος. Άτολλον η χλητική • κχι τχ εις 
ων σύν^ετχ, οτε εΐς ον εΐη ή κλητιχη , χνχβιβχζει τον 
τόνον' οίον, Άγχμεμνον , όλβιόόχιμον , χχχοίχιμον, 
Αντομεόον , Χχμχίλεον, ένοσιχ&ον , χυλ.λοτοίιον. τρος- 
χειτχι , οτε εΐς ον ε'ίη ή χλητιχη , 6ιχ το ώ χχλχοχί- 
των XXI φιλοτλχτων τχϋτχ γχρ εις ων εχουσι την 
χλητιχην , χλλχ 6ίχ τοϋ ω μεγχλου γρχφετχι , χχι ουκ 
χνχβιβχζουίτι τον τόνον. τρόςχειτχι, σΰν^ετχ' οιχ το 
ΊκίΤΛον χχΐ Μχχχον χχ) Άοετχον. τχϋτχ γχρ ου 
τροτχροξυνοντχι χχτχ την κλητιχήν • ένειίη άτλχ έττι, 4β 
χχι ουχί ΰΰν^ετχ. σετημείωτχι το ω Αχχείχΐμον χχι 
Υ\χ}.χΐίίθν , τροτεριττχμενχ. 3'έλοΐισι όε χχϊ το Έ,υίχί- 
μων το χύριον μη τροτχροξύνεσ^'χι έν τη •<ί}.ητιχ7} , χλ- 
λχ τεριστχιτ•3'χι, τρος χντιίιχστολην τοϋ έτιάίτου' 
έχίΐνο γχρ τροτχροξύνετχι , εϋίχιμον , ως κακόίχιαον. 
Άτοφωλιος, ο χτχίίευτος' 7ΐχΙ χτοφώλιχ τχ «τχίοεντχ. 
γέγονε 6ε τχρχ τον φωλεόν' φωλεοί γχρ τχ τχιίευτη- 
ριχ ■ τχρχ το έν χυτοΤς φωλενειν χχι όιχτρίβειν. τους 5» 
ούν χόιδχχτους , ατοφωλ.ίους έχχλουν, ;/' τχρχ το φη- 
λος , ό σημχίνει τον χτχτεωνχ , φήλιος " χχΊ έν συνδέ- 
σει χτοφήλιος , χχι τρ^τη άτοφώλιος, ως χρήγω χριβ- 
γός , χχι ρήσσω ρωγμός. 
Άτορωξ , το χτόρηγμχ. ίση ρωσσκ , το σχίζια' β μέλ- 
λων, ρωξω' Λτοβολ^ τοϋ ω, ρώξ, χτόρηγμχ, άτο- 
στχσμχ. 
Άτορρωγεςΐ — ατορρωγες λιμένας τοτιτεττηυιχι : — 

χ/.τχι εις λιμένχ νενευχνίχι χτερρηγμένχι , χτεστχσμέ- 1.3 1 
ν χι χτ χλληλων, χχι ό'ιχστημχ έχουσχι 6ι ού ό είς- 
τλους. 
Άτόνοιχ"] χτίονοιχ σημχίνει ίυο , την ντερηφχνίχν χχι 
την '^ρxσ•^τητx' χχι γίνεται τχρχ το χτο^εν εΐνχι τον 

Η 2 ι«9 Α Π ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Π νονν • XXI γχρ ^ρχσύτης ίστίν -η άλογος τό).μχ. ^ χ~ο 

τρο-^ίσΐί , χωρισμοί/ λτλοΓ• ταντίτ'στιν )• χα-ψ-'^^^υ^χ τον 

όίθ>το(' XXI »χ»νθίί'<τ•}χι , τό οΙί,νΒΐ άτόττχτιν ίχι=ίν 

ΎΛυ νοιι • χΛ/' «τίίοκ/αοί , ό χίχΰ:^σα(νκΐ Τ^^^ ίίο^ί•)•; 

ίοξης' ηχι άτόβλητοί , ο χχφο).ηί χ^ιος, ο αίόχιαος. 

ΙΟ Αχονλτιζιχ , τβ μίτΛ χνχιτ9•ησίχί κχΐ ■κχρίτιω^ ττχ-'^ο^' 

XXI χχίτληχτοζ , ό χν.-ίκιάητοί , μ ονχ »ν Τις ΎρΛζχε• 

λχϋίέ , μοχ.^'ρός. 

Ατοφρχίες] χ-ζοψρχίχς ίλίγβν οι ' ^ττικίι τχς, χττηγορευ- 

μίνχς ^ιμίρχς , α^ νηλαμβχνον χίίρουζ ΐΐν»ι των αλ- 

λί•ν ' χζ 6η χχϊ ίιΐίΐχχίχζ χαλοϋβ-ι ^άίνο'^τος τοϋ α■η•^Β^^ 

Ύίτρχίχ, τρίτην, ίίυτ^ρχν. ^ τχς ήιιέρχς ίν χίζ τχς 

φοϊίΧΛν ί-χχ^ α^'κχ^ον' ίίΧ ΓΟ ο.ον ΛττοΦρχττΐσ^χί το 

ττίί σελψ^η^ ^»ί εν χντχϊζ. χχί τους νο•^^ιρούς 'ίί αττο- 

αο (Ρρχ6χς ί-η-^ίπχχι; ϊχχλισχν' οίον, "Αν^ριοττος ατο- 

φριχ; ΧΧ4 βλέπων αηστίχν. — πχρχ τό φω ρημχ, 

φρχί^ο) ■ ό μίλλαν > φρχσω " χτοβολϊ/ τον ω, φρχζ ' κχι 

ίν ανν&ίτίι , ΰΐΎοφρχς. 

Άπόμνιος] οΰτωζ ό Ζίύζ -κχρχ τοΛ; Ήλί/β/ί τιμχτΜ, Ήρχ- 

χ?.ίονζ ϋρυσχμ^νου έ-τΐ ΧΊΤΟ-ροιτη τχν μυαον. 
Ατορο; > χυριΛζ ο χόιοίίντοί ' τορος γχρ ο ττερχ^ΐί'.ος 
τόττοί' χχ! ο μη χρημχτκν ίχων' ίν&εν και χχορ.'χ, 
ο τι αν βΤιμ«4•,η. , 

Άιτίτρ'χεζ , οι χνηβοι' της «το χροΆέσεω;, χντί της χ 
στίρήσεχς χειμ^τς, α'ί ΐν τω χτοχηίησχντχ , αντ/ τοο 
3ο άκηό^'ισχντχ χχϊ χφροντιχότχ' κχΐ χχότιμον έάεντο χντΊ 
τον χτιμον. 
Άχότροττος, ο οϋχ ίχιστρίφχν ίϊς την νόλιν' η χχοχε- 

χί:ρηχως. ϊστι όϊ ίχιμχν χχοτροχΜος. 
Άτο•7ί!7Τ0<, άπό•^ητος, ονχ ϊχιζητού μένος, Ό ίίτιν ημε- 
Κημένος, μη χο•^ούμενος. έχ τοϋ χο^έ~•ι χο•^ω χο9έσω, 
Χίχό-^εχχ, χεχόΆεσμΜ , χεχόΆεστ:» , χο^εατός , χχϊ 
αχό^εστος , ο' χζήτητος , ο μη χο-^ονμενος. 
ΆχοστίΧΤιχον , χτμ» οϋτω χχλονμενον 'ότι μετχ το χχο- 
στεφ&ηΐ'Χ* τοις στεφχνζυς, ^ίετο έν τοΤς^ χΜχσι μέλ- 
4» λοντίί ατίτλίΓν. Χρη γινώσχειν, οτι τχ άχο συνθέτων 
ονομάτων χχρχ^όμε•^χ ρήμχτχ , οϋχ ^τ^ μίνονσι σύνθε- 
τα, άλλα γίνονται χχρχαύν^ετχ' οίον χχίατος, χχί- 
στω' ίΰσεβης, ευίεβα. _ , « ^ 

Άx^-xΦ'■'•^, τον χάρις ^*Φ^■^τ*,^ Μχι άλλαχ^ του των 
ά'/.λχν νεχρκν τχφον η τον άχεστερημΐνον των χρί- 
γο•^ιχων τχφν^• ^ ^ , 

Άχορχ χχϊ χχορίχ' ίΧ τονχχορος. ΚχΊ χοτε γΙνοντΜ 
τχ ονομχτχ έκ των ρηαχτων , χλι' Τχ ^ήματχ έχ των 
5» ονομχταν; ήνίχχ Ίβοσυ'κλχβεΐ τχ ρήμχτχ τοις ο-^ομχσιν, 
οξύνονται ίί η βχρύνοντχι τχ ογόμχτχ, τχ ίέ ρηιιχτχ 
χεριαχαται, τάτε ίχ των ονομάτων^ χχρχγοντχι τχ ρή- 
μχτχ- οΓβν, μόνος, μονω• χριτός , χρνσω' χχορος, 
«'τορ». ήνίκχ άϊ χχλιν Ισοηλλχβεΐ τχ ρημχτχ τοις 
οΑν-ΛΤίν, όξύνονΤΜ όε η βχρΰνονΤΜ τχ όνόμχτχ , βχ- 
ι,ύνΟίΤΜ άϊ χ:!4 ΤΧ ρήμ^τχ, τότε έχ των ρημχτων χχ- 
ρχγονται τχ όνόμχτχ' οϊον, λέγω, λόγο,"• φέρω, φόρος. 
ΐ32 *; έί χεριττοσυλλχβοϊσ. τχ ρή,χχτχ τοις ονομχτι χχΐ β•.ιύβ:•Λ.ον^ νΛ'Ύολ:; \:•υιτογεν((χ, Ύ' γχρ έ'ίτ' ΛχίΤνο; 

ΛΧΟχίτνίί αλ.ίΤ5Χ9ί; Κρ.τττίνοί ΔίΛΧί'Γ^Τ/. Ύ'>ν ΚίΟ- 

χνωνχ εω-ίεν χχοχχτοΰντ έχ! τοΓί λχχχνοις εύρων 
α τέχνίξχ. 

'Ατο3^ύί'.ι*, λνχηρα, τχ ιιη χχτχ^ιμιχ. «το τον •%)ω, 
•^νΐίίς' χφ' 07 άχο^ύμιος, ίχ-^ρχ , χροτχντηζ τύχη. 

' \•^οτοαη . χκο^τιον μ*χρον , χτοτετμηιιενον χχο τοϋ Τε- 
λΐίον , χχΐ τανηρματμένον εΙς μέγε-^ος αιχρον. 2α 

Άτ: τΓ^ίόν ' όξύνετΜ • χντΙ τοϋ χφεστως χχϊ χο^ρχ^εν 
έχ ίιχττημχτος, 

'Άχοινχ] ο! μίν , έχ τοϋ φόνος, αφονος' χλεονχσμω, 
ίφοινος, XXI ίτοινος. οι 6ε, έχ τοϋ χοινη η τιαωρίχ' 
η ΪΛ τοϋ φονη , ο σημχίνει τον τότον των χνχιροιιμέ• 
νων , — έν χργχλ.-'ι^σι φονησι: — φονβΐ φονή' χλεο- 
νχσμω τοϋ ι, φοινή' χχι τροχ^ τοϋ άχτέ^ς εις -^ιλον, 
χοινη, κχοινος. χχοινχ ίη, τχ ΰχ'^ρ φόνου όιί^αενχ 
λύτρχ , τχ ύτεζ.-αρονμενχ του φοινιχοϋ έγχλήμχτος. 
λέγίτ::ι χχί όημχ ίειιτέρχς συζυγίχς , χχοινω χχοινχς, 3" 
^ο•^^^στι το χρημχτχ είςχρχττομχι, ο.Όν αχβινχ λx'^^βx• 
νω' χχί αχοινε'σ-^αι, χφ::ιρεΓ<73'::ι, η τό χρη•ιχτίζετ^χι. 

Άχοϋρχς] έστιν χύρω τό άχολχνω, χρώτης συζυγίας των 
χερΐ7χωμ.ένων• οίον, — ΐνχ χχντες έχχύρωντχι βχ'7ί- 
ληος. — ό α/λλ&'ν, χνρηιω' ό χωριστός, ηνρηιτχ' η ωβ- 
τοχη, ό χνρήσχς' χχί τυ-,ηιοχ^ , χύρχς' χχϊ συν•^έ'7ει 
XXI τρο-Γ^ , χχούρχς. έχηύρηιχ ό χόρυτος " χχί συγχο- 
χ^ , έχηΰρχ' τροχ^ της έττι εις χχο, χχτϋρχ' χχΊ τοϋ 
η εΙς χ , χχχϋρχ " ^ μετοχή , άχχύρχς " χχί τροχτ} τον 4"» 
α εις ο, χχούρχς. χχί τι μετέχει• ήγουν, — έλων γχρ 
έχει γέρχς χύτίς χχονρχς : — την αχόλχυσ'ν μον αί^^ε- 
λόμενος χχί λχβων κχτέχεις. οι 6ε , α'το μετχφορχς 
των χχο-χώνταιν τονς όρους τίνος ' αχονρήίτχς, κχί 
συγχοχ^ , χχουρχς. 
Άχριχτην^ η έχι'ρρηαχ ίεΐ χχούειν , τουτέστιν άνευ χρχ- 
σεως' η .^ηλυχως, χχο τοϋ χχρίχτος χχί χχριχτιι. χρίω, 
χριχσω, χεχρίχχχ, χεχρίχμζα , Χ'.χρίατΜ . χριχτός, 
χχί χχρίχτος μετχ τοϋ στερητιχοϋ χ. χρίω ουν, χγίημι ' 5ο 
έξ ού κχί, χρίω μοι , φησίν ο χωμχίος , σελχχιον. 
Άχρίζ. τό ισχυρώς χρχτεΤν , ολ}ί 6υνάμει . χσφχλως,' 
χροςχεφυχότως , χχτόχως. Κύτριοι όε , γένος τι αχχν- 
■9ης. εστί ιτρ/^* • χρίσω , χχί Ακριχως χρίζω. Λτο,θίλ^ 
τού ω, χρίζ' χχί μετχ τοϋ στερητιχοΐι χ, χχρίζ' του- 
τέστιν ισχυρώς χρχτω, χχί χνχχοσχχστως , ωςτε μη 
χρί•^εσ•^:ιι μη6ί χχοτχί^εσ^αι τβί χρχτοϋντος το χρχ. 1 55 
τούμενον , η τοϋ χρχτονμένου τό χρχτοϋν. 
Αχροτίμχστος, χ•ψχνστος, χ^ικτος, η μη έχιζητη^εΐίτχ 
γυνή, χλλ' χ^ιχτος ίιχμείνασχ' Αλλ' έμεν' χχροτ/μχ- 
ντος ένί μεγχροις : — χχρχ το μχίω τό ^ητβί , η α» 
έχιζητονμίνη χρος μίξιν, η χχρχ τό μχστευω τό ^ητω' 
ο-ίίν χχί μχστος' χχί έχιμχβχμενος, έτιλχβόιΐΐνβς, 
χ•^χμενος. Άχρόσιτος] εττιν εΐμι το χορεύομαι" βχερ έχί αεν τοΓί 
ρχγονται τχ όνόμχτχ' οίον, λέγω, λόγος- φέρω, φόρος. ένιχοις, όιχ «/ί ει δίφθογγου- εν δέ το.ς χΑη^υντιχοί^ς ι 
*; έί χεριττοσυλλχβοϋσ, τχ ρή:ΛΧΤχ τοίίς ονόμχσι χχΐ χχί όνίχο!); , όίχ τοϋ ι. τό {υϊ-χόν , Ιτον τό χλη^υντι• 
συνχρχονται, τότε έχ των όνομχτων χχρχγονΤΜ τχ 
ί,'ίίχτχ- ο,ν/. ίττοί. ίχχεύω- όίφρος, άιφρεύω- χω^ίς 
των χχο αελλόντίύν γιν-μέ^ων χχοβολν το-^ ω , ο;ον. ίΐτίζω. έλχ'ισω, έλχίς- ισχύω, ίσ^υσω. ίσχ,υς. εΐ Ι 
χερίΓΤοτνλλχβ^ΐ- τχ όνόοΜτχ το/-< ρψχσι, τότε _ίκ των 
}ηαάτων χχρχγοντ:ιι τχ όνόμχτχ- οιον , μχρτυρν , μχρ- 
τνρίχ - εϋοχ» , ευ6•-^χίχ. , , , 

ΆχόχΛτος. ή των σιτίων 6ιχ γχστρο; χένωσις- χχι χχο- 
χχτησαι- τχρ^ τον -ΤΛΤον , ο έστι την οίον το χχο- 
^ιν τοϋ χχτου γινόμενον. ηχί χτοχχτημα , «υτο τ» ^ ^ 'λη•9υντι• 

χόν , ίμεν' το δεύτερον, ίτβ- χχί ί'ί βί/τοί, ίτός , χχΐ 
χροσιτος, χρος ον τις ευχερώς χορευετΛ»- χχί μετχ τοϋ 
στερητιχοϋ άλφχ, χχρόσιτος, χρός ίν τις χορευ^ναι 
ου 6υνχτ:α. 

Άχροσεζίχ , ρχ^υμίχ' χχρχ το μη χροσέχειν. 

Άχροτίοχτχ, χρυφχ , λχ•9ρχ' χχό τίΰ οχτώ. 

Άχριχτην] χρίψίΐ• το χχ^ητιηόν, χρίχμ.-α' το ηί^ρηιια, 

χτριχδην- χχί τροχ^ τοϋ ί εις τ, χχριχτην. 
Άχτετο, ρημχ' χχ' συντχσσεται μετχ γενιχης- ίχειδή η 
έχ τωι/ χίσ^ήσεων γινομένη ίνέργβιχ , γενιχ^ συντχσιε- ϊο Α Π ΕΤΤΛΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Ρ ΤΜ' χχϋϋϋ σου. γενομχί σου: — τλι/ν τηί ορχσεΜ;, 

ορίΐ τί , βλι-'τΜ σι : — ίιχ ^/•, ΐταίη χ,' «"ν λ\Κχι λϊ• 

σ^η^ϋί^κχτχ ΐ!,;ίοχην ^.νεργοϋσιν αντη ίΐ μόνη. χλτχ 

, έηχομτττιν• χχΙ ω; όιήλλχζε τρί^ τχ^ άλλχ; ηχτχ το 

^ <Γηα:ανόμ6νον , ίίηΚλχξ^ χχΐ χχτχ τψ σόνταξιν. 

Απηροζ] — τ)^ 6 ατΓίροί ίτλίτο μΰ^οί: — τχχΰς 

ιτρο; τί τΓίΐ'ΐ-^ην.χι, χχι 'ηόττεραζ. ή -/άρ χ στίρψα 

ίηλοΐ ΗχΙ το ομοιον, χχι το ΐσον' οΤον , άτχλχντοι•, 

άλοχοί. ίνιοι ίί , ου πχρχτττχ^. Λΐ'λλ' έμμονος, ίνιοι όί, 

5ο άττι-ρον το ηόυ , χιμενον . οράον. 

ΑττιΙρχ, τΓολίί Κρήτ}}ζ' Ότι χι 'Σί'ίρψ^ες τβτΐ τροζ τχς 
ΜουτΛι; ί/'ί ίριν έλ^οϋσαι, κχ) ήττη•^ΐ:Ρτ:α, έχει τχ χτε- 
ρχ χττ^βχλον. 
Αττερεως , ττχρ ΉίΐόίΛ' , ώζτερ το χ-ψοφ^Μς • σηαχίνει 
το [χίφνιό,-'Μζ.Ί έστιν χταιτερχ; χττ6ρ:ΰ, ουτοις Ήρωίίχ- 
νβί. ίστι τxχ^'ίύς , έτοιμϋι;, χφροντ/σται^ ' οΐ 6ί , χττρο- 
ΆυμίΛζ. έλχφρχζ , ηόί,ϋζ' ενιοι 6^ , ι^αίλί,ΊίίΐΌ;,•. 
Ατττνν . την αηάί'-ηιι) ττχσχν. νχρχ το χέτω ττέτην, χχι 
■Κτην , χχΐ χχτην ' κχί χντηνεζ , χντεροι , ο.' μη ϊτττχ• 
4ο σ&χί ίννχιι.ει/01 , μιχροι'. Ιλιχόοζ Ι^τχ . χττητι. 

Αττ(/(-η;ς, η ο χ-χτομενοζ ίιχ λο'γχν, ή απτόητος, ο μη 
•ττοονμενος έν γο.'ϊ λο•/οΐζ, ο ■^ρχσϋλο^ας ηχΐ υβριστής. 
ΑτΓΤοεττ.'-'ς. τινές δχσννουσι • χχΐ ηρη χττοεττής , ως κχ- 
^χΎΤομένη τοις ενεσιν' έμφχΐ/τικωτερον άέ το ■ώιλονι/' 
αχτΓτον γχρ'έστι το ίεινον' ωςτε ΐΊν::ι ίεινοεττές. η 
ά-τοητε εν τμ λίγειν , 3'ρχσεΐ'χ , χχκολόγι. 
Άτιιστοί, χνήχουστος' α'τ.' του πεύάω, ττενστος , χχι 
άττυστος. 
5ο Άπν'^^χ■.ιίί'τος , ου τρχνέ^ης χνλιξ άτϋ3'αε•^ος. 

Ανυρους τρίχοόχς , χνεχιτηίει'ους ττρος ττυρος χρησιν , άλ- 
λα κόσιιόν χχριν τι&εμίνονς έν ο'ίη^:. 
Άτφυς, ο ΤΓΧτηρ, εϊρητχι ντοκοριστικως. ατο του ττ:ίιτχχ, 
ο σημχίνει τον τχτίρχ, χφχιρέσει του χχτχρχχς ττ, 
αττΛ , χχτΰς ' κχΐ τροχ^ του ν εις φ , χχφΰς , ως 
Αιονΰ; 6 Αιόνυ7ος. 
Αττίόμοτον, ό (XV τις χχομοσειε ■γε•/ονέναι^ η μη •γενί- 
|34 σ^χι' βνιοι χνελτιστον. άιογ^νης. 

* Ά-χοίνχτο , (ά~Ρελη3η' χχο του 'όνημι, θί>ητω, ΐϋνησχ, 
ωνησχμην , ώνχμην ώνΐύ ωνχτο , χχι χτταινχτο, 

Τ Ο Α ΜΕΤΑ Τ Ο Τ Ρ. 

"Αρ* » σΰν$εσμας συλλογιστικός, ο χρ έχ του αρχ '^έ'/ονε 
κχτχ άχοβολήν του τέλους" η ο ρχ εκ του χρχ χχτχ 
α-τοοολήν της χρχης; εστίν ειχεΐι/, Ότι τούτο 3^έμα, κχι 
τοντο. ό γχρ χρ συνάεσμος, ουκ εστίν εκ του ρχ. ό γχρ 
ρχ, έγχλιτιχός έστι , χχι ■ητοτχκτικός' ό δε άρ , ουκ 
• το εστίν εγκλιτικός. <^ήτει εις τχς^ διχφορχς. 

'Αρχ, ή εϋχη' νχρχ το χΊρειν τχς χεΐρχς εύχομ.ένους• η 
1ΓΧ0Χ τό χρύειν , οχερ έχι το κχλεΐσ•ίχι ετχττον ' κχι 
μίλιστχ Σνρχχούσιοι, Κρυετ χν ψυςειν: — αντί του 
έχιχχλεΐσ&χι χχι έΦελχεσδ^αι. χρυω , αρχ. η τχρχ τό 
χρέος, βλχτττικοΰ ίντος, αρχ ηβλχβη' κχι χρχΐχ, β.'χιχ, 
ίεινχ , χχλεχχ , αόυνηρχ " σημαίνε, χχι τχ ενκτχΊ'χ. 
'Αρχιός] ρχιί» τό φ.^είροι , γίνετχι ρχιος ' χχι ττλεονχσμφ 
του χ. άρχιός, μετελ-'^ουσης της οχσείχς του ρ εις το α, 
2ο κς XXI ένι τοΰ ρ^'ζ^> 'ίροα. ούτως Ηρωόιχνος έν τω 
κχ&ολου. 
'Αρχιήν, χσ9ενη, οϋΰνχτον ' εστίν Ότε σημχίνει χχι λετττήν " 
ναρχ τό ρχίω , μετχ του έτητχτιχοΰ χ , χρχιή. η βλχ- 
βερχν , ή μχχρχν , ή εϋχτΜχν. 
'Αρxιτι)ίσ.^^^^■ς, χχτχ συγκοχήν , Άρχιτχσιοε/όης, ως σιοεί- 
■όης σίΒΪόης, συγκοττ^ του ο. Αρχιοτερος, βχρύτερος' χρχιός, χτνχής , α^λ/Οί, 

Αρχβος,^ χτυΎος ■ κυρίως, ή έν χρει βοή, χράβοος, χχι χρ»- 
βος. ή κυρίως, ή ι^ν ορει βοή, ορχβος, κχΐ χρχβος' "ί^χο- 
ρίως ή έτι τήν ερχν βοή , ερχβος χχΐ άΐρ.-'.βος • έξ ου το 3" 
χρχβω' κχι χρχβνσεν , ηχησεν , έ^όφησεν χχτχχρη- 
στικως ό'α, κχι έπ! του σιίήρου. ττχρχ τό χρεχ, κχι τό βοή. 

Αρχσσω , το χττοτίμνω' χχρχ τό χρης ό σίόηρος. κυρίως 
<γχρ χρχσσειν , τό άιχ σιόήρου τέμνειν " — ατο όε τρυ- 
φχλειχν χρχξεν : — η χχρχ τό ρϋί τό φθείρω , ρχσσω. 

Αρχιχς, τχς βλχτττικχς νήχς' χχρχ τό ρχίσσε.ν , Ό έση 
φ-^είρειν' Ό^εν κχί ι^ιλουτχι, ΐν' ^ τχς στρχτιωτικχ;. 
κχι οϋ φορτίόχς. 

Αρχξης, τοτχμος\ χχρχ το χρχσσειν ' Ότι ατο του Κχυ- 
κχσου κχτχρρήγνυτχι. κχι άρχξός , βοτχνη τις. 4° 

Αρχρ, Ύοτχμος τής Κελτικής, χχό τού χρηρένχι τω 'Ρο- 
ό'χνω χοτχμω. 

Αρχρν'χς] εστί ρήαχ χρω,^ τό χρμόζω' ο μέλλων, χρω• 
ο μέσος νχρχκείμενος, ήρχ. εστί κχι χερισχώμενον χρω' 
χφ ου ο μέλλων , αρέσω, τούτου ό ■χχρχκείμενος, ήρκχ • 
ο μέσος, ήρχ' κχι κχτχ άνχίιχλχσιχσμον Άττ.χό•.', 
χρηρχ• ή μετοχή, χρηρως• χχΙ τροχ^} Δωρική του η εις 
χ, "/'νετχι ο μέσος χρχρχ• ή μετοχή, χρχρως, χρχρό- 
το.ς , ως γεΎρχφοτος' χι εις ος μετοχχι , ει μή χχτχ 
χχ-^ος ωσι , Οιχ τοΰ ο μιχρου χλίνοντχι * χχ} τό 3'ηλυ- 5" 
κον , χρχρυίχς, τχς ήρμοσμένχς. 

Αρχριημένος] εστίν ονομχ χχρχ τω χοιητη , χρειή' χφ' 
οϋ ρημχ χρειω' τούτου ο χχίίητικός χχρχκείμενος, 
ήρε'ημχι' ή μετοχή, ήρειηαένος' χχι χχτχ χνχάιχ?.χ- 
σιχσμον^ χρχρειημένος' κχι χχτχ συστολήν , χρχριημέ- 
νος. τχυτχ Ήρωό'ιχνος " οίιτω Ζηνόδοτος. 

Αρ-^χνης, χχρχ το χνχρριχχσ-^χι' ή χχρχ τό χρχιχ 
'λί'"/, %^'^,> *^* ^7ί ™^ χοόων χρχιότητος. Ήσιοόος, 1 55 

— χερσιχότητος χρχχνης: — χρσενικως λέγετχι τό ξω- 
ον• χρχχν>ι δε, τό λεχτότχτον υφχσμχ του χρχχνου• 
η χαρχ το εις τον χέρχ χ'ίρειν τχ 'ίχνη. 

Αρχχνιχ ,^ τχ ύφχσμχτχ τής χρχχνης • χαρχ τήν χρχιό• 
τητχ . ο έστι λεχτότητχ • χρχιόν γχρ τό λεχτόν. ή χχ- 
ρχ το χρχσσω χραχνιον, ώς δέμω δέμνιον . χχίζω χχί- 
γνιον ήγουν τό εύσχιστον' ή τό ένηρμοσμένον. χνους 
•γχρ έστιν ο ένηρμοσμέν^ς κχι ένυφχν^είς. 
Αρβηλον, σμιλίον σκυτικόν περιφερές, εστι δέ κχι οχ^λον. ίο 
Αρβϋλη} Εϋριχίδης , Αύτχΐσιν χρβνλ^σιν χρμόσχς χόδχ : 

— λέγει δε κχι χχρωνύμως Θεόκριτος , ΥΙχσχ λί•^ος 
χτχίουσχ χοτ χρβυλίδεσσιν άείδει ; — χχρχ τό άρμόζε- 
σ•^χί _ τοΤς χοσιν , χρμύλη , κχι χρβύλη. εστι δε είδος 
υχοόημχτος χερισσως εΐργχσμένον. 

Αργχλέος , χχλεχος• οιμχι χχρχ τον χρην τον χόλεμον, 
χρχλΐ:θς'^ ΐίΧί χλεονχσμω του γ, χργχ/.έος. ή χχρχ τό 
χλγος , ο λυχχς κχί κχκχ έμχοιων, μετχ3'έσει του λ 
εις ρ, ομοίως τω ύδρηλοί- ϋδρηροι γχρ ην τό χνχΊ.ογώ- ■ί.ο 
τερον' σίγηρος, σιγηλος' υψηρός, ύ-φηλός, ό εις υφός 
ηρμένος, χχρχγοντχι^ τχ τοιχντχ όνόμχτχ χχό τριών 
μέρων του ^ λόγου, χχό όνόμχτος, χχο ρήμχτος, χχ2 
χχό έχιρρήμχτος , ρίμφχ , ριμφχλέος. ζήτει εις τό Δε<- 
^αλίΟί. 
Αργχν^ων'] Οίον, Άμφ' Άργχν^^ώνειον ορός χροχοάς τε 
Κίοιο : — Τίνες δε 'Ρ' ργχν-^ωνην χΰτήν φχσίν. Εΐφο- 
ρίων όε κχ} Φιλί&ς Άργχν-'ί^ώνιον λέγουσι ο;λ του ι' 
οίον, Χ^/ζόν μοι κνώσσοντι χχρ' Άργχν^ώνιον χΐχος: 
— ^ιμωνίόψ δε χοτχμόν φησίν οίον, ^\υσιχ χΰοντχ ^ 
■χχρχ ρόον ^Αργχν-3-ίάνης. 
Αργχ'ί'ης] οίον, Νι\(^χμενχι χρήνχίς εδρχ-ον Άργχφίης. 
τινές όέ διχ τοί ε, χχό Γεργχφου τοΰ Ώοσειδωνος. το 133 Α Ρ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ρ 12.\ 4ο 3ν' %χι το ^ρεβΒίνοζ, οίτί τον €ρ63θζ, ^ρββίν- 
ΰζ χργβίνο^ χρ^Βννίζ. ο/ 6^ Σίκβλοί το ένχνηον' 5ο 1 36 μίνιοί, αναι του γ. ^ '/ «λλί <>/'/€ λ'το ίστορίχς. 
Λογίκίν, το χχΓα ΤΛν^ο; γβνίαβνον λίΐ/κήΐα* ^ν τβ 
'ίφ•^»ΚμΣ- νχρχ το «ργοκ το λ»υκόν. χχί βργβαάν); 
βοτχνη. ^ _ , 

Άργίννοί, ο' λβνχοί. χχρχ το «ργο'ν, γ/νιτα/ χργίΐνος, 
'ύζ έρΛΤος ίρχτεινίί' χ^^ «'ρνίννος, ίν^ί/α μίν τοο /, 
τλβονΛϊ,ϋί ίέ τοΰ ν. »τβ τον οΐργ«νιοί , το ^ι;λυκ5ν 
β'ργίννί'. νϋν τί/'νιν «/; Οί μίτοί σναφχνον•. — ίκ του 
άργόί , ο σι^ιιχίνα τον κχ^χρΐν, άργανόζ, ύ( βλίβί 
έ\6$ινί(. *χι ί^οί έιτϊ τη τ2ν Ί>γ.να!ν ίιχΧΐκτα, το < 
τρεηιν β/» ν. το "γχρ αιαϋιβ στί-^ίχ' λίγονσι, χχΐ '" 
ί'νίοΓ (Γνίον 
νβς• βύτα' 

τβ ίίίν γοίρ ιτΜίύ, σνείίαι λίγοντί" «λι' το ονίΐίντβΐ', 
ούμίντοι- λντίΐίχ ί' χρ•γ8νι?η κχλυ^χμένη ί^ον^τι: — 
τημΧ'νί' λχμτρχΤζ, λευΐίχΤ;. 
' Αργοί] τ«ρ* το άρηω, άρχοί, χομ βργ»ί ο τοιχνί , ο 
^«αοχίΓν τοΓ; τβσΐ ίυνχμίνοζ ' κμ γβρ τοίχρκίΚ τοι/( 
τ«χίΓί λί'γοαίν. χ«ΤΛχρ)•σΓ<χιϊ!ί ίβ χλ< ^^τί τοΰ λίοχου 
λχοΰ. χ«) γοίρ ο/ ιτοιηται τα λχμπρα χμ Κΐυκχ νχντχ 
βϋτα» κχλονίΐ• χχρχ το τχχιον τοι)< ίρϋντχς ορχσ^χι^ 
το/βΓν. χβρ« ΤΛ ίλλ« ο2τα•; «γ* τοΰτο χλ μόνον. %μ 
χννχζ χργοιχ, τι•Α( τβίί λβι/χβιίί. 
Αργός, έκ τον χργοζ , χρηνιχβίζ. 

Αργό;, σ^μχ'νιι ϊΰο' τον λ»υχον , κζ το, Αίετοζ *ρ•γψ 
χτϊνχ φί'ραιν: — «.-ι.ί τον τχχύν , ύί το', — αμχ τφ γβ 
ίύ^ϋ χι/νβ; αργό; β'τοντο. 
Αργοί, νημχίνει 6' • έτι μεν τ?ί Πίλοτοννι/ίου , Πολλ^7/ 
ν^'σοισ/ι ΧΛί "Αργί!" ναντί χνχσνειν: — εττι ίβ τηί «ό- 
λίβτί τη; έν Τίελοττοννη'ίω, ΟίΤ'Άργοί εΐχον^Ί'ξυν^ί 
Τί Τίίχιο'ίΤσΛν: — έτΙ 'ίε τη; ■'ίχλχ'ίυ-ης, Νϋν χύ τουί 
ϊί70< το Πίλασγ/χον Άργο< (ναίον: — ονομχξει $ϊ χ:α 
τον Όίυττί'βί χι/'να• Άν ίέ χύίον Χίφαλ^'ΐ' τί χ» οΐί«- 
τχ χείιιενοί εσχεν , "Αρ-ίΟί Όίμτί?ο(. 
Άργβ'] «το τίνος "Αργού ίν Πίλοτοννι^σοιΐ κατο/χ)|ί•*ντος. 
Ίττίον ί^ οτί α1τ»< β/ ίοτ/χίίΐ, ίαν ^ίίν ί'χαΐί/ν ^ττι- 
φίρόμενον βνμφαινον, ίιχιρονντχι , ^ιομιιίεϊ Πχλλχς 10- φίρομβνοΐ' 

Ά-^ι»:-);: — ίΐ ίε φ• οτ' ^Α*»" ίολίχον : — 
ρΐ'^ομίνη τοαίί' » : — νηεν, ού ίιχιρονντχι, Έΐψ 9χρ<τει Άργι;<] Λ'(•ζίρ νχρ* το γιιμνο< γίνετχι ι/νανη(, τριηκ,ζ 4* 
τρχνηί , χοτος χοη/ς , ομχλος ίμχλήζ ' ο'ντίΰί ονν χβίΐ 
βργος «ργγί, ο λευχος η λχμχρίς. χλι'νβται χργητος• 
Β^ί ίέ χχτχυχομενη έχν£ χρ^^τι φχεινφ: — ή αΐτιχ- 
ΤίΧ^' «ρν7''*' "-"ϊ' χχτχ μετχβολκν χχΐ σνττολ^ν , — 
Λι/χϊΌΐΌί α'ρτ/ίτχ ίημόν: — *αι χχλιν, — άρι»τι ί>ΐμψ, 
τ» λενχχ λιττει. 
'Λργ«"ίο''Τ';ί. έχ!•Άετον Έομον' η οτι αργός έβτι φόνου, 
τουτεστι χχίχρός ■ 6 αϋτοί ιχρ έττι τψ λο'γαι. η ο έν 
"Αργεί χρϋτον χεφηνοίς' ό γοίρ Έρα^ί, το2τον έν τ» 
"Αργεί έφχί'η. η ό ένχργεΤς τχ; φχντχσι'χζ χοίχν' έχχ- 5> 
νχ γχρ (»ί φχαι) τϋν ονείρχν έυτιν ό Έρμης, η έηιοη 
τον "λργον έφόνευσι λΑ3α' βχλ^ίν , χ»λενσ9»Ί( χχρχ 
τον Λιος χλέ^Ι/χι την Ίύ βοΖν γείομίνην ' έφΰλχσίε ϋ 
αντην ό Αργβί, /3οι/λ>(!τεί Ήρβί , «χ»»* έν ολΛί τχ τι•• 
μχτι χΰτοΰ όφ^χλμούς. ά'νΤίο 6ε χπο τον χΚοτρΐρχνον 
γ.'νετχι αλετρίβχνον τροτη τοϊΐ ο εΙς «, οίτω χ:α *το 
τον χργοφόντης γίνετχι άργεφόντης • χ:ά χλεονχαμ^ 
τον ι , χργειφόντηζ. Δ/ίι/αβς άί ίιχ τον ι Ύρχφει " λί- 
γί( γχρ» ωςτίρ ατο το5 »ρι έχιτχτιχον γίνετχι χρι- 
ίείχιτοζ, οοτίο τον χντον τροχον χ^ί ατο τοΰ χρι γίνε- 
τχι οϊριφόντης ' χα/ χλεονχιμω του γ , χργιφίντηί. 
Άργιόίονς, ο μεγ^λοίονς• τολλη όε η χρηαιζ της λ^- 
ξεας. χχρχ το «ρι έχιτχτιχον χαΐ το' όίονς, γ,'νετχι 
χριόίαυς, ώς χρίφιλος' χλΙ χλβονχοτμ.γ τον γ, χργιο- 
ίονς , ώς χνοιχ όίγνοιχ, χχ} ρχΤχ γρχΐχ. ει γχρ χαρχ ι> 
τό οϊργο(, αργϋονς ην χν. ουτν Ύρύφαιν εν τψ χερΊ 
σχημχτοίν. 
"Αργιλος, εα-τιν η \ενχη γη. 

Άργενονσχι , «ργιλΜίεις. είσΐ ίϊ χ1 τοιχντχι εΙς χχρκχν 
άνέιεις φχνλχι, χχΐ ώ( έχί το χλεΤστον μηλοβοτοι, χχ- 
^χκερ ή Σχί'ρο; , χχ! χι λεγομενχι 'Αργινοντχ'. 
"Αργμχ, ή αχαρχη. χχρχ το αρχα , χργμ» , ως χχρχ το 

ηρμ.χι , χρμχ ' γεγρχμμχι , γρχμμχ. 
* Άργόλχι, ειίος οφεαιν, οί/ς ηνεγχε ό Μχχ*ίι>-'ν Αλέ^χν- 
όρος έκ τοΖ "Αργούς τον Πελχιχγιχον εΙς '.Αλεξχνίρειχν ϊο 
χχΊ ίιχ τοι'το άργόλχι λέγοντα/. 
Άργνρόχε^Λ , Κχμχρούζ χόίχς βχοον», βχαιλιχη. χέ•^χ 
γχρ ο χονς^ — αν μη καιλι/'^ μέτρον , ύς το, χχ- ' Αργνρογνίίμονχ , λεγοναι τον χχτχλΚχκτην.^ τινχ 
οίον. — ηϋΐ ο'ίνω. χοά χοίρος μετχχΛρήλλχ Αργϋριον, έχ τον χργνρος' τοντο χχρχ τ6 χργον το λε•ι 
χόν' Ό3εν οι' χο$ητχΙ τχ λχμχρχ χα/' λενχχ ^υτα *χ- 
ΚοΖσιν , αργνφχ μηΚχ. 
χλη•9νντιχως. α σον ίτ/ιτνί/βντο; ίβησχν: — ί!;?λοΓ τον χχηλιωτην βνβ- 
μον Άχολλύνιος ό τα Άργονίΐ/τ/χα'. το ί^έχι9ίΤΐχον 
7. ../«.«.. Α£/η;Ε^νί ΛΛνβττ»!.•. Λ;•:. — Λθν»(ττχθ νθ• οξυνετχι, χργεττης, α 5° χργεστχο νο• στατοίώΤ , , .. , .τ ./«ί""»-• «^νΡ-' 

'ΧογίατηςΛ το χνριον βχρννετχι ■ οΤον . Αργίστχο χκρ χχ- Αργνφεον^ αργι^φον ταραγί;γον αχ-ο τον χργον. ^ 
' ■ ' »,. Ι , -■ _? .•_.ι .ί — ΐ... 'ϋραιίιχνος έν τω χερ) σχημχτων, λεγιι , οτι γίνοντχΊ 

τ/νίί αννό εσείς χα/ βτο ,αβ\οιι ρήμχτος' οΤον , χχο τοί7 
βω χχρχβος' χα/ «το τοΰ «^αϊ το .^>•λβ<;;», ΑΊ'γισ^ος. 
κχ} χχο του χργν ονν τον σημχίνοντος το φχι'ν» , χρ• 
γνφος' XXI χλεονχβμω του β, αργνφεος• ο/ον, Άν-φΙ 
ίΐ χργνφεον φχρος μέγ* 'ΐννυτο : — Τ/ίν ϋ χχι χργν. 
φεον χλητο αχέος: — βημχίνει ϋ το μέγχ δχήλχιον, 
η λχμκρόν. 'λργνφόΐ) έακΤητι , ΉσΜος. 
'Αρίμός] 'ϋν τβΓαμί, Ό^ι τ αρίμος ειιν χχντεννι βοτοΤ- 
σ/ν : — ο' χοτιομός. χχρχ το χρϋ χιρΐ7Χ»μινβν. ει 
βχρντονον ) χρίμος αν ην. 
χοτκτμός. Κίχχνόρος, Ιν^-χ, Ήί ΚλΙ α'ρ• 
ημβρινον χίξχντες. 
Αρίην , ίχίρρημχ' σημχίνεί τ» όμον• χχρχ το *)'ρ*» τ» ΤβΙΙ νότου, 0{υνίται, αριτρ^τη^, «νι _ ^ ^ 

ΤΟ/Ο : — ο/ον τοϋ λιυχον. η ει3ος φντον , έξ ον η νχΖς 
χχτχσχενχ^ετχι. ^ ^ ^ ,/ ν. 

Άργίι^ >ί *'*'^<' "Φ* •" 'Αργβνβι/ται. Λίρητχι οτι λργος 
αύτην χχτείχεύχσεν η οτι έν "Αργει^ τη χίλει χχτ»• 
οχενχι9η, ώς Ήγητιχχος ίστοριχός. η οτι ταχ«Γ« ην' 
(χργον γχρ χχι το τχχύ• ίν3χ χαΐ λήδχργος, ο τη λη- 
•^5 ταχί/'ί- χρ^την ό' χντην νχυχηγη^ηνχι φχαΐν. 

Άργείχν] ΐατιν ορονς όνομα της Ιλεατ,νΐχς- ϊ'χει ϋ το γ»/ ^ γχρ ην «το 
ί/Ίί>.*ογγον , ατο τοϋ 'ΛργίΓοί. τχ γχρ ε!ς χν ον φχι'- 'λρίη&μος, ο 
νιτχι τ^ «< ίιφ^όγγω χχρχληγβί^χι, χχιχν , Ποτ/- ίη&μοΤο μεβ: 

^xιχν. 4• 1 25 Α Ρ ΕΤΤΜΟ ΛΟΓΙΚΟ Ν ΜΕΓΑ. Α Ρ Ι2δ ίΤχίρΛί' ΤΙ τΓκρ* ΤΟ Λρο) ΤΟ χρμί^α» , ίρΐην. το γκρ έν 
ΤΛ Λΐιχ γινόακίον , αραθ;(ονΓΐι<; γ/ι/ίτχι. 
^Αρϊιζ, η ΛΧ» τον β^λουί- Κοιλλ/καχβί , — «Λλ' ατο το- 

δ• ξου Λΰτο; ό τι/ξίυτίϊί αρίιν ^χαν ίτΐρ^ν'. — β/ρϊ^Γ»/ 
ΤΛρ* το χρι» το άρμοζΜ' ηραχι, >;ρτχι , χρτιΐζ' ΐΊ'<?* 
χυ'ΚΛΟΤ'ης. κχ) άιίΐηρ ιτχρχ το τροφι^τηζ γίνίΤΛΐ τχρχ- 
γΛ'γοι- τρο^ίτιί , ουτν κα< χρτΐ]( '^ρτίί χα) χράα οι/Γα'ί 
Ένχφρόίιτοζ. ζητίΐ ί/ί το άρμχριον , ημ χρ^ι/υρϋιον, 
*ια 'ρίιττοζ. 
'Αργυρότοξοζ , τουτίιτιν ό λχμ-προν το'^ου ΐ'χχν' ίΗ τοΖ 
«ργον το κχ^χρόν η λίΐ/κο ' τβντο νχρχ το χγΚχος " 
τοντο Ύχρχ το χΥγλη , αϊγΚχον' ατορολ^ το5 ι, χοα 
Ιθ8 μίτx^^'σ^^ , β'λγο'ν ■ κ-νί τροτ^ γο2 λ, οίργόν• 

Αρεαι] 'ΙΚιχΙοζ σ', — ^α^Το 6ΐ όητ^ν' Αρίϋ χλ,χτηρ* γβ- 
νίσ^χι: — ο:^Γαΐί Αρίσιχρχα. χγ« ϊστιν λ-πο ίϋ3(ί»ζ 
τ^ί *Ά(ίίο.'ς , τον'Αρβί», ως η^ίρ(^1ι;, Πίίρίζΐ) νίοζ: — 
ίστι όέ το λ6γ^1^^^ο^ ο'ντωι; " ^,ΐίοϋ ό^ ϋίΐ'σι-ν χΚίξητη- 
ρχ γίνί7•?*ί Γοΰ ' Λρΐα', τουτεττιν οίιτοτ,,ΐττίκόν, κνλυ- 
τ:^ν η /3ο;;•^ον Γθ5 ττοΚι^αου. ο/ ί^, χρΐ/ί χλκτηρχ, βΚχ- 
βη: Ηχί χχγ.ΛΤίΜΐ; χαιλυτην. το ίί ίησί , ίι^νλλχβον, 
ΧΎΟ τοΰ ί6ε^7ί Ηχτχ 7ΐ/γχ:τή)/• η^ουν χρα'χν αον τηί 

ΙΟ β\χβϊ}ζ 3ο;;^ίον •γί\/ί<ι-^χι. {Λϊραί.ΙτΛίζ ουν ίίχρύνΐΐ το 
ϋησ^ν χτο τον ό.'όϋύ ουτκ όί β τολίκον τί^ι• (ία);»» «φί- 
λοαβνοΐ ιτχίοιτλίχν ί'ίιΐίίν , έΐιι•παι'7ί αου τϊ\ν ίξοόον, 
»ίτί χλκτηρχ με γίνίίτ-ίχι Πχτρόκλον , Ό έστ, 3οη• 
^ον. ΠτολεμχΤοί όί ό ΆτΗΛλαινίτης τηριττον το ί'όηίΒ 

Α^ι; , σημχ/νιι ίκβ ' την Βυχην , Άρχαιν β'/αιν Νηληίχόχο 

γέροντος : — «» την βλχβην , — ίμεΤο 3' ΐίη<Τ6ν οίρης 

ίλχτηρχ γ$ν/σ&χι. 

Άρΐ^ουσχ, ή τ'η'ί'η' ττχρχ το ΐίρίχ το ττοτίζαι -, χρσω' "ν 

^ ή νοτι'φυσ* *ρίην τχαχς τχς χρη^χς χμ τους το- 

«ο τ«μοι/ί. 

"Αρ'τοιχι' ΧΧ4 ττλΐονχτμα τοΰ ΐ, χριτνΐχι. 
'Αρίτχν, τοτχιιίς Κροτιιΐ'.υίίος χχρχς' ττχρχ την Άρίτχν 
την γυιχΤχχ 'Αλχ/«ον, ης περιρίΤ τό μνημχ , ίΐς μχρ- 
τυρίιΤ Φιλοΰτΐφανος 
Άρίτιϊ] -κχρχ το ίρω το έττί^υμΐύ , έρχτη',χοίί έρατχ 62- 
ρχ , τχ ίτίρχστχ XXI χχΚχ' τουτέστιν , η φιλητή-' χχ- 
7Χ μίτχ^εσιν τοΰ στοιχ(•'ον ■, αρβτ», η ίτηρχτος χτη- 
σις ης έρχαιν η ην χϊρονντχι -τχντης. η ττχρχ το χραι, 
«ρίσω, χρίσττ; , χχϊ χρϊτη . η ζχΊΐν χρέακουσχ. λέγ&τχι 
5ο (ίΐ κΛ< η χχτχ ΐΓολεαον όννχμις , τταρχ τον Λρην τον 
τόλεμον. λεγετχι ίε χρετη ημ η εν ταντΊ ττρχγιιχτι 
νιτεροχη ττχρχ το χΊρϋ , το ττροχιρηΖίΐχΐ- σηαχίνει ίέ 
τρίχ' την χχτχ το'λί.αον χν^ρε/χν , Οιό' χρετην οι'ος 
έτσι: — χχϊ, εν^' χρι-.τη ό:χε'όεται χιόρα: οτβ όβ 

ν''λί3ί> χιρ'ς τΐ/ς χνίρηίχς• Άλλ' ί^'•^'λί1^ χρετην αην 
φχαέμεν: — σηιιχινει χαι την ^Ρυχικην χρετηι/' οίον, 
Της ί' αρετής ίόρΧτχ Άεο) Τ(3θ.ταίθί•?ίν ε-^ηχχν : — 
αημχίνει ΧΧ4 την χχτχφρίνησι:• , ηχί ενκλειχν , χχι νλου- 
τον • χχ) το τιλη^ος τοίί χρετων χ* την 'μτειρίχν. 
4ο Αρεστός"} ονκ χζο τον χρεηχαι' είει γχρ χρεχτος εινχι' 
χΚΚ' άχο τοΰ χ'ρ.^σαι. χρηστός, ο 'Α^εζχ•.ίρενς φ,Χοσο- 
φος εν έορτ^ " Αρεχ<ς ετέχ-^ν' 6ιο οίτνς (χνόαχστχι. 
άχο τοΖ άρετη, , γίνεται χρετω <χρ^τχ( ' ί'ν•9α το, — 
άρϊ•ωσι Ιε ΚχοΙ νχ' χντχν: — χ::} ϋαηρος, . 
Ούκ xρ^τx χαχχ 'ργχ: — ο/ον , ο^'« άρετοϋτχι τχ χχχχ 
«ργχ, οΐ/'χ χρετης μετχλχυφχ• ουσι χ••μ'ίπχτχι 6% το 
ίρετχ, χχί ί'βτι ίεντ$ρας συφ^ίχς ρ^μχ ον γχρ έστι 
^οτιΧ5/ς -τΓΓίνσεκς. 
Ά/9{!7χ»] χχρχ το ΰίρϋ το χρμίζοι , γίνίτχι χρί, άρέσιχ, ύς τελώ, τεΧειω• χχί χρεσχω' το γχρ χρειχον , ίρμο- 5β 
ίιον' χοά το χρμϋιον , χρεϋτον, 

Άρείόμε^χ . εξιΚεωσόμε3χ , ^βρχττευσομεν , φίλο(Ρ/)ον);σβ- 
με^χ. χττο τοΰ οίρόά, χρεΤς. 

Άρεστηρ , ει6ος ττλχχοΖντος, τοΤς •ΆεοΤς χφιερκμενος, κςχερ 
XXI το ττόχχνον ' χχρχ το χρέσχω , « τοΓς ■^εοΤς άρεσκαν, 
χρέσοί ουν , ο χχρχχείμινος, ηρεσμχι, χρεστης χα} άρε- 
στηρ, ώς ηάλητχι , χ3λητης χχι χ-^λητηρ. 

"Αρειος, ό Άλεξχνόρεύς φιλόσοφος, έν ίορτ^ ''Αρίί€ ΙΟ'^ 
έτ^χ^η • όιο ούτα'ί ανόμχστχι. 

* Άρε/τολμος, ό ίν τΖ χολέμω τολμΖν' άχο χρέος χχί 
τολμ^). 

ΆρεΙων, β βελτ/χν χχρχ το χρης , "ν τ] χυρίαις ο κχτχ 
χόλεμον χχλλίίκν. ο"ται Τχ^ρχΤος έν τοΐς 'ΛργονχντίχοΤς. 

Αρτιος χχγος . όιχχστήριον Ά^ην^σιν οΙτμ χχλονμενον' 
XXI οι όιχχστχι , Άρεοττχγίτχι' χρωτη γχρ χρ'σις έχει 
έγένετο χν-^ρ^όνοις. η 'ότι χΙ ' Αμχζόνες έχ\ τίν τόχ'.ν •ο 
έϊίεΊνον έστρχτίΐ!οντο ,'Λρεος ουτχΐ- η Ότι έν χχγω έστΙ 
χχι έν ύ'ι^ίί το ά.χχστήριαν. Αρειος 6^, έχι τχ φονι- 
XX ■ όιχχζει ίε ό'λρης, έχι τον φόνον χχγος 6ε ό λο- 
φοί. η Ότι εχηζε το όόρυ έχεΤ ο Αρης, Ποτίιίοϊνοί χα 
τηγορησχντος όιχ τον φόνον τον νίον χντον ' Αλφο-^ιον, 
0Γ8 χπεχτεινεν χϋτίν 'Άαης , βιχσχαενον Άλχίχχην την 
^νγχτερχ "Αρεος χχι Άγρχίλου της Κεκροχος ^νγα- 
τρος, ώς φησιν Έλλχνικος έν χροιτί}. 

Άρειμχνειος, ο χολεμιχός. 'ωςχερ χχρχ την Αρει ίοτιχην, 2ο 
γίνετχι χρείφχτος ο χολεμιχός , τουτέστιν ο έν χολέ- 
μοις όνομχζόαενος , η ο χεφονευμένος' τον χυτον τρό- 
πον XXI χρειμχνειοζ 6ίχ της ει όιφ^ογγου , χχρχ την 
χρει όοτιχην. 

Άρειη, αηαχίνει την έν χολεμω χχειλ^ν' Μη ϋ σε λεν- 
γαλί'βΐί έχέεσσιν χχοτρεπέτω χχι αρειη : — η την βλχ- 
βην. η χχρχ το χρέος, γέγονεν χ'ρεχ' χλεονχίμψ τον 
ι, χρειχ' XXI Ίανιχως, χρειη , ΐι.ς χείνχ, χε1•.η. η χ χ. 
ρχ την χρει όοτικην , χρειχ χχι χρειη. λέγει Ιε έν τι» 
χχ3όλον ό Ήρα'όιχνος , 'ότι το ή χρειη ταράλονον έατ) 
χχι χχτχ τόν τόνον, χχι κχτχ τον χρονον- οντε γχρ 3ο 
όξν•^εσ3χι ί'φειλεν, οντε έχτεΐνειν το «• τα γχρ όιχ 
τοί ειχ οξννόμενχ έκτείνοντχ το α, έχ] ονσιΖν λχμβχ• 
νετχι ■ οίον χχρειχ , φορβειχ • σημαίνει όε το σχοινιον 
τοΰ άλογου το χεριστοιιιον , το κχχίστριον. ει ούν το 
χρειχ ον τί^ετχί έχι ονσίχς, χλ'λ! έχι χρχγμχτος' την 
γχρ χχειλην αημχίνει• όηλονοτι οντε οξυνεσ-^χ' χ'φειλεν, 
οντε έχτείνειν το αλφχ • χλλ' ημχρτητχι, κς ε'ίρητχι. 
$ε7 6ε γινωσχειν έ'στιν χρειϋ χρειχς' σημχ/νει όε το 
άχειλω έχ) 6ε του φντον , χρίχ όιχ τον ι, κχΐ χχρο- 
ξννετχι' Χει'της τε χρήνης χρίχς χοιονμε^χ γόμφονς. 4° 

Άρηρα>ς, XXI χρχρως, ε'ίρητχι εις το χρχρυίχς. 

Άρη'ιΌς , χολεμιχός ' χχρχ τον ■^ρην' ονομχ χρσενιχο•^, 
ί'/όονς τχν χχρχγωγων χτητιχου. αρειος' το ρει , 6ί- 
φ^ογγον' τχ γχρ χχό τϋν εις ης, ε'ίτε χερισσοσνλλχ- 
βουσιν , είτε ισοσνλλχβοΖσι , 6ιχ τοο ειος γινόμενχ χτη- 
τικχ, ίιχ της ει 6ιφ•^όγγου γρχφοντχι , ι'ορόχ-.ειος, χι- 
αχΊνειοζ , χσχληχιχόειος ' χχ'ρις ει μη τρέχει το τ ΐι'ζ 
σ" όιχ το ικέτης, ΐκίσιος' όεστοτης, 6εσχισιος' σνμ- 
χότης, σνμχόσιος• φιλητης ό Κλίανοί . φιλι'σιος. ' Αρης 5» 
όν., αρειος' χχί Ίμιιχ}^ 6ιχλυσΑ, χρέϊος ■χχί τροχ^, 
χρτϊί,ς, ύΰί, ό6νσσειος, όόντσηϊος ΐίέγχ ζαίμχ. 

Αρηίφιλος^ :νομχ αννδετον εκ όνο τελείων, <ίς χε,ρισο• 
φ^ς, όονρίχτητος, όονρίχλειτος' οίτια κχ'• Ιχχρχ το] 
,\ρηϊ χχτχ τους χργ^α.ους Λανιχίχο , Αίολιχχς χχί Αχρι- 
χκς, χχΐ το φίΚος, γίνεται χρη'ίφιλος, ο χολεμιχος, ο 
φιλκν τον ' Αρην. 127 Α Ρ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. ΑΡ 128 Άρ)»ί<?Ό0{, <τημχίνα τον ΐΓολίίΐ/χον , τβν ίν Γ^; ιτολ/αΛί 

Ά^ϊ/ίφΛΓουί, τονς ίν τ» τολί::».• τίφο^βι^,αί-νβι/ί. «χ τον 
(Γίϊ; το ν?ο:/ίΰ.ί), ιτχρΛγιογον φτμί' στι-χαινέι το αντο' 
XXI ίττι ίιντίοχί συφ^ίχί ' ο χχρχχΐι'αΒνοί , ■τέ'Ρί'χχ ' 
ο χχ^ητίκος , ττέίχμχι , ιτί^χναι ' ονομχ ρηιιχτιαον, 
φχτά;. η Άρεο; ϋ γένια)} , ατο τϊ;ς Άρευζ ύτιίρχ^^ 
εύ^ει'χ^' τηζ γχρ τον "Αρης εν^βι'χζ, ιττίύΐΐς ουχ εν- 
ρητχι, χλ?/ν τη; 'Αρεζ χλϊΐτίκης, ώζ ^ι^μόσ^ενεζ. κχι 

»ο τό-^εν ίηλη Ιη ούχ έγένΐτο ί» τον Αρνί 'Αρουζ χ:'.1 
Άρε»; 9 »'•; άηαοσ-'^^•.'ίθ{ Ανμοσ-^ί'νον^; έτειόη χχί ΪΧ- 
νι-Λχ; φετ:^ ί'Χ τοϋ η ' Αρηος , ^-.{χΊ Άττικα; "Αρείι;" 
τχ ίε τοιχΐτχ (ΐχήμχτχ , ατβ τί-ί εις ενς εύ^είχζ ε.ω- 
3-ί <Γχ,νμχτ:^εη'^^'< < '^'^ μίντοι ατό της είζ ηζ χχτχ'/.ψ 
ξεχ; ' ον 7'Ρ '/ Α'ημοα9ϊνΐ(ος η άημοσ&^νεως κύριοι;. 
Άίηί'Αρν; βροτολοιγοζ , ό τόλίμος, ^ ο των ηλέμων 
'ίφίίοί' Ίτχρχ 'Τψ-' <^Ρ•^^ ^ν^ γενο,ιι^νην β)Μ.βην ίχ τον 
χολίμου- η -κχρχ το την χχρχν , χχρψ,^χχΐ χρης• η 

30 χχρά το χεϊρΜ' — οιειρΐ 6ε νοιμένχ λχ'Λν: — ο κον- 
(Γί^χν •'.χ! ιΐίγΛλΰνχ-ν τους χνδρχς- η νχρκ το αίρω 
-κχρχ οίν το ρΜ , γ<ν«ΓΛ/ ρης' ο•^εν χχΐ ΗΟ^ίί" xx^ 
μετχ τον στερτ;τ;χοΰ χλφχ , χρηί, ττχρ' ψ *"''"' ^<''''' ^'^' 
Κέγεσ-^.-ι' 'έ-ν γ-'-ρ χερ<^\ Τίλος ττολίμον έτεαν ί', 
ίνι βουλζ: — *Χ' Ύ^Ρ ''* ένχντι'ον ειρήνη, ητχρχ το 
ί'ρχ. η ιιχρχ ΤΟ «ρίομ:α' Γν' ^τ χχρης, κχΐ χρηί- οντχί 
30 Ήρ-'^^ί-'-νος Ηχί Άνολλύίνιο;. σημ:άνει 6ε ττέντε' τον 
-τόλεμον , Νΰ:/ 6' ερχ&σ•^' έν'ι 6εΙτΓνον , ΐνχ ξννχ-^ιαμεν 
Ι^^γ}.^: — τον σοίμχτοίΐίη ■&εον, Αρεζ ' Αρε; βροτολοιγε 
αι.-ίΐΦόνε'• — τον σίίηρον , ΑΊματοι; χσοί «ρηχ τχλχν- 
βινον ττολεμιστήν : — ^ χχΐ το^ τρχνμχ, την ττληγην, — 
ΐν^» μχλιστχ Γίνετ' χρη; αίλεγεινος οϊφροΓσι βροτοΐσι : 

ίαη 6ί XXI Άρη•; 'Αρητο;, ονομχ ηρώο;" ον μέμνη- 

ΧΜ ό ττοιητήί, "Αρητον 6ί χε αΰ^ι λίττον 6ε6χΊ'γμενίν 

γ^γορ: γίγο'^ε 6ί ν,χτ εϋφημίχν, τχρχ το κριϋ χχΊ 

άρκμΜ. ττχρχ ονν το χρω , "Αοητοζ κχι Άξήτη , οι εν- 
Η» -/.τιχο! τοΓ; γονεΰσι χχΊ εις ΐίιοτητχ' Άοητον 6ϊ τοχενσι 
'/όον XXI ιτίν^οζ Ι•^Γ«ας: — βλαντιχον την χρίν , η 
χητευχτον , η άε/ρητον , άεΐ όιχ μνήμης ένόμενον. οξύνε- 
ται, τχ "/χρ ί'» ''■** ρημχτιχχ υττερ 6ύο συλΚχβχς τω 
η χχρχληγόμενχ, όξύνεσά::<^ ^έλει. 

Άοΐίτήΐ'ον, τόττος Ά^'ψ^τιν οντω χχλονμενος' Ότι Θησενς 
μετχ τ» υνοστρί'^χι έτ. του χίου , έχ-χεσων Αθηνών, 
ίχεΐσί τχς χχτχ των έχθρων χράς ίττοιηΐχτο. νχρχ 
τχς άρχς ονν , χρητήαιον ό τόπος έχλη^η. οίται Φ<λο- 
χορος ίν τω ίευτερω των ' Ατ^ίί-»•-^. 
'ίο Άρητηρ^ * '*?«''«■ ■τ«Ρ» τάς άρχς χς^ "■*'*{"' V ι•"*/»* τ* 
α,'ρειν τχς χεΊ'ρχς εις ν-^ος' η τχρχ το άρίσχειν 9εχ' 
ί) χχρά τβ χρ^ "ίί<> χρχ'ΐ^^ 'άρχτήρ, χχΐ κρητηρ 
'Ιωνιχως . τροτφ τοΰ άλφχ εις η. 

Άρήν] εστίν χρχ ή ίύχή '^ έχ τούτου γίνετηι άρήν,το 
ίτιτήίειον εΙς εΰχήν χρόβχτον ■ χχ! χλ'ν\τχι χρήν χρη- 
νος' ίζ οϋ το χρνος χχτχ συγχοχήν. χχΐ χτοβολ^ τοΰ 
α , ρήν ' ο7ον , — νολΰρρηνι,ς , χολνβοϋται. 
1•*1 Άρψη, χό'Κις της ^εαψης• ένι^ρημχτιχως, Άρψ-ν^ίν 
ζΑ;ιν : — χχρχ τό άρω , Αρήνη. ενχροτοι'χντος γχρ. 
ώς οΖν ιάτυω σχγήνη, χ*1 λχμχω λΛμχήνη , οίτχ ιΐίί 
τοϋτο. Λρος, ^ 

Άρήγω'] άρήζειν, βοήθησαν χχΐ ίιη χι•/)••*"; το μετχ 
εύχης βοη-^βΐ'ν αχο τοΰ άρω, άρχιω χαΐ χρήιω, οίρή- γ», χχρχ τον χρην τβν χολβίΐον χρηγω' ωςχερ χχ'ι 
β'^τΆω λε-^εται το έχϊ βοην Άεειν. χερ3οη γχρ ο τόλί- 
μος' χχο τοΰ ΧΛρεχομΑνου. «ρήγω οΐιν οίρηγος, κχι 
χρωγος, ωςχερ χχΐ ρηχν,ος χχ'ι ρωχμος. ίο 

Άρίγόνες] χρηγων, σηιιχίνει «ν /Βίϊ/ι^β;», ^ χχΐ άρηγο- 
νες είσι -^εχων : — ί/ γχρ ην χρσενιχον , ύφειΚεν χρη- 
γοντος χλινεσ&αι " αλλ' ίστι -^ηλυχοΰ γένους , χχο του 
αρήγω. γίνετχι γαρ εϊς ν λΐ5'>ον ονομχ * ΐσ^' οτε χχΐ 
εϊς ων -^ηλυκον , χχο των ε!ς ω ρηαάτων' β?ον χει3'», 
ΤΙει^ω' χ?.χ'•3'ω , Κλ(ο•?αί" χχλνττω , ΚχΚίψώ' χχι είζ 
ων, τέρχω , τίρχων' χει•}, χεων , ν.χΐ χιών. ούτως ουν 
χ^ί αρ•.';γω, χρηγχν. τό ρη, η. όιχτι; τχ Λα τοΰ ηγ» 
ρήμχτχ : — 
Άρΐϊμένον , το χχτειλημμένον χχΐ χχοχχεχοίιτίίίνον. Γ<7(ϊί ίο 
άχο του χρηρενχι ' ου γχρ χχρχ την χρχν ε'ρηται. 
αίρω, χίρησω , ηρημαι, χχ'ι χρημίνον. 
Άρήρει, ηρμοστο. εκ τοΰ χρω, 6 μύ.'κων , χρω• ό χχρχ- 
χείμενος ηρκχ' ο μέσος, ηρχ' κχι 'ί\ττ:χως, αρηρχ' ο 
υχι-ρτυντέλιχος , ηρηρειν , χχΐ χρηρειν χοιητιχως. 
Άρ-'^μος, ή φιλίχ, χχΐ η χρμονίχ της -^ΐΛ,χης. χρω, ηρ- 
μχι , χρμος , ως χε/ρω χορμός ' χχΐ χλεονχσμω του •')', 
άρΘ'μός , ως χε/ρω, χορμος, χχΐ χορ-^μός. η λζο τοΰ 
ερ2 το λέγω ' ο! γχρ έν φιλίχ οντες , 6ιχ\έγοντχι χΚ- 
λήλοις. — χχΐ χρ^μον ε^εντο μετχ σφίσιν, Αχίλλω- 3» 
νιος. χχΐ ' Ομηρος , Η μεν έΐίχρνχΟ'^ην εριίος χέρι «^υ- 
μοβόροιο , Ήίί χχΐ αΰ φιί.ότητι όιέτμχγεν χρ^μησχντε. 
Άρ-^ρον^ χχρχ το αίρω, χρτρον , χχΐ χρ-^ρον' υχΌ γαρ 
τούτων βχστχζομε^α. η χχρχ το άρω το χρμο^ω , χχ- 
ρχ το χρηρενχι αλλή}.θις. 
Άρ^ρεμβολχ ' χρ-^ρχ γχρ λεγοντΜ χι των μελών άρμο- 
ι/('::< ■ χχΐ χρ&ρέμβολχ οργχνχ τιμωρητιχχ' χχρχ το 
έξχρβ'ρονν τίν έμβχλλομ&νον- αρ-^ρον χχΐ το xροτ*^τ^- 
μενον των χτωσεων ' ΐχ τοΰ συνχρτχτ&αι τοΓς χτ&<τ.- 4° 
χοϊ'ς, χχΐ μηίίχοτε 6ίχχ χυτών ενρ/σχεσ^χι. χςχίρ γχρ 
τ:1 χρ^ρχ 6ι.ορίζειν φχσιν κύτχ τε χχί τχ χχρχχείμενχ 
Οίΰτοΐς. οντω χχΐ τχν-χ χωρίζει τχς όιχ^οράς τχς 
χρχγμχτων ίίχρ^'ρωυιν έμφ:^νοντχ. όοχεϊ" γχρ ίιχρ- 
^ρονν χχΐ χοιεΐν το έχιφερομενον ονομχ φχνερόν , χο- 
τερον χρρεν εστίν ή -^ηΚυ, χχΐ χοτερον έ^ ένος η έχ) 
χλειόνων. Τβ άλφα οΰχ εστί ,ΐ4ί'{!ος λόγου, αλλ* μο- 
ριον. ωςχερ γχρ τοΰ σωμχτος μέρη εΐσΐ , χεφχλη, χεΤ- 
ρες, χό6ες' μέρη 6ε τής χεφχλής εϊσΐν θφ•^χλμο1, ωτ», 
ϋόντες• χειρών, 6χχτυλοι , ονυχες' των 6β χοίων, £« 
άστρχγχλοι , χχΐ χλλχ τινχ• ούτω χχι τχν /Μ|9«ν τοΰ 
λόγβυ, μέρη εισΐ τλ μόριχ. σημαίνει το άλφα, ίχτχ, 
στέρησιν , έχίτχσιν, όμοΰ , χχχον, ολίγον, ί^ροισιν, 
χλεονχσμόν- στέρησιν,ύς το χφιλος, ό έντΛρι/μίνος 
της φι)α'χς. έχίτχσιν, ώς το, χζυ'λ,ος νλη , η χολΰξυ- 
λος' »χ1 χτλχς, ο χχνν χχρτεριχός. ομοϋ, ώς το άίελ- 
φος , ο έχ της χυτής 6ελΦύος , ήγουν μητρχς. χχχον, 
ας το χι^χνος, ό κχχοφωΐ'Ος. ολίγον, ώς τό ααα-ίτί;, ο 
ολιγομχάης' χχΐ άχειρος, ό όλίγην χεί'ρχν έχων. αθ^βο<- 
σιν, ώς το, χχς , Λχχς. χλεονχσμόν , ώ•ς στχχυς, χστα- 
χυς. Στερητιχά μόριχ χϊντε ' χλφχ , «β«χο; , ό μ^ 
Ιχκν οΐχίχν • νε , νεχρος , ό έστερημενος '^'υχης ' νη, 
νηστις , 6 έστερημένος αιτίων ' νω , νω-δ^ρός , ό ^αηρη. 
μένος τοΰ ^ορελ/ , ο έττι χηί»ν ' νο , ν«ίθί , ο έντερη- 
μένος των οίοντων χχΐ νόσος, η έστιρηιένη τοΰ σόου, 
ήγουν της ϋγείΛς. ']ΐ,χιτχτιχχ μορι», έχτ»• Λλφχ, ι 
ίίττίΤίί , ο χολνς' νη , νήόυμος , ό χάνυ ήίύς- Α, ί«. |Ι 
χλουτος, ό χάνυ χλούσιος' λ*, λάβρος, ο χχνυ βχρυς' \ 
$χ . ίχφοινος, ο χάνυ μέγχς' έρι. έριχύχην , • μειγΛ- 
λοτρχχηλος• χρι , χρίζηλος, ό χάνυ φχνερός- τινές ίί 129 Α Ρ • Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ 1 Κ Ο Ν Μ Ε Γ Α. Α Ρ ι3ι^ Ζ- «.-;ί Το βον, βουγ»'Λζ, ό ιτχνυ γχνριϋν ημ σβμνννομβ- 
νβί. Ή νκρί χρό^εσις όξναομίνη , σ);αα(•>ίί το ιΤίρκτ- 
<τχ; . Λίί τί , — τΐρΐ ,ΐ'.'ν (Γί γΛο : — χχΐ Δα'ρ/χί? ί•!?ί< 
τρΐτα το ε ?/•; α" ννιαχ όϊ τρχττγ το ε ιίζ χ, χνο- 
βχλΚει το Ηχτ' χρχχ{ (τν•^.φ^ϋνον , ο/ον μ^χρι , *χρΐ• 
Αρ/ξί/λο;] τΐοΐ Δίυριχ ^ί χρί , χ.ΐίί το ^^λον ο φχνιρος, 
αρίόνλοί. ΐ» τον ί.•ίλθί , Ό (Γηυ.αίνει τον πίττυρακτίαμί- 
νον 7.'ίηαον , Λ'Λκίοτί/ γο5 τονον , χαΐ τροπή τοΰ α ί/'ς 
3;. ίίλος" ΊτλίΐνΛα'αα του σ, γινιταί άρίίιτηΚος' κ:α 
έτείίή το ^ Αχ του τ χχι ά σνγαειτ::) , τρέχει το β• κ.ν' 
«ί δί'ι; ^, κίίί ή'ίνετ"! απί^ηλο^, ο χγχν ί/ίί,^λοί. ουη\ΐί 
είχεν εις το άλλο ' εΐί το μϊγχ όΐ , οΰηα. ττχρχ το 
όνλο;, άίηλος' χμ τρος-^έτει τοϋ /, χΐίηλοζ' «λτ' έτ^ν- 
•'^ίΖ.ν τοΖ ο-, χΜτι-λοί' ΧΜ κρ,'ζηλοί, εττεκτοίω τον ρ. 
οντο) Κ.ρχτηΌζ (V τν ϊτηομη τΜν Βχσιλβ/ίοι; νε^Ι 
'0μ•)ΐρίκηζ λέ^εχ;. έγχ δε ττχρα το ίηΚοι; χ:ιι την χρι 
έττίτχσιν, -τλεανχσμω τον σ, και ταον» , χρι<^νλοζ. ν 
χττο τον ζηΚος, αριςηκο:; οι •γχρ χξιοι ζήλου, αγχν 
ίκίϋλο/. 
Άριφ::λεΐς, ενχιρως χχχτάμενοι' Λρκι<^χλεΤς , ι'σχυρϊϋζ 

σίρχλεροί. 
Άριίειχετος , ο χγχν έμί^χνης. Ομηροζ , Αλχινοε χχν- 
των χριίε/χετε χνίρων. — χχρχ το άίΐ'χω το ίειχνν^) 
χ:α $ηλΜ χχί φχνερχ , χχρχγωγον ίεικννω. ύίί ούν χττο 
τον ίχοΰ εχετος , έμόο εμετοζ, ο'υτίΰ ίίίκΜ ίείχετος' χχι 
(V >ην^ε7ει . χριίείχετοο,, ο ττχνυ όειχννμενοι; ' τ^ ο χγχν 
κστχ'ΐτιχύτχτοζ , ατο ταν οειχχνχχ<}^;ιι , το άεξιονσ•3':α 
•Λ::ι α<ιχχιζε(ΐ&:α. 
4ο ΆριίΡρχίίχ, εύεχίγνίύτχ , ευιτημχ. 

Άοίγνχ'-οι δε 3'εοι , διχδηλοι, φχνεροι, διχφχνεϊ'ζ. χττο 

τοί χοι ΧΜ τοίϋ γνίί'το; . χρίγνχτος. 
Άρΐ'^χί'ίηζ' '/ όργίλη' -τχρχ το άρι χχΊ το σχνζετ•^Μ , ή 

χγχν -γ.νζομέν-η. οντω^ ΆρτεμΜί.•}ρθζ. 
Άριχρεχίες , διχ-τρένοντει;, εχίηλοί' Αεαρο γύνα* , φέρε 
χνλον χριχρεχ£ ηπζ χρίστη: — χριχρενέχ ι/ΰν ενιΧΜΖ. 
ίστι ί^ χ:α ονίετίρας χ).η3'υντιχον. και χρ'ϊενιηοίζ. Χ2.,' 
δ' οτ έν ουρχνχ χστρχ φχείνετ χριχρεχέκ: — χαι χρ- 
σενιχ^'ί , χίτιχηχτ! . Φρχσσχτο δ ΐχχον χριχρεχίχ χρον- 
χοντχ- — χαι ονδετεραα;, "ίΐί χμ σο! είδοζ μεν χρι- 
νρεχέζ. 
Άριήχοοο, εύηχοος. ΆνοΧλώνιοζ, — "χεο χίτρχς 'Ρίμφχ 
Μελχντειους χριή'Λοος : — γίνετχι χχρχ το χρι έ-χιτχτ:- 
. χον < ΧΜ ΤΟ χχουα. 

Άοι'^τυλλος, Όνομχ χχρχ Άριττοφάνει. εΙρητΜ δε νπο- 
'«0(3/α•τ!κ£?ί , ο' '.\ρΐ7Τοκ}.ης. ας γχρ χχρχ το Ήρχχλν.;, 
"Ηρΐ'λλος' ΧΜ χχρχ το Θρχτυχλης, &ρχ(τολλος' και 
χχρχ το Βχ3'νχλνς , Βχ^'νλλος ονοιιχ χίριον , ο ερωμέ- 
νος ' \νχχρίοντος' οΐΎΜ ΧΜ χχρχ το Αρ.^τοχλιΐζ, Αρί- 
στνλλος. οίτας Ήροοόιχνος εις την Ά-^ολλωνιον ε'.7χ- 
γχγ^ν , η χέρι χχ^κν. Αιογένης , αντί του χριστός. 
ΧΜ ΆοητοΦχνης έν Ύελμισοϊ'ς. 
"Αριστος] χχρχ το "Αρης ο χίλεμος, γίνετΜ σνγχριτιν.ον, 
χρίΑ'ν' εξ ου χριστός, χυρίκς ο έν χολέμω ισχυρός, κχ- 
τχχρηστιχχς 6& και έχΐ χχντος χροσηχοντος' κυρίως ο 
έν χολεμω χνδρχγχ^ων , χχτχχρηστικως δε, ό έν ο/.ν- 
δήχοτε χράγμχτι' χχρχ τον " Αρην' έξ ον χχρωννμον, 
χριστεύς. άριστη , χχο τον χριστός, το χριστον , υχερ- 
^ίτικον ονομχ, χχδ του χρειών σνγκριτιχου. το ά'έ 
χρειών, χχρχ το χηης ο χόλεμος. χυρι'ως γχρ χρειών, 
6 έν τω χολέμω χρείττων, έχλελεγμένος ν.χτχ χριστει'χν. 
ατο τοϋ χριστός, χριστον έχΐ της ενωχίχς.^ χοριστον 
: Τ/ Ο!• ■ χόριστον γχρ χχτχ χαιρον. έντευ•&εν ουν έχει το 
» μχχρόν η χχρχ τον άρεχ' τοΤς γχρ ές «ρβχ χροσιουσι 

ΕΤΤΜΟΙ.Οβ1€Οΐί. 5» η43 4« •χχρχσχευχζβτια, ο^ς κχΊ το δεΐχνος- χριστητιχος, ο ε-ίος 
ίχων άριστχν. 
Άο/ττεροί] χχο τον χριστός αριστερός , κμ άριστερχ, »" 
ωςχερ φφεοος φοβερχ. ίστι δε χχτ' ευφημισμόν, ως- 
χερ ΧΜ ευώνυμος όνομχζεΤΜ η χυτή , οιονεί η χχλω- 
νυμος. 
Άριστερχ] την εύωνυμον την άριστερχν χχλονμίνην , την 
ούχ ουσχν χρίστην , χλ).χ τί ετέρχ ΰχηρετοϋσχν. ΐστι 
δε η χχτχ χντίφρχσιν , η χχτχ ευφημισμόν, ό χχνων' 
XXV τοίνυν εΙς ος ιιετχ συαφωνου χλην τοϋ ρ , οτε ίχει 
'^ηλυκον , εις η χΰτδ χοΐίΐ' σοφός, σοφή ' κ^λοί , χχ- 
Χή. τχ δε χχο του εΙς ος χρσενιχχ , συνβΈτιχως χχρχ• 
γόαενχ 3'ηλυκχ , ομοίχν χΚίσιν έχει τω χρσενιχω' ο.ον , Ζ^ 
ο χχρ^ένος , η χχρ^'ένος , χχι Τχ Όμοιχ. τχ εις ος χρ- 
σενιχχ , χοίοϋντχ -^ηλυκχ μη οντχ κοινχ τω γίνει, εΐ 
μίν κχ-3'χρχ η το ρ ίχοντχ, εις α χοιοΰσι το -^ηλυχον" 
οΤον, όσιος, οσίχ' χύριος, χυρ'χ' φοβερός, φοβερχ. χω- 
ρίς ε! μη χχρχληγουσι τω ο' τότε γχρ ε!ς η' Όγδοος, 
ογδόη ' όλοος, όλοή ' χωρίς του χβ'ρόος , χ-^ροχ. ε! ίέ 
μη κχ-3'χρον , εις η χοιοϋσι, κχλος, κχλη. εϊχε δε, μη 
ν.οινχ τω γίνει' τχ γχρ εις ος σύν^ετχ, κοινχ εΐσι τω 
γίνει, ΧΜ όαοφωνχ τχ ^ηλυχχ τοΓς χρσενιχοΤς' ο'.ον, 
6 φιλόσοφος , κχί η φιλόσοφος " ο χ&χνχτος , χμ η 
χί^χνχτος. ει δε ωσιν χχλχ , ούχ ομοφωνοϋσιν' οίον, 
ο 3•ίθ(, ΧΜ η ^εχ' ο σοφός, και ή σοφή. εΐ ^μέντοι 
'Αττιχχ, χοιοϋσι το ένχντίον ' ει μεν ωσιν χχλχ , ομο- 
φωνοϋσιν' ο'ον , ο 3'εος, χμ η 3'εος' ο σοΐος, χμ ή 
σοφός• ΐ'ι δε σύνβ'ετχ, χοιοϋσιν εις ητχ' οίον, χρίζηλος 
άριζήλη , ά-^χνχτος χ•^χνχτη , και εϊ τι ομοιον. 
'Αρι-^μός] χχρχ το χρω το χρμόζω , χρμος , κχΐ χλεονχ- 
νχσαψ τοϋ -ί χαι ι, χρι-^μός' έζ χρμογης γχρ μονχδων 
εστίν, ή χχρχ το χέλεσ-^αι, ό σημαίνει το σννχ^ροίζε- 
σ-^Μ , γίνεται χλίφ) το αυνχ-ίροίζω' χλισμος , και τρο- 5ο 
•τ»; τοϋ λ εΙς ρ, χμ τοϋ σ εις -ί , χρι&μος, οιονεί η 
αυνχΆροισις των μονχδων. 
'Αρι^μη-^ήμ^νΜ • χχρχ το χρι-^μω' τοντο χχρχ σο χρι- 
■^αός , έζ οΰ το χνχρί^μιος' ίωτχ , ως λο!_ιος, βωμιος. 
Αρίσβη, χόλις' χχο ' Αρίσβχς Άυγχτρός Τεύκρου" ην 
εγημε Αχρδχνος. Αυχόφρων, Γήμχς Αρίσβην Κρησαχν, 
ευγενή χορην. 
^ Αρχω , το βοη3•ω' χρχέσω, ηοχεσχ. ι4Ί• 

'Αρχιος, ΐκχνός, ωφέλιμος, τχ διχ του ιος χροχχροξυνο- 
'μενχ, χχρχ ένεστωτχ η μέλλοντχ χχρηγμένχ, δίχ τον 
ι γρχΦοντΜ' χζ'^' > χγιος' χρμο<^ω , χρμοδιος' Ί'^ω, 
'ίδίος' ΧΜ χρκω , χρχιος. ■ψιλοΰτχι' χλην τοϋ αρχνς' 
του γεννήσχντος τό χνενμχ έφυλχξε' χχρχ το ε'ίργια 
•γίνεται , το χωλνο) ' σημςάνε» δε τους βρόχους , τχ 
δίχτνχ. ^ 

"Αρχνς, είδος διχτύου έχ χ'χχεος σχοινίον, ό ίστχσι χρος 1^ 

■3-ήρχν λέοντος , ή χρκτου , η έλάφων ' άχό τοϋ ε'ίργω. 
'Άοκ•^ον] χχρχ τό χρχχζω , χρχυον , χμ 'χρχυον' έχιτη- 
δΐΐον γχρ έστι χοός τό χρχχζειν' η χχρχ τό έλχύω, 
ελ'Λνον' ,τροχ^ τοϋ ε εις χ, χμ τοϋ λ εις ρ, χρχυον. 
Άρχυωρεΐσ-'ίαι , φυλχττειν τχς 'χρχυς. 
"Αρχος, ΟΤΙ χχο της χρχτου έγενετο' χρχτοϋρος , ο έχΐ 
της ζώντς τοϋ χρκτοφνλχκος λχμχρος χστηρ' χχο του 
χχτχ την οΰρχν της χρκτου. 
"Αΰχτος, τό ζωον , ε'ίρηται χχρχ το χρκω, Όχερ και εχχρ- 
κω λέγεται, χρχος, χαι χλεονχσμω τοϋ τ. χρητος , το 
έχαρκοϋν έχυτω ζωον. φχσϊ γχρ χυτό διχζην τον χει- 2β 
μωνχ, έχτός έχεισχχτου τροφής. 
Άρκείσιος, ό ηρως, ό χχχχος Οδνσσίχς. χχρχ τον χρ- 
κέσω μέλλοντχ, 'Αρκέσιος, και 'Αρχείσιος. όντως Ήρω- 
1 ι5χ Α Ρ Ε τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Ρ 40 5ο τον Κί^χλον ΰίκοΰντχ έν τ:ίΐί ατ' Λΐΐτβί 1ιΚ^^^^/^x<^ 
Κ.εφαλιΐϋί::ί4 ν^^ίβ/ν, Λχιαί» έτιποΚυ «>τχ , ϊρίυΛνον 
τον 3•ίον, χελΐνσ^ηνίΐί ψ χν ί-^τύχη -^ηΚα σιιγγ6ν>-7•}.\ι• 
Ίτχρχγειιομίνον 6& ί/ί γ>^> ττχτρ,'ίχ, ημ 0} έντυχό^^τχ 
άρχτίι: , χχτχ χρηιμον σνγγίνί'7•^:ίί. την όί ΐ-^κυμΛνχ 
. γίνο/ι*'ν^ν . μετχβχλίΐ'ν ί.'ί ΎννΛ^ίχ, χ:ν< τεκεΐ'ν π^ίχ 
Άραείσκ•^ , χχο χρχτου. 

Δρχίο^ίογ] οΐπ)! χαλίν,ίίενον χντρον τϊ}« Κρητικής "Ί,ίπί' 

^Ζχρχ το χρχίσα* τβ (3ο)»•?^σ.ν/. φχτΊν «ι/τβ υτο Κονρη- 

'νχίΐ <ηομχβ^τ/^Άί' ϋτι τβν Κρίνον αυτύ^ζ φείιγουσι, κ.-;ί 

ίΐί χιιτο )ΐχτΛίίε"7ΐ χ:ί» κρυττομενοίί , ΐιτήρκί<ιεν. οντ^} 

"ίεν,'χν εν τίΓ{ τερί Υ^ρϊΐτχΐί. 

Αρπευ^οί, εϊί^ί (^υτοΰ χκχν•^ίΰίοοζ, ον την όίαην χχντχ 
τχ ΐρτετχ χχομτρεφοντΜ ' τχρχ το την οίψχν χεΰ^^ειν, 

?την ϋλχβψν χρύ-χηνσχβ α'<):ίΧ£ΐ/•5•«ί ».-« χρκευ-'^οί. η 
IX το εχαν τ«ί »ν»ν^Λ4 χεκρνμμ^νχζ. 

Λ^.α6« , η χρμογίί) κχί σννχφειχ. χχρχ το χράί (ο χ«< χρχ- 
ρν . όητλχτιχσμΐ)) ήραχι . »ρμο;-, τψ; όχσεία•; τρβσελ- 
3Όυσηί , χ'ί εφ:ο , ειρμός. 

Αρμόζω . εχ τοϋ χρμον ' τοΖτο χχρχ το άρι^ΐνχι χλι συν- 
τιρμό^^^ίί. ΧΛΟΧ το χρμόζΐ)) . χρμόττίο Λοιριχχ^. 

Άρμίϋ"] αρ^Οί χρμου χρμψ. χυτή ή ίοτικη μετηΚ^ίν ί/ί 
έ-τ:^ρ)!μχτικην <ηΐαχ7ιχν , χχ! έ^ύλχζε την αντοΰ γρχ- 
φην ο'.νν , χρμκ' ,σημΜνίί το χρτΪΜ•;. ο ίί :τ*%•Ακ5ί 
Κ^γει, ΟΤΙ νχρχ τοΤς ΊΙνρχκοιυίΌι•; όΐΛ τον <, γρχφετ::<. 
έχεϊνοι 'γχρ χρμοΐ' λέγου•ΐί χχτχ σκίττολ;;» τον μ 6/9 το 
ο ' «ν χχρχ Κχ^Λιμχχίι' , Αρμοί" γχρ Αχνχ^ν γ^ α'; 
ατο βουγεέΜ^: — σημ:άνεί τϊ χρτίαΐί η χρμί,ό.'ιος , Αρ- 
μοί" νου χχχε/νΜ ϊττέτρεχε λίττΟν ϊουλο;: — ο'υχο) ■^ίλί» 
ο Αρτεμ,'ίΜροί, χροζτΐ^ητι ϋ, Ότ( το άρμοΐ,,•>^ιλονμενον 
μίν , σημ:ανει το χρτι'ίύζ' όχ^ννομενον όε , το- χρμοόίΐύζ- 
^Ιε^οίιοζ. ίστί χχϊ νχρχ ί\ν•ΛΟφρονι. 
' '» ^ Αρίΐίνον, σημαίνει το χροφχνε<;. νχρρί το χρΛ το 'χρμό- 
ζύΐ , χρχρΛΐ , άρχρημίνον ' χχι χχτχ (τνγχοτην , αρμενον- 

Αρμχ ». τχρχ Το χ^ρ:α , η χχρχ το χρϋ το αρμόζί)! ' ση- 
μαίνει τρ.'χ' χχρχ μεν Έ,'κλήσι, το ζεν^οζ τ^ν βοων' 

, χχρχ Ρίι\α:αοΐ( [^όε οτΛλ .] ^ ίορν^ χηχί&χ χ:ιι ^ιάρχχχ. 

^ το Λί.α* > κ^ίί Όνομχ ,τ»Λ£α;ί έν τ^ Βοα>/τιΐ^, 

Αρίίχλιη , η τροφή, — έπι ί' χνίρι το χΧεον εΐ^ * Αρμχ- 
λίί; . Ητ/οόος' χχρχ το χρμνφ^ν τ^ "^ι^Χ^•• V "^^Ρ^ 
η χΐρεαν τχ. σχμχτχ, -^Ινε-χι χρμόζ, οίς χχ•^_:ζψΜ , ηχ- 
10 3'χρμο^. ουτΜΐ; αίρια, χρμο^' χφ ου χχρωνυμον ι χρ- 
μιχ' ΧΜ χλεζνχσμ^ΰ τηί χλ τύ.λχβης, χρμχλιχ. η ότι 
Ιίχτ,ν χ^μΛΐΟί φέρει τχ σαύμχτχ. άρμχλι:1ς , ■ οχος ο 
Ίχευοφοροί. 

'Αίι^/Λτροχίχ^ιχά ΆματρίχΐΛ, έιχφέρει, χμχτροχ^χ αΐν 
(7'ί το χιιχ τρέχει^, χχ* μη χχολείχεσ•^:α , οίον ομο- 

■ ίρομίχ τϊίουτχ' τροχονζ ^Λρ οϊ χο^λχίοΐ τοΐκ ίρόμουί 
1).ε•/ίν οΤον, Ύ^ ρ ίσχε ^Χενίλχος χμχτροχιχ^ χλα.'- 
νχν . νΚιχ^Οί ■ψ'. χρμχτροχιχ &ε, το χτο των τροχών 
ίχνος , ίή).ονότι ο τύχος , >/ ^'γχχρχζι•; τοϋ τ^οχοΰ, — 
ίο οι/ί* τι ,τολλϊΙ Τίνετ εΧίσχτραίν άρμχτροχιή χχτοχι- 
α^εν Εν' }.εχτη χονι'ΐ}. 

Άρ'-ί^ίί^Λ, ή ΧρΟί Χνίρων ΧΛ-^.ϋρχν Χί(Τ69ΧενΧ<7.11Ηνή 

ίμΛζχ, οίον χρμχ. χμ ύ!μ».ζχ , η ανο^ιχμχζχ τα ουαχ, 
>; χνίρχς χγουτχ. 
Αρμχτ:ιον μίλος} αρμχτειον ιίελος, βχρβχρψ βοχ , Εύρι- 
ριχίίης. ε'ρητ:ΐί όί αχό τοϋ ίχ.βοη^ηνΜ Τ'Ζ "ϊίχτορι ϊχ 
του Αχι^Λε'χς αρμχτος ίΚχομ^νιρ. η Ζη ίπΐ αρμχτος 
Φρΰγες χγοντβζ την μητέρ» τιϋν ■9εων , μέΚός τι έχε- 
φ-ί'^γγοντο: οχερ ίη τοϋ χχρεχομίνοιι μίλοϋί , χρμχ- 
"ο Τίίον ανομχσΤΜ. οι ϋ , οτι το χχ^χιον τΛ( χχρ^ΐνους γχμουμ/ί'Χξ, ίχΊ οχήμχίΟί; νγον' ο&εν κ::Ί Χχρό•;(ου;, τχ; 
ΧΗΟχννμφους έχχΚουν' χμ τχ έχχίομενχ μέλη χοα τον 
ΰαεν^ον , χχο του φέροντος την νύαφην , μέλοζ αρμχ- 
τειον εχχλονν. χλλοι ίί. Ότι Αρίίχτευζ τΐζ εϊ; Α^ηνχν 
εγρχ'φε μέλος σϋντονον' οτίρ χχο τοϋ ευροντος. Αρ- 
μχτειον είχότνς έχλή•^η. χλ^.οι 6ε φχσΐν, οτι χχο του 
νυντόνου χχϊ ένχευσμένου ίρομου του ασαχτ.Οζ ^τχ β~.>- 
τβνχ μι-'λ'η χρμχτειχ χχλοΰσιν. χλλοι όί:, οτι_ο ήχος ηυ 
.χί-ΐίχτος οξΰς χχι λίΐΓΤβ{ γ/νετία. τον οΐιν οξϋν χχΐ 
λεττϊν φ-^όγγον < αρμχτειον έχ τοντου ό Εύριχ/ίη^ έχχ- Α° 
λεσε ' Κχΐ εύνοϋχον ε.'σάγει λέγοντχ ' τοιχϋτ.χι ίί τίϋν 
εύ-.ούχΛ/ν :ά φων:ά, ο'υτω Λ/ίυμος χχ! Αλέξχνίρίς. η 
χχρχ το άρμχν > β στμχ'ινει τον χολί'ΛΟν τ^ τίίν Φ,οΐ'- 
γΐ)>ν ίίαλί'χΓΛ• , ίι'ί φητ! Πχλχαήόης ϊττοριχος 6 την 
χχΊίικψ/ λέζιν συνχγχγίάν. Με-')'όόιος. η τον ίχχο-^ο- 
ρ-ίν , ο'ν άίβιιτ/ Φβΐ/γβς ίχοχουμενο. ΐχχοις, 

* Άρμχτηλχτ.ης, ό ηνίοχος• χχο τον έλχύναν το χρμχ- 

"Αρνη, νύμφη, ή τροφός ΠοΊβιό-ϊίνος, ε':ρητ::ι ίε χχϊ \ρνη 
■η νΰ'.ιφη "Σινόεσσχ χχλουμένη' οτι τον Ώοτειίχνχ λχ- 
βοϋ^χ χχρχ της 'Ρεχς ίχτρέφειν, χρος τον Κρονον 5»> 
φ-τοϋντχ , χχηρνν7χτο ' χχΊ έντεϋ-^εν Αρνη ωνομχσ^η. 
οίτΛ• Θητενς. ΐν Κο^ιν-^.χχχν τρ'-ψ. 

Άρνη', χόλις.ΒοΐΜτίχς' ίττι ό- χχ* Θίσσαλ/χί" βτ» Ά^- 
ντις της Λίολβίλ β 6ί Κρχτης φη^ι χαρχ το χρνχζ' 
ένιτνόει'χ -,'χρ εις το χρνχς τρέφει:•, η χο'/.ις. χχι ονχ 
άχ€ΐχό;. ώς γχρ χϋτος φησί, και την Κ^ν τ-ην έχιτη- 
ίε/χν χρος -χ χρόβχτχ τους ενοιηοΰντχς Κχρχς ουτας 
όνοαχζειν τ^ οίχείχ φαν^' Χ'χν γχρ το χρόβχτον ώνό- ΐ4θ 
αχσχν. ο'ΰτοι χχι την Άρνην' χχι 'γχρ χϋτη ενχρ-.ος, 
ΐί<ςτ-ε την μεν "Αρνην , χχο της σι/γχεχομμίν.ης -γίνιχης 
ωνομχ^^αι ' την 6ε Άρηνψν , χχο της ΐντελους τι; ς 
■ χρηνος. χχ?^ειτ:ί/ 6ε χχι Ύχρνη, ιός λέγει Ήρω9ιχνβ( έν 
τ χ χέρι χχάχν, 

Ά/τναΐοί. όνομχ χύριον. ΆΦ•%νιος ΐϊς τχ χρογνμνχσμχ- 
τχ της ρητοριχήο, χερϊ Γναίμης' ΑρνχΊος γχρ την χρ- 
χήν χροχλη-^εϊς Ίρος,- μεταινομχσ^η, την έχΛ:ννιΐ4'χν ίχ ίο 
τον 6ιχ)ΐονεί'ν χομηχμενος: — κχί ο χοιητνς. Αρνχ^ος 
όι/ο«' ειΐΗί' Τίκγχρ θ'/τό οι χοτε μ^τ-ηρ Έ,χ•;ενέ-ης: — • , 
χχρχ τή^ άρ^ϊα, »ρχζ<&' >««/ ττλεηχσμι^ τοί• V ο εν- 
■,:τχΐΌ: τ?7 μητρι 'γρνο'.'.^νος. ουτίος Ήο.'ι'ί/Λ'/Οί έν τη 
χν<νμ»λ'^> ΐΓΟίβ^ί-ΐ. '.Α''ΐ*λ3(χΐΛΟ>ις 6ί ο Μνρλεχνος, ίν 
τψ ύχομνήν^ίτι της (Μνσ^ε/χς , χχρχ το χρνν9'9'χί , ο 
Ϊ7ΤΙ λχΐίβχνειν , ίί•ς χτοιχόν' ίν ^ χεχουιμένχ'ς όνομχ 
χτΐϋχ2 χρέχον. η χχο τοϋ χρνϋν ΐν' ? 6 βληχχ6ης 
χχι ήλί^ι^ς.- 

'.\ρνεΊα^::ί " χχο ηϋ χΐρειν τχ( χεΓρχζ έχι τν χχρΜτηηι. 

'ί\ρνΐΐός^ χχο τοϋ χρην χρηνο^3 χχτχ αί/γ;<9τ);χ . άρνός• ■ 
;ι:ιί ίαίταγετ;:/ ν γενικ)) Άΐς εν•9ιϊχν, αχο όί τον κρνίς ίο 
•/ι-^ίτα χχτχ χλβονχίμον τϊ/ς ει όιφ^ογγζυ, έρνειός, 
ώ,τέο χόίλφος , , αόελΦειος, λέ•/ει ί•• 'ίϊ,ρος. οτι φν7Ϊν 
εν Γΐϊί χχ•^ολου ο Ήρχίιχνος χλεονχ•^ειν την ει 6.φ•9^ογ. 
γον' χχι γι'νετχι χρ•^ος, χμνος αυινειος' χγνοχν οτ: 
ι>:μνιος σημχίνει τον χμνον, χχϊ 6ι» τοϋ ι γρχφετ:.ι. 
χχι χροχχροζύνετχι . *'< χκρχ Έρ-Μχχφ έν Ά&ν-.χς 
γοναΓ*, Τί/ν μϊ)/ άιχλεκτον ΜΛ* το χρόΐοιχον :ΙιΙν.ου ι 
ίχειν όίχεϋ:" τχ 6' έ'ν6»ν, ού^ίν όιχφέρεα ίρχηοττος, 
\οΐ!)θβο<τχις, εις το χερί ορ^ογρχ•! ,'χί- το ΰήν, η' χρος 
χντίίιχστολην τοϋ μεριομοϋ του σχ'.ιχτος• ρηνος, χλι' 3ο 
σι^στολ^' τοϋ η, ρχνος' χχϊ έν ντεο ίιβχ7:ιψ , Λααός, 
χχϊ μετχγετ.-κί ή γενική εϊς. εν^ΐχν , χ*1 χλ/νβτχι χρνος 
χρνον άρνα! χρνον' χχι χχτ* μ^τxxλxνμον , χρνχ' η 
εν-^εϊ"* των ίνιΉιίν , χρνε, η έχ του ^ην ρηνος . ρχνος, 
χρνός' ,)/ ίοτιχή > άρνέ.' ^ χΐτιχτικη, χρνχ• ή εν^ε'χ ι33 Α Ρ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ι\1 Ε Γ Α. Α 1> 104 Τί'-.' ίυϊχΐιΐν . αρνε. ίκ του αρχ γίνίτχι ρην . το ΰττί-ρ 
βΐ'χί'ί ^1^όαε•^ον ■χρο3*τον. άρνος, Λρνοϋ' ή ίΰ•%ϊ^ί τχν 
-πλη^υντίχων , άρναί- ηχΐ κατχ μετΛτΚχσμον , ίρνεί 
αρνϋύν. 
Αρνΐΐ'χ , τα χρΒί:•χολι». Δίόνμο•;. 
ήο Αρνυμενος . άντιΗχτχλλχσσομίνοί- (τημαίνα χλΊ το ρνόμε- 
νον, η φνλχττομινον , η τρνχοαενον »/ το κντιλχμβχ- 
νε>ν •ΛχΙ ιτ^ριχαεΤ/τ^χι. ατο τον άρνίς' όττειόη ίιχ τύϋν 

■ άρνΧν Υ.Χ4 ΤΛ'ν άλλχν- ζΰίοΐν ΤΛ,• Χμ^βχς ΐτΓΟΙοϋνΤβ 01 

:ίΰχχΐοι. κχι ου μοιον άι κρ•γνρίου τοί/το ττοιείν ίϊϊί-ι/ 
'όμιιρύς, αλλ* χλ/• 3/ ί'τίί()α'ν • οΓιν, "Αλλοι μεν χχλκί•, 
άλλο* 6\χΊ•3'κνι σίίηρψ > ' Αλλοι ό' ανόρχττόόοΐί: — άτη 
αίρονς ούν τον τετρχτοίοιττού χρνου την λ.ι-'ξιν έτι τοΰ 
Λμείβετδ'χι ΪΎΧττον. ίίχΐ οι ναλχιοί 6' άρνων τχς •9ί/- 
"' •■βίχζ έίΓοίουν, η ττχρχ το χ'ίρω, κρν^ί , α'ί ΐκ(ι) , Ίχν^' 
5" : οίχια . ο1%νω . αρ•^υμι, χρννμχι,. μετχφοριπως. 

Άρνευτηρ , ό κυβ^στηρ. — ο ό' άρνεντηρι έοίΧΜΟ , Κοίττ- 
ΐΓί* «ν ευερΎ^Όί όίφρον: — ε'ίρψ-χι ίί χ-ττο τχν αρνίύν, 
ο'τινες ε!ια3'χσιν έτι κεφαλήν ίλλεα^ίαι , ώςτερ τον 
αίρχ χνρίττοντες. 
Άρνψόοι , 01 ρχ•^ίί'6οι ■ οη αρνχ ετίΐ£•9•λον εΐχον. 
Άρμχριον'] ΟΤΙ τχ 'λεγομενχ τχρ τ^μΐν αρμάριχ , ερμχριχ 
6φε!λου<!ΐ λέ-^ει-^χι , ΐιΐι; ενρον έν τοΐ^ σχολίοΐζ τοΰ 
147 "■)"'<"' Δίονυσ/ον, «'/)%5' τβί^ ^ητχ ν.εφχλχίηυ ττερι των 
Άίίϋΐν όνύμχτυιν. οι Ύχρ Ελληνεζ οΤχ τινχς χνό'ριχί'τας 
εττοίουν , μ^τε χεΐ'ρχί μήτε νόόα•; εχοντκς' τούτους ίέ 
Έ(3αα? έκχλουν' οΰ ύνοκοριστικον , έρμχριον. έτοίουν 
έε «ϋτβκ; όιχχενον•; , &νρχι; εχοντχζ -,'.χ&χτερ τοιχο- 
ννρ-ί'ΐονζ' κχι εσα-^εν χυτών ίτί^ουν χγχλμχτχ χν 
β^εβον ^εί'ν' εζαι^εν 6ε χττ^χλείον τους ΐρμχς. 
^Αρίιττοζ. τότΓος εστίν Ά-^ψντσιν' χττο Άρίίττον τίνος 
ίΐρίαος' , όί στχσιά^οντχζ τους Ά&ννχίους ^τ-ηνει-γεν 
ΙΟ ζρ-κοις ομονοεί^, εν τοΰτκ οαν τχ• χχρί^' κμνυον οι ίι- 
χχστχϊ τον όικχστίΗον οραον. κχΐ αρίιττους τους έτιορ- 
Ηους. 
Άρ'γνρίόιον'] είσι ττχρχγΐύγχι κχΐ 6ια τοΰ ιον . κχΊ $ιχ του 
ι$ιον. Ηχ} εϊ μεν ή τελευταίχ συλλχβη της γενικής του 
ητρωτοτυνου χτο συμφώνου χρχετχι, ύιχ τον ιίιον γ/νε- 
τχι η τχρχγΐύγή , κχι φνλχσσονται χ! τρεις σνλλχβαι 
χί τελευτχΤχι συνεστχλμενχι' οίον, γνώμη γνίομ^/ζ, 
γνωμί6ιον " "'Ι^υχη ■\1νχή; . -^υχΜιον " ζ/φος ξίφους . ξι- 
φ.'όιον. ει όε ΧΎ> Φιαν-ήεντος άρχετχι, $ιχ τοΰ διον γ;'- 
2β νετχι ν τχρχ•γί•}•γη . κχΐ ειιτει'νετχι ή τρίτη χτο τελΰν; 
συλλχβη' γρχφεΤον ■, γρχφείόιον' άγγεΐον , χγγεί6ιον. 
■ΆχΙ ιΐ μεν εύρε•^-^ το ε ή το ο , το ίίοτχ τροτερχετχι ' 
■χόλβύΐς, ιτολείίιον ίξεως, έξείόιον" βοος, βοίίιον' νοο;, 
. νΟίίιΟν. ; . . 

'/ρβί/ρα , η γη' κυρίως, η ηροτριχσμένη , η ή τρος στο- 
ρχν κχι χροσιν ετιτηίεί'χ. χριΐ: , χροσω, -ααονρχ. ;:•'./ 
χρουρχ , Ύχρχ το χρονν ν τΓχρχ τοχρονσ&χι τγιν 
γεχργουμένην γην. χροΰν το χροτριχν , τχρχ τον χρ'ψν 
τον σί'^Υιρον. 
Άροτρεύς' ττχρχ το χροσιο , το «ροτριχσιβ. η ττχρχ το 
30 χροτρον χροτρεύ;. θρ^ϊκίης χρνσιν χιονωίη νχιετχου- 
σιν : - Λ^Λ/χρχ έσΤιν γ Θρχκη' ίιο τους χνέμονς κχ- 
κεΐΆ'εν χνεΐν έμυ^ευσχντο. όιο φχσι κχΐ βο^ρον εϊνχι 
έν <ΐ>ρχ}•.7^ , έζ οΰ φυσήαχτχ χν^μβιν γίνετχι' κχΐ μυ- 
•'ίευ-^ήνχι &ρχν.ην ούτως των χνεμων οΊκητηριον είναι. 
Αρόη, κωιιη τχί.χι της 'Αχχί'χς, ίΰν όε ττόλις ή κχλον- 
μέ^η ΐίχτρχ' ττερι ης ν.χ! λόγιον έκ Έιβύλλης έξενε^ε 
τρι'μίτρον' οίον, Άροη τρίχνργος εστετ ευόχΊ'αων •!Τ0?.ις: 
— οτί ΎρΐΎτολεμος 6 Κ.λίοί. ΰττο της άήμηΤρος κε- 
4» 'κενσ^είς όιόχσχειν -τοας χν^ρώττους την γεκργίχν τνυ σίτου , εν αύτ^ ιτρωτον ^ροσέν τε και εσ-η'ειρε , το βν/»• 
φυ^ς της γης χχτχμχ-ίών. τχρχ το χρότχι ουν . αροη 
ττρ^τηγοριχόν. ούτως ενρον έν έτηγρχίΐμχτι των τρώτων. 

Αρόσ^.•:] χρω ττχρχ το άρης ο σίόηρος ' βιόήρω γ^:ρ τέμ^,^- 
τχι ή γη όιχ την ννιν. ο μι^λλων , χρο^ω. η (1ί τρίτη 
των ττεριστωμένων &ελει εχειν τ^ α) μέγκ η το ο αικρον' 
XXI τΓχντοτε μί-ν όιχ τοΰ ω μεγχλου , τλην τε^σχρων' 
χροω , χρω, χροσω' ομω , ομοτω' ον^ , ονότω' κχι βω, 
β'^σω, το τρέφ-Λ'. ίνω ένώτω 0^. , το εϊς όμ!ινοιχν κχι 
φίλίχν χγειν , όιχ τον ω. ο ττχρχτχτικος , ηροον ηρουν,^ο 
(Ιροες ηρους , ήροε ηρου' κχι το χνχρέμφχΤον , χροειν 
άρουν, χρω, σημχίνει τρίχ' το εύχομαι, οίς το, "'.Ω.ς 
ήρχ^ β γερχιός: — τβ χροτριω' ου ο μέλ}.ων , χροσχ'' 
έξ οΰ χχί άροσις' έξ^ χυτού χρω το λχμβχνω' οΰ ο 
μέλλων , χρ>σω ' ϊζ οΰ χρέσχι , το λχβει'ν. 

"Αρ-τχσος , -ποταμός Υ,,αρίχς , νοότερον £χχφνους κχλονμε- 
ίος. ε'ρηται όε όιχ τ» οζΰτχτον τοΰ ^οΰ , κλΊ οτι χρττχ- Ι'ί^ 
φι τους νχριόντας κύτψ. ούτως Ιστορεί Αττο}}.ωνιος έν 
τω ττεμττωκαιόεχχτω των Ψαρικών. 

'Αρτχλίων . όνομα χύριον ητχρ' 'Οαήρω' ιτχρχ το χρττχζω 
χρτχλος , ως ΐξω 'ίξχλος ' χχΐ ως "Άφχιστος ϋφαι• 
στιων , ούτως "Αρτχλος Αρτχλίαν. 

Άρτχλέως , άρχχκτιχως , ασμένως , ηόέχς , νροςφιλαις, 
έΐΓΐ•^νμ•:]τ7ις. κχι χρτχλέος ομοίως, κχΐ χρταλίαη. 

Άρτείόεσσχ, ή χγχν νελιόνή• χατχ συγχοττην νχρχ το 
άρι συγκειμένη, τέττον-ίε όε , Ί'νχ μη σημχίνητχι η χγχν 
ίιιχλή οίός' όόοΰ γάρ έ-τιν έττίάετον. -κίτον^ε όε •" 
ομοίως τω έρί^ύρις. Αίολικως' έρίδ'υρις γχρ, η /■^γ^-^-'>] 
Άνρίς. ούτως '']Λρωόιχνος ν.χΊ Αίόυμος. οτι αρτεόες , 
ου μέμνηται ΐίίχχνόρος , εν-^χ — κάρη γε μεν χρτεόες 
χντως : — α'λλ' ο Νίκχνόρος άντι ένιτχσεως μόνης όο• ■ 
χει την λέβιν ιτχρχλχμβχνειν. 

Άρχω' έξ ον το χρνάίζω' έν χρήσει μ;ν ουκ ο7όχ -τρω• 
τότυτΓον' το όϊ χρττχ χντο τχρχγίϋγον , αττο του χρχη 
τχρηγμένον ' χρττη Οέ έστιν εΐόος ορνέου. ως φωνή, φω- 
νω' αΰόή , χυόω' σιγή, σιγω' ούτως χρττη, χρττω. 

"Αρττη, εϊόος ορνέου, 'όμοιον άετω , ως χττό της ίόέχς άχρι- ^ο 
τον εϊνχι. "Ομηρος, Ή ί', χρχ^ ε'ιχυΐχ τχνυτττέρνγι 
λιγυφώνω: — σηαχίνει όε όύο' τχρχ το χρτάζω' χρ- 
τχκηκον γχρ το ^ωον' κχι άρττη η όρεπχνη' ττχρχ το 
χρττω, χρττη ' ττχρχ το χρττχζειν χ όίχκοτττει. Ήσίο- 
όος , — όεξιτέρν όε ττε}.ώοιον 'έλλχβεν χρτην Μχκρην 
κχρχχρόόοντχ' φίλου ό' χττό μήόεχ ττχτρος Έτσυμένως 
ήμησεν. « , , 

"Αρττυτχϊ] Ήσίοόος, — ή ό ώΐ'.ειίιν τέχεν Ίρ'.ν, Ήϋκοαονς 
,^' " ίΚρττνιχς '^ελλώ τ' 'Ώ,χνττέτην τε:- — χχΐ , Νίι/ 
όέ μιν χκλειως "λρτηιχι άννρε'-^χντο : — χι (ίρτταχτι- Ζο 
:ιχΊ ί^Βχί. ττχρχ το χρττω το χρτχ-ζιβ , χρχιη». , - «ϊ χΊ- 
•^ω , χ'!-•^υίχ' χχί άγω ,--χγιηχ. '. 

"α ρτυς , ό ερκς' κς ττχρχ ΐΐάρ^ενίω έν 'Κρι-'χγόρχ , Κμ• 
φοτίροις έττιβχς χρχνς έληΊσχτο: — τχρχ το χρττχζειν 
τχς 'φρένχς. , , , ^ ν 

Άρττίς] χρττίίες, τχ ντοόήμχτχ, χ όη χχι χρηττΐόχς κχ• 
λοΰσι- ττχρχ το ρχττ^-ω,'ρχττίς, χκ) ρχΎΐ'όες' ττολνρίχ- 
φη γχρ τχ ύττοόήμχτχ^ και χχτχ μετά-^εσιν , αρττίό&ς. 
οντω Σχλούστιος. ^Τίχλλίμχχος , Έν γ'ύρ μιν Ύροιξννι 
ΆηΑ,ε συν χρττίόεασιν : — οτι 'ΐρϋφων έν τω ττερι ττνευ- ^ο 
μχτων Φησι, τό α ττ ροτ άσσο μεν ον τον ρττ , συητέλλετχι 
κχι όχσύνεται. εν-^εν έττιτιαήσειεν ίν τις τοΐς -Ι^ιλοΰσι το 
χρττί:ίες• ττλήν ει μν τις ε'ίττγ. οτι το ρ, ττροτασσόμενον 
"- λέξεως, όχσύνετχι' ύττοτχστόμενον όε , ι\/ιλοΰτχι, οτχν 
•• έν Τ)] χν-τ} λέξει ύττερβτβί.ξψ»ι, ρηνβζ χρνες, ρχττί- 
όες χρττίόες. 

12 ι55 Α Ρ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Ρ ι36 ταγΛ'νίίΤΟι; ■ ^ ο άνίκφρΛττοζ , άρ'ριιτοί 7<ί «ν η ΐτχ'-'- 
ρϊί , η ίυί•Λι\ΐ}τοί. Φρύνιχος δϊ . χτο του ραϊ " ον ο 
5ο μίλ).ΐί•ν . ρχβί' , ίο4 ίρά-ω' ρχτοο , χχ4 χ^ρχτοί , τΛίΟ- 
νχιτμίύ τζν ρ. Μί^ίλο;. ί<χτιν ονίμχ Ηνριον. 
Ά^ραβίΛν , η ίΧΪ ΓΛ<ί ώναΐς νχρχ των »ν»ι/,α*νί«ν ίιίο- 
μίνη χρ'^ΚΛΤχβολη ύτίρ χσφχλίί'χζ. ^Ιένχνόροζ , Μ/- 
χροΰ μϊν χρί^ίβίϋνχ μ' ίτί;«ν εν-^ύι; χχτχβχλε'ν- — 
β.'ονβ^ α^ρα^χν Τίί αίν ' α'φ' ου 7•^Ρ ίο•^9 ο χρρχβοιν, 
01/ μετχχινίΐτου ίΐζ Λλ}.ον. έχ τον χ^ρχ•γω ουν είρΐ]- 
ΤΜ. ί τχρχ το ρ:αβϊϋ, ρ:υβ<ϊ>\ι' χχΐ τρα^^ηχ^ τη^ 
ΐ49 * στίρήαχζ, χχι χτοβολ^ του ι, άρρχβων , ο μι] 
ννγχχρΛ'9 ρχίβη•^ γίνΐτ^χί την χίστιν των σννχλλχτ- 
τόντων. οντΛίς 'Άχχφρόόιτος ' οι ίΐ , τταρ» το αρρχγηί 
βΤ^χι . ου χχλωζ. 
'^όρχβίβνίζϋ' έχ του χρρχβχν χ^ρχβωνοζ. 
Άρ^ενίχον , ίκ τοϋ χΐραν το νϊΗα. _ ^ ^^ 

Ά^ρεναιχόζ] ϊχ τοϋ χρρην χρ^ενο.;. χχι τον »ψ «το;, ο 
στα:ί1νει το τροσίοιτοΐ' . χ^^ενΜτο.;, ο αρρενοί χροσωχον 
ίχατ^ . χχτχ συνεχόοχψ^' η-^ουν ο άνίρεΤοζ χχϊ ίτχνροι;, 
>ο χχί £υνχμενθζ τρο^ έχ•^ρον άντιτχχ^ηνΜ. ίστι ίί χχτά 
αννεχί^χψ^ . ατο μϊρουί; το οΚον. 
Άρίτρίτος , «6ίχρρι:χτο;, στερεχ' ττχρχ το ρτισσια. ^ 
Άρί•;ζόροι' XXI χβρκ^ορΪΛ , ίορτη έτιτΐλουμίνη τβ '\*'?' 
νί~. , ίν αχίρρο^ορ.'^ίιΐ μηνι' λέγεται ϋ «λ/ ίιχ του ε, 
ί^ριφορίχ' χχρχ το χρρητχ χχι μνστήριχ φέρειν. η ϊχν 
όίχ του ε , χιχρχ την "Κρσιν την Κίχροχοι; ^υ^χτέρχ, 
ίρ7ΐφορΐΛ. ταύτγ γχρ ηγον την εορτήν• 
^λ^ί-',φορεΐν, το χρυ<την ΐσ-'ίητχ φορεΐν , χχι χρυσ/χ' 
τετσχρει; ίϊ ταιίεί έχειροτονοϋντο χχτ ευγέ-^ειχν , ^ρ- 
ιο ρηφόροι, χχι ΐτΛ•ν ίχτχ μέχρις ε•^όεχχ. η-^τχν οε ανο 
ίΐΐχρίνοντο. ο'ί διχ τηζ ΰφης του /ίροί/ χέχλου ηρχοντο 
Μχϊ τκν χλλων τϋν χίρΐ χϋτόν. λευχην όε έσ•^ητχ 
ίφ ορούν χλΙ χρνσίχ. , 

Άτριχος, χόφίνοζ• τρεΤζ χους μέλιτος^ ^ριληττίου' δυο 
χρρίχω, την μίν των χεΚΛονίων , την δε των φιαλεων 
Ιαχχδων' χαΐ της ■>^/ι•%'χς χιτχφίδος, χχι μύρτων έτε- 
ρον φί'ρνιον. — γι'νεΤΜ δί χχρχ το χ'ρειν τον χουν. 
Εχ του χ^^'χω ίν χφΜρεΐ'σ-^Μ^ βέλο; : — «^(ίίχοί δι 
λίγοντχι χόφινοι οΐσύΐϊοι, ο.ον χνχ^ριχοι, οι τχ χν:α- 
3ο ροΰ-^τχ έχοντες , τουτέστι τχ βέλη. χρσενιχως Ι^νες, 
Άηλνν.χς Άττίχοι'. 
* Ά§ρ••'^μος, ό μη ίχων ρυ^μόν , ο Λχχνόνΐΐτος. 
" ?ί^ίω7τος] χχρχ το ρω το νγιχινω , ο μέλλων, ρωνω, 
ρωατος, χχι χ^ρωστος , ο έττερημίνος της ύ^ε.'χς. φ}τει 
ί:ς τχς διαφορχς' χχι το χ^ρχίω ■, εΙς το ο^ρωίω. 
"Αριχντες^ χρσχντες χχτχ Άυμόν : — άρμοίχντες χχτχ 
~ ψϊ-χ^ΐΊ χριττον ΧΛΐ .}υμηρες χοιήαχντες'^ η άρετ-'^έν- 
τις. χχο τοϋ χρ^σχ-^τες χρσχντες' η χχο του αρμόζω 
αρμόσω ηρμΟίχ' ή μετοχή , χρμΐσχς, χρμοσχντες , χχ) 
4ο *ΛΤχ συγαχην, ίρσχντες. ^ , 

"Άρσην χχρχ το ίρίω το χοτίζω χχι το μετεγχέω• ο 
-γχρ άνήρ τ^ γυνχίχΐ έχχρδίύει. χρ^Μ, άρσω , χριην , ο 
β,ρίων την ^ηλε,χν. χχί >γΛρ Οιχ τοΰτο χό^ις λέγΒΤΧι ο 
άνηο , χχρ» το χοτι'^ει-.' τ'^ ν^;'ί. , :; τΛοϊ το^ ίρδω το 
ητρχττω' ο μέλλων, ίραω' -^αι.^ττ,ν «'* χϋτοΰ .^ τουτέ- 
στιν ο χρχχτιχός. οϋτκς Ήρ^ιί^νος ϊν τω χερΙ η/χμου 
χλΙ συμβιώσεως. , , , , , 

Άρσί-^Ίος . β^/β,αβ χϋριον , διχ το^ ι • Θυγχτέρες Αραινοον 
αεγχλήτορος. 
50 'λ^σινοη, τ«λ^ί ίν Σνρ/χ ίχΐ βουν^ Μΐμένη ■ ίχι δί του 
^οι/νβν, χη-^α( έζε^ν^ετΜ τλί/βναβ, «< τοτχμουί ι^ί- 
νεα^Μ μεγχλονς' «Ρ' «ν η χόλα ύνόμχστΜ' χρσ.\ι 
μίσ.ίΐ. Α/τχνλοί. Ύθ7χϋτα χηρυξ ΐζ έμοΰ διχρτχσον: 

— χρτχμος ουν , ο διχρτων τχ χρέχ' χχι χρτχμησχι, ι5θ 

χρεχ-^ομησαι. _ ^ . _ . , , 

Άρτχνη. η έχ των Λχλωδίαν χ-^χόνη- Σοφοχλ>;ί δε «τ» 
δέ^μοΰ έν Άντιγό:/!/, Υίλεχτχίσιν χρτχνχισιν: — «γχο- 
νχις• 

Άβτχβη . μέτρόν ί'σΤί Ώερσιχόν , Άττιχίς μέδιμνος. 

' Αρτεμης] 'Λί ε7δίν ξωόν τε χχΊ χρτεμέχ χροτηντχ^: — 
σηαΜνει τον ύγιη , χχρχ το χτρεμής , χχί χχ•^ υχέρ- 
&εσιν χρτεμνς. οΰτω Φιλόξενος. Ήρωδιχνος δε έν τω 
υχοανήαχτι των χερί χχ^ων φησίν . οτι χτεμης έστ,ν ><> 
ό ύγιης χχί μη τετμημένος' χχι χλεονχσμω του ρ, 

, άρτεμήί-^ „ , . , τ . > •, 

Άρτεμις, η ^εος, χεροτε_•χ/ς τις ουνχ, ^η τον αερχ τ*- 
μνονσχ " ή χύτη γχρ ίστι τη σελήνη ' η χχ9 τοϋ χρτεμη 
χοΐίΤν λέγετ:α '/χρ η ^εός χν::ιξ>ετιχη των -γυναιχων 
χχί "Ομηρος, Ύι'ς νύ σε χηρ έδχμχσε τχ'^ηλεγέος •^λ- 
νχτοκ. ; *η δολιχη νοΰσος , η "Άρτεμις ίοχέ:αρχ ; — η χχο τον αί/ιβΐ4/,(, η Λρνϋ)^νΐΛ.νί;ΐ9 Γ3*/*ε,Η.•ν» ιιτ». «-*--- •; 

ύγιης χχί α^εηληττος διχ την νχρ&εν/χν χχρ^ένος 
<γχρ χχί φιλαΐίύφρων. η οτι χρτιχ χχί τέλειχ χχί χνελ- 
λιχη έχοι'ηιτε τχ χχτχ χόσμον φχνεΐσχ. *" 

"Αρτημχ , ό τελχμων έζ ου ηρτητ:α τό βχλλχντιον. 

Άρτηρίχ , χχρχ το τον χέρχ [τουτέστι τό χνίϋμχ) τηρεΤν, 
αεροτηρι'χ τ-ί ου7Χ • χνεΰμχτος γ-ιρ εστί δεχτιχη, ωςχερ 
■η φλί-ψ κίμχτος • χρτηρίχ όε χνεύμχτος αγγίΓον. η 
χλτηρί* τις ούσα ' οτι χλλεσ^ί:;! δοχεϊ", χαλμους χοΐονσΛ. 

"Αρτιος, σημαίνει τον ύγιη χχί χετληρωμένον- γι'νετχι χχ- 
ρχ τό χρτω τό έδρΜω , χρτιος («?ί αρμόζω χρμοδιος^ 
ίσος χχί ηρμοσμένος. 

Άρ'ίχους, χρτιος χχί υγιής χοσίν , ολοχληρος, 

ΆρτιέχείΜ , χι χχηρτισμένχ χχί τέλειχ λέγονσχι. Ησ/Ό- 3ο 
δος έν Θεογονίχ, 'Ώ.ς εφχσχν χοΰρΜ μεγάλου άιος 
άρηέχείΜ ■ — η χρτιέχεσσι χρωμενΜ. 

Άρτιζω] έκ του χρω τό χρμόζω , γι'νετχι αροτ/ν,'»" κχί 
αυγχοτη χρτίζω, χχϊ χχτχρτι'ςω. η έχ τοϋ χρτιον γίνεται. 

Άρτος] Αρτος δνςκοχχνητος χχ' εϋχύχλου χαι/^οιβ: — 
χχαχ το χ'ίρω , το νροςφέρω . ο χλ^ έχχστ7;ν τω σω- 
μχτι ημών χροςφερομενος. Ιχχοχρχτης χροσχρμχτα τχ ■ 
σιτίχ λέγει, η χχο του χ'.'ρειν χχί χουφίζειν την δίινχμιν. Α^ 

Άρτύνω, τό αρμόζω, η εύτρεχίζω' — χυχινην ηρτύνετο 
βουλήν: — χχρχ το χρω τό χρμόζω• ό μέλλων, αρω, 
ηρμχι, ηρτχι , χρτός' χχί χρτω, χχί χρτίω , χλβονχ- 
σμω τϋΰ ν, χρτίινω. χχο του χρτύ)ιω , χρτνν^η τό χχ- 
τεσχευχσ^η ' έχ δε του χρτω αίρτ/^ίβ , χαί ηχταρτ/ζκ. 
εϊς τό χχχρτίζω. 

Άρύω ι το χντλω. χχρχ το χρω , χρΰν , ώς χλή•^ω . χλη- 
■^υω' ίρω , έρυω , χχί έρύσω' χνω, χνυω , κχί «ννσω. 

Άρϋβχλλος] χχρχ το έρύειν , έρυβχλλος , χχί χρύβχλλος. ή• 
η χχρχ τό χρυετ^αί χχί βχλλει:/. ίστι τό χχλούμαον 
βχλχντιον κχί μχρσίχΛν. Αριστοφάνης, — χχτχ της 
χίφχλης χρυβχλλφ Άμβροσι'χν ηχτχ σον, χχτχ τούτου 
δέ σχοροδχλμην. 

Άριβχλί'δχ λήχυ&ον δωαον. 

Άρυχες , Φερ^χύ^ης, χντι τον 'Ρύχες. τρόδηλον τό είρη- 
μένον. 'Ρύχες γχρ λέγοντΜ οί Άχχιοί• χχτά χλεονχ- 
σμίν του χ , "Αρι/Τίν• 
Αρ■^σμονς, χτχημονχς. |5ι 

Αρυσις, κ*ί άροστις. Λρνστι'χους, τουτέττι τους οινοχόους. • 107 Λ Ρ Ε Τ Τ Μ Ο Λ ο Γ Ι κ ο Ν ΜΕΓΑ. Α Σ ι33 α()υττηρ γχρ χγγιΐΙ^ν τι, ο:οί> Ηυχ^Ος , ω ίττιν άρύσα- 
σ-ί."< , κοτύλη. 
Αρχ•:'Λ!ί] Δηαο7•^^'νης έν Φίληττιχοι".; , Ουτί.'ί ί' άρχκ'ΐΛ'ζ 
ί/'χον : — ίση 6ί οίον χ-χ)μκ }ΐ:α Λκχκί)^. τοιούτοι γΛο 
ο/ αρχαίοι, το 6 ένχντϊον του άρχ.χΊου ΧΛλονμίνον νΐχ- 
ηροττοιον τον ετΙ ηχηο• ίηΚονίτι χαινονργόν. 
'» Αρχ-ιρίτιχξίΐν , το ττρος χάριν τοΐζ ττολλοΓ;• ζην. 

Αρχίΰν, ανομχ ΐστι μΐτοχικον , νχρχ το χρχΜ' μίτχγε- 

ται χτο μιτοχης ε/ί όνΟΜΛ. το όϊ άρχο:, αΐραι το έτΜ- 

ρ.•:. ανημονευουσι σχιίον ττίντίζ οι ρήτορες, βαττιν ούν 

ο την έττΜννμον χρχχν χρχήν' άφ' ΰύ και ο ένιχυτοί 

έμετρε?Γ0. ην όί ί!ζ τινν ένν^χ. ήσαν 'γχρ ^εσμο3'έτ:ΐ'. 

?£, βχΊΐλίνί η, κ>ίί πολέμαρχοι; , κλ< χρχΐ:'ν. ούτοι ίϊ 

ΙόΐΛΐς εϊχον , ωςττίρ ,^ημοσ&ένης έν Τ7; ττρο^ Αά-Λρηον 

«ίτολογ/α Ύράφει. 

Αρχ^νης , ο' χρχων ώνηζ ούτινοσονν. 

^° Αρχόζ] αΐί ατΓΟ του αγχ, οίγοί , οντο) «μ <χρχν, άρχος, 

ο ηγεμων , τχρχ το χρχίιν. — ΐν ί' άρχος εβη ττολΰ- 

μψις 'Οίυστευς : — σημαίνει 6ε γ.:ά το εντερον το τρος- 

χίΐ'μενον τω κχλονμίνω όχκτυλ./ω , ιτέρχς ον των έντε- 

ρΛν ττχντίϋν • εΐρητΜ 6ε , οτι άρχει των ΐντίρων ιιάτω- 

Άίν. τούτο '^άρ ττρόδηλον, οτι το- αΰτο και ττερχ; και 

άρχη νομι'φτΜ. 

Αρχιτέκτων . σημ^άνει «μ τον των ο',κοίομημάτων ΐττι- 

ατζίτην' κυρίως 6ε τον άρχον των τεκτόνων , τον την 

διχ•^εσιν του κχτασκευχτμχτος έττινοοΰντχ , κχί τον κχ- 

τχσκευχσχντχ τι και σπευωρησχντχ νρχγμχ. χχρχ το 

5° άρχω χμ το τέκτων. τα 6ί νχρά του άρχω συντε^έν- 

τχ , 6ίχ του ι γρχ'^ονται' χρχιστρχτηγος. 

Αρχ^-ίέχρος, ο ηγούμενος τχν •3'ίχρων ■θεωροί 6ε είσιν 

οϊ την ^εωρίαν φέροντες τοις &εοΐς εις τους Ελληνι- 

χονς άγχνχς , και υττερ των ττχτρίων &ύοντες. 

Αρχολίτκρος , 6 λι-Πίρων ΐνχ άρχης τνχ^ ' η εκ του αρ• 

■ χειν λιταινο μένος, ούτω Ύρχγκύλλων ιτερι βλ.χ<7(Ρημων. 

Αρχογλυτττά6ης , 6 ωςτερει γλύΦο:ν τάς άρχχς. 40 . 5ο 52 ΑρχομΜ, αρχόμενος" και κχτχ συγκοιτην , άρχαενος" 
α'φί/λβ 6ε άργμενος' φύλαξαν 6ε το χ, 6(,κεΐ 'Ιωνικον 
εΐν:α, κχ&ο και το εργμχ, ερχμχ φχ7ΐν. ένεττωτος 
ονν εισιν αϊ τοιαύτα* μετοχ::) , συγκοιτην να•%ΐ/σαί, 
ύς το, λεγόμενος, λέγμενος' ορωμενος, Όρμενος' δεχό- 
μενος, δέγμενος. τίνες 6ε λέγουσι ■παρακεϊμενον είναι. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Σ. 

Άσαλης , η άφψοντις , -η μηδενός φροντίζουσα * σάλη '^-χρ 
■ή φροντίς. χσαλ-ης 6 άμίριμνος. Αΐσχνλ.ος, χσαλης 
μανία: — ούτως Ήρωίιανος κ:α Αχολλοδωρος. και γχρ 
άσαλεχν ο Σώφρων την άιιεριμνίχν χα* χλ.ογιστίχν χχλεΐ. 

Α^αμιν^ος , λεκχνη , χνελος' η ο τόνος έν ω λούονται• 
Ύχρχ το την ασην τον ρνττον του σωμχτ(ΐς μινυ^ειν. 
"Ε; ρ χσχμίνβΌυς βχντες έϋξέστχς . ϊ.οϋσαντο. 
" Ασχσ^α*] ' Ααασ'^αι φίλον ητορ έδητυος ήδέ χοτητος: — 
το κορεσ-^ηναι ' κυρίως το μ,^τχ «5ρον εις νχνον έλ^'εΐν ' 
άέσαι γάρ το κοιμ.η-^ηναι. η χχο του ηάω , αφ ού το, 

— ήσχτο 6' αινως 'ϋδύ χοτον χίνων ' — ησχιΆαι , και 
τροχν του η εις α , χσχσ^αι. άσαι σημχ(:/ει δύο ' έχι 
μεν του χορέσαι και χληρχσχι , Αί,ίίχτος χααι Αρηχ : 

— εχΐ δε του βλά-^^αι, "Ασέ ΐ££ δαίμονος αιςχ κχκή : 

— ο ίί^ Άχίων, έχ-3'έμενος άμφοτέρχς τας δυνάμεις, 
^τ•^μολογεί' άχο της άτης, οϊον ατησαι. χληρωτικά γαρ 
τχ κχκά. 

Ασβεστος] "Ασβεστος δε άνωρτο γέλως: — ακατάπαυ- 
στος, χολΰς' η μεταφορά άτο του μη σβεννυμένου χυρός. Ασεβηςί χχρχ το σέβω, σεβης' κ.'ά μετά τοϋ στερητικού χ, 
ασεβής, του άσεβέος (ο' χανών' οι "Ιωνες κχι οι χοιητΜ, 
τας εις ους λήγουσας γενιχάς άχδ των εις ης εΰ9ειων 
γινομένας , δια του εος χροφέρουσι) και άσε3οΰς ■ τά εΙς 
ης οξυτονα συν•^ετα έχί-'^ετχ ρημχτιχά. εϊς ονς έχει την 
"/ενικην φύω, ευφυής, εΰφυοΰς. ή αϊτιχτική , διχτί οΰ 
λέγει τον ασεβην; οϊ γαρ Αττικοί ουκ έχι χαντων των 
αιτιχτικων των άπο των εΙς ης έχι-'^έτων χροςλαμβχ- 
νουσι το ν ' αλλ έχι των κυρίων , τον Αημοσ-^^ένην λέ- ίο 
γει, και τον Αριστοφάνην' έχι 6έ των επιθετικών, 
ουδαμώς, τον άσεβη " το '^άρ ε και χλΦχ εις η κιρνά- 
ται , ηνίκα χρο του ε έστι σι/α^ή,'νον " εΐ δε κχθχρον, 
και εις α και εις η, τον ενφυέα , και εϋφυη , κ:α ευ- 
φυχ. εΐ δε έχει το ρ , εΙς α , άργύρεα, αργυρά, το δ^ 
κχνχ και οστχ , ουκ άχο τοϋ χανέχ και όστέχ , αλλ έξ 
Ιδίας χτωκής, κάνουν, χα) δστούν. ω άσεβες ' τά εις ης, 
εις ους "έχοντα την γενικήν , εις ες χοιεΐ την κλητικήν. 
διχτί ουκ ανατάσσει τον τόνον; τά γάρ εις ης ονόματα 
εις ους έχοντα την γενικήν , ει μεν ώσι κνριχ, ή αχο 
του ουδετέρου γίνεται εις ης , βχρυνόμενχ ίν , άνχβιβά- 3» 
ζουσι τον τόνον έχι της κλητικής, ύ Αημόσ-^ενες, ω 
Μητροφανες' χα* ιιήτος, μεγχκήτης, ω μεγάχητες, ει 
6β οξυνον.ενχ και έτΛετικως , τον αΰτον τόνον φυλάσ- 
σει έχι της κλητικής, ώ ευτυχές, ώ ευγενές, ω μονο- 
γενές. 
* Ασέλγεια, η ακολασία" άχδ της Σέλγης πόλεως Κ/λ/- 

χίχς , ήςτινος χολΐται σώφρονες , και α στερητικού. 
Άσελγεΐ'ς'] Έελγοι , ε•^νος σωφρονέστατον' ένθεν άσελγεΤς, 

οι μη σώφρονες. 
Ασελγήζ] πάρα το θέλγω το άχατω και σκοτίζω , θελ- 4" 
γί;ς' και μετά του έχιτχτικοΰ α, άθελγής , και ασεϊ.- 
γης , δ εΰχχατητος και σκοτεινός κατά τον νουν. η Ότι 
Σελγη χόλις έστι της ΥΙισιδίχς , Όχου κακώς εζων ο! 
άνθρωποι , και αλλήλους έκοινωνουν ' μετά του έπιτατι- 
ν.οΰ α' Όθεν και ασέλγεια, πορνεία, ακαθαρσία, έτοι• 
μοτης χρος χάσαν ήδονήν. 
Ασελγαίνειν , κυρίως τ:> χχρχ φυσιν τάίς γυναιξί μίγνυ- 
σθαι • κατχχρηστικως δε το δπωςδήχοτε άκολασταινειν. 
είρηται δε άχό τίνος 'Ε,λεγηίδος γυναικός Αττικής, χρώ- 5ο 
της την τοιχυτην ασωτίχν ευρουσης. έλεγα'ινειν ούν έστι 
το ασελγαινειν' χαι πλεονασμ.ω του σ, μετχ του έχι- 
τχτικου χ, ασελγαινειν. ούτως Άλκ/φρων' Έχαφρόδι- 
τος δε, χχρχ το λέχος λεχαινειν, το λέχονς έχιθυ- 
μεΐν' κχι κχτχ τροχήν, λεγα'ινειν' (ένθεν Αρχίλοχος, 
λέγχι γυναίκες , άντι του α;ιο).αστοί^ χλεονασμω , έλε• 
γαίνειν ' και συνθέσει της α έχιτατικής , και χλεονα- 
σμω του σ, ασελγαινειν. και η ί^ηλέως θυγάτηρ Ελε- 
γη'Ί'ς , άσωτος ούσα ην. ης και α χατηρ ήκουσεν έχικρο- ΐοο 
τούσης το αϊδοιΌν κχι βοώσί;ς, Αίζεο δ.'ζεο 6ή μέγχν 
άνδρα ά . Ός σ έπι Μίλητον χατάξει πήμχτχ 
Κ^ί σι. 
Άσέληνα] Όρη ούτω καλούμε^χ' αχερ οι μεν χαρά τήιι 
ΎραχΆ/χ εΐρήσθχι , ως 'Ρειανδς έν τω τεσσαοεςκαιδε- 
κάτω Ηρχκλ.είας' ^ίκχνδρος 6ε, έν τοΐ'ς Αιτωλούς• οτι, 
φησιν , έν χυτοϊ'ς της Έ&ληνης τω Ενδυμίωνι ανγκχθευ- 
δουση; , συνέβαινε τονς αλ}ίθυς τάχους χσεληνους είναι, 
κχι μη μετέχειν φωτός. 
Ασήμχντον, άφυλχκτον , άφρονΤίστον , ποιμένα μη εχου- ίο 

σαν ' έκ του σημαίνω. 
Ασφράγιστος , χποίμχντος. 

Ασθμα , ή αναπνοή, παρά το χω , το τηιέω , άσω, ήσμαι. 
άσμα ■ και χλεονασμω του θ, άσθμα, η ι^αρα^ το άημχ 
χέχονθεν έχενθέσει του θ' το γαρ ανχλογον ην, ασμα' «39 Α Σ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. ΑΧ ι4ο ^ουίΜ α ίχ»λουν. την "φια^^ον) 
(, ή Βντελη; κλίνη, μηόβ κχν»ι;ν 40 Άί•χαλοιι τον τότε /3ΛΤ»λίί/9ντο; της χαίρβ^ί ξινιτ-5•ί}ζ, 
ίιχ τί;ν τ^οί χντο•/ φιλΪΛν , τον υίί^ ' «σχβλ/ον τροα- 
ηγόρενσΒν ' όί τ^ 'Ραί/Λία/ιβν άίχΚέκτίΐ Άτχχνιοι; «νο• 

Άσ«*λαιΡοί, τΓιχβΛ Γβ «σκικλ^ζ τ^ί οίφηί, β λΛχν <Τ»ληρ3ζ. 
Άσκχρι\'αν , υημχίνα το ΗΐνεΙ'ν^χι. σχχ/ρω > τχαρΑ,Μ, χ^< 

Άί<•χ«ΐ'Γ»'•; < ϋλινίίιον εντε'• ^ί , ο ντο τ»;/ Άτηχων τκίμ- 
τονί όνομχ<^6ΤΜί. Κ.θίλλ'μχχος , κ.ί/' το-/ ιιϊ-ν έτ αίχα:*- 
τχ Ηα-ίίΐεν. — χα<' .Λ^.σΓοφΛνι;, . Ε•ξΐΐ τον χσχάν- 
την λχβύον: — κ«; Πλ^Γ*;* ο φιλό^οφοί ϊ\ρ;£τχ-,'ίρχ, 
Κα» ΛΑ'* έτί-^ηλχ'ί ήσχί ηϋ σκίμχίίοί , έκχάί^ετο 
ιτχρ' έμέ ■ — ό άε κρχβχτος ον τλ^ , . είρήτχι 
ίί τα^Λ την κχννην 
χΗχντηι; , XXI Λίτχχντης , 

Ασχελίί] Αλλ* ΥΙοσειίχιαν γκιηοχοί ασχελίς αΐεί: — 
χμετχ^ινητως , χατα στίρητιν τμυ σχελ^ν' η άίιχλίί'. 
ηττΛς . χχΐ χ-ίΛν (ίφοίρχζ , χαί χσχελίωζ , το τχληρχ^. ■ 
χχρχ το σχ^λω το ξηρχίνω, ιίνετχι χαχελ/ί, το χ•/χν 
σχληρόν' ο•^εν κχΐ σχέλοζ' η τταρχ το χγχν έ<τχλψ.•.ί• 
νχι' οάεν κχ. Ασχλητιοζ , 6 μη έκν τχ σχΐλη έτχλη- 
κίνχι XXI ξηρχίνεσ•^χι. ατο μέρους ίε το όλον σωαχ 
6):λθί. XXI γάρ τον Έ^τιίχυρου τύρχννον όφά'χλυ.ιά^ντχ 
•9'ίρχτΓΐνσχί . έκλη-^η Λ,σχ'ΚηΎΐΟί • τροτερο» γχρ "Ηύ/οϊ 
έ-ΑχλΐΙ'το. η Ότι τχ χνχελη ο έστι ίχλ-ηρχ) τιχν νοΐη• 
μχτων ητιχ τοιεΤ. χαΙ χίχληττιχ^ , βοτχνη τΐζ. 
Άσχέχχρνον , «^«στοι/ , χτελέκητον ατό του σχ$• 

Κότυοζ, ό'ί νν βχτιλευί ΙΧυϋχϋ. χΚίνετχι Λάιου, »ί , ττχρνου. , . , , , , 

ν?ί'Λ', χονλ/βι/• ΧΛ/ το Ίίονιχον, Άσίεκ. ό χχνων Ασχητης , διχ το ως χ•τκον νεχρουσ-^χι τον χσχητϊίν • οξοζ 

οΐ'ίαινείτχς βίς ου γενικχς τχζ χνο τχν^εϊς χς και £."; ϋ χΰ:οϋ^ ο ττόνος τη; χιχήτει»;. χχΊ ο χ^λητης , κζο 

ην" οίον, 'ΟρίΤτηζ, τον Χ7>ιησχι' ε;: τοί αο-κοΐ. ίίςτερ XXI χω . το χι»ρϋ > Χ»>ν . ηχΊ Χ^^* \ ^χ' ταρ» 
το χχ•-•• ■ χχίίχλοί. XXI χ-^χμχλος, το χοιλότχτον χλ< 
(Ρ^ίγγίτθ-Λί νχαχ το φίϋ , το ίίί φ;*,• χγειν τχ του 
νοϋ. ΧΎΟ ίέ τοΰ χΊ^μ* , χ<7Άα:ανΜ. 

'Α<!•'^ενή^^ χχοχ το τ•}ένθί η όύνχμις, μετχ του ατερητι- 
χοϋ άλ^χ, Χ7^ε•^~ , ^ . - 

'Άτίν] ««'-'• -'λΐ'^. ο έστι γην -ί^,χμμώίη , ό-^ίν χχΊ χσειο- 
γί/«( , βί :ά(ΐχσ>:α. 

'Ατί'. «<τ<ί» ή χχχ^χρ'ΐ'*• "Οΐίηροζ, Ύο7σψ οΐχβινκχ- 
.^ν^ερ^ε χχλΰ^ΐύ : — ίττ' <ίί χχρ^ννμον , ί'τη , αί'ί. 
(άςφτιαη, ^■«μι;. το ίε^άση, γίγονε νχρχ το χτω, 
ίνχ' Άσ( ί ό,-άμονος μ<τχ: — *<Τ(» , άτη , «ί μνη^ω 
ανήαιι . χνητίύ χντ,ιιη ^ ^ ^ , , 

Άί-ί'*] \\ρο'^^^■^ί^1; μτ-τ,? Ί Ασ/α . »« λνχοΧίρχν. κ«( «τ 
χΰττζ η Άο•.Λ κνόμχστχι. ^ 

■Α<Γ'«τ»ί] χτιίίΐί χρούΐί&τχ. τηί χι^χρχς. ούτως Αριστο- 
τον εΐρΙ%ΐ- Χ*ί ΤΧ! 'ϊΟ^-ί^Κ !ΐ« ψίχζ^ύττο α,ό3ης κχΐ 
τκν Ανίίϊν γ.-.-χιχ^ίν εύρε^ε:σχς, ε'α'Έλληνχς χχ&τ;- 
νχι. ο^εν κχ' ΑνίίΟί ο τροποί μετκνομχσ^η. η ο»το 
Ά.νίου τινός. ^ ^ ^ , , ^ 

Άαιος} το α μχχρον , χ:α ^ιλουτχι• ηνχρχ την χισχν^ 
αίσιος χχί χ^'Οί' η •^^Ρ* το χ'σσω , Άσιος , αις ορ-'^χ, 
'Ορ-^^ώσίος• χτήτ!». Κτήβιος- χΐνήσκ , Αίνησιος. ^ 

'Λ7/λ• έν λειίίΛνί] 'ονομχ -πτκσεοις γενικής.^ η ευδ'εΐ'χ. 
ά<τϊχ;. εκλήθη ουν Άσίχς ό λειμχν , χχο ' Ασι'ον του 
" νν βχ'ίιλεύς Αυίι'χς. χλ/νετχι Άσίου , ως 50 5•,- ■γινοαίνχς, ίιχ τοΰ εω -κροφέρουσιν ΟΛν , Όρ 
ορέστον. ορέττεν Άτρεϋης, χτρείόου, χτρειάεχ- Π;;λ.. 
ί)•;. χηΐεϋου, χηλειόεο)• ΑΙνεΙχς. χϊνείου, χινείεχ.— 
'έ'τχρον ιιειχ^ϋμου '&ρμείεω: — 'ότι^ χι ί'» τοΰ £*> Ι»; 
νΐΧΜ ΎενιχΜ. ει μϊν χττο βχρυτόνων χοινων γνιχ-Μ 
Κ7Ι, ^ρονχροξύνοντχι- οίον, Όρέστου,'Ορέστεω• Ατρεί- 
ίου, Άτρεϋί!»• οΰτΐύς ουν χχΐ Άο•/6«. χαιρΊς ε! μη χχ- 
τα τχ-^ος ωτι• ό,χ το Έρμείεω , χα< χχτχ συ^χονην, 
'ΐ,ρμει'ω. χ:^ η χοντις , "Ηρί/ί Έραει':» τε χχ\ ΗφαΑ 
^.„μ: _ \^^ιρίου. βόρι-'ειί, χμ ιτνγχοτη] βορέο)• χχι ευμμε- 
?Λμ,— ίϋίίαελίω Ώριχμοιο. ο'ϋτιας ούν , Άσίχς, χσίου, 
«ν/ΐΛί Ίανιχχς. χ:α σνγκοπ^ . χσίνι. χ:ά όμοιας ου χρο- 
χχροξύνετχι• ίτηιίη ««τ* ^^-^^ί έστιν,^^ονν χχτχ 
συ)Χ0ΐτήν. ίν ήρχικκ μετργ , «ί «το των ε!ς ης ευ- 
.^εικν '/βνιχχς , ου ^^ροφ^ξ.'>νσιν οι -κοιητχι ε'ις ου , αλλ 
η ίιχ τοΰ (Ο), ιίς Π^λε/ΐε»• η 6ιχ τοΰ «ο ._ «« Ορε- 
ΙτΓχο Βο/«τ<κ»<• θβτΤΛλ/κίϊί, καλοΛ" Αιβριχως, Ατρει- 
ίχ• χοινας χχι 'Αττιχχς, 'Ατρείίου. 
τχχισεν , ινχ ίιχ την ■κο'ΚυΎλη-'ϋχν τϋν ίνοιχουντων 
ιϊρ'ίοιντο τοί χχχουρ^ίΐ-Τν χ<»1 ίιχ τοντο 'Ασ/νίΓί χυ- 
τούς ιβνομχσ-^αι , ««< μηx^τ^ χχτί το ιτρότερον ηνο- 
μένους. ^ 

Ά»ταλΛ/3»Τ)^ί . ξΐΛυ(Ριον ίοιχ•>ζ σχυρ.χ, £ν^ το'ς τοίχοις 
«νερτον τ«ν ο1χημχτα•ν. τχρχ το «καλα'; το ησύχαι^ 
χχϊ τοΰ β» ^ήμχτος, χχχλχβχτης , χχΙ ττΚίονχσμψ 
τοΰ σ. ^ ^ ^ ^ 

ΆσχΛν/οί. β* υιός ΑΙνιΙογ τον Τρ»β(. ρίρητχι ίί , οτι ΑΙ- 
νβ[»( ίτιγββ/ν χρηβχμΐνος «τ' ΆοτΜλΛ^Όί , ΐ/τβ τε Ασ:ιη^ής ' τχρχ το σχ.'-^Μ , χχτχ σΰ-.'^βσιν χχϊ ίχτχσο 
χχί τροχήν • ο ύ-^ιής χχι ΧΗΜλυτος τοΰ χρχττειν ' χβΚχ- 
βη , •'ίερχνευό'έντχ χχΐ σαι^^όμενον. 
* 'Ασχηματχ , χχτχσχευασμχτχ ' ατο της χσχήσεαις. ι 55 

ΑσκΟί , έχ τοΰ σχί•ζω μετχ τοΰ στερητιχοΰ χ' η τχρχ το -ί 
σχω > σχήσχ , χσχος, χχί χσκος , ΐ χβλχβη; •■ιχι ύ ιίις 
χχϊ μη εσχισμένος. ο^εν χχι χσχη^ης ο χβλχβης χχΐ 
νγιης , χπο μετχφορχς του χσχοΰ. ' ^σκ^ίχι όε, το 
^ερχπεΰσχι , ετ.Μλη^ηνχι , χ-^ληαχι ττοιήσχσάχί. 
Ασχοφοοε^ν] εν τ.χ.'ς λιονυσιχχχϊ'ς χομττχ'ϊς , τχ μεν, υχο 
ΤΛ/ χστχν τρχττετχι' τχ όε,,τοΐς μετ$ίχόις χοιεΤν ΰχο 
τχν ]/ομο•^ε-ησχ-τί•ν χροςτϊτχχτχι. οι μίν οϋν αετοί- ιβ 
χοι , χιταΐ,,χς ένόεόνμε^ι χρΐίμχ εχοντχς φοινιχοΰν, 
χχί τχς σχχφχς φ^ρουσιν ' ί.^εν χχΊ σχχφηφόρος λέγε- 
τχι ■ οι ίί ΛΟΤΟΙ , έσ3^τχ ίχουσιν ην βούλονται . χχΙ .• 
χσκοϋς χχτχ τνν ΐΛμίιΐν φέρονσι ' χλΪ 6ιχ τβντο άσχοφό- 
οι χχλοϋντχι. : * 

κχλοΰντχι XXI τχ ίίρμΛΤχ τ«ΐ £'η^^««τ•α«- 
ίιχ το μή εϊςφ^ρίΐν 
β^€α)αχτχ χχί Κίνχ 

'όχνρον. ΟΓί ΟίΤ» 

χσχί»!ν γινοντχι , χαί χγχιστχ είσι. χΛ/.Μντ»ι ϋ »<χχώ- %» ■ 
μχτχ χχι οι γνχ^Όί' *ιη μετχφορχς των χχλχίυτιηϋν 
■ χσχαιαχτΜν, » είσι φυτχι χχΚχευΓ.χχί. • '- 

Ασμενος] ηίω το ΛίΦρχίνν' β χχ^^ητιχος χχρχπείμβνος, , 

^σμχι' ή μι^τοχη , ησιιιίνος , χχι χσΐίε;ος, τροχ^ τοΰ ι/ 
εϊς χ. έξ χυτοϋ , χαμΛ^ιί-ζω' χχΐ συνχτμε-»ίζ,ε , το συν ε υ- 
,φρχίνου, τη/ες ϋ λ^,ουσι μ^ι εΐνχι α«τοχ>^ν° οτι τλτχι 
χί τοΰ χχρχχειμί'.'ου αίτοχ-κ/' τροτ.κροί^ΜΜΝΤ*». τροί 
ους φχμίν , Ζτι λ^γον^ιν ο/ ηχνιηβΐ μχτοχ^ν ΐΤνιυ ιΑτ- 
ρχχβιμένου' »9ο Τοΰ ηίαι , ήσμ{>ος' χΛτχ ανστοΚην της %% _ Α Σ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΙΕΓΑ. Α Σ Ι-, 2 ΊΟ τον το-,ον Η*ϊ τΤο^,πχροξύνΒτχι, 

Ααμίί'λη, κνχτίΌη όλι'γη' χχι ασααιλβΛ/, χγι/οεϊ'ν. 

Ασονρ , ο Ηρχτηρ ύτο Φοινίκχ'ν. 

Α(7>ίΜλιχ^ω] χ(ίκαλ:χζίίν έστΙ , το ΐστχσ^χι έφ' ίνοζ ΐίο- 
6θί ί^ΛΑλοΜίνο;/ η ατίο^ϋμΐνον τίν χχτχ φύσιι/. Β'ρν- 
ΤΛΐ τΓχρχ ΤΟ σχωλον,ό έση ςν.όλοττχ, τί? έϋ νοόί ά'λ- 
λί!7θ•ΛΓ Χ1Γ0 Γιτ:/ τΛτοι/ϊΤΛ•:/ (τ:'.όλοτΓχ κχ{ χΛίλενόντί•:./" 
βτίρ Έιτ^χραος £ν τοις ΤΙ^'ρσχίι; τκΜλοβχτίζειν φη7ΐ'. 

■ σκΛ'λιχ^^ν ούν , Η«1 Τ(»τχ Ίτλεονκτμον , χΐΓκχλιχζίΐ•^. 
Τιν*"»; ίί ον τλίονχσμον ίΐΎονντχι το χ' ^λλα τχρχ τον 
Λσκαν γί'-γονι. χυρίοα; -γχα χσχχλιχζίΐν λ^γΐτχι το έζι 

• χσχΜν χλλίσ•^χ!, οχιτως ΕτΛφρο'ί/Γο,-. 

Αανχί^ίύ] έστι ρημχ σττω' λχϊ σημχίνα το $ιχχΜρίζ(>:. 

-' έζ Λζ/Γοί '/ίν&τχί ντχ^ια κχτχ ΤΓχρχ•/!>ι•^νν , ωί ψρίί!, 

φρά^ν • /3άί , β'ά(^ίϋ ' XXI μετχ του τηρτ^τη'.οϋ χ , άσττχ.- 

'' • το μ)} όιχ'/^αρί•^ί7•9χί , χλλ' ύττί της φιλίχζ ψΜ- 5ο σ-'ί'χι. *ίΓΤΛ^£Γ«/, χχτχ τΤίοη^ιν του μη σττχν' 
όιχλνομίνοι; χχί έχ-^χ/ριχν ή έχ-^ρχινχν . χτΓθ;τπχ αττ 
εκείνου έχντον α\• ΐττι Ύτιλεμχχω , Ή ρχ, ιιχ! ϊχ χει- 
Ρ'ί %εί^3Λ σ-τχ-αν Ανηνόοιο: ρΛ 
του ■γχρ ενχντί• λχστηζ' Οίον στχ, τιτευ^' τλεονχσμω τ^^ λ; ιτυλλχβψ;, 
στχλιευί' Ηχι μετχ του ΐητχτιχοΰ χ, χτττχ}.ΐίυι;. 
ΑττΓχλίΒυτης , ο χλιευς ' είρητχι 6ε νχρχ το σπχν , κχι 
Τ5 λινο,/' ο στων τψ λίνιο' του χ η ττλεονχζοντος , η 4" 

• ε-κίτχσιν τημχινοντοί' Ό^εν χχί χτχχλιευτη; , ό έκ τηζ 
(ύ.οϊ, στχν τονζ 1χ•^ϋ:. 

'Α^ττετοί] ίστι ρημχ σζΜ' 'όνερ γέγονε νχρχ το ^ττω το 
χ}'.ολον3^ΐιιΐ , ω^ τχρχ το ί'χα: , (τχ^^' έζ ου το (τχχτΆχι 
κχι ϊτηστΓχτ^χι ■κου'ιν. 

*Α•7Τ{Γ0ί] ρΐ]μχτιχον ονομχ (ττετός' χχΐ μετχ του στερ-ήτι- 
χορ χ , χστετοζ χΐ^ήρ , οιονεί ό ■πολχι-; χχί μκ^χς κ:'.ί 
δννχμενοζ άρρηχτος γενέ(Τ•^χι' V ου ούχ χν τις έφίχοι- 
το , 6υ;τΓχρχχο/.ου•^ήτου 6ι:1 το μεγε-^Ός. η ναρχ το 
(ΤΎίϋ το χρχτω , σ-τίτο^ . χχί χστίετος. 5ο 

Αστετίν, χτλήρΐϋτον, ττολύν. Ανχόφρχν , 'Αί.λ χσττετον 
χίχτχ ΐΓχμμίΎη βοψ: — &ΰνατχι 6έ χχί -τχρχ το ίττω 
το λεγΜ εΤνχι' χσνετχ τχ οΰτω ττβλλα κχί με^χλχ, 
ί'ςτε κχί χάρητχ ύτχρχειν του λέγεσ•^χι. 

Ασνερχί-ς, χόίχλει'τττϋζ , τον χ χχτ' έττίτχσιν , τουτεττι 
το άγχν έτχευσμίνον, νχρχ τοσνέρχο)• συνεχχς, ίσχν- ι36 το χντέχέσ^Άΐ τινο^ κχτχφιλ/χν, χτττχ^εσ^χι ε'ίρηχεν. «Ά^ττί/δ-τον] χτο τοΰ σιτενίια• ο? ο" αίλλων , σνεΐσω- ο χχ- ,57 
■ ντϋ του χ7ΐταζ^ι-ρ7ΐμχτ»ιον ονομχ , χ7νχ-τος- χχί ον- ρχχει'αενοζ, ίσιτειχχ, ίστζεισαχΊ , ίσιτεκτχι, εσττειστχι, 
δετερον,χστχστον. ο ηι^κλαιν . χστχτχ- χφ ού χτττχ- σττειατος , χχί χ7τε,7Τ0ζ, χσ^ονόος. ' 

σιος, κχι χτΐΓχσ;3ΐζ,_ το τ^οτρωί χχί (ρ,λο^ρονΜ^.ε^τι ■Αττ/σΓί/ΐ. -τε^ος οπλίτης, τολεαιστηζ• χκο τοΖ άσττίζια 
*5 -τχρο^ην&ετον, χτο τ-.υ χτπχζω σν,^ζ-ου• το γ^;) ^^ξ ^ ^^Βρx'^νίξω) ό '^έλλχ-ν', ίσττίσια , ^μ^ίχ-χ, ηστι- 

αστ^χ^^ω, σνν^ετον ίττιν, χχο του σχω ρημχτος' χφ ^-α:;; , ^Ιστηστχ., άτ-χι^τή;. 

ου το.σιτα:αχι• .■κχι^ χχρχγ!>:χον σιτχζω. χχί ιτροτηλ-^ν '^^^,'.] ,,ν^;, σψ^^χίνει &Ιο• τί αεν ξωον , έτί «5 έρ-χε- 

η χ έττίτχίΤίς, κχι ένοίη-χε το χιττχζύύ. το γχρ έττίσττχ- -^-~. ι• -^ -' ...'-ι ^. ^^ - ^ < ..; ,^.... 

σ^χι , εση. το ά<ιχχ.<ξατά»ι. χρ^ενίκον , χσττχτιοί' το 
^ί;λυχον , χσπχ^ίη. λίγειχι χχί έτιρρημχτικω^ , χντί του Λΰττχιίίΐίζ. 

'Α<ΐνχ<7ΐθί] >! ίιχ του ιος ■η-χρχγιο'^η τχρχ με'λλοντχ γινο- 
μενν , τρίτψ ΧΊΤ3 τέλους ' ίχει την οζεΐΐχν ' όράακ'Μ, 
Όρ^ίί'Τίοζ' χίνητω, Αίνη^ιος' χρκίτω, Άρχεσιοζ, κχί 
ο Άρχείτίος' χρί•} το χρμά^^ω , χρσα χρσιος , ο αρμο<ζομε- 
νβί' *«' χνΆρτιος, 6 μ-η χρμοζομενοί' ά^Λ!, χολ', 
ανίΟζ-, χχί χχνά. άντί^ααν οτιοί' χτήσα, χτήτιος' χξχ, 
ίξίο;. οΰτχ^^ ούν ','.χί χσττά-ΐύύ , ΛΤττΛΤίΟζ• χχί &χυμχ- 
σιο:. ΐξννετχι όΙ χνει^ιί^, οεξιόζ' το άχ ττλησίος , χττο 

' του ■τ?.ητος έχει μεν τον χρόνον' β '^χρ χττλητοζ ο 
χ-ϊτροίτελαστοζ' πλητος, πλη^ίοζ, ως άμβροτος χμβρο- 
σιος , τροτΓ•/! του τέλους, ου γέγονε 6έ το ττλητιος τχρχ 
μέλλοντχ. οι γχρ Ααχω^ες τχ τχρχ μέλλοντχ , εις το τ 
οΰ τρέτου<7ΐν > αλλ χτο τον τ εί; το σ• ένιχυτος, ενι- 
>■' Λυσιος , ένιχντιος λέγουσιν , ΰτόμνηΤίν ίιέ'ίντες τοΰ τρο- 
τερου τ " τλοΰτος , τλούτιος . τλούΐίος ' το ό'ε τλητίος, 
νλ'ητίος λεγον7ΐν. αιςτε ον τχρχ μεΚλοντχ, τχρχ το 
ϋτεΚίβ, νχραγωγον τε\χ<ζχ το τροτεγγίζω" ρημχτικον 

• ονομχ, τλχτος χχί τ).ητός• κχί χχτχ τροτήν τον τ 
εις σ, χχί χχτχ τχρχγω'/ην , τλητίος, ως χμβροτος, 
«,μβρί^ιος. 

Α&τχστον , το τ/ίύ ' του χ χχτ ^/τχτιν οντβς ' οτερ χν 
Τις τρος έχντόν έτικτα. 

Αττχρχγος , χνρίί^ς ΐτί του ίλείου η ορείου , ο μη στει- του , άίχ το χυχλους τοιεΤν του σώμχτος χχί μη τχχέιας 
εκτείνει!/ είς μηκος' χτο μετχ^ορχς του Ότλου' ουΤΜ 
γχρ (τν7τρί'•φχν έχυτο , τολεμεΤ χχί μχχετχι. το ϋ ίο 
οτλον , τχρχ το στΜ , γίνετχι 7τίζ•.•3, το εχτεϊνο3 κχί 
μην.νναι ' ο μέλλοιν , στίσΛ) ' χτοβολη του ω , ατις το 
μχκρον' τχρχ το χτοστχσ9χι κχί ίιχτείνεσ-'ί'χι' μετχ 
του στερητικού χ , χστίς , ηης του μχκρχν ε'ίνχι χτηλ- 
λχκτχι ■ εϊς τεριφερες γχρ σχημχ εγχειτχι , το μη είς 
εκτχ7ΐν μεμηχυμμενον , χλλ' εις τεριφερειχν κίκυχλχ- 
μένον• η τχρχ το χστχστην εΐνχι τοις φρονουσιν εν τω 
^τολεμφ. εξ ου ρ/ι^χΐτις. χατίίος' 6 χχνοίν' τχ είς ις 
- ■ίηλνκχ , διχ του τ έκφερόμενχ , χτλχ είτε σνν^ετχ, 
όιχ του οΰς κλι'νετχι' χτλχ ιιεν , χρητι'ς , κρητίόος• 2ο 
σΐ'ν-3'ετχ ίΐ, βοΜΤίς, βοώτιόος' έλικώτις, έλιχχτιόος. 
ίιχτί όξύνετχι; τχ είς τις •9'ηλνχχ ίισνλλχβχ, ει μεν 
χτο σνμ<Ρωνου χρχονται , βχούνοντχι , &έ7τις , τρχμ- 
τις' ε7τι όε βχρβχρικον 'ίτλον εί 6ε χτο φχνήεντος, 
οξννετχι , χσττϊ; , έλτίς , έ-ίτίς , εΤ6ος χώνχτος. 

Αστιόιώτης] εί μεν χΤο της Χ7Τ:'6ος, Χ7τι6ίτης, 6ηλ<>νότι 
τλεονχσμχ του ω• εί 61 τχρχ το χσττιόιος (οϊον , εν^εν 
ύτχττι'ίίχ) τχρχγωγον . ον τ'/.εονχζε: , ωςτερ ί6ιος. 
ϋιωτης • χχί -ήλιος , ήλίΜτης , κχί χφηλιχτ>;ς ' οΰτχς 3ε 
χττι'όιος , Χ7τι{ιχτης. 

Αττληόων^ φχσί γχρ εΐνχι Στλττάόνχ τον Ώρετβχνος κχί ' 
ΊΙτίροτης. Άτολλό6κρος 6ε φησΐν Άσχλητιχίην οντ:ν' 
λέ-/ειν, 'Σ.τλη6ονχ τ ηγχ3'ε'ην : — Ότχν οίν εΰρυύμεν, 
Οΐ6 Α7τλη6ονα νχΐαν: — τ'/.εονχσμος χοιητικός έ7Τ4 
Ηρχ6ιχνος τερί τχ-^χν. ρομενος. 
50 -Αστχλχ^ος , εΐ6ος χχχν-^ης. '^Γ/.χνίρος , Έν γχρ ορει 'Α<πτου6εί, χνευ καχοτχ-^ε/χς . •κχ1 χχρίς τόνου. 

ρχμνοι τε χχί χστχλχ-^οι κομέοντχι: — τχρχ το στ», '^Ασσον, το εγγύς χχί τλί/α-Λι/. είρητχι τχρχ το έ• 
στχλχ-^ος , χχί χ7τΓχλχ•%ς. 
■•.. Ασταλιευ^ην] 'Ώ,ς ουκ οΤά' ει τις ίχ^υς ύτν του 6ε- 
λίχτο; τϋς η6ον^ χντχλιευ-^ί/ν; και ένηχετβ μοι το 
■ κγχιστρον. 
Αστ«λιεύω\ τχρχ το χτθ7τχν τους ίχ-^ΰς ΐ:{ της -^χ. ρητχι τχρχ το εγγύς 
συγκριτικός τύτος , εγγύτερος, έγγίοιν , εσσιαν χχί το 
ύυάε'τερον , εσσον χχί αίτσι;/, ως μέγχς , μεγχτερος, με- 
γίων , μέ77ον , κχί μχ77ον Ήέ τοσούτον οίομχι , η~. τι 40 
μ.»77θν•.^ — χντί τον μχχρότερον. οΰτΜς εσ7θν , Χ770•.. 
ούτως εύρον έν σχο}ι.ϊοις τον ρη^έντος Άτολλιανίου. η• •43 Α Σ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Σ '44 ΤΧρΧ το αΤΤΛ' ΚΧί Τ^ί(Γ£>^.^ιν 

ΛΤίΓον' ν/ττα•, ν/τοΆ'. χΛ/' λίολιχον , Λ 7: Άίττ" έ-^Λ^ί^ί] Φ:;7ίν 'Αρι'στ*ρχθ(, τρ.'χ σνμχίνίιν τ?ν 
λέ'ί'ίν . η>α. χηνχ< οί<ΐχ• χαϊ αεί •\^/λοϊ/ΓΛ/• ί^ίΠ/νίΓα/ 
(5«, 5τβ ί;ιλο~ το ίτοΛ χα^ ίση. χχτχ ΉρΛ}ί!χνβν, 
όύο μϊρη λόγίν" ΓΟ α, χρΆρίν' χχΐ το σχ , ο έση Μί- 
γβοίχον, όϊΐλονα το τ<ν«. χα* :; ταραλ^νοι^σΛ φησί ίχ- 
50 στίνίΤί». __ , , 

Άστνρίχ . >• Βχβιλ^νι'χ ' το μεν νρΐϊτον ΙκχλίΤτο Ει^ρχ- 
Πί , ΰβτΐρον 6ϊ \χλίχι'χ' το τίΚεΐΐτΆΤη)/ ϋ, ατό Ασον- 
ρου τοΓ Σίύίου Άν^νρίχ , ωί Ζίνοκρχτης έν νρχτΜ 
χρονιηνν. ΑντίΚΛ ί' ' λσηρή-,ί «Τί^αν χ-^ο-Αί' ^ν^:^ 
Σ,ίνιβτϊΐν•. — ^■^γxτ^ρx Άιηοιτον. η τλ^σΛν τη^ ΈινίΊ• 
■πα γη, ί'α'; ΆτχΐίίίΧζ κχΐ ίτί χχτύΐ , η καμένη νροί 
1 58 ^'^ Άχ^-^ση; τ^ ΤΙονηχ^ τη <^&ρ'-4μίνι^ έχ', ΏίρΊΐ'ίχ χχί 
'ΐνϋχν . χχλεΤτχί τΓχ7α Σιψ/χ " ίιχ το σν^η-^χι χντην 
ντο τον χχτχχλντμον μίρι-.ίοϋ γενομένου" Αστυριχ ίί, 
ή ί'γγ'-'ί '"'?'; <τνξ^^<"!ί γν^ουσχ" ητΐί ίστίν η Σινοίτη' 
'χχρχ το μη η>ρεσ•^χι. Άίτσνρίοι . το ί^νος. Καλλ/'- 
μαχοζ, Η «ν 'Α<:<7•'^ρ1ΐιΐν νμιίχττη στρχτρ}: — χ*'» 
"Βμίίτυ αβν ΪΙέρσχι, ημΐ7υ ό'Άίσύριοι: _ — είρητχι νχρχ 
τον Άσ7χρχ:'.ον, τον ίχνους έχ,χρατησχντχ , έχβολη 
του κ . Αισχροί • χχΐ τροττη , Άσσνροί ' κα'ι ττχρχγια- 
ΙΟ γ>;. Άσσΰριοί, ίίζ μχ^ω , μ^-^ος. ' Ασσυρίουί ^ τούί ΐν 
τχ Γίόντω' νχρχ το μηκέτι Σνρίυς εΤνχΓ "ν φ Άσν- 
ριος. , ^ 

Α(Γβ•5ν] τχ -κρο ίνο τ'ιν Οίΐ/Γωι/, βρχχίχ είσΐ. σεση- 
μει'χτχι το μχλλον χχΐ ■^χσσον. είσΐ όε χχΐ ετερχ σε- 
ση!ίΐιι»μ^••'χ, Λττερ Έ,ί&χίμαν ττχρχτί-'^ησιν, α'ί το ρχσ- 
σον το ενχερέζ• ίίχσσων, ίνομχ χνρ;ον, Η•χΙ έλχσσων. ^ 
"Αστχχνί, σίτχχνς τ/ί έστΐν , ο τον σΤτον συνίχχν' η^ 
στΜ, στησα, στήχο), στχχυς , χχΐ χστχχυς. η νχρχ 
το εν τάξει τον σΐ^ον στείχειν. ττροπχροξύνετχι. χχν 
αο γχρ όνομχ εΙς νί ληγον ύττερ ίύο σνλλχβχί , ιτροττχρο- 

ξύνετχί. , ., , , , ί' • ' 

Άστχρτη , ή ■^εός' όνομχ είίίϋλου έστι' λεγετχι οε χττο 

μεταφορχί τον χττρου. χστρον γαρ , ίν τψ ονρχνι^ χνχ- 

ητ\χσ<ίχ' *Φ' «υ το εϋοί χχλεΐτχι, έχον ονομχ οίστρου. 

λοίτον τ*ρ* το χστρον, χ^τρχτη,^ χχΐ έν νττερβιβ»ί- 

σμω , χστχρτη. η τταρχ το χστεράτη'^ χχί σΐ/•γιιοτξ, 

αστρχτη. ί^οροι; γχρ τχν ίστρων η ■^εός. 

* Άστεγοι , οι μη έχοντες στϊγγ^ν , τουτίστι Οικον. 

'Αστεμφήί] Άλλ' χστεμφίζ ίχεσχεν: — χχϊ χστεμφέαις, 

5ο βμετχχινήτ!).'ς, Ίτ^υρ^ζ' γχ^χ το στέμβειν το χινί~ν 

σννεχως. χστεμβηί ο?ν, ό ακίνητοί, χχϊ άστεμφής. η 

■κχρχ το στρέφω στρεφηί . χχΐ μετχ του στερητικού χ, 

άστρεφης ' χχϊ έν ύχερ,αβχσμω , χστερφης " χχί έλλεί- 

'ιΐ/ει τΰϋ ρ, χχϊ ■κλεονχσμω τοϋ μ, η μετχ&έσει του ρ 

ίΐζ μ, γίνετχί άστεμφηζ' κχϊ χστεμφϊί , το άμετχηί- 

νητον η βέβχίον' χχτχ χτοφχσιν τοϋ στεμβχζχι , ο 

έστιν ύβρ'σχι. Αυκόφρχν ίϊ , χντι τοϋ -κολυστένχχτχ, 

μεμττχ' Αυί^η/.οζ χστέμβχχτχ τιμωρουμένη" Βοαίιτχ ί' 

^ο οι* χΧύοντχ ίεσνότην χόσιν. ^ 

'Αστεροτι; , η χστρχχη " ττχρχ το στερίσχειν τους αιΤΛί 
τοϋ όρχν , 6ιχ τηί χντιλαμτουσηί λχμχηίονος. η -ιτχρχ 
τό ότΓΤίο , ο'ττ;; ■ χχϊ μετά τηί χστέροζ γενι-λη^, άστε- 
ροχτή' χχϊ Λτο^ολ^ί τον τ, αστεροτή. κχΙ το στβρονη 
όμοιίβί' χχ' στεροΊτηγερέτηζ , ό χττρχττιχίς. 
'Αστεροτητήί, χστρχντικό^. χστρχχχι; ττοΐύϋν. 
'Αστεΐοί] όνομχ έ* ΐ'^'ϋ χστυ' σημχίνει τρΐχ. λίγετχι χν- 
ρίνις ό έν χστει ίίχτρίβυν' χχϊ ο ίι' η•)θί χρηστον 
ίχχινοΰμενα , α!ί ό ΜΛί/σ^ί , Λί ην το χαιάίον χστεΐον 
5ο ΤΜ -^ιια!: — λέγίτχι χχί ο γελωτοζοιίί. Άστηρ"] ΐστημι, ντήσαο, στηρ, χχϊ άστηρ, ο μή ^ίττχα^' 
νοί" χχρχ το χστχτον έχειν όρόαον' χυρίχί έτΙ τχν 
■κλχ-.'γ,τ^ν λέγετχι, ο μη στχσιν ί'/^χν , χττχτηρ, χχϊ 
αστήρ ' κχτχχρηστικΖζ ϋ χχϊ έτι τίϊν χχ'ίΛν^ϊν. ^ητεΐ- 
τχι ίιχτί, ώ;χερ γίνετχι χχτχ σνγ::ίτην γ»στροί, μη 
τον αύτον τρόχον άχο τοϋ χστέρο; χστρος. ω; μη έχει 
μίμημχ τι ή χστίροζ γενιχη , οϋ συγκοχτετχί. το γχρ 
'ίστροί, βχρύτονόν έστιν. ε! όί εΊ-τοι, ατι χχϊ η γχστρο; 1 5η 
γεν^χη ούχ έχει εύ-^εΊ'χν 6.1 του τρο; ο?υΓ5>οι/, ΐνχ 
μιμή'/ητχι , έστιν είχεΐν . ογ< το γχστηρ χχΩχ'κογ^α^ οζυ- 
τονουμίνχν , τ2ν χλλαι» υχερ ίίο σ!.'0.χβχ<; όντιον βχ• 
ρυτόνχν. έχει ούν χχρχλογας οζννετχι το γχστηρ , τού- 
του χάριν χχτχ της γενιχηζ χχρχ'κόγΜς χνείίξχτο την 
συγηοχην. όιχτί ϋ, α\•τίρ γι'νετχι χνόρχ χχϊ 3'υ','Χ• 
τρχ , ου γίνετχι χχϊ μητρχ κχΐ χχτρχ; ΐνχ αη συνΟ' 
χέσχ τοις μητρχ χχΐ χχτρχ, ό αημχί.ει την χχτρ.'ίχ- 
Κοιροβοσχός. '• 

"Αστηνος, ο ίυςτυχηί χχϊ χένης• χχρχ το στχσιν μη 

'εχειν , μήτε οίχησιν. σύνεστι 6ε τοΰτο χένητι. 
'Α^Τίβητος , χτχτητοζ, άίιχβχτος. χχο τον στε/βοι, ο 
μέλλων ίεΰτερος, στιβω' χχί μετάγετχι εΙς ένεστίτχ' 
XXI γίνετχι στιβω , στφήσω , έστίβηχχ , έστίβημχι» 
έττίβητχι, στιβητος, χχι χστίβητος , μετχ τοί ατερητι• 
χοϋ α. το όΐ στείβΐϋ, χχρχ το στω. 
Άσηχτον"] ούτως οι Αττιχοι έκχλουν το έΚευάερον χω- 
ρίον , χχϊ μη υχοχείμΐνον χρήσΐΤ). ε'.ρητχι &ε ■ οτ; τοΓί 
ντοχειμένοις χρέεσι χχρίοις , είω-^χσιν έ•/κχτχχη•,•ννέΐν λο 
στήλην , ήν έχχλουν 'όρον' έν φ έχεχάρχχτο τρ χρέος, 
χχϊ ο χρήστης" ΐνχ μη χλανη^εϊς έτερος, α;ς έτι χχ- 
^χρω , αυτί» όχνείσ^' τον 6έ ελεύθερον, άίτιχτον 
έχχλουν- 
"Άστρονί χχρχ το χ'&ω το χχίω . χΐσω , γίνετχι αιστρον' 
χχι χχοβολ)/ τοϋ ι , χστρον χχί αστήρ. ^ χχρχ το στω, 
στήσω , στηρ. 
"Αστριχς] Κχλλ'μχχος , — ίέκα 6' χστριχς χΐνυτο λχ- 
τρον : — εΊρητχι υχοχοριστιχως. ώς γχρ 6 ττχρ•ίένιος χορ- 
.^ις, χχϊ ο' Κχλίχίος \χλί:ς , χχί ο λάστχ^ρο: λχ• 3• 
στρις , XXI Αμ^ιχρχος 'Αμφις , οϋτοι χχί ο άδτρχγχ- 
λος ίστρις. 
Άστροβίλίως , έντρεχως , Πλάτων * οϊ άε , τχχ\ως. 
Άστροβολη-^ηνχι , τό , ιο^λ' τινΐ χχτχτχε ηναι ' έτΙ των 
χχιόι'ων • χυρίως όϊ τχ των Αένίρων κχτχβλη'^έντχ έχϊ 
την έχιτολην τοί χυνός. 
'Ασ^οίίνω , 6υςχχ•^ω , άίυνχτω , χλχοχχ^μ , μοχ^ω , χ.χ- 

λεχχϊνω , τχλαιχωρω. 
'Αστίχγγχς • τας ύχοφυλλ/ίχς των βοτρΰων ' β/ ίέ , χχτ!"• 

νος χϋγάς' ενιοι, χστριγγχς, χχι χττριγχς χλλοι. 
'Αστράγχλος στιμχίνει τρίχ. έχϊ μεν τοϋ τοίο;, χχρχ το ^• 
άστρχβη χαϊ όρ^ήν φυλχττειν την βάσιν, -ή ό μή χρος 
το μένειν χμ έστχνχι γεγονως , «λλ* χρος τ» κινεΓ- 
σ^χι, χστχγχλος τις ων, χ.-« χλεονχσμΧ τοϋ ρ , χστρχ- 
γχλος. ίίε.'χτον ές χστρχ χλον. — έχι άε των νωτιχίαιν 
όστέων , χχρχ το έμχεχάρ&Μ χομ μη στρΐφεσ^Μ μηί^ 
χινε^'σ^αι , χχτχ στέρησιν ταϋ άΚφχ' οΤον , — έχ ίέ 
μοι χυχην Αστρχγάλων έχγη-. — ϊχί ϋ της χ:<ίίιβίς> 
οΓον . — χμΦ άστρχγάλοισι χολω^ίίς. 
'Αστρχβής, ο χτρβχτος. Πίνίχρος, 'Αμχχον άστρχβη χ/β- 
νχ ' χχρχ το στρέφω , στρεφης , χμ χστρχβής χλτλ 
τροχήν. 
Άστρχβη, έχι νχ*νου( ίΐρητοα ξνΚ/νον' ήγουν τ» έτι τΐίν 
ΐχχων τιΆέμκνη ζυλον , ο χρχτουσιν ο! %»•^ΐ'^οι/ίΐνοι, 
οιονεί αστρχΦη τι'; ονσχ' χχρ.χ το μη στρ^φεσ^χι χχί 
χίχτειν τους χ»&((^ομένους. λέγουσι όί Ηχΐ χυτό το ν»- 145 Ε Τ Τ Ι\Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΙΜ Ε Γ Α. Α Γ 1.^ο 6!:. την σνμχτηγον ήμίονον, ιϋο 4ο 50 ι6ι τοφο/»ον ύνος,υγιον' 

Α':τ(<xβαλίι^^ ι\/ , ομα?.ί\ΐ(ν , απίυ^ύνειν. 

Αστρχτηι . -ταρχ το χστχτως κχ( ραον νχύεσ3^χι ' η τταρ•; 
το χστίρο: ό-πην ΐχΐΐν , ηγονν διάττιρος αΐί αστήρ, η ΐκ 
του ίΐστερο-τη. έ^ χιιτοϋ ν.χτχ ΧΛΟχγωγην , χστερχιττω' 
ΧΜ σϋ-/κοτΓν < χττρχντίύ • η τταρχ το (ττίρκς χτιτεσ^Μ 
01/ XV έφ'ηοηο. 

Άση/. ή -τόλίζ. Φιλόχορος ΐν τμ τρίτοι τηζ Άτ^^ϋος 
(Ρητίν" Αστυ 6'λ ιτροίτηγορενσχν την ττόκιν ., δι.•ί το τρο- 
Τίρον νομχίχς και σττοροίίην ζόίντχζ , τότε σϋνελ'^εϊ'ν 
χ.-ϊί στηνϋί ε:ι τη{ ττλχνηί έτι τχζ :ιοα/χί οΊχν,σεις ' ο^εν 
ού ά&τχνίΐτη'7χν'. — ουταζ Αρίων ττερΊ έ-^νι;αΐίν. η Τχ- 
ρχ το χ:>ω ΐιτχσ^Χ(' οι γχρ χρχαΊοι έ^' ύι^ηλων τοτταιν 
τχ<; τόλεις ^'κοίόμουν. 

Άστυβοώτην, έττι^ετικω^ τον κήρυκχ' εΐζ το ω τηί'ϊλιχ- 
οοί ■ νχρχ το ΐν αστει βοχν ' βο-Λ , βοχτης. 

Άστυχναζ % ό νίοζ τοΰ' ΐ,κτορο;;" ονκ ^στι ττχρχ το ανχα- 
σω το βχηιλευαι , χλλχ ττχρχ το χνχκΜι; ίχειν τον 
α<ΓΓ£θί τον Άιιτορχ. χχΐ χνα::χί έντεΰ-^εν τουζ Αιοζ- 
Ηοΰρουζ ' ΑττίΜΐ , οτι ένιμελως αϋτοΐ'ζ έχρη^χνο , 
ί;Χ την Έιλένι/ν τχς Αψι'όνχς έκνορ-^οΰντε;. ουτχ^ 
'Ασ)'.}•.ηιτΊχ6η: β Μ:ρλεχνός. Ίλιχέο:; ς. Τον ρ Έκτωρ 
χχλίετκε Σ,χχμχνόριον, χύτχρ οι χλλοι Άστίίχνχκτ ' 
οΓοί γκρ ερυετο 'Ιλίον "Εχγο^^ι. 

Α<!τν!ίχλΛί* . μοΤρχ τη: 'Σχμον ουτΜ κχλουμε'νη' οτ: ΥΙχ- 
■ τροχλής χ:α Ύεμβρίαν , χττοιχιχν στείλχντες εΐζ 'Σχμον, 
τρος του•; ενοιχονντχ; Κχρχζ κοιν:•:νιχν -^εμενοί . φχη- 
σχν τχρχ τον Έχήσιον ττοτχμον , κχΐ εΐζ άϋο (ρυλχς 
την ττόλιν 6ίένειυ.χν' ων την μεν, Σ,χησίχν ωνομχσχν, 
«τί τοϋ Σχησίον -ζοτχμον τΓχρχκειμίνίυ τ;^ ττόλει • την 
ίε, 'λστντχλχ'ίχν, α'το του νχλχίοϋ εκεΐσε οντοζ ίστεοζ. 
ούτω Θεμισταγόρχζ εν τν χρυτ» βι'βλχ-' 

Άστυρον , το χττυ. Υίχλλίμχχος , Ή μεν χερτίζουιχ 
μέ-ίχ τρύ^Οζ ύ•^:^ύνου , ' Λστνρον είςχνφχινεν: — εΐ- 
ρητ:« τχρχ το άστυ ύτοκοριστίκως , χστυρον. ουτ^ 
Θί'»:/ εν ντομνήΐίχτι των το3 β αιτίου. 

'ΑστυτΓορεϊ, σ/λλοφωνεΓ, τνρο-τω},εΐ', 

Άστνφέλιχτον , χκίνητον , χτειστον' χτο του στυφελιζω, 

Άίτύφηλοί } Οζ μ' χσυφηλον έν Αρ^,'είυισιν ερε^ΐζν : — 
ίτιμον , η χττχΐίεντον , χόόαιμον, χμ κνοητον. ττχρχ το 
ασί) το βλχτττω χχΐ το Ζηλωσχι , ο σημ:ανει το ό'ολω- 
σχί κχι χττχτήσΜ ' εξ ο■^ κχί φηλος δ χνχτηλοί ' χμ 
φηληχες τχ σύκχ , τχ ώμχ μιν οντχ, τ^ ί-ί ϋεχ ττε- 
■κειρχ' XXI φηληχίζω , χττο του φήληξ φήληκος- τοΰτο 
■καρά το σφχλλω , σφάληξ, χχί σφήληξ. η ττχρκ το 
φώ το χττχτω- χχί ωςτερ νχρχ, το σώσω . Ίίωσικρχτη:, 
"Σωσίβιος" αρκέσω, 'Λρχεσ/λχοί' ούτω κχι -πχρχ το χσω 
κχί φηλος , γινετΜ χσίφηλοζ , χχι κσύφηλος , ως όίφρο; 
έύφρος, η μοΰνυχοι; μούν:χος. η ττχρχ το σοφοζ γίνε- 
ΤΜ σόφηΚοζ κχΐ μετχ του στερητικού χ, χσοφηλοι;" 
ΚΜ μετχβολ^ του ο ε'ις υ, ως χγορις χγυρις, κσυφηλος- 

Άσφχρχ^ος , ο λΜμός, ο λχρυγζ' Ου ό χρ' χν ασφχρχ- 
γον μελί^ τχμε χχλκοβχρ&ίτ] . Οφρχ τΐ μιν τζροτιεί- 
■κοι αμειβόμενος έτεεσσι : - κκΐ χχλιν ' - έρισφχρχγος 
νόσις ίστχι: — ττχρχ το σφχρχγεΐν , ο έσην ηχε•>ν' ίι 
αυτού γαρ η φωνή φ:-ρετΜ. η ττχρχ τ. χστΜρω χσττχ- 
ρ*γθί XXI χσφχρχγος' χλλετΜ •>αρ κχϊ ηινεΐτΜ εν τω 
χχτχττίνειν• η ττχρχ το σττω, σνχρχ^/ος χχι χσφχρχ'γος' 
γείνετΜ γχρ έν τω λέγειν. λεγετΜ όί κχ! το χκχν^ων 
ύττοφνοαενον βλάστημχ. ίστι όε τι χχι βοτχνης ε'ιόο; 
άσφχρχγος, ττρος τ&ς χχ^χρτεις έττιτήόειον. ούτω μίν 
οι Άτ ίχοι , όιχ του φ• οι όε λοιτιοί, μη ακριβουντες, 

ΕΓΥΜΟΙ-ΟΟΙΟΟΝ•. 6Ίχ του ττ Κί'/ουσ:. χμ χνλω; τχ των λχχ.-ίνων οραενα, 
κίττχρχγονς κχλοΰσιν. οΰτκ•; βίρον ίν τω λεξικω τω 
ρητοριχω. 

ΆσφχΚχζ] ττχρχ το σττω, γίνεται αττχλχζ' κμ ιτλεονΆ- 
σμω τοϋ χ , άσττχλχξ' χμ μετχ•^4σ£ΐ του τ εις φ, 
άσφχλαζ. το γχρ ζαον τούτο χττοσττχ την γην κ::ι ττοιεϊ' 
βχ&ος , κχί οΰτως είσέρχετΜ. κχ^.εΐτχι άσφχλχκος. ιο 

Άσφχλής, ίδρ:ΐΊος' χττο του σφχλλω. 

Άσφοίί-λός' χσφϋελος. λέγετΜ κχι αφαιρέσει του χ. 
σφοάελός. βχρύνετχι ο χχρττος' οξύνεται ο τόττος ό ττε- 
ριεχων αυτούς. 

Άσχχόές . άχχτχστχτον ' Αισχύλος. 

Άσχετος"] ού γέγονε ττχρχ το σχέ•3'ω• ελεγετο γχρ αν 
σχέτος ' άλλχ ττχρχ το σχνμι ' αφ' ου έ'σχηκχ , 6 ττχ- 
ρχχείμενος' χχι ίσχε-^ην , ο αόριστος" ο μέλλων, σχή- 
σω' έζ ου κχΊ σχεσις' κχ! ως ττχρχ το τί-^ημι , γίνεται 
^ετος , χχι χ^'ετος (ό χνους χχί ασύνετος και άβέβΜος, 2<; 
ΧΜ μηίέττοτε έν τχυτω μένειν ττροΊ',ρημένος') χχί ευ•^ε- 
τος' κχί ΐημι, έτος, κχί αφετος' κχί ίίόωμι, ίοτος. 
κχι Ήρόίοτος ■ και όίίεμΜ , ίετός ' ούτω σχημι , σχε- 
τος , χχί άσχετος, η ττχρχ το εχω το κρχτω , αφαιρέσει 
του ε , και ττλεονχσμω του σ , σχω , σχετος , ο κρχτ/- 
τός' χχί χσχετος , ο ακρχτητος. 

'Ασχχλλων , χίιΐμονων , λυττονμενο; , χαλεττα/νων , ή άγχ- 
νχχτων ττχρχ το χχω {ο',ον,.^ΰν &' «χομΜ • τάσχ γχρ 
μ^ι έττίσσευεν κχχχ δαίμων) γίνεται αχχλλω , ωςττερ 
άγω χγάλλω' χχί ττλεονχσμω τοϋ σ, ασχχλλω. ο μέλ- ζ» 
λων , χσχχλω' έζ αυτού ρημχ ττερισττωμενον οαιτέρχς 
σνζυγίχς. χσχχλω' το τρίτον, χσχχλχει χσχχ?.χ• χχί 
ττλεονχσμω του χ ττοιητικως , ασχαλάχ , ως το βοχχ' 
χχί εστί το μεν ττρο τέλους α , βρχχυ ' το 6ε έττι τέ- 
λους , μχχρόν- ττχσχ γχρ αυλλχβή ττλεονχφυσα βρχχυ- 
τέρχ &έλει είνΜ της έν ή ττλεονχ'ζει λέξεως, ή ττχ,οχ 
το σχω , σχάλλω , κχί άσχχλλω , ο έττέχειν ού 6υνχ- 
μείχ. 

* 'Ασχολίχ , ή ττολλη ττερί τι σττουίή ' ττχρχ το σχολχζω 
το ήσυχχζω , κχί μετχ τον χ στερητικοί!. 

"Άσωμος, η χττο του ασωμχτος χχτχ συγκοττην η άττο 4° του σωμχ , χσωμος. 
"Άσωτο:"] ττχρχ το σώφ 

σωσται , σωτος , κχί άσωτος σώσω , σεσωκχ , σεσωσμαι , σέ- 
γνωστος, γνατός. 
'Ασωττος, ττοτχμος Η'^ιωτίχς, ττλησίον Θηβων' τταρχ την 
ασιν τον §ΰττον , κχί το χ-•^ ωττός. ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟ Τ Τ. 

'Ατχλός] ττχρχ. το χττχλος, χχτχ τροττην , χτχλος, ο νη- 
ττιος. η ττχρχ το τληνοί , τχλος, κχί χτχλός, ο μηόε'ττω 
δυνάμενος χχχοττχδ'εΐν. 

'Ατχλχφρονχ, χττχλον Φρόνημχ εχοντχ , τουτέστι νήττιον, £ο 
χνόητον' ή μη δυνχμενον τλήνχι κχκοΎχ-^ειχν. 

'Ατχλλων] ττχρχ το τλω το καρτερώ κχί υττομένω , γίνε- 
ται τλχ;, κχί χτλας, ο μη δυνάμενος τληναι' έξ χυ- 
τού , άτχλλαν , ό χναάης χχί μη κχκοττχ-^ων. 

Ατάλαντος \ρη'ί, ομοτχλχντος , ο/ονίί' ΐσοτ:'.λχντος , ίσό- 
ζυγος, ίσόστχ-^μος. τάλχντον γχρ τον ζυγαν φχσί' χχί 
τχλχντεύομεν , έττί το ζυ•(θσ~χτεΐν. 

'Ατχλχντη] ώνομχσται^ ούτως η τριήρης" αττο Αταλάντης ί6ι 
της ηρωίνης , ήτις ήν ωκίστη δρχμεΐν. 

'Ατάρβητο: , άφοβος ' ττχρχ το τχρβος. η ά^χρβος τίς 
έττιν , ο μη 3'χρρΜν βοηνυττομεΐναι. 

Άτάρμυητον , το χφοβον κυρίως, το μη μύον. Εύφο• 
ρ!.•:•^ , — Ότι χτχρμ.νητον τρεττον όμμχ: — ττχρχ τ» «47 Α Τ Ε Τ ϊ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ. Α Τ 148 ατίρ χχΐ το μΰειν . το χτίνΐί. η τχρχ το τχρβο;, 
ατχρβνηχτον , χα; άτχρμνχην παΐ "γχρ τχρμνασειν, το 
φοβεΐ'ν, Λ'ί ΑυχόφρΛ'ν. σημ::Ίνΐι χμ τον Άρχσΰν. 
10 ίιτχρΤ7}ρθζ\ τχρχ το ηίρα το χχτχχονχ- συ'/χοττη. τρΛ, 
τρηιτίΐ , τρ>;ρθ(' χχΐ μιτχ του στιρητιχοΰ χ, κτρηροί' 
χλΊ τλίονχσμω τοϋ τ χχϊ χ. χτχρτηοόί. ^ ιτχρχ ττ^ν 
ατψ την βλχβην , χτηρς, χχϊ χατχ χνχίίχλχτιχημον. 
ατχρτηρόζ. — οίτχρτηροϊΊ; έτέεσσι : — σχλΊ}Βθ7ς χλΙ 
χχλίτοΐς. 
Ατλ/λ! , το ^χυμχ<^α> χχϊ εχττλήττομ:» , — χταιομένου 

χχκχ εργχ. 

Ατχρτο;, η εΰ•9εΤχ οίος. ιτχρχ το τρέχω, τρί^ω' ο ίίΐί- 

τί βο< χόρκττοζ . ΐτρχΎον • γι'νετχι ρηματικόν ίνομχ τρχ- 

ΐΓΟί' μετχ τοί» στερητιχοϋ α, χχϊ χχτα μΐτχ^εσιν, 

2ο ατχρΊΤος. έξ η; ϋοϋ αικ ίττι τρχχηνΜ χχί έχτεαεΐν' 

;} η χολντροχοί' ί/'ί χολλα -γχρ σχίζεταί η ϋός. χχϊ 

ατχρχιτοζ , ]; χυτή, η χτρχχης' χχρχ το τρέχω, τρχ- 

χόί' χχϊ χχτ' έχίτχσιν τοΰ χ, χτρχχοζ , ή χολλχς τοΐ^ 

χΚ}.οΐζ τροχχς χχρέχονσχ: 

Άτρχχΐι;, ό οΤνοί' τρχχεΛι γχρ έ<ϊτι το χ.χτ^ιτμ' ο•^εν 

%χ1 το χρο τοϋ χχτη-^ηνχι γινόιιενον χχόστχγμχ τηζ 

στΛ^Ρΐ/λ^ί, άτρχχοί ο/νοι,•, χχϊ χχότροχοζ \έ')ετΜ, ου• 

ταΐί Ώ.ρ'^ζ. 

ζο Άτχσ-^χλοί, ο αίίχος. "Ο ατ] ροζ , 'Ύβρκτταί ί' χΰτΐήν χχΐ 

άτχα^χλοι χνίρες ίχουα•.ι — χχρχ το χτω , το βλχ- 

χτο}, ιόζ χΊ-^ύο χ':•'^χλος , χχϊ ί.-ίΐα) δχ<ία?.οζ. ουτχ χχϊ 

ητχρχ το χτω, χτχζια , χτΧ'^χΪΛς' χχϊ τροχ^ τον ζ εϊ•; 

<τ^ , χτχυ^χλος, ώζ μχ^ός, μχ7-3^ό:. ^ χχρχ το έν χτχίς 

^χλλειν, ήγουν έν βλχβΜζ χχϊ »ίιχι':αζ• 

Άτχτ•^χ}./χ , χυ-χρτι'χ, ΰίίικι'χ• χυρίως μίν η χχρχ την 

Άχλειχν βλχβη , ως χχροιν/χ ή χχρχ τον οίνον χτχζίχ. 

71 χχρχ το τν χτΊ] •θ'α'λλίίί' χχϊ χύζχνίσ^:α. Ομηρος, 

Κί/νο; ίϊ ατφετερ^σιν χτχ'7•9'χλιν7ιν ολοντο. 

ΆτχλχΊχωρον , ρχ-^υιιον. 6λιγ!ί'ρον. Άριντοφχνης Δα- 

4ο νχ'αιν , Οΰτως χΰτο^ζ χτχ\:ίΐχώρωζ η χοίησις ίιχχει- 

%*(■■ — σημΜνει α το χχχοχχ•Άεΐν χχϊ ένεργεΆ/. τχλχι'- 

χωροζ , έχ/χονοζ , άθλιος, ε'ρητχι ίε . ως :λιογενιχνος, 

χχρχ το τχλχζ χχϊ την ωρχν , τχλχχρος, χχϊ τχλχίχω- 

ΛΟί. χυρι'ωζ ό^ λίγετχι ό χερΙ τον χωρον τλαιν , τουτεττι 

χχρτερων' οΐον , τχλχχωρος' χχι χλεονχ<τμψ του ι, τχ• 

λχΙχίΛρος. οι γχρ αρχχΊοι τους νεφριχους τχλχιχνρονς^ 

ύνόμχζον , το(/ί τλωντχς χέρι τον χωρον' η χχρχ το 

χωρά , ο ίηλοΤ το χχΆος. 

Άτίαβω, στερεί, χχρχ το τέμω , ονιρ ίατι χρΜΤΟτυχον 

τοί τέμνω, -γίνετχι άτεμω' χχΐ^ίχεν-^έσει του β, χτειι- 

βω. η χχρχ το χτω το βλχχτω , χτεμβω , -το βλχχτω 

έτερων, οΰτκς "Οαηρος έν Όόυτσ^Ιχ " — ού γχρ καλόν 

άτεμβΐί'ν ονίΐτ όίκχιον Έα'νους Ύηλεμχχου. _ 

Άτ^χνω^ , άχλχστχς . χίό/.^α ■ τέχνη γχρ ό όόλος. — άμ- 

φΐ Ο• όετμοί Ύεχνήεντες ί'χον χο}.ν(^ρονος Ήφ^/ο-το/ο : 

τεχνήεντες ΐχυντο: — τουτίίτι ίολ>-ροι'. σημΜνει 

ίί χχι το χχϊ,ως , χχίβ,χχξ• οι ίί , έν ίσω τω όντι 
)ϋ5 χχϊ τ? χλη•^ίΐ'α' οΐ 6ε, το χχρχχχν, χ:'.-%λου. 'ί^τέον 
ι τι χε ριτχωμένωζ μεν , ΛΠχνχς , άντΙ τοΰ <τχ<^ως, >/ 
βεβαίως, η χσφχλω; . η φανερ~κ' χαροξυτόνως -ί^. 
άντΙ τοϋ χμελως, χα! ίν':/ -ι^'Χ-Κ^• τε^-^χωμί-.ωί ση- 
μ-^νει τό χλη-^ως, /» το'ύ χηχνης. ό χχανονργευτος• 
• • °-- -■-- — ~ -- -' ~"~^ής. 

Ι'Ρ 

χωρίς νχνου ων' 50 χχρ'^ξυτόνως. το" χμχ^ως, ατό τοί χτεχνος , ό α'αα^ 
Άτερχνος, ό ίγρυχνος, χχρχ Ί'ηγ/νοις. χχρχ^ το λ 

χχϊ το ΰχνος, γΙν*ΤΛΐ χτέρυτΤνος, ό χωρίς υτνου ι 

χλΙ συγχοχζ τοϋ υ , ατερτνος. ^ ^ 
Άπρχμιον , ό σκληρός. Αριστοφάνης, Αχχρνικο! (ττιχτοί 

•γ/ροντις χτεοάμον»ς: — χ,ιρα το τε,'ρω , τέρχμος , ω{ νλέκω, χλόχχμος' χλεονχσμγ τοϋ ν, χτέρχ•χνος' το 
ουίέτερον , χτερχμνον , χνχριιτητον , ίεινον, άχόρεστον, 
χολύ. χχοχ το τερεν το άχχλόν , τερχμχν β άχχλίς ' 
χχΐ χτερχμων, ο μη ων χχχλός , άλλχ σκληρός χχϊ 
α,χηνης χν•9ρχχος. χτερχμνον ούν τι μη τέρεν , χχτχ 
στέρησιν , χλλχ (Τχληρον' η το ευχερώς τειρόίίενον, ο 
έβτι βλχχτομενον' τέρχμνον γχρ το άχχλόν. λέγεται αο 
6ί ατέρχμνχ XXI τχ μη ί•^όμΐνχ όσχριχ' χ χχΐ χερχς- 
βολχ χροσχγορευετχι. 

Άτεν/<^ω , το χανυ βλέχω, χμ έχτείνω , χχι λίχν έχιστχ- 
μίνως ορω. »χο τον τείνω, ο αέλλων , τενω' χχτχ χχ- 
ρχγ.•:γην , τενί'ζω' χχϊ υ.ετχ τοΰ έχιτχηχοϋ χ , χτενί-ί^ω. 

Άτίίρης] χχρχ το τείρω το χχτχχονω . τερω , άτερης, 
XXI χτειρης, ο ακχτχτονητος. η χχρχ το τέρεν, γι'νε- 
τ.\ι χτεα^'ς , χχϊ χτειρης, ό μη ων άχχλος . Λλλί οτ<λ);- 
ρός ■ οίον , — χτεφεχ χχλχον , ΰ^ύσει όϋςτρωτον ' λχμ• 
χρον. χχρχ το χ<•^7ΐρ. 

' Λτέχμ,χρτον , χτέλεστον , χσυλλογιστον , χτημον' χχρχ το Ζ•.- 
ατερ , χχϊ το τέχμχρ , το ίνευ χχϊ χωρίς τέλους. 

Άτέμβιος, μεα-^ίμοιρος. 

Άτεγχτος, χχιστος χχϊ άναίσ^ητ-ος, ο μήτε χχρχινέσει 
μήτε την χήρωσιν χχϊ το τοϋ η^Όυς σχληρίν τίγγόμε- 
νος χχϊ μχλχττοίίενος ' χυρ.'ως 6ε ο χβροχος ' έξ ου , ο' 
μη 6χχρϋ:•}ν χχϊ ο αν '6ρχν . χτεγχτος. 

Ατν' χχοχ το τω , 6 ίιιλοΐ" το λχιι.3χνω' οίον. Τ» Κ^- 
χΚ'χ•ψ , χιε οινον. — £γ ου ρηαχτιχαν ονοαΛ, τη χχι 
μετχ τοϋ στερηηχοϋ χ, χτ-η. ην ου6ε1ς ^έλει λχβεΤν' 
την γχρ βλχβην χχντες έχφευγομεν. η χχρχ το χω, 4" 
το βλχχτω' 6 μέλλων, χσω' έξ αντοϋ χση, η βλά- 
χτουσχ την ι^υχήν χχϊ τροχ^ τοϋ σ εις τ. το α , μχ- 
κρόν οι αέν , ΟΤΙ ίστιν χχτη, χχϊ τ.χτχ κρχτιν γίιατχι 
άτη. ονχ ίση όέ' χλεονχσμος γχρ έστι το β. χλλως' 
εστίν χετος , ο μχτχιος χχϊ ■φευίής " γέγονεν έχ τοϋ 
έτεός' χχι το ^ηλνχον , χετή• χχϊ χράτει τοϋ χε εΙς α 
μχχρον . άτη. σηιιχΐνει 6ί ίυο' έχΐ ιιίν της σωαχτοΐΐ• 
6ονς 3'ίχς . ΥΙρέσβχ Λιο: ^υγάτνρ ".Ατη, τι χχντχς 
άχτχι : — έχΐ 6έ της βλάβης , Ζενς με μέγβς Κρονί• 
6ης άτί; ένέίησε βχρει'^. 

Άτημίλητχ, άχρονόητχ, ηαελημένχ, άφρόντιστΛ' χχο 5ο 
τοϋ τη. ο σημαίνει το λά3ε. χτηΐίελω ούν, χτημέΚϊΐτος' 
ο γχρ τΙς μη είληφεν , ούίέ φροντ/^ει. 

"^Ατης . ο Αιονυσος έχί^'ετιχως • χχο της γενοαένης έ* των 
Τιτάνων εις αυτόν χτης χχι φ3^ορχς. 

Άτίζω] — ό 6έ χρκτον μεν χτί<^ων "Έ,ρχετχι : — άτιμα• 
ζων , υχερορων' τι'ω το τιμώ. ατίω' χλ; χλεονχσμω 
τοϋ ζ, χτίζω, η χχο τον ατιμάζω, σνγχοχγ. ε! μεν 
σηιιαίνει το υχερορω , γ/νβτΛ/ χχρχ το τίω • ε! 6έ το 
βλχχτω , χχο τοί άτη, χτίζω. 

Ατιμάζω"] χχρχ το άτιμω , άτιΐίάζω, τι ύ3ρίζα , ώς βϋ 
βχ^ω. τοϋτο χχρχ το άτ^αοί ' τοϋτο χχρχ το τιαή' 
τούτο χχρχ το τίω. το τι, μχχρον. ίστι 6έ το άτια» 
< χιχι' 6ευτέρας συζυγίχς , χχϊ τρίτης. άτιμοΰσ•^χι λέγετχι 
το χχτχ τον νόμον ολοσχερώς χ-χτχχρίνεσ^χι. άτιαον• 
τχι μέν τις νχο τοϋ νο,αοκ ολοσχερή άτιμίχν' άτιμα- 
ζετχι 6έ τις ύβρίι^όμενος εν τινι χράγοχη. έξ ον το, ι• 
Έτ/ τοί ξύλου ήτιμωμένος, τοχττίστι χχταχεχριαένος. 
χχϊ το, ^\α,3ίτβ αυτόν υμεΐς, χχϊ χχτά τον νόιιον ΰιιϊίν 
χρίνχτε: — χχλιν το χτιμω ' ή τρίτη συζυγία, 6ιαφί. 
ρει της 6ευτέρχς. η ,ιιέν γχρ τρίτη συζυγία, χαραννν• 
^ίτο; ίστιν, ίχ τοϋ άτιμος" ή 6» 6ευτέρχ , σύν&βης, 
έχ τοϋ τιμή' έξ ου χχϊ το ήτίαησεν , άτίοαις ϋβρισίν. 

Άτιτχλ}.*ιν , το τι^ηνί!\/ χαΐ έχτρίΡί•ιν έχ νί/χίνν. ίχ 
τοϋ «τχλος , ΛΤΑ\λ*.ν' χχτα ανχίιτλΛσιασαον , άη• «•ί;) Λ Τ Ε Τ Τ Ι\Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν 1\1 Ε Γ Λ. Α Τ 1 5ο ταλλί/ν' Τοι/ί μ^ν τίσιτχρχζ αύτοζ ίχΛίν οίτι'τχλλ ΐτΐ 

20 "Ατλχί , ορός Αιβνης. Πολϋί'ίος ()ί ό ίι3^υροιμ3οτΓθΐθ{ ιτχ- 
ρι'στηαιν χντον ττοιμένχ ■γΒ-^ονίναι' χχΐ φηφίν, οτι χχ- 
ρχγινομίίο.; ο Πίοσίί/ι; (Ύ(ρ:οτΛ•α(νοζ τε ύτ' αυτόν τι'ί 
είη , χχϊ χοάεν χφίΉτο' έιτειάη Κίγων ουκ ίτ(ΐ$Ί-ν, 
Λνχ'/χ^ ίίίίζίν χντω το τ^ς ΐοργόι>ος ττρότΐϋττον , κχι 
ατ^λι&Λΐην χντον χα» αχ αυτού το ορός Άτ?,χς 
ΐΗλη&η. οντΛ Αυκόφροιο; ί'ν ύτοΐίνήμχτι. σημχι'να 6ε 
καΐ τον -^Ίον" οίον, Ατλχί ά ονρχνον ειιρνν ίχα'- — 
τοΰ α «χτ ΐχίτχσιν Γν ^ ό μη τλων χχι ανχγπΐ} 
ΤΓΟίχν , ιχλλ ίκουσάβί φίρ^ν , κχ! ού κχτχ χόλχ<7ΐν ' 
30 έττίί '/ελο^Όν ην τους ^εούς μη ττκττεύειν ίαι^τούζ κχΐ 
τον κόσμον φοβούμενους. 
Ατίίην χτμένος, ο ίοίλος. χχΧεΐται ττχρχ το τιμή ατι• 
μην χχ} χχτχ συγΛονην , χτμην , οίον ό χτιμος' η 
νολυτμητος τις αν ι/χο τχν μχστ/γαν , τοΰ α έχιτχ- 
τικοΰ. 
Άτιιίνες, οίδονλοι, οι άτερ αίνους οντες ίιχ κχκοτχ- 
■^ΐίχν. χτμευχ. γινετχι ττχρχ τον χτμίνχ το\ί ίοχ'λον. 
αττο γοϋν τοΰ χτμην, χτμω , κχΐ άτμευ^ , το ίοιιλευω' 
ή 3'ηλνκη μετοχή . ατμενου<7Χ- 
,\οΆτμος, η χνχτνοη τοΰ υόχτος' χαρχ το χί3 το χνέω , ο 
χαδ'ητίχος χχρχκείμενος , ησμχί , χσμος, κχι χτμός. εις 
το χταίς. 
Άτιι^/Γβ-] άχο τοΰ τέμυι τομή , ως 6ίμω όομη κχΊ οικοδο- 
μή , χχϊ νείΐίΐΐ νομή. ε'ιτχ, του.Μ' κχΐ χρχσίί , τμω, 
ΤίίΤ'ΐΜ , τέτμημχι , τμητος , χχϊ χτμητος. έχ τοΰ τομη, 
νομοί . £θί τιμή τιμΜ , φωνή φωνω , σχηνη σχηνω. έχ τοΰ 
τομω , '/ίνετχι ρημχτιχον όνομα , τομητος " κχΊ χχτχ 
σν^/.οχην , τμητος' κχι χτμητος, ως καμητος, χχμητος. 
ούτω Φίλων εις το ρημχτιχο•^ χυτού. 
^οΆτοχον , αντί τοΰ &αυμαστοΰ ν άλογου τχττετχι. 

^Ατος] ίο'τιν χίω το χορίννυω' ο ί'λλων . .χσω' έζ α,υτοΰ 
βι/οακ χτος' χχϊ μετχ τοΰ έχίτχτιχοΰ α, αχτος , χχϊ 
χρίσει , χτος , ο χχόξ,ευτος χχι χχληρωτος ' ή χχρχ το 
τω το ^ητω 'γ'νετχι ρηαατιχον όνομα μετχ τοΰ έχίτχ- 
τιχοΰ χ, άτος' ο γχρ χχορεστος χχντοτε χίτεΐ. η 
αχο τοΰ χ(χχι το χορ&σχι , κχτχ χ)>τ!•Χ>ρχ<;ίν , ο μη 
χ,εχορεσμένος' Κλι' νύ κ' έν3•' χχολοιτο Λρης χτος χο- 
λέμοιο. 
ΐ65 Άτμϊς, χχχνός' χτμός, χνοή. εστίν κσμις , Ό σημαίνει το 
6ασυ χνεΰαα' και τροχ: του σ , ατμΐς, ως έΦίημι, έφε- 
σμή , χχϊ έφετμή. ούτω σημειοΰτχι ο τοί Ίλλονστριου. 
"Ατρχκτος , κυρίως γυνχικεϊΌν έργχλεΓον , έφ' οϋ το νημχ 
χεριειλεΐτχι ' χχτχχρηστιχως άε χχι έχϊ βέλους, τίν 
γχρ βχλλοντ χτρχκτον οίόε Έοφοχλής. είρητχι όε χατ' 
εύφηαισμον , ατάρχκτος ων χει γχρ τχρχσσεται. ή οτι 
άτχρχχτον το νήν,α φερει' χχο γοΰν τοΰ τχρχσσω γ/ν.-'- 
ιο τχι. έχι ίε τοΰ βέλους , χχο της τοΰ ξύλου ομοιότΐ/Τος 
είρητχι μετχφοριχως. 
^Ατρχκτνλις , εΐίος χκχν-'^ης. είρητχι ϋ, Ότι αϊ των αγροί- 

χων γννχίν.ες χχ' αϋτης τοι^ί χτρχκτους έχοίουν. 
Άτρέμας ήσο, ήσύχως ιιχ^έζΌυ, Ίλιχίοςβ'. χχο τοι/ τρέ- 
μω μετχ τοΰ στερητικού χ, γινετχι χτρεμης' κχ} ρη- 
μχ χτρεμω , το ήσνχχζω' κχί έξ αντοΰ έχίρρημχ, ατρέ- 
μας. ίστι όί κχι εΙς χ ατρέμχ , ωςχερ έχ του ηρεμώ 
γίνεται ήρέμχς και ήρεμα, οίον, Όφρχ μεν αίγίόχ 
χερσίν 'εχ ατρέμχ ΦοΤβος Αχο}.).ων : — ως σιγώ σΐγχ, 
χχ] χντω χντα , ούτως χτρ^ν.ω ατρεμα' κχι χλεονχσμω 
20 τοΰ σ, άτρέμας, τουτέστι χωρίς τρόμου, ήσΰχως, 

Ατρεχεί *!μ εσσευχ βχλων ■ — αλη•αες χιμα έξέβχλον. Μκί χτρεχέως, εχί^ρημα μεσότητοζ. τχρχ το ίίρκω το 
βλίχω , ονομχ ίερχης' χχϊ κχτ έχίτχτιν τοΰ χ. αδερ- 
χης , ο λίαν υχερβλεχο μένος ' και χχ3'' ύχ4ρ•^^σιν τοΰ 
ρ , χχί τροχγ τβϋ ί εϊς τ , γίνεται άτρεκής. ύχο -/«ρ 
χολλής οζυωχίχς το αλη&'ες &ηρχται. η χχρχ το τρί/^ω, 
τρεχής, χχί χτρεχής , ο μη χχρχτρεχων την χλή-τειχν. 
η ό ούίεις ίυνχτχι χχρχίρχμεΐν ευ φρονων. η χχρχ το 
τρεω, ο σημχίνει το άέόοιχα , γινετχι τρεης χχ} χτρεής' 3" 
χχι χΧΐΌ-,'χσμω τοΰ Κ, χτρεχής• ο γχρ εϋ-^χρσυς χχΐ 
εύτολμος την άλή•)ειχν λέγει ' ή χαρχ το τρέχω , ο 
μη τρεχομενος. 

Ατρευς , χχρχ το τρεΐν το φοβεΤσ3τχι. ωςχερ γαρ χαρχ 
τα τρέφω γίνεται τροφεύς , οΰτω χχ) χχρχ το τρέω γί- 
νεται τρεύς ' κχΐ αετχ τοΰ στερητικού α , «τρεύς , ό 
άφαβος. η χχρχ το τείρω το χχτχχονω , μετχ τον στε- 
ρητικού α, άτειρευς' χαΐ συγκοχη , άτρεύς,- ο άκχτχ- 
χονητος. 

Ατρ&ίίχς , χχτρχ'νυμιχον , άχο τοΰ Άτρεύς. Τχ χχο εΙς ν 
ξ ■φ ρ γινόμενα χατρωνυμιχχ εις 6ης, ίιχ τοΰ ι γρχ- ^ί. 
φεται, 1λίμνονί&ης, Φοινικίόης' κχι τχ άχο τοΰ εις ος, 
Βήλ'^^ , β)ίλίίης • Λίίγοΐ , Αχγίόης ' χχνάριστος , χχν^• 
ριστίόης• Μίνως, Μινωίίης, χχί συναιρέσει Μινώίης' 
ηρως , ήρωίάης , κχΊ σι,νχιρέσει Ήρώίης. ίεΐ" χρος-^εΐνχι, 
χωρίς των χχο των εις ευς' τ:ίΰτα γχρ όιχ της ει γρά- 
φεται . Αίγεύς, Άίγείόης. χχϊ χωρίς των εις ως Αττι- 
κών, ^ήλεως, 'Νηλείοης' Εΰνεως, Έ,ύνείόης. κχι χωρίς 
των άχο των εις χιος, "Αλκαίος, ' Αλκε/όης. κχι χωρϊς 
των εις ης βίς ους εχόντων τήν γενιχήν' τχΰτχ γχρ ει 
μεν βραχείχ, χχρχλήγετχι , &.χ τοα ι γράφεται , Ε.ΰτυ- ζο 
χής, Εύτ•^χοΰς, . Εϋτυχίόης • ^ ΐίλησδ^ένης , Ώλησ-^ένονς. 
ίίλησδ-ενίόης• Άχαμένης, 'Αχχαένους , Άχχμενίί-^ς' 
Ύυ-Αχρίόης. ει 6ε μχκρχ χαρχλήγετχι, 6ιχ της ει , Έ^ΰή- 
ρης, Εϋήρους, Εύηρεί07;ς' Εΰκλης, Έ,νχλονς, Εύκλεί- χυίίόης Θουχν6ί6ου. τχΰτχ χχν μακρά χαρχλήγετχι. ιββ 
6ίχ τοΰ ι γρχφετχι. τχΰτχ μεν χχρεντί-^^εντχι ο τε 
Λριγένης κχϊ '^ρίων ως νχτρωνυμιχά. τύχου ϋ χχ- 
τρωννμικοΰ Όντχ , χχρετά.^ησαν 6ιχ της ει όιφ-^όγγου, 
λυσ^είάης, χηάείίης , κχ?.}.εί6ης , άχιλλε!6ης , έχεφνλ- 
λείόης,' σκυ&ρωχείέης , &χρραλεί6ης, φιλομηλείόης• — 
Φιλομηλεί6τ^ έχχλχισεν άνχστχς: — τχΰτχ μεν χχρχ 
των εϊς^όης χχτρχνυμικων , κχ! των τύχων χατρωνυαι- 
κων. τχ άέ μη χχΤρωνυμ^κχ , 6ιχ τοΰ ι γράφεται , Λ;;- 
τοι6ης , 6 της Αητοΰς • Αχνχίίης , 6 της Αχνάης • Νιο- ίο 
β.'6ης, 6 της ϋιό,^ης^ οδ-εν το Φιλομηλείίης κύριον λέ- 
γεται είνχι. ει γχρ ην μητρωνυμικον , όιχ τοΰ ε έγρά- 
φετ XV. άλλα οϋδε "Ομηρος άχο μητέρων σχημχτίξει 
χατρωνυμικον. το 6ε Ύυν6χρ.Ίης , ουκ άχο της Τυνοχ. 
ρεως Αττικως , αλλ χχο Ύυνόάρους , 6ιχ τοΰ ι. Αια- 
φέρει το χχτρωννμικον τοΰ χτητικοΰ. τοΤς μεν χχτρχνυ- 
μτκοΐς έν6έχετχι τχ ονόματα των χχίίων σνντχσσετ•}χι, 
χχϊ μή. ει γχρ χίελφων οντων , τούτων εν χ σημανχι 
βουλοίμε^'χ , τω χχτρωνυμικω χεριτί^μεν το τοΰ• χαι- 
Όος χύριον όνομα- οίον, 'Ατρείόης Μενέλίίος, Πριχμίίης ^^ 
"Ειιτωρ. ει 6ε μή ώσιν ϋελφο} , οϋ χαείχ χρος-^ήκης 
κυρίου• άρκούμε•^χ γάρ τω χχτρωνυμικω , Πηλείίης 
έφόνευσεν 'Έκτορχ. τχ γχρ χχτρωνυμιν.χ α•ίιτό^εν ίχει 
την σηΐίχσίχν , χχν μήτε τους υιούς έχχγο,το , μήτε το 
του χαι6ος κυριον. τχ 6έ κτητικά οΰχ ούτως • χλ)ί χνάγ- ■» 
κη χροσνχχ•Λούεσ•^αί τι αύτοΐς. ει 6έ τις φχίη ΥΙλχ- 
τωνικός, ου χροσυτχκουομένοιι τοΰ Άμον ή χ>τωνος. ι5ι Α Τ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Τ 152 βΓίλίί ίατι. ίιο ΛνΛγΗΛίΒΚ ίίΤ ίηφίρίΐν τοΓί κγ^^τιχοΓ; 
■τροσ^γορίχχ, η χύριχ, οΤ»ν , Όμηρικοζ λογο< . βανιλί- 

Ζ» Ατρβί1ιΐ7ΐ, θ>('3ν»', χΰλι^σί, όοηκΜ των νλη-^ντικαν. 

ίχονσι τβ ι ιτροζγΐγρχμμίνον κχτχ την τχρχλήγου^χν 

«στ/ γχρ ΑτραΊχις η:ί{ Θιίβ»ΐ(• ηχΐ χχτ' ίτ^ΗΤΛσιν 

γινβτχι ΆτρίΙίχιΊΐ Ηοά Θήβχισι ' απ) κχτα τρονην 'Ιχ- 

νί*•ήν τβυ Λ ί/ί >» Άτρ»/ί^7ΐ χ-α &τβτ}<]ΐ ' χαί μίνιι 

το < τροίνβγρβίΐϋΑον. λ/γίί ίί ό τί;:ζ^/x^^, βτ< κζ-ηρ 

βί^ Α-^>;ναΓο/ Γ?ί β/ Οιφίονγου το «ν φωνΐ-ίν τρ4^6ντι:', 

β/βν, ίικχζα; , ι^χΛφν (ΐ',ίΐν , ^'ίίίν • τβ'ν αντον τρίτον 

χα/ β/ Ι»ΐ'«( Γ^ί α< Αφ-^ογγοι; γο ίν φχν?6ν «όνον 

τρίτουσ< ■ Αβγ^) ίη το α «/; >^ ΔίΓ Ίέ ν/νβνχ«/^, "γ/ 

Ίο ναρα ΤΜ -κοιητη χχαχι αί τοιχΰτχι ίίτικχ) τρϊηυτι τό 

*_ «/{ η, ίϊτί έτιχτβτχμίνα» ί/τ/ν, ίίτβ χ-.^χίχτατοι' 

ο,ον, ίν ΤΓχλχμαΐζ, έν τχΚχμΊ^τιν, Έν τχλάϋ^ί φβ- 

ρίοντι: — χ.•.( ΤΛλ/ν , ί'ν β^ίσνχιζ, έν β.';τσΐ}σι: — όίο 

όΐ τιν» σι/ΐίβιούμΐ^α μ^ Γ(3ί•ψ«νΓΛ το λ πχρχ τφ τοιη- 

τ))' οιον , 0/Γί ^ίαΓ; αγάχσδ'ε ιταρ άνόρχσιν εννη^η- 

'■"*'• — ΧΜ, — λιμΐΠ ΤΒ ΧΜ χχτχΤί: — Α(Τ ά^ γινια- 

σχίιν, οτ/ έτι μϊν τχν χρ7ίνίχ!νν πού ^ηλνΗϋν χρΆρχν, 

)ΐνιχχ μΙν »ί( ΐζ έστΙν ή εί•^(7χ τ~ν ■Ά•λ)ΐ9υντιχωνί 

•κροί^έσα' του σι Ύι'νετΛΐ ^ ίοηχή τχρχ τοΤς ■ποιητχΤζ 

5ο XXI τοΤί [ί/ίσιν 1 οίον, \"χντίς Αίχντεαι, κύνειι, λχμ- 

ΐΓχίε7ΐ, μητέρετιν' !;ΐ//χ» ίΑ μη ενρΒ•3γ »ί( βί ή εύ^εΤχ 

τβιν τιλη^υντιχχν , γίνονται αϊ τοιχϋται ίοηχχι χχτχ 

νρζζ3ε7ΐν του ι• ο.Όν , χχλοΤζ, χχλοΤΐΐ• ΙΑονσχί; , μ»ύ• 

σχισι' Ατριιίαισι. τοϋτο όε γι'νετχι, ενειόη ττίτβ ίο- 

τιχη Ίτλί^-^υντιχχν ^εΚβι ε'χειν ττρο του ι το α , η ίυ• 

νχμει,^ η ένεργειχ. έι/ιργείχ μ^ν , οίον ΑϊχΊΐ' Ιυνχμεί 

α, Οιον Φοίνιξι, Πίλο-ψιν. έκεΐ ούν το καλοΓ; χμ αο- 

φθι( οντε ίυνχμει ούτε ενεργεία, έχει το σ τρβ του ι, 

ΐί)7 τούτου χχριν έττεκτεΐνοντ-ίΐ ίιχ τον /, "νχ εύρε-')^ -τρο 

του ι το σ. έτι (5Α τ2ν οϋίετίρχν , έπειίη ούΗττοτε λή- 

γίί είί εί ή εύ^εΤχ τχν πλη-^υντικ£ν, έχ τηί γένι- 

χη; των έΐΊχΙ'ν γίνοντχι α! τοιχϋται γενιχαι' οίον, στο- 

μ^Ετο;, στομβησιν. οίτα»; έ Χοιροβο7Ηθ( είί το τοσβ'- 

τητος. 

'Ατριχ, τολίζ Τυ^ΐψ/ίχς. ΊντορεΤτχι ίε ντο Αιομηίους ητι- 

σ^ϊ^ναι ΧΜ ονομασάηναι Αΐ^ρι'*" ότι έιτιστχντος αϋτοϋ 

τα τοτ^', χειμωνοί οντος, συνέβη αί^ρίχν γενέσθαι. 

10 ο/' όί νχρχφ-^ει'ρχντες το ονομοι, Άτρίαν αΰτην αίνο'- 

μχσαν. 

Ατρυτοο] οι/'χ άιτο τβΰ τρ^χχ, αλλ" χτο του τρΰί) τρυτο^ 

χ,νϊ χτρυτοζ, σημαίνει ί^ τον άχχτχττοιτητον. ί'ν^εν χχΊ 

Ατρυτχνη, άκχματος, ού τρνομενη. 

Ατοντχ, χχχαχτχ, σχ\ηρχ χ:ΐΊ ι'τχυρ». σημαίνει 6ε κχ) 

ά3λχβη , οΤονχτρητα. νχρχ το τρΖ τρησα, τρητχ χμ 

ατρητχ , μετχ τοϋ ατερητίΗοΰ χ • τρον^ του η είζ ν, ωί 

α'.μη , άλμιρος. 

'Ατρντκνη, ή Ά^ηνχ. ίΥρητχι χχρχ την τρυτχνην , 'ητίζ 

έ7τΙ ζυγός, αντί τοϋ α^ίνχτβί' ταρϋνοζ γχρ η «?ίάί. η 

ΙΟ ίτρατοζι ΧΜ τρυφερά. 

Άτρίγετα] — τταρχ 97ν' άλβ< χτρνγετοιο : — ιταρα τον 
χ/γιχλίν τηζ 9χλχσσηί Τ);; χχχτχττονητου κ:α ττοΚληζ ' 
η τηί χχχρτου- εΐ μΙν νχρί την τρύγην•, ώ{ «'νΐΜ, οι/' 
νλανάφι' τρΰγη Ιε έσην ο Ληαητοιχχοζ χ*ρτο{ , άις- 
Τίρ, — Όνου κήΚαινα ότρυγηφάγον: — χ'^τΊ του χρι^ο- 
φ:ίγον, Ηχτχ νλεονχσμον τού ο, α'; ετϊ του χρνόεΐζ, 
όχαυόιι(• »« -τχρχ Άρχιλόχα, τρΰγχν ούχ εχουβχν η 
μη τρυ•/»»μέ:ην• ο! 6ι> , αόενόρον' οι ϋ, ττχρα το τρΰιιν, 
■τλι»νΛ7μφ. ατρυτος γχρ χτρΰετοί, και ττΚβονχσμφ τοί/ γ, άτρΰγετβί ο'υτχχ Ήρο)ίι*νός. η ιτχρχ τό τρύχειν. ε/ζ 3ο 
του; 'Αττιχι7αον<. 

'Άττχ, έ-ττι'φ-^εγμχ τιμητικον νεωτίρου νροζ τ»}.Λΐοτε• 
^ον. ε'ίρητχι τταρχ το χύ-τχ χχτά ΛΙλχιβοΐ'Μς , ''^°~9 
τοϋ τ ί/ς τ. 

"Αττχ. ού το έτιίφ^εγμχ., χ'κ\α τό Άττιχον, οτερ ό νοιη- 
τη^ χσσι ιιιτι-.ν, οΤον,' λτιχ τε υ.ηηί^!7ΐ μετά σφίσι: — 
γέγοί α «'τί το'• τχ Δα'β'ΐιον, τοο σ:;μχ.'•^ο:τοί; τό τι- 
νχ' οηρ όινλατιχσμχ τ-^ΰ σ αετΛ τον α, ασ7χ λκγε- 
τχι ΧΜ -φιλοΰται , Χί:ι τροΊ(η, ίιχ όίο ττ , λεγβτχι Άτ- 
τ/κΐ;• σημαίνκί μϊν το τιΐχ , ■φιλοΰμανον ίχ7ννεται όε ήο 
το 'χτινχ. τχ -αχρχ ΑττίχοΓί όιχ όΰ > ττ γρ•χφομ{νχ, 
■κχρ ηαιν ^ιχ ίΰο σσ , ^χλαττχ •^χλαατα, όρυττω όρυσ- 
βω Αημοσ-'ίίί'ηί, 'χττχ ίΐί\έ.χ3η: — τοιτί' ϊΓ<ν , 'χτηχ. 
Φι-ρ^κι^χτης ίε έχχίιρχν τοΤ^ έτ' αρΛμοΖ, τοΤζ ϋχχ 
τχλχντοι^' χλλχ τρο-^Γί ^'φη χττχ ιτχντιχοντχ: — ο 
χαμιχος όε χρο-ΐΆον αι/το ■κχρχλχμβχνει' Υϊή^ου χε- 
).ι^^ίν τ);ν'κ' χττχ γίνεται : — λίγει οττοτ» χιλιό^τν γί- 
νεται. Ομηρος ό^ έτι φιλ.οφρθΐη7ίχ•( αντο λχμβχνει, 
Φίϊ•.ιζ χττχ γτρχιέ. 

Άττίχό;, τό έ•^νι»ΐν, ό Ά3ηνχΤοζ, ιΥρι;τχί ταρχ τό'Ακτη, ίο 
ΆκΓ.'Χο;, χαι Άττ.χό.;. Άχτη γχρ έχαλεΤτο ή Άττιχη' 
Ό-^εν χαι 'ΑλγχΤοι οι Ά^ηνχΤοι έχχΚοΰίτο. 

Άτρΰγετον, α^ήρχντο^' η χνί^μενον χαι χβυβνον' ίΚΚοι, 

χόρον ΧΜ τολί'. 

ΆτΓ*γα{ , ό Όρνις, οϋτα λέγεται ΰπό τίν Άττιχϋν 

η έτι τίΖν 'αρταιυ ατό ττ^ς φλονϊί 

γενομένη ρΐ-ξις. οι ίέ, των κλχμέναν άρτων τχ "^ιχί• ΐ08 
διχ. τίθεται η λ^ζιί έν) ταν ίΧαχΙστων- 
Άττάρχγοί , πχρ.ό τό χταρχγός τις [είναι."} ΥίαλλίμΛχοί, 

Ούό^ τον άτχρχγίν τι όέίοιχίν. 
"ΑΓτε79χι , το χΚλεσ^χι χμ ττηίχν. ιταρχ τό χϊσσχ 
το όρμϊί , γίνεται ασσοα' τροτγ τοόν όυο ββ εις ίύο ττ, 
αττο). 
'Αττιαουργίί , τό είργασμένον τόν Άττιχον τρίτον χμ ρη- 

ματχ χ- Γΐ-.ιουργη. 
'Ατίφιν^ ο ά' ήέρχ τχΖρον άτύζει ΟΤχ χχτηβολίννι — 
χΐ'Τΐ ταυ χατχτίττοιν σχμχτι χμ '4-νχ^' — '-^^Χ^ ό' 'ο 
άίόΛνέχ λεΰσσει. 
'Ατίφιΐν, άφροντιστ2ν. ^'Ατίζων, ατψ χεριφερόιιενος , ηα- 
τχτίττίίν • οί/τα'ί ίέρον έν ΰχβμνημχτι Ν χαίνιίροιι έν 
&ηρΐχχοΐς. 
Άτυ,^όμενοι , τχρχσβομενοι. άτίαι , το τκρχσσω' ατΰσβχ, 

ν.Μ χχτχ τχρχγί»^ην , χτΰζω Αίολιχϋς. 
'Ατυχεΐν, άντΙ του ατοτυχεΤν ΥΙλχιταιν λααβάνβι. 
Άτΐ'χ-^είί] ^στι τεΰχΐιΐ τό έτιτυγχχι^χ' ό μίλλαν , τιΰ- 
ί'»• ο ίί^τίρος οίόρΐ7τθί, ετνχον' ό τΛ•^;•Γ/χβ';, έζΰ• 
χην ή μετοχή, ό τυχειζ . χμ ό τυχ&ε'; χχτχ τλεο- 2ο 
νχ7μόν τοΰ •^ ' XXI μετχ τον στερητιχοϋ α , ιΙτνχ•9είί, 
ο μη /3οι;λοα£νο{ τι;^ίΠ', άλλ,' χτοβτρεφομειοί «/; τβ 
όιχμχρτβΤν. σηαχίνει ό^ χμ το χχτχτΚχγεΙζ, φοβηθείς, 
— νχτρόί φίλον όΥ/ν άτυχ^είς, Ίλιχίος <^. 
Άτϋμίνη , ίτ^ συνεχόμενη. "Σοφοχληί, Έ» τόϊν γχρ αι- 
σχρών λημμ^ίτχν τού^ χλε.'ονχς 'Ατχμέίους ϊόοις αν η 
σίτασμέίους. 
Ατίοντα , έν *Γ{ΐ οντΛ , βλαττόμίνον. 

ΤΟ Α ΜΕΤΑ ΤΟΤ Τ. 

ΑΣλ] «ί* ■χ-αλαι χερίχηλα: — τοΐ ίχρ* ^-.'λ* • χαί βόας $α 
αί-'ν , τάς ίηρας βύρσα * »<χ' «ι'αλίΛν ' χαρά το ανω 
το ί;ηρχίναι. 

Αι>γή] χαρχ τό όίγ» , άγη χλ« αίγη , ώ' ϊί ιίγόμί^* • ί χ5Ζ Α Τ Ε Τ Τ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Μ Ε Γ Λ. Α Τ ι54 σχοτοί γαρ -τχρΛ το έχιαχβυ^χι ήμϋζ. Πίά Λν'/χφμχι, τ*χη*όν , χλ) ηλτχ ίιχστασιν' οΐον οϊύν, τα Γί , Δϊ;μο• 

τβ ^«ίϋ^Λ' . Ίλιαίοί -ψ. σ^βνβ/', ό Ί'αιχννηί. τούτο ιίέ γίνετΛΐ•, 'ίνχ μη νομ,αό^ ^η 

Αυ1•η . ■η φά-ν^• τ.«(»« τβ «ι/'γ^'. χλγλ τρονψ' ίι' ι/ζ ανγχ• (Τίχι ά'φϊογγον. 'ότβ ΟΒ ον τιροηγιΤτΛΐ ττροτΛκτικον φήί- 

φτχι Μαι φιατ/φται τα τον ανΖ Άτολλίίν/οί όβ , τχρχ ν^αν , οϋ όίΐ ^Γερι7τι'ζ^ιν αύτο, ο!ον , Ιαχ^ , νλη, 

το χυω το .^α•νί οτίρ έ•^ ίιχιρεσβι αί.ν λίγετιχί' χαι Αι/'λοί , το φανητηιον Όργχνον. νχρχ το χι ω το φίιΐνί, 5° ί'ί αντον αυτή• κγ^' τροπ} . ανίή• Αΰίχ 'ό ττι φρο- 
^ο νίΐίζ: — ']ί,£χΰ6», μη κίΰ&6 ■.οω: — νχρχ το «νά>\ 
ανόχ , χ{ αιγη σιγϋ. ανό-'ί^ χνόίϋ• 6 τιχρατχτιπίί , >ρ'- 
ίχον τιυ&ίί•)/ ' το τρ/τον , τ,νίχε η'υίχ ' χ:;ι το ■χροζτχχτι- 
Ηον , χνόχί αυίχ Ανε ά' "Αρη•: έτ/ίρΜ^-αν. 
Ανίρντχν. 1<7τ/ον (ΤΙ το χ , ου μόυον το Γ,αοΐί (τημχίνα, 
Ιίζ ίη τβί> χλορ^οί • αλλ* }ΐ:α το ο'τ/σά), α'ι," «'τί Γθ3 ΛΧΟ- 
λ3ΐ.3θΰ ■ 0^ μ(,■^ο^^ γχρ τον ομοχϊλεκ,^ον υτμχί'^ει , αλλ* 
χ.Μ τον Ο'Χι'τχ την χίλ^ν^ο:• 'ίχο-^τχ• ο -γχρ χ-Λθλου3^ν 
οττπΆιν χχοΚου•^(Τ. ήτοι οίν Ιμοχίλίν^οί , η ότη'σίιΐ 
(Υα,'ν την οβοΐ'. το όί χ το αημχΐνον το ον/σω χπο του 
α\Ι/ γίγον6 χχτα άτοβαλην. 'άίΤΒ μετχ του ϊ'ρντχν ■, Χ8- 
ρντχν • χχί -πλίονχσμω τοί υ, αϋίρυσχν' τουτέστιν, εΙς 
τουπίσΐύ χνεκΚασχν τον τρχχηλον τον ^νομενου ίιρείοιΐ) 
ίί'ί τρβτεχειν ί;'< ούρχνόν. 

Ανάχίηί, »ντχρίσχθί;, ^νμωίη^;, ^ρχσυς, ύπερόπτηζ• αττο 

τηζ χντοί άντωνυμίχζ, χμ του άόω , αΰτοχάηί χαι «υ- 

^χίηζ, ο έχντΜ χρεΐχΐύν' ΜίΤν γχρ το αρίαχειν. χχτχ 

ΐ6[) τριτην τον ο ί/ί χ, αύ^χόηζ' χο:< κλίνετχι χϊ^χόης, 

χύ-^χίονς, 

Αυ•^ίντηζ, ό φονενς ό εxυτο•^ χτιννύων' το γχρ έν τ^ 
συνη^εΐΛ, έτερον ε'/ρητχι έχ του φενο! , το ^ρονεύ^' χ::ι 
έχ3λί\Ρει του ίχσέος, ενοζ , 6 φόνο(• ονοα* ρημχτι- 
κον , ΙΊτί/ί • μετχ τηί χύτοζ άντΛίνυμίαζ , αύτοίντης ' 
ΧΛ< ένεΐ •ψ/λ•ν ψιλΰ ηγεΤται , αΰτοεντης τις ων . ο' έκν• 
τον βίλΚαν τοΤζ έ'ντεσιν, ο έστι τβ~ί βελεσι. το όε εν 
τ» συνη^εΐΛ , έ'οιχε τχρχ το χυτό χχι το ε'ντηζ , ό ίχυ• 
τον έτχφεις «/< ττχντχ, χμ ων χύτεξοΰσιος , χμ μη 
άλλου βλλ' έχυτον ων. 
10 Ανίηβ•77χν, ενίοΐΌ!/, όνομχστην, όμοιοφ^ογγον , επΙΓλχν- 
χο-^εχν » πρόμχντιν ' η χϋίήεσσχν έττίγειον έττι Κίρχην 
φχρίΊοιχ'ίχ. 

Αν•^έχχ7τχ , τχ χνλκ χ:ΐί άλη-^7] , ο%ν χύτχ τχ γενόμε- 
νχ' ΧΜ λόγοι αυ^έχχστοι , οΊ σχΦεΤί χμ σύντομοι, ννν 
τον αϋδχόη. 

Αύ^ι μενεινί το^ιχον έτίρρημχ, χύτο^ι, έπ) τό-χον έν 
γενιχη γχρ, εν τοη',ιη χέ<7ει Κχμβχνετχι.' Ομηρο:, Αν- 
Τθ3 ο/ ΧΜ μοΤρχ τετεύξετχί : — Αΰτου χ' ε'ν•9' χχχχοι- ανΚίί, (ν<; ίχίω 1 δχλόί. σημαίνει τον »ίζ εϋ3υ ανχχοντι- 
σμον του α'/μχτοί ' — χΰτίχχ 6' χΰΚος χνχ ρΐ-.'Χί •κχ• 
χυι: ηλ3εν Αϊμχτος ά-Αρομεου : — χχΐ περό•η: μετρον, 
ίΐ τχς τερόνχζ , ΑύλοΤσι όιόύμοισι τίχροι^εν Ιχιϊχλχ 
ί,Χίν : — χχ) το χοιν^ νοοι,'/ίβΐΌν μουσιχον ο/!γΛνον, Αυ- 
λών συριγγών τ' ένοττην. — χχΐ το στχίιον, χχί έν 
συν•'^έιει , Αιχυλοζ. εΥρητχι ίε ίιχ την στενοτητχ' χχί ζι 
ην χοίι χυλχνχί , τχ μεταξύ των φχρχγγων στενχ έτι 
μηχοζ φερόμενχ ονομίζηυΊΐ' χχΐ έπχύΚει(, τχζ μετχ 
τ.χζ χίλεΰ-^ονζ χνχτΓχΰιείί' ατο των μου'ίχων Ιργχνων. 
χχι γχρ όιχ στενοπίρου έττιτεχνήμχτοζ το ιτνεΖμχ των 
ανλοίντων 6ιχ•ίέει. 
ΑύλοΤαι άίίυμοισί} τχν το εις μηχας χνατετχμενον , αυλον 

χχλεΐ' όβυμον όε, το συμφυές, ει'ζ το Λνλ;ί. 
Αί/λΐττίί τρυφάλειχ , ή έχ ιτολλων μέρων χχι νοιχίλων 1 ' 
συνεστϋσχ , χα-^χττερ χχί τχ του χΰλου μέρη. η είζ οξυ 
χχοληγουσχ, χχ^:1 αυλός έττι την της γλώττης είςβο- 
λην. η χϋλίσκον εχουσχ ■, χχ5' ου ττηγνυται ό λόφος ' 
εστί όε ειάος ττερίχεφχλχίχς. η χοιλόφ^^αλμον > η στρογ- 
'ϊ'ί-λοΐ', χχ} αϋλωνίχ, ομοίως. 
Αϋ'/.ωνίχ•, το'λις ύτο Κρίτω'^ιχτων χτισ&εΐαχ , χχι ατο 
τ.~ν ττροχειμένων αυλωνων εχουσχ το Όνομχ ' ύστερον έε 
τω χρόνω ¥..χυλων!χ έχλη^η. 
Αυλή, ό ττεριτετειχισμέΐΌς χχί 'υνχι&ρος τόνος, πχρχ το ίο 
α» το πνέω, γίνετχι αι'^, χχί χϋλη , ό νερητνεομε'.ο; 
το'τοί ■ Α^λ^ί έν χόρτω: — έν τω περιφρχγμχτι τί,ί 
αΰλης , έν τω μεσαύλω. χόρτοι ϋ οι τροχοί, οτι αττο 
χόρτου χχτεσχευχσ^ησαν. 
Ανλητρίς^ εστίν αύλητηρ αΰληττ.ρος' είτχ ττχρωνυμον, χυ- 
λητηρίς , ως σωτηρ σωτηρος σωτηρίς , χχι έτηρ έτηρος 
έτηρίς , χχι τρίίτηρίς, 
Αΰλΐζ , χττί του χΰτό&ι χΰλισ^ηνχι τον Έλληνιχον στρχ- 
τον. ή εν-3'εΤχ, Ανλ/ς. εστί ϋ ττόλις της Βοιωτίας, έχ 
τοΖ χϊλίζω , αϋλίσω , χνλίς. χχ] τ! μετέχει; έτειοη ί«εΓ αο 
σννη•ίρο/σ•^η άπας ό 'Άλλψιχός στρατός. 
Αυλιςΐ 'Έ,γγνς γχρ νηων χχι τείχεος, ανλιν έ'^εντο: — 
αντϊ του αϋλισμον έποιησχντο ■> έστρχτοττείευσαντο, έχο- 
σ,ιιη^ησχν. έχ του αυλή, ώςνερ φήμη , φημις• χλίνετχι 
αυλιος χχι αυλεως. το: — την εις τοτον σχ^σιν, αντι του εκεισε. χμ ως- 

ττερ ΧΎΟ του χγχου , άγχό^ι, ούτω χα από του αύτοΰ, , , , , » , /, ,, , /ο. < 

«^Γο'.^.^ ,* α'ί από τβϋ Λ;ί,3θί γίνεται Αεσβό^ι, ούτω ^'1^5' /-.?^°''.~./ί1_". -Γ^ίΐ^.. ""Λ^Τ "Γ",»!* 

ΧΜ «ΤΟ τοϊ χύτος, χύτό&ι' χμ χχτχ σνγχοπψ, χΰ^ι. 

όιχφέρει τοΰ αυ-^ις- το ιιεν αύ-ίι, τοπιχον επίρρημα 

από του αϋτό&ι ' το ίε «ύ^ις , σημαίνει το πάλιν χαί 3β μετχ τχΰτχ. τχ εις ις έπιρρημχτα, πεφυχοτ* λέγεσ^χι 
χχι ανεν τοΰ σ, ό'ιχ τοΖ ι γρχφετχι• αύτις, χμ αύτι' 
μέχρις, χχι μέχρι ' χϋ^Ίς, χχι αυ-3^ι. η τχ βχρυνομενχ 
έπι^ρήμχτχ χποστρέφουσι την ει όίφ^ογγον , οίον χυ•ίι, 
νόσφι , αντί του χωρίς χγχι , οΐντι τοΖ εγγύς ' "φι, άντι 
ταυ Ισχυρούς ' νχιχΐ , αντί τοί νχί' η χι, αντί του Ότου• 
ν4-ι. αντί τον «4- ίι•ψβς' τετροίκι, ίζάχι, πλειστχχι, 
πολλχχι . όλιγχκι. 
Αΰίχχο! , αβρομοί, πολυηχοι ' ^ πχρχ την Τχν, ο σημαίνει των βχσιλιχων Ί'ππων το εμπλεγμχ. ανλος χαι είίί 
ΰίχολχστου σχημχτος, λέγονται δε χΰλχΤχι, χχι τχ πα- 
ραπετχτματχ της σχη'.ης , ώς πχρχ τω Θιολογω. 
Αυλχξ , σπήλχιον κοΓίΊον, £ι.-'ρ'^ξ, χχι αρότρου τρίβνς. πχ- 
ρωνόμαστχι πχρχ το ανλός. χνλχξ γχρ λέγεται ή έπί- 
μηχβς τομή. η επιμήκης όιχχάρχζις του αρότρου, αϋλος 
έέ έστιν η επιμήκης πχρχτασις. πχρχ τό ανω τό φωνί•:, 
β μέλλων, αυσω ' ονο.αχ ρημχτιχόν , ανλος. αύλησμος, 
έχ τοΰ χνλω τό τρχγίόίο' αύλισμός 6ε, έπΙ της ανα- 
στροφής, ως τό, Ηΰλίσβην έν τί) έρήμω: — χχ) αύλι. 
οόήναι. εστίν αλες το α•ίρόον. έν τούτου γίνεται άλί^ω' 
χαι χλιζομενοι , τουτέστι συνχ^ροκ^όμενοι, 30 την φω.ήν, ίαχός• χχΐ η χχτχ πλεονχσμόν , η χχτχ Αυλιον ίίντρον] Ήόε χχί αΰλιον χντρον: — νχρά το έν 4° 

βτίρητιν , αίχχος' χχί πλεονχσμω τοΰ ν, χύίαχος. η αντω χύλισίίήνχι τον Αιόνυσον. 

ταρχ το ίχχή , ίχχός , χχι έν αννΆέσει χνίαχος' ϊνχ Ανος , ό ξηρός' ονο.αχ ρημχτιχόν. έχ τοΰ χυω, το ον βρε• 9ημαίνγ τόν ξηρόφωνον. Ίστέον Ότι τότε ίαι περιστϊ- 
ζειν το ι χχι τό υ, ήνίχχ προηγεΤτχι χΰτων φωνήεν προ- χω, η έχ του χυω το ξηραίνω , γίνεται χίος ό μη υγρός, 
«λλ' εις αυσιν χχί χαΰσιν έπιτήόειος. 1 55 Α Τ ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Τ ι56 Αύόνν 1 η ^ρίτιις. χχρχ το χυω τό ξηρ.-ί'ινχ , ανονί^, 
βχα" ΐχόνη , κχΐ ΎΒίρΐ) χίρο'^η , χχϊ βχλλιι βελόνη. 
Αύρό^χχς , η άμηλος. μΐμνττχι ΥλχρΆΐνίΟζ ΐν Ήρχ• 
χλίΓ, — χύρόσχχίχ βότρυν Ίκχριΐύνίης ■ — Ερχτοσ-ίί- 
νη{ ίί «ν ΈτΓΐ•^χλαμ/χ , το χχτχ βάτρυν χλημχ. ^ «'Ρ7; 
50 ΤΜ 06 έττΛίχρημίνη τΐί ονσχ »7χ);. οσχη γχρ το 
χληιιχ. , _ , , , 

Ανρχ , η λ5»•τοτατ>ί ττνίη τον χνίμου- ΐιη ϋ -τχραινυμον' 
χχρχ το χήρ , χρχ' χχ' τ}.€ονχ7μχ' του υ, χνρχ. μΒΤΧ- 
χάίν ■γχρ Λτό αρτί^'ίχιϋ εις ■ίηλν»ον γ/νβί , χς ^υιτι^ο, 
ζύττρχ' γχ^τηρ, -/χατρχ• 6υνχτχι 6ϊ κχΐ λτο του αηρ 
βί'ρο; γίί'^σ-3'.-α χέρχ' "Χ' *■*'''=' ΧβΧ^ιν > χνρχ, »ί 7Ρ**ί 
•γρχϋς, ϋχΐ ναβα νχϋί. η χήρ• χυήρ' καΙ λχτχ τροτην 
τοϋ η ί.'; χ . ο!» Μ'ηΡ • ."-ν'Ρ^ ;, :ί'•^ρχ- 
(Ι Ανριον^ ταρχ το ανοϋ Λ/'ολιχον (ο τ);^ιι.-ί<'νί< τ;;:/ ι^α/ραν)^ 
«ί/ον. κχΊ αίιριον , το^χρονίΜΐ'. η νχρχ_το χν•^ι, ο 
χαί χνρι, τροτν' «">?' ον. Αΰρυν τί/ί ί<; χΰ^ι(. η χχρχ 
το ί,/αϋίβ•^*/ ύτο τοί >/λ.Ό«. 
Αι/ί.'-ίΤ•;] Ισ^:/», Ίιτχντηί• μχΙ ύχερβιβχσμγ , Αυσίτης. 

Ίιτχίχ -γχρ χ^ρχ ΐ'ί'ίν , ΐξ ης ην- ^ _ , 

Αύσ/ον] ΧΛΪ ό μϊ^ν 'ϊβυκα χνσιον λί-γει , οίον. Ου γχρ 

αντιον τλΪ; Ύυϋαΐί•- — ό ίί Άλχ,αχν, Ύχυσί* χχλλχ- 

,</λ,: — ο ίί χίιητης, κχτχ ίίχιτχσιν χχί τροτην τον 

10 Λ ίι'ΐ η' οΤον, Ύηύιτι'ην ΐόόν : — ονίεΐί γχρ τον σχημχη• 

σμον χντοϋ κχτχρ-^ίΊσεν. έγω όϊ ήγοϋμ,-α^ οτι χρΜτβν το 

χχρ' Ί;3όχΛϊ • όεύτερον , το χχρχ 'Αλχαχνι • τρίτον , το^ 

χχρχ 'Ομήρψ χχτχ όιχστχσιν. οκτΛί Ηραιίιχνοί χέρι 

χχ-'^ϋν. _ , , ^ , , ν 

Ανσονες, οι 'Ιτχλοί' χχι Ανιτονίχ^ η Ιτχλιχ- ουχ χχο^ 

Αύνονοί τον Κί'ρχη; η Καλι/ψοϋί χχί 'Οόνσσέως• αλλ 

ΟΤΙ τήν Ίτχλίχν οϊ χχροιχοϋντες ίποικοι ι\υζενχ έλε- 

γον ■ XXI χχτχ μετχ'δ'εσιν τον ζ είί το ι , χχϊ τον ε 

είί το ο. Αίσονίί. οι Αυζονες, οι χ•^αινες. 

20 Ανττχλεχί] Ανστχλπχς 6' ε^ηχε χχρηίόχ^: — χΰχμηρχζ, 

ξτοχί • χχρχ το χΰω το ξήραινα • έξ ον χνος , χχι χνχ• 

λίοζ , και χΰατχλεο4• _ _ ,■>.,- 

Αυτή, χχρχ το χύίή. ανόή , χχΐ τροχ^ χντη , Λ-'ί εν τω 

μελετωνοί μελεϋναι , χχρχ τί μελίτη- μελέτη τ/χρ η 

φροντίς. η χχρ'• το χΰ^ το φί'νω , γένεται _ αί^τ)^ , α'ί 

χχΐ χχρχ Τί ΧΜ το χνεω, *ύαι • χχΐ εξ χντον χντμη 

Ηχΐ άϋτμη η χνχχνοη. _ ^ 

Άιίτί/ χχντχί αρ/ίτουί] έφχνί^σε,^ χροτεχχλεΤτο^ χντειο 3ο xντ^3 , χντεον χύτουν' κχι το τρ.τον, χντεε, 

Α'-'^η/ρό;] χχρχ το χνια το ξηρ:^ίνί!, ό μέλλων, χνσα• 
ίξ ον χύντηρόζ. σημάνει στρυφνόν , ξηρΐν , ανχμηρον, 
βχυ&ρχ•χόν. ^ ^ ^ , ,..,,.. 

Άντή, σημΜί-'/ει ίΰο• τι/ν /θο^ν , _«; το, — χυτή 6 ονρχ- 
νον ηχε: — χχι την μχχην, ώ( \ο,-— μηττκρχς χντη;. 

Αντχρχηί] χχρχ τό χντο;,_Χχ! το χρχω το βοη^ω , ό 

ίχντί'. έτ.-'.ρχων χχί βοη-^Ι'ν. είζ το χοίχρχης. τέασχρ* 

ίΐβ'ιν' εττ.όρήΐίΧΤΧ χχρχλχμβχνομενχ βχρύτονχ' συμχε- 

40 ρισχχΐί^Χ' γ»ρ *ί8' "^ν, Ύ^νιχ^ τϋν χλη^νντιχϋν χν- 

τχρχαα, χϋ^χόιικ;, νοσώία; , χχχοή^Λ'ς. 

Α'^τε\ «το τον α τον σηΐίχ'ινοντοι; το ίχ/σω , γίνετχι χτε' 
χχϊ χλίονχσμω τον ν , χντε • Αντις ό εξ οχ'σο) χλητο 
Λ/.^ονί'- — τημαινει το ίξ ύστερου , η το ίχ δευτέρου• 
ίχ τον τ/< . χχΐ Μ«τα τον χ τον σημχίνοντος τβ βι'ί τχ 
ο'τ.'τϋι γ/νίΤΛΐ άτι;- χχί ώ; χχρχ το ίρναβι, γινετχι 
ΰίέρυταν χνίριυιχν, ονται χχί χτίί, ο (τημχίνει το χχλιν, 
γίνετ:α χλεονχσμ^ τοϊ/' ν . χυτι;. όιχφέρει όί τον χχ- 
λιν. τό μίν "γαρ χχλιν ίιτι τοχιχον , και το εΙς τοντ/• 
5β σβι ίηλοΤ• τό 6ί αΖτα, ΐττΐ χρονιχόν' τό ίγ^/ϋτιρον 
ΐχρ ίηλοΤ. Αίό^η , λίχη , κρχν/η , χυχμός , φ-ίορχ, γ.χ•.ιο—χ.^ειχ, 

ξηρχσι'χ. 
Αΰριον, χχρχ το χνρχ' ο χχί μχλλον βούλετα* το εω3'εν 
σημχΐνειν διχ το , Αύρη ά' #κ τοτΛίιον '^υχρη χνεΐ 
ήίίύ&ι χρο. 
Αΰρίζειν , ριγούν ' η κχι το εΙς χνριον ΰχεοβχλλεσ^χι. 
Αντμη , νημ:ανει χνχχνοην , ευίύόίχν , οσμην, φανην , ^υ- 

χην, λιγην , χχχνον. 

Αντι'χχ] Λυτ'χχ 6' χργενν^σι χχλνφχμένη ο&ονι/ιτι : — 

εΐτιν έχ'ρρηαχ μεσοτντοζ, χχΐ χρίνον ίηλατικόν' τη- 

μΜνει ίί , χχοχχρηοΛ , εν^εχ;. ω:χερ χχρχ το χολλχ, 

γι\ετ:ΐί χολλχχι . χχί όλίγχ όλιγχχι , χχι ίέχχ 6ίχχ•/.ι, 

χχΐ χχρχ τοντύύν Δ^ριχαίν τουτχχι , ως χχοχ Πινίχργ, 

Τονταχί χεξχμένηί'- — ονται χχΐ χχρχ τ» αυτχ, χχ;- 

τχχι ' χχί χχτχ χντί&ετιν , χυτίΛΧ , χχΐ χχρχντίχχ. το 

τι , ι. ίίχτί; τχ ε!; χχ έχιρρήμχτχ εχοντι το ι χχρχ- 

λνγόαενον , ο.Όι/ χυτι'κχ , ηνίχχ, χην'χχ. 

Αΰτίτη;, ο χ^-'ρίζ χχρχχνμχτος οΓ:/θί , οίον ε-^ηαχτος' η 

ο έχιχώριοί' η ο χμιγηί' η, »{ ΐνιοί, 6 ίευτερΐχς' η 

ο έτετειο;. 

Αύτχρ] Αντχρ έχει χόσμη-^εν : -τ έχειδη ϋ έχοτμη-^ητχν. 

χντχρ χχί χτχΩ , χοϊΌν εστίν χνχλογχτερον ; χχί λέγ^υ- 

σιν , ΟΤΙ τί χντχρ έχ τον χτχρ χχτχ χ?.(θνα'!μόν έστι ' 

τό 6ί χτχρ ον όυνχτχι γενέσ-^Μ έχ τοϋ αντχρ χχτχ 

άχοβολην του υ. χχναιν γχρ έστιν ο λέγχν . οτι χχρε- 

χόιιενον εστί τ^ εις το χ αυνεστχστ^ ίιφ-^ογγα μετχ 

την χχόστχσιν του υχοτχχτιχοΰ Φανηεντοζ , έκτει'νειν 

το χ' χχί ούχ έτερος λβγοί έχιχρχτεϊ" οίον χλ.-«Α,Ί 

χλχ!» ' Γ^ίΤΟί . αίτοί ■ ονρχιον , ουρχό.ον " χεφχλΜΟν, 

χεφοίλχδιον. είχερ ουν χχί ό χντχρ σύνδεσμος ίνόειχν 

τον ν χέχον^εν έν τω χτχρ . χχρε.'χετο αν χχί ή τ:ϋ 

χ ίκτχσις. ί/Λ-Ρί'ρίι ίε τον άέ' ότι ο μεν χϋτχρ , χρο- 

τχσσετ:α' ό 6ΐ δε, ύχοτχστετΜ. οξΰνετχι. η 3χρυνε• 

τχί\ οϊ μίν ουν οξυτονας χνέγνασχν . οι; )^χλλ.'μχχος' 

οι δε , βχρύνονσι , λόγκ τοιίύόε " χχτχ λ'-ξις εϊς χρ λη- 

γονσχ , βχρννεται' οίον, χφχρ, x■^xρ^ δα αχ ρ , στεχρ, 

ου•άχρ. ρητε'ον οτι ουδείς συμχλεκετχι σύνδεσμος η χε- 

ρισχαιμεν^ η βχρείχ ' χχντες δ- οξύνονται. 

Αΰτίύς, έχ/ρρημχ μεσότητος χχρχ τω χοιητγ. σηαχένει 

δύο' το όίίοίχς, ως το, Ώ.ς δ χυτως Μ,ενελχος χρηί'ος 

εντε' ίδννε: — κχι, Αυτως μεν φχσί φχγέμεν: — 

σημ::<νει χχί το μχτχιΐύς , ως το , Αντχρ ίμ αντως 

ήςό'χ δευομενον : — χχί, Αύτως γαρ ^ έχίεσσ έριδχι- 

νομεν : — Χχί ^ιλοΰτοί , Χρος χντιδιχττολην τον έτε'ρον 

τον σημ:•:ίνοντος το όντως, ει δε μχτην σημαίνει , •\\/ΐ- 

λοντ.•ί<. τό στερητιχον α λ^ίλοντΛ/. Υ\ί•ίεν χαραγετοα 

τχ της μεσότητος έχι^ρήαχτχ; έχ ΤΛν χλη^υντιχων 

γενιχων. χχί χως έστιν η γενιχη τον ονοαχτος; έστιν 

έτος, ό χλη-^ής' μετχ τον στερητιχοΰ χ, άετος' χλίνε• 

τ:ίΐ χετον' η ευ-^εΐχ των χλη&υντιχχν , άίτοι , •ΧίΤ»ν• 

εξ χντοϋ έχί^ρηίίχ. άέτως' χχί χρχσει τον χ ε εις την 

αν δίφ-ίογγον , χύτως. 

Αυτός, αέρος λόγου χντωνυμίας. αντωνναίχ δ^ι, βχ της αντί 

χρο-^έσεως, χχΐ του όνομχ' αντί ονόαΛΤΟί γ*ρ χχρα- 

λχμβχνετ.α ' τχ δε χχρχ τον ονόματος , διχ τοϋ ω με- 

γχλου γρχφετχί. αντωνυμία χρωτότυχός έττιν , η χλ• 

ρχγωγα; χχι χό^εν γ/νίΤΛί ; ίχ του τράτου τρθ(ΤΛΐτον. 

σημαίνει δί χίντε. χρχτότυχος αντωνναίχ , αντος , ον• 

το(, ΐχεϊϊ/ος. οδε , χχί ο διΆιχ, χχτχ χχρχγωγήν. αντος 

ο ιιόνος' ώς τό , Ύυδείδης. αυτός χερ εων . χροαχχοι- 

σιν έμίχ&η ■ — αυτός ό τόχος , ώς το , Σ,τητ «ντον, 

χχί λχόν έρυχχχετε: — αυτό; , τό σωμχ' ώς το, — 

αιίτονν δ ϊλώρια τεϋχ» χυνισσιν : — αιντό< , ό χατ' 3ο 4» 5• 178 107 Α Τ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Φ ι58 ΐζ^ΧΨ^' ί^ζ το, Έ,ί <}.-' ηβ μη ίκησιν , έ•/Μ ίί χΐν κϋ- 
τ»ί ί' λΛ'α,-α Γ — κχι αι'ΐ το, Ούκ χγγελο;, οϋκ ίν&ρω- 
πος , α},λ Λΐιτοι; β χυ(ιΐθί : — κχ! αύτος , η χντα!νυμ/.χ. 
Αιττ^ , ίίίΗΤίαη χντίι'νυμίΛ' αι/'ττ; ϋ, χμαφοαίΗη. 
Αντΰματως , αυτοχΒλίνστχς , αυτοκλήτως , «ντοβούλως, 
αντοΊτρο^'νμίίχ' νχρχ το μεμίο , το ττρο^υμονμ:» , ο 
'° ττχΆτΊΤικος ΤΛρχ}'.ε/μίΐ•ος , μέμχμοα, μεμχτχι , γίνεται 
μ.χτο4, ω^ βέβχΤΜ βχτος• χχι χϋτόαχτος, ο χντοτΰό- 
κΤνμος. η χττο τον μχατενίύ το <,5/Γαι , η αχτοι το (τνμχι- 
νον το χΰτο , γ/νεΤΜ μχστός . ον ίττι-^-ητον'τι τα βρ^<Ρη ' 
χχΐ ϊζ αυτόν, χντομχτος , ό αϋτοζήτητος , ο" μη τταρ' 
έτερου έττι-ζητη^εϊ;, αλλ χντοζ ίχυτον έττχγαγιόν. 
Αντό^νον'] δύο ε1$η εϊσ'ιν χρότρχψ• χχί το μεν, χχλεΡτκί 
νηχτόν' το όε , χϋτόγνον. κχΐ το μ-ν εκ συμβολής ξύ- 
λων έχον το ελυμχ , ΗΛλεΐτ"::! ττηκτον , το τον γύην 
νροίπεπηγοτχ έχον ' το όε έξ ίνος ζύλον έχον το ίλυ- 
*ο μχ, χχλε'τΜ αντο•^νον. το ίέ ίλναχ, ξύλον εστίν, εις Ό 
7} υνις σι$ηρχ ούσα εντί'3'ετ:α , χχι την γην σχι'^ει. ο ίέ 
χρχτεΐ ο χρων , χχλεΐ'τΜ έχέτλη. το ό'ε 6ιχ του έλύμχ- 
τος όί^ίβΐβλημε'νον ξνλχριον, εις ο η εχέτλη χχ&ίετΜ, 
αλυη. το άε ζνλον το χττο τούτου γινόαενον έιτι τους 
βονς , γόης. το δε χχο του γόον &ίι; τον ζυγον , ίστο- 
βοενς. τον όε ζν^οΰ τχ τι-ί'εμενχ επί τους αΰχενχς 
των βοών, οι μεν, ^εύγλχς' οι 6ε, βοείχς' οι 6ε, μέσ- 
σχβχ χαλουσιν. 
30 Αντοκράτωρΐ μεμτττίον ο•ί•ν την συνή^ειχν έτι του χϋτο- 
χρχτορος ονομχτος. ταρχ το κρχτω , κρχτωρ , κρχτήτωρ 
εΤνχι λέγεται ' νχρχ γχρ το κρχίνω , έστι κράντωρ. χχΐ 
εν συνδέσει , χυτοκρχτωρ , ο χυτοϋ ηρχτων. 
Αυτόχρχνχ , αυτοάηλχ , χυτον.ρχαντχ. 

Αΰτοκχσίγνητος, γνήσιος αόελφός, θ έχ των χϋτων γονέων. 
Αΰτϋιον, 'Οόνσσε/χς ^', εξ χυτ^;ς της οίου έλ^^όντα. 
ΑϋτόγνωτοςΙι Σί ί «ντογνωτος ώλε7σεν οργά, Σοφοκλ^ί, 
άντι του χυ&χ'ρετος χχί ΐίιογνωμίον τρόιτος. 
Ί° Αότόχ^ονοί] ου κχτχ'7;'.ενχσται , αλλ αυτοχτίσται. 

Αϋτό%^ονα\ ίση την του χε/ρονος , τταρ όσον έν τοις 

ίρεσι όιηγεν , οϊκησιν εχχιν φυσιχην. 
Αΰτχ,γητος , ο αγχμενο; ίχυτδν , 3'χιιμχσηχως ίχων έχν- 

τον' ως ί' ίνιοί, αυ^χ6ης. 
Αύτόρεχτον , οΤον , τον εαυτόν ανοτείνχντα. 
Αυτότχτχ μέλη , ως αν εϊιη^ αδέσποτα , ουκ έ'χοντχ τοί/ς 

επιτάσσοντας. 
Αΰτοκχβάχλον σκχφος,^ Αυχόφρων άνχυλόχητον την μι- 
5° χοχν λέγει, ου γχρ ήν νχΰς , αλλ αντοσχέδιον πλοΐον, 
οΰόέπω έν ορμώ κχΐ λιμένι χχτχλεγόμενον • νανλοχους 
γαρ ελεγον τους λιμένας, αυτοκχβδχλον όέ, το είκ^ χχί 
ωσαύτως και αυτουρ-,ον γεγονός, κυρίως όέ η λέζις έπΙ 
των χλφίτων είρητχι. το ως έτυχε ψυραδ'εν χλευρον 
αύτοκχβόαλον. 
ΑντοννχεΙ , επίρρημα ' σημαίνει όέ το έν αυτ>^ τ^ ννκτι' 
■ άλλοι, χύτοΐς όνυξιν. 

Αύτοβοεϊ , αντό&εν σνν τη φων^' η εν^^ύς αμα τν βο^, 
Ι'-ί το ιτχρχχρημχ συντελεσ.'^ηναι , επί ■πολεμικοΐ'ς εργοις, 
οΓον τχχέως. πχρχ δε Θεοπομπω, επί τον κατχ κράτος, 
α•ΛΧ τω πολεΐίΐχχ αλαλχγαω. ούτω θονκυίι'όηζ. 
Αντοληχυ&ος , ο πενης' άπο του έχυτο'ς τχς ληκν-^:υς 
φέρειν εις τα βαλχνεΊΧ. οι δ , άσωτοι ναρα τάς σνμ- 
βολχς, έν τω λήκυ•%ν ε'χειν και φέρειν εις τα συμπό- 
σιχ • η ως χύτο το ληκυ-^ον μάνον^ έχοντες. 
Αυτόχρημα , αι/ΓΟ το πράγμα, εις το^ ηρωον. 
ΙΟ Αύτοσχεδχ , έχ του σύνεγγυς" — Μχρις δ χυτοσχεδχ δου- 
ρί: — XXI αΰτοσχεϋν, σύνεγγυς" χχι αυτοσχεδίην , έχ 
χειρός ομοίως. Αυχμος , η ξηρότης. εΐοηται ■πχρχ τόι/ αυξω μέλλοντα" 
χχτχ χντίφρχσιν, αυχμός , 6 μη -ποιων η αΰξεσ^χι' 
η υγροτης γαρ τρέφει" η -καρά το αύω το ξηραίνω, 
γίνεται ανχμος' το μέν γχρ χοινον, αύγμός- το δέ 
Αττιχον, αύχμός• η πχρά το άζω το ξηραίνω, άχμοζ, 
και αύχαός. 

Αυχην , ο τράχηλος, παρχ το χΰχμος , Ό σημαίνει τον 
χχτχξηρον τόπον, γίνεται χΰχαην' χαΐ παρά την αύ- ίο 
χαην , αυχην, ο χχταξηρος τόπος του σώματος. >/ πχρά 
τ^ οχω, όχην , χχί χύχήν , έφ' ου οχεΐτχι ή χεφχλη. 
η πχρχ το χυχεΤν χχι γχυριχν , γίνεται αυχην γαυ- 
ριωντες γχρ χα! ίπαιρόμενοι , άνατείνομεν αυτόν, ο'ύτω 
δέ χαί τρχχηλιαν τινάς λέγομεν. ουτω Με.^όδιος. 

Ανω, το ^ξηραίνω, πχρά το νω το βρέχω, μετά του στε- 
ρητικού α, ανω' χαΐ χχτα συνα,'ρεσιν , αυω, το έξ ανομ- 
βρίας γινόμενον. το δέ Φάνω• παρά το άω το πνέω, 
•πλεονχσμω του υ , γίνεται χυω ' χχί ο μέλλων , χύσω. 3ΰ 
το δέ λχμπχ' απο του φω το λέγω, γίνεται φαύω' 
χαΐ χχτχ άποβολην του φ , χύω • διο και δασύνετχι. 
σημχίνει δέ τέσσαρα" το λάμπω, εξ οΰ χχί αυριον' το 
ξηραίνω . εξ οΰ χχί ανος , ο ξηρός ' τό καίω , εξ οΰ και 
βάναυσος, ο πχρχ το πυρ εργαζόμενος" τό βοω , εξ οΰ, 
Αύε δ Αρης έτέρω^εν: — εστί χχί ανω τό χα-3'ενδω" 
'Νίχ.χνδρος , εν-^'χ , Ή και άμχτροχιγσι κατά στίβον έν- 
δυκές χύει: — αντί του κα-ίεύδει, η διατρίβει. είρηται 
πάρα την αυαν Αίολικως την ηαέραν. την γάρ ηω οι 
Αίολεΐ'ς , αυον φχσί. κυρίως χυω λέγεται , το έως της 4ο 
εω κχ3'ευδω. το δέ άω , σημαίνει δύο" τό ττνέω, ου ό 
μέλλων, αητω" κχί τό κοιμωμχι , οΰ ο μέλλων, άέσω" 
εξ οΰ κχί χεσίφρων. 
Αΰως , ο η ως, τουτέστιν "Ηρη. ούτω λέγεται -παρά τοις 
Αίολοΐς. Σαπφώ, ττότνια ανως" {έπειδη φαινόμενης 
αυτης^, τα ςωχ φ-^έγγοντχι , -ν-χί αλλήλους έπί τά έργα 
καϊ.ούσιν ο! άν-^ρωποι) χχί, "Εσπερε πάντχ Φέρων οσχ 
φχινολις έσκέδχσ αΰως: — είρηται πχρά τό αύω το 
βοω , αΰως. 

ΤΟΑΜΕΤΑΤΟΤΦ. 

Άφχδός , έχ-3-ρός • χαρά τό άφανδάνειν. κχί άφχδία , ή βο 
άΎχρέσχουσα εχ-3-ρχ. Εύπολις έν Λραπέτχις, Αοκω μοι 
νυν οραν αφαδίαν: — ε'.ρηται παρά την άπό χχι το 
αδεΐν , ο σημαίνει τό άρέσκειν , "ν η η μή άρι 
αφχδία^ οΰν, η αφχνδάνουσχ" κχί οι εχθροί δέ 
αφχνδανοντες χχί πολέμιοι. 
Αφχμαρτεν , απέτυχεν' άπό του άμαρτω. 
Αφαμχρτοεπης , ο άαχρτάνων έν τω λέγειν. 

Άφαλονί Κυνέην τχυρείην άφχλόν τε κχί αλοφον : — ι^δ 
την έκ τχυρείου δέρματος, χφαλόν τε και αλοφον χατ^ 
έπιτηδενσιν , ίνα λαν^άνη. φχλοί γάρ τά έττί των πε- 
ρικεφαλαίων μικρά άτπιδίσκιχ" λόφοι δέ , χι τριχώσεις, 
"Αφα-Λχ] Σύρων μέν εστίν ή λέξις" δύναται δέ }ΐχ^' Έλ- 
λχάχ γλώσσαν , ει δει τό δημώδες ειπείν ρήμα, ■π'εοί- 
λημμα, περιλαβούσιις της Άφοοόίτης έχε: τόν ' Αδωνιν, 
η την πρώτην,^ η την έσχάτην περιβολήν. 
Αφανίσχι,^ οι πάλαι ουχί τό μολΰναι , ώς νυν, άλλα τό ίο 

τελέως αφχνη ποιησχι. 
Αφχρ, επίρρημα μεσότητος αντί του εύ•^έωι," παρά τό τι η φ.^έγγεσ•^αι. σημαίνει δέ τέσσαρα" τό τχχέως, 
άφαρ όέ σε Παλλάς ' Α&ήνη Έγχει έμφ: — *νηΐίαίνει ϊρέσκου^χ. 
τοιούτοι (59 Α Φ 


Γ Τ Τ 1\Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν ΜΕΓΑ 
ίΑ χει. Α Φ ιβο χρβχειρύν κΛ< Τίίρί;χ^!,•κ;5 , — α^ΐχρ ο.-- χει- 

., IV ΐΐαΐ Ηχι >;,«;ν:— χ«< τό «άφνίίΐίν % Λί ί^ 

ά^χρ ί'χ Τροίκν ίΚχσχίατο μ,ίνυχχζ Γττονς: — χχ! το 
ρχίίω;, — ίφχρ ίέ οΐ άγγελο; Ιίλ-3'εν. 
Άφχρτερος] Ύαν ί' ίΊττο» αίν έανιν χφάρτΐροι: — τχ- _ _ , . ■ . • , 

χντίροι. -τχρχ το ίφχρ ένί^ργο» σημχ'.'-,'ίν το τχχέα:;- ^ τος, -κροφερίατΐ^οί το σι/γκ/χΓ/κίν, κχΐ τροίζΒρίιττχτο;. 
ίν^εν οι Άλε^χνίρεΐς χ^χρεί λίγβντι το έττοιιόχ^μέ- ΆφίΛΟί Ζεύζ εν "Αργει^τιμχται. ε'ριιτζι» ί? , . οτι Αευχχ- 
να•ί Ηχι τχχέας χχί χχίρισχ^τττχς τοιε^ τι η λέγειν. λίων του ^<xταΗλυααοΰ γε-ομένου όιχφυγων, χχίεΐςτην 

'λφχρεύί, β νρ•^ί' ΆΦα^ί* " άν'-τνρόν τη — ο ίέ αχρχν τηί \\ργοϋί 6ιχ<ιχ&εΙς, ϊίρ^τχτο βαι-.'.ίν αφε- οϋ γχο έι.•.έ. άνο του ίλή) το λχμι3χ:/ίί' , εν σ•Λ&^<ΐει, 
άφέλΜ' ο χχ'9'ητικοζ ένεττΜζ, χφέλοίίοίί' το τ[λψ^υντι• 
χον , άφελόμε^χ " το όεότερον , »Φΐλεσ•ίε. 
Α<(ερτή'\ οίον, — άφερτ-η 6' χρετή: — χτο τον φέρω 
γ,',/Βτχι φερτοζ, XXI φερτ)] , ν.χΊ χφερτή. ίκ &'•■- τον φερ- 3ο 5° Άτολλώνιος καί Ώίνίχρος, ^ Λφχρίΐοζ υττοτι-^ονδΐ 7>»ν 
εϋ^εΐχν- ε'ρητχι ουν χχρχ το φχρος το^ττχρχ τοις τρχ-^ 
γ/χοΓί συιτελλόμενον χ:ίΐ έν^τχρχγνγι; , 'Α* 
(5ί ΉρΛ-ίίΧνοί Φν^' >■* τοιχντχ των όνομχ 
τΜί 'ί'ρ•:; σνγχε~σ•}χι. Ύυνόχιιηι;, ' λμφίχρηίί 
φιάρχος. γέγονεν ουν χχι το '- φχρ-η; οΰταΐί- ΚΧι Αμ- 

εΐτχ νχ• 

Αφχρεύί' β <5ί Κρχτης, -κχρχ το χφχρ 4ο ρκννμον , 

έχίρρημχ- - -, ' « . .» . 

'ΑΦχροτοζ, ΐή χνχροτριχττος γΐ). φχρος γχρ η χροσις ^ 
οίον άχροί, χχί ττλεονχαμ^ του φ, χφχρος. κχι χυτή 
α ν άροτίί. τΓχρχ το χ'ρειν χχ! ίιχιρεΐν η φχρος, 
νχρχ το φχρ7Μ, ο έση αχίΐΜ- χχ! γχρ ίιχφχρους^ 
φχσΐ χιτανΛί , τοι/ί εις όύο μέρη χεχαριτμένονί ' χχί 
φάοσ-Ον» το χχότχκτμχ της έτ-^ντος.είς το φ. 
Άφχυρος, ο χι^ενής- ήτοι ο χγχν -ζχνρο; χχ! ολίγος κχ- 
τα όύνχμιν. V "τχρχ το φ2 το^λί'γ»• ο μέλλων, φ «τ μ ' 
γίνετΜ φχρίς' ΧΧ' μετχ τοΰ στερητιχοϋ χ, χφχρος•^ 
ΗΧΙ τλεονχτμ^ τοΰ υ, χφχυρός, ο μη ίυνχμενος όι^ 
ίι^ένειχν λέξαί• η ο μηίενος^λόγον χβιος. η ττχρχ το 
φα το φχ'ινω, χχρχγνγον ρημχ,φχοι• χχι έξ χυτοΰ 
φα'οοί όνομχ- χχ'ί χχτχστερησιν, άφχρός• χχί Χ>•εονχ- 
5ο οιΐΜ τον ν, χφχυρος, ό χλχμττής κχ^ ευτελής. όζύνετΜ 
ίε το φχοϊς. χρος χντίίιχστολην του νχρχ Υ^χλλιμχχω 
ίίρημίνου', οΤον , Η αφχρον ^χρόχσι: - άφχρον όί, 
την χγε^ρ-ϊν'"^ '^Ψ ' '^^Ρ* '^° ^^Ρ^'' *ί* ^® φερτερος. 
Άφχνοχ, Ά<7^ενη , χμαυρότερχ, ή χουφότερχ.^ 
Άφά(7«/ν, το ■ίΐ'ηλχφχν. ΤΓχρχ το χντα , χφη , χφω, 
άφάσσια , το τη άφ^ ύνοβχλλω , ώς μχα^λη , μχ- 
/ι^λχταο). 
»-6Άφ^3τα«• αΐΓ0•?ίν χχΐ χ^αρίς ίττχχχτε' -.'.χτχ σνγκοττην.^ 
' άφεντατι, νόρρια^εν έστχτιν , [^ϊοΐ'ΐ'] έ<ττή»χ<ιι , χχτχ 

συγκοχην• - ϊ• ^ 

"Αφεμχ] ^^ ^''"' '^'» ,'^.'ί^',' *'"*' *•/"^'» «."*■ «*' ε'-' 

νν^.'^ίσει , «φί.ί!* . το όίτόστχλμχ. 
Άφίτηρ] αίΓΟ τοϋ ΐημι, έτη;, κχι ετηρ , χχι χφετήρ. 
Ά^' ί'ίτίχς χρχετΜ, τοντεττιν «τό τίνος οϊχίχς χρχετα. 
ίστίχν γχρ 'έχχλουν οι αρχαίοι οΰ μόνον το σχεϋος, ου- 
α μην αϋτην την -^εχν , χλλχ χχι την οίηίχν• χχ-^χ 
ΙΟ οτ«ν λέγ^ , — τασ/ν γχρ έιτίατιόν^ έστιν εχχστω :_ — 
χχι, Τρ»«ν ,"^" λέξχ'ί-'^Μ, εφεστιοι οασοι ίχ^ιν : _ — όσοι 
οίκον ίγονσι. XXI εν τη σννη^είχ λίγετΜ , χφ' έστίχς 
αρχετΜ, τουτέστιν χιτό τίνος οίκ.'χς χρχετχι. ^ 
Άφίλ^ί, ό ΰγιης το σόϊμχ χχΊ ολόκληρος, οντω -τχρ σ:ον Αιό;' οτι χφεί^η έ•/. του χχτχχλυσμοϋ- η ί'ε άχρχ 

ύστερον Κεμέχ έγ.λη^η . «το τϋί'ν "Αργού βοτχημχτχν 

ίχεΤ νέμομένιαν. οντχ; Α<1ρειχ•^ο; έτυμολογεΐ έν τλ• β 

τχν Βιά'υνιχκύν. 

'λφες] εις το ες. 

'Αφψιχ^ έχ τον Ϊημι, ο μέλλαιν , ησα , η-ΛΧ' χχι ίν συν- \α 

Άέσει , άφηχχ. — . — ο 6' αφημένος οΰχ χλέγει : — 

χντ! τον τίρρχ κχ^εζόμενος. 

ΆφεΐνΜ, το χνολϋτΜ έ•,•χλήμχτος' χφηνχι , το τχ; έχτι- 

σμενχς κρι.^χς τχΓς χερσί τρίβειν. 

Άφέί•^χκ] τό ^έμχ άμφ/βολον. ό χχρχχε/μενος , χφεΐ'κχ. 

εΐτχ έλλεί^'ϋ του ι, χχ! χλεονχτμω τοΰ α), χφέωχχ. 

ον δεΤ 6ί τχ χμφιβχλλομενχ τχρχλχμβχνειν χλλ ο^;• 

χερ χχρχ τό ■ζτ^ γΙνετΜ χέζτηκχ , χχΙ ττέΎΤ-ύχα χλΤχ 

τροτ^ν τον η εϊς ω, οΓτμ χαϊ ηχχ, χλεονχσμγ του ε, 5ο 

'έηχχ' χχι τροττ τον η εΐ; ω, χφέχχα' κχι ο πκ•3'η- 

τικός τχαχχείμενος χχτχ τό τρίτον χφίχντχί. ούτως 

Ήρίιΐίιχνιι; ίν τω χέρι χχ^ων. τό όε ^εμ» , ΐημι ' ο 

χχρχκεί μένος , χφηκχ• χχί Άττικάίς , χφέαχχ' (ο! γχρ 

' Αττικοί, ηνίχχ τλεονχ^'ουσι τό ε χχτχ τον νχρχχεί- 

μενον , τότε χχι το εχχγόμενον φ^ιινηεν τρέχουσιν εις 

ω) ο χχ•^ητιχός, άφεχμχι' χχΐ τό τρίτον των χλη^υν- 

τιχων . χφέίΰντχί. 

Άφ/ε'] εστί ρημχ ίν) , χερισχχμενον χχι ίχσυνόμενον' ό 177 

τΓ:ίρχτχτΐΗθς, ΐουν , ϊεις, ΐει' χχι έν συνδέσει, χφίει, 

κχι χροί'ει. χφίην ί; ΐκ του χφίημι, ως τό έτί^'ην χχ- 

ρχτχτικός. Ιστέον όί οτι τοΰ τίάηιιι χχΊ όίίχμι χχί 

ΐημι , οι χχρχχηΐίίνοι μχλλον χχο των εις ω είσΐν έν 

χρήσει ήχερ χχο των εις μι' "Λ: ε'ιχων , εν χερσι 

τι.} ε ι: — 7'.χι , ϋίίονν XV τχ ρχχίσμχτχ: — χχΊ τ χ μεν 

χαΜΤΧ χροσωχχ του χχρχτχτιχον . γρχφετχι όιχ τοΰ », 

κς χχο των ίίς μι' .τχ ί^ άε•/τερχ χχϊ τρ.'τχ, ίιχ 

όιΦ-^ο γου, ως χχο χερισχχμένων. ιο 

'ΑΦιχτ'νΊ εστί ό^μχ. ΐι•αι' το ίευτεαον , ΐης' το τοίτ^ν, 
,, > ^ ■'ία - ~ .!.'•?» 

ΐησΓ το χρχτον τχν χ/.ησνντιχχν , ιεμεν εξ ου το 

άφίεμεν' τό ίεΰερον, ΐετε , κχι χφίετε' τό τρίτον, 

ίεΐσιν ■ Ομοίως τ^ ίοτιχη των χλη-ίυντικων της ίίί.ις 

μετοχής, τχΰτχ ό» τχ τρίτχ χροσχχχ των εϊς μι χλη- 

.^νντικων οί "ϊχνες χροσοίω του α, χαϊ συστολή τη; 

χχρχληγονσης χροφέρουσιν , χφιχσι, τι^έχσι, όιΐοχσι, 

ζευγννκσι. ν.χΐ χχο του ίεΐσιν, Ιανιχας ίέχσι' χχι έν 

σν.'-^ι'τεί , χφίέχσι ' χχΐ χχτχ συν^ρεσιν Άττιχήν, 

χφιχσιν. ίχσι , χέμχουσιν' ΐχτι , χορεύοντχι. Ά^νν:•'θΐς' χχρχ τό μηόενός άφαιρε^σ^χι μέοονς τον Άφήτχρ , ό τοξότης" Οι/ί' 0(Γλ λχΛος ούίός χφήτορος έν- 
ίΐιί^χατοί, αλλ" νγιής είναι, λέγεται ί^. οΐφελης κχϊ ο τός έί'ργει:^ — ί^γουν ό βχ^μό; , ή φλιχ. χχοχ τό ΐημι, 

ίνκολοί , όν XV τις 'έλοι ίιχ την ενκολίχν. Άριστοφχ- ΐτης. χχΐ αφέτη;, ώς τί•^ημι , ^ε'της• χχί οίόωμι, έό- 

νης'Ιχχενσι, Αίχ των χφελχν χείίων ί^ρει , χχ} της —- - -~— ■'" ' --' ^- -'- -- ^^ '- 

στχσεχς χχοχσνρχς Έφόρί/ τχς ίρϋς: — καΐ οί βασι- 
λείς κχΊ οί ιερείς ϋοκιμχ^ο-ντο' Αάίϊνη.'^εν , ει χφβλεΐς τη^. τχντχ όε γίνοντχι χχτχ τροχην ει; ηρ . ^έττς, 
.^ετήρ' κχι συνδέσει, υμνο.^Ίτηο' δότης, όοτήρ. ουτχς 
εΤ•,•ς , έτήρ' χχί ως ίοτήρ, όχταρ έ.χχν, οντχ•; ετη; 
ΐτωρ , χχ! ητωρ , χχΊ αφητωρ, ο' Λφ/κ'; τα βέλη. ή ό 
ήλιος, ήτοι όμοφήτορος , όμοίχ; χχσι χροφητεύβντο; χχΐ 
τχν μεγχλνν ηχί άνεχικωλύτων. μχντενομένου , τω τ( χένητι χχι τχ χλουσίχ. 

'Αφέλεσ.'ίΐΛ — έι^εΐ μ ο-φέλεΐ^έ γε δόντες: — ίχειίη "Άφ^οι. η έν στόμΛΤΐ ϋλχχσκ. τό ϋ χντό χχΊ φ&όη. 
ίεόωχότες μοι χύτήν χφείλεσ.^ε , «χ1 υβρίζετε ίχυτούς• Άφεξεί] έ» τοϋ εχκ , ίξω' άχέχω , άφίξκ. Ονί' 4 γε Άφ α/ ολόκληρο», '/^νεται κχΊ ό χχλοϋς έν τχ βίχ. 
ελχν χεόίων , χντί τοί ολοκλήρων, χχτχ στέρηα 50 ι6ι Α Φ .ΕΤΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ. Α Φ 1(^2 ιτρίν λοιμοΐΌ βχρί'χζ χβί^Λ; άφεζα: — έττίσχίΐ, 
ιταιίσίί. 

Ά<ί/γ«ί3'Λ] ίσΤιν ΐ-Λίο ' ο ττχΆητικοί ίεΰτερο; αόριστο;, 
ίκομην' το όεντερον , Τχον' χλΙ έν ανν^^σει , Λφι'χον. 
ατΓΟ του Τχα) , ΐξιο , ίγμχι, "γιιε-^χ, ηχΙ οΐφιγμε^χ. 

Ά^ιΐνιχζίο] ('ρητχι η λίξις απο μετχφοΰχ•; των ΐ-κνχν 
Τίϋν σχλνρυνομ&ιχν κχΐ χττο^εν των ηνι^1V «Λ-^ίστ-ό- 
τ»ν. χφ•.;νιχζεί•^ ονν έστΙ , το σχλνοΰ>εα--3-χι κχΐ χττο^εν 
4ο . τ^ ίΐ/^ί.Λ; βίοι• εινχι. γίνετχι έχ τον ηνίον , Ό σημχί- 
νει τον λχρον , ην.χ^ω , κχϊ χφηνιχζω. 
Αφλόίίττον'] οίον• Αφλχστχ κχϊ φίνστΛ'νχζ ωργνιωμενονς: 
— τχ αχρονηλιχ τη; νηο•; , χχτχ χντίφοχτιν ' εν3'λχ- 
στχ "γχρ' χχτχ μετχ-ίε^ιν τον ■^ είζ φ. 'όνερ λεγετχι 
χχ! χορΛ•νί'ς' χχΐ έτι του χρικίου τηζ 3-ΰρχς• κχ! το έν 
τοΤς βιβλίοιζ ΐτιχχμτίί σχημχ, οτε σηιιίτΐΌν ττοιοϋμεν. 
ίιχφίρει 6ε των κορυμβκν. χφλχστχ μεν λεγοντχι τχ 
■νρυμνήαιχ ' χορυμβχ όέ , τχ νρωρή^ιχ. 

ΆφλοισμΟι;] οίον , Άφ?.οισμος ό$ νερι ατομχ ι'.νετχι : — 

γίγονί τίχοχ τον χφρον , χφροιιαο; , χχ! χφλοισμος. η 

■ζο τΓχρχ ΤΟ χφρί^α}, χφρισμος' χχ! μετχβολ^ του ρ εΐί 

λ, XXI νλεονχσμω του ο. η ττχρχ το φΚεΜ , φλοισμοί, 

χχι Λφλοΐ7μόί' εστί 6ε -φόφοζ ττοιο;, η χφροζ. 

'^Αφενοζ] εστίν ενός ο ένιχντός. ΚχλΚίμχχο; , Ύετρχε- 
νον Δαιιασου ιτχΐίχ ^εττορι'6η: — χχΐ ττχρ Ου/τ^ρχ, 
"ϋνΐζ ψ.εστχζ, τουτέστιν ένιχνσιχίχς. ττχρχ το εω το 

■ ιτλτιρϋ• έκ τούτου γινετχι συνάι^τον , χφενο; , ο ίξ ίνο; 
έ'^ιχντοΰ συνχ-γομενος -πλούτος" ττλοΰτος 6ί , ό έχ ττολ- 
17^ λιϊν. ό τοιητης, οΰ6ετέρως χρητχι τ^ λέςει' τίνες 6ε, 
ϋρσενιχχς ' το χττ ένιχυτοΰ ττεριον ες νέ^ιτχ. η χττενος, 
το . μη εν ττενίχ , αλλ έν τεριουσίχ χρημχτων ' ου6ε α 
ο'ίχ , 'Ε>•3'α:<} άτιμος έχν , χφενος χχ! χλοΰτον αφυ- 
ζειν'• — οτε μίν χλι'νετχι χφενος χφενου, χρσενιχον 

■ έστι'ν' ο'.ονΛ Οΰτ χρετη χφένοιο: — αφενός λέγετχι 6 
ίν&ρχτος ο ττλ-ίιρηζ του χφένου , όξυτόνχς. οτε 6ε εστ' 
ίφενος, χς τέμενος , ού6ετερον έστι , το χφενος , τιΐϊ